Strategija za smanjenje siromaštva

Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja

za projekte NVO, lokalnih samouprava, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika - Mart 2014.

Uvodnici

O Vodiču kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja - Građanske inicijative

"Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji" nastao je pre sedam godina, kao zajednički projekat tadašnjeg Tima potpredsednika Vlade Republike Srbije za smanjenje siromaštva (sadašnji Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva) i Građanskih inicijativa. Vodič je osmišljen sa idejom da se na jednom mestu sakupe svi podaci o raspoloživim konkursima i fondovima međunarodnih i domaćih donatora, kao i državnih institucija. Korisnici ovih fondova mogu biti organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije, zadužbine, sindikati itd.), opštine, mala i srednja preduzeća, preduzetnici i pojedinci. Namera autora Vodiča je da kreiranjem sveobuhvatne baze informacija o mogućnostima za finasiranje različitih aktivnosti doprinesu demokratizaciji društva i većoj participaciji građana, kao i da podstaknu saradnju između različitih aktera u društvu.

Građanske inicijative se već 18 godina bave jačanjem civilnog društva kroz treninge, mentorsku podršku, konsultacije i informisanje i slično. Naše iskustvo pokazuje da je dostupnost informacija koje daje Vodič naročito važna za nove organizacije i manje organizacije sa sedištem van Beograda. Predstavlja nam veliko zadovoljstvo da učešćem u kreiranju Vodiča i na ovaj način pružimo podršku i obezbedimo što više neophodnih informacija za potencijalno finansiranje organizacija kojima su te informacije manje dostupne.

Posebna važnost ovog jedanaestog izdanja vodiča leži u činjenici da se dosta donatora koji su u prethodnim decenijama ulagali u razvoj društva u Srbiji povlači ili smanjuje svoje fondove, kao i da se modeli finasiranja menjaju, posebno u svetlu evropskih integracija, te je neophodno da se sve ove informacije učine što dostupnijim. U prvom izdanju "Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji" mogle su se pronaći informacije o programima 76 donatora, od čega je domaćih bilo svega 10, dok najnovije jedanaesto izdanje sadrži informacije o 111 donatora, od čega su 52 domaća.

Kako su podaci u Vodiču podložni promenama i zahtevaju blagovremeno ažuriranje, molimo zainteresovane donatore da o novinama u svojim programima obaveste tim Građanskih inicijativa. Istovremeno, upućujemo sve zainteresovane korisnike da redovno proveravaju sajtove potencijalnih donatora zbog mogućih promena i objavljivanja novih konkursa i javnih poziva.

Zahvaljujemo se svim saradnicima, donatorima i institucijama koji su dali svoj doprinos kreiranju ovog izdanja Vodiča.

Građanske inicijative (civin@gradjanske.org, www.gradjanske.org)

O Vodiču kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja - Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

Prikupljanje i distribuiranje informacija od značaja za organizacije civilnog društva i podsticanje dijaloga i saradnje organizacija civilnog društva sa javnim sektorom predstavlja ispunjavanje delokruga rada Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

U cilju kreiranja podsticajnog okruženja za razvoj i održivost civilnog društva, koje podrazumeva pravni, finansijski i institucionalni okvir za razvoj civilnog društva u Srbiji, Kancelarija je od 2012. godine započela sa praksom prikupljanja informacija od organa državne uprave o njihovim konkursima za finansiranje projekata i programa udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije, a od ove godine informacije se prikupljaju i od organa AP Vojvodine.

Ključni element stvaranja podsticajnog okruženja jeste povećanje informisanosti o postojećim propisima, pozitivnim praksama i potrebama za povećanjem transparentnosti koji će unaprediti procese odredjivanja prioriteta, dodele sredstava i ostvarivanja jasnih rezultata u cilju sveukupnog razvoja.

Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja daje širi pregled potencijalnih finansijskih izvora i omogućava realizaciju specifičnijih ciljeva koji se mogu ostvariti od onih prepoznatih i prioritizovanih budžetskim fondovima. Ovakav pregled potencijalnih donatora i raspoloživih sredstava omogućava ne samo organizacijama bolju informisanost i mogućnost planiranja, već je od značaja i za međunarodnu zajednicu u Republici Srbiji kao potencijalni osnov za bolje planiranje i koordinaciju budućeg obima i oblasti podrške, a u cilju obezbeđivanja efektivnijeg i efikasnijeg investiranja u razvojne programe.

Nadamo se da će i ovaj, jedanaesti po redu Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja uspeti da olakša i unapredi rad svih zainteresovanih strana i omogući efikasnije i svrsishodnije planiranje i primenu budućih zajedničkih projekata.

Ivana Ćirković Direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, (office@civilnodrustvo.gov.rs, www.civilnodrustvo.gov.rs)

O Vodiču kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja - Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Građanske inicijative, zajedno sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kancelarijom za evropske integracije i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, pripremili su deseto izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja, za projekte OCD, lokalnih samouprava, MSP i preduzetnika u Srbiji, za 2014. godinu. Vodič doprinosi boljoj informisanosti svih partnera i pruža uvid u sredstva za realizaciju najrazličitijih programskih i projektnih aktivnosti, a koja su na raspolaganju organizacijama civilnog društva, opštinama, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i pojedincima.

Vodič odgovara na veoma često pitanje koje čujemo u Srbiji: kome da pošaljemo svoj konkretan predlog projekta. U tom smislu Vodič olakšava posao svima koji već znaju šta im je potrebno, koju promenu žele da naprave i šta treba da urade da do nje dođu. Zbog toga jednom godišnje objavljujemo dopunjenu verziju Vodiča sa najnovijim podacima i distribuiramo ga velikom broju zainteresovanih korisnika.

Trudili smo se da Vodič bude dovoljno informativan, ali i praktičan za upotrebu i tako bude koristan za prikupljanje sredstava od domaćih i međunarodnih donatora, kao i državnih institucija.

Nadamo se da će i jedanaesto izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja ispuniti svoju svrhu i biti dodatni podsticaj za uključivanje svih onih koji mogu da doprinesu većoj socijalnoj uključenosti u Srbiji i unapređenju kvaliteta života svih njenih građana i građanki.

Žarko Šunderić, menadžer Tima, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Vlada Republike Srbije (sipru@gov.rs, www.inkluzija.gov.rs)

O Vodiču kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja - Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Planiranje projekata ima dve osnovne faze: prvu, u kojoj se ideje pretvaraju u predloge konkretnih projekata akcija sa jasnim ciljevima i rokovima za njihovo ostvarenje i drugu, kada za realizaciju treba potražiti finansijska sredstva donatora. Ko god da je radio na pripremi projekata, može potvrditi da je lakše pripremiti projekat nego obezbediti sredstva za njegovo finansiranje.

Donatorska sredstva, ne samo da su ograničena, nego se moraju tražiti na različitim adresama i koristiti pod uslovima koji mnogima često nisu ostvarivi ili čije razumevanje zateva dodatna znanja i obuke. Stoga, već uspostavljena tradicija izrade pregleda potencijalnih sredstava za koje organizacije civilnog društva, lokalne samouprave, mala i srednja preduzeća i preduzetnici mogu direktno da apliciraju kod raznih donatora predstavlja dragocenu pomoć brojnim društvenim partnerima da svoje inicijative i realizuju.

Borba protiv siromaštva i ublažavanje njegovih teških posledica na mnoge ljude koji se sami i bez pomoći sa strane ne mogu nadati boljem životu vrlo je težak posao. Lakše je ako se teret podeli između društvenih partnera – državnih organa i institucija i društvenih organizacija i udruženja građana. Očekujemo da će jednostavno upućivanje na donatorske adrese i upoznavanje sa uslovima za podnošenje projekata doprineti da se mnogi dobri projekti i inicijative brže i efikasnije realizuju na dobrobit onih kojima su najpotrebniji.

Nadamo se da smo stvorili efikasan instrument koji će olakšati identifikovanje potreba i omogućiti efikasno povezivanje sa donatorima. Voleli bismo ako bi lakša dostupnost i bolje poznavanje donatora imalo za rezultat nove ideje, inicijative i projekte jasno usmerene na rešavanje problema siromaštva u najugroženijim zajednicama.

Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u realizaciji ovoga projekta.

Ana Ilić, pomoćnik direktora, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije (www.seio.gov.rs)

Inostrani izvori finansiranja

1. Ambasada Japana u Srbiji

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Embassy of Japan

Naziv programa:

Program donacija za osnovne potrebe stanovništva (POPOS)

Cilj programa/projekta

Kao deo zvanične razvojne pomoći (ODA), vlada Japana nudi finansijsku pomoć za razvojne projekte inicirane od lokalnih zajednica u cilju zadovoljenja osnovnih ljudskih potreba. Poznata kao "Program donacija za osnovne potrebe stanovništva" (POPOS), ova pomoć ima za cilj da kroz sprovođenje projekata obezbedi i doprinese jačanju zajednice i zadovolji osnovne ljudske potrebe na poljima kao što su: zdravstvena zaštita, osnovno obrazovanje, zaštita životne sredine, socijalna zaštita, smanjenje siromaštva, kao i sve druge oblasti koje se odnose na osnovne ljudske potrebe.

Najčešći primeri realizovanih donacija su: rekonstrukcija zgrada škola i vrtića (npr.: zamena prozora i vrata ili rekonstrukcija mokrih čvorova, krova i podova), medicinska oprema i vozila hitne pomoći, vozila za odnošenje smeća i kontejneri, cisterne za vodu i čistilice, specijalna vozila za prevoz lica sa posebnim potrebama, oprema za institucije socijalne zaštite i drugo.

Oblast podrške

Pružanje podrške raznim razvojnim potrebama, kao što su:

 • zdravstvena,
 • obrazovanje,
 • očuvanje životne sredine,
 • socijalna zaštita.

Geografska oblast

Republika Srbija, Republika Crna Gora

Ko može da konkuriše?

POPOS može podržati projekte predložene od različitih organizacija, kao što su: zdravstvene ustanove, osnovne škole i vrtići, javna komunalna preduzeća, ustanove socijalne zaštite, udruženja, međunarodne ili lokalne OCD (kao i ostale neprofitne organizacije), lokalni organi vlasti, itd. Samo direktni korisnici mogu aplicirati (posredovanje nije moguće). Fizička lica ne mogu konkurisati za POPOS donacije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Ambasada Japana prima prijave za POPOS donacije tokom cele godine, ali preporučujemo da ih što pre pošaljete. Fiskalna godina traje od aprila tekuće do kraja marta naredne godine. Molimo Vas da imate u vidu da Ambasada Japana dobija veliki broj molbi tokom čitave godine (godišnje se prima više od 250 molbi iz čitave Srbije), ali da nije u mogućnosti da na sve njih pozitivno odgovori. Ipak, Ambasada Japana će poslati pismeni odgovor na molbu svim aplikantima.

Prvi korak ka apliciranju za donaciju vlade Japana jeste slanje uredno popunjene dokumentacije regularnom poštom Ambasadi Japana u Beogradu.

Neophodna dokumentacija:

 1. Aplikacioni formular mora biti popunjen na engleskom jeziku (koji možete preuzeti: OVDE).
 2. Tri ponude od različitih ponuđača za konkretnu opremu ili izvođenje radova za koje želite da aplicirate; ponude moraju biti u evrima, bez PDV-a i (ako je u pitanju roba od direktnog uvoznika) bez carine; Ambasada Japana preporučuje da na ponudama jasno bude istaknuta napomena da je cena bez PDV-a (i carine, ako je to moguće), da opcija važenja ponude bude 12 meseci i da svi identifikacioni podaci o kompaniji (matični broj, PIB i sl.) budu navedeni.
 3. Udruženja građana, OCD, asocijacije, društva i ustanove koje nije osnovala Republika Srbija (i koje nisu potpuno finansirane iz budžeta Republike Srbije), tj. ustanove čijim radom ne upravlja resorno ministarstvo, moraju poslati i kopiju potvrde da su registrovana u Agenciji za privredne registre (APR).
 4. Ne postoji obaveza, ali Ambasada Japana preporučuje da pošaljete i slike aktuelnog problema (najpoželjnije su razvijene fotografije u odabranom formatu).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalan budžet za pojedinačan projekat je deset miliona japanskih jena. Zbog kursnih razlika taj iznos u evrima varira iz godine u godinu. Molimo Vas da kontaktirate sa osobljem Ambasade Japana za detaljnije informacije.

Trajanje projekta

Nakon potpisivanja ugovora o donaciji, projekat mora biti implementiran u roku od jedne godine. Donirana roba i izvedeni radovi će biti povremeno kontrolisani od osoblja Ambasade Japana narednih nekoliko godina nakon završetka projekta. Da bi projekat bio odabran, stavlja se visok prioritet na: urgentnost, održivost projekta, broj korisnika i sl. Nakon pravljenja užeg izbora, osoblje Ambasade Japana će posetiti kandidata kako bi steklo uvid u trenutnu situaciju i prikupilo podatke o izvodljivosti potencijalnog projekta. Nakon ponovne procene na osnovu poseta aplikantima, Ambasada Japana će aplicirati Ministarstvu inostranih poslova u Tokiju sa konačnom listom projekata. Nakon odobrenja iz Tokija, Ambasada Japana će zaključiti ugovore o donaciji.

Ograničenja

Fizička lica ne mogu konkurisati za POPOS donacije, jer je ovaj vid pomoći namenjen zajednici. Ukoliko aplicirate za nabavku novog vozila, molimo Vas da imate u vidu da sredstva dobijena POPOS donacijom obuhvataju samo nabavku specijalnih vozila (standardna putnička ili teretna vozila nisu obuhvaćena programom). Ovaj program ne predviđa nabavku kancelarijskog materijala (računajući i osnovnu IT opremu), a ni potrošne ili jednokratne robe. POPOS donacije takođe nisu namenjene plaćanju operativnih i drugih troškova funkcionisanja institucija.

Posebni zahtevi

Osim prihvatanja opštih načela POPOS programa, Ambasada Japana ne postavlja posebne uslove i/ili zahteve.

Kontakt

Ambasada Japana
Geneksovi apartmani
Vladimira Popovica 6
11070 Novi Beograd
Tel: 011 301 2800,
Fax: 011 311 8258
E-mail: info@s1.mofa.go.jp
Web: http://www.yu.emb-japan.go.jp/

2. Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Royal Netherlands Embassy

Naziv programa:

Program ambasade MATRA

Cilj programa/projekta

Matra je veliki program kojim rukovodi Ministarstvo spoljnih poslova Holandije i pomoću koga Holandija pruža pomoć zemljama u Jugoistočnoj Evropi koje su kandidati za pristupanje EU. Naziv "Matra" nastao je od reči u holandskom jeziku koje označavaju društvenu transformaciju – ‘maatschappelijke transformatie’.

Opšti cilj programa Matra jeste uspostavljanje pluralističke demokratije utemeljene u vladavini prava, sa prostorom za dijalog vlade i civilnog društva; izgradnja kapaciteta i osnaživanje institucija civilnog društva i vlade, kao i jačanje bilateralnih odnosa.

Oblast podrške

Pod okriljem MATRA, Ambasada Holandije u Beogradu podržava aktivnosti organizacija civilnog društva i neprofitnih obrazovnih ustanova u Srbiji i Crnoj Gori koje unapređuju proces promena u sledećim oblastima:

1. Zakonodavstvo i pravosuđe

 • zakonodavstvo: novi zakoni i amandmani na postojeće zakone, zakonodavni proces i materija zakonodavstva, i pomoć u sprovođenju zakona u jednom od subjekata pomenutih u ovom delu;
 • organizacija pravosuđa i profesionalnog, efikasnog, nezavisnog, predvidivog, nepristrasnog, transparentnog i iskrenog sprovođenja pravde;
 • sprovođenje zakona, borba protiv kriminala, istrage i krivično gonjenje, uključujući i jačanje službe državnog tužioca;
 • usvajanje međunarodnih standarda u krivičnom pravu, suđenje ratnim zločincima u njihovim zemljama i saradnja sa međunarodnim tribunalima;

2. Državna uprava/javni red/policija

 • Dobra uprava, posebno:
 1. osnaživanje mogućnosti potvrde, legitimnosti, predvidljivosti, transparentnosti i demokratskog karaktera aktivnosti koje preduzima vlada;
 2. decentralizacija i deregulacija, upravljanje i finansiranje javnih službi;
 3. borba protiv korupcije;
 • Professonalizacija policije – pre svega njen odnos sa opštom javnošću, državnom upravom i službom državnog tužioca – prevencija, integritet i vršenje policijskih dužnosti u zajednici;
 • Reforma zatvora i uslovnog kažnjavanja;

3. Ljudska prava i integracija manjina - Aktivnosti usmerene na jačanje kulture tolerancije, unapređenje ljudskih prava i zaštitu manjima, sa posebnim fokusom na: - jednaka prava za LGBT; - slobodu izražavanja (podršku nezavisnom položaju novinara i medijskih organizacija)

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije civilnog društva i neprofitne obrazovne institucije.

Konkursna procedura i vremenski rok

 • Prijave se moraju podnositi elektronskom poštom Ambasadi Holandije u Beogradu.
 • Prijave moraju biti podnete na standardnom obrascu za prijavu koji je dostupan na engleskom jeziku na veb-sajtu ambasade.
 • Ne postoji rok za prijavljivanje; program je otvoren čitave godine do utroška sredstava.
 • Predlog projekta mora sadržati:
 • informacije o organizaciji koja se prijavljuje i njenim najvažnijim rezultatima;
 • detaljan opis problema, ciljeve projekta, planirane aktivnosti sa vremenskim rasporedom i merama za povećanje održivosti rezultata;
 • detaljan i transparentan budžet izraženi u evrima, procenu svih troškova i imenovanje eventualnih drugih izvora sredstava.

Odobravanje, ugovor, isplata i izveštavanje

Predlozi projekata su predmet razmatranja na sastancima projektnog odbora koji se održavaju čitave godine. Ne postoji strog raspored održavanja ovih sastanaka, ali uglavnom se sastaju kvartalno, u zavisnosti od broja primljenih prijava tokom datog perioda.

U slučaju da je projekat odobren, podnosilac će dobiti dva primerka ugovora u kome su definisani uslovi granta. Jedan primerak je potrebno potpisati i vratiti Ambasadi Holandije. Nakon prijema istog, uplaćuje se prva rata granta.

Podnosilac je dužan da podnese završni narativni i finansijski izveštaj u roku od dva meseca od završetka projekta. Ambasada zadržava pravo da zahteva i periodične izveštaje o napretku za vreme trajanja projekta.

Po prijemu izveštaja, Ambasada Holandije isplaćuje preostale rate/ratu. Ambasada zadržava pravo da izvrši uvid u projekte račune i aktivnosti u bilo kom trenutku.

Upozorenje:

S obzirom na to da su sredstva Matra za svaku ambasadu ograničena, predlozi projekta ne moraju biti nužno odobreni čak i kada ispunjavaju sve gorenavedene zahteve.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Vrednost projekata obično se kreće između 20.000 i 25.000 evra.

Trajanje projekta

Projekti ne bi trebalo da traju duže od dve godine.

Ograničenja

Za Program ambasade "Matra" ne mogu da konkurišu:

 • humanitarne organizacije;
 • komercijalne aktivnosti;
 • projekti sa prevashodnim fokusom na akademske aktivnosti, npr. studije izvodljivosti, istraživanja, itd;
 • projekti koji isključivo ili većinom imaju komponentu isporuke robe ili materijala;
 • infrastrukturni ili građevinski projekti;
 • stipendije;
 • aktivnosti koje predstavljaju ponavljanje ranijih projekata;
 • aktivnosti zvaničnika ili diplomata usmerene na razmenu znanja ili administrativnu saradnju između holandskih ministarstava i njihovih ekvivalenata u zemljama koje primaju grantove.

Posebni zahtevi

 • Prijave moraju biti relevantne za ciljeve programa Matra.
 • Prijave se moraju odnositi na jednu ili više gorenavedenih tema programa Matra.
 • Projekat bi trebalo da bude lokalna inicijativa.
 • Potrebno je jasno definisati ciljnu grupu.

U obzir će biti uzeti i sledeći faktori:

 • način prezentacije problema, cilja, ciljne grupe i očekivanih rezultata;
 • aktivnosti, vremenski rokovi i budžet;
 • aktivno učešće ciljne grupe u svim fazama projekta;
 • razmere doprinosa (finansijskog ili u naturi) ciljne grupe;
 • održivost aktivnosti;
 • upravljačke sposobnosti izvršne agencije;
 • podelu u okviru tema programa Matra;
 • da li projekat utiče na pristupanje Srbije Evropskoj uniji i da li podstiče svest o evropskim integracijama;

prednost imaju sredstva koja služe kao bazna sredstva tj. ona koja podstiču procese na lokalnom nivou.

Kontakt

Aleksandra Kalinić
Ambasada Kraljevine Holandije
Simina 29
11000 Beograd, Srbija
Tel.: + 381 11 20 23 900
Fax: + 381 11 20 23 999
Email: bel-os@minbuza.nl
Web: serbia.nlembassy.org

3. Ambasada Kraljevine Norveške u Srbiji

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Royal Norwegian Embassy in Belgrade

Naziv programa:

Fond Ambasade

Cilj programa/projekta

Razvoj civilnog društva i lokalnih zajednica

Oblasti pomoći

 • Vladavina prava, dobro upravljanje i borba protiv korupcije
 • Reforma sektora odbrane i bezbednosti
 • Mir, pomirenje, manjine i ljudska prava, ugrožene grupe i rodna pitanja
 • Ekonomski razvoj i preduzetništvo
 • Pitanja vezana za energetiku, ekologiju i klimu

Geografsko područje

Republika Srbija, Crna Gora i Makedonija

Ko može da konkuriše?

Pomoć bi trebalo da koristi svim nivoima društva. Najčešće konkurišu institucije i organizacije iz javnog sektora ili civilnog društva. Posebno važne ciljne grupe su etničke manjine, deca, mladi i žene.

Konkursna procedura i vremenski rok

Fond Ambasade otvoren je čitave godine. Smernice su dostupne na: www.norveska.org.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije određen minimalni iznos, a maksimalni iznos ide do 750.000 norveških kruna (oko 100.000 evra).

Trajanje projekta

Do jedne godine

Ograničenja

Troškovi koji se ne mogu pokrivati iz granta:

 • finansiranje izvoza, uvoza ili marketinga robe ili usluga;
 • operativni troškovi osim inicijalnih troškova faze osnivanja;
 • uspostavljanje aktivnosti u Norveškoj;
 • razvoj ili testiranje novih tehnologija;
 • prevoz humanitarne pomoći.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

projects.belgrade@mfa.no

4. Ambasada Sjedinjenih američkih država u Srbiji

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Embassy of the United States, Belgrade

Naziv programa:

Program malih donacija Komisije za demokratiju

Cilj programa/projekta

Podrška razvoju demokratije i demokratskih institucija u Republici Srbiji

Oblast podrške

Podrška razvoju demokratije i demokratskih institucija u Republici Srbiji. Videti na: serbia.usembassy.gov

Geografska oblast

Srbija – akcenat je na područjima van Beograda

Ko može da konkuriše?

Donacije će pre svega biti dodeljene organizacijama civilnog društva (OCD) i drugim neprofitnim organizacijama iz regiona izvan Beograda.

Konkursna procedura i vremenski rok

Formular za prijavljivanje i uputstva nalaze se na sajtu: serbia.usembassy.gov

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni iznos – 24.000 dolara.

Trajanje projekta

Do jedne godine

Ograničenja

Komisija za demokratiju pri ambasadi SAD u Beogradu ne dodeljuje sredstva projektima: koje predlažu organizacije ili pojedinci koji nisu iz Srbije; koji su vezani za aktivnosti političkih partija; konferencije i individualna putovanja u inostranstvo; dobrotvorne aktivnosti i humanitarni rad; kampanje za prikupljanje sredstava; komercijalne projekte; umetničke i kulturne projekte; naučna istraživanja; pojedincima koji nisu članovi organizacije koja može da obezbedi održivost projekta na duži rok; onima koji dupliraju postojeće programe.

Posebni zahtevi

Predlozi projekata podnose se na engleskom jeziku; dodatna dokumentacija može biti na srpskom jeziku. Predlozi projekata treba da sadrže sve informacije koje se traže u prijavnom formularu; sume navedene u budžetu projekta izražavaju se u američkim dolarima. Troškovi koji se odnose na teritoriju van Srbije (transport u inostranstvu, kupovina robe ili plaćanje usluga u inostranstvu, itd.) ne smeju da budu uključeni u budžet za koji se traže sredstva; na plate stalno zaposlenih na realizaciji projekta (menadžer projekta, pomoćnik menadžera, računovođa, itd.) ne treba da odlazi više od 35% od ukupnog predviđenog budžeta za projekat; u budžet treba da budu uključeni i troÀ?kovi bankovnih transakcija. Finansijska sredstva se dodeljuju jednokratno. Za dodelu novih sredstava se može ponovo konkurisati, ali za projekat koji će se jasno razlikovati od prethodnog koji je ranije finansirala Komisija za demokratiju.

Kontakt

Democracy Commission (Program malih donacija Komisije za demokratiju)
Public Affairs Section
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država
Kneza Miloša 50
11000 Beograd
Srbija
Tel: +381 11 306 4773
E-mail: demcomSerbia@state.gov
Web: serbia.usembassy.gov

5. Ambasada Velike Britanije u Beogradu – Ministarstvo spoljnih poslova

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

British Embassy Belgrade - Foreign and Commonwealth Office

Naziv programa:

Fond za diplomatski uticaj i vrednost – Ponovno ujedinjenje Evrope (Diplomatic Influence and Value Reuniting Europe)

Cilj programa/projekta

Cilj ovog fonda je da olakša sprovođenje reformi u ključnim oblastima kojima je u izveštajima Evropske komisije o napretku Srbije dat ključni značaj za proces EU integracija.

Za Srbiju:

 • podržati političke reforme i pokrenuti procese zagovaranja za politike (Britanska ambasada u Beogradu ih obično direktno dodeljuje),
 • povećati političku otvorenost i dobro upravljanje (usredsređivanje na civilno društvo),
 • osnažiti reforme u sektoru pravosuđa i unaprediti stepen poštovanja ljudskih prava (Britanska ambasada u Beogradu ih obično direktno dodeljuje).

Oblast podrške

Povećati političku otvorenost i dobro upravljanje (usredsređivanje na civilno društvo) Upostavljena pravna i institucionalna kontrola, kao i operacija kojima se ostvaruje veća otvorenost izrade i implementacije politika.

Stroža kontrola izrade ekonomskih politika i povećanje poverenja investitora, čime se osnažuju širi napori privredne diplomatije u regionu.

Unapređen pravni okvir za uspostavljanje i implementaciju strategija borbe protiv korupcije.

Uspostavljeni mehanizmi i razvijene i upotrebljene veštine čime se omogućuje građanima da uspostave kontakt sa izabranim političkim predstavnicima i time učestvuju u političkim procesima na lokalnom i nacionalnom nivou.

Podignut kapacitet medija da vrše funkciju agenta otvorenosti i odgovornosti, kapaciteti mobilizovani i unapređeni; uključujući i podršku slobodi medija i većoj slobodi izražavanja.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati lokalne organizacije civilnog društva, mediji, konsultantske kuće, državne institucije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Za raspored godišnjih ciklusa videti: www.gov.uk Kosultacije u vezi projekata se obavljaju tokom cele godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Obično u rasponu 20.000-50.000 funti

Trajanje projekata

Jedna finansijska godina (1. april 2014. godine – 31.mart 2015. godine), uz mogućnost produžetka

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

 • Projekti koji funkcionišu na nivou donošenja politika, a koji utiču na izradu politika ili debatu u javnosti i u medijima.
 • Prikazati: (a) dokaze o konsultacijama sprovedenim sa drugim donatorima, (b) mogućnost održivosti.

Kontakt

www.gov.uk

6. Američki savet

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Finansirano od strane Vlade Sjedinjenih Američkih Država

Naziv programa:

A-SMYLE (Аmeričko srpsko-crnogorski omladinski liderski program razmene) Cilj programa/projekta Program pruža priliku učenicima da saznaju više o građanskoj odgovornosti i aktivizmu u okviru lokalnih zajednica, da na licu mesta vide kako se sprovodi demokratija u SAD, kao i da upoznaju Amerikance sa svojom zemljom i kulturom. Svi učesnici će boraviti kod porodica širom Amerike i pohađaće američke srednje škole.

Oblast podrške

Za školsku 2015/2016. godinu A-SMYLE dodeljuje stipendije učenicima srednjih škola u Srbiji. Svim dobitnicima stipendija obezbeđena je povratna karta od kuće do Sjedinjenih Američkih Država, kao i džeparac za životne troškove. Biće im pokriveno medicinsko osiguranje, ne uključujući prethodne zdravstvene tegobe.

Geografsko područje

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati srednjoškolci koji dobro govore engleski jezik, upisani u prvi ili drugi razred, državljani Srbije, da ispunjavaju zahteve US J-1 vize za srednjoškolce, da su rođeni između 1.1.1998–15.7.2000, da nisu proveli više od tri meseca u poslednjih pet godina u SAD, da imaju minimum školski uspeh ‒ dobar, da pokazuju liderski potencijal i da žele da doprinesu zajednici po povratku.

A-SMYLE program je namenjen i učenicima sa hendikepom. Isti uslovi konkursa važe i za učenike sa hendikepom, s tom razlikom da učenici sa hendikepom treba da budu rođeni u period 15.3.1997-15.7.2000.

Konkursna procedura i vremenski rok

Videti na: www.ac-see.org

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije primenljivo

Trajanje projekta

Školska 2015/2016. godina

Ograničenja

Navedena u uslovima konkursa

Posebni zahtevi

/

Kontakt

American Councils for International Education
(Američki savet za međunarodno obrazovanje)
Njegoševa 19a, 4. sprat
11000 Beograd, Srbija
Tel.:+381 11 6303 933
Fax:+381 11 32 333 01
e-mail: belgrade@americancouncilssee.org
web: www.ac-see.org www.americancouncils.org

7. Balkanski fond za demokratiju

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Balkan Trust for Democracy, a project of the German Marshall Fund of the United States

Naziv programa:

Balkanski fond za demokratiju

Cilj programa/projekta

Balkanski fond za demokratiju (BTD) je inicijativa pružanja pomoći u grantovima koja podržava demokratiju, dobro upravljanje i evroatlantske integracije u Jugoistočnoj Evropi. BTD je osnovan 2003. godine kao zajednička inicijativa Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Američkih Država, Agencije za razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID) i Fondacije Čarls Stjuart Mot.

Oblast podrške

Prioritetne oblasti su:

 • građanski aktivizam
 • osnaživanje i razvoj liderstva mladih
 • odgovorna vlada i dobro upravljanje
 • razvoj filantropije i kulture davanja
 • evroatlantske integracije
 • pomirenje

Podržani projekti najčešće ostvaruju svoje ciljeve na jedan od sledećih načina: javne debate; razvoj liderstva; rad na javnim politikama; obrazovanje građana; razvoj mehanizama; javno zagovaranje; monitoring; implementacija i sprovođenje; rad na zajedničkim ciljevima; razmena primera dobre prakse; uspostavljanje mreža civilnog društva; ponovno odobrenje grantova; rad na pomirenju i jačanju regionalnog dijaloga

Geografska oblast

Balkanski fond za demokratiju podržava regionalne i nacionalne projekte koji se sprovode u zemljama Zapadnog Balkana - Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i Srbiji. BTD takođe podržava relevantne regionalne inicijative koje mogu uključivati partnere iz Zapadne i Istočne Evrope, naročito iz Bugarske, Hrvatske i Rumunije.

Ko može da konkuriše?

Na konkurs se mogu prijaviti organizacije civilnog društva, lokalne samouprave ili nacionalne vlade, obrazovne institucije ili mediji registrovani u: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji, Srbiji.

Konkursna procedura i vremenski rok

Balkanski fond za demokratiju je od 2013. godine promenio način konkurisanja za podršku projektima. Organizacije koje su zainteresovane za finansiranje mogu tokom cele godine da pošalju e-mejl na engleskom jeziku na adresu balkantrust@gmfus.org, u kome će kratko opisati ključne elemente projekta (do 3 pasusa) i navesti okvirni iznos budžeta. Ukoliko postoji mogućnost podrške, programsko osoblje BTD-a će dati preporuku organizacijama da podnesu detaljan predlog projekta na prijavnim formularima.

Odluke o dodeli grantova se donose tri puta godišnje, u januaru, aprilu i septembru. Konačno odobrenje daje BTD komitet za dodelu grantova ili, u slučaju da su grantovi veći od 25.000 dolara, od strane Odbora poverenika Nemačkog Maršalovog fonda.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije određen minimalni ni maksimalni iznos. Većina grantova je u vrednosti između 20.000-50.000 dolara, u zavisnosti od trajanja projekta i geografske pokrivenosti.

Trajanje projekta

Većina projekata koje podržava BTD traju do 12 meseci. Moguće je podneti zahtev za višegodišnje finansiranje (ovo se pre svega odnosi na regionalne projekte i projekte regrantiranja).

Ograničenja

Na konkurs se ne mogu prijavljivati pojedinci i političke partije. U obzir dolaze zajednički projekti nacionalnih i stranih organizacija, pod uslovom da BTD ne finansira administrativne troškove stranih organizacija.

Balkanski fond za demokratiju ne daje finansijsku pomoć za akademska istraživanja, akademske školarine i stipendije, događaje koji se organizuju samo jednom, putovanja, humanitarni i dobrotvorni rad, povratak izbeglica i interno raseljenih lica, verske aktivnosti, programe mikrofinansiranja, razvoj preduzeća, kreiranje/održavanje veb-sajtova, umetnost i nauku.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Tel: +381 11 30 36 454
E-mail: balkantrust@gmfus.org
Web: www.gmfus.org

8. Balkanski fond za umetnost i kulturu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Art∡ngle - Balkans |Culture| Development

Balkanskim fondom za umetnost i kulturu upravlja Art∡ngle, u partnerstvu sa Evropskom fonacijom za kulturu (EFC) Art∡ngle - Razvoj | Kultura | Balkan predstavlja nezavisnu organizaciju posvećenu razvoju inkluzivnih, demokratskih i prosperitentnih društava u regionu kroz aktivno angažovanje i pružanje podrške kulturnom razvoju

Naziv programa:

Projekti saradnje u oblasti umetnosti i kulture (CoLABs)

Cilj programa/projekta

Balkanski fond za umetnost i kulturu (BAC) radi u pravcu uspostavljanja inkluzivnih, demokratskih i prosperitetnih društava u regionu Zapadnog Balkana jačanjem kulturnog sektora i ohrabrivanjem regionalne saradnje i integracije.

Oblast podrške

Balkanski fond za umetnost i kulturu podržava projekte iz kulture koji se sprovde u regionu Zapadnog Balkana, posebno projekte koji imaju regionalni, zajednički pristup, kao i međunarodne promocije i razmene kulturne i umetničke scene na Balkanu i sa Evropom.

Balkanski fond za umetnost i kulturu radi na ostvarivanju sledećih ciljeva: - unapređenje nezavisne kulturne scene u regionu pružanjem podrške autentičnoj produkciji u domenu kulture, ohrabrivanjem participacije i podizanjem kapaciteta aktera u oblasti kulture; - ostvarivanje održivog finansiranja za nezavisne kulture u regionu diversifikacijom izvora finansiranja uz istovremeni porast regionalnog/lokalnog vlasništva nad Fondom.

Geografska oblast

Region na koji je usmeren BAC jeste Zapadni Balkan uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju. Dozvoljena su partnerstva sa organizacijama iz drugih evropskih zemalja i područja Mediterana.  Ko može da konkuriše? Mogu konkurisati nezavisne kulturne organizacije, mreže, fondacije i/ili udruženja.

Konkursna procedura i vremenski rok

Otvoreni konkurs za CoLABs – projekte regionalne saradnje – objavljuje se svake godine. Konkurs za projektne ideje 2014.godine planiran je u prvom kvartalu 2014. godine. Rok za prijavljivanje je šest nedelja.

Za 2014. godinu, BAC planira uvođenje manjih grantova. Informacije o konkursima i procedurama biće dostupne na: www.artanglebalkans.net u februaru 2014. godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Relevantne informacije biće pravovremeno objavljene na: www.artanglebalkans.net.

Trajanje projekta

Do 24 meseca za CoLABs.

Ograničenja

Balkanski fond za umetnost i kulturu ne uzima u razmatranje prijave podnete van ustaljene konkursne procedure.

Posebni zahtevi

Prijave za CoLAB moraju biti podnete u saradnji najmanje dva partnera iz dve zemlje regiona Zapadnog Balkana.

Kontakt

art∡ngle - Balkans |Culture| Development
Hamdije Kreševljakovića 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel.: + 387 33 203 926
E-mail: info@artanglebalkans.net
Web: www.artanglebalkans.net

9. Chemonics International Inc. (Izvršni partner USAID-a u Srbiji)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

USAID Projekat održivog lokalnog razvoja (USAID Sustainable Local Development Project)

Cilj programa/projekta

USAID projekat održivog lokalnog razvoja je petogodišnji projekat Američke agencije za međunarodni razvoj koji podržava lokalne samouprave, privatni sektor i civilno društvo da unaprede efikasnost i ostvare ekonomiju obima kroz međuopštinsku saradnju, sa ciljem ubrzanog ekonomskog razvoja. Ključne aktivnosti Projekta usmerene su na podršku otvaranju novih radnih mesta i smanjenje nezaposlenosti u regionima. Projekat pruža stručno-savetodavnu pomoć i obezbeđuje bespovratna finansijska sredstva.

Oblast podrške

Aktivnosti projekta usmerene su na sledeće oblasti:

 • Pomoć međuopštinskim partnerstvima u razvoju privatnog sektora i stvaranju uslova za otvaranje novih radnih mesta
  Projekat pomaže partnerima da prepoznaju i realizuju konkretne aktivnosti usmerene na povećanje proizvodnje i investicija, unapređenje marketinga i jačanje ukupne konkurentnosti regiona.
 • Podrška lokalnim samoupravama kako bi se omogućio ekonomski rast i porast investicija u međuopštinskim partnerstvima
  Projekat pomaže partnerske gradove i opštine da usvoje znanja i steknu veštine neophodne za sveobuhvatan ekonomski razvoj.
 • Osnaživanje međuopštinskih partnerstava za ravnopravnije uključivanje mladih u lokalne ekonomije
  Projekat pomaže stvaranje partnerstava lokalnih samouprava, privatnog sektora i građanskog društva kako bi se umanjio odliv i nezaposlenost mladih i povećalo njihovo učešće u donošenju odluka. Krajnji cilj je ravnopravan i održiv lokalni ekonomski razvoj.

Geografska oblast

Osam područja međuopštinske saradnje (PMS), od kojih svako okuplja tri ili više susednih lokalnih samouprava koje dele razvojne planove i interese.

Odabrana su sledeća PMS: PMS s vodećim gradom Vranjem i partnerima Bujanovcem, Preševom i Vladičinim Hanom; PMS s vodećim gradom Nišom i partnerima Leskovcem, Merošinom, Doljevcem i Gadžinim Hanom; PMS s vodećim gradom Novim Pazarom i partnerima Tutinom i Sjenicom; PMS s vodećim gradom Novim Sadom i partnerima Sremskim Karlovcima, Temerinom i Beočinom; PMS s vodećim gradom Suboticom i partnerima Somborom i Kanjižom; PMS s vodećim gradom Zrenjaninom i partnerima Novim Bečejem i Kikindom; PMS s vodećim gradom Kraljevom i partnerima Čačkom, Gornjim Milanovcem, Raškom i Vrnjačkom Banjom; kao i PMS s vodećim gradom Užicem i partnerima Čajetinom, Prijepoljem, Pribojem i Novom Varoši. 

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati međuopštinska partnerstva, organizacije civilnog društva, udruženja, asocijacije u skladu sa pravilima za grantove. Za dodatne informacije videti: http://lokalnirazvoj.rs/bespovratna-finansijska-sredstva-grantovi.html.

Konkursna procedura i vremenski rok

Za dodatne informacije videti: http://lokalnirazvoj.rs/bespovratna-finansijska-sredstva-grantovi.html.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Za dodatne informacije o tekućim grantovima videti: http://lokalnirazvoj.rs/bespovratna-finansijska-sredstva-grantovi.html.

10. CERGE-EI

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute

Naziv programa:

AKADEMSKI PROGRAMI:

 • Doktorske studije iz ekonomije
 • Master studije iz primenjene ekonomije
 • Zajedničke master studije iz ekonomije

Cilj programa/projekta

CERGE-EI nudi diplome svetske klase, zasnovane na znanju, stipendirane potpuno iz ekonomije, prvenstveno studentima iz zemalja u tranziciji iz Centralne i Istočne Evrope (CEE) i novim tržišnim ekonomijama širom sveta.

Oblasti podrške

 • Obrazovati ekonomiste u domenu moderne ekonomske teorije i primena da bi služili akademicima, vladama i privredama u regionu gde postoji kritičan nedostatak takvih veština.
 • Stvoriti intelektualnu sredinu koja naglašava zapadne ideale slobodnog i otvorenog postavljanja pitanja i nediskriminacije u regionu gde su takvi koncepti gušeni decenijama.
 • Okupiti vrhunske ekonomiste iz celog sveta oko zajedničih istraživanja i obrazovanja, omogućujući ljudima različitih tradicija da uče jedni od drugih.
 • Služiti kao model i resurs reforme ekonomskog obrazovanja i stipendiranja u postkomunističkim privredama u tranziciji.
 • Razumeti osnovne ekonomske pojave primenom rigoroznih analitičkih metoda na teoretska, primenjena i strateška polja, posebno u pogledu pitanja koja se odnose na tranziciju i razvoj.
 • Pružiti informacije za javnu debatu objavljivanjem nalaza istraživanja relevantnih za politike organizovanjem seminara, simpozijumima, konferencijama i objavljivanjem publikacija.
 • Stvoriti fizičko okruženje uključujući i najmodernije tehničke resurse u cilju podsticanja istraživanja svih oblasti ekonomije.

Geografsko područje

Albanija, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Kolumbija, Kostarika, Egipat, Etiopija, Gruzija, Gana, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Mongolija, Crna Gora, Panama, Srbija i Vijetnam

Ko može da konkuriše?

Uputstva možete videti na: http://www.cerge-ei.cz/phd-admissions/how-to-apply http://www.cerge-ei.cz/mae-students/admissions http://www.cerge-ei.cz/joint-masters-admissions/admissions-details

Konkursna procedura i vremenski rok

Uputstva možete videti na: http://www.cerge-ei.cz/phd-admissions/how-to-apply http://www.cerge-ei.cz/mae-students/admissions http://www.cerge-ei.cz/joint-masters-admissions/admissions-details

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Uputstva možete videti na: http://www.cerge-ei.cz/phd-admissions/how-to-apply http://www.cerge-ei.cz/mae-students/admissions http://www.cerge-ei.cz/joint-masters-admissions/admissions-details

Trajanje projekta

Uputstva možete videti na: http://www.cerge-ei.cz/phd-admissions/how-to-apply http://www.cerge-ei.cz/mae-students/admissions http://www.cerge-ei.cz/joint-masters-admissions/admissions-details

Ograničenja

Uputstva možete videti na: http://www.cerge-ei.cz/phd-admissions/how-to-apply http://www.cerge-ei.cz/mae-students/admissions http://www.cerge-ei.cz/joint-masters-admissions/admissions-details

Posebni zahtevi

Uputstva možete videti na: http://www.cerge-ei.cz/phd-admissions/how-to-apply http://www.cerge-ei.cz/mae-students/admissions http://www.cerge-ei.cz/joint-masters-admissions/admissions-details

Kontakt

Za Odeljenje za diplomske studije
CERGE-EI
Odeljenje za diplomske studije
P.O. Box 882
Politickych veznu 7
111 21 Prag 1
Češka Republika
Tel.: +420 224 005 108
Fax: (+420) 224 005 147
E-mail: grad.stud@cerge-ei.cz
Web:www.cerge-ei.cz

11. Coca Cola i Univerzitet u Edinburgu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Edinburgh Global Undergraduate Scholarships

Naziv programa:

Univerzitet u Edinburgu i Coca-Cola nude određen broj stipendija za diplomske studije iz bilo kog predmeta koji postoji na Univerzitetu.

Cilj programa

Stipendije

Oblast podrške

Stipendije

Geografska oblast

Bosna, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovenija, Ukrajina Ko može da konkuriše? Stipendije se dodeljuju državljanima iz dolenavedenih zemalja koji budu primljeni na redovne diplomske studije: Bosna, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovenija, Ukrajina.

Konkursna procedura i vremenski rok

Kandidati bi trebalo da se prijave Službi za prijem na univerzitete i koledže (UCAS) i da im bude ponuđeno mesto na Univerzitetu u Edinburgu, potom kandidati koji ispunjavaju uslove trebalo bi da popune on-lajn prijavu za stipendije.

Nećete moći da preuzmete on-lajn obrazac prijave ukoliko se prethodno niste prijavili Univerzitetu u Edinburgu i ukoliko nemate punu autentifikaciju EASE.

Dana zatvaranja programa stipendija je 1. aprila 2014. godine.

Minimalni/maksimalni iznos

Ova kompetitivna stipendija pokriva pune troškove studija i godišnje troškove izdržavanja u visini od 2.000 funti. Ona se isplaćuje za sve vreme trajanja studija.

Trajanje projekta

Više informacija možete pogledati na http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/undergraduate/international/global.

Ograničenja

Stipendija se ne dodeljuje studentima koji već pohađaju neki od programa.

Stipendija može biti prekinuta u bilo kom trenutku kada se od škole dobije nezadovoljavajući izveštaj o uspehu ili kada stipendista prestane da bude prijavljen kao redovni student Univerziteta u Edinburgu.

Posebni zahtevi

Komitet za izbor Univerziteta u Edinburgu sastaje se u maju 2014. godine radi biranja stipendista. Imena odabranih stipendista biće objavljena u maju 2014. godine.

Kontakt

The University of Edinburgh
Old College
South Bridge
Edinburgh, EH8 9YL
Work: +44 (0)131 651 4070
Fax: +44 (0)131 651 4066
Email: scholarships@ed.ac.uk
Web: http://www.ed.ac.uk

12. DAAD Nemački servis za akademsku razmenu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Deutscher Akademischer Austausch Dienst

Naziv programa:

Studije i istraživanje u Nemačkoj - DAAD stipendije, grantovi za istraživački rad i univerzitetska saradnja

Cilj programa/projekta

Započeti i osnažiti saradnju između visokoškolskih institucija u Srbiji i Nemačkoj i povećati akademsku razmenu. Dati mogućnosti za sticanje međunarodnog iskustva.

Oblast podrške

 • Letnji kursevi, intenzivni kursevi jezika, stažiranje, studijska putovanja za grupe studenata
 • Master programi na nemačkom ILI engleskom jeziku (međunarodni programi)
 • Doktorski programi (na nemačkom ILI engleskom jeziku)
 • Istraživački boravci za postdoktorante i profesore
 • Akademska razmena u okviru partnerstava srpskih i nemačkih univerziteta/fakulteta ili odseka (videti: http://www.daad.rs/sr/10386/index.html)

Geografsko područje

Nemačka, Srbija (Zapadni Balkan)

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati studenti i istraživači iz SVIH disciplina.

Konkursna procedura i vremenski rok

Detaljna procedura prijavljivanja data je na: www.daad.rs; www.daad.de; www.funding-guide.de; www.study-in.de. Opšti rokovi su 1. i 15. novembar svake godine. Posebni pozivi za podnošenje prijava objavljuju se na veb-sajtu i preko (društvenih) medija.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

 • Studenti: 750 evro mesečno
 • Doktoranti: 1.000 evra mesečno
 • Naučnici: do 2.240 evra mesečno

Troškovi međunarodnog putovanja i zdravstvenog osiguranja obično su uračunati.

Trajanje projekta

 • Letnji kursevi: 1­2 meseca
 • Istraživanje i semestralni boravci: 3 meseca/6 meseci
 • Master program: 12­24 meseca
 • Doktorski program: do 36 meseci

Ograničenja

Ne postoje, opšte uzevši. Pogledajte detaljne opise.

Posebni zahtevi

Dobro znanje nemačkog ILI engleskog jezika.

Kontakt

DAAD­Informativni centar Beograd
Cara Uroša 35
11000 Beograd, Srbija
Tel.: 011.2636424
Web: www.daad.rs; www.daad.de; www.funding-guide.de
E-mail: info@daad.rs
Društveni mediji: www.facebook.com/DAAD.Beograd.

13. Dečiji fond Ujedinjenih nacija – UNICEF

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The United Nations Children's Fund

Naziv programa:

Fond UNICEF realizuje petogodišnji plan akcije Programa za Srbiju (CPAP) u periodu 2011–2015. godine i pomaže Vladi i ključnim partnerima da obezbede garancije da će marginalizovana deca imati koristi od inkluzivnih socijalnih usluga, te da stvore povoljno okruženje za ostvarivanje dečjih prava. Program UNICEF-a za Srbiju sastoji se iz dve komponente:

 1. osnaživanje sistema za socijalno uključivanje,
 2. socijalna odgovornost za dečija prava.

Cilj programa/projekta

Osnaživanje sistema za socijalno uključivanje

U okviru ove komponente programa, UNICEF će pomoći Vladi da: (a) uskladi svoj zakonski okvir – usvajanjem izmena zakona i politika – u skladu sa međunarodnim standardima; (b) oblikuje realizaciju ključnih odredbi novih zakona u cilju izrade procedura i zakona na nižem nivou; i (c) da stvori bazu znanja i dokaza o deci i adolescentima. Pomoć osnaživanju sistema imaće u vidu prioritetne oblasti koje je identifikovala Vlada, a koji zahtevaju višesektorski pristup i koji i dalje predstavljaju izazov za Srbiju u smislu poštovanja Konvencije o pravima deteta i postizanju Milenijumskih ciljeva razvoja.

Socijalna odgovornost za dečija prava

U okviru ove komponente programa, UNICEF će sprovesti strategije podsticanja angažovanja građana i zahteva za poštovanje prava deteta, uključujući: (a) osnaživanje spoljnog nadzora i monitoringa sistemskih reformi; (b) osnaživanje onih kojima su prava namenjena da zahtevaju i traže svoja prava i ono što im pripada; i (c) podsticanje pozitivnog ponašanja i borbu protiv diskriminacije. To će zahtevati izgradnju strateških saveza koji prevazilaze zagovaranje i informisanje i koji su zasnovani na međusobnoj odgovornosti. Program je u tesnoj vezi sa strategijama C4D radi obezbeđenja komplementarnosti sistemskim reformama i sigurnosti da će usluge zadovoljiti potrebe najugroženijih i da će ih oni koristiti u velikoj meri.

Oblast podrške

Razvoj u ranom detinjstvu, zaštita dece, zdravlje adolescenata, razvoj i angažovanje građana na poštovanju dečjih prava

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

UNICEF nije klasični donator, i ne dodeljuje grantove. UNICEF pruža razvojnu podršku Vladi, ministarstvima, organizacijama civilnog društva i lokalnim zajednicama u njihovim naporima da obezbede da sva deca, a posebno siromašna i društveno isključena, uživaju i koriste svoja prava.

Konkursna procedura i vremenski rok

Ne postoji. Pomoć UNICEF-a zasniva se na Sporazumi koji je potpisan sa Vladom Srbije i koji definiše obezbeđivanje stručne i tehničke pomoći koja se odvija u skladu sa definisanim godišnjim planovima aktivnosti.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema

Trajanje projekta

Fond UNICEF realizuje petogodišnji plan akcije Programa za Srbiju u periodu 2011–2015. godine.

Ograničenja

Moguće je finansiranje samo onih aktivnosti koje su povezane sa CPAP-om.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Lesley Miller, zamenica direktora, lmiller@unicef.org
Jadranka Milanović, portparol, jmilanovic@unicef.org
UNICEF Beograd
Svetozara Markovića 58
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 36 02 100
Web: www.unicef.org/serbia

14. Ekumenska ženska inicijativa (EWI)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Ecumenical Women’s Initiative

Naziv programa:

ŽENE KOJE BRDA PREMEŠTAJU

Cilj programa/projekta

Cilj ovog programa jeste da se ohrabre i podrže žene i grupe/organizacije žena koje će konkretnim aktivnostima doprineti razvoju svojih zajednica; koje sebe prepoznaju kao subjekte društvene promene i imaju snage da rade na tačkama sukoba u društvu.

Oblast podrške

 • izgradnja mira i pomirenja;
 • ženska ljudska prava;
 • ekumenski dijalog i saradnja između verskih zajednica i filozofskog pogleda na svet.

Takođe, mogu učestvovati i projektni predlozi koji uključuju prekograničnu saradnju unutar EIŽ regije.

Geografsko područje

Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija i Kosovo.

Ko može da konkuriše?

Prijave mogu poslati organizacije civilnog društva u kojima žene imaju odlučujuću ulogu i odgovorne su za sprovođenje projekta teološkinja iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Srbije i sa Kosova.

Konkursna procedura i vremenski rok

Predloge treba proslediti u elektronskoj formi na: natjecaj@eiz.hr do datuma navedenog u konkursu. Svi potrebni obrasci mogu se naći na: www.eiz.hr.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

VRSTE POTPORA:

1. Projektna potpora
Projekti do 3.000 evra
Projekti do 6.000 evra

2. Institucionalna potpora do 3.000 evra*

*otvoreno samo za postojeće EIŽ korisnice/lokalne partnerke koje su do sada primile najmanje tri EIŽ potpore.

Trajanje projekta

Do 12 meseci

Ograničenja

Predloženi projekt se neće podržati ako:

 • nema potpunu dokumentaciju,
 • sprovodi se izvan teritorija koje pokriva EIŽ,
 • sprovodi se od teološkinja ili organizacije koja zagovara netoleranciju i nasilje,
 • promoviše samo jednu versku, etničku i nacionalnu grupu,
 • sprovodi se od organizacije čiji godišnji budžet prelazi 50.000 evra,
 • projekat su prijavile fizičke osobe,
 • projekt je prijavila politička organizacija ili stranka,
 • potražuje obnovu i kupovinu opreme,
 • sprovodi interne konferencije seminare, radionice i sl. za jednu organizaciju,
 • služi osiguravanju i dostavljanju humanitarne pomoći,
 • projektni ciljevi nisu u skladu s ciljevima EIŽ-a,
 • projektne aktivnosti služe sticanju zarade,
 • prijavljen je od teološkinje ili organizacije koja je već tri puta uzastopno koristila sredstva EIŽ-a pre isteka propisanog roka (dva javna poziva),
 • prijavljen je od teološkinje ili organizacije koja u dosadašnjoj saradnji s EIŽ-om nije ispoštovala svoja obaveze proizišle iz Sporazuma o partnerstvu.

Posebni zahtevi

Predloženi projekat mora:

 • biti pokrenut prema stvarnim potrebama lokalne zajednice,
 • podsticati širu zajednicu na rešavanje problema i iznalaženje rešenja,
 • biti sproveden unutar geografskog područja delovanja EIŽ-a,
 • biti u skladu sa znanjem i iskustvom organizacije/teološkinje,
 • biti prijavljen od registrovane organizacije/ustanove.

Kontakt

Ekumenska inicijativa žena
Četvrt kralja Slavca 3, 21310 Omiš, Hrvatska
Tel.: + 385 21 862 599
Fax: + 385 21 757 085
E-mail: natjecaj@eiz.hr

15. ERSTE Fondacija ERSTE Foundation

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

ERSTE Fondacija radi na tri programa: Socijalni razvoj, kultura i Evropa.

Cilj programa/projekta

Uz realizaciju sopstvenih projekata, ERSTE Fondacija nudi grantove za praktične, inovativne projekte. Očekujemo dobro promišljene predloge koji dopunjuju cilj ERSTE Fondacije – jačanje civilnog društva u jednoj ili više zemalja Centralne i Istočne Evrope uključujući i Austriju, uzimajući u obzir prošlost, sadašnjost i budućnost svake zemlje.

Oblast podrške

 • Ideje koje se odnose na postojeće i buduće društvene izazove u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi
 • Sadržaj koji nastaje iz lokalne potrebe koja bi mogla imati prekogranične implikacije
 • Inovativni doprinosi koji se tiču postojećih lokalnih, nacionalnih i transnacionalnih pitanja
 • Ideje koje unapređuju upoznavanje i svest o drugim kulturama uz puno poštovanje
 • Identifikaciju transformativnih procesa u društvima i njihovih efekata na različite generacije
 • Inicijative koje podržavaju održivi razvoj civilnog društva u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi
 • Projekti koji podržavaju i podstiču vizije mladih talenata orijentisane na budućnost na lokalnom nivou i u globalnom kontekstu.

Geografska oblast

Centralna i Jugoistočna Evropa

Ko može da konkuriše?

Isključivo neprofitne organizacije

Konkursna procedura i vremenski rok

U idealnom slučaju, prijave bi trebalo da stignu na našu adresu četiri meseca pre planiranog početka projekta. Projektne aktivnosti, uključujući štampu i odnose sa javnošću, ne smeju započeti pre nego što primite pismo od ERSTE Fondacije kojim se potvrđuje da ste dobili grant. Ukoliko ste već započeli sa realizacijom projekta, niste kandidat za grant ERSTE Fondacije.

Minimalni /maksimalni iznos koji se dodeljuje

Detaljne informacije možete pronaći na internet sajtu: www.erstestiftung.org

Trajanje projekta

Detaljne informacije možete pronaći na internet sajtu: www.erstestiftung.org

Ograničenja

Ne podržavaju pojedince, političke grupe i partije.

Posebni zahtevi

Detaljne informacije možete pronaći na internet sajtu: www.erstestiftung.org

Kontakt

ERSTE Foundation
Graben 21
1010 Vienna
Austria
Web: www.erstestiftung.org

16. Evropski Fond za Balkan

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

European Fund for the Balkans

Naziv programa:

Evropski fond za Balkan – približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.

Cilj programa/projekta

Evropski fond za Balkan je višegodišnja zajednička inicijativa evropskih fondacija kreirana da preduzme i podrži inicijative koje za cilj imaju približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji kroz odobravanje grantova i operativnih programa i, kao takva, podržava pojedince i organizacije iz zemalja Zapadnog Balkana.

Oblast podrške

Reforma javnih službi, evropski poslovi, razvoj "think-tank", razvoj liderstva i razvoj javnih politika

Geografska oblast

Zapadni Balkan (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Kosovo, Albanija)

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije i pojedinci.

Konkursna procedura i vremenski rok

Evropski fond za Balkan objavljuje konkurse kroz koje teži da podrži inovativne i obećavajuće ideje ljudi i organizacija sa Zapadnog Balkana. Projekti dostavljeni bez konkursa/poziva neće biti prihvaćeni. Fond podržava projekte koji su u skladu sa prioritetnim programima tako što konkurse objavljuje tokom čitave godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Evropski fond za Balkan
Resavska 35
11000 Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 3033662
Web: http://balkanfund.org/

17. Evropska fondacija za kulturu European Cultural Foundation

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Grantovi "Za uspešnu saradnju" (Collaboration Grants)

Cilj programa/projekta

Stimuliše saradnju između organizacija kulture u projektima koji dodaju vrednost praksi kulturne saradnje u Evropi.

Oblast podrške

Kultura

Geografska oblast

Evropske zemlje i arapske zemlje u mediteranskom basenu

Ko može da konkuriše?

Grantovima "Za uspešnu saradnju" finansiraju se transnacionalne, multisektorske aktivnosti nezavisnih kulturnih i umetničkih organizacija koje ostvaruju saradnju ili koje sarađuju sa organizacijama iz drugih sektora. Ovi grantovi dodeljuju se organizacijama kulture koje međusobno sarađuju u različitim zemljama Evope u širem smislu. Detaljnije informacije možete pogledati na: www.culturalfoundation.eu

Konkursne procedure i vremenski rok

Konkurs za prijave za Grantove "Za uspešnu saradnju" u 2013. godini biće otvoren tokom 2014.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Evropska fondacija za kulturu može da učestvuje do maksimalnog iznosa od 80% ukupnog budžeta projekta. Nosilac prijave i partnerske organizacije trebalo bi da daju finansijski doprinos projektu i da se prijavljuju za sredstva drugih donatora (ECF posebno pozdravlja učešće lokalnih/nacionalnih finansijskih partnera, budući da smo uvereni da to doprinosi lokalnom/nacionalnom vlasništvu nad projektom). Takav finansijski doprinos potrebno je iskazati u nacrtu budžeta.

Prosečna vrednost grantova koje odobrava ECF iznosi 15.000 evra. Maksimalni iznos odobrenog granta bio je 30.000 evra. Grantovi se normalno isplaćuju u dve rate: 70% na početku projekta, a ostatak nakon prijema konačnog narativnog i finansijskog izveštaja.

Trajanje projekta

Videti detalje na adresi: www.culturalfoundation.eu.

Ograničenja

Organizacije imaju pravo na učešće jednom u vidu nosioca prijave i jednom kao partnerska organizacija, a u okviru istog konkursa. Dakle, jedna organizacija može biti angažovana na najviše dva različita projekta na istom konkursu.

Posebni zahtevi

Videti detalje na adresi: www.culturalfoundation.eu.

Kontakt

Evropska fondacija za kulturu (ECF)
Jan van Goyenkade 5
1075 HN Amsterdam
Holandija
Tel: +31 (0)20 573 38 68
Fax: +31 (0)20 675 22 31
E-mail: eurocult@eurocult.org
Web: www.eurocult.org

Naziv programa:

Balkanski fond za umetnost i kulturu

Cilj programa/projekta

Grantovima Balkanskog fonda za umetnost i kulturu (BAC) podržavaju se zajednički projekti u oblasti umetnosti i kulture domaćih organizacija ili koje međusobno sarađuju sa organizacijama u zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija i Srbija).

Oblast podrške

Kultura

Geografska oblast

Srbija i region Balkana

Ko može da konkuriše

Mogu konkurisati organizacije koje se bave kulturom.

Konkursne procedure i vremenski rok

Videti detalje na adresi: www.artanglebalkans.net

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Prosečan iznos odobrenog granta je 15.000 evra. Iznos granta ne može biti veći od 30.000 evra. 

Evropska fondacija za kulturu može da učestvuje do maksimalnog iznosa od 80% ukupnog budžeta projekta. Ohrabrujemo organizacije koje se prijavljuju i njihove partnere da iskažu sopstveno finansijsko učešće i da se prijavljuju za sredstva drugih donatora. Takav finansijski doprinos potrebno je iskazati u nacrtu budžeta. 

Evropska fondacija za kulturu posebno pozdravlja učešće lokalnih finansijskih partnera, budući da smo uvereni da to doprinosi lokalnom vlasništvu nad projektom 

Trajanje projekta

Projekat mora biti završen u roku od 18 meseci nakon potpisivanja ugovora. 

Ograničenja

Videti detalje na adresi: www.artanglebalkans.net

Posebni zahtevi

Videti detalje na adresi: www.artanglebalkans.net

Kontakt

Evropska fondacija za kulturu (ECF)
Jan van Goyenkade 5
1075 HN Amsterdam
Holandija
Tel: +31 (0)20 573 38 68
Fax: +31 (0)20 675 22 31
E-mail: eurocult@eurocult.org
Web: www.eurocult.org

Naziv programa:

Više od putovanja ("STEP beyond Travel Grants")

Cilj programa/projekta

Ovaj program podstiče transnacionalnu kulturnu saradnju, umetničko izražavanje i mobilnost umetnika i aktera u kulturi.

Oblast podrške

Kultura

Geografska oblast

Podržavamo umetnike i radnike u oblasti kulture iz sledećih zemalja: Albanija, Alžir, Jermenija, Austrija, Azerbejdžan, Belorusija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka Republika, Danska, Egipat, Estonija, Finska, Francuska, Gruzija, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Izrael, Italija, Jordan, Kosovo, Letonija, Liban, Libija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Makedonija, Malta, Moldavija, Crna Gora, Maroko, Holandija, Norveška, Palestinske teritorije, Poljska, Portugalija, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska, Sirija, Tunis, Turska, Ukrajina i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije kulture i individualni umetnici.

Grantovima "STEP Beyond Travel" finansiraju se mladi i perspektivni umetnici i radnici u oblasti kulture – prioritet imaju osobe starosti do 35 godina i/ili oni koji su u prvoj deceniji svojih karijera – za putovanja unutar Evropske unije i zemalja koje se graniče sa EU.

Konkursne procedure i vremenski rok

Konkurs je otvoren tokom cele godine. Videti detalje na adresi: www.culturalfoundation.eu.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Videti detalje na adresi: www.culturalfoundation.eu.

Trajanje projekta

Videti detalje na adresi: www.culturalfoundation.eu.

Ograničenja

Videti detalje na adresi: www.culturalfoundation.eu.

Posebni zahtevi

Videti detalje na adresi: www.culturalfoundation.eu.

Kontakt

Evropska fondacija za kulturu (ECF)
Jan van Goyenkade 5
1075 HN Amsterdam
Holandija
Tel: +31 (0)20 573 38 68
Fax: +31 (0)20 675 22 31
E-mail: eurocult@eurocult.org
Web: www.eurocult.org

18. Evropska unija

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

European Union

Evropska unija je vremenom razvila širok spektar međunarodne pomoći što je dovelo do stvaranja složenog paketa od preko trideset različitih pravnih instrumenata. Potreba da se olakša povezanost i poboljša doslednost delovanja Unije, te da se ostvare bolji rezultati i sa raspoloživim sredstvima postigne jači efekat.

Ciljevi i obim IPA

Cilj IPA je da obezbedi pomoć državama kandidatima ili potencijalnim kandidatima za članstvo u EU. Ona zamenjuje dosadašnje instrumente podrške zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU – Phare, ISPA, SAPARD, instrument za Tursku i CARDS i pod jednom pravnom osnovom ujedinjuje sve oblike pretpristupne pomoći. Instrument za pretpristupnu pomoć je osmišljen tako da se bolje prilagođava različitim ciljevima i napretku svake zemlje korisnice pomoći, kako bi bila obezbeđena ciljana i efektna pomoć u skladu sa potrebama i razvojem svake zemlje.

Instrument za pretpristupnu pomoć će pomoći jačanju demokratskih institucija i vladavine prava, reformi državne uprave, sprovođenju ekonomskih reformi, promovisanju poštovanja ljudskih i manjinskih prava i polne jednakosti, jačanju civilnog društva i napretku regionalne saradnje, a doprineće i održivom razvoju i smanjenju siromaštva. Što se tiče država kandidata za članstvo u EU, dodatni cilj je usvajanje i sprovođenje svih zahteva za članstvo, dok će se od potencijalnih država kandidata zahtevati samo približavanje ovim zahtevima.

Finansijska pomoć iz IPA ima za cilj da pripremi države kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU u korišćenju strukturnih fondova EU kada postanu punopravne članice.

Pomoć u okviru IPA

Za budžetski period 2014-2020. ukupna suma za sve zemlje Zapadnog Balkana i Turske je 11,6 milijardi evra, što je u poređenju sa sumom za budžet 2007-2013. povećanje sredstava, jer je taj iznos bio 11,4 milijarde, a sada je jedan korisnik manje. To je Hrvatska koja će kao članica EU koristiti strukturne fondove.

IPA će zadržati svoje ime i u narednom periodu samo što će imati tu oznaku 2 u smislu novog drugog budžetskog ciklusa. Postoje neke novine - više neće postojati komponente I,II, III, IV i V, kako je to do sada bilo već ćemo imati prioritetne oblasti i sektore.

Promeniće se neznatno i institucionalni okvir pošto će postojati takozvana vodeća ministarstva koja će preuzimati ulogu koordinatora i nekih drugih ministarstava u određenoj oblasti. Sredstva iz narednog budžeta EU počinju da se primenjuju u 2015. godini usled sistem planiranja koji podrazumeva da u jednoj godini planirate projekte koje ćete realizovati. Nakon toga se sprovode tenderi koji mogu da traju od šest meseci do godinu dana tako da se u najboljem slučaju sredstva koja su predviđena u jednoj kalendarskoj godini troše u narednoj. Više informacija na adresi: ec.europa.eu

IPA II

Nova IPA II regulativa je usvojena 16. marta 2014. godine, sa retroaktivnim dejstvom od 1. januara 2014. godine. Ukupna alokacija za period 2014 -2016. iznosi 11.698.668.000 evra, od čega je 4 odsto namenjeno za programe prekogranične saradnje.

Dokument možete naći ovde.

Pored ovog dokumenta, na ovom linku se nalazi dokument Regulativa implementacije (Common Implementation Regulation) u kome se nalaze pravila za implementaciju nove IPA II.

Organizacije civilnog društva se mogu uključiti u programiranje IPA II kroz SEKO mehanizam (Sektorske organizacije civilnog društva).

Napomena: Informacije koje slede o programima Prekogranične saradnje date su na osnovu podataka o IPA 2007 - 2013. Imajući u vidu da je programiranje IPA II za period 2014 - 2020. godine u toku savetujemo Vam da redovno pratite sajt Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije www.seio.gov.rs.

Naziv programa:

Program prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina (Cross-border cooperation programme Serbia - BiH)

Cilj programa/projekta

Strateški cilj: Okupiti ljude, zajednice i privrede u prekograničnoj oblasti oko zajedničkog učešća u razvoju oblasti saradnje, koristeći ljudske, prirodne, kulturne i ekonomske resurse i prednosti.

Opšti cilj: Stimulisati privredu i smanjiti relativnu izolaciju predmetnog produčja osnaživanjem zajedničkih institucionalnih mreža i kapaciteta ljudskih resursa.

Posebni ciljevi:

 1. unapređenje institucionalnog okvira za razvoj malih i srednjih preduzeća u predmetnom području,
 2. razvoj turizma kao glavnog provrednog sektora pogranične oblasti,
 3. promocija prekogranične trgovinske saradnje i dostupnost tržišta,
 4. (ponovno) uspostavljanje prekogranične sinergije između preduzeća i organizacija koje pomažu trgovinsku razmenu u cilju unapređenja zajedničkih kooperativnih inicijativa,
 5. održavanje visokog kvaliteta životne sredine kao ekonomskog resursa u predmetnom području saradnjom u oblasti zajedničkih inicijativa koje se odnose na zaštitu i saradnju,
 6. osnaživanje prekogranične interakcije stanovnika u cilju osnaživanja kulturnih i sportskih veza i zajedničkog učešća u aktivnostima od zajedničkog interesa.

Gorenavedeni posebni ciljevi usredsređeni su na uspostavljanje zdrave osnove za zajedničke aktivnosti u programskim oblastima. Program će takođe imati u vidu dolenavedene osnovne principe:

 • jednake šanse za sve,
 • ispunjavanje konkretnih potreba osoba u teškoj materijalnoj situaciji, osoba sa invaliditetom ili pripadnika etničkih ili manjinskih zajednica,
 • zaštitu prirodnog i izgrađenog okruženja u vidu podrške održivom razvoju,
 • partnerstvo i zajedničko vlasništvo nad aktivnostima, osim u slučaju Strateških projekata (videti dalje u tekstu).

Oblast podrške

Prioritet 1: Socijalna i ekonomska kohezija akcijama usmerenim na unapređenje fizičke, socijalne i institucionalne infrastrukture i kapaciteta.

Mera 1.1 Podizanje produktivnosti i konkurentnosti ekonomskih, ruralnih i ekoloških resursa područja

Mera 1.2 Prekogranične inicijative usmerene na razmenu ljudi i ideja u cilju osnaživanja profesionalne saradnje i saradnje građanskog društva

Geografsko područje

Oblast na koju se odnosi Program:

 • SRBIJA – Sremski okrug sa opštinama Sremska Mitrovica, Šid, Inđija, Irig, Ruma, Stara Pazova, Pećinci, Mačvanski okrug sa opštinama Šabac, Bogatić, Loznica, Vladimirci, Koceljevo, Mali Zvornik, Krupanj, Ljubovija, Zlatiborski okrug sa opštinama Bajina Bašta, Kosjerić, Užice, Požega, Čajetina, Arilje, Priboj, Nova Varoš, Prijepolje, Sjenica i Kolubarski okrug sa optšinama Valjevo, Osečina, Ub, Lajkovac, Mionica, Ljig;
 • BOSNA I HERCEGOVINA – opštine Brčko District, Gradačac, Doboj Istok, Gračanica, Srebrenik, Čelić, Lopare, Ugljevik, Donji Žabar, Domaljevac-Šamac, Modriča, Odžak, Kalesija-Osmaci, Banovići, Bijeljina, Bosanski Brod, Bratunac, Han Pijesak, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Milići, Orašje, Pelagićevo, Petrovo, Sapna, Srebrenica, Šamac, Šekovići, Teočak, Tuzla, Vlasenica, Vukosavlje, Zvornik, Živinice, Trnovo RS, Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Vogošća, Istočni Stari Grad , Vareš, Visoko, Fojnica, Višegrad, Rogatica, Sokolac, Pale, Pale Prača, Novo Goražde, Rudo, Čajniče, Goražde, Foča Ustikolina, Foča, Kalinovik, Trnovo, Hadžići, Ilidža, Novi Grad Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Ilijaš, Breza, Kiseljak, Kreševo, Olovo, Sarajevo Centar, Novo Sarajevo.

Ko može da konkuriše?

Da bi bili potencijalni korisnici grantova, podnosioci moraju biti:

 • neprofitna pravna lica,
 • direktno odgovorni za pripremu i upravljanje konkretnom aktivnošću sa svojim partnerima, a ne da imaju posredničku ulogu,
 • da pripadaju jednoj od navedenih kategorija:
 1. organi vlasti na regionalnom i lokalnom nivou,
 2. udruženja opština,
 3. razvojne agencije,
 4. organizacije za pomoć lokalnim preduzećima poput privrednih komora, poslovnih centara, udruženja malih i srednjih preduzeća, sektorskih udruženja, lokalnih trgovinskih udruženja, itd,
 5. turističke i kulturne organizacije/udruženja,
 6. organizacije civilnog društva, uključujući Nacionalna društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca,
 7. javni i privatni organi koji podržavaju radnu snagu,
 8. nacionalni organi vlasti/institucije koje deluju u programskih područjima,
 9. organi i organizacije (uključujući OCD) koje se bave ekološkom zaštitom,
 10. državni organi nadležni za upravljanje vodama,
 11. vatrogasci/hitne službe,
 12. škole,
 13. više škole i obrazovni i istraživački instituti,
 14. univerziteti, uključujući i institucije stručnog i tehničkog obrazovanja, međunarodne organizacije, itd.

Konkursna procedura i vremenski rok

Četvrti Konkurs biće objavljen u toku 2014. godine na veb-sajtu Programa: www.srb-bih.org.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Mera 1.1 – Podizanje produktivnosti i konkurentnosti ekonomskih, ruralnih i ekoloških resursa područja:100.000–400.000 evra 

Мera 1.2 – Prekogranične inicijative usmerene na razmenu ljudi i ideja u cilju osnaživanja profesionalne saradnje i saradnje građanskog društva: 20.000–100.000 evra

Trajanje projekta

Planirano trajanje aktivnosti bi trebalo da ispunjava sledeće zahteve, u zavisnosti od mere kojom se bavi podnosilac prijave:

U okviru Mere 1.1 Podizanje produktivnosti i konkurentnosti ekonomskih, ruralnih i ekoloških resursa područja, trajanje projekta ne može biti kraće od 12 meseci i duže od 24 meseca.

U okviru Mere 1.2 Prekogranične inicijative usmerene na razmenu ljudi i ideja u cilju osnaživanja profesionalne saradnje i saradnje građanskog društva, trajanje projekta ne može biti kraće od 6 i duže od 12 meseci.

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije
Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje
Adresa: Nemanjina 34
11000, Beograd
Tel.: +381 11 3061 185
Faks: +381 11 3061 124

Jelena Kolić – asistent na Programu
Tel.: +381 11 3061 183
E-mail: jkolic@seio.gov.rs

Nemanja Nešić – šef zajedničkog tehničkog sekretarijata u Užicu
Tel.: +381 31 310 0264
E-mail: nnesic@seio.gov.rs

Irena Marković – referent za administrativne poslove i odnose sa javnošću
Tel.: +381 31 512 394
E-mail: imarkovic@seio.gov.rs

Vladislav Vlajić
Tel.: +381 31 310 0263
E-mail: vvlajic@hotmail.com

Zana Vejnović – menadžer
Tel.: +381 31 310 0263
E-mail: zvejnovic@seio.gov.rs

Naziv programa:

Program prekogranične saradnje Srbija - Bugarska

Cilj programa/projekta

Osnažiti teritorijalnu koheziju prekograničnog područja Bugarska–Srbija, njenu konkurentnost i održivost preko ekonomske, socijalne i ekološke saradnje preko administrativnih granica

Cilj programa/projekta

Razvoj infrastrukture malog obima:

 • fizička i informaciona infrastruktura,
 • infrastruktura koja se odnosi na ekološke probleme,
 • pomoć pri izradi projekata. Osnaživanje kapaciteta za zajedničko planiranje, rešavanje problema i razvoj:
 • veze i umrežavanje na institucionalnom, poslovnom i obrazovnom nivou,
 • održivi razvoj kroz efikasno korišćenje regionalnih resursa,
 • direktne akcije.

Geografsko područje

Na području Republike Srbije mogu da konkurišu sledeći okruzi: Borski, Zaječarski, Nišavski, Pirotski, Jablanički i Pčinjski; na području Republike Bugarske: Vidin, Montana, Sofija, Pernik, Kyustendil i grad Sofija.

Bugarska – nivo NUTSIII Srbija – ekvivalent nivou NUTSIII
11 opština: Belogradchik, Boynitsa, Bregovo, Vidin, Gramada, Dimovo, Kula, Makresh, Novo Selo, Ruzhintsi, Chuprene Borski okrug: 4 opštine: Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin
11 opština: Berkovitsa, Boychinovtsi, Brusartsi, Valchedram, Varshets, Georgi Damyanovo, Lom, Medkovets, Montana, Chiprovtsi, Yakimovo Zaječarski okrug: 4 opštine: Boljevac, Zaječar, Knjaževac, Sokobanja
22 opštine: Anton, Bojurishte, Botevgrad, Chavdar, Chelopech, Dolna banya, Dragoman, Elin Pelin, Etropole, Godech, Gorna Malina, Ihtiman, Koprivshtitsa, Kostenets, Kostinbrod, Mirkovo, Pirdop, Pravets, Samokov, Slivnitsa, Svoge, Zlatitsa Nišavski okrug: 11 opština: grad Niš (opštine: Pantelej, Medijana, Crveni Krst, Palilula i Niška Banja), Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Ražanj, Svrljig
6 opština: Breznik, Zemen, Kovachevtsi, Pernik, Radomir, Tran Pirotski okrug: 4 opštine: Babušnica, Bela Palanka, Dimitrovgrad, Pirot
9 opština: Bobovdol, Boboshevo, Kocherinovo, Kyustendil, Nevestino, Rila, Sapareva Banya, Dupnitsa, Treklyano Jablanički okrug: 6 opština: Bojnik, Vlasotince, Lebane, Leskovac, Medveđa, Crna Trava
1 opština: grad Sofija*   *NB: Oblast grada Sofije je Obližnja oblast. Pčinjski okrug: 7 opština: Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Vranje, Preševo, Surdulica, Trgovište

Ko može da konkuriše?

Vođa projekta i njegovi partneri moraju ispuniti sve dolenavedene opšte kriterijume:

 • organizacije osnovane u skladu sa zakonom (pravna lica),
 • osnovane u prekograničnom području između Bugarske i Srbije na koje se odnosi program,
 • neprofitne organizacije,
 • da pripadaju jednoj od narednih kategorija:
 • da su lokalni/regionalni/nacionalni organi ili podružnice lokalnih/regionalnih/ nacionalnih organa, sa sedištem u području na koje se odnosi progam,
 • da su nacionalne i regionalne agencije (sa nadležnostima na centralnom, regionalnom i opštinskom nivou),
 • uprave parkova prirode,
 • lokalne/regionalne direkcije za šume,
 • zdravstvene ustanove,
 • ustanove kulture,
 • centri zajednica,
 • regionalne agencije za zapošljavanje,
 • OCD ili neprofitne organizacije; podnosioci prijava (vođe projekta i partneri na projektu) iz Republike Bugarske trebalo bi da budu registrovani po osnovu Zakona o neprofitnim organizacijama (Закон за юридическите лица с нестопанска цел); podnosioci prijava (vođe projekta i partneri na projektu) iz Republike Srbije trebalo bi da budu upisani u svim relevantnim registrima u Agenciji za privredne registre ili u drugim relevantnim institucijama nadležnim za vođenje Registra podobnih organizacija (neprofitnih organizacija ili OCD),
 • obrazovne ustanove poput univerziteta, škola, viših škola i biblioteka,
 • evroregije,
 • direktno odgovorni za izradu i upravljanje aktivnošću, a ne u ulozi posrednika,
 • da nisu predmet potencijalnih sukoba interesa sa Zajedničkim strukturama Programa (Upravni organ, nacionalni organ, organ koji odobrava, revizorski organ, zajednički komitet za nadzor i Zajednički tehnički sekretarijat); u slučaju pojave takvih situacija tokom izvršenja ugovora, korisnik o mora o tome momentalno izvestiti Upravni organ.

Konkursna procedura i vremenski rok

Novi pozivi očekuju se u novom finansijskom periodu 2014.-2020. godina.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Osa prioriteta 1:

Oblast intervencije 1.1 i 1.2: 200.000–1.000.000 evra

Oblast intervencije 1.3: 20.000–70.000 evra

Osa prioriteta 2:

Oblast intervencije 2.1 i 2.2: 50.000–200.000 evra

Oblast intervencije 2.3: 20.000–100.000 evra

Trajanje projekta

Rok realizacije projekata zavisi od Osa prioriteta i Oblasti intervencije i može biti od 6 meseci do 24 meseca za projekte pod 1.1 i 1.2, odnosno 6 meseci do 12 meseci za ostale projekte.

Ograničenja

Opisana su u Uputstvima za podnosioce prijava.

Posebni zahtevi

Opisani su u Uputstvima za podnosioce prijava.

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije

Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje
Adresa: Nemanjina 34
11000, Beograd Srbija
Tel.: +381 11 3061 185
Fax: +381 11 3061 124

Kristina Ašković – rukovodilac grupe
Tel.: +381 11 3061 192
E-mail: kaskovic@seio.gov.rs

Maja Jovanović – rukovodilac programa
Tel.: +381 18 521 677
E-mail: mjovanovic@seio.gov.rs

Milena Jovanović
Tel.: +381 18 521 677
E-mail: milena.jovanovic@seio.gov.rs

Naziv programa:

Program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora (Cross-border cooperation programme Serbia - Montenegro)

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste da ujedini ljude, zajednice i privrede graničnih oblasti radi zajedničkog učešća u razvoju oblasti saradnje, korišćenjem ljudskih, prirodnih, kulturnih i privrednih resursa i prednosti.

Cilj programa/projekta

 • Mera I.1 – Poboljšanje produktivnosti i konkurentnosti ekonomskih, ruralnih, kulturnih i ekoloških resursa oblasti
 • Mera I.2 – Prekogranične inicijative koje se odnose na razmenu ljudi i ideja u cilju osnaživanja profesionalne saradnje i saradnje civilnog društva

Geografsko područje

Oblasti u Srbiji su dva okruga: Raški i Zlatiborski, koje zajedno formira 15 opština. Uz ova dva okruga, za ciljeve programa uključen je i susedni okrug – Moravički okrug.

U Crnoj Gori, oblast na koju se odnosi program sastoji se od 13 opština. Uz tih 13 opština, u program su uključene i tri susedne opštine – Podgorica, Danilovgrad i Cetinje.

 Crna Gora                                         Srbija
 Mogu da konkurišu    km2                 Mogu da konk.                     km2
 
 Pljevlja                   1,346
 Bijelo Polje                924
 Berane                      717
 Rožaje                      432
 Plav                          486
 Andrijevica                283                          Zlatiborski           6,141      
 Kolašin                      897                          Raški                  3,922
 Mojkovac                   367
 Žabljak                      445
 Plužine                      854
 Šavnik                       553
 Nikšić                     2,065
                                    
 Total                      9,369                  Total            10,063
 
  Cna Gora                   Srbija
 Susedne                     km2                 Adjacent               km2   
 
 Podgorica                 1,441           
 Danilovgrad                 501                       Moravički              3,016
 Cetinje                         910
   
 Total                     2,852           Total              3,016
                                                         
 Ukupna teritorija                              19,432 km2
 Broj stanovnika na teritoriji              854,906
 Broj stanovnika u susednim oblastima   445,838
 Zelena branica                                  244.9 km
 Plava granica                                    4.6 km
 Total granica                                    249.5 km
 Granični prelazi                                2 (6)

Ko može da konkuriše?

Da bi mogli da konkurišu za grantove, podnosioci prijava moraju biti:

 • neprofitna pravna lica,
 • direktno nadležna za izradu i upravljanje projektom sa svojim partnerima, a ne da budu posrednik i
 • da pripadaju jednoj od navedenih kategorija:
 • lokalne samouprave i njihove institucije;
 • udruženja opština;
 • razvojne agencije;
 • organizacije koje podržavaju poslovanje i socijalni partneri;
 • Turističke i organizacije/udruženja koja se bave kulturom;
 • nevladine organizacije, uključujući nacionalna društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca;
 • javni i privatni organi koji podržavaju radnike;
 • strukovne institucije i institucije za tehničku obuku;
 • nacionalni organi/institucije ili državne agencije;
 • organi i organizacije (uključujući OCD) koji se bave zaštitom prirode;
 • državna tela nadležna za upravljanje vodama;
 • vatrogasne službe/službe koje deluju u vanrednim situacijama;
 • škole;
 • više škole;
 • mediji;
 • univerziteti i istraživački centri;
 • međunarodne organizacije.

Skrećemo pažnju da organizacije koje ostvaruju profit i političke partije nemaju pravo učešča na konkursu niti u svojstvu podnosilaca prijava ni kao partneri.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave moraju biti podnete u skladu sa uputstvima datim u Koncept dokumentu i Obrascu za prijavljivanje koji su deo Obrasca za konkurs za grant.

Prijave moraju biti podnete u skladu sa uputstvima pravilima Konkursa. Svaki Konkurs je ima poseban set pravila i predviđenih vremenskih rokova. Vremenski raspored i druge uputstva pojedinog Konkursa moguće je pročitati u Uputstvima za podnosioce prijava.

Obrazac za konkurs za grant i Smernice za podnosioce prijava dostupni su na:

 • veb-sajtu Programa (www.cbcsrb-mne.org);
 • veb-sajtu Sektora za planiranje, programiranje, monitoring i izveštavanje o fondovima EU i razvojnoj pomoći Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije (www.evropa.gov.rs);
 • veb-sajtu Ministarstva spoljnih poslova i evropskih integracija u Crnoj Gori (www.mvpei.gov.me);
 • veb-sajtu EuropeAid .

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

 • Mera I.1 – od 75.000 evra do 250.000 evra (finansiranje EU)
 • Mera I.2 – od 25.000 EUR do 75.000 EUR (finansiranje EU)

Trajanje projekta

 • Mera I.1 – od 6 meseci do 12 meseci
 • Mera I.2 – od 12 meseci do 24 meseca

Ograničenja

 • Davanje pod grantova nije dozvoljeno.
 • Organizacije koje ostvaruju profit i političke partije nemaju pravo učešča na konkursu niti u svojstvu podnosilaca prijava ni kao partneri.
 • Grantovi kao cilj ili efekat ne mogu imati ostvarivanje profita za podnosioce prijava ili partnere kao direktan rezultat operacija/aktivnosti koje se finansiraju u okviru grantova.
 • Državni službenici ili drugi zaposleni u javnim upravama na centralnom ili lokalnom nivou koji postanu korisnici granta u okviru ovog Konkursa ne smeju biti plaćeni za njihov doprinos projektu, kao dodatak na njihove zarade u datim ustanovama.
 • Zarade državnih službenika ili drugih zaposlenih u javnim upravama na centralnom i lokalnom nivou mogu biti iskazane kao deo koji sufinansira podnosilac prijave.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Darko Cukuranovic

Program koordinator/ Programme Coordinator
Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje/Department for cross-border and Transnational Cooperation Programmes
Vlada Republike Srbije/Government of the Republic of Serbia
Kancelarija za evropske integracije / Serbian European Integration Office
34 Nemanjina St., Belgrade
Tel.: (+38111) 306-11-81
e-mail: dcukuranovic@seio.gov.rs
web: www.evropa.gov.rs

Naziv programa:

Program prekogranične saradnje Srbija - Hrvatska za period 2007-2013.

Cilj programa/projekta

Prvi оpšti prioritetni cilj jeste promocija održivog razvoja prekograničnog regiona efikasnim korišćenjem ekonomskih potencijala regiona, u sinergiji sa prijateljskim i odgovarajućim korišćenjem prirodnih resursa uz obezbeđenje biodiverziteta regiona.

Drugi opšti prioritetni cilj jeste unapređenje kapaciteta nacionalnih i zajedničkih struktura za upravljanje prekograničnim programom.

Cilj programa/projekta

Prioritet 1: Održivi socioekonomski razvoj

Mera 1.1 Ekonomski razvoj

Ova mera će stimulisati redovnu interakciju između preduzeća lociranih u prekograničnom regionu preko: poslovnih mreža; usluga podrške razvoju malih i srednjih preduzeća i zajedničkom pristupu istima; zajedničkog marketinga&promocije na domaćim tržištima i tržištu EU; osnaživanja inovativnosti kroz saradnju malih i srednjih preduzeća sa obrazovnim i istraživačko razvojnim organizacijama; razmene znanja; odabranih investicija u poslovnu infrastrukturu. Mera bi trebalo da diversifikuje ekonomski razvoj podrškom razvoju i unapređenju turističkih proizvoda i usluga; integracijom kulturnog nasleđa i životne sredine u turističke proizvode; te zajedničkim marketingom ovih proizvoda; da uveća znanje ljudi koji rade u turizmu, kulturi i poljoprivredi; korišćenje alata informacionih tehnologija u cilju razvoja i marketinga proizvoda i obuke ljudi.

Mera 1.2 Zaštita životne sredine

Ova mera će podržati aktivnosti koje se odnose na informisanje o ekološkim problemima i zajedničke akcije koje će imati za cilj da se lokacijama visoke ekološke i pejzažne vrednosti upravlja tako da mogu da izdrže pritiske razvoja turizma ne gubeći svoju vrednost. Uz to, ova mera će podržati razvoj efikasnijih sistema i pristupa spremnosti u vanrednim situacijama, a u vezi sa prevencijom i kontrolom poplava; prekograničnog zagađenja, bezbednosti hrane i pitanjima vezanim za zdravlje. Ova mera će takođe podržati razvoj zajedničkog upravljanja otpadom i strategiju minimiziranja štete; biće podržan odabrani broj aktivnosti koje bi trebalo da rezultiraju čišćenjem i obnovom zagađenih/oštećenih lokacija.

Mera 1.3 Direktni kontakti

Ova mera će ohrabriti kontakte, komunikaciju i saradnju lokalnih zajednica i organizacija/agencija lokalnih zajednica u prekograničnom regionu, posebno podršku ženama i marginalizovanim grupama (nezaposlenoj omladini i osobama sa invaliditetom), lokalnoj demokratiji i razvoju građanskog društva.

Prioritet 2: Tehnička pomoć

Mera 2.1 Administracija i realizacija programa

Ova mera će pružiti podršku radu nacionalnih Operativnih struktura i Zajedničkom nadzornom komitetu pri upravljanju programom. Takođe, krajnjim korisnicima će obezbediti savete i pomoć u izradi i realizaciji programa.

Mera 2.2 Informacije, publicitet i evaluacija programa

Ova mera će osigurati informisanje donosilaca odluka na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou; finansijera; stanovnika područja na kome se sprovodi program i opšte javnosti u Hrvatskoj i Srbiji. Ova mera će podržati obezbeđenje stručne pomoći Zajedničkom nadzornom komitetu u oblasti planiranja i sprovođenja eksternih evaluacija programa. Između ostalog, takođe bi trebalo da pokrije i pripremu, prevođenje i distribuciju informacija koje se odnose na program i informativnih materijala, uključujući i veb-sajt programa.

Geografsko područje

Područje na kome će se sprovoditi program nalazi se na obe strane reke Dunav, na severoistoku Hrvatske (istočna Slavonija) i severozapadu Srbije (zapadna Vojvodina).

Oblasti u Hrvatskoj                                   Oblasti u Srbiji

Županija Osijek–Baranja                           Zapadnobački okrug

Županija Vukovar–Srijem                            Severnobački okrug

                                                           Južnobački okrug

                                                                         Sremski okrug

 

Susedne oblasti u Hrvatskoj:                   Susedne oblasti u Srbiji:

Županija Požega–Slavonija                       Mačvanski okrug

Županija Brod–Posavina                         

Ko može da konkuriše?

Prioritet 1: Održivi društveno ekonomski razvoj. Direktni korisnici jesu neprofitna pravna lica osnovana u skladu sa javnim ili privatnim pravom u javnom interesu ili sa posebnim ciljem da zadovolje opšte potrebe, a koja pripadaju jednoj od navedenih grupa:

Za Meru 1.1 Ekonomski razvoj

 • državni organi na regionalnom/lokalnom nivou,
 • privredne komore, zanati, poljoprivreda, industrija,
 • klasteri registrovani kao neprofitna pravna lica,
 • državne/neprofitne organizacije (fondovi, institucije, agencije) čiji je osnivač država ili regionalne/lokalne samouprave: istraživačke i razvojne ustanove, ustanove za obrazovanje i obuku, zdravstvene ustanove, lokalne i regionalne razvojne agencije, turističke agencije i udruženja, itd.,
 • organizacije civilnog društva poput udruženja i fondacija,
 • privatni instituti čiji su osnivači privatna lica, a koji su osnovani da bi zadovoljili potrebe u opštem interesu dok god rade na neprofitnoj osnovi,
 • poljoprivredna udruženja i zadruge.

Za Meru 1.2 Zaštita životne sredine

 • državni organi na regionalnom/lokalnom nivou,
 • državne/neprofitne organizacije: univerziteti, više škole, srednje i osnovne škole (predlog dat na partnerskoj radionici),
 • istraživački instituti,
 • organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom prirode i životne sredine,
 • državna preduzeća nadležna za komunalnu infrastrukturu i upravljanje otpadom,
 • agencije koje se bave zaštitom prirode i životne sredine,
 • agencije koje se bave planiranjem za vanredne situacije,
 • razvojne agencije na regionalnom i lokalnom nivou.

Za Meru 1.3 Direktni kontakti

 • lokalne organizacije, udruženja i fondacije,
 • organizacije za međukomunalnu saradnju,
 • profesionalne organizacije,
 • organizacije odgovorne za pružanje socijalnih i zdravstvenih usluga,
 • sindikati,
 • državne/neprofitne organizacije: univerziteti, više škole, srednje i osnovne škole,
 • ustanove kulture: muzeji, biblioteke i pozorišta,
 • organi lokalne uprave,
 • organizacije civilnog društva,
 • razvojne agencije na regionalnom i lokalnom nivou.

Konkursna procedura i vremenski rok

Treći konkurs biće objavljen tokom 2014. godine. Sve procedure i rokovi koji se odnose na proces podnošenja prijava biće objavljeni na veb-sajtovima: www.evropa.gov.rs, www.croatia-serbia.com.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

50.000–300.000 evra

Trajanje projekta

6 meseci–24 meseca

Ograničenja

Sva posebna ograničenja u okviru gorepomenutog Trećeg konkursa biće objavljena na veb-sajtovima: www.evropa.gov.rs, www.croatia-serbia.com.

Posebni zahtevi

Svaki podnosilac prijave mora ispunjavati navedene kriterijume. Mesto osnivanja Da bi bili podobni za grantove, kandidati moraju biti osnovani u jednoj od dve zemlje korisnice (tj. bilo u Hrvatskoj i/ili Srbiji):

 • kada se prijavljuju za fondove koji se dodeljuju Hrvatskoj, kandidati moraju biti osnovani u Hrvatskoj;
 • kada se prijavljuju za fondove koji se dodeljuju Srbiji, kandidati moraju biti osnovani u Srbiji.

Ova obaveza ne odnosi se na međunarodne organizacije.

Status

Da bi bili podobni za grantove, kandidati moraju:

 • biti neprofitna pravna lica
 • osnovani u skladu sa javnim ili privatnim zakonom u cilju ispunjenja potreba od opšteg ili posebnog interesa,
 • biti direktno odgovorni za pripremu i upravljanje aktivnošću zajedno sa svojim partnerima, a ne da imaju ulogu posrednika i
 • pripadati jednoj od kategorija opisanih u poglavlju "Ko može da konkuriše".

Aktivnosti za koje se mogu slati prijave

Definicija: Akcija (ili projekat) sastoji se od seta aktivnosti. Da bi grant bio odobren za predloženu akciju, akcija mora imati karakter prekogranične saradnje. Drugim rečima, potrebno je da:

 • se odvija u programskom području u Hrvatskoj i/ili Srbiji;
 • ima efekta i u hrvatskim i u srpskim delovima programskog područja;
 • predviđa saradnju dva prekogranična kandidata na minimum jedan, a poželjno je i više, načina:
 • zajednička izrada projekta: zajednički dizajn akcije, ispunjavanje zajedničkog obrasca za prijavu i zajednička izrada budžeta,
 • zajedničko finansiranje: međusobna podela troškova projektnih aktivnosti,
 • zajedničko osoblje: osoblje nadležno za implementaciju projektnih aktivnosti sa obe strane granice mora funkcionisati kao jedan projektni tim;
 • zajednička implementacija: aktivnosti se sprovode zajednički s jedne i druge strane granice.

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije
Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje
Adresa: Nemanjina 34
11000, Beograd
Srbija
Tel: +381 11 3061 185
Fax: +381 11 3061 124

Milan Žeželj – asistent na programu
Tel: +381 11 3061 182
E-mail: mzezelj@seio.gov.rs

Darko Cvejić - šef JTS satelitske kancelarije u Sremskoj Mitrovici
Tel: +381 22 617 835
E-mail: darko.cvejic@mfin.gov.rs

Naziv programa:

IPA Program prekogranične saradnje Mađarska - Srbija

Cilj programa/projekta

Dugoročni opšti cilj programa jeste uspostavljanje harmoničnog regiona u kome se sarađuje u održivom i bezbednom okruženju, u kome se zajednički upravlja kulturnim i prirodnim nasleđem, i u kome su mogućnosti za privredu i kulturu povećane porastom poslovnih, obrazovnih, istraživačkih i kulturnih odnosa što ima za rezultat otvaranje novih radnih mesta i gde su na minimum svedeni izolacioni efekti situacije spoljne granice Šengena.

Da bi se ostvario ovaj opšti strateški cilj, definisano je pet specifičnih ciljeva:

Oblasti pomoći

 • Smanjenje stepena izolacije pograničnih područja povećanjem prekogranične dostupnosti
 • Ekološka održivost i bezbednost u pograničnom području
 • Sinergija i saradnja u privrednom sektoru
 • Upravljanje zajedničkim kulturnim nasleđem u cilju promovisanja kulturnih vrednost, tradicije i razvoja turizma
 • Intenzivna razmena u oblasti kulture, obrazovanja i istraživanja

Oblasti pomoći

Prioritet 1: Infrastruktura i životna sredina

Cilj ovog prioriteta jeste jačanje fizičkih veza između dve strane granice i u pograničnom regionu u cilju smanjenja stepena izolacije i preuzimanja zajedničke odgovornosti za prirodno nasleđe i rečne puteve u pograničnom području. Prema tome, prioritet ima za cilj da podrži razvoj u oblasti infrastukture, zaštite životne sredine i upravljanju vodama u pograničnom području između Srbije i Mađarske.

Oblast intervencije 1.1: Infrastrukturom za fizičke veze

1.1.1 Infrastruktura prelaska granice, izgradnja i rekonstrukcija prilaznih puteva

1.1.2 Planiranje saobraćajnih linija, usaglašavanje javnog prevoza

Oblast intervencije 1.2: Zajednička odgovornost za životnu sredinu

1.2.1 Manje aktivnosti u oblasti upravljanja vodama

1.2.2 Praćenje zdravlja životinja, manje aktivnosti usmerene na poboljšanje kvaliteta životne sredine

Prioritet 2: Ekonomija, obrazovanje i kultura

Cilj ovog prioriteta jeste podrška interakcijama između aktera sa obe strane granice u cilju podizanja konkurentnosti, podsticanja ekonomskog rasta i otvaranja novih radnih mesta. Ovaj prioritet takođe ima za cilj podršku zajedničkim istraživačkim razvojnim naporima usmerenim na proizvode, a koje ulažu istraživačke ustanove i poslovni partneri koji sa njima sarađuju, kao i zajedničko planiranje i interakcije između građanskih ustanova obrazovanja, istraživanja i kulture u cilju uspostavljanja zajedničkog obrazovnog i kulturnog prostora u pograničnom prostoru između Srbije i Mađarske. Podrška se takođe pruža i opštinama i OCD koje su voljne da sarađuju u pravcu pomo€?i razvoju zajedničkog regionalnog identiteta.

Oblast intervencije 2.1: Stimulisanje sinergija u privredi, turizmu i istraživanju i razvoju

2.1.1 Obuke i pronalaženje poslovnih partnera

2.1.2 Razvoj tematskih puteva kulturnog nasleđa

2.1.3 Koordinirane studije za teritorijalni i sektorski razvoj regiona

2.1.4 Istraživanja orijentisana na proizvode, razvoj i inovacije

Oblast intervencije 2.2: Obrazovanjem i kulturom ka zajedničkom mišljenju

2.2.1 Saradnja u oblasti obrazovanja

2.2.2 Direktna saradnja

Geografsko područje

Područje na koje se odnosi projekat leži u najjužnijem delu teritorije Republike Mađarske i najsevernijem delu Republike Srbije. U smislu topografije, ovde postoji velika ravnica koja je povezana rekama Dunav i Tisa.

Na mađarskoj strani, područje na koje se odnosi projekat pokriva navedene okruge:

 • Csongrád
 • Bács-Kiskun.

Na srpskoj strani, područje na koje se odnosi projekat pokriva navedene regione ekvivalente NUTS III nivou:

 • Zapadnobački upravni okrug,
 • Severnobački upravni okrug,
 • Severnobanatski upravni okrug,
 • Južnobački upravni okrug,
 • Srednjebanatski upravni okrug.

Susedni regioni

 • Južni Banat
 • Srem

U gorepomenutim, susednim regionima (Južni Banat i Srem) u skladu sa članom 97. Regulative (EC) 718/2007 EK, sredstvima zajednica mogu se finansirati troškovi u visini do 20% iznosa doprinosa Zajednice prekograničnom programu.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

 • lokalne samouprave i njihove institucije,
 • udruženja lokalnih samouprava i njihove institucije,
 • razvojne agencije,
 • organizacije civilnog društva i neprofitne organizacije (OCD),
 • organi upravljanja vodama,
 • organi upravljanja zaštitom životne sredine,
 • organizacije koje upravljaju nacionalnim parkovima i oblastima ekološke zaštite,
 • turističke organizacije,
 • javna preduzeća,
 • univerziteti, istraživački instituti, 
 • obrazovne organizacije i njihove ne profitne organizacije,
 • radni centri,
 • fondacije, privredne komore.

Konkursna procedura i vremenski rok

Novi pozivi očekuju se u novom finansijskom periodu 2014.-2020. godina.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Мinimalni iznos je 50.000 evra, a maksimalni je 1.500,000 evra.

Trajanje projekta

Planirani period realizacije projekta ne može biti kraći od 6 meseci, ni duži od 18 meseci.

Ograničenja

Organizacija koja podnosi predlog projekta mora da zadovolji sledeće uslove: 

 • da je neprofitno pravno lice,
 • registrovano i radi u definisanoj programskoj oblasti,
 • ima najmanje jednog prekograničnog partnera.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije

Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Adresa: Nemanjina 34
11000, Beograd
Srbija
Tel.: +381 11 30 61 185
Fax: +381 11 30 61 124

Kristina Ašković – šef grupe
Tel.: +381 11 30 61 192
E-mail: kaskovic@seio.gov.rs

Relja Burzan – šef JTS Informacionog pulta u Subotici
Tel.: +381 24 55 30 03
E-mail: rburzan@seio.gov.rs

Dejan Vujinović – JTS Informacioni pult u Subotici
Tel.: +381 24 55 3003
E-mail: dvujinovic@seio.gov.rs

Naziv programa:

IPA Program prekogranične saradnje Rumunija - Srbija

Sve informacije o Programu za period 2010–2013. godine dostupne su na veb-sajtu Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

Cilj programa/projekta

Strateški cilj Programa prekogranične saradnje Rumunija – Republika Srbija jeste dostizanje ravnomernijeg i održivog društveno-ekonomskog razvoja granične oblasti Rumunija – Srbija pokretanjem zajedničkih prekograničnih projekata i zajedničkih aktivnosti rumunskih i sprskih aktera.

Opšti cilj Programa jeste korišćenje zajedničkih prekograničnih projekata i aktivnosti od strane aktera u Rumuniji i Srbiji kao osnove za postizanje ravnomernijeg i održivijeg društveno-ekonomskog razvoja granične oblasti.

Zemlje učesnice podelile su Program na dva posebna cilja:

 • Uvećanje opšte ekonomske konkurentnosti u graničnoj oblasti. Cilj je da se obezbedi koherentan i zajednički dogovoren okvir za partnere iz Rumunije i Republike Srbije kao način ostvarivanja koristi od dodate vrednosti zajedničkih inicijativa, rešavanjem zajedničkih problema koji utiču na konkurentnost i pružanjem podrške merama koje će potpomoći podizanje stepena konkurentnosti u okviru granične oblasti u celini.
 • Poboljšanje kvaliteta života zajednica u graničnoj oblasti. U ovom slučaju, cilj je da se problemi reše preduzimanjem zajedničkih inicijativa sa istaknutim prekograničnim karakterom (npr. Prekogranični ekološki uticaj) i/ili tamo gde porast kvaliteta života sa obe strane granice koče brojni faktori.

Oblasti pomoći

Za period 2010–2013. godine:

Prioritet 1: Ekonomski i socijalni razvoj

Mera 1.1: Podrška za lokalnu/regionalnu ekonomsku i društvenu infrastrukturu
Mera 1.2: Razvoj turizma, uključujući i jačanje regionalnog identiteta graničnog pojasa kao turističke destinacije
Mera 1.3: Unapređenje razvoja MSP
Mera 1.4: Podrška povećanim nivoima istraživanja i razvoja i inovacija u graničnom pojasu

Prioritet 2: Životna sredina i spremnost za reagovanje u vanrednim situacijama

Mera 2.1: Unapređenje sistema i pristupa u cilju rešavanja prekograničnih ekoloških problema, zaštite i upravljanja
Mera 2.2: Razvoj i implementacija delotvornih strategija za upravljanje otpadom i otpadnim vodama
Mera 2.3: Efikasniji sistemi i pristupi spremnosti za reagovanje u vanrednim situacijama

Prioritet 3: Unapređenje razmene "Ljudi ljudima"
Mera 3.1: Podrška razvoju civilnog društva i lokalnih zajednica
Mera 3.2: Unapređenje lokalnog upravljanja u odnosu na obezbeđenje lokalnih usluga zajednicama u graničnom pojasu
Mera 3.3: Intenziviranje razmena u oblasti obrazovanja, kulture i sporta

Prioritet 4: Tehnička pomoć

 • Podrška sprovođenju, opštem upravljanju i evaluaciji Programa
 • Podrška za reklamne aktivnosti i aktivnosti informisanja za potrebe Programa

Pažnja: Programiranje za period 2014– 2020. godine je u toku

Geografsko područje

Granica između Rumunije i Srbije je dugačka 546 km, pri čemu reka Dunav predstavlja prirodnu granicu u dužini od oko 230 km. Područje na koje se Program odnosi definisano je kao NUTS 3 nivo na rumunskoj strani, a kako NUTS klasifikacija ne postoji za Republiku Srbiju, područje u Srbiji definiše Vlada Srbije.

Područja u Rumuniji                      Područja u Republici Srbiji

Okrug Timiş                                   Severnobanatski okrug

Okrug Caraş-Severin                     Srednjebanatski okrug

Okrug Mehedinţi                             Južnobanatski okrug       

                                                    Braničevski okrug

                                                    Borski okrug

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

 • saveti okruga/uprave okruga;
 • lokalni saveti/opštine;
 • agencije za regionalni i lokalni razvoj;
 • udruženja lokalnih državnih organa;
 • organizacije od opšteg značaja;
 • verske organizacije, osnovane u skladu sa važećim nacionalnim zakonom;
 • organizacije civilnog društva i neprofitne organizacije;
 • neprofitni istraživački instituti;
 • reprezentativna udruženja i organizacije;
 • univerziteti i istraživački instituti;
 • organizacije koje se bave obrazovanjem i obukom (škole, univerziteti, itd.);
 • privredne komore/udruženja malih i srednjih preduzeća;
 • druge OCD koje se bave aktivnostima iz oblasti koje Program finansira.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je objavljen (za period 2010–2013. godine) i biće objavljen na sledećim veb-sajtovima:

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Za period 2010‒2013. godine: minimalni iznos koji se dodeljuje iznosi 30.000 evra, a maksimalni je 2.000.000 evra, u zavisnosti od ose prioriteta:

OSA PRIORITETA 1 ‒ Ekonomski i socijalni razvoj
Budžet projekta: Ukupni iznos finansijske podrške iz programa (IPA fondova) za jedan projekat iznosiće između 250.000 i 2.000.000 evra.

OSA PRIORITETA 2 – Životna sredina i spremnost za reagovanje u vanrednim situacijama
Budžet projekta: Ukupni iznos finansijske podrške iz programa (IPA fondova) za jedan projekat iznosiće između 500.000 i 2.000.000 evra.

OSA PRIORITETA 3 – Unapređenje razmene "Ljudi ljudima"
Budžet projekta: Ukupni iznos finansijske podrške iz programa (IPA fondova) za jedan projekat iznosiće između 3.000 i 300.000 evra.

Pažnja: Iznosi se ne odnose na konkurse u budućnosti.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je najmanje devet meseci, a najviše 24 meseca, u zavisnosti od ose prioriteta.

OSA PRIORITETA 1‒ Ekonomski i socijalni razvoj
Trajanje projekta: Svi projekti izuzev investicionih projekata moraju trajati između 9 i 18 meseci. Svi investicioni projekti moraju trajati između 12 meseci i 24 meseca.

OSA PRIORITETA 2 ‒ Životna sredina i spremnost za reagovanje u vanrednim situacijama
Trajanje projekta: Svi projekti moraju trajati između 12 meseci i 24 meseca.

OSA PRIORITETA 3 ‒ Unapređenje razmene "Ljudi ljudima"
Trajanje projekta: Svi projekti moraju trajati između 9 i 18 mesec.

Ograničenja

Organizacija/podnosilac prijave mora zadovoljavati sledeće kriterijume:

 • da je neprofitno pravno lice,
 • da je registrovana i da deluje na teritoriji koju obuhvata Program (Severni Banat, Srednji Banat, Južni Banat, Braničevski i Borski okrug),
 • da ima najmanje jednog prekograničnog partnera (sa svake strane granice mora biti opredeljeno najmanje 10% ukupnih sredstava projekta) iz okruga Timiš, Karaš-Severin ili Mehedinci,
 • maksimalni broj partnera u okviru jedne operacije jeste 5 (pet); prijave organizacija koje ne budu poštovale ovu odredbu mogu biti odbačene,
 • političke partije ne mogu se prijavljivati niti u svojstvu podnosioca prijave niti partnera,
 • projekti koji stvaraju prihode nemaju pravo da konkurišu.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Sanda Šimić Stambolić, pomoćnica direktora, Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje
Tel.: +381 11 30 61 176, +381 11 30 61 124;
E-mail: ssimic@seio.gov.rs

Svetlana Đokanović, koordinatorka za IPA Programe Rumunija–Srbija
Tel.: +381 11 30 61 208 Mob.: +381 64 82 36 279
E-mail: sdjokanovic@seio.gov.rs

Satelitska kancelarija JTS u Vršcu, Republika Srbija
Dimitrija Tucovića 17
26300, Vršac
Srbija
Elizabeta Stanimirov, Petar Grubor
Tel.: +381 13 834567, www.evropa.gov.rs
E-mail: estanimirov@seio.gov.rs, pgrubor@seio.gov.rs

Lokalna kancelarija u Boru
Moše Pijade 19
19 210 Bor
Srbija
Vasilija Stanić
Tel.: +381 30 458 296;
E-mail: vstanic@seio.gov.rs

Naziv programa:

ERDF Program transnacionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi - SEE

Cilj programa/projekta

Opšti cilj transnacionalne saradnje jeste da unapred uravnoteženi teritorijalni razvoj i teritorijalnu integraciju u području na koje se odnosi saradnja. Program zauzima pristup zajedničkog izazova, usredsređujući se prvenstveno na pitanja od strateškog značaja. U skladu sa zahtevima iz člana 6. Regulative ERDF (1080/2006), Program identifikuje strateška tematska pitanja relevantna za područje saradnje, a koja će biti predmet transnacionalnih aktivnosti na više nivoa.

Oblasti pomoći

Omogućavanje inovacija i preduzetništva:

 • razvoj mreža tehnologije i inovacije u konkretnim oblastima,
 • razvoj pogodnog okruženja za inovativno preduzetništvo,
 • poboljšanje okvirnih uslova i otvaranje prostora inovacijama.

Zaštita i unapređenje životne sredine:

 • unapređenje integrisanog upravljanja vodama i transnacionalna prevencija rizika od poplava,
 • unapređenje sistema prevencije od ekoloških rizika,
 • osnaživanje saradnje u upravljanju prirodnim dobrima i zaštićenim oblastima,
 • unapređenje energetske efikasnosti i korišćenja resursa.

Poboljšanje dostupnosti:

 • unaprediti saradnju na polju promocije, planiranja i rada primarnih i sekundarnih saobraćajnih mreža,
 • razvoj strategija premošćavanja "digitalnog jaza",
 • poboljšanje okvirnih uslova za multimodalne platforme.

Razvoj transnacionalnih sinergija oblasti za održivi razvoj:

 • rešiti ključne probleme koji utiču na gradske sredine i regionalne sisteme naselja,
 • unaprediti uravnoteženi obrazac atraktivnih i dostupnih oblasti rasta,
 • unaprediti korišćenje kulturnih vrednosti u cilju razvoja.

Geografsko područje

Program za Jugoistočnu Evropu odnosi se na 16 država. U slučaju 14 država, područja koja mogu biti pokrivena programom podrazumevaju čitave teritorije država: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Rumunija, Hrvatska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Grčka, Mađarska, Srbija, Crna Gora, Slovačka, Slovenija i Republika Moldavija.

U slučaju dve države, samo određeni regioni mogu biti pokriveni programom: u Italiji to su: Lombardija, Bolcano/Bozen, Trento, Veneto, Friuli-Venecija-Đulija, Emilia Romanja, Umbrija, Marke, Abruco, Molise, Puglia Basilikata, a u Ukrajini: Cjermovestka Oblast, Ivano-Frankiviska Oblast, Zakarpatska Oblast i Odesa Oblast.

Ko može da konkuriše?

Prihvatljivi partneri na projektu su državni organi; ekvivalentni državni organi i svaki pravni organ osnovan u skladu sa javnim ili privatnim pravom, a koji nije industrijskog ili komercijalnog karaktera.

Konkursna procedura i vremenski rok

U okviru Programa transnacionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi, za finansijski period 2007–2013. godine objavljena su četiri konkursa. Naredni konkursi planiraju se za finansijski period 2014–2020. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Na nivou projekta nisu predviđene nikakva posebna ograničenja budžeta Pretpristupnih fondova (IPA). Partneri na projektu trebalo bi da obezbede sufinansiranje u iznosu od 15% vrednosti projekta.

Vrednost Programa

2007: 1,114,228.00 evra    
2008: 989,000.00 evra    
2009: 1,264,283.00 evra    
2010: 4,000,000.00 evra    
2011: 4,000,000.00 evra    
2012: 4,200,000.00 evra    
2013: 4,300,000.00 evra    
Ukupno: 2,867,228.00 evra    

IPA neintegrisana faza
Opredeljena IPA sredstva za Srbiju

2007: 1.114.228,00 evra
2008: 989.000,00 evra
2009: 1.264.283,00 evra
Ukupno: 2.867.228,00 evra

IPA integrisana faza

U drugoj fazi implementacije Programa SEE, Komisija jednom godišnje dodeljuje zajedničke IPA doprinose Programu, ne deleći ih prema partnerskim zemljama korisnicima IPA fondova (Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, BJRM i Albanija).

2010: 4.000.000,00 evra
2011: 4.000.000,00 evra
2012: 4.200.000,00 evra
2013: 4.300.000,00 evra
Ukupno: 16.500.000,00 evra

Trajanje projekta

Maksimalno trajanje projekata u najnovijem konkursu jeste 24 meseca.

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije
Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje
Nemanjina 34
11000, Beograd
Srbija
Tel.: +381 11 30 61 185
Fax: +381 11 30 61 124

Kristina Ašković – šef grupe
Tel.: +381 11 3061 192
E-mail: kaskovic@seio.gov.rs

Natalija Matunović Milošević – nacionalni koordinator za program
Tel.: +381 11 30 61 193
E-mail: nmatunovic@seio.gov.rs

Tijana Didanović – menadžer za osiguranje kvaliteta
Tel.: +381 11 3061 207
E-mail: tdidanovic@seio.gov.rs

Naziv programa:

Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)

Cilj programa/projekta

Prema EIDHR pravilima, opšti cilj novog finansijskog instrumenta je da doprinese razvoju i konsolidaciji demokratije i vladavine prava, poštovanju ljudskih prava i osnovnih sloboda, u okviru politike Zajednice na razvojnoj, ekonomskoj, finansijskoj i tehničkoj saradnji sa trećim zemljama i u skladu sa spoljnom politikom Evropske unije u celini.

Oblast podrške

Na osnovu EIDHR pravila, Evropska komisija je usvojila Strategiju za period 2011–2013. godine koja promoviše integrativni pristup učvršćivanja demokratije i zaštite ljudskih prava. Koncipirana je tako da dopunjuje druge geografske i tematske programe EU. Ova strategija predstavlja osnovu za primenu EIDHR-a i identifikuje pet jasnih ciljeva:

 1. unapređenje poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda u zemljama i regionima gde su najviše ugroženi,
 2. jačanje uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratske reforme, u podršci mirnom usklađivanju grupnih interesa i u konsolidaciji političkog učešća i reprezentacije,
 3. podrška akcijama ljudskih prava i demokratskih tema u oblastima koje pokrivaju EU smernice, uključujući dijalog o ljudskim pravima, o borcima za ljudska prava, o smrtnoj kazni, torturi, kao i o deci u ratnim sukobima,
 4. podrška i osnaživanje međunarodnog i regionalnog okvira za zaštitu ljudskih prava, pravde, vladavine prava i za promociju demokratije,
 5. izgradnja poverenja u i unapređenje pouzdanosti i transparentnost demokratskih izbornih procesa, posebno kroz posmatranje izbora. Postojeća Strategija za period 2011–2013. godine može da se nađe na sledećoj adresi: ec.europa.eu

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati neprofitne organizacije, specifične vrste organizacija, npr. OCD, viša obrazovna institucija, nezavisna politička fondacija (ne i politička stranka) i sl., a u skladu sa članom 10 Odluke Saveta ministara 1889/2006. 

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni pozivi se objavljuju na sledećim na sajtovima: www.ec.europa.eu/europeaid, www.europa.rs.

Za ove konkurse obavezna je prethodna registracije na on-lajn bazi podataka PADOR za kandidate i njihove partnere.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ukupna vrednost sredstava po godini iznosi 1,2 miliona evra.

Veličina grantova:

 • minimalni iznos: 10.000 evra 
 • maksimalni iznos: 100.000 evra

Trajanje projekta

Planirano trajanje akcije ne može biti manje od 12, niti da prelazi 24 meseci.

Ograničenja

Projektni predlozi treba da budu u skladu sa jednom ili više oblasti delovanja EIDHR-a:

 1. postizanje konsenzusa u osporavanim ili kontraverznim oblastima politike (dijalogom civilnog društva),
 2. unapređenje predstavljanja i učešća u političkom životu (uključujući osnaživanje žena i drugih manje zastupljenih grupa),
 3. unapređenje pluralizma civilnog društva (aktivnostima i izgrađivanjem kapaciteta novih i manjih organizacija),
 4. podsticanje tolerancije i razumevanja među etičkim, religijskim i kulturnim grupama.

Posebni zahtevi

Svi zahtevi definisani su u uputstvu za prijavljivanje koji se mogu pronaći na: www.ec.europa.eu/europeaid, www.europa.rs.

Kontakt

Ana Milenić
Projektni menadžer EIDHR
Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
Vladimira Popovića 40,
GTC Avenue block 19a
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 11 30 83 200
Fax: +381 11 30 83 201
Direktna linija: +381 11 30 83 281
E-mail Delegacije: Delegation-Serbia@ec.europa.eu
E-mail: Ana.MILENIC@ec.europa.eu
Web: http://www.europa.rs

Naziv programa:

EaSI- Program za zapošljavanje i socijalne inovacije - Programme for Employment ans Social Innovation

Cilj programa/projekta

Program podržava inovativne mere socijalne politike, promovisanje mobilnosti radne snage, olakšavanje pristupa mikrokreditima, podsticanje socijalnog preduzetništva i sl.

Oblast podrške

Ovaj program je integrisao i proširio tri postojeća programa: Progres (program za oblast zapošljavanja i socijalne politike – Progress), Evropske mreže javnog zapošljavanja (EURES) i program za mikrofinansiranje (European Progress Microfinance Facility).

Geografska oblast

Države članice EU, države kandidati i potencijalni kandidati, kao i države članice EEA i EFTA.

Ko može da konkuriše?

U zavisnosti od specifikacija konkretnog tendera (tenders) ili konkursa (call for proposals), mogu konkurisati: državne institucije, institucije pokrajinske autonomije i lokalne samouprave, OCD, sindikati, udruženja poslodavaca, obrazovne i naučno-istraživačke institucije, eksperti-pojedinci, itd.

Konkursna procedura i vremenski rok

U zavisnosti od specifikacija konkretnog tendera (tenders) ili konkursa (call for proposals).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija možete pogledati OVDE.

Trajanje projekta

Više informacija možete pogledati OVDE.

Ograničenja

U zavisnosti od specifikacija konkretnog tendera ili konkursa, učešće subjekata iz Republike Srbije jeste/nije dozvoljeno.

Posebni zahtevi

Od podnosilaca prijava, pravnih lica, ponekad se zahteva da im visina protoka sredstava na računu u protekloj finansijskoj godini bude ekvivalentna vrednosti projekta. Pored toga, Evropska komisija finansira maksimalno do 80 odsto vrednosti projekta, dok podnosilac prijave mora da podnese dokaze o obezbeđenom sufinansiranju u visini od 20 odsto projekta.

Kontakt

Član Komiteta za sprovođenje programa PROGRESS u ime Republike Srbije: Dragana Radovanović, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike E-mail: draganar@minrzs.gov.rs

Naziv programa:

Erazmus+

Cilj programa/projekta

 • Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, slično ranijem Tempus programu, pokrivaće mogućnosti unapređenja studijskih programa, modernizaciju upravljanja institucijama visokog obrazovanja i saradnju visokog obrazovanja sa društvom. Ovi projekti moći će da imaju i komponentu za razmenu studenata i nastavnika.
 • Žan Mone nastavlja da pruža podršku nastavi i istraživanju u oblasti evropskih integracija na nivou visokoškolskih institucija, i od organizacija i asocijacija unutar i van Evropske unije.
 • Zajednički master programi imaju cilj povećanje kvaliteta i atraktivnosti evropskog prostora visokog obrazovanja kroz formiranje kvalitetnih zajedničkih master programa koji vode dobijanju dvostruke ili višestruke diplome i ponudu stipendija za cele master studije najboljim master studentima širom sveta.
 • Projekti za razmenu studenata i nastavnika (međunarodna kreditna mobilnost), koji će omogućiti bilateralne i multilateralne razmene između univerziteta iz EU i univerziteta iz određenih regiona, neposrednog okruženja EU i šire.
 • Strateška partnerstva se odnose na saradnju institucija u oblasti obrazovanja, obuka i mladih u programskim zemljama u cilju saradnje, razmene iskustava i dobrih praksi.
 • Savezi znanja su projekti koji podržavaju saradnju institucija visokog obrazovanja i preduzeća zarad podrške inovacijama, preduzetništvu, kreativnosti, zapošljivosti i multidisciplinarnim studijama.
 • Savezi sektorskih veština podržavaju razvoj kurseva i obuka za stručno i profesionalno obrazovanje koje obrazovne institucije kreiraju u saradnji sa poslodavcima, a u skladu sa potrebama tržišta rada.
 • Projekti mobilnosti mladih i omladinskih radnika – slično ranijem programu "Mladi u akciji", pokrivaće (pod Ključnom akcijom 1.) tri ključne aktivnosti i grupe aktivnosti: omladinske razmene, Evropski volonterski servis i mobilnost omladinskih radnika. Glavne ciljne grupe su: mladi od 13 do 30 godina, omladinski radnici, zaposleni i članovi organizacija mladih i organizacija koje rade sa mladima.

Oblast pomoći

Oblast podrške podrazumeva obrazovanje, mlade i sport.

Geografsko područje

 • Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju – deo programa koji se smatra međunarodnom dimenzijom Erazmus+ pokriva zemlje okruženja EU (pretpristupne zemlje kakva je Srbija), ali i zemlje koje su u susedstvu EU i druge zemlje sveta; projekti moraju da uključe programske zemlje1.
 • Žan Mone – sve zemlje sveta, visokoškolske institucije ili organizacija i asocijacije aktivna na polju istraživanja evropskih integracija, iz bilo koje zemlje sveta.
 • Zajednički master programi – namenjen programskim zemljama, sa mogućnošću uključivanja i pretpristupnih i zemalja iz susedstva EU (kao što je Srbija) i drugih.
 • Projekti za razmenu studenata i nastavnika (međunarodna kreditna mobilnost) koji će takođe biti u okviru međunarodne dimenzije programa – biće otvoreni određenim zemljama sveta i zemljama neposrednog okruženja EU, gde spada i Srbija.
 • Strateška partnerstva, savezi znanja, savezi sektorskih veština – korisnice su prvenstveno programske zemlje sa mogućnošću uključivanja insitucija iz partnerskih zemalja širom sveta.
 • Kolaborativna partnerstva pružaju mogućnosti za razvoj, transfer i sprovođenje inovativnih praksi u različitim oblastima vezanim za sport i fizičku aktivnost uz uključivanje različitih aktera.
 • Projekti mobilnosti mladih i omladinskih radnika - zemlje koje su obuhvaćene se dele na Programske zemlje i Partnerske zemlje koje se graniče sa EU (u toj grupi je i Srbija).

Ko može da konkuriše?

 • Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju – javne ili privatne visokoškolske institucije priznate od države, udruženja ili organizacije visokoškolskih institucija iz programskih ili partnerskih zemalja, nacionalne ili međunarodne rektorske, nastavničke ili studentske organizacije; očekuje se da će visokoškolske institucije iz Srbije biti u mogućnosti da podnose prijave za projekte u ovom delu, kao što je bio slučaj sa Tempus projektima.
 • Žan Mone – visokoškolske institucije iz bilo koje zemlje sveta; za određene delove potprograma i ogranizacije i asocijacije koje se bave istraživanjem evropskih integracija.
 • Zajednički master programi – visokošolske institucije iz programskih zemalja; visokoškolske institucije iz partnerskih zemalja mogu da učestvuju samo kao partneri.
 • Projekti za razmenu studenata i nastavnika (međunarodna kreditna mobilnost) – visokoškolske institucije iz zemalja EU konkurišu u svoje i u ime visokoškolske institucije iz partnerske zemlje sa kojom žele da razmenjuju studente i nastavnike.
 • Strateška partnerstva, savezi znanja, savezi sektorskih veština – programske zemlje; partnerske zemlje ne mogu da učestvuju kao podnosioci prijava već samo kao partneri, ukoliko njihovo učešće donosi značajnu dodatnu vrednost projektu.
 • Kolaborativna partnerstva – javne nacionalne, regionalne ili lokalne javne ustavnove nadležne za sport, Nacionalni olimpijski komitet ili sportska konfederacija, sportske organizacije na svim nivoima, nacionalne sportske lige, sportski klubovi i druge organizacije. Prijavu podnose organizacije iz programskih zemalja, a organizacije iz partnerskih država mogu da učestvuju u svojstvu partnera i ne čine minimum konzorcijuma.
 • Projekti mobilnosti mladih i omladinskih radnika – u ovom trenutku, mogu da apliciraju samo Programske zemlje, dok Partnerske zemlje koje se graniče sa EU (u toj grupi je i Srbija) mogu da budu samo partneri. Aplikanti mogu da budu: neprofitne organizacije, udruženje, OCD, omladinski OCD aktivan na nivou Evrope, socijalno preduzeće, lokalne ili regionalne javne institucije i samouprave, neformalne grupe mladih, regionalne ili nacionalne ustanove, asocijacije evropskih regiona i profitne organizacija aktivne u društveno odgovornom poslovanju.

Konkursna procedura i vremenski rok

 • Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju – prijave će se podnositi Izvršnoj agenciji za programe u oblasti obrazovanja, medija i kulture (EACEA) sa sedištem u Briselu; očekuje se da konkursi za ove projekte budu objavljeni na jesen 2014. godine.
 • Žan Mone – prijave se podnose Izvršnoj agenciji (EACEA) do 26. marta 2014. u 12 časova po briselskom vremenu.
 • Zajednički master programi – prijave se podnose Izvršnoj agenciji (EACEA), rok je 27. mart 2014. u 12 časova po briselskom vremenu.
 • Projekti za razmenu studenata i nastavnika (međunarodna kreditna mobilnost) – očekuje se da više detalja bude poznato na jesen 2014. godine.
 • Strateška partnerstva – prijava se podnosi nacionalnoj agenciji u zemlji u kojoj se nalazi institucija koja podnosi prijavu, do 30. aprila 2014. u 12 časova po briselskom vremenu ili do 30. oktobra 2014. u 12 časova po briselskom vremenu.
 • Savezi znanja – prijave se podnose Izvršnoj agenciji (EACEA) do 3. aprila 2014. u 12 časova po briselskom vremenu.
 • Savezi sektorskih veština – prijave se podnose Izvršnoj agenciji (EACEA) do 3. aprila 2014. u 12 časova po briselskom vremenu.
 • Kolaborativna partnerstva – prijave se podnose Izvršnoj agenciji (EACEA) do 15. maja 2014. u 12 časova po briselskom vremenu.
 • Projekti mobilnosti mladih i omladinskih radnika – prijava se podnosi nacionalnoj agenciji u zemlji u kojoj se nalazi organizacija/institucija koja podnosi prijavu. U 2014-oj postoje tri roka za predaju projekata: 17. mart u 12 časova po briselskom vremenu, 30. april u 12 časova po briselskom vremenu i 1. oktobar u 12 časova po briselskom vremenu.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

 • Projekti izgradnje kapaciteta – informacija će biti poznata kada bude raspisan prvi konkursni rok u septemberu 2014. godine,
 • Žan Mone – Žan Mone moduli: maksimalno 30.000 evra; Žan Mone katedre: maksimalno 50.000 evra; Žan Mone centri izuzetnosti: maksimalno 100.000 evra; Žan Mone podrška institucijama i asocijacijama specijalizovanim za tematiku evropskih integracija: bez ograničenja po instituciji, a za asocijacije maksimalno 50.000 evra; Žan Mone mreže: maksimalno 300.000 evra; Žan Mone projekti: maksimalno 60.000 evra,
 • Zajednički master programi – između dva i tri miliona evra,
 • Strateška partnerstva – maksimalno 150.000 evra godišnje,
 • Savezi znanja – maksimalno 700.000 evra za dvogodišnje projekte, a za trogodišnje maksimalno 1.000.000 evra,
 • Savezi sektorskih veština – maksimalno 700.000 evra za dvogodišnje projekte, a za trogodišnje maksimalno 1.000.000 evra,
 • Kolaborativna partnerstva – maksimalno 500.000 evra za projekte koji traju od 12 do 36 meseci.
 • Projekti mobilnosti mladih i omladinskih radnika - Molimo vas da konsultujete programski vodič za vise informacija o iznosima

Trajanje projekta

 • Projekti izgradnje kapaciteta – 2 ili 3 godine,
 • Žan Mone – 3 godine, izuzev samih Žan Mone projekata koji traju 1 godinu ili 2 godine,
 • Zajednički master programi – 4 godine ili 5 godina,
 • Projekti podrške razmeni studenata i nastavnika – od 16 meseci do 24 meseca,
 • Strateška partnerstva – 2 ili 3 godine,
 • Savezi znanja – 2 ili 3 godine,
 • Savezi sektorskih veština – 2 ili 3 godine.
 • Projekti mobilnosti mladih i omladinskih radnika – od 3 do 24 meseca.

Ograničenja

Uputno je da pogledate programski vodič za više informacija o prihvatljivosti različitih vrsta troškova. Vodič je dostupan na glavnom veb-sajtu programa: ec.europa.eu.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija za Srbiju
Tel.: 011/3342 430, 3342 432
www.tempus.ac.rs, office@tempus.ac.rs

Grupa "Hajde da..." - Kontakt Tačka za Program Erazmus+: Mladi u akciji
Ulica Kneza Danila 12/84, 11000 Beograd
Tel: 011 3240 425
hajdeda@mladiuakciji.rs, www.mladiuakciji.rs

1 Programske zemlje su zemlje članice EU, Island, Lihenštajn, Norveška, Švajcarska i zemlje kandidati za EU koje imaju Erazmus+ Nacionalnu agenciju. Partnerske zemlje su sve ostale zemlje sveta.

Naziv programa:

COSME- Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća

Cilj programa/projekta

 • olakšavanje pristupa finansijskoj podršci za MSP;
 • kreiranje pogodnog abijenta za stvaranje i rast biznisa;
 • snaženje preduzetničke kulture u Evropi;
 • povećanje održive konkurentnosti kompanija u EU;
 • pomoć za funkcionisanje malog biznisa van granica matične zemlje i olakšan pristupa tržištima.

Oblast podrške

1. Aktivnosti za poboljšanje okvirnih uslova za konkurentnost i održivost preduzeća Unije:

 • aktivnosti namenjene poboljšanju i jačanju kompetitivnosti i održivosti preduzetnika Unije, posebno malih i srednjih preduzeća;
 • aktivnosti namenjene razvoju novih strategija konkurentnosti (dizajn, implementacija i evaluacija politika, osiguranje odgovarajuće infrastrukture, stvaranje klastera svetske klase i poslovnih mreža, okvirnih uskova za razvoj održivih proizvoda, usluga i procesa; saradnja preduzetnika u oblikovanju politika i dobre prakse za razvoj MSP politika i saradnja sa donosiocima odluka);
 • inicijative koje ubrzavaju nastanak konkurentne industrije.

2. Aktivnosti promocije preduzetništva:

 • poboljšanje uslova za razvoj preduzetništva i podržati poslovno okruženje povoljno za rast i razvoj preduzetništva;
 • posvetiti posebnu pažnju mladim, novim i potencijalnim preduzetnicima;
 • podrška Komisije državama članicama za sprovođenje mera za stvaranje preduzetničkog obrazovanja, veština i stavova za potencijalne i nove preduzetnike.

3. Aktivnosti za poboljšanje mera za pristup finansijama za MSP

 • poboljšanje pristupa finansijama za start-up predzetnike i one koji šire poslovanje, mogućnost korišćenja finansijskih instrumenata na nacionalnom i regionalnom nivou, osnivanje posebnih finansijskih instrumenata za rast i dugovanja (Equity Facility for Growth EFG i Loan Guarantee Facility LGF);
 • poboljšanje prekograničnih i međudržavnih finansiranja u svrhu internacionalizacije MSPa.

4. Aktivnosti za poboljšanje pristupa tržištu:

 • podrška Evropskoj preduzetničkoj mreži;
 • aktivnosti za poboljšanje pristupa jedinstvenom tržištu, pružanje informacija i podizanje svesti;
 • olakšati pristup tržištu izvan Unije i pružanje podrške za očuvanje standarda i intelektualnog vlasništva u trećim zemljama;
 • podsticanje međunarodne saradnje u industriji i ostvarenje dijaloga sa trećim zemljama.

Geografska oblast

Mogu se prijaviti sve države članice EU, države članice EFTA-e (Island, Lihtenštajn, Norveška), države kandidatkinje i druge zemlje koje u skladu sa uslovima za učešće tih zemalja u programima Unije.

Ko može da konkuriše?

 • Postojeća preduzeća (uglavnom mala i srednja) – brži pristup finansiranjima za razvoj, konsolidaciju i rast biznisa;
 • Budući preduzetnici (uključujući mlade ljude) – pomoć u uspostavljanju njihovih biznisa;
 • Nacionalne, regionalne i lokalne vlasti – reforma sektorske politike, statistika, najbolja praksa i finansijska podrška za podizanje održivih rješenja u kontekstu unaprjeđenja globalne konkurentnosti.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni pozivi se objavljuju na sledećem sajtu: ec.europa.eu

Za ove konkurse obavezna je prethodna registracije na on-lajn bazi podataka PADOR za kandidate i njihove partnere.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Inforamcije o različitim konkursima na adresi: ec.europa.eu

Trajanje projekta

U zavisnosti od konkursa.

Ograničenja

U zavisnosti od konkursa.

Posebni zahtevi

Svi zahtevi definisani su u uputstvu za prijavljivanje na određeni konkurs koji se mogu pronaći na: ec.europa.eu

Kontakt

Ministarstvo privrede, Zorica Marić, zorica.maric@privreda.gov.rs, 3642 790, Nacionalna kontakt osoba za COSME

European Commission
Enterprise and Industry
DG Communication and Information Unit R4
BREY 13/092
B - 1049 Brussels (Belgium)

Naziv programa:

Evropa za građane i građanke (Europe for Citizens)

Cilj programa/projekta

Širi cilj programa je promocija koncepta »aktivnog evropskog građanstva« u smislu pružanja mogućnosti građanima za interakciju i učešće u izgradnji Evrope kakvu žele, demokratske i ujedinjene uz poštovanje kulturne raznolikosti. Podstiče aktivno učešće građana u procesu evropske integracije.

Oblast podrške

 • Aktivni građani za Evropu – bratimljenje gradova i projekti direktnog uključivanja građana u evropske procese;
 • Aktivno civilno društvo za Evropu - strukturna podrška organizacijama civilnog društva na evropskom nivou i podrška projektima koje iniciraju organizacije civilnog društva;
 • Zajedno za Evropu – finansiranje studija, anketa, ispitivanja javnog mnjenja u cilju boljeg razumevanja koncepta aktivnog građanstva, kao i podrška projektima informisanja šire javnosti o relevantnim aktivnostima na evropskom nivou;
 • Aktivno evropsko sećanje – podrška akcijama koje se odnose na poštovanje i informisanje o istorijskoj istini o nacizmu i staljinizmu, kao i aktivnostima usmerenim na prevazilaženje problema iz prošlosti i izgradnju zajedničke budućnosti.

Geografska oblast

Mogu se prijaviti sve države članice EU, države članice EFTA-e (Island, Lihtenštajn, Norveška), države kandidatkinje i druge zemlje koje u skladu sa uslovima za učešće tih zemalja u programima Unije.

Ko može da konkuriše?

 • Drzavne i lokalne institucije;
 • Privredne komore i udruzenja;
 • Nevladine organizacije, organizacije civilnog drustva, grupe gradjana;
 • Obrazovne institucije;
 • Evropske organizacije za javnu politiku (kao sto su npr. ekspertske grupe);
 • Organizacije aktivne na polju amaterskog sporta i volonterskog rada.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni pozivi se objavljuju na sledećem sajtu: eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Inforamcije o različitim konkursima na adresi eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en.

Trajanje projekta

U zavisnosti od konkursa.

Ograničenja

U zavisnosti od konkursa.

Posebni zahtevi

Svi zahtevi definisani su u uputstvu za prijavljivanje na određeni konkurs koji se mogu pronaći na: eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en.

Kontakt

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Đorđe Popović, Grupa za međunarodnu saradnju i evropske integracije, 3130 968, djordje.popovic@civilnodrustvo.gov.rs

EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Unit P7 - Citizenship
BOUR 01/04
Avenue du Bourget 1
BE-1140 Brussels

Naziv programa:

Horizon 2020

Cilj programa/projekta

Horizon 2020 ima za cilj da podigne nivo unapređenja evropske naučne baze i obezbedi siguran tok svetskih istraživanja i time osigura dugoročnu konkurentnost na tlu Evrope. Davanje podrške najboljim idejama, razvijanje talenata širom Evrope, pružanje istraživačima pristupa savremenoj infrastrukturi za prioritetna istraživanja, čini Evropu atraktivnom lokacijom za najbolje svetske istraživače.

Oblast podrške

Imajući u vidu da je Unija postavila pet ambicioznih ciljeva koje treba dostići do kraja 2020. godine – zapošljavanje, inovacija, edukacija, socijalna inkluzija i klima, Horizon 2020 se koncentriše upravo na njihovu realizaciju. Neke od oblasti delovanja i unapređenja su: medicina i genetika, industrija i tehnologija, klimatske promene, energetika, biotehologija, inovacije u pertnerstvu između evropskih institucija, nacionalnih i regionalnih vlasti i biznisa.

Geografska oblast

Mogu se prijaviti sve države članice EU, države članice EFTA-e (Island, Lihtenštajn, Norveška), države kandidatkinje i druge zemlje koje u skladu sa uslovima za učešće tih zemalja u programima Unije.

Ko može da konkuriše?

U programu HORIZONT 2020 mogu učestvovati svi pravni subjekti registrovani, u skladu sa nacionalnim ili međunarodnim zakonima, institucije iz zemalja članica EU (MS) ili pridruženih članica (AC) te svi pravni subjekti kao i pojedinci iz zemalja koje su učlanjene u HORIZONT 2020, bilo kao punopravni ili pridruženi član.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni pozivi se objavljuju na sledećem sajtu: ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Inforamcije o različitim konkursima na adresi ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

Trajanje projekta

U zavisnosti od konkursa.

Ograničenja

U zavisnosti od konkursa.

Posebni zahtevi

Svi zahtevi definisani su u uputstvu za prijavljivanje na određeni konkurs koji se mogu pronaći na: ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

Kontakt

Online forma za kontakt na adresi ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/contact

Naziv programa:

Kreativna Evropa - Creative Europe

Cilj programa/projekta

Novi program EU Kreativna Evropa podržava evropsku kinematografiju i kulturni i kreativni sektor s ciljem njihovog doprinosa održivom rastu i zapošljavanju.

Oblast podrške

Predloženi budžet za period od 2014. do 2020. godine je 1.8 milijardi EUR-a što je ujedno i najveća svetska podrška za kulturne i kreativne industrije. Podrška će uključiti hiljade umetnika, kulturnih profesionalaca i organizacija u igranim i ostalim umetnostima, oglašavanju, filmu, TV-u, muzici, interdisciplinarnim umetnostima, baštini i industriji video igara.

Geografska oblast

Kreativna Evropa će biti otvorena za sve zemlje članice EU, zemlje članice EFTA-e (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska), zemlje kandidatkinje, potencijalne kandidatkinje i susedne zemlje. Ostale zemlje će moći da učestvuju u programu u određenoj meri.

Ko može da konkuriše?

Kreativna Evropa, kao i dosadašnji programi, MEDIA i Kultura, neće biti otvoren za pojedinačne prijave već samo za pravne osobe odnosno kulturne organizacije i institucije kroz koje se planira učešće više od 300 000 umetnika i kulturnih radnika u samom programu.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni pozivi se objavljuju na sledećem sajtu: ec.europa.eu/culture/creative-europe.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Inforamcije o različitim konkursima na adresi ec.europa.eu/culture/creative-europe.

Trajanje projekta

U zavisnosti od konkursa.

Ograničenja

U zavisnosti od konkursa.

Posebni zahtevi

Svi zahtevi definisani su u uputstvu za prijavljivanje na određeni konkurs koji se mogu pronaći na: ec.europa.eu/culture/creative-europe.

Kontakt

Ministarstvo kulture
Asja Drača Muntean, asja.draca@kultura.gov.rs,
Ivana Zečević, ivana.zecevic@kultura.gov.rs, 3398 908

Online forma za kontakt na adresi ec.europa.eu

Naziv programa:

Investiranje u ljude – Investing in People

Cilj programa/projekta

Ovaj program ima za cilj da podrži aktivnosti u domenu ljudskog i društvenog razvoja, posebno u oblastima: obrazovanja, zdravlja, rodnoj ravnopravnosti, društvene kohezije, zapošljavanja, omladinskih politika, kao i u oblasti kulture.

Oblast podrške

Program podržava aktivnostu u četiri oblasti:

 • Dobro zdravlje za sve, sa fokusom na rešavanje problema manjka kvalitetnog kadra u sistemima zdravstvene zaštite, bolesti nastalih usled života u siromaštvu, novonastalh bolesti i promociji seksualnog i reproduktivnog zdravlja i sloboda;
 • Obrazovanje, znanje i veštine, promocija univerzanog prava na kvalitetno osnovno obrazovanje i prostup stručnom obrazovanju i usavršavanju;
 • Rodna ravnopravnost, promocija prava žena i jednakosti između polova;
 • Drugi aspekti ljudskog i društvenog razvoja, kao na primer: zapošljavanje i društvena kohezija (kako bi se poboljšali uslovi rada na međunarodnom nivou), deca i omladina (protiv eksploatacije dece i u cilju pospešivanja mogućnosti za zapošljavanje mladih) i kultura.

Geografska oblast

U programu mogu učestvovati sve zemlje u razvoju.

Ko može da konkuriše?

Zavisi od konkursa, za više informacija posetite stranicu: ec.europa.eu/europeaid.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni pozivi se objavljuju na sledećem sajtu: ec.europa.eu/europeaid.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Inforamcije o različitim konkursima na adresi: ec.europa.eu/europeaid.

Trajanje projekta

U zavisnosti od konkursa.

Ograničenja

U zavisnosti od konkursa.

Posebni zahtevi

Svi zahtevi definisani su u uputstvu za prijavljivanje na određeni konkurs koji se mogu pronaći na: ec.europa.eu/europeaid.

Kontakt

European Commission
Development and Cooperation - EuropeAid
B - 1049 Brussels
Belgium

Naziv programa:

Program podrške civilnom društvu (Civil Society Facility SCF)

 1. Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (TACSO) – realizuje se od strane konzorcijuma SIPU International AB i partnera (Civil Society Promotion Centre Bosnia and Herzegovina • Human Resources Development Foundation Turkey • Foundation in Support of Local Democracy Poland • Partners Foundation for Local Development Romania).
 2. People to People (P2P) – studijska putovanja za organizacije civilnog društva sa širokim spektrom tema u vezi sa pravnim tekovinama EU. Teme P2P studijskih putovanja su definisani u Generalnom direktoratu za proširenje, u skladu sa političkim, zakonodavnim i društvenim prioritetima uspostavljena za regione ili zemlje u pitanju. Kontakt: TACSO kancelarija u Srbiji.
 3. Partnerski programi za OCD za razvoj civilnog društva – grant shema za podršku organizacijama civilnog društva. Kontakt: TACSO kancelarija u Srbiji.

Cilj programa/projekta:

Opšti ciljevi projekta su jačanje civilnog društva u okviru participativne demokratije, kreiranje društvenog ambijenta koji je podsticajan za civilno društvo, razvijanje kapaciteta i odgovornosti organizacija civilnog društva (OCD) u zemljama korisnicama IPA sredstava, pružanje kvalitetnih usluga OCD.

Svrha Projekta je: a) da poveća i unapredi kapacitete i aktivnosti OCD, i b) da ojača i poboljša demokratsku ulogu OCD.

Oblast podrške

Kombinacijom savetodavnog i mentorskog rada, stručne podrške i edukacije TACSO će pružati podršku OCD-u i ostalim relevantnim akterima u zajednici. Projektom je predviđena podrška OCD-u u oblastima:

 • tehničke pomoći u organizacionom razvoju, dizajniranju i implementaciji EU projekata,
 • povećanju kapaciteta organizacija kroz obuke u oblastima: pisanja predloga projekta, javnog zastupanja, prikupljanja sredstava, komunikacije i odnosa sa javnošću,
 • unapređenje povezivanja OCD-a i poboljšanje odnosa OCD-a sa drugim akterima kroz institucionalizaciju participativnih mehanizama,
 • permanentno informisanje javnosti o postignutim rezultatima OCD-a,
 • regionalna saradnja.

S obzirom na to da ovaj projekat uključuje osam zemalja, organizuju se različite regionalne inicijative, kako bi se osigurao koherentan i ujednačen pristup u pružanju stručne pomoći organizacijama civilnog društva u zemljama korisnicama IPA sredstava.

Geografska oblast

Projekat je regionalan i sprovodi se u svim IPA zemljama (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, FYR Makedonija, Hrvatska, Kosovo pod Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN, Srbija i Turska).

Beogradska kancelarija TACSO pruža usluge OCD-a na teritoriji cele Srbije.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati sve organizacije civilnog društva.

Konkursna procedura i vremenski rok

Za učestvovanje na treninzima i javnim događajima (nacionalnim i međunarodnim konferencijama, okruglim stolovima, konsultativnim sastancima...) organizacije mogu da konkurišu prijavljivanjem na pozive koji su oglašeni na veb-portalu i mejling listom, a delom će učestvovanje biti po pozivu. Organizacije mogu da koriste tehničku podršku neposrednim sastancima, telefonom, mejlom i internet portalom. Organizacije mogu da se prijave na mejling listu kontaktiranjem sa TACSO kancelarijom ili registracijom u bazi OCD-a na internet portalu.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Projekat nema komponentu raspodele grantova.

Trajanje projekta

Proveriti najnovije informacije na adresi: www.tacso.org

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

TACSO – Tehnička podrška organizacijama civilnog društva

(TACSO – Tecnical Assistance for Civil Society Organization)

Kancelarija u Srbiji:
Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 82, stan br. 9
11070 Novi Beograd, Srbija
Telefon/Faks: + 381 11 2603 456; 2606 265
E-mail: info.rs@tacso.org

19. Evropska škola za menadžment i tehnologiju

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

ESMT European School of Management and Technology

Naziv programa:

Stipendije ESMT-a Cilj programa Škola ESMT dodeljuje jednu prestižnu stipendiju izuzetnoj kandidatkinji ili izuzetnom kandidatu koji se prijavljuje iz jedne od zemalja Centralne ili Istočne Evrope. 

Oblast podrške

Evropska škola za menadžment i tehnologiju nudi određen broj stipendija zasnovanih na uspehu kandidatima za program Mastera poslovne administracije, počevši od oktobra 2012. godine. Stipendije se dodeljuju na osnovu intelektualne izvrsnosti, dokaza o ličnim i profesionalnim postignućima i dokazima o potencijalu za liderstvo, kao snažnim veštinama međuljudske komunikacije.

Geografska oblast

Zemlje Centralne ili Istočne Evrope

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

 • kandidati sa stalnim boravkom u jednoj od zemalja Centralne ili Istočne Evrope: Estoniji, Letoniji, Litvaniji, Belorusiji, Moldaviji, Ukrajini, Rusiji, Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Mađarskog, Češkoj Republici, Slovačkoj, Poljskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Rumuniji, Bugarskoj,
 • od kandidata se očekuje da pokažu svoju snažnu nameru da unapređuju poslovni razvoj i iskoriste profesionalne mogućnosti u Centralnoj i Istočnoj Evropi u razumnom vremenskom roku nakon završetka programa.

Konkursna procedura i vremenski rok

Škola ESMT sprovodi fazni proces podnošenja prijava. Rano prijavljivanje se toplo preporučuje zbog ograničenog broja mesta. ESMT pruža određen broj školarina za najuspešnije aplikante za redovan MBA program koji počinje januara 2014. godine i za Executive MBA program koji počinje početkom oktobra 2013. godine.

Prijavljivanje on-lajn – predstavlja prvu fazu procesa i sastoji se od šest koraka:

 • korak 1: lični podaci,
 • korak 2: rezultati testova,
 • korak 3: uspeh tokom školovanja,
 • korak 4: profesionalni uspeh,
 • korak 5: pitanja iz eseja,
 • korak 6: dve preporuke .

Da biste zaokružili svoju prijavu, podnesite i zvanične prepise/overene kopije ocena sa studija i rezultata testova.

Minimalni/maksimalni iznos Do 28.750 evra

Trajanje projekta

Više informacija možete videti na: www.esmt.org

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Schlossplatz 1 Tel: +49 (0) 30 212 31-0 Fax: +49 (0) 30 212 31-9 Web: http://www.esmt.org/en/home E-mail: info@esmt.org

20. Fondacija Alfred Mozer

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Alfred Mozer Foundation

Naziv programa:

Međunarodna fondacija za socijalnu demokratiju Cilj programa/projekta Podrška razvoju socijalne demokratije namenjena socijaldemokratskim partijama, kao i ženskim i omladinskim organizacijama povezanim sa socijaldemokratskim partijama.

Oblast podrške

Politička obuka

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati socijaldemokratske partije, omladinske i ženske organizacije povezane sa socijal-demokratskim partijama.   Konkursna procedura i vremenski rok Rok je svake godine u novembru, formular za prijavljivanje nalazi se na veb-sajtu. Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje Zavisi od projekta

Trajanje projekta

Zavisi od projekta

Ograničenja

Pruža se isključivo obuka. Ne dodeljuju se direktna finansijska ili materijalna sredstva.

Posebni zahtevi

U zavisnosti od potreba (prijave mogu slati samo socijaldemokratske partije ili organizacije povezane sa ovim partijama).

Kontakt

Poštanski fah 1310,
1000 BH Amsterdam
Holandija

Menadžer projekta: Danijel Tadić
Tel: +31 20 5512 228
Fax: +31 20 5512 250
E-mail: dtadic@pvda.nl
Web: www.alfredmozerstichting.nl

21. Fond Braće Rokfeler

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Rockefeller Brothers Fund

Naziv programa:

Program za Zapadni Balkan

Cilj programa/projekta

Fond Braće Rokfeler unapređuje socijalne promene koje doprinose stvaranju pravednijeg, održivijeg i mirnijeg sveta. Grantovi koje dodeljuje podeljeni su u tri tematska programa:

 • demokratska praksa, 
 • izgradnja mira,
 • održivi razvoj.

Fond podržava napore da se prošire znanja, bliže objasne vrednosti i ključni izbori, gaji kreativno izražavanje i oblikuju javne politike.

Oblast podrške

DEMOKRATSKA PRAKSA

Cilj: poboljšanje rada, transparentnosti i odgovornosti vlade

Strategije:

 • unapređivanje kapaciteta građanskog društva u nadgledanju kvaliteta upravljanja javnim sektorom i pružanja usluga;
 • jačanje istraživačkih i obrazovnih praksi medija i organizacije civilnog društva;
 • jačanje kapaciteta vladinih institucije i organizacija civilnog društva za sprovođenje temeljnih analiza politika.

Cilj: izgradnja kapaciteta i efikasnosti građanskog društva radi jačanja participativne demokratije

Strategije:

 • jačanje organizacionih i finansijskih kapaciteta civilnog sektora;
 • podsticanje domaće filantropije i solidarnosti u društvu.

ODRŽIVI RAZVOJ

Cilj: izgradnja kulture i prakse održivog razvoja

Strategije:

 • doprinos participativnim i inkluzivnim pristupima u kreiranju i implementaciji strategija održivog razvoja;
 • podrška obrazovnim reformama da koncepte i prakse održivog razvoja uključe u nastavni plan i program;
 • uvođenje i ohrabrivanje pristupa energetske efikasnosti i zaštite životne sredine u ekonomski i infrastrukturni razvoj.

IZGRADNJA MIRA

Cilj: jačanje osnova za pomirenje i trajni mir

Strategije:

 • podrška naporima da se uspostavi i raširi istina o zverstvima i masovnim kršenjima ljudskih prava tokom godina konflikta u regionu;
 • doprinos regionalnim inicijativama koje uključuju različite države i zajednice u transformaciji konflikta radi stvaranja uslova za trajni mir.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Strana organizacija ili institucija koja konkuriše za sredstva Fonda mora da pruži dokaz RBF-u da, ukoliko bi bila registrovana u SAD, bila bi oslobođena plaćanja poreza ili da bi projekat za koji se traže sredstva u SAD bio okarakterisan kao obrazovni ili dobrotvorni.

Konkursna procedura i vremenski rok

Potrebno je prvo poslati pismo o zahtevu za dodelu sredstava. Potencijalni kandidati ne treba da šalju kompletne predloge projekata pre nego što im Fond to ne zatraži. Zahtev mora biti napisan na engleskom jeziku i poželjno je da bude poslat u elektronskoj formi na: grants@rbf.org.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Grantovi se uglavnom dodeljuju u martu, junu i novembru. Predlozi projekata koji zahtevaju manje od 100.000 američkih dolara mogu se odobriti tokom čitave godine, u zavisnosti od raspoloživosti budžeta.

Trajanje projekta

Od šest meseci do tri godine

Ograničenja

i Posebni zahtevi Preporučujemo kandidatima da dobro prouče uputstva i smernice i da pregledaju spisak donacija koje je Fond nedavno dodelio.

Kontakt

Rockefeller Brothers Fund
475 Riverside Drive, Suite 900
New York, NY 10115
Tel.: +1 212 812 4200
Faks: +1 212 812 4299
E-mail: grants@rbf.org, communications@rbf.org (generalna pitanja i komentari o ovom sajtu)
Web: www.rbf.org

22. Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija (UNDEF)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

Naziv programa:

UNDEF - Sedmi konkurs za projekte koje finansira Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija (UNDEF - Project Proposal Guidelines Seventh Round)

Cilj programa/projekta

Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija (United Nations Democracy Fund – UNDEF) ima za cilj da podrži projekte koji doprinose merljivim i konkretnim poboljšanjima u polju demokratije i ljudskih prava na terenu, i time prenose koncept "demokratije" u praktična rešenja koja doprinose tome da se građani uključe i da se njihov glas čuje.

Oblast podrške

Sledeće aktivnosti mogu biti finansirane:

 1. demokratski dijalog i podrška za konstitucionalne procese – uključuje aktivnosti koji povećavaju interakciju između ljudi (naročito marginalizovanih grupa) i njihovih vlada, koje podstiču nacionalni dijalog, demokratiju i pomirenje među različitim zajednicama i akterima
 2. osnaživanje civilnog društva, uključujući osnaživanje žena – ovo uključuje aktivnosti koje jačaju kapacitete civilnog društva da učestvuju u demokratskim procesima, uključujući "kišobran" organizacije i institucionalne veze između civilnog društva i države.
 3. građansko obrazovanje i upis u glasačke spiskove – ovo uključuje aktivnosti koje povećavaju učešće ljudi u demokratskim procesima, naročito na lokalnim i nacionalnim izborima, sa posebnim akcentom na uključivanju marginalizovanih grupa.
 4. dostupnost informacija – ovo uključuje aktivnosti kao što su jačanje zakonodavnog okvira za pristup informacijama, veću dostupnost informacija koju vlasti pružaju građanima, osnaživanje medija da preuzmu ulogu posrednika u pružanju demokratskih informacija i povećanje raznovrsnosti izvora javnih i privatnih informacija.
 5. pravo na učešće i vladavina prava kao podrška civilnom društvu – ovo uključuje podršku za aktivnosti koje poboljšavaju participatorna prava, kao i aktivnosti koje promovišu pristup marginalizovanih grupa pravdi. (
 6. transparentnost i integritet – ovo uključuje podršku javnim i privatnim posmatračkim (watchdog) grupama i institucijama, uključujući organizacije civilnog društva i medije, sa ciljem da se poveća transparentnost, odgovornost i integritet u sprovođenju javnih politika.

Geografska oblast

Iako će se razmatrati predlozi projekata iz svih zemalja, velika prednost će se dati predlozima koji stižu iz zemalja i regiona gde su izazovi demokratiji snažniji, kao što su zemlje koje su upravo izašle iz konflikta, nove i tek obnovljene demokratije, najnerazvijenije zemlje (prema zvaničnoj klasifikaciji UN–OHRLLS), zemlje sa niskim dohotkom ("Low Income Economies", prema zvaničnoj klasifikaciji Svetske banke koja je zasnovana na bruto nacionalnom dohotku po glavi stanovnika) i zemlje sa srednjim dohotkom ("Lower and Upper Middle-income Economies", po istoj klasifikaciji).

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

 1. organizacije civilnog društvauključene u promociju demokratije, za koje će i izdvojiti najveći deo sredstava;
 2. nezavisni i konstitucionalni organi, uključujući izbornu komisiju, ombudsmana, nacionalne institucije koje se bave ljudskim pravima i druga nezavisna tela vlade, za projekte koji bi omogućili da se glas civilnog društva bolje čuje;
 3. globalna i regionalna međuvladina tela, organizacije i udruženja, ne uključujući UN, sa projektima koji za cilj imaju jačanje glasa civilnog društva; više informacija možete naći na: http://www.un.org/democracyfund/Applicants/applicants_index.html .

Konkursna procedura i vremenski rok2

Prijave prima elektronski sistem za predloge projekata (On-line Project Proposal System – OPPS) isključivo tokom prijavnog perioda, 15. novembra– 31. decembra. Prijave moraju biti direktno poslate preko UNDEF-ove internet-strane do 31. decembra. Fond ne prima aplikacije koje su poslate mejlom, običnom poštom, faksimilom, diplomatskom poštom, ličnom dostavom, dostavom preko kurira ili na bilo koji drugi način.

Prijave mogu biti napisane na engleskom ili francuskom jeziku (službenim jezicima Ujedinjenih nacija). Ukoliko je prijava uspešno poslata, aplikant dobija generički mejl kojim se potvrđuje da je aplikacija primljena. Ukoliko budu bile potrebne dodatne informacije, kancelarija Fonda za demokratiju UN lično će kontaktirati sa podnosiocem prijave. Organizacije koje žele da se prijave za finansiranje od strane UNDEF-a trebalo bi da posete UNDEF-ovu internet-stranu gde će moći da popune aplikacioni formular. Formular možete naći na: http://www.undemocracyfund.org/opps/proposal.php.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Dodeljena sredstva po pravilu ne prelaze 500.000 američkih dolara za bilo koji projekat, dok se minimalno dodeljuje 50.000 američkih dolara. Ipak, najvećem broju projekata se ne dodeli više od 250.000 dolara. Nakon isteka roka za izvođenje projekta, UNDEF će zahtevati da se nepotrošena sredstva vrate.

Trajanje projekta

Projekti koje finansira UNDEF će biti implementirani u periodu od dve godine, uglavnom na nivou zemlje, i to u najnerazvijenijim ili u zemljama sa niskim ili srednjim dohocima. Takođe, UNDEF daje skromna sredstva određenom broju regionalnih i globalnih projekata koji promovišu demokratiju.

Ograničenja

Fond UNDEF prihvata predloge projekata koji se izvode u samo jednoj zemlji (lokalni projekti), u nekoliko određenih zemalja (regionalni projekti) ili na globalnom nivou (globalni projekti). Za projekte koji se izvode u jednoj zemlji planirano je 70% sredstava UNDEF-a i ne više od 30% predviđeno je za regionalne i globalne projekte.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Web: www.un.org

2 Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Pošto se konkurs objavljuje svake godine u isto vreme, sugerišemo da redovno proveravate sledeću internet-adresu: http://www.un.org/democracyfund/.

23. Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Urgent Action Fund for Women’s Human Rights

Naziv programa:

Fond za Hitne akcije za ženska ljudska Prava

Cilj programa/projekta

Fond za hitne akcije (Urgent Action Fund – UAF) obezbeđuje pravovremene male grantove da podrži strategijske intervencije u situacijama kada se pojavi prilika za unapređenja ženskih ljudskih prava bilo gde u svetu. Takve prilike se javljaju kada neočekivani događaj – pozitivan ili negativan – stvori situaciju u kojoj hitna intervencija može imati značajan uticaj.

Oblast podrške

Aktivnosti koje podržava Fond za hitne akcije su veoma različite, iako opšti cilj ostaje unapređenje ženskih ljudskih prava.

Fond za hitne akcije dodeljuje grantove u tri kategorije:

 • odgovor na oružani sukob, rastuće nasilje ili nestabilno političko okruženje,
 • zakonske ili zakonodavne akcije koje stvaraju mogućnost donošenja presedana, ili aktivnosti čiji je cilj zaštita već donetog presedana,
 • zaštita i sigurnost braniteljki ljudskih prava.

Nezavisno od kategorije, zahtevi za grant moraju da odgovaraju sledećim kriterijumima:

STRATEGIJSKI – aktivnost je vezana za već postojeći plan za ostvarenje strukturalnih promena koje će unaprediti ženska ljudska prava,

NEPREDVIĐEN I VREMENSKI HITAN – situacija ili prilika su nepredviđeni i akcija mora biti brza da bi bila delotvorna,

ODRŽIV – grupa je u stanju da efikasno sprovede predloženu akciju i može da obezbedi sredstva za budući rad u okviru strategije,

PODRŽAN – grupa ima podršku drugih koji se bave ženskim ljudskim pravima ili srodnim oblastima, lokalno ili globalno.

ŽENSKO / TRANS - RUKOVODSTVO - žene / transrodne osobe moraju biti primarni donosioci odluka u organizaciji, grupi, odnosno akciji.

Geografska oblast

Svi kontinenti sem Afrike i Latinske Amerike

Ko može da konkuriše?

Ženske organizacije mogu da konkurišu za grant.

Konkursna procedura i vremenski rok

Fond za hitne akcije obezbeđuje dodatna sredstva grupama koje već imaju jasnu strategiju koja se sprovodi ili koalicijama grupa koje zajedno reaguju na krize ili nove mogućnosti.

 • Zahtev za grant može biti podnet direktno Fondu za hitne akcije ili preko osoba i organizacija koje su već poznate Fondu.
 • Možemo brže da odgovorimo na zahteve koji uključuju odobrenje nekog od naših savetnika ili članova borda, drugog donatora ili poznate pripadnice zajednice za ženska ljudska prava.
 • Primamo zahteve na svim jezicima, ali prevod zahteva koji su podneseni na jeziku koji nije engleski ili španski će možda oduzeti izvesno vreme.
 • Informacije iznete u zahtevu ćemo na vaš zahtev tretirati kao poverljive. Zahtev Fondu za hitne akcije se može podneti e-mailom, SMS-om, faksom ili poštom.

Na sve zahteve UAF odgovara u roku od 72 sata.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Fond odobrava grantove u visini do 5.000 američkih dolara.

Trajanje projekta

/

Ograničenja

Fond za hitne akcije posvećen je principu nenasilja. Fond UAF ne podržava grupe ili pojedince koji podržavaju ili su uključeni u nasilje.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Urgent Action Fund
3100 Arapahoe Ave. Suite 201
Boulder, CO 80303 USA
Tel: +1 415 824 8384
E-mail: urgentact@urgentactionfund.org

Fond za hitne akcije vodi međunarodni bord aktivistkinja. O sastavu sadašnjeg borda i osoblja, kao i nešto više o UAF i UAF–Afrika, možete pronaći na našem veb-sajtu: www.urgentactionfund.org.

24. Fondacija Konrad Adenauer

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Konrad Adenauer Stiftung

Naziv programa:

Stipendije za postdiplomske i doktorske studije u SR Nemačkoj

Cilj programa/projekta

Podrška studentima iz Srbije koji žele da studiraju u Nemačkoj

Oblast podrške

Politički angažovani postdiplomci

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati studenti čija prosečna ocena studiranja iznosi najmanje 8,5 i potvrdu o znanju nemačkog ili engleskog jezika (TOEFL test, Zertifikat-Deutsch, kurs-diploma, svedočanstvo iz škole).

Konkursna procedura i vremenski rok 3

Tačan spisak dokumentacije se može naći na internet stranici Fondacije. Rok za prijavu za studije jeste 15. septembar3

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija možete pogledati na: www.kas.de.

Trajanje projekta

Više informacija možete pogledati na: www.kas.de.

Ograničenja

Više informacija možete pogledati na: www.kas.de.

Posebni zahtevi

Više informacija možete pogledati na: www.kas.de.

Kontakt

Katarina Pešić
Kralja Petra 3, 11000 Beograd, Srbija
Tel: + 381 11 3285 209/210
Fax:+ 381 11 3285 329
E-mail: pesic@kas-bg.com
Web: www.kas.de

3 Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da za nove izvore finansiranja redovno pratite Internet stranicu Fondacije u Srbiji: http://www.kas.de/serbien/sr/

Naziv programa

Aktivnosti u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer (KAS), kancelarija u Srbiji

Cilj programa/projekta

Sloboda, pravda i solidarnost

Oblast podrške

Seminari, radionice, okrugli stolovi, konferencije

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Više informacija možete pogledati na: www.kas.de.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za podnošenje projekata za narednu godinu je 15. septembar za godinu koja prethodi godini implementacije projekta. Fondacija KAS potvrđuje prijem prijave. Projekti podneti nakon tog datuma neće biti uzeti u razmatranje za narednu godinu. Nakon prijema predloga projekta, KAS može kontaktirati kandidata radi dodatnih objašnjenja podnetog predloga projekta. Tokom tog perioda, kandidat ne sme uspostavljati kontakte, pozivati, menjati priložene štampane materijale ili se baviti bilo kojom aktivnošću vezanom za projekat.

Rok za konačnu, pozitivnu ili negativnu, odluku Fondacije je 31. januar godine implementacije projekta.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija možete pogledati na: www.kas.de.

Trajanje projekta

Više informacija možete pogledati na: www.kas.de.

Ograničenja

Više informacija možete pogledati na: www.kas.de.

Posebni zahtevi

Više informacija možete pogledati na: www.kas.de.

Kontakt

Katarina Pešić
Kralja Petra 3, 11000 Beograd, Srbija
Tel: + 381 11 3285 209/210
Fax:+ 381 11 3285 329
E-mail: pesic@kas-bg.com
Web: www.kas.de

25. Fond mladih aktivistkinja (FRIDA)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Young Feminist Fund – FRIDA

Naziv programa:

Prijave za grantove namenjene unapređenju ljudskih prava žena

Cilj programa/projekta

Misija FRIDA je da osnaži učešće mladih aktivista – feministkinja širom sveta. Ona nudi strateško, reaktivno finansiranje novih inicijativa, koje pokreću feministkinje, i mladih feminističkih organizacija sa ciljem da povećavaju svoj uticaj na društvene promene.

Oblast podrške

Unapređenje ljudskih prava žena širom sveta

Geografska oblast

Centralna i Istočna Evropa

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

1) neformalne i formalne grupe koje osnivaju i kojima rukovode mlade žene ili transrodne mlade osobe (ispod 30 godina starosti) koje su opredeljene za:

 • unapređenje i odbranu ljudskih prava žena,
 • poboljšanje života mladih žena/transrodnih mladih osoba na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou,
 • inkluzivno organizovanje, kolektivna akcija i izgradnja pokreta;

2) neformalne i formalne grupe, mreže ili kolektivi sa sedištem na južnoj hemisferi (Afrika, Azija i Pacifik, Bliski Istok, Latinska Amerika i Karibi i Centralna i Istočna Evropa i Zajednica Nezavisnih Država).

Konkursna procedura i vremenski rok

Poslednji dan za podnošenje prijava je 23.mart 2014. godine. Za više informacija o procesu odobravanja grantova, pogledajte: http://bit.ly/13etHAt.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Fond FRIDA odobrava grantove u visini do 5.000 američkih dolara.

Trajanje projekta

Ovo su opšti grantovi koje je potrebno potrošiti u roku od 12 meseci, ali ih je moguće obnoviti.

Ograničenja

 • Grupe ili organizacije koje imaju netolerantan stav prema drugima zbog njihovih osobina poput: starosti, vere, pola, rase/etničke pripadnosti, invaliditeta, društvenog sloja ili seksualne orijentacije,
 • Grupe koje rade sa mladim ženama ili transrodnom omladinom, ali koje vode pojedinici (iznad 30 godina starosti),
 • Stipendije, stipendije za pripravnike ili školarine,
 • Doktorska i druga istraživanja,
 • Grupe koje imaju pristupa velikim donatorima,
 • organizacije na Globalnom Severu koje predlažu lokalna partnerstva,
 • Prijave koje podnose pojedinci, državne institucije, političke organizacije ili verske grupe.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

E-mail: info@youngfeministfund.org
Web: youngfeministfund.org

26. Fondacija Rochus i Beatrice Mummert

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung

Naziv programa:

Mummert Program stipendiranja (Mummert Scholarship Program)

Cilj programa/projekta

Fondacija Rochus i Beatrice Mummert podržava studente visokog potencijala iz centralne i jugoistočne Evrope u oblasti ekonomije, poslovne administracije, inžinjerstva, prirodnih nauka i menadžmenta u turizmu. Program uključuje, između ostalog, dvoipogodišnju stipendiju na Univerzitetu u Kelnu, Visokoj školi za sport u Kelnu ili na Univerzitetu RWTH u Ahenu. Stipendije se dodeljuju u saradnji sa Fondacijom Robert Boš.

Oblast podrške

Master studije u sledećim oblastima: ekonomija, poslovna administracija, inžinjerstvo, turizam i prirodne nauke Geografska oblast Nemačka (Keln i Ahen)

Ko može da konkuriše?

 • Studenti iz: Bugarske, Crne Gore, Estonije, Hrvatske, Letonije, Litvanije, Mađarske, Poljske, Republike Češke, Rumunije, Slovačke, Slovenije i Srbije
 • Studenti osnovnih studija (ili u završnoj godini osnovnih "bačelor" studija) ekonomije, poslovne administracije, inženjerstva, prirodnih nauka ili menadžmenta u turizmu
 • Odlični rezultati na studijama, uključujući i ispite iz matematike
 • Odlično poznavanje engleskog i nemačkog jezika
 • Potencijal za menadžment
 • Sportski aktivan/-a
 • Interesovanje za oblasti iz kulture
 • Socijalna odgovornost (aktivan u zajednici)
 • Spremnost na povratak u svoju zemlju nakon završetka studija

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za aplikacije: od 1. septembra do 1. novembra, za studije koje počinju u zimskom semestru naredne godine4

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendija iznosi 900 evra mesečno uz dodatne olakšice.

Trajanje projekta

Dve i po godine (master program i jedan semestar prakse)

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Programme Management
Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung
c/o Robert Bosch Stiftung
Heidehofstr. 31
D-70184 Stuttgart
Germany
Tel. +49(0)711/460 84-976
Fax +49(0)711/460 84-10976
E-mail:mummertstipendium@bosch-stiftung.de
Web: www.mummertstiftung.de

4 Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da za nove izvore finansiranja redovno pratite Internet stranicu www.mummertstiftung.de

27. Fondacija Robert Bosch

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Robert Bosch Stiftung GmbH

Naziv programa:

Robert Boš fondacija je jedna od glavnih nemačkih fondacija, povezana sa privatnom kompanijom koja je uspela da održi filantropsko zaveštanje osnivača kompanije Roberta Boša više od 40 godina. Upravo njegova preduzetnička vizija, politička dalekovidost, moralna snaga i dobrotvorne inicijative jesu ono što je postavilo standarde za rad Fondacije Robert Boš.

Cilj programa/projekta

Cilj ove fondacije je odgovaranje socijalnim izazovima i razvijanje novih rešenja. Kako bi se to postiglo, organizujemo širok spektar sopstvenih projekata i programa i podržavamo projektne ideje drugih. Ljudi su u centru svih naših aktivnosti zato što su upravo oni osnova inovacija.

Oblast podrške

Novinari

Novinari su važan partner Fondacije Robert Boš kada je reč o izveštavanju o naučnim temama i u polju međunarodnih odnosa. Mi nudimo konstantno obrazovanje za novinare u formi seminara, informativnih tura, sastanaka i istraživanja.

Takmičenja

Takmičenja koja organizuje ova fondacija su osmišljena da razviju i prošire dobre ideje u različitim područjima. Ova fondacija takođe vodi ova međunarodna takmičenja kako bi se promovisala socijalna i kulturna razmena. Druga takmičenja imaju za cilj podržavanje razvoja u školama i pomažu integraciji mladih migranata u nemačko društvo.

Stipendije

Fondacija Robert Boš nudi mnoge programe stipendija kako bi se podržao trening i stalno obrazovanje međunarodnih mlađih rukovodilaca i da im omogući da razmene iskustva. Većina naših programa je usmerena na diplomce i postdiplomce iz SAD i Evrope. Takođe, dajemo stipendije kako bismo podržali mlade naučnike istraživače. Dodatno, podržavamo i integraciju nadarene dece migranata preko specijalnog programa stipendija.

Nagrade

Fondacija Robert Boš dodeljuje mnoge nagrade za ideje i inicijative u poljima nauke, zdravlja, međunarodnih odnosa, obrazovanja, društva i kulture. Cilj je objavljivanje izvanrednih projekata i podrška njihovom budućem razvoju.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Za svaku od oblasti (novinari, stipendije, nagrade i takmičenja) određene su posebne kategorije lica/institucija koje mogu da se prijave. Više informacija na: www.bosch-stiftung.de.

Konkursna procedura i vremenski rok

Takođe se razlikuju u zavisnosti od oblasti. Više informacija se može naći na gorenavedenoj internet stranici.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Takođe se razlikuje u zavisnosti od oblasti. Više informacija se može naći na gorenavedenoj internet stranici.

Trajanje projekta

Razlikuje se u zavisnosti od oblasti i programa. Više informacija se može naći na gorenavedenoj internet stranici.

Ograničenja

Više informacija na internet stranici: www.bosch-stiftung.de.

Posebni zahtevi

Više informacija na internet stranici: www.bosch-stiftung.de.

Kontakt

Robert Bosch Stiftung GmbH
Heidehofstr. 31
70184 Stuttgart
Nemačka

Poštanska adresa
Poštanski broj 10 06 28
70005 Stuttgart
Nemačka

Tel: +49 0 711 46084 0
Fax: +49 0 711 46084 94

Naziv programa:

Balkanske stipendije za novinarsku izuzetnost (sprovodi se u partnerstvu sa Erste fondacijom i Robert Bosch Fondacijom)

Cilj programa/projekta

Odabranih deset novinara iz Srbije, BiH, Makedonije, sa Kosova, Hrvatske, Crne Gore, Albanije, Bugarske i Rumunije dobijaju priliku za stručno usavršavanje i finansijsku i profesionalnu podršku za istraživanje u regionu i u zemljama EU.

Oblast podrške

Novinari

Geografska oblast

Srbija, BiH, Makedonija, Kosovo, Hrvatska, Crne Gora, Albanija, Bugarska i Rumunija

Ko može da konkuriše?

Novinari koji ispunjavaju sledeće kriterijume:

 1. da su državljani i da imaju boravište u nekoj od navedenih zemalja,
 2. odlično poznaju pisani i govorni engleski jezik,
 3. imaju prethodno iskustvo u novinarstvu,
 4. da mu/joj poslodavac dozvoljava da potpuno učestvuje u programu Fonda (gde je to primenjivo).

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se svake godine otvara 20. januara i traje do 05. marta.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Izabrani novinari dobijaju stipendiju u iznosu 2.000 evra i fond za troškove istraživanja u iznosu do 2.000 evra, dok na kraju programa autori tri najbolja članka dobijaju nagrade u iznosu od 4.000, 3.000 i 1.000 evra.

Trajanje projekta

Projekat je višegodišnji, traje od januara do decembra svake godine.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Balkanska istraživačka mreža (BIRN)
Gospodar Jevremova 47/III
110000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 6555592
Web: http://fellowship.birn.eu.com/

28. Fondacija Čarls Stjuart Mot

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

C.S. Mott Foundation

Naziv programa:

Civilno društvo

Cilj programa/projekta

Ova programska oblast ima za cilj unapređenje civilnog društva u kome neprofitne organizacije jačaju demokratske vrednosti i prakse i imaju pristup odgovarajućim i raspoloživim sredstvima.

Oblast podrške

Grantovi su usredsređeni na dva cilja – na aktivno učešće civilnog društva i na razvoj filantropije.

Geografska oblast

Program deluje u dva podregiona: Jugoistočnoj Evropi, koja obuhvata Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Kosovo, Crnu Goru, Rumuniju, Srbiju i Tursku; i Zapadni deo bivšeg Sovjetskog Saveza: Belorusiju, Moldaviju, Rusiju i Ukrajinu. Takođe, finansiramo ograničeni broj odabranih regionalnih inicijativa koje unapređuju prioritetne oblasti našeg interesovanja.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije civilnog društva.

Konkursna procedura i vremenski rok

Predlozi se podnose Fondaciji najmanje četiri meseca pre početka predloženog perioda odobrenja granta. Programski budžeti se odobravaju u godišnjim intervalima. Početkom četvrtog kvartala svake godina, zaposleni opredeljuju sredstva za projekte preporučene za sledeću kalendarsku godinu. Zaposleni su dužni da finaliziraju sve preporuke za odobrenje grantova za bilo koju kalendarsku godinu do 31. avgusta te godine. Prijave se mogu podnositi tokom cele godine, ali one koje stignu u periodu 01. septembra – 31. decembra razmatraju se tek u svetlu implementacije naredne godine.

Grantove odobravamo na tri načina:

 • tražimo predloge organizacija sa kojima smo u kontaktu,
 • povremeno šaljemo zahteve za podnošenje predloga projekata vezanih za određeno pitanje ili oblast interesovanja,
 • prihvatamo predloge projekata koje nismo tražili, a koji spadaju u domen naših programskih prioriteta i smernica.

Veoma insistiramo da zahtevima za odobrenje sredstava – predlozima projekata koje nismo tražili prethode upiti u pisanoj formi. Pisma bi trebalo da opišu svrhu i ciljeve projekta, opštu metodologiju i ukupne troškove projekta. Pismo – upit omogućava službenicima iz odeljenja za program Fondacije da ustanove relevantnost predloženog projekta za programe Fondacije i daju preporuku u vezi sa eventualnim podnošenjem kompletnog predloga projekta.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Naši prosečni grantovi kreću se u rasponu do 100.000 dolara. Većina grantova koje odobravamo kreće se u rasponu 15.000–50.000 dolara godišnje.

Trajanje projekta

/

Ograničenja

Naša ograničenja su sledeća:

 • ne odobravamo grantove ili zajmove pojedincima,
 • ne odobravamo grantove (osim u oblasti Flint) za kapitalne radove, istraživanje, ponavljanje projekata ili donacije osim ukoliko ove aktivnosti ne proizilaze iz rada koji Mott već finansira,
 • ne odobravamo grantove za verske aktivnosti ili programe koji služe pojedinačnim verskim grupama ili denominacijama; međutim, verske organizacije mogu podnositi upite ukoliko predloženi projekti mogu biti podvedeni pod naše smernice i služe širem segmentu stanovništva,
 • ne odobravamo grantove (osim u oblasti Flint) za lokalne projekte osim ukoliko nisu deo nacionalne demonstracije koju je Mott planirao ili mreže grantova,
 • ne odobravamo grantove za projekte koji dupliraju, ili se u znatnoj meri preklapaju sa radom saveznih, državnih ili lokalnih državnih agencija,
 • retko kad se finansiraju filmovi i video-projekti, knjige, đačke i studentske stipendije.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Kancelarija za primanje predloga projekta
C.S. Mott Foundation
Mott Foundation Building
503 S. Saginaw St., Suite 1200
Flint, MI 48502-1851, U.S.A.
Web: http://www.mott.org

29. Fondacija "Schueler Helfen Leben"

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Stiftung Schüler Helfen Leben

Naziv programa:

Konkurs "Schueler Helfen Leben" (Škole za bolji život)

Cilj programa/projekta

 • Omogućiti/osnažiti decu i omladinu da postanu odgovorni građani
 • Obrazovanje
 • Participacija
 • Unapređenje životnih uslova za decu i omladinu

Oblast podrške

- Deca i omladina

Geografska oblast

Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Hrvatska, Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati sve organizacije civilnog društva i neprofitni organi.

Konkursna procedura i vremenski rok

Proces selekcije sastoji se iz tri faze:

1. faza je u novembru ili decembru kada organizacije dostavljaju kratke predloge projekata

2. faza je u februaru, kada odabrani projekti predaju razvijene predloge projekata

3. faza je na proleće, projekti koji su prošli drugu fazu predstavljaju se srednjoškolcima koji donose konačnu odluku

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Za konkurs 2014. godine je 125.000–175.000 evra. Nove prilike mogu se ukazati od godine do godine.

Trajanje projekta

Dve godine

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

www.schueler-helfen-leben.de

Kontakt

E-mail: projekte@schueler-helfen-leben.de

30. Globalni fond za decu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Global Fund for Children

Naziv programa:

Globalni fond za decu

Cilj programa/projekta

Globalni fond za decu ima za cilj da doprinese održivom napretku u životu ranjive dece i omladine i da služi kao resurs ili model drugim organizacijama.

Oblast podrške

Globalni fond za decu podržava organizacije i programe čiji je fokus na četiri specifične oblasti: učenje, preduzetništvo, bezbednost i zdravo telo i duh.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije koje imaju iskustva u radu sa decom i omladinom.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave se prihvataju dva puta godišnje u junu i decembru.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Od 25.000 do 75.000 američkih dolara

Trajanje projekta

Više informacija na internet stranici: www.globalfundforchildren.org.

Ograničenja

Više informacija na internet stranici: www.globalfundforchildren.org.

Posebni zahtevi

Organizacije koje se prijavljuju moraju da rade direktno sa decom i mladima. Ne podržavamo grupe koje se bave isključivo zastupništvom ili istraživanjem. Ipak, podržavamo organizacije koje se bave i zastupanjem i direktnim radom sa decom.

Kontakt

The Global Fund for Children
1101 Fourteenth Street, NW Suite 420
Washington, DC 20005
Tel: (202) 331-9003
Fax: (202) 331-9004
E-mail: info@globalfundforchildren.org
Web: www.globalfundforchildren.org

31. Globalni fond za žene

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Global Fund for Women

Naziv programa:

Postoje tri programa kroz koje se dodeljuju sredstva: Grantovi za opšte namene, Grantovi za organizovanje sastanaka i događaja i Grantovi za putovanja i prisustvovanje različitim događajima

Cilj programa/projekta

Najviše utičemo na prava žena kada se usredsredimo na pitanja koja doprinose promeni za žene i devojčice. Kada su žene i devojčice oslobođene straha od nasilja ‒ kada su osnažene, kada kontrolišu odluke koje se odnose na njihova sopstvena tela, tada postižu velike rezultate. Da bi izvršili najveći uticaj na odbranu i proširenje teško osvojenih dobitaka u oblasti prava žena, grantovi Globalnog fonda fokusirani su na tri oblasti od ključnog značaja:

 • Nulto nasilje,
 • Ekonomsko i političko osnaživanje,
 • Seksualno i reproduktivno zdravlje i prava.

Oblast podrške

 • Nulto nasilje: Finansiramo i zagovaramo osnaživanje, participaciju žena i devojčica i izgradnju mira dovodeći u pitanje zakone, politike, kulture, obrasce ponašanja koji uzrokuju nasilje, diskriminaciju i zlostavljanje.
 • Ekonomsko i političko osnaživanje: Podržavamo zagovaranje za ekonomske i pravne reforme i ravnopravno učešće žena na lokalnim i nacionalnim izborima i u privredi. Podržavamo pokrete za demokratiju i napore da se obezbede prava na zemlju, rad i imovinska prava.
 • Seksualno i reproduktivno zdravlje i prava: Podržavamo kampanje, direktne usluge, zagovaranje i obrazovanje da bismo uticali na stavove i ostvarili političke promene kojima se osiguravaju prava žena i devojčica na potpun pristup seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima.

Geografska oblast

 • Evropa i Centralna Azija
 • Bliski Istok i Severna Afrika
 • Latinska Amerika i Karibi
 • Subsaharska Afrika
 • Region Zapadnog Pacifika

Ko može da konkuriše?

Globalni fond podržava:

 • grupe žena koje rade zajedno,
 • organizacije koje pokazuju jasnu opredeljenost jednakosti i ljudskim pravima žena,
 • organizacije kojima upravljaju i rukovode žene,
 • organizacije koje su osnovane van teritorije Sjedinjenih Američkih Država.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prvi ciklus: prijem prijava: od 15. septembra do 15.decembra, proces razmatranja prijava i odobravanja grantova završava se do sredine maja, podnosioci prijava biće obavešteni o dodeli grantova ili odbijanju prijava do 31. maja.

Drugi ciklus: prijem prijava: od 15. marta do 30.juna, proces razmatranja prijava i odobravanja grantova završava se do sredine novembra, podnosioci prijava biće obavešteni o dodeli grantova ili odbijanju prijava do 30. novembra.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Od 5.000 do 30.000 američkih dolara.

Trajanje projekta

Jednogodišnji i ponekad višegodišnji grantovi.

Ograničenja

Globalni fond NE podržava:

 • pojedince,
 • stipendiste,
 • državne organe
 • grupe kojima žene nisu u izrazitom fokusu,
 • grupe koje su bazirane i rade pre svega ili isključivo u SAD,
 • međunarodne organizacije koje predlažu projekte u saradnji sa lokalnim partnerima,
 • grupe čija je jedina namera da stvaraju prihode ili pruže pomoć pojedincima,
 • grupe na čijem su čelu ili kojima upravljaju muškarci, bez žena na većini vodećih pozicija,
 • političke partije ili izborne kampanje,
 • ženske ogranke/odeljenja/projekte organizacija oba pola.

Posebni zahtevi

Naši prioriteti:

 • pomoć novim organizacijama i inicijativama na čijem su čelu žene,
 • osnaživanje rada postojećih korisnika grantova,
 • pomoć dugoročnim korisnicima grantova da objedine, ubrzaju i prošire svoj rad, učenje i uticaj.

Kontakt

The Global Fund for Women
222 Sutter Street, Suite 500
San Francisco, CA 94108 USA
Tel: +1 415 248 4800
Fax: +1 415 248 4801
Web: www.globalfundforwomen.org

32. GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

(GTZ do 31.12.2010. godine)

Po nalogu nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)

Naziv programa:

Realizacija sporazuma o bilateralnoj tehničkoj pomoći dogovorenih između vlada Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke

Cilj programa/projekta

Podrška procesu pristupanja Srbije EU u odabranim oblastima

Oblast podrške

 • Održivi ekonomski razvoj (implementacijom projekata u oblasti razvoja privatnog sektora regionalnog razvoja, podrška procesu privatizacije, stručno obrazovanje i obuka, profesionalna orijentacija, upravljanje zemljištem)
 • Reforma državne uprave /građanskog društva (implementacijom projekata u oblasti javnih finansija, fiskalne decentralizacije, pravnih reformi, opštinskog razvoja/opštinske infrastrukture, strategije za mlade i njihove participacije, prevencija konflikata)
 • Energetski sektor (implementacijom projekata energetske efikasnosti u objektima)

Geografska oblast

Različiti projektni regioni u Srbiji

Ko može da konkuriše?

Formalizovana procedura, tj. oblasti pomoći dogovaraju zajednički vlade Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke

Konkursna procedura i vremenski rok

Formalizovana procedura, tj. procedura definisana u pregovorima dveju vlada

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema

Trajanje projekata

Projekti se sprovode u različitim fazama. Ukupno mogu trajati do deset godina.

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

GIZ Kancelarija Beograd;
Brzakova 20,
11000 Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11.3698.128
Email: GIZ-Serbien@giz.de

33. Institut za mir SAD-a (USIP)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

United States Institute of Peace

Naziv programa:

Godišnji konkurs za dodelu grantova

Cilj programa/projekta

Sprečavanje, upravljanje i rešavanje nasilnih konflikata i promovisanje postkonfliktnog građenja mira izvan granica SAD

Oblast podrške

Oblasti interesovanja USIP-a uključuju (mada nisu limitirana):

 • analizu i prevenciju konflikta,
 • medijaciju i rešavanje konflikta,
 • mirovne operacije i operacije za uspostavljanje stabilnosti posle konflikta,
 • religiju i izgradnju mira,
 • žene i devojke u konfliktu i izgradnji mira,
 • vladavinu prava i tranzicionu pravdu,
 • međunarodne organizacije i kolektivnu sigurnost,
 • ekonomiju i konflikte,
 • društveni, psihološki i fizički uticaj rata i konflikta,
 • medije i konflikt.

Geografska oblast

Izvan granica SAD

Ko može da konkuriše?

Institut za mir SAD (USIP) pruža podršku u vidu grantova neprofitnim organizacijama i individualcima – i američkim i stranim – uključujući sledeće: institucije visokog, srednjeg i obrazovanja na nivou zajednice; javno i privatno obrazovanje, institucije koje istražuju ili sprovode obuku (trening), biblioteke.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za dostavu aplikacija za 2014. godinu biće objavljeno tokom proleća. Molimo vas da na našoj veb-sajt stranici: www.usip.org -pogledate Uputstvo za on-line apliciranje.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Većina dodeljenih sredstava je u rasponu od 50.000 do 120.000 američkih dolara. Osoblje USIP-a proverava predložene budžete, pa su moguće naknadne modifikacije.

Trajanje projekta

Većina USIP grantova traju jednu do dve godine, mada se prihvataju i kraći projekti.

Ograničenja

Grantovi se generalno ne daju za institucionalnu podršku i razvoj.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Institut za mir SAD (USIP)
United States Institute of Peace (USIP)
2301 Constitution Avenue, NW
Washington, DC 20037, SAD
Tel: +1.202.457.1700 
Faks: +1.202.429.6063
E-mail: http://www.usip.org/contact
Web: www.usip.org

34. Institut za održive zajednice

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Institute for Sustainable Communities (ISC)

Naziv programa

Građansko društvo za budućnost (CSF)

Cilj programa/projekta

Građansko društvo za budućnost (CSF) je ambiciozan dvogodišnji program koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), i od samog početka je osmišljen kao "završni" ili "izlazni" program, koji iza sebe treba da ostavi odabranu grupu organizacija građanskog društva (OGD), osnaženu i osposobljenu da se direktno i uspešno upusti u partnerstva sa međunarodnim donatorima, poslovnim sektorom, državnim institucijama i ostalim ključnim akterima.

Cilj programa Građansko društvo za budućnost jeste da ojača efikasnost i održivost sektora građanskog društva u Srbiji tako da ono može da nastavi da igra važnu ulogu u javnom životu i mnogo godina nakon prestanka aktivnosti ISC-a i USAID-a. Taj cilj ISC će postići tako što će:

 • podržavati efikasno zagovaranje na nacionalnom nivou po pitanjima od suštinskog značaja za ispunjavanje standarda Evropske unije i ukupan demokratski razvoj društva;
 • promovisati zagovaranje na lokalnom nivou i građanski aktivizam u zajednicama širom Srbije i pružati podršku neformalnim inicijativama i novim akterima koji su sposobni da se bave sve kompleksnijim pitanjima zagovaranja;
 • jačati održivost i efikasnost odabrane grupe OGD-a i njihovih mreža i time dodatno ojačati temelj održivosti sektora u godinama i decenijama koje dolaze;
 • unaprediti kvalitet i raznovrsnost načina bavljenja filantropskim aktivnostima koji su na raspolaganju građanskom sektoru, kao i njegovu sposobnost da upotrebi te resurse da se filantropske aktivnosti u lokalu povećaju.

Oblasti podrške

Oblasti podrške obuhvataju transparentno i odgovorno upravljanje, socijalna i ekonomska prava, ljudska prava, podizanje organizacionih i projektinih kapaciteta.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije građanskog društva koje su registrovane i sa sedištem u Srbiji.

Konkursna procedura i vremenski rok

Nema otvorenog konkursa. Za više informacija o programu, možete da pogledate na: www.iscserbia.org.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema

Trajanje projekta

Trajanje Realizacija projekata traje u proseku između 12 i 15 meseci.

Ograničenja

Samo organizacije građanskog društva koje su registrovane i sa sedištem u Srbiji mogu biti podržane kroz CSF program.

Kontakt

ISC Serbia Terazije 27/V
11000, Beograd
Srbija
Tel.: +381 11 32 30 602, 32 30 603, 32 30 604, 32 30 605, 32 30 607
Fax: + 381 11 32 32 523
Web: www.iscserbia.org
E-mail: isc@iscserbia.org

35. Institut za otvoreno društvo – Budimpešta

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Open Society Institute – Budapest

Naziv programa:

Ekspertska organizacija (Think Tank Fund - TTF)

Cilj programa

Cilj programa jeste da osigura da donosioci odluka i relevantne interesne grupe u zemljama u kojima deluje koriste visokokvalitetne podatke zasnovane na istraživanjima za izradu i sprovođenje politika koje podržavaju otvorenija i prosperitetnija društva.

Oblasti pomoći

Organizacija TTF sprovodi ovu misiju u Srbiji kroz Osnovni program i program grantova za institucije.

Osnovno finansiranje podrazumeva delimično pokrivanje osnovnih institucionalnih troškova (poput finansiranja zarada zaposlenih, najma prostorija i održavanja), kao i troškove primarnog programskog i organizacionog razvoja (npr. profesionalne obuke). Osnovno finansiranje omogućava organizaciji da prevaziđe prioritete tekućih projekata i donatora u cilju razmatranja krovnih strategija i istraživanja novih oblasti rada. U svojim predlozima, kandidati bi trebalo da stave naglasak na institucionalni razvoj i rast pre nego na puko održavanje postojećih aktivnosti. Eksperti se ohrabruju da se usredsrede na znanje, nedostatke politika i društvena pitanja koja smatraju najvažnijima za rešavanje i da rade na njima.

Geografsko područje

Zapadni Balkan, Južni Kavkaz, Ukrajina i Moldavija (Albanija, Jermenija, Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Srbija i Ukrajina)

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati nezavisni centri za istraživanje politika.

Konkursna procedura i vremenski rok

Potrebno je da kandidati pošalju kratak koncept na najviše četiri strane elektronskim putem na: ttf.applications@opensocietyfoundations.org. Koncept bi trebalo da sadrži:

 • kratak opis glavnih oblasti politika i obrazloženje za identifikaciju ovih oblasti, opštu programsku strategiju, ciljeve, metodologiju i planirane aktivnosti koje odražavaju srednjoročnu strategiju kandidata,
 • informacije o organizaciji iz koje dolazi kandidat, kratku istoriju, spisak glavnih uspeha i kratku strategiju organizacionog razvoja,
 • obrazloženje, svrhu i vremenski okvir za tražena osnovna i institucionalna sredstva uz kratak opis očekivanih dodatih vrednosti za ono čime se kandidat trenutno bavi i sredstva,
 • procenu iznosa traženih osnovnih sredstava, informacije o celokupnom godišnjem budžetu organizacije i tokom perioda trajanja granta,
 • svi dodatni dokumenti koji prevazilaze ograničenje broja strana trebalo bi da budu poslati kao posebni prilozi.

Ekspertska organizacija će koristiti ovaj dokument da odluči da li kandidati i njihovi predlozi ispunjavanju postojeće prioritete za finansiranje i smernice TTF-a. Uspešni kandidati će, nakon toga, biti pozvani da podnesu celovit predlog za odobrenje granta. U tom trenutku će osoblje TTF-a dati kandidatu naš predlog i smernice za izradu budžeta.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni iznos je jedna trećina ukupnog budžeta organizacije.

Trajanje projekta

Maksimalno trajanje granta je 3 godine.

Ograničenja

Ekspertska organizacija NE podržava:

 • projektno finansiranje – tj. jednokratna istraživanja u posebnim oblastima,
 • akademska istraživanja,
 • akademska društva i stipendije,
 • jednokratne događaje (radionice, seminare, konferencije),
 • istraživanja u domenu umetnosti i prirodnih nauka,
 • projekte tehničke pomoći ILI obezbeđenje tehničke pomoći državnim institucijama.

Posebni zahtevi

Da bi ušla u razmatranje za osnovno finansiranje, organizacija kandidat mora ispunjavati dolenavedene uslove:

 • da je zakonski registrovana ekspertska organizacija u jednoj od gorenavedenih jedanaest zemalja,
 • da se bavi ispitivanjem ekonomskih, političkih problema i pitanja socijalne reforme u odnosnim zemljama sa naglaskom na odgovornost vlade i delotvornost,
 • da ima inkluzivan pristup izradi politika,
 • da preduzima podrobna i rigorozna istraživanja i da razvija tematsko znanje u cilju pružanja informacija za javne debate na odgovoran i tačan način i da je pozicionirana kao kredibilan sagovornik vlade i drugih državnih aktera.

Kontakt

Ekspertska organizacija – Fondacije otvorenog društva
Ulica 12, Oktober 6
1051 Budimpešta
Mađarska
Tel.: +36 1 882 3210
Fax: +36 1 882 3101
Web: www.opensocietyfoundations.org
E-mail: ttf.applications@opensocietyfoundations.org

Naziv programa:

Program stipendiranja Justice Initiative

Cilj programa/projekta

Program stipendiranja Justice Initiative jeste program studiranja i sticanja praktičnih znanja na radu koji traje dve godine. Cilj programa je podrška i dalji razvoj mreže advokata i aktivista koji se bave ljudskim pravima u međunarodnim okvirima.

Oblast podrške

Ljudska prava

Geografska oblast

Centralna i Istočna Evropa, bivši Sovjetski Savez, Afrika, Azija, Bliski Istok i Centralna/Južna Amerika

Ko može da konkuriše?

Kandidate mora nominovati nacionalna organizacija civilnog društva koja se bavi ljudskim pravima. Kandidati moraju pokazati snažnu opredeljenost za ljudska prava, posedovati univerzitetsku diplomu, kao i adekvatno znanje engleskog jezika. Kriterijumi za izbor će biti iskustvo kandidata, njen/njegov potencijal da doprinese zaštiti i unapređenju ljudskih prava i adekvatnost predložene uloge kandidata u OCD koja ga nominuje. Nakon izbora, stipendisti će potpisati sporazum sa Justice Initiative, kojim će se obavezati na pohađanje programa u trajanju od dve godine. Prvu godinu će provesti u CEU, a drugu u svojoj zemlji, na radu u OCD koja ju/ga je nominovala.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave se podnose on-lajn na: www.ceu.hu/admissions/apply.

Rok za prijem prijava u CEU je 02. januar 2014. godine, 24.00 po standardnom pacifičkom vremenu (PST).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta

Dvogodišnji program 2014–2016. godine

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

Stipendisti programa Justice Initiative jednu godinu će boraviti u Mađarskoj, na Odseku za pravne studije CEU. Oni će pohađati program za dobijanje višeg stepena obrazovanja (M.A. ili LL.M. u oblasti ljudskih prava, u zavisnosti od prethodno stečene diplome), na kome će se očekivati da ispune zahteve programa ljudskih prava na Univerzitetu Centralne Evrope (CEU). Tokom boravka na CEU, stipendisti će učestvovati u tromesečnom programu, od januara do marta, za pripravnike u jednoj od vodećih OCD u Evropi.

Tokom prve godine programa, stipendiju će davati Odsek za pravne studije CEU u partnerstvu sa Justice Initiative. Finansijski uslovi biće isti kao i za stipendije koje se daju redovnim studentima CEU. Stipendisti Justice Initiative će se vratiti u lokalnu OCD koja ih je nominovala nakon prve godine i tu će provesti najmanje jednu godinu na poslovima zagovaranja ljudskih prava na neprofitnoj osnovi: pružaće pravne savete, voditi sporove u oblasti ljudskih prava, obučavati.

Tokom druge godine, Justice Initiative će isplaćivati lokalnu platu koja se određuje na osnovu predloga OCD koja je nominovala kandidata. Naknada će biti slična istom radu u datoj OCD i u skladu sa sličnom praksom u drugim organizacijama. Ovaj iznos isplaćivaće lokalna OCD u vidu granta.

Kontakt

Andrea Jenei
Koordinator za specijalne programe
Legal Studies Department
Central European University
Nador u. 9, Budapest 1051
Tel: +361 882-3205
Email: jeneia@ceu.hu
Web: legal.ceu.hu

Više informacija o celokupnom programu i obavezama tokom druge godine možete dobiti od:

Anna Fischer
Referent za program stipendiranja
Open Society Justice Initiative
Oktober 6. u. 12, Budapest 1051
Tel: +361 882-3108
Fax: +361 882 3103
Email: afischer@osi.hu
Web: www.justiceinitiative.org

36. Konvencija Ujedinjenih nacija za borbu protiv širenja dezertifikacije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)

Naziv programa:

Nagrađivanje liderstva za održivo upravljanje zemljištem

Cilj programa/projekta

Nagrada će biti dodeljena inspirativnim inicijativama kojima se obezbeđuje zdravlje i produktivnost zemljišta za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

Nagrada će biti dodeljena onim inicijativama koje su usmerene na smanjenje degradacije zemljišta pomoću održivog upravljanja zemljištem ili koje predstavljaju istaknute primere političkog liderstva, politika, poslovanja, kampanja zagovaranja ili naučnog istraživanja.

Oblast podrške

Cilj nagrade:

 • odati priznanje izvrsnosti i inovacijama u domenu održivog upravljanja zemljištem,
 • obezbediti vidljivost laureatima i podršku za proširenje njihovog rada,
 • inspirisati liderstvo usmereno na obnovu prirodnog zdravlja zemljišta i na transformaciju degradiranog zemljišta,
 • podstaći međunarodnu saradnju usmerenu na podršku održivom upravljanju zemljištem posebno u pustinjama
 • ohrabriti donošenje političkih mera kojima se unapređuje održivo upravljanje zemljištem i obogaćuje zemljište
 • informisati o globalnim koristima stvaranja i očuvanja zemljišta.
 • podići stepen svesti o tome da su pustinje deo rešenja najtežih problema današnjice

Geografska oblast

Ceo svet

Ko može da konkuriše?

Nominacije mogu da podnose:

 • pojedinci,
 • institucije,
 • organizacije civilnog društva,
 • privatni sektor,
 • akademske i istraživačke organizacije,
 • kreatori politika,
 • novinari i mediji.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za podnošenje prijava je 15. mart 2014. godine. Aplikacioni formular možete pronaći na web stranici: http://bit.ly/ZWmlv9

Celokupna dokumentacija se dostavlja na mail: L4L@unccd.int

Imena pobednika biće objavljena na Svestki dan borbe protiv širenja dezertifikacije – jun 2014. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nagradu će dobiti najviše tri istaknuta kandidata odabrana na osnovu kriterijuma izbora. Pobednici će dobiti:

 • medalju za zdrava zemljištam,
 • tri nagrade će biti dodeljene iz nagradnog fonda u iznosu od najviše 100.000 američkih dolara,
 • plaćene putne troškove i smeštaj za prisustvo na ceremoniji dodele nagrada,
 • u slučaju da nagradu dobije maloletna osoba, troškovi puta i smeštaja biće plaćeni i članu porodice koji će je pratiti na ceremoniju dodele nagrade,
 • oznaku "Zlatna medalja za zdrava zemljišta" koju će moći da koristi na odnosnim proizvodima i u dopisima,
 • o pobedničkim projektima biće napravljen video koji će biti postavljen na veb-sajtu UNCCD-a.

Žiri zadržava pravo da dodeli nagradu bez novčane nagrade. To bi se dogodilo u slučaju da se nagrada dodeli preduzeću ili organizaciji koja nema potrebu za finansijskim resursima da bi finansirala svoje inicijative. U tom slučaju, nagrada će se sastojati od medalje, počasti i publiciteta koji prate dodelu nagrade "Zemlja za život". Tamo gde je prigodno, takođe će se sastojati od pokrića troškova puta na ceremoniju dodele i troškova smeštaja.

Trajanje projekta

Više informacija možete videti: www.unccd.int.

Ograničenja

Posebni zahtevi

Kriterijumi izbora su:

 • inovativnost: svež način razmišljanja i praktična rešenja za probleme degradacije zemljišta,
 • inspiracija: pokazuje sposobnost liderstva i inspiriše druge da promene ponašanje,
 • uticaj: merljiva poboljšanja zemljišta, tla i života,
 • mogućnost reprodukovanja: pouke u domenu održivog upravljanja zemljištem koje drugi mogu ponoviti.

U svakom od dolenavedenih oblasti potrebno je prikazati rezultate:

 • tehnička implementacija,
 • mere politika i liderstvo,
 • poslovne prakse,
 • zagovaranje, obrazovanje i osnaživanje,
 • naučni rezultati i razmena znanja.

Kontakt

UNITED NATIONS
Convention to Combat Desertification
UNCCD Secretariat
P.O. Box 260129
D-53153 Bonn, Germany

Adresa kancelarije:
UNCCD
Hermann-Ehlers-Str. 10
D-53113 Bonn, Germany

Telefon: +49-228 / 815-2800
Faks: +49-228 / 815-2898/99
E-mail: L4L@unccd.int
Web: www.unccd.int

37. Mama Keš

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Mama Cash

Naziv programa:

Fond Mama Keš namenjen je ženama.

Cilj programa/projekta

Mama Keš se zalaže za društvenu transformaciju i unapređivanje ženskih prava širom sveta. Ona teži stvaranju mirnog i pravednog sveta u kome žene imaju slobodu izbora i osigurana ljudska prava.

Oblast podrške

Mama Keš finansijski podržava

 • novonastale pokrete nevidljivih i marginalizovanih grupa žena i devojaka,
 • razvoj lokalnih rukovodstava, mreže aktivista i donatorske zajednice,
 • skretanje pažnje međunarodne zajednice na lokalna i regionalna pitanja,
 • brze reakcije na hitne lokalne potrebe,
 • izgradnju infrastrukture međunarodnog ženskog pokreta.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mama Keš podržava formalne i neformalne grupe/organizacije. Više detalja videti na: www.mamacash.org.

Konkursna procedura i vremenski rok

Obavezno dostaviti pismo o namerama (LOI) i budžet. Mama Keš ne prihvata nepotpune prijave. Prijave se prihvataju tokom cele godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Prosečni iznos sredstava koji se dodeljuju varira između 5.000 i 50.000 evra godišnje.

Trajanje projekta

Mama Keš daje jednogodišnje i višegodišnje donacije. Svaki višegodišnji grant može biti odobren za period od najviše tri godine.

Ograničenja

Mama Keš ne finansira:

 • • organizacije čija misija i primarni fokus nisu promocija ženskih prava,
 • • organizacije kojima upravljaju muškarci,
 • • organizacije koje su osnovane u SAD ili Kanadi,
 • • organizacije zasnovane u Globalnom Severu koja su u partnerstvu sa organizacijama Globalnog Juga i Istoka,
 • • pojedince,
 • • akademska istraživanja.

Više detalja videti na: www.mamacash.org

Posebni zahtevi

Više detalja videti na: www.mamacash.org

Kontakt

Mama Cash/Programmes Team
P.O. Box 15686
1001 ND Amsterdam,The Netherlands
Fax: +31 20 5158 799
E-Mail: info@mamacash.nl
Web: www.mamacash.org

38. Ministarstvo inostranih poslova Velike Britanije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

British government's Foreign and Commonwealth Office

Naziv programa:

Čivning stipendija, finansira Ministarstvo inostranih poslova Velike Britanije, rukovodi Ambasada Velike Britanije u Srbiji

Cilj programa/projekta

Čivning stipendija predstavlja program prestižnih nagrada koje inostranim postdiplomcima koji žele da studiraju u Velikoj Britaniji omogućavaju finansiranje studija. Jedan od glavnih ciljeva ovog programa jeste pomoć uspešnim kandidatima da dobiju vodeće uloge u budućnosti svoje zemlje.

Oblast podrške

Ove godine posebna pažnja će biti posvećenja procesu intergracije Srbije Evropskoj uniji. Stipendisti se biraju među onima koji žele da pohađaju kurseve iz sledećih oblasti:

 • ekonomija i pravo konkurencije,
 • međunarodni odnosi i rešavanje konflikata,
 • reforma pravnog sistema,
 • reforma javnog sektora,
 • ljudska i manjinska prava.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Nema starosnog ograničenja za kandidate koji se prijavljuju, ali kandidati moraju biti državljani Republike Srbije. Takođe, potrebno je da dobro poznaju engleski jezik. Većina univerziteta u Velikoj Britaniji zahteva minimalnu ocenu 6,5 na IELTS ispitu da bi bili primljeni na postdiplomske studije.

Konkursna procedura i vremenski rok5

Poziv za školsku 2014/2015. godinu biće otvoren krajem 2014. godine. Sugerišemo da redovno pratite sajt Ambasade Velike Britanije: www.gov.uk

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ove stipendije daju finansijsku podršku za postdiplomske studije od tri meseca do jedne godine u Velikoj Britaniji. Stipendija pokriva sledeće troškove:

 • studentsku vizu,
 • akademske troškove,
 • mesečnu nadoknadu koja pokriva životne troškove,
 • troškove putovanja,
 • troškove literature,
 • putne troškove dolaska i odlaska iz Velike Britanije.

Trajanje projekta

Ova stipendija pokriva većinu master kurseva koji ne traju duže od 12 meseci i ne traju manje od tri meseca.

Ograničenja

Više informacija videti na veb-stranici: www.gov.uk.

Posebni zahtevi

Više informacija videti na veb-stranici: www.gov.uk.

Kontakt

Ambasada Velike Britanije
Resavska 46 Beograd
Email: Belgrade.PPD@fco.gov.uk
Tel: +381 (11) 3060 900

5 Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti stipendiranja na internet adresi: http://www.fco.gov.uk.

39. Međunarodni centar Ulof Palme

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Olof Palme International Center

Naziv programa:

Podrška civilnom društvu na Zapadnom Balkanu

Cilj programa/projekta

 1. Građani učestvuju u procesu odlučivanja,
 2. Transparentnost i odgovornost lokalne samouprave i organizacija građanskog društva.

Oblast podrške

Demokratizacija

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati OCD registrovane na teritoriji Republike Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Predlozi projekta se podnose jednom godišnje, rok je 1. septembar. Odluka se donosi do kraja godine, a projekat se sprovodi od 1. januara.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos nije određen (nije praksa da projekat bude ispod 100.000 švedskih kruna). Maksimalni iznos je 400.000 švedskih kruna (na godišnjem nivou). Za organizacije kojima se prvi put odobrava projekat limit je 200.000 švedskih kruna.

Trajanje projekta

Do 12 meseca (1. januar–31. decembar).

Ograničenja

Ne može se konkurisati sa projektom koji već finansira neki od implementacionih partnera Švedske agencije za medjunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Danilo Milić, program menadžer
Kneginje Ljubice 14,
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3283079
Mob: +381 65 2435245
Fax: +381 11 3283602
E-mail: danilo.milic@palmecenter.se
Web: www.palmecenter.se

40. Međunarodni Višegrad Fond

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

International Visegrad Fund

Naziv programa:

Program dodele grantova (mali grantovi, standardni grantovi, Program Višegrad+, Grantovi za studije Univerziteta u Višegradu)

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste podsticanje saradnje između Centralne Evrope (zemlje Višegradske grupe) i zemalja Zapadnog Balkana; transfer znanja, demokratska pomoć; razvoj civilnog društva; izgradnja kapaciteta.

Oblasti pomoći

Grantovi: nema ograničenja tema (kultura, nauka, istraživanje, obrazovanje, prekogranična saradnja, razmena mladih), nema ograničenja u okviru Programa stipendija Višegrad.

Geografsko područje

Program stipendija Višegrad obuhvata: Studenti iz Albanije, Jermenije, Azerbejdžana, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Kosova, Makedonije, Moldaviije, Crne Gore, Rusije, Srbije i Ukrajine mogu studirati na javnim ili privatnim univerzitetima u Češkoj Republici, Mađarskoj, Poljskoj i Slovačkoj.

Program grantova: Nema ograničenja pod uslovom da podnosioci prijava ispunjavaju posebne uslove svakog programa /konkurska

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati studenti i studenti viših studija nakon 2 godine fakultetskog obrazovanja (3 godine na početku stipendije ‒ ekvivalentni stepen završenih osnovnih studija) ‒ Program stipendija Višegrad. Pojedinačno ‒ građani, škole, javne organizacije, OCD, itd. program grantova.

Konkursna procedura i vremenski rok

Program stipendija Višegrad: 31. januar 2014.godine Program grantova: 1. i 15. mart, 1. jun, 1. i 15. septembar, 1. decembar; posebni konkursi; videti na: visegradfund.org

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Mali grantovi: do 6.000 evra, Program stipendija Višegrad: 2.300evra po semestru za studente, 1.500 evra po semestru za ustanovu domaćina

Trajanje projekta

Program stipendija Višegrad: 1‒4 semestra (nivo master), 1–2 semestra (postmaster)

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema.

Kontakt

Međunarodni fond Višegrad
Kráľovské údolie 8
811 02 Bratislava
Republika Slovačka
Tel.: +421 259 203 811
e-mail: visegradfund@visegradfund.org
visegradfund.org/scholarships
visegradfund.org/grants

41. Ministarstvo za nauku, istraživanje i umetnost, Bavarska

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Bavarian State Ministry for Education, Science and the Arts

Naziv programa:

B A Y H O S T stipendije za studente i naučnike iz Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope.

Cilj programa

Cilj programa jesu stipendije za studente i naučnike iz Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope.   Oblast podrške Stipendije su namenjene finansiranju doktorskih i postdiplomskih studija na univerzitete u Bavarskoj.

Geografska oblast

Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Mađarska, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka i Ukrajina

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati diplomirani studenti iz Bugarske, Hrvatske, Češke Republike, Mađarske, Poljske, Rumunije, Srbije, Slovačke i Ukrajine

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za prve prijave6: 01. decembar 2013. godine (datum prijema) Rok za prijave za produženje: 28. februar 2014. godine (datum prijema) On-lajn obrazac za prijavu nalazi se na ovoj adresi: http://bit.ly/Q5PFPw

Minimalni/maksimalni iznos Stipendija se plaća u mesečnim (700 evra) i godišnjim iznosima u visini od 8.400 evra godišnje. Studenti sa decom ili nezaposlenim partnerom i bar jednim detetom dobijaju 860 evra mesečno, što iznosi 10.320 evra godišnje.

Trajanje projekta

Jednogodišnje stipendije mogu se produžiti dva puta do tri godine. Više informacija možete pogledati na: http://bit.ly/Q5PFPw .

Ograničenja

Više informacija možete pogledati na: http://bit.ly/Q5PFPw.

Posebni zahtevi

Više informacija možete pogledati na: http://bit.ly/Q5PFPw.

Kontakt

Katrin Döppe
Tel: +49 941 943-5049
E-mail: doeppe@bayhost.de
Web: www.uni-regensburg.de

6 Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti stipendiranja na internet adresi: http://www.uni-r.de

42. Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine vlade Australije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Australian Department of Foreign Affairs and Trade

Naziv programa:

Program direktne pomoći (DAP)

Cilj programa

Program direktne pomoći (DAP) je program fleksibilnih, malih grantova koje finansira vlada Australije kroz AusAID, a kojim upravlja Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine. Cilj DAP-a je da unapredi razvojne ciljeve i rešava humanitarne probleme u zemljama u razvoju uz istovremeno ispunjavanje ciljeva međunarodnih odnosa i državne diplomatije Australije.

Oblast podrške

Pažnja se posvećuje projektima koji rezultiraju direktnim koristima za one koji su najugroženiji u lokalnoj zajednici, uključujući ugrožene grupe i grupe u lošem materijalnom položaju, decu i omladinu.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Program DAP je otvoren na neprofitnoj osnovi pojedincima, grupama i OCD koje se bave razvojnim aktivnostima u zemljama koje su kandidati za prekomorsku pomoć za razvoj. Program je usredsređen na podršku malim razvojnim projektima i aktivnosti koje angažuju korisnike na identifikaciji, izradi i upravljanju projektima.

Aktivnosti koje dolaze u obzir jesu zdravlje, obrazovanje, mali infrastrukturni projekti, higijena u zajednici, ruralni razvoj, ekološki razvoj, rodna ravnopravnost, konferencije i obuke, kulturne i sportske aktivnosti. Svi takvi projekti moraju imati za ishod razvoj i biti sprovođeni u relativno kratkom vremenskom roku. U određenim slučajevima, u obzir dolaze doprinosi operacijama otklanjanja posledica katastrofa.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave je potrebno poslati na "Posts", gde se i razmatraju. Potencijalni kandidati bi trebalo da kontaktiraju sa ambasadom Australije ili Visokom komisijom za sve informacije koje se odnose na podnošenje prijava u zemlji u kojoj bi se projekat odvijao.

Zainteresovane osobe mogu da podnesu zvaničnu prijavu za DAP uz detaljan budžet Biljani Bižić, koordinatorki za DAP, na e-mail: Biljana.bizic@dfat.gov.au.

Minimalni - maksimalni iznos

Više informacija možete videti na: dfat.gov.au/direct_aid_program.

Trajanje projekta

Više informacija možete videti na: dfat.gov.au/direct_aid_program.

Ograničenja

Više informacija možete videti na: dfat.gov.au/direct_aid_program.

Posebni zahtevi

Aktivnosti moraju biti u skladu sa ciljevima međunarodnih odnosa i državne diplomatije za datoj zemlji. Uz to, pažnja se posvećuje i sledećem:

 • u prijavama je potrebno jasno navesti očekivani razvojni uticaj projekta, na primer u smislu unapređenja razvoja zajednice, obrazovanja, zdravstva, rodne ravnopravnosti, grupa u lošem materijalnom položaju i ekološku održivost,
 • projekti DAP-a moraju biti održivi, usmereni na samopomoć i da se ne oslanjaju na grantove DAP-a u budućnosti; prijave bi trebalo da pokažu opredeljenje lokalne zajednice za sprovođenje aktivnosti i njihovu održivost,
 • potrebno je opisati odgovarajuće aranžmane institucionalne podrške, na primer nivo režijskih troškova i dokaz o sposobnosti da se ovi troškovi snose u dugoročnom periodu,
 • detalje o razmerama u kojima bi aktivnost DAP-a delovala kao katalizator daljeg razvoja ciljne zajednice ili kao model za slične projekte na drugom mestu,
 • prednost imaju inovativni i kreativni projekti, posebno oni koji koriste nizak nivo tehnoloških rešenja.

Kontakt

Biljana Bižić, koordinatorka DAPa
Ambasada Australije
Vladimira Popovića 38–40, 8. sprat
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381-11 3303 400
E-mail: Biljana.bizic@dfat.gov.au

43. Mreža žena sa istoka i zapada - Poljska

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Network of East West-Women – Polska, (NEWW-Polska)

Naziv programa:

NEWW projekat knjiga i časopis

Cilj programa/projekta

Istraživanje, analitičko razmišljanje i razmena ideja su hitno potrebne da promovišu rodnu ravnopravnost u centralnoj i istočnoj Evropi, novim nezavisnim državama i Rusiji.

Oblast podrške

Projekat knjiga i časopis:

 • dodeljuje knjige i časopise o ženama i rodnoj ravnopravnosti sa Zapada gorepomenutim zemljama,
 • daje grantove pojedincima i bibliotekama za izgradnju resursa i kupovinu knjiga na lokalnim jezicima,
 • pomaže u razvoju nastavnog programa i izgradnju biblioteka za ženske resursne centre i nastavne programe ženskih studija,
 • povremeno finansira flajere, postere i oglase u novinama kako bi se podržali napori javnog zastupanja lokalnih organizacija civilnog društva.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Projekat knjiga i časopis podržava organizacije i pojedince.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je otvoren tokom čitave godine. Potrebno je poslati neophodne informacije i uputiti zahtev na sledeću adresu:
NEWW Book and Journal Project; NEWW-NY;
e-mail: newwny@igc.org.

Ukoliko nemate pristup internetu, prijavu možete poštom poslati na sledeću adresu:

NEWW Book and Journal Project
167 Spring Street, #3
New York, NY 10012, USA
Fax: +1 212 226 8091

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija na: www.neww.eu.

Trajanje projekta

Više informacija na: www.neww.eu.

Ograničenja

Više informacija na: www.neww.eu.

Posebni zahtevi

Više informacija na: www.neww.eu.

Kontakt

The Network of East West-Women - Polska, (NEWW-Polska)
Ul. Miszewskiego 17 p. 100
80 - 271 GDAŃSK
Tel: +48 58 344 97 50
Tel/Fax: +48 58 344 38 53
Web: www.neww.eu

44. Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

National Endowment for Democracy

Cilj programa:

Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED) jeste privatna, neprofitna organizacija nastala 1983. godine sa ciljem da osnaži demokratske institucije širom sveta kroz aktivnosti civilnog sektora.

Svake godine NED dodeljuje direktne grantove stotinama civilnih grupa u inostranstvu koje rade na osiguranju poštovanja ljudskih prava, nezavisnim medijima, unapređenju vladavine prava i drugih demokratskih ciljeva.

Oblast podrške

NED je zainteresovan za predloge projekata od lokalnih, nezavisnih organizacija za ne-političke programe koji:

 • Promovišu i brane ljudska prava i vladavinu prava
 • Podržavaju slobodu informisanja i nezavisne medije
 • Jačaju demokratske ideje i vrednosti
 • Unapređuju odgovornost i transparentnost
 • Osnažuju organizacije civilnog društva
 • Jačaju demokratske političke procese i institucije
 • Unapređuju građansko obrazovanje
 • Podržavaju demokratsko rešavanje sporova
 • Promovišu slobodu udruživanja
 • Jačaju široko postavljenu tržišnu ekonomiju

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

NED finansira samo organizacije civilnog društva, što može podrazumevati organizacije građanskog društva, udruženja, nezavisne medije i ostale slične organizacije.

NED ohrabruje organizacije koje deluju u različitim okruženjima, uključujući novouspostavljene demokratske režime, polu-autoritarne zemlje, društva u kojima je prisutan visoki stepen represije i zemlje u tranziciji da podnose prijave.

Konkursna procedura i vremenski rok7

Da biste se prijavili za grant NED-a, potrebno je da podnesete predlog projekta i budžeta na: proposals@ned.org ili odgovarajućoj kontakt osobi za regionalni program u NED-u. Zadužbina razmatra samo prijave koje sadrže predlog projekta.

Odbor direktora NED-a donosi odluku o dodeli sredstava kvartalno. Otvorena su tri poziva za 2013. godinu:
10. januar 2014.godine
28. mart 2014.godine
13. jun 2014.godine
05. septembar 2014.godine

Za više informacija o sledećim rokovima, pogledati Smernice za pripremu projekata: www.ned.org.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Visina grantova varira u zavisnosti od veličine i obima projekata. Prosečan grant traje 12 meseci i iznosi oko 50.000 USD

Trajanje projekta

Za više informacija, pogledati : www.ned.org.

Ograničenja

NED ne odobrava grantove pojedincima, državnim organima ili ustanovama koje pomaže drđžava poput univerziteta.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Nacionalna zadužbina za demokratiju
(National Endowment for Democracy)
1025 F Street NW, Suite 800
Washington DC, 20004, USA
Tel: +1 202 378 9700
E-mail: info@ned.org
Web: www.ned.org

7 Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja na internet adresi: http://www.ned.org

45. Nemački parlament

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Deutsches Bundestag

Naziv programa:

Međunarodna parlamentarna stipendija - Internationales Parlaments-Stipendium des Deutschen Bundestages (IPS)

Cilj programa/projekta

 • Jačanje veza između Nemačke i zemalja koje učestvuju u programu
 • Učvršćivanje demokratskih vrednosti i tolerancije
 • Produbljivanje razumevanja za kulturnu raznolikost
 • Saznanja o nacinu funkcionisanja nemackog politickog sistema

Oblast podrške

Podrška se pruža visokokvalifikovanim i politički zainteresovanim mladim osobama za petomesečnu praksu u Nemačkom parlamentu kako bi upoznali politički sistem Savezne Republike Nemačke i Evropske unije.

Geografska oblast

Srednja, južna i jugoistočna Evropa, Francuska, Izrael i Sjedinjene Američke Države

Ko može da konkuriše?

Konkurisati mogu diplomirani studenti koji su državljani gorenavedenih zemalja, koji imaju dobro znanje nemačkog jezika i koji su mlađi od 30 godina u trenutku početka stipendije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Detaljne informacije o programu, formulari za prijavljivanje i uslovi za apliciranje mogu se naći na internet stranici: www.bundestag.de. Apliciranje je iskljucivo elektronskim putem. Rok za predaju aplikacije je 30. jun 2014. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendistima se dodeljuje 450 evra mesečno, obezbeđena im je povratna karta, besplatan smeštaj i zdravstveno osiguranje.

Trajanje projekta

Stipendija predviđa petomesečni boravak u Nemačkoj u periodu od 1. marta do 31. jula 2015. godine.

Ograničenja

Više informacija na internet adresi: www.bundestag.de.

Posebni zahtevi

Više informacija na internet adresi: www.bundestag.de.

Kontakt

(za aplikante iz Srbije)
Andrea Bibić Vasović
Ambasada Savezne Republike Nemačke
Neznanog junaka 1 a
11040, Beograd
Srbija
Tel: +381 11 3064 318
Mail: ips@belg.diplo.de
Web: www.bundestag.de

46. Povereništvo Sigrid Rausing

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Sigrid Rausing Trust

Naziv programa:

Postoji 9 programa: Zagovaranje, istraživanje i parničenje, Pritvaranje, tortura i smrtna kazna, Branioci ljudskih prava, Sloboda izražavanja, Tranziciona pravda, Prava žena, Prava LGBTI populacije, Ksenofobija i netolerancija i Transparentnost i odgovornost.

Cilj programa/projekta

Globalna podrška ljudskim pravima

Oblasti pomoći

Videti gore navedeno

Geografsko područje

Širom sveta

Ko može da konkuriše?

Ne prihvatamo prijave koje nismo tražili. Umesto toga, mi identifikujemo potencijalne nove korisnike naših grantova pomoću preporuka i rada na terenu. Organizacije su dobrodošle da šalju informacije o svom radu na: research@srtrust.org. Naše programsko osoblje će tada stupiti u kontakt sa pojedinom organizacijom ukoliko su zainteresovani za dalju saradnju.

Konkursna procedura i vremenski rok

Novi korisnici grantova uzimaju se u razmatranje za dodelu jednogodišnjih grantova, nakon čega se grantovi preispituju. Ukoliko je sve prošlo dobro i ukoliko postoji prostor u programu, Trust može ući u trajnije finansiranje. Poverenici se sastaju jednom mesečno, osim tokom praznika, i tada odlučuju o dodeli grantova. Ne postoje striktni vremenski rokovi za podnošenje prijava.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema

Trajanje projekta

Nema

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Budući da smo registrovani kao humanitarna organizacija, možemo podržati jedino aktivnosti koje se smatraju humanitarne prema Zakonu Engleske i Velsa (Charities Act 2006)

Kontakt

Za opšte informacije, pišite na: info@srtrust.org.

Za slanje podataka o organizaciji ili projekata, pišite na: research@srtrust.org.

47. Rising Voices

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs organizacije "Rising Voices" za povećanje obuhvata građanskih medija

Cilj programa/projekta

"Rising Voices" ima za cilj da proširi korist i obuhvat građanskih medija povezivanjem on-lajn medijskih radnika širom sveta i pružanjem podrške njihovim najboljim idejama.

Oblast podrške

Najveći deo misije "Rising Voices" jeste da pruži podršku i ohrabrenje kroz obezbeđenje mikrograntova za projekte obuhvata građanskih medija, nedovoljno zastupljenim zajednicama da bi mogle potpuno da iskoriste participatorne alate digitalnih medija.

Geografska oblast

Sve zemlje

Ko može da konkuriše?

Ova mogućnost finansiranja dostupna je pojedinicima i organizacijama civilnog društva. Ohrabrujemo partnerstva između pojedinaca i organizacija.

Ne postavljamo zahtev pravne registracije organizacija, ali ipak tražimo da odabrani projekti imaju pristup bankovnom računu na koji mogu stizati uplate iz inostranstva.

Više informacija možete pronaći na sledećoj veb-adresi: rising.globalvoicesonline.org.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za prijave: petak, 9. april 2014.godine

Zainteresovani kandidati trebalo bi da popune obrazac prijave on-lajn, koji bi trebalo da sadrži i detaljan budžet. Izuzetno je važno da kandidati slede uputstva o broju reči u odgovoru na svako od pitanja. Pogledati link: http://bit.ly/12W4jiK.

Ne primamo dodatne priložene dokumente. Iako su projekti iz svih delova sveta dobrodošli, sve prijave moraju biti popunjene na engleskom jeziku jer je to zajednički jezik naših izbornih komisija.

Pitanja možete postaviti u odeljku za komentare dalje u tekstu: http://bit.ly/YqONs4

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Od 2.500 do 4.000 američkih dolara za globalne projekte.

Trajanje projekta

/

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

"Rising Voices" traži predloge projekata koji su u skladu sa našom misijom da omogućimo da se čuje glas novih zajednica i manje zastupljenih jezičkih grupa u on-lajn globalnom razgovoru korišćenjem participatornih građanskih medija. Osnovne aktivnosti projekta trebalo bi da se sastoje iz organizacije radionica za ciljnu zajednicu i da pruže neophodnu stalnu podršku i mentorstvo. Primeri potencijalnih projekata:

 • Organizacija "Radionica u prirodi" za građanske medije uz učešće iskusnih lokalnih blogera koji će obučiti i biti mentori učesnicima iz manje zastupljenih zajednica u cilju stvaranja lokalne mreže za podršku.
 • Rad sa lokalnim zajednicama da bi se obučile i ohrabrile nove generacije da koriste Twitter radi povezivanja sa drugima kao način da se njihov maternji jezik sačuva i promoviše on-lajn.
 • Organizacija niza grupnih šetnji kroz digitalnu fotografiju gde će stanovnici moći da dokumentuju svoj život u zajednici i da postave on-lajn Flickr izložbu fotografija.
 • Obuka lokalnih stanovnika da beleže i uređuju audio-zapise na programu "Audacity" za podcast zajednice koji je moguće postaviti on-lajn, kao i podeliti lokalnim radio-stanicama radi šireg obuhvata.

Projektne ideje nisu ograničene na gorenavedene. Pozivamo vas da budete kreativni, ali realni u svojim predlozima. Kontakt Web: www.globalvoicesonline.org

48. Regionalni centar za životnu sredinu (REC)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Kancelarija u Srbiji uz pomoć Švedske međunardone agencije za razvoj (Sida)

Naziv programa:

Program SENSE: Program podrške organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste doprineti razvoju bolje i inkluzivnije uprave u Srbiji u kojoj su odluke koje se odnose na zaštitu životne sredine zasnovane na konsenzusu.

Oblasti pomoći

Podrška organizacijima civilnog društva koje se bave održivim razvojem i zaštitom životne sredine; promocija učešća građana u procesu odlučivanja.

Geografsko područje

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije civilnog društva (OCD) koje se bave održivim razvojem i zaštitom životne sredine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Dva poziva:

Oglas za prvi grant objavljen je u januaru 2014.godine, videti: www.rec.rs

Rok za prijavu: 14. februar 2014. godine

Oglas za drugi grant biće objavljen 2014. godine (april-maj 2014.).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

40.000­80.000 evra za projekte OCD-a (za konzorcijume od minimum dve organizacije). Ukupan raspoloživi budžet: 480.000 evra za svaki poziv (ukupno 960.000 evra).

Trajanje projekta

Program SENSE (2012­2015). Očekivano trajanje projekata OCD-a je do 10 meseci.

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Partnerstvo sa najmanje dve OCD od kojih se najmanje jedna prvenstveno bavi zaštitom životne sredine. Fokus na učešću građana u procesu odlučivanja o politikama zaštite životne sredine; poštovanje rodne ravnopravnosti.

Kontakt

Ivana Tomašević, rukovodilac programa
Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu
Kancelarija u Srbiji
Kosovska 17
11000 Beograd, Srbija
Tel.: 381 11 3345-775; 3345-778
E-mail: itomasevic@rec.org

49. Romski obrazovni fond

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Roma Education Fund (REF)

Naziv programa:

Romski obrazovni fond

Cilj programa/projekta

Svojih aktivnostima, REF promoviše inkluziju Roma u sve aspekte nacionalnih sistema obrazovanja zemalja koje su učesnice Dekade inkluzije Roma, ali i drugih zemalja koje žele da se pridruže ovoj inicijativi.

Oblasti podrške

Ciljevi REF-a su:

 • obezbeđenje pristupa obaveznom obrazovanju, na primer, kroz učešće roditelja u obrazovanju, inicijative da se smanji procenat ranog napuštanja obrazovanja, te obezbeđenjem besplatnih udžbenika i drugih didaktičkih materijala,
 • podizanje kvaliteta obrazovanja, na primer, kroz reformu nastavnih planova, uvođenje nastave na romskom jeziku, učenje za eliminaciju predrasuda i promociju tolerancije i obuka za medijatore u školama,
 • implementacija mera integracije i desegregacije učenika – Roma iz posebnih škola i razreda i iz specijalnih škola u redovne škole, kao i eliminacija posebnih škola i razreda,
 • proširenje pristupa predškolskom obrazovanju, na primer, pokretanjem informativnih kampanja, pomoći pri upisu i radom sa roditeljima u cilju podizanja stepena pohađanja škole romske dece;
 • proširenje pristupa srednjem i višem obrazovanju, obrazovanju odraslih, na primer, dodelom stipendija, kurseva za opismenjavanje odraslih i karijernog savetovanja za učenike srednjih škola.

Geografska oblast

Cela teritorija Srbije

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati OCD, državne institucije, ministarstva, lokalne samouprave, škole, predškolske ustanove, obdaništa, itd.

Konkursna procedura i vremenski rok

Pogledati posebne zahteve

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema

Trajanje projekata

Nema

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Rezime procedure prijave na konkurs REF-a i kriterijumi dodele grantova

KORAK 1. Popunite obrazac prijave za Fond za obrazovanje Roma koji možete preduzeti sa veb-sajta REF-a (videti link). Razmatraju se samo prijave popunjene u traženom formatu na engleskom ili romskom jeziku. www.romaeducationfund.hu

KORAK 2. Ispunjeni obrazac prijave sa biografijama ključnih službenika poslati elektronskom poštom ili redovnom poštom na dolenavedenu adresu (proverite da li ste naveli sve potrebne informacije): E-mail: info@romaeducationfund.org Poštanska adresa: Mark Centre Teréz krt. 46 1066 Budapest Hungary

KORAK 3. Nakon pregleda vašeg obrasca za prijavu, osoblje REF-a će tražiti dodatne informacije o predloženom projektu u vidu detaljnog opisa projekta i/ili dodatnih, bitnih informacija. U slučaju da vam je potrebna dodatna pomoć, zaposleni REF-a i/ili koordinatori u vašoj zemlji biće spremni da vam ponude/organizuju tehničku pomoć u bilo kojoj fazi.

Procedure za odobrenje projekata REF-a

Fond REF je usvojio proces odobrenja prijava za projekte koji se sastoji iz dve faze.

Prva faza

Odobrenje prijava za projekte od strane Odbora: Zaposleni REF-a pregledaju prijavu i pripremaju kratak rezime projekta za razmatranje na Upravnom odboru REF-a. Direktor REF-a tada šalje prijavu i rezime projekta Odbora sa jednom od mogućih, dolenavedenih preporuka: odobrenje, uslovno odobrenje ili odbacivanje. Upravni odbor takođe može doneti odluku da vrati prijavu kandidatu na reviziju i doradu pre podnošenja Glavnom odboru. Odluka Glavnog odbora unosi se u beleške sa sastanka Glavnog odbora. Organizacija – kandidat dobija obaveštenje o donetoj odluci. Imajte na umu da se odobrenje donosi isključivo na osnovu suštine predloga. U slučaju odbijanja jedne prijave za grant, OCD ima pravo da podnosi druge prijave, jer jedna negativna odluka ne predstavlja odbijanje svih predloga u budućnosti.

Druga faza

Odobrenje Glavnog odbora REF-a za Plan sprovođenja projekta (PIP) i revidirana prijava: Organizacija – kandidat tada radi Plan sprovođenja projekta i navodi sve dodatne informacije. Zaposleni REF-a i/ili koordinatori za zemlju spremni su da ponude eventualno potrebnu tehničku pomoć u bilo kojoj fazi. Glavni odbor REF-a pregleda čitavu dokumentaciju, procenjuje njen kvalitet i usklađenost sa zahtevima koje je Upravni odbor dao. Glavni odbor može doneti odluku da vrati dokumentaciju na dalju doradu ili je odobriti. Kandidat tada dobija obaveštenje o konačnom odobrenju dokumentacije; priprema se i potpisuje ugovor.

Rezime kriterijuma podobnosti projekata

Prijave za projekte koje finansira REF mogu podnositi javni i privatni subjekti zemalja članica Saveta Evrope, sa fokusom na devet zemalja Dekade inkluzije Roma.

Podobni projekti klasifikuju se na sledeći način:

 1. projekti čiji je cilj pomoć sistemskim reformama i unapređenju obrazovanja Roma, uključujući proširenje probnih aktivnosti,
 2. testiranje projekata i obrazovnih mera namenjenih Romima,
 3. projekti čiji je cilj analiziranje problema Roma u obrazovanju i pomoć izradi politika i izgradnji institucionalnih kapaciteta.

Ukoliko je u proces uključen javni sektor, mora postojati dokazana opredeljenost za razvoj i usvajanje odgovarajućeg okvira politika, uključujući i sredstva odvojena za implementaciju projekta u konsolidovanom budžetu javnog sektora.

Za odgovore na česta pitanja koja se odnose na korišćenje projektnih sredstava koja odobrava Fond za obrazovanje Roma videti: http://www.romaeducationfund.hu/documents/FAQ.doc

Za sva dalja pitanja, obratite se kancelariji REF-a, čije osoblje ima spreman odgovor!

Tel: + 36 1 235 80 30
Fax: + 36 1 235 80 31

Kontakt

Nataša Kočić Rakočević
Kooridnator REF-a za Srbiju
+381 63 346 507
nkocic@romaeducationfund.org
Fond za obrazovanje Roma (Roma Education Fund)
Mark Centre
Teréz krt. 46
1066 Budapest Hungary
+36 1 235 8030

50. Rojtersov institut za studije žurnalistike (RISJ) na Univerzitetu Oksford

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Reuters Institute for the Study of Journalism

Naziv programa:

Program stipendiranja studija žurnalistike

Cilj programa/projekta

Rojtersov institut za studije žurnalistike (RISJ) na Univerzitetu Oksford je univerzitetski istraživački centar za međunarodno komparativno novinarstvo. Glavni fokus ovog instituta je formiranje međunarodnog istraživačkog centra u komparativnim studijama žurnalistike. Institut služi i kao forum za produktivnu razmenu između studenata i praktičara žurnalistike.

Oblast podrške

Ovaj program stipendiranja nudi praktični oblik profesionalne pomoći novinarima koji su stekli ime u profesiji i koji se nalaze na polovini svojih karijera. Njegov cilj je da omogući novinarima da se bave temama daleko dublje nego što je to moguće kada su pod pritiskom vremenskih rokova.

Geografska oblast

Ceo svet

Ko može da konkuriše?

Program stipendija Fondacije Tomson Rojters nudi pune stipendije novinarima širom sveta koji su stekli ime u profesiji i koji se nalaze na polovini svojih karijera. Kandidati moraju posedovati najmanje pet godina iskustva u bilo kojoj grani žurnalistike i pokazati dovoljno znanja iz engleskog jezika da bi mogli potpuno da učestvuju u životu Programa i da napišu istraživački rad dovoljno kvalitetan za objavljivanje na engleskom jeziku. Prioritet će imati novinari koji predlažu istraživačke projekte u oblastima na koje se usredsređuje Rojtersov institut za studije žurnalistike. Više informacije o tome moguće je naći u delu "Istraživanja" (reutersinstitute.politics.ox.ac.uk).

Ostala polja istraživanja takođe dolaze u obzir pod uslovom da su u jasnoj vezi sa profesionalnim radom kandidata i da će dovesti do usavršavanja u oblasti novinarstva. U razmatranje se uzimaju i prijave novinara koji mogu da obezbede samostalno finansiranje (reutersinstitute.politics.ox.ac.uk).

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za podnošenje prijava za program u akademskoj 2014/15. godini je prošao. Informacije za narednu godinu možete pratiti na sajtu: http://bit.ly/YI29MH. Za samofinansirajuće studente nije određen rok za prijave i možete se obratiti na e-mail: reuters.institute@politics.ox.ac.uk

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendija može sadržati i nadoknadu putnih troškova (ekonomska klasa u avionu) i skroman iznos za pokrivanje troškova života. Ovaj aranžman podleže promenama. Supružnici i partneri (uključujući i zavisne osobe) dobrodošli su, ali Program stipendija Fondacije Tomson Rojters ni u kom slučaju neće snositi putne i životne troškove tih lica.

Trajanje projekta

Stipendije mogu trajati tri, šest ili devet meseci i pokrivati jedan ili dva semestra, ili celu akademsku godinu. Datumi prijema dogovaraju se sa šefom Programa.

Ograničenja

Ovaj program ne rezultira nikakvim akademskim kreditima ili kvalifikacijama. Nakon predaje istraživačkog dokumenta izdaje se sertifikat.

Posebni zahtevi

Od stipendista se očekuje da naprave značajan rad po akademskim standardima. Od njih se traži da napišu istraživački rad 8.000–10.000 reči takvog kvaliteta da ga je moguće objaviti ili u vidu dela istraživačkih rezultata Instituta ili nezavisno (na primer, istraživanje o važnoj temi, novinski članak ili deo knjige). Stipendisti u svom radu mogu koristiti multimedije. Rezultate svojih istraživanja stipendisti su dužni da pezentuju na seminaru koji je otvoren za Univerzitet. Postavljen je zahtev za najmanje pet godina stalnog profesionalnog, novinarskog iskustva, a da bi se potpuno iskoristile sve prednosti izvanrednih mogućnosti koje nude Institut i Univerzitet Oksford, traži se i visok nivo vladanja pisanim i govornim engleskim jezikom. 

Kontakt

The Reuters Institute for the Study of Journalism
Department of Politics and International Relations
University of Oxford
13 Norham Gardens
Oxford
OX2 6PS
United Kingdom
Telefon: +44 (0)1865 611080
Faks: +44 (0)1865 611094
E-mail: reuters.institute@politics.ox.ac.uk

51. Švedska organizacija za međunarodni razvoj i saradnju

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Swedish international Development and cooperation Agency

Naziv programa:

Opšti program finansiranja

Cilj programa/projekta

Cilj Švedske organizacije za saradnju jeste jačanje demokratije i unapređenje održivog razvoja na način koji poboljšava izglede Srbije za članstvo u Evropskoj uniji (EU).

Oblast podrške

1. Demokratsko upravljanje i ljudska prava

2. Prirodni resursi i životna sredina

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Državne ustanove i organizacije civilnog društva mogu se prijaviti preko krovnih partnera SIDAe (CRD, OPIC, KtK).

Konkursna procedura i vremenski rok

Rokovi nisu definisani. Zainteresovani bi trebalo da direktno kontaktiraju sa kancelarijom.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos je 1.000.000 evra.

Trajanje projekta

Tri do četiri godine

Ograničenja

Predlog bi trebalo da bude u skladu sa pravilima definisanim u strategiji saradnje, kao i sa drugim pravilima i smernicama definisanim u različitim, relevantnim dokumentima SIDAe.

Posebni zahtevi

Videti ograničenja

Kontakt

snezana.vojcic@gov.se

simona.drljaca@gov.se

52. Služba za spoljne poslove, spoljnu trgovinu i razvojnu saradnju Kraljevine Belgije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Federal Public Service (FPS) Foreign Affairs, External Trade and Development Cooperation Kingdom of Belgium

Naziv programa:

Program prevencije konflikta i izgradnje mira

Cilj programa/projekta

Na osnovu dugoročne vizije, projekti prevencije konflikta za cilj imaju da smanje tenzije, da potpomognu prekid akutnog nasilja i da spreče da nasilni konflikti započnu ili da se nastave.

Projekti izgradnje mira, na dugi rok, za cilj imaju izgradnju stabilnih političkih, socioekonomskih i kulturnih institucija, koje su dovoljne jake da se izbore sa uzrocima konflikata, i tako stvore preduslove da se obezbede održivi mir i stabilnost.

Oblast podrške

Program podržava projekte u sledećim oblastima:

 • medijacija u potencijalnim i aktuelnim konfliktima – proces mirovnog dijaloga i (među)narodnog pomirenja – upravljanje krizom,
 • kompenzacija za štetu prouzrokovanu konfliktom,
 • razoružanje – demobilizacija – reintegracija bivših pripadnika oružanih snaga,
 • izgradnja/jačanje javnih insitucija i doprinos dobrom upravljanju,
 • izgradnja/jačanje pravne države i sudskog aparata,
 • izgradnja/jačanje legitimnog i efikasnog aparata bezbednosti,
 • izgradnja kapaciteta i jačanje civilnog društva,
 • izgradnja demokratskog društva i podrška participativnim procesima,
 • poštovanje i podizanje svesti u vezi sa ljudskim pravima,
 • promocija prava deteta, sa akcentom na problem dece vojnika,
 • efikasano i pravedno upravljanje prirodnim resursima.

Geografska oblast

Projekti su usmereni na najsiromašnije regione, uzimajući u obzir sledeće prioritetne oblasti:

 • subsaharska Afrika (naročito centralna Afrika),
 • jugoistočna Evropa (Balkan) i centralna Azija (Avganistan i Kavkaz),
 • severna Afrika i srednji Istok,
 • druga konfliktna područja u svetu.

Na osnovu prioriteta i ciljeva spoljne politike i politike razvoja, ministar ili savet ministara mogu da odluče da podrže projekte izvan gorepomenutih ciljeva i geografskih oblasti.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

 • međunarodne ili regionalne organizacije, bilo da jesu ili nisu partneri belgijske multilateralne saradnje,
 • belgijske, strane i međunarodne organizacije civilnog društva koje su registrovane,
 • univerziteti, ustanove visokog obrazovanja i istraživački instituti.

Pojedinci, profitne organizacije ne mogu podnositi predloge projekata, mada se mogu javiti kao izvršioci projekata. U tom slučaju, organizacija koja podnosi predlog projekta će biti zadužena da obezbedi sve neophodne podatke.

Konkursna procedura i vremenski rok

Neke od informacija koje bi predlog projekta trebalo da sadrži jesu:

 • motivaciju: kontekst, problem, važnost za oblast prevencije konflikta/izgradnje mira,
 • opšte i pojedinačne ciljeve,
 • vremenski plan aktivnosti,
 • spisak lokalnih učesnika i međunarodnih partnera koji su uključeni u projekat,
 • očekivane rezultate, faktore rizika, indikatore,
 • održivost projekta,
 • mere koje će obezbediti vidljivost donatora,
 • detaljan budžet,
 • ostala dokumenta – za kompletnu listu dokumenata koju je neophodno dostaviti, posetiti sledeću internet stranu: http://bit.ly/VvKLMc .

Predlozi projekata mogu se dostaviti od 1. januara do 30. juna. Ukoliko se predlog podnese nakon navedenog roka, moguće ga je uzeti u razmatranje tek za narednu godinu. Projekte bi bilo najbolje podneti najmanje šest meseci pre planiranog početka implementacije projekta.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Po pravilu maksimalni iznos koji se dodeljuje iznosi 1.500.000 evra.

Trajanje projekta

Maksimalno trajanje projekta iznosi 36 meseci. Detaljnije informacije možete naći na stranii: diplomatie.belgium.be

Ograničenja

Projekti koji se ne poklapaju sa tematskim prioritetima spoljne politike Belgije neće biti uzeti u razmatranje.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Peace-Building Desk (S3.1)
FPS Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation
Karmelietenstraat 15
B-1000 Brussels
Belgium
E-mail: peacebuilding@diplobel.fed.be
Web: www.diplomatie.belgium.be

53. Svetski institut za novinarstvo (WPI)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

World Press Institute

Naziv programa:

Program stipendija WPI

Cilj programa/projekta

Stipendije Svetskog instituta za novinarstvo dodeljuju se za deset novinara širom sveta. Iskusnim međunarodnim novinarima, stipendijama se omogućuje da steknu duboki uvid u upravu, politiku, poslovanje, medije, novinarsku etiku i kulturu Sjedinjenih Država kroz zahtevan program studiranja, putovanja i intervjua širom zemlje.

Oblast podrške

Stipendije

Geografska oblast

Ceo svet

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

 • kandidati sa najmanje pet godina stalnog zaposlenja u štampanom, elektronskom ili on-lajn novinarstvu,
 • novinari – mogu da rade u vestima ili uredništvu, komunikacijama, na radiju, televiziji, veb-sajtovima, on-lajn publikacijama ili časopisima od opšteg interesa,
 • foto-reporteri, karikaturisti, kolumnisti i producenti emisija,
 • oni koji nadziru rad novinara mogu da konkurišu pod uslovom da takođe imaju najmanje pet godina iskustva kao novinari,
 • moraju biti neamerički novinari zaposleni van Sjedinjenih Država,
 • potrebno je da kandidat poseduje tečno znanje govornog i pisanog engleskog jezika,
 • kandidati sa potencijalom za liderstvo.

Konkursna procedura i vremenski rok8

Rok: 15. februar 2013.godine

Više informacija možete videti: worldpressinstitute.org.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija možete videti: worldpressinstitute.org.

Trajanje projekta

Stipendiranje za 2014. godinu počinje u avgustu, a završava sredinom oktobra. Imena finalista će biti objavljena početkom aprila. Zbog velikog broja prijava, ne možemo da odgovorimo na pojedinačne upite o statusu prijave. Tokom aprila dobićete e-mail od WPI u kome ćete biti obavešteni da li jeste ili niste dobili stipendiju.

Ograničenja

• radovi vezani za novinarstvo tokom univerzitetskih studija se ne računaju kao profesionalno iskustvo; konkurs nije namenjen osobama koje rade u odnosima sa javnošću ili u organizacijama čija osnovna delatnost nisu mediji,

Posebni zahtevi

U toku prijavljivanja on-lajn, od vas će se tražiti da pružite sledeće:

 • informacije o kandidatu,
 • istoriju zaposlenja i obrazovanja,
 • dva eseja,
 • Vašu fotografiju u boji,
 • primere Vašeg rada,
 • nagrade, stipendije i sertifikate,
 • tri pisma preporuke.

Pre podnošenja prijave, pažljivo pročitajte zahteve, uslove stipendiranja i smernice za primere vašeg rada i preporuke.

Kontakt

World Press Institute
3415 University Avenue
St. Paul, MN 55114 USA
Tel: 612-205-7582
E-mail: info@worldpressinstitute.org
Web: worldpressinstitute.org

8 Poziv za apliciranje otvara se u decembru mesecu za narednu godinu.

54. Švedski institut

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Swedish Institute

Naziv programa:

Stipendije Švedskog instituta za studije

Cilj programa/projekta

Stipendije Švedskog instituta za studije namenjene su visokokvalifikovanim studentima.

Oblast podrške

Stipendije

Geografska oblast

Program je otvoren za kandidate dve različite kategorije zemalja:

Kategorija 1: kandidati koji poseduju državljanstvo jedne od sledećih zemalja: Bangladeša, Bolivije, Burkine Faso, Kambodže, Etiopije, Kenije, Malija, Mozambika, Ruande, Tanzanije, Ugande i Zambije. U ovoj kategoriji biće dodeljeno oko 60 stipendija.

Kategorija 2: kandidati koji poseduju državljanstvo zemalja sa liste DAC list primalaca pomoći za prekomorski razvoj, izuzev: Albanije, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Gruzije, Kosova, Moldavije, Rusije, Srbije, Turske i Ukrajine. Državljani Belorusije, Gruzije, Moldavije, Rusije i Ukrajine mogu se prijavljivati u oviru programa Visby Program. Državljani Albanije, Bosne i Hercegovine, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Kosova i Srbije mogu se prijavljivati u okviru programa SI Scholarships for East Europe.

Ko može da konkuriše?

Stipendije su namenjene studentima iz gorenavedenih kategorija za redovne studije u Švedskoj. Za stipendiste ne postoji starosna granica.

Konkursne procedure i vremenski rok Javni poziv za dodeljivanje stipendija za akedamsku 2014/2015. godinu je zatvoren 11. februara 2014. godine. Javni poziv za narednu akademsku godinu biće objavljen krajem godine. Sugerišemo da redovno pratite sajt: http://bit.ly/dG8lOJ .

Pre prijavljivanja za stipendiju, student se prvo mora prijaviti za program na master ili diplomskom nivu na: www.universityadmissions.se (servis za prijavljivanje on-lajn za studijske programe u Švedskoj).

Spisak uspešnih kandidata biće objavljen na: www.studyinsweden.se i www.si.se sredinom aprila.

Spisak raspoloživih programa nalazi se na: http://bit.ly/WWWkR3.

Za više informacija o proceduri prijavljivanja, videti: http://bit.ly/fnusWY.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendije pokrivaju školarine (koju Švedski institut isplaćuje direktno Univerzitetu Švedske /univerzitetskom koledžu) i troškove života u iznosu od 9.000 švedskih kruna mesečno.

Stipendija je namenjena za pokrivanje troškova života i studije stipendista. Stipendisti dobijaju novac za pokrivanje putnih troškova. Putni troškovi se plaćaju u jednom iznosu od 5.000 švedskih kruna.

Trajanje projekta

Stipendije se samo dodeljuju za programe koji počinju tokom jesenjeg semestra 2013. godine (august) za jednu akademsku godinu, tj. za dva semestra odjednom. Ukoliko su rezultati studija zadovoljavajući, stipendija će biti produžena na više od dva semestra.

Ograničenja

Stipendije se ne dodeljuju studentima koji:

 • su već živeli u Švedskoj dve ili više godina pre perioda stipendiranja,
 • imaju stalni boravak ili radnu dozvolu u Švedskoj,
 • su već bili stipendisti Švedskog instituta za master studije ili za istraživanja na Univerzitetu Švedske,
 • već imaju master sa Univerziteta Švedske ili sa koledža Univerziteta,
 • trenutno pohađaju studijski program za diplomce ili master studije na Univerzitetu Švedske ili koledžu Univerziteta.

Za članove porodice ne dodeljuju se grantovi. Period dodeljene stipendije nije moguće menjati niti produžavati nakon studijskog programa.Takođe, stipendije se ne mogu prenositi na drugi studijski program Univerziteta Švedske.

Posebni zahtevi

Stipendisti imaju osiguranje u slučaju bolesti ili nesrećnog slučaja tokom perioda trajanja stipendije od Državnog osiguranja Švedske.

Kontakt

www.studyinsweden.se

55. UN Donatorski fond za eliminaciju nasilja nad ženama

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

UN Women

Naziv programa:

Novi globalni Konkurs za podršku nacionalnim programima usmerenim na eliminaciju nasilja nad ženama i devojčicama

Cilj programa/projekta

Da bi obeležio Međunarodni dan eliminacije nasilja nad ženama – 25. novembar i odao priznanje aktivistima koji predvode borbu protiv pandemije nasilja, Donatorski fond UN za eliminaciju nasilja nad ženama – United Nations Trust Fund to End Violence against Women (Donatorski fond UN – UN Trust Fund) objavio je novi globalni Konkurs za podršku nacionalnim programima eliminacije nasilja nad ženama i devojčicama.

Oblast podrške

Donatorski fond UN za 2014. godinu poziva na podnošenje predloga projekata u sledećim oblastima delovanja:

 1. eliminacija jaza u sprovođenju nacionalnih i lokalnih zakona, politika i planova akcije koji se bave rešavanjem problema nasilja nad ženama,
 2. rešavanje problema nasilja nad adolescetkinjama i mladim ženama.

Geografska oblast

Zemlje i/ili teritorije sa "Spiska podobnih zemalja"9

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati kandidati iz zemalja, ili koji rade u zemljama i/ili na teritorijama sa "Spiska podobnih zemalja", kako sledi:

 • državni organi na centralnom/nacionalnom, podnacionalnom i/ili lokalnom nivou, uključujući i Nacionalne ženske mreže i druga sektorska ministarstva; državni organ može da konkuriše pojedinačno ili kao deo predloga Nacionalnog tima UN, ali ne u oba svojstva,
 • organizacije i mreže civilnog društva, uključujući i OCD koje su registrovane u skladu sa zakonom u zemlji sprovođenja projekta,
 • regionalne/međunarodne organizacije i mreže civilnog društva koje su postojeće u zemlji/zemljama i/ili na teritoriji/teritorijama na kojima se projekat sprovodi; u tom slučaju, predlog projekta mora navesti način na koji će predložene intervencije doprineti razvoju nacionalnih kapaciteta i vlasništvu nacionalnih i lokalnih organizacija nad implementacijom,
 • institucije koje se bave istraživanjem/evaluacijiom i koje su specijalizirane za rodnu ravnopravnost i rodno zasnovano nasilje,
 • nacionalni timovi UN (UNCTžena) mogu da konkurišu onda kada to traži vlada ili u partnerstvu sa ženskim grupama, organizacijama i/ili mrežama, kao i sa drugim organizacijama civilnog društva.

Konkursna procedura i vremenski rok10

10 Učesnici na konkursu bi trebalo da pošalju predloge on-lajn u vidu kratkog Koncepta. Za izradu Koncepta videti sledeće anekse:

 • aneks 1: forma Koncepta,
 • aneks 2: rezime budžeta.

Koncept se može podneti na engleskom, francuskom i španskom jeziku. Rok za podnošenje Koncepta je 7. februara 2014, 11.59 po njujorškom vremenu (EST).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Za velike organizacije civilnog društva, vlade i Timove Ujedinjenih Nacija, sredstva koja se dodeljuju trebalo bi da budu od minimum 300.000 USD do maksimum 1 miliona USD ukupno, u trajanju od dve do tri godine.

Za male organizacije civilnog društva, posebno nove ženske organizacije i mreže, sredstva koja se dodeljuju biće minimum 100.000 USD

Trajanje projekta

Od dve do tri godine.

Ograničenja

Koncepti koji stignu nakon navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje.

Posebni zahtevi

Dozvoljena je samo jedna prijava po zemlji.

Predlozi bi trebalo da odražavaju partnerstva između države i civilnog društva. Posebna pažnja poklanja se organizacijama koje imaju iskustvo u radu za ženskim organizacijama, posebno osnovnim ženskim organizacijama i mrežama. Prijave više od jedne organizacije ili organa kao učesnika u prijavi moraju jasno navesti naziv organizacije koja će biti odgovorna za rukovođenje projektom i ispunjavanje ugovornih obaveza.

Kontakt

UN Women Mailing Address
304 East 45th Street 15th Floor
New York, NY 10017
United States
Tel: +1 212 906-6400
Fax: +1 212 906-6705
Web-site: www.unwomen.org

9 Donatorski fond UN rukovodi se spiskom zemalja Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj /DCD‐DAC koja je dostupna na: www.oecd.org.

10 Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja na internet adresi: www.unwomen.org

56. USAID u Srbiji

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The United States Agency for International Development

Naziv programa:

Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID)

Cilj programa/projekta

Aktivnosti USAID-a su usredsređene na izgradnju prosperiteta i bolje demokratske prakse, aspekata od ključnog značaja za evroatlanske integracije Republike Srbije.

Strateški cilj pomoći USAID-a u oblasti ekonomskog razvoja Republike Srbije je konkuretnija tržišna ekonomija, a s tim u vezi i veća konkurentnost privrede Republike Srbije omogućiće da zemlja iskoristi mogućnosti koje pruža članstvo u Evropskoj uniji i zadovolji potrebe svojih građana u smislu otvaranja novih radnih mesta i pružanja boljih javnih usluga.

Jedan od strateških ciljeva podrške USAID-a demokratiji i demokratskoj upravi je bolje funkcionisanje uprave na lokalnom i centralnom nivou, što će biti ne samo od koristi za građane već i za dalji napredak Srbije u sprovođenju reformi neophodnih za priključenje Evropskoj uniji.

Aktivnosti su usmerene na sledeće rezultate:

 • stvaranje boljeg poslovnog okruženja,
 • razvoj privatnog preduzetništva u određenim sektorima,
 • bolje integrisane aktivnosti lokalnih aktera u cilju podsticanja regionalnog razvoja,
 • bolje makroekonomsko okruženje,
 • delotvornija, transparentnija i pouzdanije uprava,
 • bolja međusobna provera i uravnoteženost grana vlasti,
 • efikasnije angažovanje organizacija civilnog društva u javnom životu kroz jačanje nezavisnih medija i civilnog društva.

Programi USAID Za više informacija o pojedinačnim programima, videti: http://serbia.usaid.gov.

Geografska oblast

Širom Srbije

Ko može da konkuriše?

Radi povećanja resursa i uticaja programa, projekti USAID-a rade sa nacionalnim i lokalnim organima vlasti, institucijama, organizacijama civilnog društva i privatnim kompanijama.

Konkursna procedura i vremenski rok

Molimo vas da posetite sajtove naših partnera: serbia.usaid.gov.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Varira u zavisnosti od programa pomoći. Za više informacija posetite gorenavedeni link.

Trajanje projekta

Varira u zavisnosti od programa pomoći. Za više informacija posetite gorenavedeni link.

Ograničenja

Variraju u zavisnosti od programa pomoći. Za više informacija posetite gorenavedeni link.

Posebni zahtevi

Variraju u zavisnosti od programa pomoći. Za više informacija posetite gorenavedeni link.

Kontakt

Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID)
Američka ambasada
Kneza Miloša 50
11000 Beograd, Srbija
Tel: (USAID Reception): +381 11 306 4675
E-mail: comments-Belgrade@usaid.gov
Web: serbia.usaid.gov

57. Univerzitet Britanske Kolumbije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The University of British Columbia

Naziv programa:

Stipendije za postdiplomske studije Globalnog liderstva

Cilj programa/projekta

Stipendije za postdiplomske studije Globalnog liderstva omogućavaju sposobnim liderima iz zemalja u razvoju da pohađaju doktorske studije na Univerzitetu Britanske Kolumbije. Stipendijama se pruža podrška međunarodnim studentima koji pokazuju izuzetne liderske sposobnosti na polju humanitarnog rada i razvoja u svojim zemljama. Time im se otvara put obrazovanju akademika svetske klase iz zemalja u kojima su obrazovni sistemi u razvoju.

Oblast podrške

Stipendije

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati kandidati koji moraju:

 • Poseduju studentsku vizu na početku stipendiranja
 • Biti državljani zemlje u razvoju (vidi spisak zemalja)
 • Pokazati izvanredne liderske karakteristike humanitarnom i razvojnom radu u svojim domovinama
 • Počinjati doktorat ili DMA program u kampusu Univerziteta Britanska Kolumbija – Vankuver u maju 2014, septembru 2014 ili januaru 2015. godine
 • Počinjati svoje prve doktorske studije
 • Studenti sa stranim finansiranjem (strane donacije, sponzorstvo treće strane, itd.) mogu se prijaviti, ali uspešnim dobitnicima će iznos njihove "Graduate Global Leadership" stipendije biti umanjen za iznos stranog finansiranja.

Konkursna procedura i vremenski rok

Kompletne dokumentacije za prijavu mora stići na Fakultet za postdiplomske studije do sredine fenruara 2014. godine. Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Studenti popunjavaju obrazac za prijavu (application form) i zahtev za dodatnim dokumentima (prepisima, preporukama – videti obrazac za prijavu). Studenti podnose svoje kompletne dokumentacije postdiplomskom programu Univerziteta. Savetujemo studentima da mnogo ranije provere rok koji je odredio program.

Dodatne informacije možete videti na: http://bit.ly/ylQw1n.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Godišnje 18.000 američkih dolara i dodatno školarina za četiri godine.

Trajanje projekta

Dodatne informacije možete videti na: http://bit.ly/ylQw1n.

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

Stipendistima će biti pružena pomoć u istraživanju i studijama koje će osnažiti i poduprti već učinjen doprinos i koje će im biti posebno korisne nakon povratka u domovinu i primeni novostečenih veština i/ili znanja. Stipendije se dodeljuju pojedincima sa odgovarajućim akademskim iskustvom, koji su već dali priznat doprinos razvoju civilnog i održivog društva u svojoj zemlji kroz stručni, akademski ili dobrovoljni rad.

Kontakt

UBC Faculty of Graduate Studies
170-6371 Crescent Road
Vancouver, BC
Canada V6T 1Z2
Tel: 604.822.2848
Faks: 604.822.5802
Web: www.grad.ubc.ca

58. Volonterski Fond Ujedinjenih Nacija za žrtve torture (UNVFVT)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture

Naziv programa:

Volonterski Fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture (UNVFVT)

Cilj programa/projekta

Fond je osnovala Generalna skupština UN svojom rezolucijom 36/151 16. decembra 1981. godine da bi prikupila dobrovoljne priloge od vlada, OCD i pojedinaca za distribuciju organizacijama civilnog društva koje obezbeđuju humanitarnu pomoć žrtvama torture i članovima njihovih porodica.

Oblast podrške

Grantovi se dodeljuju u takmičarskoj proceduri onim organizacijama koje obezbeđuju usluge rehabilitacije žrtvama torture. Ova pomoć može da ima oblik medicinske, psihološke, pravne ili socijalne usluge.

Geografska oblast

Prihvataju se predlozi projekata iz svih regiona.

Ko može da konkuriše

Organizacije civilnog društva

Konkursna procedura i vremenski rok

Zahtevi za finansiranje se primaju od 1. januara do 1. aprila svake godine za grantove za period januar–decembar naredne godine. Krajnji rok za prijavu je 1. april svake godine. Aplikacije se pripremaju i podnose sistemom za elektronsko (on-lajn) apliciranje koji je na raspolaganju na veb-sajtu Fonda (www.ohchr.org).

Na veb-sajtu se nalazi vodič za korisnike za elektronske (on-lajn) aplikacije da bi se pomoglo organizacijama u korišćenju elektronskog sistema za grantove. Ukoliko želite da prijavite tehničke probleme ili vam je potrebna dodatna pomoć u popunjavanju formulara, možete poslati mejl na sledeću adresu Fonda: grantstechsupport@ohchr.org.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Po pravilu Fond finansira samo oko trećine iznosa ukupnog budžeta projekta, ali se u određenim slučajevima prave izuzeci. Maksimalni iznos koji se dodeljuje je 200.000 dolara. Za dodatne informacije pogledajte: www.ohchr.org.

Trajanje projekta

Grantovi treba da se iskoriste između 1. januara i 31. decembra 2014. godine.

Ograničenja

Obratite pažnju da će Odbor poverenika uzeti u razmatranje samo one aplikacije koje se strogo pridržavaju smernica Fonda. Takođe imajte u vidu da Odbor neće uzeti u razmatranje zahteve za finansiranje dostavljene od strane organizacija koje su kasnile sa izveštavanjem u prethodnim projektima.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Sekretarijat Fonda
Kancelarija visokog komesarijata za ljudska prava
UNOG–OHCHR
CH – 1211 Geneva 10 T
el: + 41229179315
Fax: + 41229179017
Web: unvfvt@ohchr.org

59. World Learning

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Global UGRAD program razmene za Srbiju i Crnu Goru

Cilj programa

Global UGRAD program razmene pruža studentima osnovnih studija iz Crne Gore i Srbije punu stipendiju za jednu akademsku godinu studija u Sjedinjenim Američkim Državama.

Oblast podrške

Stipendije; informacije o aktuelnim oblastima se mogu naći na internet-strani: www.worldlearning.org.rs.

Geografska oblast

Republika Srbija i Republika Crna Gora

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati studenti privatnih i državnih univerziteta i visokih škola iz cele Srbije i Crne Gore. Kriterijumi za izbor programa se mogu naći na našoj internet-strani: www.worldlearning.org.rs.

Konkursna procedura i vremenski rok11

Krajnji rok za predaju prijava za 2014/2015. akademsku godinu je završen. Informacije o novom konkursu će biti dostupne na našoj veb-stranici u septembru 2014. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendija pokriva školarinu, međunarodna putovanja, konsultacije, smeštaj i ishranu, osiguranje od povreda ili u slučaju bolesti, manji džeparac i kupovinu knjiga. Studenti pohađaju kurseve u svojoj oblasti specijalizacije, kao i izborne predmete, žive u studentskim domovima i imaju priliku da učestvuju u organizacijama i aktivnostima univerzitetskog kompleksa. Od njih se zahteva da učestvuju u aktivnostima društveno korisnog rada da bi što bolje razumeli društvo i vrednosti Sjedinjenih Američkih Država. Tokom ove akademske godine biće podsticani da učestvuju i u stažiranju. Global UGRAD program razmene otvoren je ka svim akademskim poljima studiranja (osim medicine i prava) i ne diskriminiše učesnike na rasnoj osnovi, po boji kože, rodu, religiji, nacionalnosti i etničkoj pripadnosti. Ohrabrujemo osobe sa invaliditetom da se prijave za program.

Trajanje projekta

Od 2006. godine

Ograničenja

Sve informacije se nalaze u konkursnom materijalu na našoj veb-stranici: www.worldlearning.org.rs.

Posebni zahtevi

Sve informacije se nalaze u konkursnom materijalu na našoj veb-stranici: www.worldlearning.org.rs.

Kontakt

World Learning
Kralja Milana 4A
11000, Beograd;
011/3626-092
Kralja Milana 4a/27
11000, Beograd
Srbija
Tel./Fax: +381 11 36 26 046; 36 26 092,
E-mail: applications@worldlearning.org.rs
Web: www.worldlearning.org.rs

11 Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja na internet-adresi: www.worldlearning.org.rs.

Domaći izvori finansiranja

60. Erste Bank a.d. Novi Sad

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

"Centrifuga" - program donacija Erste Banke

Cilj programa/projekta

Osnovni cilj programa Centrifuga jeste da stimuliše aktiviranje mladih od 15 do 30 godina da inciraju/pokrenu kulturne sadržaje u mestima u Srbiji u kojima posluje Erste Banka (sem Beograda, Novog Sada i Niša) kroz dodeljivanje donacija lokalnim omladinskim organizacijama i grupama.

Ideja programa je da:

 • podstakne kreativne aktivnosti koje će obogatiti kulturne sadržaje za mlade i da skrene pažnju na pitanja sa kojima se mladi suočavaju,
 • podstakne mlade ljude da se aktiviraju u rešavanju pitanja koja su im važna,
 • ohrabri saradnju i korišćenje potencijala lokalnih zajednica (pod potencijalima se podrazumevaju znanja i veštine, spremnost da se uloži roba, vreme, ideje, dobra volja, kao i korišćenje prirodnih i društvenih potencijala lokalnih zajednica),
 • izmesti fokus događanja iz najvećih gradova Srbije.

Oblast podrške

Od prvog dana svog poslovanja u Srbiji Erste Banka ima za cilj da svojim akcijama i podrškom pomogne:

 • negovanje kulturnih događaja sa dugom tradicijom, ali i pokretanje novih kulturnih sadržaja;
 • unapređenje obrazovanja i popularizaciju nauke;
 • socijalnu i ekonomsku inkluziju marginalizovanih grupa, njihovo osnaživanje za potpuno uključivanje u društvo;
 • evropske integracije;
 • očuvanje životne sredine.

U razmatranje će ući sve kreativne inicijative, poput:

 • festivala i manifestacija koje se odnose na jedan ili više kulturnih medija (mogu biti jedno i/ili višemedijski),
 • pozorišnih/lutkarskih predstava i drugih vidova savremenog scenskog izraza,
 • muzičkih događaja (koji su bliski savremenoj, modernoj muzici, podrazumevajući i popularnu, klasičnu, instrumentalnu, elektronsku i rok muziku),
 • raznih likovnih programa,
 • programa vizuelnih umetnosti (murali/grafiti, filmski programi, strip, mozaici, fotografije, animirani, dokumentarni filmovi itd.),
 • programa igre i plesa,
 • književnih programa (književni sajmovi, književne radionice i ostali književni događaji),
 • programa savremenih umetničkih izraza (performansi, instalacije),
 • sve druge kreativne ideje koje kombinuju više pristupa, a odgovaraju osnovnim ciljevima programa.

Geografska oblast

Svi gradovi u Srbiji u kojima posluje Erste Banka, osim na teritoriji Beograda, Niša i Novog Sada. Spisak gradova u kojima Erste Banka posluje dostupan je na sajtu Banke (www.erstebank.rs) i na portalu: www.superste.net .

Ko može da konkuriše?

Za ovaj program mogu da konkurišu isključivo omladinske organizacije i neprofitne grupe osnovane u lokalnoj zajednici, kojima upravljaju mladi ljudi iz te zajednice, a koje se bave pitanjima mladih i kulture. Nije obavezno da grupa bude registrovana da bi mogla da konkuriše, jer će se u obzir za dodelu donacije uzimati i neformalne grupe građana.

Projekat je namenjen mladim ljudima od 15 do 30 godina, ali je poželjno i što šire uključivanje drugih — vršnjaka/kolega, roditelja, profesora, institucija, medija, privrednika itd.

Nacionalne organizacije smeštene van zajednica na koju se prijava odnosi, međunarodne organizacije, državne institucije, profitne inicijative ne odgovaraju uslovima ovog konkursa, te se ne mogu ni prijaviti. Kancelarije za mlade, škole/fakulteti, galerije/kulturni centri i druge javne institucije ne ispunjavaju uslove za prijavu na konkurs, ali mogu biti partneri ili saradnici u okviru projekata.

Konkursna procedura i vremenski rok

Odluke o finansiranju donose se u sledećim fazama:

 1. osoblje Trag fondacije razmatra sve prijave i proverava da li grupa ispunjava osnovne kriterijume programa; sve prijave koje ispunjavaju osnovne uslove šalju se regionalnom/oj savetniku/ci Trag fondacije;
 2. savetnik iz Trag fondacije uspostavlja kontakt sa organizacijom koja se prijavljuje i daje preporuku za projekat na osnovu predloga projekta i razgovora sa organizacijom koja konkuriše; savetnik će posetiti organizaciju/grupu i sastati se sa predstavnicima;
 3. sve projekte i preporuke savetnika razmatraće za potrebe projekta posebno oformljen Odbor za dodelu donacija, koji donosi konačnu odluku o projektima koji će biti finansirani.

Konkurs za donacije – Centrifuga se raspisuje jednom godišnje i to najčešće u aprilu (ne postoji tačan datum kao pravilo).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Od 100.000 do 400.000 dinara

Trajanje projekta

Konkurs se raspisuje jednom godišnje (obično početkom aprila) i otvoren je jedan mesec. Projekti koji se podnose treba da budu realizovani u periodu jul–novembar tekuće godine

Ograničenja

Podrška se neće davati za:

 • institucionalnu podršku (koja pokriva samo operativne troškove organizacije), infrastrukturnu podršku (renoviranje, građevinske radove, kupovinu opreme poput laptopa, računara, faksa, telefona, TV, DVD plejera, muzičkih uređaja, fotoaparata itd.), osim u izuzetnim slučajevima u kojima su neka tehnička pomagala neophodna za sprovođenje aktivnosti i garantuju dalju održivost programa,
 • projekte koji su isključivo nastavak već započetih aktivnosti,
 • aktivnosti za koje se smatra da spadaju u nadležnost opštine ili su pod pokroviteljstvom opštine,
 • projekte koji se odnose na kulturno nasleđe,
 • isključivo troškove smeštaja i ishrane,
 • projekte koji se odnose na međuopštinski, pokrajinski i republički nivo,
 • stipendije,
 • naučna istraživanja,
 • međunarodna putovanja,
 • studijska putovanja,
 • religiozne teme,
 • aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa,
 • projekte koji zagovaraju ili podstiču bilo koji oblik netolerancije.

Posebni zahtevi

Osnovni kriterijumi su:

 • da projekat nudi novi kulturni sadržaj u zajednici,
 • da projekat ima lokalni karakter (namenjen je mladima iz jednog mesta),
 • da je realizacija projekta usmerena na urbano jezgro lokalne zajednice,
 • da su projekat osmislili i vode mladi ljudi do 30 godina iz te zajednice,
 • da predloženi program odgovara potrebama mladih u zajednici iz koje dolazi,
 • da ciljevi i aktivnosti imaju jasnu povezanost,
 • da projekat ima realističan budžet koji je u skladu sa aktivnostima,
 • da je projekat realan i ostvarljiv u datom vremenskom periodu.
 • prioritet imaju projekti koji imaju inovativan karakter.

Takođe, važno je da:

 • u projektu postoji aktivno učešće veće grupe ljudi, a ne samo pripadnika omladinske organizacije/grupe ili direktnih korisnika projektnih aktivnosti,
 • pri planiranju i realizaciji aktivnosti treba uključiti i građanke i građane, kao i predstavnike institucija, organizacija, medija, sponzora iz zajednice koji bi mogli imati uticaja na odjek projektnih aktivnosti, kao i na poboljšavanje kulturnih sadržaja mladih u budućnosti,
 • organizacija/grupa koja podnosi predlog projekta ima dovoljno vremena i znanja za izvođenje, ostvarenje predloženog projekta i njegovu realizaciju.

Kontakt

Informacije o programu donacija "Centrifuga" Erste Banke možete pronaći na sajtu Erste Banke (www.erstebank.rs) , portalu: www.superste.net, a ukoliko želite da kontaktirate sa nama, to možete učiniti pomoću e-mail adrese: centrifuga@erstebank.rs ili telefona: +381 11 20 15 076.

Naziv programa:

Opšti program sponzorstava i donacija Erste Bank a.d. Novi Sad

Cilj programa/projekta

Pored toga što Erste Banka želi da bude dugoročan partner privredi i stanovništvu, deo naše poslovne filozofije jeste i da aktivno doprinosimo razvoju društva. Trudimo se da budemo čvrsto povezani s lokalnim zajednicama u kojima delujemo, da kontinuiranim i proaktivnim ulaganjem doprinesemo njihovom razvoju i stabilnosti, kao i podizanju kvaliteta života u njima.

Važno je naznačiti da se Erste Banka ne ograničava samo na podršku projektima koji su joj predlagani već ih aktivno inicira. Projekte Banka realizuje samostalno, u saradnji sa ERSTE fondacijom, ili u saradnji sa lokalnim partnerima. Iskreno verujemo u moć i snagu strateških partnerstava, jer sinergija različitih znanja i iskustava daje najbolje rezultate.

Svojim delovanjem Banka nastoji da ohrabri i pruži šansu nezavisnim, inovativnim, kreativnim, kao i neafirmisanim, pa i alternativnim mladim ljudima i njihovim inicijativama u Srbiji. Znamo da je svaki početak težak i da je taj prvi vetar u leđa često kritični momenat za dalji razvoj i stvaranje. Banka je spremna da bude upravo ta prva podrška. Važno je napomenuti da Banka poštuje tradiciju institucija i manifestacija koje su simboli određenih lokalnih zajednica i spremna je i njima da pruži podršku.

Erste Banka teži dugorčcnim i stabilnim partenstvima, tako da nastoji da u projekte koje podržava bude uključena od samog pocetka i da pored finansijske pomoći pruži i drugi oblike podrške partnerima (znanje i veštine svojih zaposlenih, logističku pomoć, kao i umreževanje sa drugim partnerima). Banka smatra da je decentralizacija izuzetno važna i stoga posebno ohrabrujemo organizacije iz manjih lokalnih zajednica da se prijave sa predlozima za saradnju.

Oblast podrške

Od prvog dana svog poslovanja u Srbiji Erste Banka nastoji da svojim akcijama i podrškom pomogne:

 • negovanje kulturnih događaja sa dugom tradicijom, ali i pokretanje novih kulturnih sadržaja;
 • unapređenje obrazovanja i popularizaciju nauke;
 • socijalnu i ekonomsku inkluziju marginalizovanih grupa, njihovo osnaživanje za potpuno uključivanje u društvo;
 • evropske integracije;
 • očuvanje životne sredine.

Geografska oblast

Erste Banka podržava projekte i inicijative u svim gradovima u Srbiji u kojima postoji, a spisak svih mesta u kojima Banka posluje je dostupan na sajtu Banke (www.erstebank.rs).

Ko može da konkuriše?

Sve registrovane organizacije civilnog društva ( udruženja građana, humanitarne organizacije, društvene organizacije, fondovi i fondacije i sl.) i institucije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Da bi se apliciralo za sponzorska ili donatorska sredstva za planirani projekat potrebno je da se prethodne godine u periodu od 1. septembra do 1. novembra pošalje popunjen Formular za sponzorstvo ill donaciju na jednu od navedenih adresa iz Uputstva za prijavu. Sve informacije o ovom programu, kao i prijavni formulari dostupni su na sajtu Banke: www.erstebank.rs.

Proces odlučivanja traje dva do tri meseca. Svi koji apliciraju za sredstva biće elektronski obavešteni o rezultatima odluka bez obzira na to da li im je sponzorstvo ili donacija odobrena ili ne najkasnije do kraja februara naredne godine.

Prvu selekciju prijava prema osnovnim kriterijumima vrši Trag fondacija, partnerska organizacija Banke. Prijave koje zadovoljavaju kriterijume zatim razmatra žiri za donacije koji čine predstavnici Banke i Trag fondacije i preporučuje uži izbor prijava direktoru Službe komunikacija. Finalne odluke/odobrenja za podršku pojedinih projekata/inicijativa odobrava Izvršni odbor Banke na predlog direktora Službe komunikacija, koji je odgovoran za ulaganje u zajednicu.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni iznosi koje Erste Banka izdvaja za pojedinačno sponzorstvo nije definisan, dok kod donacija on iznosi 500.000 dinara. Svaki projekat se posmatra i analizira zasebno, kao i realnost predloženog budžeta.

Trajanje projekta

Opšti program sponzorstava i donacija Erste Banke je redovna godišnja aktivnost. To znači, da se svake godine konkurs otvara i zatvara u isto vreme. Nakon toga sledi izbor projekata i inicijativa koje će se podržati naredne godine i izrada plana.

Ograničenja

Erste Banka svojim opštim programom za sponzorstva i donacije ne finansira:

 • zahteve od strane pojedinaca (putovanja, studije, edukacija, profesionalni razvoj, učešće na konferencijama, ili slične aktivnosti);
 • aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa;
 • aktivnosti koje se odnose na propovedanje ili zagovaranje određene religije;
 • organizacije/grupe koje promovišu i zagovaraju netolerantnost i/ili nasilje, etničku, polnu, rasnu, versku i druge vidove diskriminacije;
 • isključivo informisanje, treninge, seminare ili umrežavanje organizacija civilnog društva;
 • isključivo troškove smeštaja i ishrane.

Posebni zahtevi

Da bi projekat ili inicijativa bila podržana, ključni uslov jeste da se poklapa sa uverenjima, fokus oblastima, kao i ciljnim grupama na koje je usmeren opšti program sponzorstava i donacija Erste Banke.

Osnovni kriterijumi za dodelu donacije:

 • misija i cilj organizacije, kao i način na koji organizacija odgovara na šire društvene potrebe, a u skladu sa prioritetima Erste Banke,
 • vrednosti koje projekat promoviše su u skladu sa vrednostima Banke,
 • tema kojom se projekat bavi je u skladu sa potrebama konkretne lokalne zajednice, ali i u skladu sa oblastima/temama koje su prioritet za Banku,
 • ciljna grupa projekta je u skladu sa ključnim ciljnim grupa Banke,
 • društveni značaj projekta i uticaj projekta na ciljnu grupu i širu društvenu zajednicu, tj. mora jasno biti navedena korist/dugoročna dobrobit projekta,
 • geografska rasprostranjenost ­ podržavaju se organizacije i institucije registrovane u Srbiji, a koje dolaze iz gradova u kojima Erste Banka posluje, tj. ima filijale. Važna napomena je da se ne isključuju prijave iz drugih mesta, pod uslovom da se projekat realizuje u mestu gde se nalazi filijala Banke (spisak filijala možete naći na sajtu Banke: www.erstebank.rs).
 • metodologija i plan aktivnosti odgovaraju realnim potrebama konkretne zajednice i dovode do ostvarenja predloženog cilja,
 • organizacioni kapacitet organizacije i iskustvo u radu u predloženoj oblasti,
 • budžet projekta je realan i u skladu sa planiranim aktivnostima projekta.

Osnovni kriterijumi za dodelu sponzorstva:

 • vrednosti koje projekat/inicijativa promoviše su u skladu sa vrednostima Banke,
 • oblast kojom se projekat/inicijativa bavi je u skladu sa oblastima koje su prioritet za Banku,
 • ciljna grupa projekta je u skladu sa ključnim ciljnim grupa Banke,
 • geografska rasprostranjenost – Erste Banka nastoji da svojom podrškom obuhvati sva mesta u kojima postoje filijale Banke; smatramo da su važne, kako inicijative na nacionalnom tako i na lokalnom nivou; ključ za dalji razvoj našeg društva je decentralizacija i stoga posebno poklanjamo pažnju pružanju podrške projektima/inicijativama u manjim lokalnim zajednicama kako bi im pomogli da obogate svoj sadržaj.
 • inovativnost – kreativnost, smelost, alternativnost i entuzijazam su karakteristike koje Banka poštuje i spremna je do podrži,
 • društveni značaj projekta i uticaj projekta na ciljnu grupu i širu društvenu zajednicu, tj. mora jasno biti navedena korist/dugoročna dobrobit projekta,
 • vidljivost i promocija podrške Banke – važno je da postoji prostor da se na obostrano prihvatljiv način promoviše partnerstvo, a predlog inicijatora projekta/inicijative je uvek dobrodošao.

Kontakt

Sve informacije o opštem programu sponzorstava i donacija Erste Banke možete naći na sajtu Erste Banke (www.erstebank.rs), a ukoliko želite da kontaktirate sa nama,to možete učiniti pomoću e-mail adrese: sponzorstva.donacije@erstebank.rs ili telefona: + 381 11 201 5011.

61. Eurobank AD Beograd

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Investiramo u evropske vrednosti

Cilj programa/projekta

Eurobank je od kada posluje u Srbiji veoma aktivna na polju podrške društvenoj zajednici i nastoji da, pored konkretnih projekata (dolenavedenih), utiče i na svoje poslovne partnere, klijente, zaposlene i najširu javnost da daju svoj doprinos rešavanju društvenih problema u sredinama u kojima posluju. Podržavamo –obrazovanje, zdravstvo, zaštitu životne sredine, integraciju osoba sa invaliditetom u normalne životne i radne tokove, kao i promociju i unapređenje srpske kulture. Do danas, u ove projekte uložili smo oko četiri miliona evra, sa namerom da srpsku zajednicu i društvo obogatimo ili podržimo tamo gde je to najneophodnije.

Oblast podrške

Eurobank Obrazovanje

Eurobank Školarina deo je sveobuhvatnog programa korporativne društvene odgovornosti koji Banka sprovodi u Srbiji pod nazivom "Investiramo u evropske vrednosti." Stipendijski program nagrađuje najbolje studente završnih godina osnovnih/integrisanih studija koji pohađaju državne univerzitete u Srbiji. Nagrađivanjem mladih i uspešnih diplomaca, Banka želi da istakne pozitivne primere u društvu, te na taj način doprinese jačanju evropskih vrednosti, kao i društveno-ekonomskom napretku celokupne zajednice u Srbiji.

Eurobank Ekologija

Eurobank Grupa je još od 2003. godine veoma aktivna na polju podrške ekologiji, trudeći se da pored konkretnih projekata, utiče i na svoje poslovne partnere, klijente, zaposlene i najširu javnost da daju svoj doprinos rešavanju ekoloških problema u sredinama u kojima posluju. Zaštita životne sredine predstavlja jedan od osnovnih postulata Eurobank Grupe, koja je od 2005. godine i aktivni član Finansijske inicijative Programa Zaštite životne sredine Ujedinjenih nacija, međunarodne mreže finansijskih organizacija koja za cilj ima zaštitu životne sredine i obezbeđivanja održivog razvoja. Eurobanka je prva banka u Grčkoj i jedna od nekoliko u Evropi koja je ovlašćena za implementaciju sistema zaštite čovekove okoline.

Eurobank Jednakost

Centar za razvoj inkluzivnog društva i Eurobanka udruženim snagama daju podršku uključivanju osoba sa invaliditetom u normalne životne tokove prilagođavanjem prostora svojih filijala i čineći ih tako dostupnim za sve.

Eurobank Kultura

Eurobanka je potpisivanjem Ugovora postala generalni pokrovitelj beogradskog pozorišta Atelje 212 za sezonu 2010/11. Odlukom o sponzorstvu jednog od najeminentnijih srpskih pozorišta, na čijoj se sceni izvode moderni teatarski komadi domaćih i stranih autora, Eurobanka proširuje svoj sveobuhvatni program društveno-odgovornog poslovanja pod nazivom "Investiramo u evropske vrednosti" koji je usmeren na podršku edukaciji, zdravstvu, inkluzivnom društvu i zaštiti životne sredine proširi još jednim, petim stožerom – kulturom.

Eurobank Zdravstvo

Svesni smo koliko je zdravstveni sistem jedne zemlje bitan za njeno uspešno funkcionisanje i želimo da mu doprinesemo na što je moguće korisniji način. Iskreno verujemo da će naša zalaganja na ovom polju unaprediti zdravstvene usluge u Srbiji.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Eurobank Obrazovanje

Kandidati treba da pohađaju jedan od sledećih državnih univerziteta u Srbiji:

 • Univerzitet u Beogradu;
 • Univerzitet u Novom Sadu;
 • Univerzitet u Nišu;
 • Univerzitet u Kragujevcu;
 • Univerzitet u Novom Pazaru;
 • Univerzitet umetnosti u Beogradu.

Pored toga, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće uslove:

 • prosečna ocena tokom studiranja od 9,50 i više;
 • angažovanost u vannastavnim aktivnostima;
 • istaknuto interesovanje za razvoj društvene zajednice;
 • liderski potencijal, odlična sposobnost komunikacije;
 • aktivno poznavanje engleskog i/ili drugih stranih jezika.

Konkurs administrira nezavisna neprofitna institucija "Institute of European Education" (IIE). Osnovana 1919, IIE predstavlja najveću međunarodnu instituciju u oblasti ekspertize visokog obrazovanja. Izbor kandidata obavlja nezavisna međunarodna stručna komisija u čijem sastavu se nalaze profesori, stručnjaci nevladinih institucija i priznati profesionalci. Ocenjivanje kandidata vrši se na osnovu postignutih akademskih rezultata, angažovanosti u vannastavnim aktivnostima, liderskog potencijala i društvenog zalaganja. U cilju podsticanja rada i komunikacije mladih stručnjaka u savremenom međunarodnom okruženju, celokupna procedura obavlja se, kao i prethodnih godina, na engleskom jeziku, dok se prijavljivanje vrši isključivo putem Interneta.

Eurobank donacija i sponzorstva

Aktivnosti Eurobanke obuhvataju dobrotvorne inicijative širom Srbije pokrivajući potrebe društveno socijalnih i vaspitnih institucija u lokalnim sredinama gde Banka posluje. Od svog osnivanja na srpskom finansijskom tržištu, Eurobanka je neprestalno kombinovala svoj uspešan i dinamičan rast sa drustvenom odgovornošću, kroz brojne sponzorske programe.

Konkursna procedura i vremenski rok

Tokom cele godine.

Preuzmite formular za donacije: OVDE

Preuzmite formular za sponzorstva: OVDE

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od vrste projekta.

Trajanje projekta

U zavisnosti od projekta

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Eurobank a.d. Beograd
Vuka Karadžića 10
11000 Beograd, Srbija
Tel.: 0800 11 11 44
E-mail: office@eurobank.rs
Web: www.eurobank.rs

62. Fondacija za 5+

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Stipendije

Cilj programa/projekta

Podrška u školovanju talentovane dece osnovnih i srednjih škola

Oblast podrške

Obrazovanje

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Deca koja pohađaju osnovne i srednje škole u Republici Srbiji

Konkursna procedura i vremenski rok

informacija

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

informacija

Trajanje projekta

informacija

Ograničenja

informacija

Posebni zahtevi

informacija

Kontakt

Fondacija za podršku školovanju talentovane dece – Fondacija za 5+
Savska 25
11000, Beograd
Tel.: 011 36 07 402

63. Fondacija "Borjana S. Đurić"

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Fond "Borjana S. Đurić"

Cilj programa/projekta

Cilj Fondacije jeste podsticanje učenika da usvajaju i izgrađuju znanje i ostvaruju najbolje raezultate nagrađivanjem učenika generacije.

Oblast podrške

Obrazovanje

Geografska oblast

Smederevo

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati odlični učenici završnog razreda Gimnazije u Smederevu.

Konkursna procedura i vremenski rok

Nastavničko veće Gimnazije u Smederevu na sednici koja se održava na kraju školske godine za učenike završnog razreda bira učenika generacije.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Visinu nagrade za svaku školsku godine utvđuje Upravni odbor Fondacije "Borjana S. Đurić".

Trajanje projekta

Do iscrpljenja novčanih sredstava kojima Fondacija raspolaže.

Ograničenja

Nagradu mogu da dobiju samo odlični učenici Gimnazije u Smederevu.

Posebni zahtevi

Poseban zahtev jeste odličan uspeh učenika.

Kontakt

Slađana Marković, sekretar škole
Tel. + 381 26 64 73 83

64. Fondacija "Dragan Klaić"

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

1. Studentska stipendija: Stipendije studentima UNESKO katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu

2. Dragan Klaić Lecturer grant - stipendija za profesora kulturne politike, festivalskog menadžmenta i drugih srodnih disciplina

Cilj programa

Doprinos razvoju UNESKO katedre za kulturnu politiku i menadžment (interkulturalizam imedijacija na Balkanu) – interdisciplinarnog master studijskog programa Univerziteta umetnosti u Beogradu kroz:

 1. stipendiranje najboljih studenata koji dolaze iz regiona i sveta;
 2. organizovanje predavanja inostranih profesora i stručnjaka.

Oblast podrške

Davanje doprinosa unapređenju visokoškolskog obrazovanja i regionalne saradnje u domenu kulture i umetnosti (s posebnim akcentom na obrazovanje u oblasti kulturne politike i menadžmenta kulture i umetnosti). Fondacija ostvaruje opštekorisni cilj unapređivanja interkulturnog dijaloga u regionu Balkana i Evrope.

Geografska oblast

Jugoistočna Evropa (pored zemalja biše Jugoslavije, Rumunija, Bugarska, Moldavija, Jermenija, Azerbejdžan, Gruzija, Turska...).

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati studenti koji upisuju master studije kulturne politike i menadžmenta Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Konkursna procedura i vremenski rok

Za studentsku stipendiju mogu konkurisati kandidati iz regiona prilikom prijave na konkurs UNESKO katedre, kako u junskom tako i u septembarskom upisnom roku. Izbor kandidata se vrši u septembru, nakon što se usvoji konačna lista primljenih studenata.

Prednost, u slučaju istih uslova iz stava 1. ovog člana, imaju studenti slabijeg materijalnog stanja.

Gostujućeg profesora (Dragan Klaić Lecturer grant) nominuje rukovodilac UNESKO katedre. Nominacija mora biti odobrena od Fondacije Dragan Klaić, a uz prethodno pribavljeno mišljenje Programskog odbora Fondacije.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Studentska stipendija u iznosu od 6.000 evra bruto namenjena je pokrivanju školarine i troškova života u Beogradu. Izuzetno, odbor može dodeliti još jednu stipendiju, u manjem iznosu, drugoplasiranom kandidatu na konkursu.

Trajanje projekta

Šest godina

Ograničenja

Nema.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

UNESKO katedra za kulturnu politiku i menadžment,
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Kosančićev venac 29
11 000 Beograd

Julija Matejić, koordinator
E-mail: coordinator@arts.bg.ac.rs

65. Fondacija "Dušan Kešelj"

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Nagrađivanje, podsticanje i afirmisanje talentovanih učenika Cilj programa Unapređivanje znanja učenika, podsticanje da stiču nova znanja i razvijanje zdravog takmičarskog duha među učenicima.

Oblast podrške

Informatika, matematika, fizika

Geografska oblast

Novi Sad i Futog

Ko može da konkuriše?

Učenici osmog razreda Osnovne škole "Miroslav Antić" iz Futoga i učenici četvrtog razreda Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" iz Novog Sada koji su u toku školovanja postigli najbolje rezultate iz informatike, ili iz matematike, ili iz fizike.

Konkursna procedura i vremenski rok

Najkasnije 15 dana pre kraja svake školske godine predmetni nastavnici popunjavaju prijave, a odluku o nagradama donosi Upravni odbor Fondacije na osnovu Pravilnika o nagrađivanju učenika (videti na sajtu www.dusankeselj-fond.org deo "Dokumenta"). Povelje i nagrade se uručuju na završnim svečanostima prilikom dodele svedočanstava o završenom školovanju.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Visina novčanih nagrada zavisi od sredstava kojima Fondacija raspolaže, od broja nagrađenih učenika i od njihovih postignutih rezultata.

Trajanje projekta

Projekat je započet 2008. godine i trajaće u zavisnosti od finansijskih okolnosti.

Ograničenja

Nagradu može dobiti samo po jedan učenik iz pomenutih škola. U izuzetnim situacijama može biti nagrađeno i više učenika, ukoliko imaju isti broj bodova.

Posebni zahtevi

Nema posebnih zahteva

Kontakt

fondacijadusankeselj@yahoo.com

66. Fondacija "Hemofarm", Vršac

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Učeničke i studentske stipendije

Cilj programa/projekta

Podsticanje i promovisanje obrazovanja kroz stipendije najboljih učenika i studenata, sa uticajem socijalnog statusa.

Oblast podrške

Obrazovanje omladine

Geografska oblast

Teritorija države (za studente) i grada Vršca (za učenike)

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati studenti državnih univerziteta, sa područja cele Srbije i učenici srednjih škola u Vršcu.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs za studente otvara se u novembru, a za učenike srednjih škola u septembru.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos stipendije koji se dodeljuje je neoporezivi iznos, na osnovu člana 9, stav 1, tačka 12 Zakona o porezu na dohodak građana.

Trajanje projekta

Dok traje Odluka o stipendiranju

Ograničenja

Državljani Republike Srbije

Posebni zahtevi

Prosečna ocena iznad 8,5 za studente od treće godine fakulteta, odnosno iznad 4,5 za učenike od treće godine srednje škole.

Kontakt

Fondacija Hemofarm, Srbija
Beogradski put b.b.
26300 Vršac
Srbija
Tel: + 381 13 830 914
Web: www.fondacijahemofarm.org.rs
Mail: fondacija@hemofarm.com

67. Fondacija: "Fond Ljilja i Milka Mijatov"

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Humanitarni fond u saradnji sa Gradskom narodnom bibliotekom "Žarko Zrenjanin" i JP Radio Zrenjanin

Cilj programa/projekta

Cilj programa je promovisanje, zaštita i unapređivanje brige o deci i mladima, humanitarnih aktivnosti, nauke i obrazovanja.

Oblast podrške

Obrazovanje

Geografska oblast

Grad Zrenjanin

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati studenti osnovnih i master studija.

Konkursna procedura i vremenski rok

Septembar

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Šest stipendista po 5.000 dinara mesečno.

Trajanje projekta

Oktobar–jun.

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

Prosečna ocena minimum 8,50

Kontakt

Gradska narodna biblioteka "Žarko Zrenjanin"
Zrenjanin
Tel.: 023 56 62 10

68. Fondacija "MESEČINA", Subotica

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Zrenjanin Program "Mesečina" Očekuju se projekti koji sklopom sportsko-rekreativnih i kulturno-obrazovnih aktivnosti promovišu zdrave stilove života za kategoriju dece dece i mladih iz disfunkcionalnih porodica sa ciljem prevencije bolesti zavisnosti, vršnjačkog nasilja, kao i netolerantnosti bilo koje vrste

Cilj programa/projekta

Cilj konkursa jeste da podstakne lokalne, nevladine, neprofitne organizacije u Republici Srbiji da razviju u lokalnoj zajednici delotvoran preventivno-razvojni model/program organizovanja slobodnog vremena za ranjivu decu osnovnoškolskog uzrasta u kasno doba dana krajem nedelje.

Oblast podrške

/

Geografska oblast

Prijave se primaju iz Republike Srbije. Prijave se ne primaju sa teritorije grada Subotica.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati lokalne neprofitne organizacije registrovane u Republici Srbiji.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna procedura i vremenski rokovi se objavljuju za aktuelnu kalendarsku godinu na veb-stranici : KONKURSI.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos je 150.000 RSD, a maksimalni 300.000 RSD (u dva dela) uz donaciju kompanije MINI PANI, Subotica u vidu peciva i opreme u paritetnoj vrednosti novčanog granta.

Trajanje projekta

Dvanaest meseci.

Ograničenja

Ne dodeljuju se sredstva direktno obrazovnim ustanovama. Prijave se ne primaju od sportskih klubova i drugih sportskih udruženja/organizacija, kao ni od udruženja/organizacija članica bilo kog saveza. Ne finanasiraju se projekti koji su isključivo nastavci započetih aktivnosti.

Posebni zahtevi

1. Potpisan protokol o partnerskoj saradnji na realizaciji projekta najmanje sa jednom osnovnom školom iz lokalne zajednice. 2. Realizacija mini-projekta prikupljanja novčanih sredstava u lokalnoj zajednici (individualna i korportativna filantropija) u iznosu od 50% dodeljenog novčanog iznosa donacije.

Kontakt

Program "Mesečina"

mesecina.fond@gmail.com

69. Fondacija za otvoreno društvo Srbija, Beograd

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Predlozi projekata za podršku Fondacije za otvoreno društvo primaju se na razmatranje tokom cele godine na osnovu javnog konkursa objavljenog na sajtu Fondacije i na osnovu pozivnih konkursa.

Pravo podnošenja projekta imaju pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije.

Konkursna procedura

Više informacija možete pronaći na: http://www.fosserbia.org.

Konkursna dokumentacija

Više informacija možete pronaći na: http://www.fosserbia.org.

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija podržava projekte u okviru 9 programa.

Kontakt

Kneginje Ljubice 14
11000 Beograd, Srbija
Telefon: + 381 11 30 25 800
Web: www.fosserbia.org
E-mail: office@fosserbia.org

Naziv programa:

Unapređenje kvaliteta i efektivnosti javnih politika

Ciljevi programa

 • Uspostavljanje nacionalnih i regionalnih mehanizama (platformi) za artikulisanje stavova i interesa građana prema državnim organima odgovornim za proces pregovaranja sa EU.
 • Podsticanje državnih i lokalnih organa vlasti (zagovaranje) za sprovođenje politika i zakonodavstva već harmonizovanih sa vrednostima, standardima i normama EU.
 • Unapređenje primene sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

 • Unapređenje kvaliteta pregovaračke pozicije Srbije u procesu pridruživanja EU.
 • Unapređeno i informisano učešće građana u procesima evropskih integracija i evropeizacije domaćih politika.
 • Efektivnija primena Briselskog sporazuma i bolja informisanost javnosti o tome.

Kontakt

Srđan Đurović, koordinator programa
E-mail: sdjurovic@fosserbia.org

Aleksandra Šanjević, koordinatorka programa
E-mail: asanjevic@fosserbia.org

Naziv programa:

Transparentnost i odgovornost

Ciljevi programa

Cilj programa jeste prevencija korupcije i odgovorno trošenje javnih finansija.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti:

 • Unapređeno sprovođenje zakona u oblasti javnih nabavki i osnažen integritet nadležnih državnih organa.
 • Uspostavljen građanski nadzor nad sistemom državne pomoći u cilju prevencije korupcije.
 • Prošireno razumevanje da je zaštita konkurencije sredstvo za prevenciju korupcije.

Kontakt

Miodrag Milosavljević, koordinator programa
E-mail: mmilosavljevic@fosserbia.org

Naziv programa:

Poštovanje prava nacionalnih manjina

Ciljevi programa

 • Razvoj manjinskih politika i prakse poštovanja prava nacionalnih manjina.
 • Unapređenje uslova za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

 • Intenzivirana interetnička razmena.
 • Povećano razumevanje prava i interesa pripadnika nacionalnih manjina.
 • Unapređenje manjinske kulturne autonomije.

Kontakt

Aleksandra Šanjević, koordinatorka programa
E-mail: asanjevic@fosserbia.org

Naziv programa:

Inkluzija Roma

Ciljevi programa

 • Otvoren proces izrade Strategije za inkluziju Roma 2015─2025. sa fokusom na politikama stanovanja.
 • Legalizacija romskih naselja.
 • Uspostavljanje mehanizma civilnog društva za zaštitu prava Roma.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti:

 • Romsko civilno društvo učestvuje u izradi politika zasnovanih na interesima romske zajednice.
 • Nastavak efikasnih pregovora romskog civilnog društva i organa kulturne autonomije Roma sa donosiocima odluka usmerenih na unapređenje politika stanovanja Roma.
 • Funkcionalna saradnja sa lokalnim samoupravama na razvijanju i testiranju procedura legalizacije romskih naselja.
 • Ojačani kapaciteti romskih OCD za ljudska prava da kontinuirano prate, prikupljaju, dokumentuju i vode postupke u slučajevima kršenja prava Roma.

Kontakt

Jadranka Stojanović, koordinatorka programa E-mail: jstojanovic@fosserbia.org

Naziv programa:

Unapređenje poštovanja prava LGBTIQ osoba

Ciljevi programa

 • Intenziviranje dijaloga između pripadnika LGBTIQ manjine i "većine".
 • Unapređenje zaštite individualnih ljudskih prava LGBTIQ osoba.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti:

 • Unapređeno razumevanje LGBTIQ identiteta od strane »većine« i detabuizacija LGBTIQ identiteta (kroz studije, kulturu, umetnost, medije).
 • Povećana efikasnost i efektivnost rada državnih organa u zaštiti ljudskih prava LGBTIQ osoba.

Kontakt

Mihajlo Čolak, koordinator programa
E-mail: mcolak@fosserbia.org

Naziv programa:

Inkluzivno obrazovanje

Cilj programa

 • Osiguranje održivosti koncepta inkluzivnog obrazovanja u obrazovnom sistemu.
 • Efektivna zaštita prava na kvalitetno obrazovanje za sve.
 • Stvaranje modela interkulturalnog obrazovanja.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti:

 • Formirana proaktivna »Mreža prijatelja inkluzivnog obrazovanja« koja se sastoji od nastavničkih (uključujući i nastavnike na manjinskim jezicima) i roditeljskih udruženja (uključujući i roditelje dece sa smetnjama u razvoju).
 • Održiva primena Nacionalnog okvira za praćenje inkluzivnog obrazovanja i formulisane preporuke za delotvorno sprovođenje inkluzivnih obrazovnih politika.
 • Vođenje strateških postupaka s ciljem sprečavanja diskriminacije u obrazovnom sistemu.

Kontakt

Tatjana Stojić, koordinatorka programa

E-mail: tstojic@fosserbia.org

Naziv programa:

Suzbijanje ekstremističkih ideologija

Ciljevi programa

Cilj programa jeste smanjivanje podložnosti za prihvatanje i podržavanje ekstremističkih stavova i ideologija.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

 • Unapređeno znanje o novim uzrocima ekstremizma.
 • Intenzivirano zagovaranje i afirmisanje novih javnih politika usmerenih na poboljšanje položaja "gubitnika tranzicije".
 • Osnaženo delovanje novih aktera civilnog društva koji inovativnim načinima razotkrivaju i problematizuju trendove političke i društvene radikalizacije.

Kontakt

Radmila Maslovarić, koordinator programa

E-mail: rmaslovaric@fosserbia.org

Naziv programa:

Javni interes u medijima

Cilj programa

Cilj programa jeste aktivno učešće građana u ostvarivanju "prava na objektivno, potpuno i pravovremeno informisanje".

Očekivani ishodi programskih aktivnosti:

 • Ojačane sposobnosti OCD da učestvuju u formulisanju novih politika javnog informisanja i uvedu zapostavljena pitanja u tekuće javne rasprave o novim medijskim politikama i zakonodavstvu.
 • Intenzivirane aktivnosti OCD na odbrani slobode medija i nezavisnog novinarstva.
 • Uspostavljen građanski nadzor nad poštovanjem javnog interesa u medijima (dostupnost i raznolikost medijskih sadržaja, transparentno i svrsishodno trošenje javnih sredstava i resursa, odgovornost i pouzdanost (samo)regulatornih mehanizama).

Kontakt

Dragan Kremer, koordinator programa

E-mail: dkremer@fosserbia.org

Naziv programa:

Razvoj i pouzdane institucije (operativni program Fondacije)

Ciljevi programa

Generalna skupština Ujedinjenih nacija uvrštava "dobro upravljanje i pouzdane institucije" i "pristup pravdi" u Milenijumske razvojne ciljeve posle 2015.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti:

 • U saradnji sa nezavisnim državnim organima ─ Zaštitnik građana, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Poverenik za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Agencija za borbu protiv korupcije, Državna revizorska institucija, Komisija za zaštitu prava ponuđača ─ razvijeni indikatori za merenje napretka u ostvarivanju dobrog upravljanja i jačanja efektivnosti (pouzdanosti) državnih institucija i dostupnosti pravde.
 • Unapređeno razumevanje domaće javnosti o tesnoj povezanosti razvoja sa novopredloženim Milenijumskim ciljevima.
 • Mreža Fondacija za otvoreno društvo otvorila je proces međunarodnog zagovaranja da članice UN uvrste »dobro upravljanje i pouzdane institucije« i »pristup pravdi« u Milenijumske razvojne ciljeve posle 2015. Indikatori razvijeni u Srbiji se koriste kao primeri dobre prakse.

Kontakt

Srđan Đurović, koordinator programa
E-mail: sdjurovic@fosserbia.org

70. Fondacija Prestolonaslednika Aleksandra II za obrazovanje

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Fondacija prestolonaslednika Aleksandra II za obrazovanje Cilj programa/projekta

Program stipendiranja

Fondacija omogućava našim najboljim studentima obrazovanje na prestižnim stranim univerzitetima kako bi, po povratku, postali nosioci razvoja napredne i demokratske Srbije. U protekle dve godine, zahvaljujući velikodušnosti privatnih, obrazovnih ili Vladinih partnera, Fondacija je obezbedila stipendije od preko milion evra za studiranje na vodećim svetskim obrazovnim institucijama.

Program za osobe sa invaliditetom – "Uključi se"

Fondacija pokreće program za osobe sa invaliditetom – "Uključi se" sa ciljem da podrži njihovo potpuno uključivanje u društvo kroz proširivanje njihovih prilika za zapošljavanje. Ovaj program ima za cilj ne samo da podigne svest o izuzetnom potencijalu osoba sa invaliditetom, već i da poveća njihov potencijal kroz stručno usavršavanje, različite treninge, predavanja i govore.

Culver Summer Camp

Fondacija svake godine nudi jedinstvenu priliku za učenike srednjih škola u Srbiji da tokom leta provedu šest nedelja na prestižnoj Kalver akademiji, u Indijani. alver letnji kamp priprema dečake i devojčice da steknu hrabrost i oprobaju se u stvarima o kojima su mogli samo da sanjaju. Osim toga, uče ih da razvijaju i cene samodisciplinu. Dobijaju priliku da nauče kako da prevaziđu samo-nametnuta ograničenja i da unaprede svoja veštine i znanja.

Veštine za razvoj karijere

Fondacija je osnovala stalne centre za razvoj karijere na četiri najveća univerziteta u Srbiji: u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Centri nude besplatno svoje usluge studentima i naročito posvećuju pažnju razvijanju važnih sposobnosti, kao što su pisanje biografija, traženje posla i razgovor za posao.

Oblast podrške

Obrazovanje (sa posebnim naglaskom na visokoškolski – univerzitetski nivo)

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati državljani Republike Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Informacije o otvorenim konkursima dostupne su javnosti na veb-adresi: www.pafond.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Informacije o otvorenim konkursima dostupne su javnosti na veb-adresi: www.pafond.rs.

Trajanje projekta

Informacije o otvorenim konkursima dostupne su javnosti na veb-adresi: www.pafond.rs.

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Fondacija Prestolonaslednika Aleksandra II za obrazovanje
Kraljevski dvor
11040 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 306 40 10, 306 40 30
Fax: +381 306 40 40
E-mail: edufond@dvor.rs
Web: www.pafond.rs

71. Fondacija udruženja baletskih umetnika Srbije/FUBUS

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Finansijska i materijalna podrška baletskoj umetnosti

Cilj programa/projekta

Novčanim i materijalnim sredstvima da pomogne razvoj i stvaralaštvo, kao i da svojim delovanjem promoviše, popularizuje i unapređuje baletsku umetnost i umetničku igru u širem smislu u Republici Srbiji.

Oblast podrške

Balet i umetnička igra

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Novčana sredstva se mogu dodeliti za: stipendije za školovanje ili usavršavanje učenika baletskih škola i profesionalnih igrača iz oblasti baleta i umetničke igre, usavršavanje i školovanje koreografa, pedagoga i ostala stručna usavršavanja iz oblasti baletske umetnosti i umetničke igre, kao i za organizovanje stručnih seminara i edukacije iz oblasti baletske pedagogije, koreografije, savremene i klasične igre.

Novčana sredstva se mogu dodeliti i kao pomoć za učešće na međunarodnim takmičenjima, gostovanjima, seminarima, umetničkim radionicama, nabavku sredstava za rad i za druge profesionalne potrebe, a u cilju promovisanja i unapređivanja baleta i umetničke igre.

Konkursna procedura i vremenski rok

U zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava, Upravni odbor Fondacije raspisuje konkurs i određuje uslove konkursa. Nakon objavljenog konkursa, uplata se vrši u roku od maksimalno 15 dana.

Upravni odbor Fondacije odlučuje i o pojedinačnim molbama ­ zahtevima, bez konkursa.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

U zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava; nije ograničeno minimalnim ili maksimalnim iznosom.

Trajanje projekta

Neograničeno

Ograničenja

Korisnici sredstava Fondacije moraju biti državljani Republike Srbije.

Posebni zahtevi

Korisnik sredstava Fondacije je u obavezi da u svojoj biografiji ili prezentaciji, kao i u ličnim medijskim nastupima, naglasi da koristi ili je koristio novčana sredstva fondacije.

Kontakt

Upravitelj: Ana Halas
Predsednik Upravnog odbora: Vladimir Logunov
Sekretar Fondacije: Srđan Mihić 060.323.90.22.
Web: www.fondacijaubus.com

72. Fond "Prof. dr Živojin Sudarov"

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Fond "Prof. dr Živojin Sudarov"

Cilj osnivanja Fonda

Cilj Fonda jeste stipendiranje odličnih studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Oblast podrške

Osnivač Fonda Mileva Sudarov je želela da se njegovim osnivanjem ispuni želja pokojnog prof. dr Živojina Sudarova izražena za njegova života, da se od zajedničke ušteđevine supružnika Sudarov osnuje Fond, iz čijih sredstava bi bili nagrađivani najbolji studenti Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Geografska oblast

Stipendiranje, odnosno nagrađivanje studenata koji studiraju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Dr Subotića 8, Beograd.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati odlični studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu završene III godine i upisane IV godine studija medicine, pa do kraja studija. Prednost pri jednakim uslovima prilikom izbora za dodelu stipendija imaju studenti koji su konkurisali, a imaju mesto, odnosno adresu stanovanja u Kikindi ili u okolini Kikinde, i koji su ispunili sledeće uslove:

 1. upisana IV godina studija medicine sa položenim ispitima iz III godine predviđenim Statutom Medicinskog fakulteta u Beogradu;
 2. prosečna ocena tokom studija – 8,00 i iznad 8,00;
 3. slabije materijalno stanje studenta.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se raspisuje, odnosno objavljuje na oglasnoj tabli i internet-stranici Medicinskog fakulteta u Beogradu, najkasnije do 01.11. tekuće godine i traje 20 kalendarskih dana od dana objavljivanja.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do 1500 evra u dinarskoj protivvrednosti na tekući račun banke.

Predviđeno vreme na koje se osniva

Neograničeno

Kontakt

Tel.: +381 11 36 36 358, Ljupka Račić, dipl. pravnik
Fax: + 381 11 36 36 360
E-mail: ljracic@med.bg.ac.rs

73. Fondacija "Ružica S. Ovcin"

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Fondacija "Ružica S. Ovcin"

Cilj osnivanja

Cilj Fondacije jeste stipendiranje studentkinja Medicinskog fakulteta u Beogradu kao podrška za istrajnost u opredeljenju da svoj život posvete lečenju ljudi, humanitarnom i naučnom radu i kao nagrada za postignuti uspeh tokom studija medicine.

Oblast podrške

Osnivanjem Fondacije osnivač Dragica S. Ovcin želi da se dodelom stipendija studentkinjama Medicinskog fakulteta u Beogradu očuva uspomena na rano preminulu Ružicu Ovcin (1931–1965), sestru osnivača, koja je takođe bila student Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Geografska oblast

Stipendiranje, odnosno nagrađivanje studentkinja koje studiraju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Dr Subotića 8, Beograda.

Ko može da konkuriše Mogu konkurisati studentkinje dve generacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Dr Subotića 8, Beograd, odnosno studentkinje prve generacije upisane školske 2011/2012. godine koje bi završile studije medicine 2017. godine, a isti ciklus će se ponoviti i za generaciju koja će upisati studije medicine školske 2017/2018. godine, pod istim uslovima:

 1. da je studentkinja završila prethodnu školsku godinu i upisala narednu pod uslovom da je ostvarila prosečnu ocenu studija najmanje 9,00 (u prethodnoj godini studija i tokom studija);
 2. da je studentkinja slabijeg materijalnog stanja;
 3. prednost pri dodeli stipendije ima studentkinja koja je slabijeg materijalnog stanja.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se raspisuje, odnosno objavljuje na oglasnoj tabli i internet-stranici Medicinskog fakulteta u Beogradu, najkasnije do 01.11. tekuće godine i traje 20 kalendarskih dana od dana objavljivanja.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do 1500 evra u dinarskoj protivvrednosti na tekući račun banke.

Predviđeno vreme na koje se osniva Neograničeno

Kontakt

Tel.: +381 11 36 36 358, Ljupka Račić, dipl. pravnik
Fax: + 381 11 36 36 360
E-mail: ljracic@med.bg.ac.rs

74. Fond za razvoj Republike Srbije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Program Fonda za razvoj Republike Srbije za 2014. godinu

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste stvaranje uslova za podsticanje privrednog i regionalnog razvoja, za reorganizaciju preduzeća i za razvoj tržišta kapitala.

Oblast podrške

U 2014. godini Fond za razvoj Republike Srbije će usmeriti svoju aktivnost na ostvarenje sledećih ciljeva:

 • Podsticanje privrednog razvoja;
 • Podsticanje ravnomernog regionalnig razvoja;
 • Unapređenje konkurentnosti domaće privrede;
 • Podsticanje razvoja proizvodnog zanatstva i uslužnih delatnosti;
 • Podsticanje zapošljavanja;
 • Podsticanje razvoja tržišta kapitala.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaće privredni subjekti na području Republike Srbije, koji dostave finansijske izveštaje za prethodne dve godine, u kojima nije iskazan gubitak i to:

 • privredni subjekti koji su u većinskom privatnom ili državnom vlasništvu, osim javnih preduzeća;
 • privredni subjekti koji imaju učešće društvenog kapitala manje od 40%.

Konkursne procedure i vremenski rok

Detaljna uputstva za pripremu zahteva i dokumentacije mogu se naći na internet-sajtu Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs, a za dodatne informacije i stručnu pomoć na usluzi klijentima je stručna služba Fonda.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Detaljnije informacije možete pogledati na veb-stranici: www.fondzarazvoj.gov.rs.

Trajanje projekta

Detaljnije informacije možete pogledati na veb-stranici: www.fondzarazvoj.gov.rs.

Ograničenja

Krediti i garancije Fonda se mogu koristiti za kreditiranje, odnosno za obezbeđivanje potraživanja svih privrednih grana, osim za:

 • organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;
 • proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim;
 • proizvodnju i promet nafte i naftnih derivata.

Posebni zahtevi

Detaljnije informacije možete pogledati na veb-stranici: www.fondzarazvoj.gov.rs.

Kontakt

Fond za razvoj Republike Srbije
Bulevar Nemanjića 14a
18000, Niš
Srbija
Tel./Fax: +381 18 41 50 199, 41 50 200
E-mail: office@fondzarazvoj.rs

Web: www.fondzarazvoj.gov.rs

75. Fond za Mikro razvoj

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Kreditni program i program nefinansijskih usluga

Cilj programa/projekta

Program za mikro kreditiranje osmišljen je sa ciljem da pruži podršku za ekonomsko osnaživanje i poboljšanje životnog standarda početnika u biznisu, malih preduzetnika, nezaposlenih, siromašnih i marginalizovanih grupa.

Oblast podrške

Mikrozajmovi su specijalno prilagođeni preduzetnicima koji nemaju pristup ili imaju otežan pristup kreditima kod poslovnih banaka. Zajmovi su namenski, i to za nabavku osnovnih sredstava ili za obrtna sredstva, da počnete novi ili razvijate postojeći posao. Krediti se u saradnji sa našom poslovnom bankom isplaćuju i vraćaju u dinarima.

Cilj programa stručnog osposobljavanja (program nefinansijskih usluga) jeste unapređenje veština i znanja korisnika programa, a radi prilagođavanja njihovih zanimanja potrebama tržišta rada i njihovog daljeg zaposlenja/samozaposlenja. Program obuhvata teoretsku i praktičnu obuku.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

U okviru našeg programa podrške mikrobiznisa su sledeći kreditni proizvodi koje podižete preko naše poslovne banke:

Mikroklasik

Ciljne grupe: start-up, odnosno početnici u poslu, preduzetnici koji unapredjuju svoje biznise i čije su delatnosti registrovane do 3 meseca, zaposleni koji se bave dopunskom delatnošću, poljoprivrednici. Kao izuzetno ranjive grupe, FMR podržava izbeglice, bivše izbeglice i raseljena lica. Mikro zajmovi se odobravaju namenski za osnovna ili obrtna sredstva neophodna za male poslovne aktivnosti. Svi novi klijenti otplaćuju rate mesečno u dinarima (bez valutne klauzule) prema anuitetnom planu i uz primenu opadajuće kamatne stope.

Mikropreduzetnik

Ciljna grupa : preduzetnici koji imaju registrovane delatnosti duže od tri meseca, registrovana poljoprivredna gazdinstva. Mikro zajmovi se odobravaju namenski za nabavku osnovnih sredstava, repromaterijala ili za obrtna sredstva za poslovne aktivnosti. Svi novi klijenti otplaćuju rate mesečno u dinarima (bez valutne klauzule) prema anuitetnom planu i uz primenu opadajuće kamatne stope.

Mikrodom

Ciljna grupa: Izbeglice i raseljena lica sa Kosova kojima je potrebno da osnovnom adaptacijom, bazičnom rekonstrukcijom ili izgradnjom kuće ili stana unaprede uslove stanovanja i dostojanstvenijeg življenja.

Korisnici programa stručnog osposobljavanja su izbegla i raseljena lica čija stručna sprema ne odgovara potrebama tržišta, a pokazuju inicijativu za zaposlenje/samozaposlenje. Više informacija o ovom programu možete pronaći na: www.mdf.org.rs.

Konkursna procedura i vremenski rok

Procedura je jednostavna. Pozovite ili posetite jednu od kancelarija FMR-a. Razgovarajte sa našim službenikom. Popunite prijavu za kredit ili stručno osposobljavanje i prikupite potrebnu dokumentaciju. Naši službenici će vam pomoći u popunjavanju aplikacije, kao i dobrim poslovnim savetima.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Mikroklasik 20.000–500.000 dinara

Mikropreduzetnik 20.000–500.000 dinara

Mikrodom 20.000–500.000 dinara

Trajanje projekta

Mikroklasik 6–36 meseci

Mikropreduzetnik 6–36 meseci

Mikrodom 6–48 meseci

Ograničenja

Više informacija možete pronaći na: www.mdf.org.rs.

Posebni zahtevi

Više informacija možete pronaći na: www.mdf.org.rs.

Kontakt

Mikrorazvoj
Svetozara Markovića 17/16
11000, Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 30 30 667; 30 30 669
E-mail: office@mdf.org.rs
Web: www.mdf.org.rs;

Cara Dušana 52
18000 Niš
Tel: +381 18 52 63 12;

Obilićeva 34
34000 Kraljevo
Tel: +381 36 31 12 94;

Nemanjina 52
31000 Užice
Tel: +381 31 51 36 66

76. Garancijski fond Autonomne pokrajine Vojvodine

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

 • Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme (proširen konkurs)
 • Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta
 • Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju START-UP programa radno neaktivnih žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine
 • Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke opreme preduzetnicima i ženama osnivačima malih preduzeća koje delatnost obavljaju manje od tri godine sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine
 • Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu nove opreme poreklom iz Republike Italije (zatvoren konkurs)

Programi u najavi

 • Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita za unapređenje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije
 • Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke opreme preduzetnicima i osnivačima malih i srednjih preduzeća koja posluju više od tri godine
 • Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje mikrokredita namenjenih preduzetnicima

  (Proveriti na sajtu Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine koji su konkursi u toku i da li ima novootvornih konkursa.)

Cilj programa/projekta

Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine će usmeriti svoju aktivnost na ostvarenje sledećih ciljeva:

 • porast zaposlenosti i povećanja životnog standarda;
 • porast izvoza i unapređenje konkurentnosti privrednih subjekata na domaćem i međunarodnom tržištu;
 • dinamični i uravnoteženi regionalni razvoj AP Vojvodine;
 • promena strukture privrednih subjekata odobravanjem garancija za kredite kojima banke finansiraju osnivanje i početak rada, kao i razvoj privrednih subjekata, čiji su osnivači žene i mladi starosti do 35 godina;
 • održiva integracija izbeglih, prognanih i raseljenih lica koja borave na teritoriji AP Vojvodine;
 • smanjenje visine nivoa efektivne kamatne stope na kredite.

Oblast podrške

Fond će u 2014. godini izdavati garancije za sledeće namene:

 • nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme za nosioce registrovanih poljoprivrednih gazdinstava;
 • kupovinu poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poljoprivrednih poseda za nosioce registrovanih poljoprivrednih gazdinstava;
 • nabavku osnovnog stada;
 • nabavku opreme malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama;
 • nabavku opreme za preduzetnice i vlasnice malih preduzeća koja delatnost obavljaju do tri godine;
 • START UP kredite za radno neaktivne žene;
 • izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju silosa i hladnjača kao i nabavku prateće opreme za iste;
 • nabavku opreme za poboljšljnje energetske efikasnosti i primenu obnovljivih izvora energije u pogonima, u procesima proizvodnje malih i srednjih privrednih društava, preduzetnika i registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Fond će izdavati Garancije privrednim subjektima koji obavljaju delatnost u svim granama privrede, subjektima koji počinju obavljanje privredne delatnosti (start up) i nosiocima registrovaniih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. Prioritet prilikom izdavanja garancija imaće:

 • programi koji obezbeđuju otvaranje novih radnih mesta;
 • programi koji podstiču proizvodnju namenjenu izvozu;
 • programi koji obezbeđuju viši nivo projektovane rentabilnosti, odnosno veće ekonomske efekte po jedinici uloženih sredstava i brži povraćaj uloženih sredstava;
 • programi iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije;
 • programi koji obezbeđuju primenu inovacionih tehnologija;
 • programi preduzetnika, koji će korišćenjem kreditnih sredstava po povoljnijim uslovima ostvariti viši rast prihoda i obezbediti veći broj novozaposlenih radnika;
 • programi malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika iz oblasti industrije kao i programi razvoja prerađivačkih kapaciteta poljoprivrednih proizvoda;
 • programi razvoja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje;
 • programi privrednih subjekata čiji su osnivači žene, mladi, obrazovani;
 • programi podrške socijalnom preduzetništvu;
 • programi privrednih subjekata iz oblasti proizvodnje biološki zdrave hrane, turizma, zanatstva i domaće radinosti.

Konkursne procedure i vremenski rok

Fond će u 2014. godini svaku pojedinačnu odluku o izdavanju garancije zasnivati na:

 • sopstvenoj oceni boniteta podnosioca zahteva za izdavanje garancije;
 • ekonomskoj oceni projekta;
 • kvalitetu sredstava obezbeđenja eventualnih potraživanja Fonda.

Odstupanje od navedenih kriterijuma je moguće u opravdanim slučajevima gde postoji poseban interes AP Vojvodine, o čemu Upravni odbor Fonda donosi posebnu odluku.

Garancije se izdaju u skladu sa Pravilima poslovanja Garancijskog fonda AP Vojvodine, na koje je saglasnost dala Skupština AP Vojvodine i u skladu sa posebnim procedurama koje utvrdi Upravni odbor Fonda.

U iznosu predračunske vrednosti projekta koji je predmet dugoročnog kreditiranja, odnosno garantovanja, učešće trajnih obrtnih sredstava može iznositi najviše 15%.

Izuzetno, u slučajevima izvozno orijentisanih programa i start up programa, učešće trajnih obrtnih sredstava može iznositi najviše 30% od predračunske vrednosti projekta.

U toku važenja garancije Fond će vršiti mentoring start up programa i monitoring projekta za koji je izdao garanciju.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

U 2014. godini Fond će izdavati pojedinačne garancije u nominalnom iznosu najviše do 30.000.000,00 dinara (tridesetmilionadinara), koji uključuje glavnicu i srazmerni deo ugovorene kamate, prema pojedinačnom privrednom subjektu.

Pokrivenost odobrenih kredita od strane poslovnih banaka, garancijama Fonda, kretaće se u rasponu od 30% do 100% u zavisnosti od kategorije korisnika kredita i rizika plasmana.

Fond će izdavati garancije samo za kredite odobrene uz efektivnu kamatnu stopu koja je niža od komercijalnih kamatnih stopa na našem finansijskom tržištu.

Upravni odbor Fonda će utvrđivati maksimalne kamatne stope po namenama garantovanja.

Vrednost izdatih garancija ne može preći iznos koji se dobija množenjem vrednosti osnovnog kapitala Fonda sa multiplikatorom.

Odluku o visini multiplikatora donosi Upravni odbor Fonda.

Trajanje projekta

Trajanje zavisi od vrste konkursa – do navedenog roka u konkursu ili do iskorišćenja garancijskog potencijala.

Ograničenja

Za obezbeđenje izdatih garancija Fond će od korisnika garancija uzimati sledeću vrstu obezbeđenja:

 • zalogu na nepokretnost- građevinski objekati u odnosu do 1:2 u odnosu na vrednost izdate garancije;
 • zalogu na poljoprivrednom zemljištu u odnosu od 1:1 do 1:1,5 u odnosu na vrednost izdate garancije;
 • jemstvo pravnog i fizičkog lica;
 • zalogu na predmetu kreditiranja;
 • lične menice;
 • menice;

Gore navedena sredstva obezbeđenja mogu se kombinovati, a za obezbeđenje izdatih garancija mogu se uzeti i druga sredstva obezbeđenja, o čemu odluku donosi Upravni odbor Fonda.

Posebni zahtevi

Kamatne stope, rokovi otplate, instrumenti obezbeđenja za obaveze po izdatoj garanciji i drugi posebni zahtevi su različiti po programima.

Kontakt

Garancijski fond Autonomne Pokrajine
Vojvodine Hajduk Veljkova 11, 6. sprat,
21000 Novi Sad, Srbija
Tel/Fax:+381 21 48 93 700,
E-mail: office@garfondapv.org.rs
Web: www.garfondapv.org.rs

77. Grad Beograd – Gradska uprava grada Beograda Agencija za evropske integraciju i saradnju sa udruženjima

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Javni konkurs za finansiranje projekata udruženja koji su usmereni ka unapređenju civilnog društva u procesu evropskih integracija od značaja za grad Beograd

Cilj programa/projekta

Ciljevi su sledeći:

 1. doprinos procesu pristupanja EU i afirmaciji evropskih vrednosti;
 2. uspostavljanje i unapređenje partnerstava između organizacija civilnog društva, institucija, organa lokalne samouprave i poslovnog sektora u procesu evropskih integracija;
 3. realizacija multidisciplinarnih projektnih ideja (obuhvataju više oblasti i resora).

Oblast podrške

 • Doprinos povećanom učešću organizacija civilnog društva u oblikovanju, sprovođenju i
 • praćenju javnih politika;
 • Uspostavljanje i unapređenje partnerstava između organizacija civilnog društva,
 • institucija, organa lokalne samouprave i poslovnog sektora, a posebno u cilju izgradnje
 • građanskog društva zasnovanog na vladavini prava, društvenoj solidarnosti i poštovanju različitosti;
 • Doprinos procesu pristupanja EU i afirmaciji evropskih vrednosti;
 • Osposobljavanje organizacija civilnog društva za aktivizam na lokalnom nivou u procesu integracije Republike Srbije u EU;
 • Doprinos razvoju participativne demokratije i učešću građana u odlučivanju na lokalnom nivou;
 • Poboljšanje kvaliteta života građana, posebno marginalizovanih i diskriminisanih grupa kroz rad na unapređenju zaštite ljudskih i manjinskih prava;
 • Kreiranje društvenog ambijenta koji je podsticajan za civilno društvo.

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na javnom konkursu imaju sva udruženja definisana saglasno Zakonu o udruženjima ("Službeni glasnik RS", broj 51/09) koja su registrovana u Beogradu i koja, saglasno odredbama svog statuta, obavljaju aktivnosti u oblastima definisanim ciljevima konkursa.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni konkurs se raspisuje u tekućoj budžetskoj godini, a projekti se realizuju do 31.10. tekuće godine. Konkursna procedura se objavljuje na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs i na sajtu Agencije: www.beogradeu.gov.rs.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje Maksimalan iznos za finansiranje ili sufinansiranje projekta udruženja je 700.000,00 dinara.

Trajanje projekta

Krajnji rok za realizaciju projekta jeste 31. oktobar tekuće godine.

Ograničenja

Ograničenja su naznačena u raspisu konkursa.

Posebni zahtevi

Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti i to:

– preporučenom poštom na adresu Gradska uprava grada Beograda, Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima, Kraljice Marije 1/XIX, Beograd;

– posredstvom kurira ili ličnom dostavom u Pisarnicu Gradske uprave grada Beograda na adresu: Gradska uprava grada Beograda, Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima, Kraljice Marije 1, Beograd; podnosilac prijave će dobiti dokaz o prijemu. Koverat mora da sadrži naznaku "Komisija za izbor projekata koji su usmereni ka unapređenju civilnog društva u procesu evropskih integracija od značaja za grad Beograd u 2014. godini", a na poleđini koverte naziv, adresa i zavodni broj podnosioca prijave; Prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili mejlom) ili dostavljene na druge adrese neće se razmatrati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Nije moguće naknadno upotpuniti dokumenta koja nedostaju.

Lista odabranih projekata objavljuje se na internet-prezentaciji grada Beograda: www.beograd.rs i Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima: www.beogradeu.gov.rs;

Učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objavljivanja liste. Odluku o izboru projekta komisija će doneti najkasnije u roku od 30 dana od dana utvrđivanja liste.

Kontakt

Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima
Kraljice Marije 1/XIX
11000 Beograd, Srbija
Tel.: +381 11 715 7361, 011 715 7358
E-mail: agencija.eu@beograd.gov.rs

78. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za finansiranje projekata udruženja za oblast obrazovanja u beogradskim osnovnim i srednjim školama

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste saradnja sa udruženjima u realizaciji projekata iz oblasti obrazovanja u beogradskim osnovnim i srednjim školama u delu koji nije obuhvaćen obaveznim Osnovama programa vaspitno-obrazovnog rada.

Oblast podrške

Unapređenje obrazovnog rada sa školskom decom.

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Može konkurisati udruženje registrovano u Agenciji za privredne registre sa sedištem na teritoriji grada Beograda.

Konkursna procedura i vremenski rok

Informacija o raspisivanju konkursa i tekst konkursa sa uputstvima i aplikacijom, kao i rezultati konkursa objavljuju se na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs i u štampanim medijima.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od pojedinačnog konkursa; više informacija na: www.beograd.rs.

Trajanje projekta

Realizacije aktivnosti obuhvaćenih projektima treba da budu završene do 01. aprila 2013. godine.

Ograničenja

Udruženja moraju biti registrovana u Beogradu i imati delatnost na području grada Beograda.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu
Kraljice Marije 1
11000, Beograd
Srbija
Tel.: +381 11 71 57 129
Web: www.beograd.rs

Naziv programa:

Konkurs za finansiranje projekata udruženja iz oblasti vaspitanja i obrazovanja za decu predškolskog uzrasta

Cilj programa/projekta

 • da je projekat usmeren na zaštitu dece i unapređenje vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom u delu koji nije obuhvaćen obaveznim Osnovama programa vaspitno-obrazovnog rada;
 • održivost projekta koji ponuđenim programom predstavlja inovaciju ili unapređenje postojećih programa u sistemu dečje zaštite i predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Oblast podrške

 • uvažavanje i tolerancija prema razlikama i različitostima;
 • osposobljavanje predškolaca za samostalno, kreativno i istraživačko mišljenje i učenje;
 • unapređivanje saradnje vaspitača, dece i roditelja;
 • kontrola agresivnosti i nasilničkog ponašanja;
 • sticanje iskustva, znanja i veština u različitim oblastima.

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Može konkurisati udruženje registrovano u Agenciji za privredne registre sa sedištem na teritoriji grada Beograda.

Konkursna procedura i vremenski rok

Informacija o raspisivanju konkursa i tekst konkursa sa uputstvom i aplikacijom, kao i rezultati konkursa objavljeni su na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs i u štampanim medijima.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije naveden u raspisu javnog konkursa.

Trajanje projekta

Zavisi od pojedinačnog konkursa; više informacija na: www.beograd.rs.

Ograničenja

Udruženje registrovano u Agenciji za privredne registre sa sedištem na teritoriji grada Beograda;

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu
Kraljice Marije 1
11000, Beograd
Srbija
Tel.: +381 11 715-7129
Web: www.beograd.rs

79. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za kulturu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za finansiranje projekata udruženja u oblasti: bibliotečko-informacione delatnosti, kulturno-obrazovne delatnosti, zaštite kulturnih dobara, muzičkog, amaterskog, scenskog stvaralaštva, vizuelne umetnosti, kinematografije i audio-vizuelnog stvaralaštva.

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste saradnja sa organizacijama civilnog društva i pružanje finansijske i logističke podrške na polju kulturne delatnosti.

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Poziv je upućen ustanovama kulture čiji osnivač nije grad Beograd, udruženjima u kulturi, umetničkim asocijacijama, umetnicima, organizatorima, autorima projekata u oblasti kulture, kao i drugim subjektima u kulturi na teritoriji grada Beograda

Konkursna procedura i vremenski rok

Informacija o raspisivanju konkursa i tekst konkursa sa uputstvom i aplikacijom, kao i rezultati konkursa objavljeni su na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od pojedinačnog konkursa; više informacija na: www.beograd.rs.

Trajanje projekta

Zavisi od pojedinačnog konkursa; više informacija na: www.beograd.rs.

Ograničenja

Podnosioci prijava moraju biti registrovani u Beogradu. Oni koji nemaju status pravnog lica u prijavi dostavljaju podatke o pravnom licu, sa sedištem na teritoriji grada Beograda, preko koje se projekat realizuje.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Projekat koji je predmet prijave dostavlja se u šest primeraka (po mogućstvu i u elektronskom obliku) na adresu:

Gradska uprava grada Beograda
Sekretarijat za kulturu
Kraljice Marije br. 1
11000, Beograd
Srbija

80. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za privredu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Subvencije za unapređenje i proširenje poslovanja privrednih subjekata na teritoriji Grada Beograda

Cilj programa/projekta:

Ciljevi finansiranja su unapređenje poslovnog procesa kroz uvođenje novih proizvodnih ili poboljšanje postojećih poslovnih linija, pokretanje novih preduzetničkih aktivnosti, otvaranje mogućnosti za modernizaciju i proširenje proizvodno orijentisanih i drugih delatnosti, kao i očuvanje postojećih i stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mesta. Sredstva će se dodeljivati za 1) uvođenje novih proizvodnih kapaciteta, odnosno novih poslovnih linija kupovinom jednog ili više osnovnih sredstava koji će omogućiti poboljšanje kvaliteta postojećeg ili uvođenje novog proizvoda ili usluge u poslovni proces i 2) unapređenje postojećih proizvodnih i ostalih kapaciteta kupovinom osnovnog sredstva u cilju očuvanja i poboljšanja postojeće delatnosti.

Oblast podrške

Unapređenje opšteg okvira za privređivanje u gradu Beogradu i razvoj sektora MSPP

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Pravo na prijavu na konkurs za dodelu sredstava će imati mali privredni subjekti (preduzetnici i mala pravna lica koji se bave proizvodnom ili uslužnom delatnošću, sa sedištem registrovanim na teritoriji grada Beograda.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs će se objaviti nakon usvajanja Programa rada Sekretarijata za privredu za 2014.godinu i donošenja akta od strane nadležnog organa Grada kojim se odobrava sprovodjenje postupka dodele subvencija. Konkursna procedura i rokovi će biti utvrdjeni konkursnom dokumentacijom koja se objavljuje na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi pojedinačnih subvencija će biti utvrđeni konkursnom dokumentacijom.

Trajanje projekta

Tokom 2014. godine

Ograničenja

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2014. godini, na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs). Posebni zahtevi Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2014. godini, na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Kontakt

: Sekretarijat za privredu Kraljice Marije br.1 Beograd Tel. +381 11 715-73-69 e-mail: privreda@beograd.org.rs

Naziv programa:

Programi zapošljavanja – subvencije za samozapošljavanje

Cilj programa/projekta:

Cilj programa je sprovodjenje aktivne politike zapošljavanja na teritoriji grada Beograda u smislu smanjenja stope nezaposlenosti, podsticanja zapošljavanja nezaposlenih lica, otvaranja većeg broja novih MSPP, kao i podsticanja otvaranja novih radnih mesta. Program će obuhvatiti: Subvencije za samozapošljavanje rizičnih kategorija nezaposlenih lica na teritoriji grada Beograda (dugoročno nezaposlenih lica, osoba sa invaliditetom, samohranih roditelja, izbeglih i raseljenih lica, pripadnika romske nacionalnosti itd.) a u svrhu obezbeđenja osnovnih uslova za obavljanje registrovane delatnosti.

Oblast podrške

Podsticanje zapošljavanja

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Nezaposlena lica sa teritorije grada Beograda – kategorije nezaposlenih lica će biti utvrdjene konkursnom dokumentacijom.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs će se objaviti nakon usvajanja Programa rada Sekretarijata za privredu za 2014.godinu i donošenja akta od strane nadležnog organa Grada kojim se odobrava sprovodjenje postupka dodele subvencija. Konkursna procedura i rokovi će biti utvrdjeni konkursnom dokumentacijom koja se objavljuje na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi pojedinačnih subvencija će biti utvrđeni konkursnom dokumentacijom.

Trajanje projekta

Tokom 2014. godine

Ograničenja

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2014. godini, na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Posebni zahtevi

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2014. godini, na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Kontakt

Sekretarijat za privredu
Kraljice Marije br. 1
Beograd
Tel. +381 11 715 73 69
E-mail: privreda@beograd.org.rs

81. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2014. godini na teritoriji grada Beograda i Konkurs za finansiranje projekata udruženja u 2014. godini na teritoriji grada Beograda

Cilj programa/projekta

Cilj konkursa jeste da podrži programe/projekte koji ponuđenim socijalnim uslugama i oblicima zaštite predstavljaju inovacije ili unapređenje postojećih usluga u sistemu socijalne zaštite, posebno otvorenih (vaninstitucionalnih) oblika ili utiču na veći obuhvat korisnika u postojećem sistemu socijalne zaštite.

Oblast podrške

 • Oblast zaštite osoba sa invaliditetom i pomoći starijima /program
 • Oblast boračko-invalidske zaštite /program
 • Oblast socijalne i boračko-invalidske zaštite/projekat
 • Oblast edukacije, socijalizacije i socijalne zaštite romske populacije/projekat
 • Oblast obrazovanja odraslih, pripremnih programa za polazak u školu, sticanja kvalifikacija i zapošljavanja romske populacije /projekat

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Na konkursu mogu da učestvuju udruženja registrovana u Beogradu, koja imaju delatnost na području grada Beograda.

Konkursna procedura i vremenski rok

Informacija o raspisivanju konkursa objavljuje se na sajtu grada Beograda www.beograd.rs i u štampanim medijima, a rezultati na sajtu grada Beograda www.beograd.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Udruženja mogu da konkurišu za ukupan iznos ili za deo nedostajućih sredstava za realizaciju programa/projekata.

Trajanje projekta

Najduže do 12 meseci

Ograničenja

Poštuje se procedura propisana Uredbom Vlade RS o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja ("Službeni glasnik RS‟ br. 8/12)

Posebni zahtevi

Da bi programi/projekti učesnika konkursa bili uzeti u razmatranje, neophodno je da ispune sledeće uslove:

 • da sadrže traženu dokumentaciju propisanu konkursom, potpisanu i overenu;
 • da je program/projekat nedvosmisleno usmeren na zaštitu posebno rizičnih i marginalizovanih socijalnih grupa na području Beograda, a koje do sada nisu obuhvaćene (potpuno ili delimično) sistemom socijalne zaštite – stara lica, osoba sa invaliditetom i lica sa smetnjama u razvoju, siromašna, marginalizovana i deca bez roditeljskog staranja, žrtve nasilja i deca sa poremećajima u društvenom ponašanju.

Kontakt

Sekretarijat za socijalnu zaštitu
27. marta 43–45
11000, Beograd
Srbija
Tel.: +381 11 33 09 204
Fax: +381 11 33 09 251
Web: www.beograd.rs

82. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat sport i omladinu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Programi koji se realizuju tokom letnjeg školskog raspusta, a koji su namenjeni učenicima beogradskih osnovnih i srednjih škola

Cilj programa/projekta

Sekretarijat za sport i omladinu sufinansira programe koji su namenjeni učenicima osnovnih i srednjih škola za vreme letnjeg školskog raspusta. Programi su besplatni i treba da omoguće sportsko-rekreativne i edukativne aktivnosti učenicima osnovnih i srednjih škola.

Oblast podrške

Predlozi programa i projekata koji su predmet ovog javnog poziva podeljeni su u dve celine: programi sportsko-rekreativnih aktivnosti i programi od interesa za mlade.

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Poziv se upućuje sledećim predlagačima:

 • sportskim centrima, javnim preduzećima, ustanovama i drugim privrednim društvima na teritoriji grada Beograda registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
 • sportskim organizacijama, udruženjima i savezima na teritoriji grada Beograda;
 • organizacijama, udruženjima, privrednim društvima i ustanovama na teritoriji Beograda.

Predlagači programa mogu preuzeti uputstvo sa propisanim uslovima koje treba da ispune za organizovanje programa, kao i obrazac koji je sastavni deo predloga programa.

Konkursna procedura i vremenski rok

Informacija o raspisivanju konkursa i tekst konkursa sa uputstvom i aplikacijom, kao i rezultati konkursa objavljeni su na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Određuje se u okviru svakog konkursa, s obzirom na to da su konkursi namenjeni različitim kategorijama korisnika.

Trajanje projekta

Za vreme trajanja letnjeg školskog raspusta

Ograničenja

Eventualna ograničenja su data u javnom pozivu i Uputstvu za dostavljanje predloga programa.

Posebni zahtevi

Utvrđeni su uslovima konkursa i zavise od vrste programa.

Kontakt

Sekretarijat za sport i omladinu
Pisarnica/III
Kraljice Marije 1/XI
11000, Beograd

Naziv programa:

Programi i projekti od interesa za mlade (godišnji programi)

Cilj programa/projekta

Predmet godišnjeg konkursa Sekretarijata za sport i omladinu su programi sa multidisciplinarnim programskim sadržajima kroz različite oblike rada: radionice, smotre, manifestacije programe izviđačkih odreda čijom realizacijom se stvaraju uslovi da mladi steknu neophodna osnovna saznanja i osmišljeno provode slobodno vreme, čime se otvaraju mogućnosti mladima za sticanje navika korisnih za život.

Oblast podrške

Programske aktivnosti od interesa za mlade

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Javni poziv se upućuje organizacijama, preduzećima, ustanovama i institucijama na teritoriji grada Beograda koji obavljaju programske aktivnosti od interesa za mlade.

Konkursna procedura i vremenski rok

Informacija o raspisivanju konkursa i tekst konkursa sa uputstvom i aplikacijom, kao i rezultati konkursa objavljeni su na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2014. godini, na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Trajanje projekta

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2014. godini, na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Ograničenja

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2014. godini, na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Sekretarijat za sport i omladinu
Pisarnica/III
Kraljice Marije 1/XI
11000, Beograd

Naziv programa:

Pojedinačni programi za mlade

Cilj programa/projekta

Podrška mladima (fizička lica – srednjoškolci i redovni studenti Beogradskog univerziteta) za odlazak na stručna usavršavanja, praksu, takmičenja i prezentaciju radova u inostranstvu i organizovanje u Beogradu seminara, manifestacija i strukovnih okupljanja sa inostranim elementom od strane studentskih udruženja Beogradskog univerziteta. Ovim programima omogućava se mladima da uz podršku budžeta odlaze na stručna usavršavanja, praksu, takmičenja i prezentaciju radova u inostranstvu i da organizuju strukovne manifestacije u Beogradu

Oblast podrške

Programske aktivnosti od interesa za mlade

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Javni poziv se fizičkim licima (učenicima srednjih škola i redovnim studentima Beogradskog univerziteta) i pravnim licima (strukovna studentska udruženja Beogradskog univerziteta).

Konkursna procedura i vremenski rok

Informacija o raspisivanju konkursa i tekst konkursa sa aplikativnom formom objavljuju se na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs i u štampanim medijima.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2014. godini, na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Trajanje projekta

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2014. godini, na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Ograničenja

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2014. godini, na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Sekretarijat za sport i omladinu
Pisarnica/III
Kraljice Marije 1/XI
11000, Beograd

Naziv programa:

Programi koji se realizuju tokom zimskog školskog raspusta, a koji su namenjeni učenicima beogradskih osnovnih i srednjih škola.

Cilj programa/projekta

Sekretarijat za sport i omladinu sufinansira programe koji sadrže sportsko-rekreativne, edukativne i kreativne aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola Beograda. Programi su besplatni, a realizuju se u periodu zimskog raspusta.

Oblast podrške

Predlozi programa podeljeni su u dve celine, i to: programi sportsko-rekreativnih aktivnosti i programi od interesa za mlade. 

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Poziv se upućuje:

 • sportskim centrima, javnim preduzećima, ustanovama i drugim privrednim društvima, na teritoriji grada Beograda registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
 • sportskim organizacijama, udruženjima i savezima na teritoriji grada Beograda;
 • organizacijama, udruženjima, privrednim društvima i ustanovama na teritoriji Beograda.

Konkursna procedura i vremenski rok

Informacija o raspisivanju konkursa i tekst konkursa sa aplikativnom formom objavljuju se na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs i u štampanim medijima.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Određuje se u okviru svakog konkursa, s obzirom na to da su konkursi namenjeni različitim kategorijama korisnika.

Trajanje projekta

Za vreme trajanja zimskog školskog raspusta

Ograničenja

Eventualna ograničenja su data u javnom pozivu i Uputstvu za dostavljanje predloga programa.

Posebni zahtevi

Utvrđeni su uslovima konkursa i zavise od vrste programa.

Kontakt

Sekretarijat za sport i omladinu
Pisarnica/III
Kraljice Marije 1/XI
11000, Beograd

83. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za zaštitu životne sredine

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Javni konkurs za finansiranje projekata udruženja na teritoriji grada Beograda u oblasti zaštite životne sredine

Cilj programa/projekta

Konkurs se odnosi na projekte obrazovanja, promocije i aktivizma na popularizaciji, podsticanju, usmeravanju i jačanju svesti o značaju zaštite životne sredine, kao i na projekte izgradnje institucionalne strukture za aktivnosti obrazovanja o održivom razvoju i zaštiti životne sredine, obnovljivoj energiji, očuvanju prirodnih resursa (voda, šuma, zemljišta i drugo), afirmaciji reciklaže, postupanja sa otpadom i ambalažom i drugih aktivnosti koji doprinose razvoju svesti o odgovornosti i potrebi aktivnog uključivanja građana u zaštitu i unapređenje životne sredine Beograda.

Oblast podrške

Zaštita i unapređenje životne sredine Beograda

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća imaju udruženja građana koja su registrovane u Beogradu i koja saglasno odredbama svog osnivačkog akta obavljaju aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Informacija o raspisivanju konkursa i tekst konkursa sa aplikativnom formom, kao i rezultati konkursa, objavljuju se na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs i u štampanim medijima.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2014. godini, na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Trajanje projekta

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2014. godini, na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Ograničenja

Mogu da učestvuju samo udruženja.

Posebni zahtevi

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2014. godini, na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Kontakt

Prijavu dostaviti na adresu:

Grad Beograd – Gradska uprava,
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Komisija za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje projekata udruženja građana,
27. marta 43–45
11000, Beograd
Tel.: +381 11 33 09 583, +381 11 33 09 737.

84. Hartefakt Fond (HF) nezavisna regionalna fondacija

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Program malih grantova

Cilj programa/projekta

Hartefakt je snažna fondacija koja kroz programe malih donacija podržava nezavisne, kritičke i prodemokratske snage na Balkanu koje imaju cilj da obezbede evropske integracije i prevazilaženje posledica oružanih sukoba iz devedesetih godina prošlog veka.

Oblast podrške

U okviru svog programa malih grantova, Hartefakt fond dodeljuje novčana sredstva svim pojedincima i grupama u regionu koji doprinose normalizaciji odnosa i izgradnji modernih građanskih društava. U okviru programa, Hartefakt fond se posebno usredsređuje na dodeljivanje donacija za projekte koji:

 • promovišu regionalnu saradnju u oblasti umetnosti i novih medija,
 • bave se pitanjima marginalizovanih grupa,
 • bave se omladinskim aktivizmom.

Geografska oblast

Republika Srbija, Bosna i Hercegovina, Kosovo

Ko može da konkuriše?

Hartefakt fond je najviše posvećen novim generacijama. Svoje programe sprovodimo za i u saradnji sa mladim, talentovanim i angažovanim javnim radnicima. Hartefakt posebno pomaže dolazećim generacijama stvaralaca koji žele da doprinesu promeni svojih sredina.

Konkursna procedura i vremenski rok

Zahtev

Neophodno je da uputite zahtev za dobijanje donacije. Zahtev se šalje u elektronskoj formi na e-mail adresu: grants@heartefact.org. Zahtev bi trebalo da ukratko (do jedne strane) predstavi vašu projektnu ideju, vas (ne više od jedne strane) i planiranu finansijsku konstrukciju. Tim će odgovoriti da li je spreman da vas podrži. Osoblje HF pregleda ideje i proverava da li vaš nacrt zadovoljava osnovne kriterijume. Ukoliko ideja zadovolji kriterijume i proces analize, ona se upućuje na proces razvoja projekta. Možda ćete dobiti poziv za sastanak, telefonski razgovor ili morati da odgovorite na dodatna pitanja. U ovoj prvoj fazi odluku donosi tim HF.

Projekat

Razvoj projekta započinje odlaskom na teren HF tima. Pošto dobijete poziv na podnošenje projekta, naš tim će vam pomoći da dizajnirate aplikaciju. Nakon konsultacija, ideja se uobličuje u predlog projekta i ulazi u proceduru preliminarnog odobrenja projektnog odbora HF. Projektni odbor (imena članova su tajna) razmatra vaš predlog projekta. U roku od 60 dana od dana finalnog podnošenja projekta dobićete odluku o podršci projektu. Projektna forma i drugi dokumenti biće vam dostupni u ovoj fazi. Budite spremni da svoju ideju stavite u format koji je neophodan zbog zakona, zahteva finansijera ili neke druge procedure.

Odobrenje

Projektni odbor HF odobrava projekat i o tome vas zvanično obaveštava. Posle odobrenja projekta, administracija HF započinje sa vama proceduru dodele donacije. Sredstva se dodeljuju nakon potpisivanja ugovora o donaciji. Projektne aktivnosti započinju tek kad se ova procedura okonča. Donacija ne pokriva troškove načinjene pre potpisivanja ugovora. Procedura od datuma prijema ideje do datuma donošenja konačne odluke traje najviše tri meseca.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos granta je 3.000 američkih dolara, maksimalni je 5.000 američkih dolara.

Trajanje projekta

Od tri do osam meseci.

Ograničenja

Ova procedura se ne odnosi na one organizacije sa kojima HF ulazi u koprodukciju. Takođe, grantom Hartefakt fonda je nemoguće pokriti troškove puta van regiona, grant program ne podržava izdavaštvo, kao ni konferencije, tribine i okrugle stolove koji su u projektu naznačeni kao jedina (ili glavna) aktivnost. Hartefakt fond ne podržava javne institucije i političke partije. Gantovi se ne mogu dodeliti pojedincima – mogu aplicirati samo organizacije.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Sva pitanja možete poslati na: info@heartefact.org.

E-mail adresa na koju možete uputiti projektnu ideju je: grants@heartefact.org.

85. Holcim

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Društvena odgovornost

Cilj programa/projekta

Jedna od naših najznačajnijih konkurentnih prednosti je kombinacija znanja, kreativnosti i inovacije svih naših radnika. Snažna društvena odgovornost ogleda se u brizi za dobrobit i sigurnost našeg osoblja i ljudi iz šire društvene zajednice. Svi oni doprinose našem poslovanju. U saradnji sa radnicima, njihovim porodicama, lokalnom zajednicom i društvom u celini, Holcim se zalaže za održiv ekonomski razvoj radi poboljšanja kvaliteta života.

Oblast podrške

 • Održivi razvoj i ulaganje u infrastrukturu
 • Obrazovanje u funkciji razvoja
 • Kultura u javnom prostoru

Geografska oblast

Sponzorisanje projekata koji donose korist lokalnoj zajednici oko naše fabrike cementa u Popovcu, uključujući sela koja gravitiraju Popovcu: Bošnjane, Stubica, Zabrega, Buljane, Šaludovac, Gornja Mutnica, Donja Mutnica, Davidovac, Glavica, Mirilovac, Izvor, Klačevica, Lešje, Mirilovac, Plana, Lebina, Sisevac; kao i one koji donose korist gradu Paraćinu. Sponzorstva uključuju i opštinu Paliula u Beogradu.

Ko može da konkuriše?

Holcim (Srbija) a.d sponzoriše samo organizacije i institucije registrovane u Srbiji, čiji projekti direktno i pozitivno utiču na lokalne zajednice i koriste održivom razvoju lokalnih zajednica.

Konkursna procedura i vremenski rok

Zahteve za sponzorstva potrebno je dostaviti pismeno na sledeću adresu:

Holcim (Srbija) a.d.
Odeljenje za marketing i komunikacije
35254, Popovac

ili na e-mail: nevena.radovanovic@holcim.com.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija pogledati na internet stranici: www.holcim.rs.

Trajanje projekta

Više informacija pogledati na internet stranici: www.holcim.rs.

Ograničenja

Holcim (Srbija) a.d. neće sponzorisati pojedinačne događaje, npr. okrugle stolove, godišnjice, izlete, koncerte, objavljivanje knjiga, brošura, časopisa itd., ukoliko isti nisu deo širih, kontinuiranih projekata.

Posebni zahtevi

Vise informacija na internet stranici: www.holcim.rs.

Kontakt

Holcim (Srbija)d.o.o.
35254 ,Popovac
Tel/Fax: +381 35 572200; +381 35 572207
E-mail: nevena.radovanovic@holcim.com

86. Kancelarija za evropske integracije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva u oblasti informisanja o procesu evropske integracije Republike Srbije

Cilj programa/projekta

Podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa Evropskom unijom (EU) i procesom pristupanja Republike Srbije EU, a u skladu sa dokumentom "Strategija komunikacije Vlade Republike Srbije o procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji" (usvojila Vlada RS 1. decembra 2011.)

Oblast podrške

Nije navedeno

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Konkursna procedura i vremenski rok

april/maj

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

3000000

Trajanje projekta

Okvirni datum početka realizacije odobrenih programa i priojekata jun/septembar 2014. Trajanje projekata 4 – 6 meseci

Ograničenja

Organizacija civilnog društva koja se javlja na konkurs mora da bude minimum dve godine upisana u Registar udruženja koji vodi Agencija za privredne registre. Takođe, neophodno je da je OCD koja konkuriše sprovela bar dva projekta o temama relevanatnim za ovaj konkurs

Posebni zahtevi

Nema posebnih zahteva.

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije
Nemanjina 34
11000, Beograd Srbija
Tel.: +381 (11) 30 61 100, 30 61 102, 30 61 103
Faks: +381 (11) 30 61 110
E-mail: office@seio.gov.rs

87. Kancelarija za Kosovo i Metohiju

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Finansiranje projektnih delatnosti organizacija civilnog društva čije su aktivnosti vezane isključivo za prostor Kosova i Metohije.

Cilj programa/projekta

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.kim.gov.rs

Oblast podrške

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.kim.gov.rs

Geografska oblast

Kosovo i Metohija

Ko može da konkuriše?

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.kim.gov.rs

Konkursna procedura i vremenski rok

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.kim.gov.rs

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.kim.gov.rs

Trajanje projekta

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.kim.gov.rs

Ograničenja

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.kim.gov.rs

Posebni zahtevi

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.kim.gov.rs

Kontakt

Kancelarija za Kosovo i Metohiju
Bulevar Mihaila Pupina 2
11070, Beograd
Srbija
Tel.: +381 (11) 2137 866
Faks: +381 (11) 311 7169

88. Kancelarija za ljudska i manjinska prava

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkursi za dodelu finansijskih sredstava udruženjima

Cilj programa/projekta:

Cilj programa jeste unapređenje i zaštita ljudskih prava, kao i unapređenje položaja i statusa Roma u Republici Srbiji.

Oblast podrške

Primena strateškog i pravnog okvira u skladu sa navedenim ciljevima.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkuristi registrovane organizacije civilnog društva (udruženja, savezi udruženja, fondacije i zadužbine) koje imaju statutom definisane ciljeve unapređenja ljudskih i manjinskih prava, unapređenja položaja Roma, uz ispunjavanje drugih uslova definisanih konkursima.

Konkursna procedura i vremenski rok

Definisano konkursom.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

400.000‒2.000.000 RSD.

Trajanje projekta

Definisano konkursom.

Ograničenja

Neće biti finansirani: programi i projekti koji izazivaju ili podstiču netoleranciju i diskriminaciju; projekti udruženja koja nisu uredno, savesno, blagovremeno potpuno realizovala predviđene projektne aktivnosti i ostale preuzete obaveze po osnovu ranijih konkursa Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Dodatna ograničenja će biti definisana konkursom i smernicama za podnosioce predloga projekta.

Posebni zahtevi

Dodatni zahtevi će biti definisani konkursom i smernicama za podnosioce predloga projekta.

Kontakt

Kancelarija za ljudska i manjinska prava
Bulevar Mihajla Pupina 2
11070, Novi Beograd
Srbija
E-mail: OCD.konkursi@ljudskaprava.gov.rs,

89. Kancelarija za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza između matične države i dijaspore

Cilj programa/projekta

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj:

 1. upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta;
 2. unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i dijaspore.

Oblast podrške

Očuvanje i jačanje veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu.

Geografska oblast

Dijaspora

Ko može da konkuriše?

 1. Organizacije u dijaspori
 2. Nevladine organizacije Srba u regionu koje su registrovane i imaju sedište u Reublici Sloveniji, Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Republici Makedoniji, Rumuniji, Republici Albaniji i Republici Mađarskoj
 3. Nevladine organizacije čije je sedište u Republici Srbiji.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv će biti otvoren tokom marta i septembra 2014. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ukupna vrednost sredstava koja su namenjena za Konkurse za sufinansiranje projekata za celu 2014. godinu iznosi ukupno 100.500.000,00 dinara.

Trajanje projekta

od 6 do 12 meseci

Ograničenja

Pravo učešća na konkursu nemaju:

 1. direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava
 2. pojedinci
 3. privredni subjekti

Posebni zahtevi

Podnosioci projekata su u obavezi da uz prijavu na konkurse, koji se podnose na posebnom obrascu, dostave sledeću dokumentaciju:

 1. . detaljno razrađen projekat po svim pojedinačnim stavkama iz prijave
 2. izjavu, potpisanu od strane ovlašćenog lica i overenu pečatom organizacije koja je podnosilac projekta
 3. projektnu tabelu
 4. rešenje o upisu u registar organizacija, kao dokaz da je organizacija registrovana u skladu sa propisima države u kojoj deluje, sa prevodom kod ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik

Naziv programa:

Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu

Cilj programa/projekta

Upotreba, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta. Unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i dijaspore i Republike Srbije i Srba u regionu.

Oblast podrške

Očuvanje i jačanje veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu.

Geografska oblast

Region

Ko može da konkuriše?

 1. Organizacije u dijaspori
 2. Nevladine organizacije Srba u regionu koje su registrovane i imaju sedište u Reublici Sloveniji, Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Republici Makedoniji, Rumuniji, Republici Albaniji i Republici Mađarskoj
 3. Nevladine organizacije čije je sedište u Republici Srbiji.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv će biti otvoren krajem marta i septembra 2014. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ukupna vrednost sredstava koja su namenjena za Konkurse za sufinansiranje projekata za celu 2014. godinu iznosi ukupno 100.500.000,00 dinara.

Trajanje projekta

od 6 do 12 meseci

Ograničenja

Pravo učešća na konkursu nemaju:

 1. direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava
 2. pojedinci
 3. privredni subjekti

Posebni zahtevi

Podnosioci projekata su u obavezi da uz prijavu na konkurse, koji se podnose na posebnom obrascu, dostave sledeću dokumentaciju:

 1. detaljno razrađen projekat po svim pojedinačnim stavkama iz prijave
 2. izjavu, potpisanu od strane ovlašćenog lica i overenu pečatom organizacije koja je podnosilac projekta
 3. projektnu tabelu
 4. rešenje o upisu u registar organizacija, kao dokaz da je organizacija registrovana u skladu sa propisima države u kojoj deluje, sa prevodom kod ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik

Kontakt

Kancelarija za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu
Vase Čarapića 20
11000, Beograd
Srbija
Tel.: +381 11 2638 033
Faks: +381 11 2636 815
E-mail: info@dijaspora.gov.rs, komunikacije@dijaspora.gov.rs

90. Kancelarija za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs u okviru Plana realizacije projekta "Unapređenje verske kulture, verskih sloboda i tolerancije"

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste afirmacija, zaštita i razvoj srpske kulturne baštine i njeno prezentovanje; podsticanje verskog kulturnog stvaralaštva; afirmacija, zaštita i razvoj verske kulture kao činioca etničkog i kulturnog identiteta nacionalnih manjina u Srbiji

Oblast podrške

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.vere.gov.rs.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.vere.gov.rs.

Konkursna procedura i vremenski rok

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.vere.gov.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.vere.gov.rs.

Trajanje projekta

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.vere.gov.rs.

Ograničenja

Što se tiče dinamike raspisivanja ovog Konkursa u 2014. godini, ona nije fiksno utvrđena, već se realizuje u skladu sa budžetskim mogućnostima tokom godine, a potencijalni korisnici će se informisati o raspisivanju Konkursa i drugim odredbama konkursne procedure putem sajta Kancelarije www.vere.gov.rs.

Posebni zahtevi

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.vere.gov.rs.

Kontakt

Kancelarija za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama
Bulevar Mihajla Pupina 2
11070, Novi Beograd
Srbija
Tel.: +381 (0)11 31 12 811; 31 12 861
Faks: +381 (0)11 31 13 527

91. Komesarijat za izbeglice i migracije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Javni poziv usmeren ka podršci projektima i programima koji su usmereni na istraživanje od značaja za utvrđivanje stanja i potreba korisnika priznatih i nepriznatih kolektivnih centara predviđenih za zatvaranje tokom ove godine, projekte pravne pomoći od značaja za izbegličku populaciju, kao i projekte za utvrđivanje stanja i potreba korisničke populacije u procesu integracije, reintegracije i održivog povratka

Cilj programa/projekta:

Javni poziv usmeren je ka podršci projektima i programima koji su usmereni na istraživanja od značaja za utvrđivanje stanja i potreba korisničke populacije u procesu integracija, reintegracija i prilikom ostvarivanja održivog povratka, projekte pravne i drugih vidova pomoći, kao i projekte unapređenja informisanosti u oblastima od značaja za korisničku populaciju.

Oblast podrške

Finansiranje predloga programa od značaja za populaciju izbeglica, interno raseljenih lica, tražilaca azila i povratnika po osnovu sporazuma o redmisiji.

Geografska oblast:

Nije navedeno

Ko može da konkuriše?

Nije navedeno

Konkursna procedura i vremenski rok

15.februar 2014. godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

5.000.000 RSD

Trajanje projekta

Započinjanje projektnih aktivnosti se može očekivati početkom aprila 2014. godine.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno.

Kontakt

Komesarijat za izbeglice i migracije
Ivana Anić Ćurko i Jelena Marić
011/28 57 574, 011/ 31 29 587
E-mail: jelena.maric@kirs.gov.rs, ivana.curko@kirs.gov.rs

Naziv programa:

Javni poziv za finansiranje programa usmerenih na obeležavanje datuma od značaja za izbegličku populaciju i realizaciju aktivnosti usmerenih ka očuvanju kulturnog identiteta izbeglica, interno raseljenih lica.

Cilj programa/projekta:

Javni poziv za finansiranje programa usmerenih ka obeležavanju datuma od značaja za izbegličku populaciju i realizaciju aktivnosti usmerenih ka očuvanju kulturnog identiteta izbeglica i interno raseljenih lica

Oblast podrške

Finansiranje predloga programa od značaja za populaciju izbeglica, interno raseljenih lica, tražilaca azila i povratnika po osnovu sporazuma o redmisiji. Geografska oblast: Nije navedeno

Ko može da konkuriše?

Nije navedeno

Konkursna procedura i vremenski rok

1. jun 2014. godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

3.130.000 RSD

Trajanje projekta

Započinjanje programskih aktivnosti se očekuje početkom avgusta.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno.

Kontakt

Komesarijat za izbeglice i migracije
Ivana Anić Ćurko i Jelena Marić
011/28 57 574, 011/ 31 29 587
E-mail: jelena.maric@kirs.gov.rs, ivana.curko@kirs.gov.rs

Naziv programa:

Javni poziv namenjen finansiranju programa/projekata usmerenih ka olakšanom ostvarivanju prava, integraciji i reintegraciji marginalnih grupa.

Cilj programa/projekta:

Javni poziv namenjen finansiranju programa/projekata usmerenih ka olakšanom ostvarivanju prava, integraciji i reintegraciji migrantskih grupa

Oblast podrške

Finansiranje predloga programa od značaja za populaciju izbeglica, interno raseljenih lica, tražilaca azila i povratnika po osnovu sporazuma o redmisiji. Geografska oblast: Nije navedeno

Ko može da konkuriše?

Na konkursu mogu da učestvuju OCD, registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje se bave pitanjima od značaja za gore navedene kategorije korisnika.

Konkursna procedura i vremenski rok

15. septembar 2014. godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

5.000.000 RSD

Trajanje projekta

Realizacija programskih aktivnosti se očekuje u novembru.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno.

Kontakt

Komesarijat za izbeglice i migracije
Ivana Anić Ćurko i Jelena Marić
011/28 57 574, 011/ 31 29 587
E-mail: jelena.maric@kirs.gov.rs, ivana.curko@kirs.gov.rs

92. Ministarstvo kulture i informisanja

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulturnog nasleđa za 2014. godinu

Cilj programa/projekta

Opšti cilj konkursa je: doprinos očuvanju, istraženosti, dostupnosti i održivoj upotrebi kulturnog nasleđa, kao i razvoju bibliotečko-informacione delatnosti u Republici Srbiji.

Oblast podrške

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

 1. za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nepokretnog kulturnog nasleđa;
 2. za zaštitu, očuvanje i prezentaciju arheološkog nasleđa;
 3. za zaštitu, očuvanje i prezentaciju muzejskog nasleđa;
 4. za zaštitu, očuvanje i prezentaciju arhivske građe;
 5. za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nematerijalnog nasleđa;
 6. za zaštitu, očuvanje i prezentaciju stare i retke bibliotečke građe;
 7. za bibliotečko-informacionu delatnost.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Na Konkursu mogu da učestvuju ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i i bibliotečko-informacione delatnosti, koji ove poslove obavljaju, kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa i bibliotečka delatnost. Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi. Ustanove kulture od nacionalnog značaja imaju pravo na prioritetno finansiranje programa i projekata koji se finansiraju, odnosno sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije na osnovu sprovedenog javnog konkursa na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o kulturi.

Na konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica koja se bave edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje ovih delatnosti, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke.Podnosioci prijava mogu konkurisati sa najviše tri projekta na Konkursu za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2014. godini

Podnosioci prijava mogu kokurisati sa istim projektom samo na jedan konkurs za sufinansiranje/finansiranje projekata Ministarsva kulture i informisanja.

Konkursna procedura i vremenski rok

Okvirni datum raspisivanja javnog konkursa

21. decembar 2013. godine do 21. januar 2014. godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije moraju da ispunjavaju najmanje tri kriterijuma koja su određena u članu 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije. (videti na www.kultura.gov.rs u kulturi). Posebna merila iz pravilnika za svaku pojedinačnu oblast moći će da se preuzmu na internet stranici Ministarstva kulture i informisanja www.kultura.gov.rs u kulturi.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Za dodatne informacije ili objašnjenja u vezi sa prijavljivanjem možete se obratiti na adresu: t.bojovic@kultura.gov.rs ili telefonom na: 011 33 98 652. Web: www.kultura.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja

Cilj programa/projekta

Ciljevi konkursa: podrška ostvarivanju prava građana na javno informisanje; razvoj medijskog pluralizma; podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja; podrška ostvarivanju prava nacionalnih manjina na informisanje na sopstvenom jeziku, podsticaj medijskog stvaralaštva u svim oblastina javnog života nacionalnih manjina; podrška ostvarivanju prava na informisanje osoba sa invaliditetom i podsticaj medijskog stvaralaštva ove kategorije lica; očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika na teritoriji Kosova i Metohije, kao i pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona (Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji).

Oblast podrške

Konkursi se odnose na sufinansiranje projekata/programa:

 1. oblasti javnog informisanja;
 2. oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina;
 3. oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona;
 4. oblasti informisanja osoba sa invaliditetom i
 5. elektronskih javnih glasila sa sedištem na Kosovu i Metohiji

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila, kao i pravna lica i preduzetnici registrovani za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.

Pravo učešća nemaju javni servisi - Radiodifuzna ustanova Srbije i Radiodifuzna ustanova Vojvodine, javna preduzeća iz oblasti javnog informisanja i javna glasila čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu.

Ukoliko je pravno lice osnivač više javnih glasila, ima pravo učešća na konkursu sa projektom svakog javnog glasila čiji je osnivač..

Konkursna procedura i vremenski rok

21. decembar 2013. godine do 21. januar 2014. godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni iznos traženih sredstava može biti:

 • 1.000.000,00 dinara na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja;
 • 1.000.000,00 dinara na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa na jezicima nacionalnih manjina;
 • 1.000.000,00 dinara na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona;
 • 700.000,00 dinara na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti informisanja osoba sa invaliditetom;
 • 700.000,00 dinara na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa elektronskih medija registrovanih na Kosovu i Metohiji.

Trajanje projekta

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje do 31.12.2014. godine

Ograničenja

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 80% vrednosti projekta. Ukoliko je učesnik konkursa za predloženi projekat u istoj kalendarskoj godini dobio sredstva iz budžeta (republičkog, pokrajinskog, lokalnog) za predloženi projekat može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 40% njegove vrednosti.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Za dodatne informacije ili objašnjenja u vezi sa prijavljivanjem možete se obratiti na adresu: t.bojovic@kultura.gov.rs ili telefonom na: 011 33 98 652. Web: www.kultura.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva

Cilj programa/projekta

Cilj konkursa je: stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj svih oblasti umetničkog stvaralaštva i usklađen kulturni razvoj u Republici Srbiji.

Oblast podrške

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

 1. muzike (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
 2. scenskog stvaralaštva i intepretacije (oblasti: drama, opera, balet i ples);
 3. vizuelnih (likovnih i primenjenih) umetnosti, multimedije i arhitekture;
 4. književnosti - manifestacije i nagrade;
 5. izdavačke delatnosti – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture;
 6. izdavačke delatnosti –kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti;
 7. kinematografije i audio-vizuelnog stvaralaštva ( samo filmski festivali, manifestacije, radionice i kolonije);
 8. izvornog narodno i amaterskog stvaralaštva;
 9. naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;
 10. kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji;
 11. kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom;
 12. kulturne delatnosti dece i za decu i mlade.​

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, kao i pojedinci sa teritorije Republike Srbije. Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi. Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu ministarstva.

Konkursna procedura i vremenski rok

21. decembar 2013. godine do 21. januar 2014. godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Konkurs nije namenjen sledećim projektima :

 1. Projektima koji su vezani za rekonstrukciju ili izgradnju novih objekata za kulturne namene;
 2. Pojedinačnim projektima koji su već podržani na prethodnim konkursima ministarstva (osim festivala, manifestacija i likovnih kolonija koje se održavaju svake godine);
 3. Proizvodnji filmova i filmskoj produkciji, produkciji tv serijala i podršci bioskopima;
 4. Projektima sa izrazito komercijalnim efektima, te muzičkim priredbama, turističko-privrednim i estradnim manifestacijama i drugim komercijalnim projektima;
 5. Projektima koji su prethodnih godina već bili finansirani budžetskim sredstvima, a nisu realizovani ili su sredstva nenamenski trošena;
 6. U oblasti arhitekture - projektima koji se odnose na izgradnju arhitektonskih objekata, već će se u obzir uzimati samo projekti koji arhitekturu razmatraju u širem kontekstu (aktivizam, umetničko i kritičko razmatranje društvenog aspekta arhitekture i urbanizma, intervencije u javnom prostoru koje uključuju arhitektonske celine i pojedinačne objekte, i sl.);
 7. Projektima iz oblasti zaštite kulturne baštine i medija.

Posebni zahtevi

Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije moraju da ispunjavaju najmanje tri od sledećih kriterijuma:

 1. kvalitet, značaj i sadržajna inovativnost ponuđenog projekta;
 2. podsticanje raznolikosti kulturnih izraza;
 3. održivost projekta;
 4. obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih vrednosti građanima i omogućavanje njihovog masovnog korišćenja;
 5. promovisanje kulture Republike Srbije u svetu i njihova uključenost u međunarodne mreže i projekte;
 6. podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi;
 7. podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
 8. obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i zaštitu kulturnog identiteta nacionalnih manjina u Republici Srbiji i Srba u inostranstvu;
 9. omogućavanje uslova za ravnomeran kulturni razvoj u Republici Srbiji i decentralizaciju kulture;
 10. primena novih tehnologija i umrežavanje;
 11. da su u funkciji obeležavanja najznačajnijih jubileja u kulturi;
 12. dugoročnost projekta;
 13. realan finansijski plan i različiti oblici finansiranja (koprodukcija, partnerstvo i slično);
 14. da je autor, odnosno organizator projekta izvršio svoje obaveze prema učesnicima u dosadašnjim projektima i Ministarstvu.

Kontakt

Za dodatne informacije ili objašnjenja u vezi sa prijavljivanjem možete se obratiti na adresu: t.bojovic@kultura.gov.rs ili telefonom na: 011 33 98 652. Web: www.kultura.gov.rs

93. Ministarstvo omladine i sporta

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

Cilj programa/projekta

Nije navedeno

Oblast podrške

Nije navedeno

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji RS, koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa. U zavisnosti od konačne odluke o vrsti i dinamici konkursa, na pojedinim konkursima moći će da konkurišu i zadužbine i fondacije, osnovane u smislu Zakona o zadužbinama i fondacijama, koje u svom statutu, pored ostalog, imaju prepoznat kao opštekorisni cilj i aktivnosti vezane za brigu o mladima, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Konkursna procedura i vremenski rok

10-17.2.2014.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

45,5 miliona RSD

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

rok za dostavljanje predloga projekata je najmanje 15 dana od dana raspisivanja konkursa

Posebni zahtevi

Nije navedeno.

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Tel: +381 11 311 33 19.

E-mail: konkursi.omladina@mos.gov.rs

Web: www.mos.gov.rs, mladisuzakon.rs

Naziv programa:

Konkurs za izbor Resurs centara u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih i promocije programa MLADI SU ZAKON

Cilj programa/projekta

U cilju podsticanja i promocije aktivizma i volonterizma mladih, Ministarstvo omladine i sporta je početkom 2010. godine pokrenulo program MLADI SU ZAKON koji se u saradnji sa partnerima iz civilnog sektora, Resurs centrima širom Srbije, uspešno realizuje četvrtu godinu za redom.

Oblast podrške

Nije navedeno

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji RS, koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa. U zavisnosti od konačne odluke o vrsti i dinamici konkursa, na pojedinim konkursima moći će da konkurišu i zadužbine i fondacije, osnovane u smislu Zakona o zadužbinama i fondacijama, koje u svom statutu, pored ostalog, imaju prepoznat kao opštekorisni cilj i aktivnosti vezane za brigu o mladima, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Konkursna procedura i vremenski rok

10.-17.2.2014.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

54 miliona RSD

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

rok za dostavljanje predloga projekata je najmanje 15 dana od dana raspisivanja konkursa

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Tel: +381 11 311 33 19.

E-mail: konkursi.omladina@mos.gov.rs

Web: www.mos.gov.rs, mladisuzakon.rs

Naziv programa:

Konkurs za podršku programima kojima se ostvaruje javni interes u oblasti omladinskog sektora na lokalnom nivou, a koji se realizuju u saradnji udruženja/saveza i kancelarija za mlade

Cilj programa/projekta

U cilju unapređivanja saradnje udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza sa kancelarijama za mlade na ostvarivanju javnog interesa u oblastima omladinskog sektora na lokalnom nivou.

Oblast podrške

Nije navedeno

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji RS, koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa. U zavisnosti od konačne odluke o vrsti i dinamici konkursa, na pojedinim konkursima moći će da konkurišu i zadužbine i fondacije, osnovane u smislu Zakona o zadužbinama i fondacijama, koje u svom statutu, pored ostalog, imaju prepoznat kao opštekorisni cilj i aktivnosti vezane za brigu o mladima, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Konkursna procedura i vremenski rok

10.-17.2.2014.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

42,36 miliona RSD

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

rok za dostavljanje predloga projekata je najmanje 15 dana od dana raspisivanja konkursa

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Tel: +381 11 311 33 19.

E-mail: konkursi.omladina@mos.gov.rs

Web: www.mos.gov.rs, mladisuzakon.rs

Naziv programa:

Konkurs za podršku radu i umrežavanje kancelarija za mlade

Cilj programa/projekta

U cilju pružanja podrške sprovođenju Nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou, umrežavanju kancelarija za mlade, radu i promociji Asocijacije kancelarija za mlade, kao i pružanja stručne podrške lokalnim samoupravama u razvoju omladinske politike na lokalnom nivou i realizaciji aktivnosti kancelarija za mlade u skladu sa njihovim mogućnostima i prioritetima.

Oblast podrške

Nije navedeno

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji RS, koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa. U zavisnosti od konačne odluke o vrsti i dinamici konkursa, na pojedinim konkursima moći će da konkurišu i zadužbine i fondacije, osnovane u smislu Zakona o zadužbinama i fondacijama, koje u svom statutu, pored ostalog, imaju prepoznat kao opštekorisni cilj i aktivnosti vezane za brigu o mladima, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Konkursna procedura i vremenski rok

10.-17.2.2014.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

13 miliona RSD

Trajanje projekta

2014. godina

Ograničenja

rok za dostavljanje predloga projekata je najmanje 15 dana od dana raspisivanja konkursa

Posebni zahtevi

Nije navedeno.

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta
Tel: +381 11 311 33 19.

E-mail: konkursi.omladina@mos.gov.rs

Web: www.mos.gov.rs, mladisuzakon.rs

Naziv programa:

Konkurs za realizaciju i afirmisanje međunarodne saradnje u oblastima omladinskog sektora i sufinansiranje programa i projekata koji se sufinansiraju iz sredstava IPA fondova i sredstava drugih međunarodnih donatora

Cilj programa/projekta

U cilju unapređenja međunarodne i regionalne saradnje u oblasti omladinske politike i osnaživanja mladih za veće učešće u društvu i međunarodnoj zajednici, kao i stvaranja uslova za sufinansiranje projekata odobrenih od Evropske komisije i bilateralnih donatora, a koji su usmereni ka aktivnom učešću mladih u realizaciji Nacionalne strategije za mlade u oblastima međunarodne saradnje.

Oblast podrške

Nije navedeno

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji RS, koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa. U zavisnosti od konačne odluke o vrsti i dinamici konkursa, na pojedinim konkursima moći će da konkurišu i zadužbine i fondacije, osnovane u smislu Zakona o zadužbinama i fondacijama, koje u svom statutu, pored ostalog, imaju prepoznat kao opštekorisni cilj i aktivnosti vezane za brigu o mladima, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa. Konkursna procedura i vremenski rok 10.-17.2.2014.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

28 miliona RSD

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

rok za dostavljanje predloga projekata je najmanje 15 dana od dana raspisivanja konkursa

Posebni zahtevi

Nije navedeno.

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta
Tel: +381 11 311 33 19.

E-mail: konkursi.omladina@mos.gov.rs

Web: www.mos.gov.rs, mladisuzakon.rs

Naziv programa:

Konkurs za podršku karijernom vođenju i savetovanju mladih

Cilj programa/projekta

U cilju podsticanja sprovođenja aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja mladih, a posebno stipendista Fonda za mlade talente RS, podsticanja i jačanja saradnje sa poslodavcima, posebno u oblasti organizacije i realizacije prakse za zainteresovane stipendiste, kao i podizanja kapaciteta kancelarija za mlade u pružanju usluga karijernog vođenja i savetovanja.

Oblast podrške

Nije navedeno

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji RS, koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa. U zavisnosti od konačne odluke o vrsti i dinamici konkursa, na pojedinim konkursima moći će da konkurišu i zadužbine i fondacije, osnovane u smislu Zakona o zadužbinama i fondacijama, koje u svom statutu, pored ostalog, imaju prepoznat kao opštekorisni cilj i aktivnosti vezane za brigu o mladima, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Konkursna procedura i vremenski rok

10.-17.2.2014.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

11 miliona RSD

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

rok za dostavljanje predloga projekata je najmanje 15 dana od dana raspisivanja konkursa

Posebni zahtevi

Nije navedeno.

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta
Tel: +381 11 311 33 19.

E-mail: konkursi.omladina@mos.gov.rs

Web: www.mos.gov.rs, mladisuzakon.rs

Naziv programa:

Konkurs za podršku izradi nove Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine sa Akcionim planom od 2015. do 2017. godine

Cilj programa/projekta

U 2014. godini ističe rok na koji je doneta Nacionalna strategije za mlade i Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade, te stoga Ministarstvo objavljuje konkurs za Stručnu podršku izradi Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine sa Akcionim planom od 2015. do 2017. godine.

Oblast podrške

Nije navedeno

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji RS, koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa. U zavisnosti od konačne odluke o vrsti i dinamici konkursa, na pojedinim konkursima moći će da konkurišu i zadužbine i fondacije, osnovane u smislu Zakona o zadužbinama i fondacijama, koje u svom statutu, pored ostalog, imaju prepoznat kao opštekorisni cilj i aktivnosti vezane za brigu o mladima, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Konkursna procedura i vremenski rok

10.-17.2.2014.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

11,5 miliona RSD

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

rok za dostavljanje predloga projekata je najmanje 15 dana od dana raspisivanja konkursa

Posebni zahtevi

Nije navedeno.

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta
Tel: +381 11 311 33 19.
E-mail: konkursi.omladina@mos.gov.rs
Web: www.mos.gov.rs, mladisuzakon.rs

Naziv programa:

Konkurs za podršku izradi nove Strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji za period od 2015. do 2020. godine sa Akcionim planom za period 2015.- 2016. godina

Cilj programa/projekta

U cilju podsticanja sprovođenja aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja mladih, a posebno stipendista Fonda za mlade talente RS, podsticanja i jačanja saradnje sa poslodavcima, posebno u oblasti organizacije i realizacije prakse za zainteresovane stipendiste, kao i podizanja kapaciteta kancelarija za mlade u pružanju usluga karijernog vođenja i savetovanja.

Oblast podrške

Nije navedeno

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji RS, koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa. U zavisnosti od konačne odluke o vrsti i dinamici konkursa, na pojedinim konkursima moći će da konkurišu i zadužbine i fondacije, osnovane u smislu Zakona o zadužbinama i fondacijama, koje u svom statutu, pored ostalog, imaju prepoznat kao opštekorisni cilj i aktivnosti vezane za brigu o mladima, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Konkursna procedura i vremenski rok

10.-17.2.2014.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

7 miliona RSD

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

rok za dostavljanje predloga projekata je najmanje 15 dana od dana raspisivanja konkursa

Posebni zahtevi

Nije navedeno.

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta
Tel: +381 11 311 33 19.
E-mail: konkursi.omladina@mos.gov.rs

Web: www.mos.gov.rs, mladisuzakon.rs

94. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa12

Različiti konkursi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije raspisuju se periodično tokom godine.

Cilj programa/projekta

Zavisi od konkretnog konkursa. Videti pod "Oblast podrške".

Oblast podrške

 • Jačanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda na tržištu.
 • Obezbeđivanje kvalitetne i zdravstveno ispravne hrane.
 • Obezbeđivanje podrške životnom standardu za poljoprivrednike koji ne mogu svojom proizvodnjom da obezbede ekonomski opstanak na tržištu.
 • Obezbeđivanje podrške ruralnom razvoju i zaštite životne sredine od negativnih uticaja poljoprivredne proizvodnje.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Detaljne informacije mogu se naći na: www.mpt.gov.rs.

Konkursna procedura i vremenski rok

Detaljne informacije mogu se naći na: www.mpt.gov.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Detaljne informacije mogu se naći na: www.mpt.gov.rs.

Trajanje projekta

Detaljne informacije mogu se naći na: www.mpt.gov.rs.

Ograničenja

Detaljne informacije mogu se naći na: www.mpt.gov.rs.

Posebni zahtevi

Detaljne informacije mogu se naći na: www.mpt.gov.rs.

Kontakt

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije Info centar, Omladinskih brigada br. 1 Poslovna zgrada SIV–III 11070 Novi Beograd, Srbija Tel: +381 11 260-7960; 260-7961 Fax: +381 11260-7961 E-mail: office@minpolj.gov.rs Web: www.mpt.gov.rs

12 Ministarstvo raspisuje raznovrsne konkurse u različitim periodima, pa sugerišemo redovnu proveru veb-sajta http://www.mpt.gov.rs radi provere novih potencijalnih izvora finansiranja.

95. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Poziv za podnošenje Predloga projekata u oblasti boračko invalidske zaštite

Cilj programa/projekta

Unapređenje položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca u Republici Srbiji kao i obeležavanje značajnih istorijskih događaja iz oslobodilačkih ratova Srbije.

Oblast podrške

Psihosocijalna rehabilitacija boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca. Negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Podnosioci predloga projekta mogu biti udruženja/organizacije koje treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:

 • da deluju na području Republike Srbije,
 • da su osnovane radi ostvarivanja ciljeva u oblasti poboljšanja položaja boraca, veterana, invalida i porodica palih boraca,
 • da su upisane u Registar udruženja kod nadležnog organa,
 • da imaju materijalne i ljudske resurse za sprovođenje programa/projekta,
 • da vode uredno finansijsko poslovanje

Konkursna procedura i vremenski rok

Do kraja februara 2014. Početak realizacije programa i projekata će biti odmah po okončanju procedura i rokova predviđenih Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

53.949.000,00 dinara

Trajanje projekta

Zaključno sa 31. decembrom 2014. godine.

Ograničenja

Organizacija ne može koristiti odobrena sredstva za promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavljanje delatnosti u cilju sticanja profita.

Posebni zahtevi

Finansijer ima pravo da zahteva modifikaciju programa/projekta kao i zaključenog ugovora, odnosno po otpočinjanju realizacije ugovora, u odnosu na eventualnu redukciju budžeta Ministarstva, sa jedne strane, ali i ukoliko se pokaže da pojedine budžetske stavke projekta ne odgovaraju realnim potrebama i/ili troškovima za realizaciju projekata, kao i ukoliko se na osnovu izveštaja ustanovi da udruženje u toku implementacije nije ostvarilo planirane rezultate ili nije sprovelo sve planirane aktivnosti

Kontakt

Ministarstvo rada i socijalne politike,
Nemanjina 22–26
11000 Beograd
Srbija
E-mail: osobesainvaliditetom@minrzs.gov.rs
Web: www.minrzs.gov.rs

Naziv programa:

Oblast rodne ravnopravnosti, naziv konkursa će biti naknadno određen.

Cilj programa/projekta

Reafirmacija principa rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji i jačanje saradnje Uprave za rodnu ravnopravnost, kao organa uprave u sastavu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, sa organizacijama civilnog društva.

Oblast podrške

Rodna ravnopravnost u Republici Srbiji.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše Nacionalne i lokalne organizacije civilnog društva.

Konkursna procedura i vremenski rok

Novembar 2014. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Oko 1.800.000,00 dinara

Trajanje projekta

Od 2015. godine

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Ministarstvo rada i socijalne politike
Uprava za rodnu ravnopravnost
Nemanjina 22–26
11000 Beograd
Srbija
Web: www.minrzs.gov.rs

96. Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za dodelu dotacija za podršku projektima kojima se doprinosi afirmaciji identiteta, vrednosti i potencijala Republike Srbije, odnosno nacionalnog brenda Srbije

Cilj programa/projekta:

Konkurs predviđa podršku organizacijama civilnog društva za realizaciju projekata kojima se doprinosi afirmaciji identiteta, vrednosti i potencijala Srbije, odnosno unapređenju brending procesa Srbije kroz aktivnosti podizanja nivoa svesti javnosti o značaju brendinga i nacionalnog brenda Srbije, uključivanje kapaciteta udruženja i OCD u nacionalni brending proces, unapređenje sadržaja efikasnosti komunikacije Srbije sa ciljem javnosti u funkciji povoljnijeg pozicioniranja Srbija u globalnoj i domaćoj javnosti.

Oblast podrške

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.mtt.gov.rs.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati udruženja građana.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv će biti otvoren tokom juna 2014. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.mtt.gov.rs.

Trajanje projekta

Početak realizacije projekta planiran je za jul 2014. godine.

Ograničenja

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.mtt.gov.rs.

Posebni zahtevi

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.mtt.gov.rs.

Naziv programa:

Konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima kojima se doprinosi očuvanje i unapređenje starih zanata u Republici Srbiji

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste očuvanje i unapređenje starih (tradicionalnih) zanata u Republici Srbiji.

Oblast podrške

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.mtt.gov.rs.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati udruženja građana.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv će biti otvoren u periodu od maja do jula 2014. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.mtt.gov.rs.

Trajanje projekta

Početak realizacije projekta planiran je za drugu polovinu 2014. godine.

Ograničenja

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.mtt.gov.rs.

Posebni zahtevi

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.mtt.gov.rs.

Naziv programa:

Konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima kojima se doprinosi razvoju i unapređenju elektronskog poslovanja

Cilj programa/projekta

Konkurs predviđa podršku pravnim licima i udruženjima sa statusom pravnog lica za realizaciju projekata kojima se podstiče razvoj elektronskog poslovanja i elektronskog poslovanja pomoću mobilnih telefona, odnosno elektronske trgovine, kao i uvođenje informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovanje malih i srednjih preduzeća, sa ciljem da se razvoj informacionog društva usmerava ka iskorišćenju potencijala IKT-a za povećanje efikasnosti rada, ekonomski rast, veću zaposlenost i podizanje kvaliteta života svih građana Republike Srbije.

Oblast podrške

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.mtt.gov.rs.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati udruženja građana.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv će biti otvoren u aprilu 2014. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.mtt.gov.rs.

Trajanje projekta

Početak realizacije projekta planiran je u periodu od jula do decembra 2014. godine.

Ograničenja

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.mtt.gov.rs.

Posebni zahtevi

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.mtt.gov.rs.

Naziv programa:

Konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima kojima se doprinosi promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informacionog društva

Cilj programa/projekta

Konkurs predviđa podršku pravnim licima i udruženjima sa statusom pravnog lica za realizaciju projekata radi realizacije prioriteta utvrđenih Strategijom razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji od 2010. do 2020. godine, Strategijom razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine koje čine osnov Digitalne agende za Republiku Srbiju.

Oblast podrške

U okviru EU, IKT su prepoznate kao glavni faktor uticaja na ekonomski rast i inovativnost, a među sedam vodećih inicijativa ekonomske strategije Evropa 2020 nalazi se "Digitalna agenda za Evropu", što pokazuje značaj koji IKT imaju u razvoju moderne ekonomije. Razvoj informacionog društva usmerava se ka iskorišćenju potencijala IKT za povećanje efikasnosti rada, ekonomski rast, veću zaposlenost i podizanje kapaciteta života svih građana. Planom rada Vlade za 2013. godinu predviđeno je prihvatanje Programa podrške organizaciji konferencija i drugih događaja koji doprinose promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informacionog društva.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati udruženja građana.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv će biti otvoren u martu 2014. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.mtt.gov.rs.

Trajanje projekta

Početak realizacije projekta planiran u periodu od maja do decembra 2014. godine.

Ograničenja

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.mtt.gov.rs.

Posebni zahtevi

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.mtt.gov.rs.

Kontakt

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Bulevar Mihajla Pupina 2 11070, Novi Beograd Srbija Tel.: 011/ 36 16 536 Faks: 011/ 36 10 297, 36 31 639 Web: www.mtt.gov.rs

97. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Programi u pripremi

Cilj programa/projekta

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja planira da u 2014. godini objavi javni konkurs za učešće u korišćenju finansijskih sredstava namenjenih za dotacije nevladinim organizacijama od značaja za obrazovanje, u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja. O tekstu javnog konkursa sa podacima o uslovima učešća, potrebnom dokumentacijom i procedurom prijave bićete naknadno obavešteni.

Oblast podrške

/

Geografska oblast

/

Ko može da konkuriše?

/

Konkursna procedura i vremenski rok

/ Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje /

Trajanje projekta

/

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Ministarstvo prosvete i nauke
Nemanjina 22–26,
11000, Beograd
Srbija

98. Ministarstvo zdravlja

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za realizaciju programa 1806 "Podrška udruženjima i organizacijama" projekat 01-"Podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja"

Cilj programa/projekta

Podsticanje aktivnosti stručnih saveta, organizacija i udruženja u skladu sa članom 18. tačka 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Oblast podrške

Prevencija hroničnih nezaraznih bolesti, podrška pacijentima obolelim od malignih bolesti, reproduktivno zdravlje, zdravlje dece i mladih, bolesti zavisnosti, mentalno zdravlje, zdravlje invalida, zdravlje starih, zdravlje Roma, sprečavanje nasilja u porodici, smanjenje svih oblika diskriminacije.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Sva udruženja građana registrovana na teritoriji Republike Srbije koja po svom Statutu obavljaju aktivnosti u oblasti zdravlja.

Konkursna procedura i vremenski rok

20.- 25. januar 2014.

Minimalni/maksimalni iznos

4 miliona dinara

Trajanje projekta

Početak realizacije projekta zavisi od plana aktivnosti predviđenih projektom. Odobreni projekat može trajati najviše 6 meseci, zaključno sa 15. decembrom 2014. godine.

Ograničenja

Sredstva se ne mogu odobriti udruženjima koja svoje ciljeve ne ostvaruju u oblasti zdravlja.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Ministarstvo zdravlja
Tel: +381 11 36 16 540
Web: www.zdravlje.gov.rs

99. Ministarstvo finansija i privrede

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Ministarstvo finansija nema planirane javne konkurse za finansiranje projekata i programa udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz sredstava budžeta RS u 2014. godini.

100. Nezavisno udruženje novinara Srbije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Nagrada za izuzetnost u istraživačkom novinarstvu

Cilj programa/projekta

Ovim nagradama NUNS i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu žele da podrže i afirmišu novinare koji se na ozbiljan i profesionalan način bave temama koje su od izuzetne važnosti za javnost u Srbiji.

Oblast podrške

Nagrada će se od ove godine dodeljivati u tri kategorije:

 1. elektronski mediji (radio i televizija),
 2. štampani mediji,
 3. on-lajn mediji.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Za nagradu mogu da konkurišu autori radova objavljenih u medijima Srbije od 1. aprila 2012. do 1. aprila 2013. godine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijava bi trebalo da sadrži: 

 1. popunjen prijavni formular (nalazi se ispod teksta konkursa),
 2. tekst ili prilog u štampanoj ili elektronskoj formi ili link veb-strane na kojoj je tekst ili prilog objavljen,
 3. potvrdu redakcije, potpisanu od strane urednika ili direktora, sa podacima o tome kada je i gde prilog, odnosno tekst, objavljen.

Prijave se mogu poslati poštom na adresu: Nezavisno udruženje novinara Srbije, Resavska 28, II sprat, 11000, Beograd, sa naznakom "Za konkurs" ili predati lično. Prijave se mogu poslati i elektronskom poštom na e-mail: dragana.janjic@nuns.rs.

Krajnji rok za prijavu na konkurs jeste 4. april 2013. godine. Radove može prijaviti sam autor, njegov urednik ili kolega.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Pobednici u sve tri kategorije biće nagrađeni sa po 1.200 američkih dolara

Trajanje projekta

/

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

Za prijavu kandidata iz štampanih medija važno je da se na fotokopiji ili skeniranom tekstu jasno vidi logo novine, potpis autora i datum objavljivanja. Forma prijave TV priloga je DVD snimak ili link na kome je snimak objavljen. Za kategoriju on-lajn medija potrebno je poslati link objavljenog rada.

Za tačnost sadržaja novinarskih radova odgovaraju redakcije koje su ih objavile. 

Kontakt

Informacije o konkursu i uslovima mogu se dobiti na NUNS-ovoj veb-strani: www.nuns.rs ili telefona: 011 33 43 255.

101. Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Različiti konkursi Pokrajinskog sekretarijata raspisuju se tokom cele godine.

Cilj programa/projekta

Cilj programa zavisi od konkretnog konkursa.

Oblast podrške

Sekretarijat obavlja poslove uprave koji se odnose na: razvoj i primenu svih vidova primarne i sekundarne energije, investicione i razvojno-istraživačke programe u oblasti uglja, nafte, derivata nafte i biogoriva, prirodnog gasa, toplotne i električne energije, geo-termalnih i mineralnih voda i svih vidova obnovljivih izvora energije, energetsku efikasnost i racionalno korišćenje energije; tekuću politiku razvoja energetike i mineralnih sirovina i funkcionisanje energetskog sistema, proizvodnje i potrošnje svih vidova energije; utvrđivanje energetskih sirovinskih rezervi; rešavanje po zahtevima za odobravanje za eksploataciju mineralnih sirovina i izvođenje rudarskih radova i odobrenja geoloških istraživanja.

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Više informacija o konkretnom konkursu možete pogledati na: www.psemr.vojvodina.gov.rs.

Konkursna procedura i vremenski rok

Više informacija o konkretnom konkursu možete pogledati na: www.psemr.vojvodina.gov.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija o konkretnom konkursu možete pogledati na: www.psemr.vojvodina.gov.rs.

Trajanje projekta

www.psemr.vojvodina.gov.rs.

Ograničenja

Zavisi od konkretnog konkursa.

Posebni zahtevi

Zavisi od konkretnog konkursa.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000, Novi Sad
Srbija
Tel.: +381 21 4874 337
Fax: +381 21 456 653
E-mail: psemr@vojvodina.gov.rs
Web: www.psemr.vojvodina.gov.rs

102. Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2014. godini

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste sufinansiranje projekata u oblasti zaštite pokretnog, nepokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa kojima se doprinosi zaštiti, konzervaciji, restauraciji, istraživanju, održivom korišćenju, promociji, prezentaciji najvrednijeg kulturnog nasleđa AP Vojvodine; unapređuje rad ustanova i organizacije koje se bave zaštitom kulturnog nasleđa i uvode međunarodni standardi u ovoj oblasti, populariše zaštita kulturnog nasleđa u javnosti, posebno kod dece i mladih; obezbeđuje dostupnost kulturnog nasleđa; obezbeđuje saradnja srodnih ustanova i organizacija u oblasti zaštite i razmena iskustava i razvija inovativnost u pristupu i metodama realizacije projekta u ovoj oblasti u AP Vojvodini; realizuju programi negovaranja i prezentovanja kutlurnog nasleđa Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj; realizuju projekti međuregionalne saradnje, očuvanja, promocije i razmene u oblasti zaštite kulturnog nasleđa; obezbeđuju i promovišu principi multikulturalnosti kroz zaštitu i prezentaciju kulturnog nasleđa.

Oblast podrške

Zaštita pokretnog i nepokretnog kulturnog nasleđa (arheološka istraživanja, iskopavanja i prezentovanje lokaliteta; zaštita, konzervacija i restauracija, rekonstrukcija i revitalizacija kategorisanih spomenika kulture; konzervacija i restauracija pokretnih kulturnih dobara; inoviranje stalnih muzejskih postavki; prezentovanje zaštite kulturnog nasleđa u digitalnoj formi i novim medijima; prezentacija i promocija kulturnog nasleđa kod dece i mladih; edukacija i unapređenje struke uvođenjem međunarodnih standarda u rad ustanova koje se bave zaštitom kulturnog nasleđa; tematske izložbe; zajednički projekti ustanova zaštite u AP Vojvodini, izdavački projekti, međuregionalna saradnja i drugo) i zaštita nematerijalno kulturnog nasleđa Srba u AP Vojvodini i Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj (negovawe i prezentovanje nematerijalnog kulturnog nasleđa, opremanje udruženja i društava osnovnim sredstvima za rad, i drugo).

Geografska oblast

Projekti koji se realizuju u AP Vojvodini u oblasti zaštite kulturnog nasleđa, projekti kojima se promoviše kulturno nasleđe AP Vojvodine u zemlji i inostranstvu; prostori nasenjenih srpskim stanovništvom u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organi lokalnih samouprava, ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa, koje ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost na osnovu zakona koji regulišu oblasti zaštite kulturnog nasleđa; druga pravna lica u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje poslova zaštite kulturnog nasleđa (uz priloženo mišljenje nadležne ustanove zaštite po vrstama kulturnih dobara ili po teritorijalnoj nadležnosti); tela i udruženja srpskih samouprava u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj i srpska kulturno-prosvetna udruženja registrovana u navedenim zemljama čija je pretežna delatnost kultura.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je raspisan 18. oktobra 2013. godine i trajao je do 18. novembra 2013. godine. Objavljen je se na veb-sajtu Sekretarijata (www.kultura.vojvodina.gov.rs), u dnevnim novinama "Dnevenik", "Službenom listu AP Vojvodine", kao i unovinama koje izlaze na jezicima nacionalnih manjina u AP Vojvodini.

Prijava se podnosi u jednom primerku na obrascu Prijave za finansiranje i sufinansiranje projekta i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2014. godini, i uz nju se obavezno prilaže druga neophodna dokumentacija navedena u Prijavi – II Obavezni prilozi, koja je sastavni deo Prijave.

Prijava se preuzima na veb-sajtu Sekretarijata (www.kultura.vojvodina.gov.rs).

Prijave se podnose u konkursnom roku, poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom naziva Konkursa.

Rezultati Konkursa se objavljuju na veb-sajtu Sekretarijata.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni/maksimalni iznosi sredstava koja se dodeljuju nisu određeni

Trajanje projekta

Trajanje projekta nije ograničeno, ali se konkursna dokumentacija i traženi iznosi odnose na fazu projekta koja se realizuje u kalendarskoj godini za koju se Konkurs raspisuje; za višegodišnje projekte dostavljaju se podaci o svim fazama projekta, ukupnoj vrednosti projekta i vrednostima svake faze projekta, postignutim rezultatima, izvorima fianansiranje ranijih faza projekta i slično... (sva neophodna dokumentacija koja se traži navedena je u obrascu Prijave).

Ograničenja

Podnosilac prijave može da konkuriše najviše sa 4 projekta/programa. Prijave koje se dostave nakon isteka konkursnog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima su na osnovu Konkursa dodeljena sredstva u prethodnoj kalendarskoj godini, a koji nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta i namenskom utrošku sredstava, ne razmatraju se.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Posebni zahtevi

Sa projektima zaštite nepokretnih kulturnih dobara na Konkursu mogu da učestvuju isključivo organi lokalne samouprave ili teritorijalno nadležne ustanove zaštite kutlurnih dobara i to sa projektima kategorisanih spomenika kulture za koje je: izrađena plansko-tehnička dokumentacija (o čemu se dostavlja kopija projekta kao dokaz), određena namena i korisnik, izdato konačno rešenje nadležnog organa o uslovima za izvođenje mera tehničke zaštite i drugih radova, izdato konačno rešenje nadležnog organa o saglasnosti na projekat i rešenje o određivanju lica za vršenje konzervatorskog nadzora.

Kontakt

- za oblast zaštite nepokretnog i pokretnog kulturnog nasleđa:
Dušica Juribašić,
Tel.: 021/487 45 34,
E-mail: dusica.juribasic@gmail.com

- za oblast zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj
Slavko Matić,
Tel.: 021/487-4642
E-mail: slavko.matic@vojvodina.gov.rs

103. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini

Cilj programa/projekta

Unapređivanje nivoa osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u AP Vojvodini;

 • obezbeđivanje uslova za podizanje kvaliteta obrazovanja;
 • dotiranje stručnih skupova i seminara iz oblasti obrazovanja i vaspitanja;
 • dotiranje takmičenja iz nastavnih predmeta čiji su inicijatori nevladine organizacije;
 • ostvarivanje i uspostavljanje međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti obrazovanja i vaspitanja,
 • dotiranje realizacije projekata u cilju osavremenjavanja nastavnih planova i programa, uvođenja inovacija u obaveznom, izbornom i fakultativnom nastavnom procesu i slobodnim aktivnostima i
 • dotiranje projekata koji imaju za cilj negovanje maternjeg jezika pripadnika nacionalnih zajednica i očuvanje tradicije.

Oblast podrške

Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje:

 • za programe i projekte na nivou osnovnog obrazovanja,
 • za programe i projekte na nivou srednjeg obrazovanja.

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju nevladine organizacije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Zahtevi se podnose u pismenoj formi isključivo na konkursnom obrascu Sekretarijata (Upitnik), koji treba da bude overen i potpisan od ovlašćenog lica podnosioca zahteva. Prijave sa potrebnom dokumentacijom (zvaničan dokaz o registraciji organizacije, fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju) se podnose na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice –
"Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini"
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

Obrazac upitnika se može preuzeti na zvaničnoj veb-prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice: www.puma.vojvodina.gov.rs

Okvirno vreme za raspisivanje Konkursa jeste februar‒mart 2014. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema ograničenja u okviru ukupnih raspoloživih sredstava.

Trajanje projekta

Finansirani projekti se realizuju do kraja tekuće kalendarske godine.

Ograničenja

Sredstava se ne dodeljuju sledećim subjektima:

 • fizičkim licima,
 • direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžetskih sredstava,
 • privrednim subjektima.

Ostala ograničenja:

 • neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave
 • prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa,
 • Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Posebni zahtevi

Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno, do isteka roka za prijavu po ovom konkursu, zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata. Podnosilac prijave u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu mora imati otvoren poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000, Novi Sad
Srbija
Tel.: + 381 21 48 746 08
Web: www.puma.vojvodina.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2014. godini

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste očuvanje i unapređenje međunacionalne tolerancije i promovisanje multikulturalizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Oblast podrške

Sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti koje za cilj imaju očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini sa naglaskom na:

 • unapređenje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internet-prezentacija, drugih oblika elektronskih prezentacija, štampanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u štampanim medijima i drugih oblika medijskih aktivnosti;
 • izdavanje knjiga, brošura, časopisa ili drugih publikacija neprofitnog karaktera;
 • organizovanje seminara, konferencija i drugih oblika naučnih i edukativnih skupova;
 • organizovanje kulturnih, obrazovnih, sportskih i drugih manifestacija.

Geografska oblast

Teritorija Autonomne Pokrajine Vojvodine

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati registrovana pravna lica – organizacije, udruženja, asocijacije sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju međunacionalne tolerancije, odnosno organizacije, udruženja i asocijacije čiji su programi, projekti ili aktivnosti usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Konkursna procedura i vremenski rok

Potrebna dokumentacija:

 • aplikacioni formular (prijava na Konkurs);
 • kopija rešenja o registraciji Agencije za privredne registre;
 • kopija rešenja o poreskom identifikacionom broju;
 • kopija Kartona deponovanih potpisa Uprave za trezor.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos nije ograničen.

Trajanje projekta

Sufinansiranje aktivnosti sa krajnjim rokom realizacije u tekućoj kalendarskoj godini.

Ograničenja

 • Pravno lice može podneti samo jednu prijavu na Konkurs;
 • Sredstva se ne dodeljuju za finansiranje tekućih troškova ili investicionih troškova podnosioca prijave;
 • Sredstva se ne dodeljuju direktnim budžetskim korisnicima.

Posebni zahtevi

Podnosilac prijave mora imati otvoren poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Kontakt

Bojan Gregurić, viši stručni saradnik za očuvanje međunacionalne tolerancije i multikulturalizma
tel: 021/487 46 04; fax: 021/ 456 217
e-mail: bojan.greguric@vojvodina.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u AP Vojvodini

Cilj programa/projekta

 • stvaranje uslova za razvoj kulture, nauke i umetnosti organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine,
 • negovanje i podsticanje narodnog stvaralaštva organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine,
 • očuvanje i negovanje jezika, narodnih običaja i starih zanata organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine,
 • zaštita i prezentacija folklornog nasleđa organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine,
 • književno, dramsko, scensko, muzičko i likovno stvaralaštvo, memorijale, festivali, manifestacije, umetničke kolonije, kampovi organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine,
 • negovanje i razvoj amaterizma, gostovanja ansambala organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine,
 • naučna istraživanja organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine;
 • saradnja sa matičnim zemljama i druge oblike međunarodne saradnje organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine;
 • sprovođenje programa i projekata usmerenih na ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Oblast podrške

Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje:

 • redovne delatnosti organizacija civilnog društva manjinskih nacionalnih zajednica nateritoriji AP Vojvodine
 • nabavke opreme za potrebe organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine,
 • projekata i organizovanja manifestacija različitih organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine.

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Pravo na dodelu budžetskih sredstava po ovom konkursu imaju udruženja, organizacije i druge asocijacije, organizacije koje ispunjavaju sledeće opšte i posebne uslove, i to:

opšti uslovi:

 • da imaju sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • da su registrovane kod nadležnog organa za registraciju,

posebni uslovi:

 • da su organizacije pripadnika etničkih zajednica i da se njihova delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili,
 • da su organizacije čija se delatnost zasniva na očuvanju i unapređenju međunacionalne tolerancije

Konkursna procedura i vremenski rok

 • prijave se podnose u pisanoj formi isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata (koji se postavljaju svake godine na internet-prezentaciji Sekretarijata), u dva primerka, sa dve izjave (izjave se takođe svake godine postavljaju na internet-prezentaciji sekretarijata) overene i potpisane od ovlašćenog lica podnosioca prijave,
 • prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u AP Vojvodini,
 • neće se uzimati u razmatranje prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail),
 • odnosno na drugi način, sem na način predviđen konkursom.

Uz prijave se obavezno podnosi i sledeća dokumentacija:

 • zvaničan dokaz o registraciji organizacije,
 • fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju,

Neće se uzimati u razmatranje:

 • prijave koje nisu blagovremeno dostavljene sekretarijatu (dostavljene u roku koji je predviđen u konkursu),
 • prijave koje nisu podnete na konkursnom obrascu Sekretarijata,
 • prijave koje nisu potpisane od ovlašćenog lica,
 • prijave koje nisu overene pečatom organizacije,
 • prijave koje su nepotpune, neuredne, nečitke, ispisane grafitnom olovkom,
 • prijave koje su podnete od subjekta koji nema pravo prijavljivanja na konkurs.

Neće se takođe uzimati u razmatranje prijave onih organizacije koje nisu podnele programski i finansijski izveštaj o utrošku sredstava dodeljenih toj organizaciji po prethodnim konkursima Sekretarijata.

Okvirno vreme za raspisivanje Konkursa jeste februar‒mart 2014. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema ograničenja u okviru ukupnih raspoloživih sredstava.

Trajanje projekta

Finansirani projekti se realizuju do kraja tekuće kalendarske godine.

Ograničenja

Sredstava se ne dodeljuju sledećim subjektima:

 • fizičkim licima,
 • direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžetskih sredstava,
 • privrednim subjektima.

Ostala ograničenja:

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Posebni zahtevi

Neće se uzimati u razmatranje prijave od aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno, do isteka roka za prijavu po ovom konkursu, zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata.

Ukoliko podnosilac prijave spada u kategoriju korisnika javnih sredstava u smislu člana 9 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, mora imati otvoren poseban namenski račun kod Uprave za trezor. Aplikant koji nema otvoren poseban namenski račun, u slučaju da se dodele sredstva na konkursu, u obavezi je da otvori ovakav poseban namenski račun.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000, Novi Sad
Srbija
Tel.: + 381 21 48 746 08
veb-sajt: www.puma.vojvodina.gov.rs

104. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Različiti konkursi Pokrajinskog sekretarijata, raspisuju se tokom cele godine.

Cilj programa

Cilj programa zavisi od konkretnog konkursa.

Oblast podrške

Oblast podrške odnosi se na dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru, nabavku nove opreme za zaštitu poljoprivrednih kultura od vremenskih nepogoda i nabavka ostale opreme na teritoriji AP Vojvodine, unapređenje lovstva, stočarstva, poljočuvarske službe, šumarstva, rekonstrukciju i podizanje ribnjaka, podršku organizatorima manifestacija sajamskog i izložbenog tipa u vezi s poljoprivrednom proizvodnjom i lokalno-tradicionalnih manifestacija iz nadležnosti Pokrajinskog sekretarija.

Detaljnije informacije možete pogledati na veb-stranici: http://195.178.40.73/poljoprivreda/taxonomy/term/1.

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Detaljnije informacije možete pogledati na veb-stranici: http://195.178.40.73/poljoprivreda/taxonomy/term/1

Konkursna procedura i vremenski rok

Sekretarijat raspisuje raznovrsne konkurse u različitim periodima, pa sugerišemo redovnu proveru veb-sajta: http://195.178.40.73/poljoprivreda/taxonomy/term/1 radi provere novih potencijalnih izvora finansiranja.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Detaljnije informacije možete pogledati na veb-stranici: http://195.178.40.73/poljoprivreda/taxonomy/term/1.

Trajanje projekta

Detaljnije informacije možete pogledati na veb-stranici: http://195.178.40.73/poljoprivreda/taxonomy/term/1.

Ograničenja

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Posebni zahtevi

Zavisi od konkretnog konkursa.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000, Novi Sad
Srbija
Tel.: +381 21 45 67 21
Fax: +381 21 45 60 40
Web: www.psp.vojvodina.gov.rs

105. Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Različiti konkursi Pokrajinskog sekretarijata, raspisuju se tokom cele godine.

Cilj programa/projekta

Cilj programa zavisi od konkretnog konkursa.

Oblast podrške

Privredni, tehnološki i regionalni razvoj u skladu sa planom razvoja Republike Srbije, odnosno Autonomne Pokrajine Vojvodine

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Zavisi od konkretnog konkursa.

Konkursna procedura i vremenski rok

Sekretarijat raspisuje raznovrsne konkurse u različitim periodima, pa sugerišemo redovnu proveru veb-sajta: www.spriv.vojvodina.gov.rs radi provere novih potencijalnih izvora finansiranja

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od konkretnog konkursa.

Trajanje projekta

Zavisi od konkretnog konkursa.

Posebni zahtevi

Zavisi od konkretnog konkursa.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za privredu
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000, Novi Sad
Srbija
Tel.: +381 21 48 74 209 i +381 21 48 74 300
Fax: +381 21 45 60 04
Web: www.spriv.vojvodina.gov.rs

106. Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

Cilj programa/projekta

Podizanje kvaliteta života mladih u APV.

Oblast podrške

a. ) Projekti iz oblasti SPORTA

U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:

 • Izgradnju sportskih objekata i terena;
 • Sanaciju, adaptaciju i opremanje sportskih objekata;
 • Godišnje i posebne programe pokrajinskih granskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine;
 • Programe podrške vrhunskim sportistima i trenerima, kao i perspektivnim sportistima mlađih uzrasnih kategorija iz AP Vojvodine;
 • Programe afirmacije školskog sporta na nivou AP Vojvodine;
 • Organizacija i priprema 7. SOŠOV-a;
 • Organizovanje ili učešće na sportskim takmičenjima i manifestacijama;
 • Programe kojima se doprinosi razvoju sporta u oblastima sporta za sve, dečjeg i omladinskog, ženskog i sporta osoba sa invaliditetom;
 • Druge programe kojima se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini.

b.) Projekti iz oblasti OMLADINE U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:

 • Projekte koji su usklađeni sa merama Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini (oblasti: obrazovanje mladih, zapošljavanje, zdravlje mladih, kultura i slobodno vreme mladih, aktivno uključivanje mladih u društvo, izgradnja civilnog društva, volonterizam, bezbednost, mobilnosti i informisanje mladih, ekologija i održivi razvoj i socijalna politika prema mladima);
 • Podrška funkcionisanju omladinskih centara, privođenje nameni prostora za mlade;
 • Aktivnosti koje imaju za cilj povećanje svesti o značaju reproduktivnog zdravlja kod srednjoškolske populacije u Vojvodini;
 • Podrška najuspešnijim darovitim studentima i učenicima - pomoć talentima (priprema i učešće na takmičenjima, studijska usavršavanja, poboljšanje uslova za rad talenata...).

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

a.) Za projekte iz oblasti SPORTA

U skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata iz oblasti sporta od inetersa za AP Vojvodinu, podnosioci projekata za koje se traže sredstva iz Budžeta APV mogu biti isključivo pravna lica i to:

 1. Sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu;
 2. Sportski savezi i društva u skladu sa Zakonom o sportu;
 3. Ustanove - Ustanove za sport, škole, fakulteti, itd.;
 4. Organi lokalne samouprave iz APV - gradovi i opštine, mesne zajednice.

Sportske organizacije, savezi i društva posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:

 • da su registrovani u Agenciji za privredne registre o čemu prilažu dokaz o registraciji;
 • da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine.

b.) Za projekte iz oblasti OMLADINE

U skladu sa Pravilnikom o postupku dodele sredstava u sektoru omladine, podnosioci projekata za koje se traže sredstva mogu biti isključivo pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine i to:

 1. Udruženja mladih, udruženja za mlade, omladinske i studentske organizacije i savezi;
 2. Organi lokalne samouprave - gradovi i opštine, mesne zajednice;
 3. Kancelarije za mlade, vaspitno-obrazovne, kulturne i druge ustanove za mlade.

Pravna lica iz tačke 1. posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali: delatnost organizacije mora da bude usmerena na stvaranje uslova za unapređenje kvaliteta života mladih.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je otvoren do 5. decembra 2014. godine, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2014. godini i objavljuje se "Službenom listu APV", dnevnim novinama "Dnevnik", kao i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu www.sio.vojvodina.gov.rs.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta

/

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu na telefon 021/487-4871.

107. Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite i demografije u 2014. godini.

Cilj programa/projekta

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za 2014. godinu finansirati, odnosno sufinansirati programe od javnog interesa koje realizuju udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite i demografije u ukupnom iznosu od 18.400.000,00 dinara.

Oblast podrške

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dodeljuje sredstva po ovom konkursu za finansiranje, podsticanje realizacije programa, odnosno sufinansiranje obezbeđenjem nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa i programskih aktivnosti i neophodnih funkcionalnih rashoda, udruženja građana u 2014. godini u ukupnom iznosu od 18.400.000,00 dinara od čega:

 • u oblasti zdravstvene zaštite u iznosu od 2.400.000,00 dinara,
 • u oblasti socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom u iznosu od 10.000.000,00 dinara,
 • u oblasti boračko-invalidske zaštite u iznosu od 5.000.000,00 dinara,
 • u oblasti demografije u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Organizacije civilnog društva u oblasti socijalne politike i demografije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini. Pravo učešća na konkursu imaju udruženja građana upisana u registar kod nadležnog organa za programske aktivnosti i projekte koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijava na konkurs podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u "Službenom listu APV", odnosno u javnom glasilu koje pokriva celu teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine (do 06.03.2014. godine).

Rezultati konkursa će biti objavljeni na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje nije odrеđen.

Trajanje projekta

Projekat mora biti realizovan do 31. decembra tekuće godine.

Ograničenja

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja građana upisana u registar kod nadležnog organa za programe koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Na konkursu ne mogu učestvovati:fizička lica, indirektni korisnici budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daje saglasnost Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ili Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Posebni zahtevi

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku isključivo na obrascu prijave koja se može preuzeti na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs i u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 47 (tel. 487-4400).

Uz prijavu se podnosi sledeća obavezna dokumentacija:fotokopija potvrde o registraciji kod nadležnog organa, fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju, fotokopija OP obrazaca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) i fotokopija izvoda iz Statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, sa naznakom:"Za konkurs".

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Neće se razmatrati prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju koji nisu u roku utvrđenim ugovorom dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava sa dokumentacijom.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000, Novi Sad
Telefon: +381 21 487 46 24
Faks: +381 21 456 586
E-mail: psz@vojvodina.gov.rs

108. Rekonstrukcija Ženski fond

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Ženske inicijative, Stipendije Žarana Papić, Urgentni grantovi i Specijalni fokus

Cilj programa/projekta

Ciljevi Fonda su:

 • da podrži ženske grupe da svojim programima postignu uticaj u javnosti koji vodi ka strateškim promenama;
 • da osnaži umrežavanje, saradnju i solidarnost;
 • da podstakne komunikaciju ženskog aktivističkog i akademskog iskustva.

Oblast podrške

Ženska ljudska prava i višestruka diskriminacija, ženske/rodne studije

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati Ženske grupe, Romske ženske grupe, LGBT grupe, studentkinje Ženskih studija.

Konkursna procedura i vremenski rok

Molimo vas da podnesete predlog projekta na formularu Rekonstrukcije Ženski fond na srpskom jeziku, sa budžetom u dinarskim iznosima.

Kako i kada se konkuriše:

Predlozi projekata se stalno primaju. U roku od dve nedelje dobićete potvrdu e-mailom ili običnom poštom da je vaš predlog projekta stigao.

Odluke donosi Upravni odbor, tri puta godišnje u ciklusima februar/mart, maj/juni, oktobar/novembar, osim u slučaju Urgentnih grantova kada se odluke donose u roku od 72 sata nakon slanja predloga.

Pitanja, nedoumice koje se odnose na pripremu predloga projekta možete uputiti na adresu office@rwfund.org

Predlog projekta i budžet pošaljite na e-mail adresu office@rwfund.org ili poštom na adresu: Rekonstrukcija Ženski fond, Vlajkovićeva 15, 11000 Beograd

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalan iznos granta je 150.000 din.

Trajanje projekta

Nije određeno

Ograničenja

Ekonomsko osnaživanje i zdravlje ne spadaju u prioritetne oblasti podrške Rekonstrukcije Ženskog fonda

Posebni zahtevi

U slučaju Urgentnih grantova mogu se prijaviti ženske grupe koje reaguju na novonastalu situaciju koja je nepredviđena i vremenski urgentna. Urgentni zahtevi se rešavaju u roku od 72 sata.

Kontakt

Rekonstrukcija Ženski Fond
Stevana Sremca 3/19,
11000, Beograd
Srbija
Tel./fax + 381 322 1139
E-mail: office@rwfund.org

109. Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Program o sredstvima za podsticanje programa i projekata koje realizuju udruženja radi pružanja pomoći stanovništvu na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa

Cilj programa/projekta:

Cilj programa jeste pružanje podrške organizacijama civilnog društva i jačanje civilnog društva i procesa integracije ovih opština u političke i društvene tokove u Republici Srbiji. Posebna pažnja se posvećuje omladinskim projektima i omladinskim organizacijama koje približavaju mlade svih etničkih zajednica.

Oblast podrške

Podsticanje projekata iz oblasti kulture i neformalnog obrazovanja, različitih omladinskih projekata, multietničkih projekata, podizanje kapaciteta organizacija civilnog sektora, podsticanje omladinskog aktivizma, poboljšanje uslova života građana, podizanje svesti o ekologiji i promocija multietničkog života.

Geografska oblast

Preševo, Bujanovac i Medveđa

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja koja su registrovana na teritoriji Republike Srbije i upisana u registar nadležnog organa.

Konkursna procedura i vremenski rok

Obrazac prijave se može preuzeti na sajtu: www.kt.gov.rs, a odluka o izboru projekata se donosi u roku od 10 dana po isteku roka za prijavu na konkurs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od pojedinačnog konkursa; više informacija na: www.kt.gov.rs.

Trajanje projekta

Zavisi od pojedinačnog konkursa; više informacija na: www.kt.gov.rs.

Ograničenja

Više informacija na: www.kt.gov.rs

Posebni zahtevi

Zavisi od pojedinačnog konkursa; više informacija na: www.kt.gov.rs.

Kontakt

Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
Bulevar Mihajla Pupina 2
11070, Beograd
Srbija
Tel-: +381 11 21 20 906, 21 20 907
Faks: +381 11 21 20 909
E-mail: office@kt.gov.rs, milutin.jovanovic@kt.gov.rs, goran.gavrilovic@kt.gov.rs

110. Telenor d.o.o.

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Društvena odgovornost

Cilj programa/projekta

U cilju odgovornog ponašanja prema lokalnoj zajednici u kojoj poslujemo, ulaganja u Srbiju i pomoći razvoja potencijala srpskog društva, od osnivanja Telenor fondacije 2007. godine, trudimo se da prepoznamo potrebe srpskog društva i kroz održive, delotvorne projekte pomognemo u rešavanju problema. Nastojimo da ostvarimo dugoročan efekat tako što projekte pratimo i podržavamo tokom dužeg vremenskog perioda.

Oblast podrške

Istražujući probleme sa kojima se suočava srpsko društvo, aktivnosti Fondacije usmerili smo ka sledećim oblastima:

 • mladi, njihovo obrazovanje i profesionalno usavršavanje,
 • društveno ugrožene grupe,
 • razvoj kulturne produkcije i tržišta umetnosti,
 • zaštita životne sredine.

Takođe, nastojimo da identifikujemo način na koji telekomunikacije mogu da doprinesu društvu i životnoj sredini i trudimo se da prednosti svoje delatnosti uključimo u svoje filantropske aktivnosti.

Geografska oblast

Fondacija inicira i podržava projekte koji nude održiva i razvojna rešenja na teritoriji cele Republike Srbije.

Ko može da konkuriše?

Mogućnost konkurisanja imaju organizacije i institucije registrovane u Republici Srbiji, koje za cilj imaju rešavanje problema u Srbiji na nacionalnom ili lokalnom nivou.

Konkursna procedura i vremenski rok

Apliciranje za podršku Telenor fondacije vrši se popunjavanjem formulara, koji obuhvata sva elemente neophodne za sagledavanje projekta – informacije o organizaciji koja aplicira, opis projekta uz detaljan pregled planiranih aktivnosti, kao i informacije o vremenskim rokovima i budžetu. Formular za apliciranje moguće je popuniti direktno na adresi: www.telenor.rs/media/TelenorSrbija/fondacija/OBRAZAC%20PRIJAVE.doc ili ga preuzeti sa veb-sajta i dostaviti e-mejlom ili preko poštanske adrese.

Projekti se razmatraju na sednicama Upravnog odbora Fondacije, koje se održavaju do četiri puta u toku godine, ukoliko se uklapaju u prioritetne oblasti rada Fondacije i ciljeve Kompanije.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Kada je u pitanju donacija novčanih sredstava, minimalni i maksimalni iznosi koje Telenor fondacija odobrava nisu striktno definisani. Pri razmatranju projekta, sagledavaju se svi elementi projekta, uključujući pregled troškova, koji se analiziraju u skladu sa planiranim aktivnostima. Podrška projektima ne uključuje isključivo novčana sredstava, već i korišćenje prednosti naše delatnosti i angažman zaposlenih u kompaniji:

 1. donacije proizvoda i usluga kao što su: Telenor internet, mobilni telefoni, računari i specijalni tarifni paketi, humanitarni brojevi za prikupljanje novčanih sredstava,
 2. učešće rukovodilaca i zaposlenih u projektima i humanitarnim akcijama,
 3. "know how" – znanje eksperata Kompanije.

Trajanje projekta

S obzirom na to da se sednice Upravnog odbora, na kojima se odlučuje o projektima koji će dobiti podršku, održavaju do četiri puta u toku godine, prijava projekata moguća je u toku cele godine.

Ograničenja

Telenor fondacija u skladu sa strategijom ne podržava:

 • zahteve pojedinaca koji se odnose na rešavanje problema materijalne prirode,
 • zahteve pojedinaca za sponzorisanje učešća na konferencijama, seminarima, treninzima i sličnim aktivnostima,
 • programe školovanja u inostranstvu,
 • troškove putovanja, smeštaja i sličnih troškova, ukoliko nisu deo većeg projekta,
 • sponzorisanje organizacije festivala, konferencija i sličnih aktivnosti,
 • sponzorisanje rada sportskih klubova i organizaciju sportskih aktivnosti.

Posebni zahtevi

Da bi projekat bio razmotren na sednici Upravnog odbora Fondacije, neophodno je da se uklapa u prioritetne oblasti našeg rada (mladi i obrazovanje, društveno ugrožene grupe, kultura i umetnost, zaštita životne sredine). Korišćenje komunikacionih servisa u okviru projektnih aktivnosti, u cilju delotvornijeg rešavanja problema pomoću modernih tehnologija, smatra se veoma značajnim elementom projekta, koji se razmatra sa posebnom pažnjom. Očekuje se da partnerska organizacija u svom poslovanju poštuje ljudska prava, ne koristi prisilni rad, zabranjuje diskriminaciju i korupciju i postupa preventivno prema životnoj sredini.

Kontakt

E-mail: fondacija@telenor.rs
Web: www.telenor.rs

111. Trag fondacija13

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Aktivne zajednice

Cilj programa/projekta

Program donacija Aktivne zajednice ima cilj unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji pomoću finansijske pomoći inicijativama koje uključuju građane u rešavanje zajedničkih problema u zajednicama iz kojih dolaze, na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse i potencijale i promovišu saradnju sa različitim sektorima.

Oblast podrške

Program Aktivne zajednice podržava inicijative koje imaju potencijal da donesu širu dobrobit za zajednicu radeći na problemima koji su zajednička briga.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati udruženja registrovana prema Zakonu o udruženjima, kao i neformalne grupe (neregistrovana udruženja na koja se isti zakon primenjuje), sa područja Republike Srbije, koja su osnovana i vođena od strane ljudi iz zajednice.

Konkursna procedura i vremenski rok

 • Konkurs za predaju predloga projekata otvoren je tokom cele godine.
 • Konkurs za predaju predloga i obrasci za prijavu mogu se dobiti na srpskom, mađarskom, albanskom i romskom jeziku na našem sajtu, zatim u kancelariji Trag fondacije, pomoću e-maila i faksa.
 • Odluke o dodeli grantova donose se dva do tri puta godišnje.
 • Proces odobrenja u proseku traje manje od jednog meseca, počevši od krajnjeg roka za primanje prijava.
 • E-mail adresa za slanje prijava: prijave@tragfondacija.org.

Svi podnosioci prijava će biti obavešteni o rezultatima

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do 400.000 dinara

Trajanje projekta

Projekti mogu trajati najmanje tri meseca, a najduže šest meseci, počev od dana potpisivanja ugovora o donaciji.

Ograničenja

 • pojedinci (putovanja, studije, učešće na konferencijama ili slične aktivnosti),
 • profitne inicijative i projekte usmerene na stvaranje prihoda,
 • čisto istraživački projekti (anketiranje, evaluacija, monitoring, ispitivanje i sl.),
 • aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa,
 • aktivnosti koje se odnose na propovedanje ili zagovaranje određene religije,
 • Vladine organizacije ili institucije (uključujući škole, zabavišta, mesne zajednice i sl.),
 • organizacije/grupe koje promovišu i zagovaraju netolerantnost i/ili nasilje
 • kupovina medicinske opreme i/ili medicinske usluge,
 • humanitarna pomoć i/ili kupovina drugih dobara radi njihove podele,
 • organizacije/grupe koje imaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili su direktno povezane sa međunarodnim agencijama i fondovima,
 • treninzi, seminari ili umrežavanje civilnog sektora,
 • škole kompjutera i/ili stranih jezika,
 • štampanje časopisa, knjiga i postavljanje veb-sajta,
 • izgradnja zgrada i druge kapitalne investicije, osim građevinskih radova malih razmera koji će pomoći uključivanju zajednice u određene inicijative,
 • oprema (kompjuteri, faksovi, fotoaparati, fotokopir mašine i druga kancelarijska oprema i osnovna sredstva za rad), osim u izuzetnim slučajevima u kojima je oprema neophodna za sprovođenje aktivnosti i garantuje dalju održivost programa,
 • projekti koji se odnose na međuopštinski ili republički nivo,
 • organizacije ili grupe koje nisu iz Srbije.

Posebni zahtevi

Projekat treba da :

 • ohrabruje ljude da postanu aktivni učesnici u promenama u svojim lokalnim zajednicama,
 • ima potencijala da donese pozitivne promene koje će trajati ili inspirisati nove promene u zajednici,
 • uvodi nove modele i primere dobre prakse u rešavanje zajedničkih problema.

Prioritet će imati inicijative koje ohrabruju prepoznavanje i upotrebu lokalnih resursa uključujući stručnost, robu i davanje u naturi, vreme...

Kontakt

Jelena Mihailović
Đevđelijska 19, Zvezdara, 11120 Beograd 35,
PAK 145319, Srbija
Tel./Fax: + 381 11 78 39 467
E-mail: jelena@bcif.org office@bcif.org
Web: www.bcif.org

13 Do 1.jula 2013. godine pod nazivom Balkanski fond za lokalne inicijative.

Naziv programa:

Centrifuga14

Cilj programa/projekta

Program Centrifuga ima za cilj da dodelom donacija aktivira mlade od 15 do 30 godina da iniciraju/pokrenu kreativne kulturne sadržaje u svojim lokalnim zajednicama.

Oblast podrške

Program Centrifuga podržava inicijative koje podstiču kreativne aktivnosti koje mogu obogatiti kulturne sadržaje za mlade i skrenuti pažnju na pitanja sa kojima se mladi suočavaju

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati omladinska udruženja registrovana prema Zakonu o udruženjima, kao i neformalne grupe (neregistrovana udruženja na koja se isti zakon primenjuje), sa područja Republike Srbije, koja su neprofitna i koja se na kreativan način bave pitanjima kulturnog aktivizma u svojim mestima.

Konkursna procedura i vremenski rok

- Prijavni formular može se naći na veb-sajtu, dobiti e-mailom ili poštom.

- Prijavni formular treba poslati e-mailom na adresu centrifuga@tragfondacija.org, poštom ili faksom na adresu kancelarije Trag fondacije.

Trag fondacija prima prijave jednom godišnje, a konkurs se raspisuje i završava u proleće svake godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni i maksimalni iznosi će biti objavljeni kada se otvori novi poziv za učešće na konkursu.

Trajanje projekta

Projekti se realizuju u periodu od jula do novembra tekuće godine.

Ograničenja

 • institucionalna podrška (koja pokriva samo operativne troškove organizacije)
 • infrastrukturna podrška (renoviranje, građevinske radove, kupovinu opreme poput laptopa, komjutera, faksa, telefona, TV, DVD plejera, muzičkih uređeja, fotoaparata...), osim u izuzetnim slučajevima u kojima su neka tehnička pomagala neophodna za sprovođenje aktivnosti i garantuje dalju održivost programa
 • projekti koji su isključivo nastavak već započetih aktivnosti
 • aktivnosti za koje se smatra da spadaju u nadležnost opštine ili su pod pokroviteljstvom opštine
 • projekti koji se odnose na kulturno nasleđe
 • projekti koji se odnose na međuopštinski, pokrajinski i republički nivo
 • stipendije
 • naučna istraživanja
 • međunarodna i studijska putovanja
 • religiozne teme
 • aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa

Posebni zahtevi

Prioritet se daje inicijativama koje podstiču aktivno učešće šire grupe ljudi, a ne samo članova omladinskih organizacija ili direktnih korisnika projektnih aktivnosti. U njih treba da su uključena lica, predstavnici institucija, organizacija, medija, sponzora iz zajednice koji bi mogli imati uticaja na odjek projektnih aktivnosti, kao i na poboljšanje kulturnih sadržaja mladih u budućnosti. Organizacije i neformalne grupe moraju biti iz lokalnih zajednica u kojima postoji filijala Erste Banke (osim Beograda, Novog Sada i Niša).

Od 2013.godine Centrifuga ima dodatak programu Centrifuga+. Cilj Centrifuge+ jeste da podrži saradnju organizacije i/li neformalne grupe iz najmanje dva grada koje svojim zajedničkim kapacitetom realizuju projekte usmerene ka većoj upotrebi javnog prostora. U okviru Centrifuge+ nosilac projekta (vodeća organizacija) mora da bude iz mesta u kome posluje Erste Banka, dok partnerska organizacija može da bude iz drugih gradova uključujući Beograd, Novi Sad i Niš.

Kontakt

Vjekoslav Vuković
Đevđelijska 19, Zvezdara, 11120 Beograd 35,
PAK 145319, Srbija
Tel./Fax: + 381 11 32 88 723
E-mail: vjekoslav@bcif.org office@bcif.org
Web: www.bcif.org

14 14 Program se sprovodi u partnerstvu i uz finansijsku podršku Erste Bank a.d. Novi Sad.