Strategija za smanjenje siromaštva Vlada Republike Srbije

Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja

za projekte NVO, lokalnih samouprava, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika - Mart 2013.

Uvodnici

O Vodiču kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja - Građanske inicijative

"Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji" nastao je pre šest godina, kao zajednički projekat tadašnjeg Tima potpredsednika Vlade Republike Srbije za smanjenje siromaštva (sadašnji Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pri Kabinetu potpredsednice Vlade za evropske integracije) i Građanskih inicijativa. Vodič je osmišljen sa idejom da potencijalnim korisnicima kao što su: organizacije civilnog društva (udruženja, fondacije, zadužbine, sindikati...), opštine, mala i srednja preduzeća preduzetnici i pojedinci, pruži pouzdane podatke o raspoloživim sredstvima međunarodnih i domaćih donatora, kao i državnih institucija i na taj način omogući im uvid u sredstva za realizaciju različitih projektnih aktivnosti. Namera autora Vodiča bila je da publikovanjem podataka doprinese kako društvenom, tako i ekonomskom poboljšanju života građana u Srbiji, kao i da podstakne saradnju između različitih aktera sa sličnim sadržajima rada.

U prvom izdanju "Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji" mogle su se pronaći informacije o programima 76 donatora, od čega je domaćih bilo svega 10, dok najnovije deseto izdanje sadrži informacije o 115 donatora, od čega su 43 domaća.

Prilikom izrade ovog izdanja Vodiča, po prvi put su pozivi za dostavljanje podataka upućeni na adrese 400 fondacija i zadužbina registrovanih u Srbiji. Iz malog broja pristiglih prijava je očigledno da se fondacije i  zadužbine u Srbiji ne osnivaju sa ciljem obezbeđivanja finansijske podrške OCD, već za filantropske i druge aktivnosti kao što su, na primer, očuvanja lokalnog kulturnog i istorijskog nasleđa, obezbeđivanje stipendija lokalnim studentima, i drugo. U najvećem broju slučajeva su to male fondacije koje neguju određene kulturne i tradicionalne programe i pokušavaju da obezbede finansijska sredstva za svoje aktivnosti.

Imajući u vidu podatke iz istraživanja o stanju organizacija civilnog društva u Srbiji iz 2011. godine, koje ukazuje na veliki broj novoosnovanih organizacija, sa jedne strane, i na lošu finansijsku situaciju postojećih OCD-a u Srbiji sa druge strane, ovaj Vodič se nametnuo kao pouzdani izvor informacija za sve one koji pokušavaju da pribave sredstva za rad svojih organizacija.

Kako su podaci u Vodiču podložni promenama i zahtevaju gotovo svakodnevno ažuriranje, molimo zainteresovane organizacije/donatore da o novinama u svojim programima blagovremeno obaveste tim Građanskih inicijativa koji je odgovoran za ovu bazu podataka kako bi se periodično vršile izmene. Istovremeno, upućujemo sve zainteresovane da redovno proveravaju veb-sajtove potencijalnih donatora čak i kada je nekom od programa objavljenom u ovom izdanju Vodiča istekao rok, jer je moguće objavljivanje novih konkursa i javnih poziva, u skladu sa strateškim opredeljenjima svakog pojedinačnog donatora.

Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta.

Građanske inicijative, www.gradjanske.org

O Vodiču kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja - Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Građanske inicijative, zajedno sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kancelarijom za evropske integracije i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, pripremili su deseto izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja, za projekte OCD, lokalnih samouprava, MSP i preduzetnika u Srbiji, za 2013. godinu. Vodič doprinosi boljoj informisanosti svih partnera i pruža uvid u sredstva za realizaciju najrazličitijih programskih i projektnih aktivnosti, a koja su na raspolaganju organizacijama civilnog društva, opštinama, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i pojedincima.

Vodič odgovara na veoma često pitanje koje čujemo u Srbiji: kome da pošaljemo svoj konkretan predlog projekta. U tom smislu Vodič olakšava posao svima koji već znaju šta im je potrebno, koju promenu žele da naprave i šta treba da urade da do nje dođu. Zbog toga jednom godišnje objavljujemo dopunjenu verziju Vodiča sa najnovim podacima i distribuiramo ga velikom broju zainteresovanih korisnika.

Trudili smo se da Vodič bude dovoljno informativan, ali i praktičan za upotrebu i tako bude koristan vodič za prikupljanje sredstava od domaćih i međunarodnih donatora, te državnih institucija.

Nadamo se da će i deseto izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja ispuniti svoju svrhu i biti dodatni podsticaj za uključivanje svih onih koji mogu da doprinesu većoj socijalnoj uključenosti u Srbiji i unapređenju kvaliteta života svih njenih građana i građanki.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kabinet potpredsednice Vlade za evropske integracije, Vlada Republike Srbije, sipru@gov.rs, www.inkluzija.gov.rs

O Vodiču kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja - Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Planiranje projekata ima dve osnovne faze: prvu, u kojoj se ideje pretvaraju u konzistentan plan akcija sa jasnim ciljevima i rokovima koji se moraju ostvariti i drugu, kada za realizaciju treba potražiti finansijska sredstva donatora. Ko god da je radio na pripremi projekata, može potvrditi da je lakše pripremiti projekat nego obezbediti sredstva za njegovo finansiranje.

Donatorska sredstva, ne samo da su ograničena, nego se moraju tražiti na različitim adresama i koristiti pod uslovima koje retko ko poznaje do detalja. Stoga, već uspostavljena tradicija izrade pregleda potencijalnih sredstava za koje organizacije civilnog društva, lokalne samouprave, mala i srednja preduzeća i preduzetnici mogu direktno da apliciraju kod raznih donatora predstavlja dragocenu pomoć brojnim društvenim partnerima da svoje inicijative i realizuju.

Borba protiv siromaštva i ublažavanje njegovih teških posledica na mnoge ljude koji se sami i bez pomoći sa strane ne mogu nadati boljem životu vrlo je težak posao. Lakše je ako se teret podeli između društvenih partnera – državnih organa i institucija i društvenih organizacija i udruženja građana. Očekujemo da će jednostavno upućivanje na donatorske adrese i upoznavanje sa uslovima za podnošenje projekata doprineti da se mnogi dobri projekti i inicijative brže i efikasnije realizuju na dobrobit onih kojima su najpotrebniji.

Nadamo se da smo stvorili efikasan instrument koji će olakšati identifikovanje potreba i omogućiti efikasno povezivanje sa donatorima. Voleli bismo ako bi lakša dostupnost i bolje poznavanje donatora imalo za rezultat nove ideje, inicijative i projekte jasno usmerene na rešavanje problema siromaštva u najugroženijim zajednicama.

Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u realizaciji ovoga projekta.

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći, www.seio.gov.rs

O Vodiču kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja - Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

Rаzvoj pravnog i finansijskog okvira za podsticajno okruženje za razvoj civilnоg društvа јеdаn je оd nајboljih pоkаzаtеlја odgovora države u uspostavljanju civilnog dijaloga. Snažan razvoj civilnog društva u Republici Srbiji, naročito u protekle dve decenije, ogleda se ne samo u broju od preko 19 000 udružеnjа građana, zadužbina, fondacija i drugih civilnih aktera, već pre svega u njihovom delovanju i uticaju koji ostvaruju u svim važnim segmentima društvеnоg i pоlitičkog života - оd bоrbе prоtiv kоrupciје, antidiskriminacije, poboljšanja položaja najugroženijih društvenih grupa, zaštite životne sredine, pružanja usluga u oblasti sоciјаlne zaštite, zdravlja, zapošljavanja, razvoja kulturne i omladinske scene, preduzetništva mladih i dr. Iako mnoge od tih organizacija deluju na nacionalnom nivou, većinu čine male, lokalne organizacije koje svojim inicijativama i projektnim aktivnostima utiču na sveukupno poboljšanje kvaliteta života građana i građanki.

Ključni element podsticajnog okruženja za razvoj i održivost civilnog društva jeste uspostavljanje transparentnog finansijskog okvira za podršku programskim i projektnim aktivnostima organizacija civilnog društva, zbog čega Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja može biti od velike koristi svima koji traže sredstva za realizaciju svojih programa i inicijativa, u cilju stvaranja pozitivne promene u lokalnoj sredini i društvu u celini.

Ovakav pregled potencijalnih donatora i raspoloživih sredstava omogućava ne samo organizacijama bolju informisanost i mogućnost planiranja, već je od značaja i za međunarodnu zajednicu u Republici Srbiji kao potencijalni osnov za bolje planiranje i koordinaciju budućeg obima i oblasti podrške, a u cilju obezbeđivanja efektivnijeg i efikasnijeg investiranja u razvojne programe.

Nadamo se da će i ovaj, deseti po redu Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja uspeti da olakša i unapredi rad svih zainteresovanih za ulaganje u unapređenje života građana i razvoj zajednice, pre svega na lokalnom nivou, čime će doprineti sveukupnoj izgradnji boljeg društva.

Ivana Ćirković
Direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

Inostrani izvori finansiranja

1. Ambasada Finske u Srbiji

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Embassy of Finland

Naziv programa:

Fond za lokalnu saradnju

Cilj programa/projekta

Cilj Fonda za 2013. godinu jeste da pomogne održivi razvoj Srbije u oblastima koje se odnose na sektore jačanja demokratije, dobre uprave, ljudskih prava i životne sredine, posebno u vezi sa procesom evropskih integracija Srbije.

Oblasti pomoći

 1. Demokratija, dobra uprava i jačanje vladavine prava
 2. Ljudska prava i manjine
 3. Životna sredina, održivo korišćenje prirodnih resursa uključujući i čiste tehnologije i obnovljive izvore energije

Geografsko područje

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati OCD , naučna i tehnološka zajednica, univerziteti i drugi obrazovne i istraživačke ustanove, nezavisni mediji, državna uprava i ustanove kulture, Privredna komora, organizacije koje se bave promocijom izvoza i investicija, preduzeća, organizacije tržišta rada i druge interesne grupe poput fondacija, verskih zajednica ili državnih agencija koje se bave promocijom gorenavedenih ciljeva, organizacije civilnog društva (OCD) i regionalne institucije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Poziv za podnošenje prijava biće objavljen na veb-sajtu Ambasade: www.finska.co.rs

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

20.000–40.000 evra

Trajanje projekta

Jedna godina

Ograničenja

Fond ne može da podrži:

- aktivnosti političkih stranaka,

- aktivnosti neregistrovanih organizacija,

- projekte čiji je korisnik jedno lice ili jedna porodica,

- pomoć potpuno dobrotvorne vrste,

- korisnike iz Finske.

Posebni zahtevi

Kontakt

Ambasada Finske

Birčaninova 29

11000 Beograd, Srbija

Web:www.finska.co.rs

2. Ambasada Japana u Srbiji

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Embassy of Japan

Naziv programa:

Program donacija za osnovne potrebe stanovništva (POPOS)

Cilj programa/projekta

Kao deo zvanične razvojne pomoći (ODA), vlada Japana nudi finansijsku pomoć za razvojne projekte inicirane od strane lokalnih zajednica u cilju zadovoljenja osnovnih ljudskih potreba.

Poznata kao "Program donacija za osnovne potrebe stanovništva" (POPOS), ova pomoć ima za cilj da kroz sprovođenje projekata obezbedi i doprinese jačanju zajednice i zadovolji osnovne ljudske potrebe na poljima kao što su: zdravstvena zaštita, osnovno obrazovanje, zaštita životne sredine, socijalna zaštita, smanjenje siromaštva, kao i sve druge oblasti koje se odnose na osnovne ljudske potrebe.

Najčešći primeri realizovanih donacija su: rekonstrukcija zgrada škola i vrtića (kao što su: zamena prozora i vrata ili rekonstrukcija mokrih čvorova, krova i podova), medicinska oprema i vozila hitne pomoći, vozila za odnošenje smeća i kontejneri, cisterne za vodu i čistilice, specijalna vozila za prevoz lica sa posebnim potrebama, oprema za institucije socijalne zaštite i drugo.

Oblast podrške

Pružanje podrške raznim razvojnim potrebama, kao što su:

- zdravstvena,

- obrazovanje,

- očuvanje životne sredine,

- socijalna zaštita.

Geografska oblast

Republika Srbija, Republika Crna Gora

Ko može da konkuriše?

Program POPOS može podržati projekte predložene od strane različitih organizacija, kao što su: zdravstvene ustanove, osnovne škole i vrtići, javna komunalna preduzeća, ustanove socijalne zaštite, udruženja, međunarodne ili lokalne NVO (kao i ostale neprofitne organizacije), lokalni organi vlasti, itd. Samo direktni korisnici mogu aplicirati (posredovanje nije moguće). Fizička lica ne mogu konkurisati za POPOS donacije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Ambasada Japana prima prijave za POPOS donacije tokom cele godine, ali preporučujemo da ih što pre pošaljete. Fiskalna godina traje od aprila do marta naredne godine. Molimo Vas da imate u vidu da Ambasada Japana dobija veliki broj molbi tokom čitave godine (godišnje se prima više od 200 molbi iz čitave Srbije), ali da nije u mogućnosti da na sve njih pozitivno odgovori. Ipak, Ambasada će poslati pismeni odgovor na molbu svim aplikantima.

Prvi korak ka apliciranju za donaciju vlade Japana jeste slanje uredno popunjene dokumentacije regularnom poštom Ambasadi Japana u Beogradu.

Neophodna dokumentacija:

1. aplikacioni formular popunjen na engleskom jeziku (koji možete preuzeti sa: http://www.yu.emb-japan.go.jp/srpski_verzija/donacije.html),

2. tri ponude od različitih ponuđivača za konkretnu opremu ili izvođenje radova za koje želite da aplicirate; ponude moraju biti u evrima, bez PDV-a i (ako je u pitanju roba od direktnog uvoznika) bez carine; Ambasada preporučuje da na ponudama jasno bude istaknuta napomena da je cena bez PDV-a (i carine ako je to moguće), da opcija važenja ponude bude 12 meseci i da svi identifikacioni podaci o kompaniji (matični broj, PIB i sl.) budu navedeni,

4. ne postoji obaveza, ali Ambasada Japana preporučuje da pošaljete i slike aktuelnog problema (najpoželjnije su razvijene fotografije u odabranom formatu).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalan budžet za pojedinačan projekat je deset miliona japanskih jena. Zbog kursnih razlika, taj iznos u evrima varira iz godine u godinu. Molimo Vas da se konsultujete sa osobljem Ambasade za detaljnije informacije.

Trajanje projekta

Nakon potpisivanja ugovora o donaciji projekat mora biti implementiran u roku od jedne godine. Donirana roba i izvedeni radovi će biti povremeno kontrolisani od strane osoblja Ambasade narednih nekoliko godina nakon završetka projekta. Da bi odabrali projekat, stavljamo visok prioritet na: urgentnost, održivost projekta, broj korisnika i sl. Nakon pravljenja užeg izbora, osoblje Ambasade će posetiti kandidata kako bi steklo uvid u trenutnu situaciju i prikupilo podatke o izvodljivosti potencijalnog projekta. Nakon ponovne procene na osnovu poseta aplikantima, Ambasada će aplicirati Ministarstvu inostranih poslova u Tokiju sa konačnom listom projekata. Nakon odobrenja iz Tokija, Ambasada će zaključiti ugovore o donaciji.

Ograničenja

Fizička lica ne mogu konkurisati za POPOS donacije, jer je ovaj vid pomoći namenjen zajednici. Ukoliko aplicirate za nabavku novog vozila, molimo Vas da imate u vidu da sredstva dobijena POPOS donacijom obuhvataju samo nabavku specijalnih vozila (standardna putnička ili teretna vozila nisu obuhvaćena programom). Ovaj program ne predviđa nabavku kancelarijskog materijala (računajući i osnovnu IT opremu), a ni potrošne ili jednokratne robe. Takođe, POPOS donacije nisu namenjene plaćanju operativnih i drugih troškova funkcionisanja institucija.

Posebni zahtevi

Sem prihvatanja opštih načela POPOS programa, Ambasada Japana ne postavlja posebne uslove i/ili zahteve.

Kontakt

Ambasada Japana

Geneksovi apartmani

Vladimira Popovića 6

11070, Novi Beograd

Tel: 011 301 28 00,

Fax: 011 311 82 58

E-mail: info@s1.mofa.go.jp

Web: http://www.yu.emb-japan.go.jp/

3. Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Royal Netherlands Embassy

Naziv programa:

Program ambasade MATRA

Cilj programa/projekta

Matra je program kojim rukovodi Ministarstvo spoljnih poslova Holandije, a kojim se podržava proces društvenog preobražaja u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Sâm naziv "MATRA" nastao je iz izraza "maatschappelijke transformatie" koji na holandskom znači "društveni preobražaj". Ovaj program usredsređen je na aktivnosti koje doprinose razvoju otvorenih, pluralističkih, demokratskih društava, čvrsto zasnovanih na vladavini prava. Matra posebno ima za cilj jačanje tkiva civilnog društva, sa naglaskom na značaj saradnje i interakcije između organa privatnog i javnog sektora.

Oblast podrške

- Pravosuđe i unutrašnji poslovi

- Javna administracija/ javni red/ policija

- Ljudska i manjinska prava

- Promocija slobodnih medija

- Promocija evroatlanskih integracija 

Geografska oblast

Srbija, Crna Gora

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati NVO i državne ustanove.

Konkursna procedura i vremenski rok

Predloge je moguće podnositi tokom cele godine.

- Prijave moraju biti relevantne za ciljeve programa Matra.

- Prijave se moraju odnositi na jednu ili više gorenavedenih tema programa Matra.

- Projekat bi trebalo da predstavlja lokalnu inicijativu.

- Ciljna grupa bi trebalo da bude jasno definisana.

- Vrednost projekata obično varira u rasponu od minimalno 5.000 evra do maksimalno 50.000 evra.

- Projekti vrednosti do 15.000 evra ne bi trebalo da traju duže od 12 meseci.

- Projekti čija je vrednost znatno iznad 15.000 evra mogu da traju do 24 meseca.

U obzir uzeti i sledeće faktore:

- prezentaciju problema, cilja, ciljne grupe i očekivanih rezultata,

- aktivnosti, raspored i budžet,

- aktivno učešće ciljne grupe u svim fazama projekta,

- razmere sopstvenog doprinosa ciljne grupe (finansijskog ili u naturi),

- podrška za i izvodljivost/održivost aktivnosti,

- kapacitet izvršne agencije za rukovođenje projektom,

- distribuciju po temama programa Matra,

- da li projekat utiče na pristupanje Srbije Evropskoj uniji i da li podstiče svest o evropskim integracijama,

- prednost imaju finansijska sredstva koja služe kao "seed" sredstva, tj. sredstva kojima se stimulišu procesi u lokalnim sredinama.

Prijavljivanje

- Prijave moraju biti podnete Ambasadi Holandije u Beogradu.

- Prijave bi trebalo podnositi na engleskom jeziku, na standardnim obrascima za prijavu.

U svakom slučaju, predlog projekta bi trebalo da sadrži:

-    informacije o organizaciji koja podnosi prijavu i njenim najvećim uspesima,

-    detaljan opis problema, ciljeva projekta, planiranih aktivnosti i mera koje su preduzete u cilju povećanja održivosti rezultata,

- detaljan i transparentan budžet izražen u evrima, sa procenom svih troškova i specifikacijom svakog izvora prihoda, kao i sve doprinose organizatora projekta i ciljne grupe; prijave bi trebalo da budu upotpunjene relevantnom dokumentacijom (u zavisnosti od specifičnih aktivnosti koje se predlažu), poput radnih biografija (CV) stručnjaka, faktura za usluge nabavljene spolja, preporuke, itd.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Od 5.000 do 50.000 evra

Trajanje projekta

Projekti u vrednosti do 15.000 evra ne bi trebalo da traju duže od 12 meseci.

Projekti čija je vrednost znatno iznad 15.000 evra mogu da traju do 24 meseca.

Ograničenja

Za program ambasade Matra ne mogu se prijavljivati:

- humanitarna pomoć,

- komercijalne aktivnosti,

- projekti sa pretežno akademskim fokusom, tj. studije izvodljivosti, istraživanja, itd.,

- projekti koji se isključivo ili u pretežno odnose na isporuku roba ili materijala,

- infrastrukturni ili građevinski projekti,

- stipendije ili programi obrazovanja.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Aleksandra Kalinić

Ambasada Kraljevine Holandije

Simina 29                                            

11000 Beograd, Srbija                           

Tel.: + 381 11 20 23 900

Fax: + 381 11 20 23 999

Email: bel-os@minbuza.nl

Web: www.nlembassy.rs

4. Ambasada Kraljevine Norveške u Srbiji

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Royal Norwegian Embassy in Belgrade

Naziv programa:

Fond Ambasade

Cilj programa/projekta

Razvoj civilnog društva i lokalnih zajednica

Oblasti pomoći

 • Vladavina prava, dobro upravljanje i borba protiv korupcije
 • Reforma sektora odbrane i bezbednosti
 • Mir, pomirenje, manjine i ljudska prava, ugrožene grupe i rodna pitanja
 • Ekonomski razvoj i preduzetništvo
 • Pitanja vezana za energetiku, ekologiju i klimu

Geografsko područje

Republika Srbija, Crna Gora i Makedonija

Ko može da konkuriše?

Pomoć bi trebalo da koristi svim nivoima društva. Najčešće konkurišu institucije i organizacije iz javnog sektora ili civilnog društva. Posebno važne ciljne grupe su etničke manjine, deca, mladi i žene.

Konkursna procedura i vremenski rok

Fond Ambasade otvoren je čitave godine. Smernice su dostupne na: http://www.norveska.org.rs/Embassy/bilateral/The-Embassy-Fund--NOW-OPEN-FOR-PROPOSALS-/Embassy-Fund-2012---Call-for-application/

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije određen minimalni iznos, a maksimalni iznos ide do 750.000 norveških kruna (oko 100.000 evra).

Trajanje projekta

Do jedne godine

Ograničenja

Troškovi koji se ne mogu pokrivati iz granta:

 • finansiranje izvoza, uvoza ili marketinga robe ili usluga;
 • operativni troškovi osim inicijalnih troškova faze osnivanja;
 • uspostavljanje aktivnosti u Norveškoj;
 • razvoj ili testiranje novih tehnologija;
 • prevoz humanitarne pomoći.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

projects.belgrade@mfa.no

5. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Embassy of the United States, Belgrade

Naziv programa:

Program malih donacija Komisije za demokratiju

Cilj programa/projekta

Podrška razvoju demokratije i demokratskih institucija u Republici Srbiji

Oblast podrške

Podrška razvoju demokratije i demokratskih institucija u Republici Srbiji

Geografska oblast

Srbija – akcenat je na područjima van Beograda

Ko može da konkuriše?

Donacije će pre svega biti dodeljene organizacijama civilnog društva (OCD) i drugim neprofitnim organizacijama iz regiona izvan Beograda.

Konkursna procedura i vremenski rok

Formular za prijavljivanje i uputstva nalaze se na sajtu:

http://serbia.usembassy.gov/dcsgp.html

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni iznos – 24.000 dolara.

Trajanje projekta

Do jedne godine

Ograničenja

Komisija za demokratiju pri ambasadi SAD u Beogradu ne dodeljuje sredstva projektima: koje predlažu organizacije ili pojedinci koji nisu iz Srbije; koji su vezani za aktivnosti političkih partija; konferencije i individualna putovanja u inostranstvo; dobrotvorne aktivnosti i humanitarni rad; kampanje za prikupljanje sredstava; komercijalne projekte; umetničke i kulturne projekte; naučna istraživanja; pojedincima koji nisu članovi organizacije koja može da obezbedi održivost projekta na duži rok; onima koji dupliraju postojeće programe.

Posebni zahtevi

Predlozi projekata podnose se na engleskom jeziku; dodatna dokumentacija može biti na srpskom jeziku. Predlozi projekata treba da sadrže sve informacije koje se traže u prijavnom formularu; sume navedene u budžetu projekta izražavaju se u američkim dolarima. Troškovi koji se odnose na teritoriju van Srbije (transport u inostranstvu, kupovina robe ili plaćanje usluga u inostranstvu, itd.) ne smeju da budu uključeni u budžet za koji se traže sredstva; na plate stalno zaposlenih na realizaciji projekta (menadžer projekta, pomoćnik menadžera, računovođa, itd.) ne treba da odlazi više od 35% od ukupnog predviđenog budžeta za projekat; u budžet treba da budu uključeni i troškovi bankovnih transakcija. Finansijska sredstva se dodeljuju jednokratno. Za dodelu novih sredstava se može ponovo konkurisati, ali za projekat koji će se jasno razlikovati od prethodnog koji je ranije finansirala Komisija za demokratiju.

Kontakt

Democracy Commission (Program malih donacija Komisije za demokratiju)

Public Affairs Section

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država

Kneza Miloša 50

11000 Beograd

Srbija

Tel: +381 11 306 4773

E-mail: demcomSerbia@state.gov

Web: http://serbia.usembassy.gov/

6. Ambasada Velike Britanije u Beogradu – Ministarstvo spoljnih poslova

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

British Embassy Belgrade - Foreign and Commonwealth Office

Naziv programa:

 Fond za diplomatski uticaj i vrednost – Ponovno ujedinjenje Evrope (Diplomatic Influence and Value Reuniting Europe)

Cilj programa/projekta

Cilj ovog fonda je da olakša sprovođenje reformi u ključnim oblastima kojima je u izveštajima Evropske komisije o napretku Srbije dat ključni značaj za proces EU integracija.

Za Srbiju:

 • podržati političke reforme i pokrenuti procese zagovaranja za politike (Britanska ambasada u Beogradu ih obično direktno dodeljuje),
 • povećati političku otvorenost i dobro upravljanje (usredsređivanje na civilno društvo),
 • osnažiti reforme u sektoru pravosuđa i unaprediti stepen poštovanja ljudskih prava (Britanska ambasada u Beogradu ih obično direktno dodeljuje).

Oblast podrške

Povećati političku otvorenost i dobro upravljanje (usredsređivanje na civilno društvo) 

B.1 Upostavljena pravna i institucionalna kontrola, kao i operacija kojima se ostvaruje veća otvorenost izrade i implementacije politika.

B.2 Stroža kontrola izrade ekonomskih politika i povećanje poverenja investitora, čime se osnažuju širi napori privredne diplomatije u regionu.

B.3 Unapređen pravni okvir za uspostavljanje i implementaciju strategija borbe protiv korupcije.

B.4 Uspostavljeni mehanizmi i razvijene i upotrebljene veštine čime se omogućuje građanima da uspostave kontakt sa izabranim političkim predstavnicima i time učestvuju u političkim procesima na lokalnom i nacionalnom nivou.

B.5 Podignut kapacitet medija da vrše funkciju agenta otvorenosti i odgovornosti, kapaciteti mobilizovani i unapređeni; uključujući i podršku slobodi medija i većoj slobodi izražavanja.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati lokalne NVO, mediji, konsultantske kuće, državne institucije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Za raspored godišnjih ciklusa videti: http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/spend-our-budget/funding-programmes1/strat-progr-fund/strat-pro-fund-europe.

Konkurs je otvoren tokom cele godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Obično u rasponu 20.000-50.000 funti

Trajanje projekata

Jedna finansijska godina (1. april 2013. godine – 31.mart 2014. godine), uz mogućnost produžetka

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

 • Projekti koji funkcionišu na nivou donošenja politika, a koji utiču na izradu politika ili debatu u javnosti i u medijima.
 • Prikazati: (a) dokaze o konsultacijama sprovedenim sa drugim donatorima, (b) mogućnost održivosti.

Kontakt

http://ukinserbia.fco.gov.uk/en/about-us/working-with-serbia/funding

7. Američki saveti

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Finansirano od strane Vlade Sjedinjenih Američkih Država

Naziv programa:

A-SMYLE (Аmeričko srpsko-crnogorski omladinski liderski program razmene)

Cilj programa/projekta

Program pruža priliku učenicima da saznaju više o građanskoj odgovornosti i aktivizmu u okviru lokalnih zajednica, da na licu mesta vide kako se sprovodi demokratija u SAD, kao i da upoznaju Amerikance sa svojom zemljom i kulturom. Svi učesnici će boraviti kod porodica širom Amerike i pohađaće američke srednje škole.

Oblast podrške

Za školsku 2014/2015. godinu A-SMYLE dodeljuje stipendije učenicima srednjih škola u Srbiji. Svim dobitnicima stipendija obezbeđena je povratna karta od kuće do Sjedinjenih Američkih Država, kao i džeparac za životne troškove. Biće im pokriveno medicinsko osiguranje, ne uključujući prethodne zdravstvene tegobe.

Geografsko područje

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati srednjoškolci koji dobro govore engleski jezik, upisani u prvi ili drugi razred, državljani Srbije, da ispunjavaju zahteve US J-1 vize za srednjoškolce, da su rođeni između 1.1.1997–15.7.1999, da nisu proveli više od tri meseca u poslednjih pet godina u SAD, da imaju najmanje "dobar školski uspeh, da pokazuju liderski potencijal i da žele da doprinesu zajednici po povratku.

Program A-SMYLE je namenjen i učenicima sa hendikepom . Isti uslovi konkursa važe i za učenike sa hendikepom, s tom razlikom da učenici sa hendikepom treba da budu rođeni u periodu 15.3.1996-15.7.1999.

Konkursna procedura i vremenski rok

Videti na: http://www.ac-see.org/programs/hs-citiesdates.htm.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije primenljivo

Trajanje projekta

Školska 2014/2015. godina

Ograničenja

Navedena u uslovima konkursa

Posebni zahtevi

/

Kontakt

American Councils for International Education

(Američki savet za međunarodno obrazovanje)

Njegoševa 19a, 4. sprat

11000, Beograd

Srbija

Tel.: +381 11 6303 933

Fax: +381 11 32 333 01

E-mail : belgrade@americancouncilssee.org

Web : www.ac-see.org i www.americancouncils.org

8. Balkanski fond za demokratiju

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Balkan Trust for Democracy, Projekat Nemačkog Maršal fonda Sjedinjenih Država 

Naziv programa:

Balkanski fond za demokratiju

Cilj programa/projekta

Balkanski fond za demokratiju (BTD) je desetogodišnja inicijativa pružanja pomoći u grantovima koja podržava demokratiju, dobro upravljanje i Evroatlantske integracije u Jugoistočnoj Evropi.

Oblast podrške

Javne debate; razvoj liderstva; rad na politikama; obrazovanje građana; mehanizmi; javno zagovaranje; monitoring; implementacija i sprovođenje; zajednički ciljevi; primeri dobre prakse; mreže; ponovno odobrenje grantova; pomirenje

Geografska oblast

Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora
Moldavija, Rumunija, Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkurs se mogu prijaviti grupe građana, OCD, lokalne samouprave ili nacionalna vlada, obrazovne institucije ili mediji registrovani u: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Moldaviji, Rumuniji, Srbiji.

Konkursna procedura i vremenski rok

Ne postoje rokovi. Predlozi projekata prihvataju se svakodnevno, a odluke o dodeli grantova se donose jednom mesečno. Konačno odobrenje daje komitet za dodelu grantova ili, u slučaju da su grantovi veći od 25.000 dolara, od strane Odbora poverenika nemačkog Maršal fonda.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Grantovi BTDa obično se kreću u iznosu od 5.000 do 75.000 dolara. Većina grantova je u vrednosti između 15.000 i 25.000 dolara.

Trajanje projekta

Praksa BTD-a je da podržava projekte koji traju do 12 meseci.

Ograničenja

Na konkurs se ne mogu prijavljivati pojedinci i političke partije. U obzir dolaze zajednički projekti nacionalnih i stranih organizacija, pod uslovom da BTD ne finansira administrativne troškove stranih organizacija.

Balkanski fond za demokratiju ne daje finansijsku pomoć za akademska istraživanja, akademske školarine i stipendije, događaje koji se organizuju samo jednom, putovanja, humanitarni i dobrotvorni rad, povratak izbeglica i interno raseljenih lica, verske aktivnosti, programe mikrofinansiranja, razvoj preduzeća, kreiranje/održavanje veb-sajtova, umetnost i nauku.

Kontakt

Tel: +381 11 30 36 454  

E-mail: balkantrust@gmfus.org

9. Chemonics International Inc.

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

(Izvršni partner USAID-a u Srbiji)

Naziv programa:

USAID Projekat održivog lokalnog razvoja (USAID Sustainable Local Development Project)

Cilj programa/projekta

USAID projekat održivog lokalnog razvoja je petogodišnji projekat Američke agencije za međunarodni razvoj koji podržava lokalne samouprave, privatni sektor i civilno društvo da unaprede efikasnost i ostvare ekonomiju obima kroz međuopštinsku saradnju, sa ciljem ubrzanog ekonomskog razvoja. Ključne aktivnosti Projekta usmerene su na podršku otvaranju novih radnih mesta i smanjenje nezaposlenosti u regionima. Projekat pruža stručno-savetodavnu pomoć i obezbeđuje bespovratna finansijska sredstva.

Oblast podrške

Aktivnosti projekta usmerene su na sledeće oblasti:

 • Pomoć međuopštinskim partnerstvima u razvoju privatnog sektora i stvaranju uslova za otvaranje novih radnih mesta

Projekat pomaže partnerima da prepoznaju i realizuju konkretne aktivnosti usmerene na povećanje proizvodnje i investicija, unapređenje marketinga i jačanje ukupne konkurentnosti regiona.

 • Podrška lokalnim samoupravama kako bi se omogućio ekonomski rast i porast investicija u međuopštinskim partnerstvima

Projekat pomaže partnerske gradove i opštine da usvoje znanja i steknu veštine neophodne za sveobuhvatan ekonomski razvoj.

 • Osnaživanje međuopštinskih partnerstava za ravnopravnije uključivanje mladih u lokalne ekonomije

Projekat pomaže stvaranje partnerstava lokalnih samouprava, privatnog sektora i građanskog društva kako bi se umanjio odliv i nezaposlenost mladih i povećalo njihovo učešće u donošenju odluka. Krajnji cilj je ravnopravan i održiv lokalni ekonomski razvoj.

Geografska oblast

Osam područja međuopštinske saradnje (PMS), od kojih svako okuplja tri ili više susednih lokalnih samouprava koje dele razvojne planove i interese.

Odabrana su sledeća PMS: PMS s vodećim gradom Vranjem i partnerima Bujanovcem, Preševom i Vladičinim Hanom; PMS s vodećim gradom Nišom i partnerima Leskovcem, Merošinom, Doljevcem i Gadžinim Hanom; PMS s vodećim gradom Novim Pazarom i partnerima Tutinom i Sjenicom; PMS s vodećim gradom Novim Sadom i partnerima Sremskim Karlovcima, Temerinom i Beočinom; PMS s vodećim gradom Suboticom i partnerima Somborom i Kanjižom; PMS s vodećim gradom Zrenjaninom i partnerima Novim Bečejem i Kikindom; PMS s vodećim gradom Kraljevom i partnerima Čačkom, Gornjim Milanovcem, Raškom i Vrnjačkom Banjom; kao i PMS s vodećim gradom Užicem i partnerima Čajetinom, Prijepoljem, Pribojem i Novom Varoši.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati međuopštinska partnerstva, organizacije civilnog društva, udruženja, asocijacije u skladu sa pravilima za grantove. Za dodatne informacije videti:

http://lokalnirazvoj.rs/bespovratna-finansijska-sredstva-grantovi.html.

Konkursna procedura i vremenski rok

Za dodatne informacije videti:

http://lokalnirazvoj.rs/bespovratna-finansijska-sredstva-grantovi.html.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Za dodatne informacije o tekućim grantovima videti:

http://lokalnirazvoj.rs/bespovratna-finansijska-sredstva-grantovi.html.

10. CERGE-EI

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

AKADEMSKI PROGRAMI:

•        Doktorske studije iz ekonomije

•        Master studije iz primenjene ekonomije

•        Zajedničke master studije iz ekonomije

Cilj programa/projekta

CERGE-EI nudi diplome svetske klase, zasnovane na znanju, stipendirane potpuno iz ekonomije, prvenstveno studentima iz zemalja u tranziciji iz Centralne i Istočne Evrope (CEE) i novim tržišnim ekonomijama širom sveta.

Oblasti podrške

•        Obrazovati ekonomiste u domenu moderne ekonomske teorije i primena da bi služili akademicima, vladama i privredama u regionu gde postoji kritičan nedostatak takvih veština.

•        Stvoriti intelektualnu sredinu koja naglašava zapadne ideale slobodnog i otvorenog postavljanja pitanja i nediskriminacije u regionu gde su takvi koncepti gušeni decenijama.

•        Okupiti vrhunske ekonomiste iz celog sveta oko zajedničih istraživanja i obrazovanja, omogućujući ljudima različitih tradicija da uče jedni od drugih.

•        Služiti kao model i resurs reforme ekonomskog obrazovanja i stipendiranja u postkomunističkim privredama u tranziciji.

•        Razumeti osnovne ekonomske pojave primenom rigoroznih analitičkih metoda na teoretska, primenjena i strateška polja, posebno u pogledu pitanja koja se odnose na tranziciju i razvoj.

•        Pružiti informacije za javnu debatu objavljivanjem nalaza istraživanja relevantnih za politike organizovanjem seminara, simpozijumima, konferencijama i objavljivanjem publikacija.

•        Stvoriti fizičko okruženje uključujući i najmodernije tehničke resurse u cilju podsticanja istraživanja svih oblasti ekonomije.

Geografsko područje

Albanija, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Kolumbija, Kostarika, Egipat, Etiopija, Gruzija, Gana, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Mongolija, Crna Gora, Panama, Srbija i Vijetnam

Ko može da konkuriše?

Uputstva možete videti na:

http://www.cerge-ei.cz/phd-admissions/how-to-apply

http://www.cerge-ei.cz/mae-students/admissions

http://www.cerge-ei.cz/joint-masters-admissions/admissions-details

Konkursna procedura i vremenski rok

Uputstva možete videti na:

http://www.cerge-ei.cz/phd-admissions/how-to-apply

http://www.cerge-ei.cz/mae-students/admissions

http://www.cerge-ei.cz/joint-masters-admissions/admissions-details

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Uputstva možete videti na:

http://www.cerge-ei.cz/phd-admissions/how-to-apply

http://www.cerge-ei.cz/mae-students/admissions

http://www.cerge-ei.cz/joint-masters-admissions/admissions-details

Trajanje projekta

Uputstva možete videti na:

http://www.cerge-ei.cz/phd-admissions/how-to-apply

http://www.cerge-ei.cz/mae-students/admissions

http://www.cerge-ei.cz/joint-masters-admissions/admissions-details

Ograničenja

Uputstva možete videti na:

http://www.cerge-ei.cz/phd-admissions/how-to-apply

http://www.cerge-ei.cz/mae-students/admissions

http://www.cerge-ei.cz/joint-masters-admissions/admissions-details

Posebni zahtevi

Uputstva možete videti na:

http://www.cerge-ei.cz/phd-admissions/how-to-apply

http://www.cerge-ei.cz/mae-students/admissions

http://www.cerge-ei.cz/joint-masters-admissions/admissions-details

Kontakt

Za Odeljenje za diplomske studije
CERGE-EI
Odeljenje za diplomske studije
P.O. Box 882
Politickych veznu 7
111 21 Prag 1
Češka Republika
Tel.: +420 224 005 108
Fax: (+420) 224 005 147
E-mail: grad.stud@cerge-ei.cz

Web:www.cerge-ei.cz

11. Coca Cola i Univerzitet u Edinburgu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Univerzitet u Edinburgu i Coca-Cola nude određen broj stipendija za diplomske studije iz bilo kog predmeta koji postoji na Univerzitetu.

Cilj programa

Stipendije

Oblast podrške

Stipendije

Geografska oblast

Bosna, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovenija, Ukrajina

Ko može da konkuriše?

Stipendije se dodeljuju državljanima iz dolenavedenih zemalja koji budu primljeni na redovne diplomske studije: Bosna, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovenija, Ukrajina.

Konkursna procedura i vremenski rok

Kandidati bi trebalo da se prijave Službi za prijem na univerzitete i koledže (UCAS) i da im bude ponuđeno mesto na Univerzitetu u Edinburgu, potom kandidati koji ispunjavaju uslove trebalo bi da popune on-lajn prijavu za stipendije.

Nećete moći da preuzmete on-lajn obrazac prijave ukoliko se prethodno niste prijavili Univerzitetu u Edinburgu i ukoliko nemate punu autentifikaciju EASE.

Dana zatvaranja programa stipendija je 1. aprila 2013. godine.

Minimalni/maksimalni iznos

Ova kompetitivna stipendija pokriva pune troškove studija i godišnje troškove izdržavanja u visini od 2.000 funti. Ona se isplaćuje za sve vreme trajanja studija.

Trajanje projekta

Više informacija možete pogledati na http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/undergraduate/international/global.

Ograničenja

Stipendija se ne dodeljuje studentima koji već pohađaju neki od programa.

Stipendija može biti prekinuta u bilo kom trenutku kada se od škole dobije nezadovoljavajući izveštaj o uspehu ili kada stipendista prestane da bude prijavljen kao redovni student Univerziteta u Edinburgu.

Posebni zahtevi

Komitet za izbor Univerziteta u Edinburgu sastaje se u maju 2012. godine radi biranja stipendista. Imena odabranih stipendista biće objavljena u maju 2012. godine.

Kontakt

The University of Edinburgh

Old College

South Bridge

Edinburgh, EH8 9YL

Work: +44 (0)131 651 4070

Fax: +44 (0)131 651 4066

Email: scholarships@ed.ac.uk 

Web: http://www.ed.ac.uk 

12. Copernicus

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Program podrške studentima iz srednje i jugoistočne Evrope 

Cilj programa/projekta

Pružanje podrške u obrazovanju kvalifikovanih studenata iz istočne, srednje i jugoistočne Evrope. Kroz program se radi na intenziviranju kontakta između Istoka i Zapada, čime se doprinosi izgradnji stabilizaciji i demokratizaciji istočne, srednje i jugoistočne Evrope.

Oblast podrške

Stipendisti programa Copernicus studiraju jedan semestar na univerzitetima u Berlinu, Hamburgu ili Minhenu i imaju dvomesečnu praksu u jednom preduzeću ili javnoj ustanovi.

Geografska oblast

Zemlje istočne, srednje i jugoistočne Evrope

Ko može da konkuriše?

Za više informacija posetite internet stranicu: http://www.copernicus-stipendium.de   

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za prijavu je 1. septembar za studijski boravak koji počinje 1. aprila i 1.mart, za studijski boravak koji počinje 1. oktobra.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendisti su smešteni u porodicama ili u studentskim domovima, pokrivena im je cena povratne karte, zdravstvenog osiguranja, školarine i dodeljuje im se džeparac u iznosu od 180 evra mesečno.

Trajanje projekta

Za više informacija posetite internet stranicu: http://www.copernicus-stipendium.de.

Ograničenja

Za više informacija posetite internet stranicu: http://www.copernicus-stipendium.de.

Posebni zahtevi

Za više informacija posetite internet stranicu:  http://www.copernicus-stipendium.de  

Kontakt

Copernicus e.V.

Postfach 130261 (Mittelweg 11–12)

D- 20102 Hamburg

E-mail: info@copernicus-stipendium.de

Web: www.copernicus-stipendium.de

13. DAAD  Nemački servis za akademsku razmenu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Deutscher Akademischer Austausch Dienst

Naziv programa:

Studije i istraživanje u Nemačkoj - DAAD stipendije, grantovi za istraživački rad i univerzitetska saradnja

Cilj programa/projekta

Započeti i osnažiti saradnju između visokoškolskih institucija u Srbiji i Nemačkoj i povećati akademsku razmenu. Dati mogućnosti za sticanje međunarodnog iskustva.

Oblast podrške

· Letnji kursevi, intenzivni kursevi jezika, stažiranje, studijska putovanja za grupe studenata

· Master programi na nemačkom ILI engleskom jeziku (međunarodni programi)

· Doktorski programi (na nemačkom ILI engleskom jeziku)

· Istraživački boravci za postdoktorante i profesore

· Akademska razmena u okviru partnerstava srpskih i nemačkih univerziteta/fakulteta ili odseka (videti: http://www.daad.rs/sr/10386/index.html)

Geografsko područje

Nemačka, Srbija (Zapadni Balkan)

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati studenti i istraživači iz SVIH disciplina.

Konkursna procedura i vremenski rok

Detaljna procedura prijavljivanja data je na:

www.daad.rs; www.daad.de; www.funding-guide.de; www.study-in.de.
Opšti rokovi su 1. i 15. novembar svake godine. Posebni pozivi za podnošenje prijava objavljuju se na veb-sajtu i preko (društvenih) medija.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Studenti: 750 evro mesečno

Doktoranti: 1.000 evra mesečno

Naučnici: do 2.240 evra mesečno

Troškovi međunarodnog putovanja i zdravstvenog osiguranja obično su uračunati.

Trajanje projekta

Letnji kursevi: 1­2 meseca

Istraživanje i semestralni boravci: 3 meseca/6 meseci

Master program: 12­24 meseca

Doktorski program: do 36 meseci

Ograničenja

Ne postoje, opšte uzevši. Pogledajte detaljne opise.

Posebni zahtevi

Dobro znanje nemačkog ILI engleskog jezika.

Kontakt

DAAD­Informativni centar Beograd

Cara Uroša 35

11000 Beograd, Srbija

Tel.: 011.2636424

Web: www.daad.rs; www.daad.de; www.funding-guide.de  

E-mail: info@daad.rs

Društveni mediji: www.facebook.com/DAAD.Beogad  

14. Dečiji fond Ujedinjenih nacija – UNICEF

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Fond UNICEF realizuje petogodišnji plan akcije Programa za Srbiju (CPAP) u periodu 2011–2015. godine i pomaže Vladi i ključnim partnerima da obezbede garancije da će marginalizovana deca imati koristi od inkluzivnih socijalnih usluga, te da stvore povoljno okruženje za ostvarivanje dečjih prava. Program UNICEF-a za Srbiju sastoji se iz dve komponente:

 1. osnaživanje sistema za socijalno uključivanje,
 2. socijalna odgovornost za dečija prava.

Cilj programa/projekta

Osnaživanje sistema za socijalno uključivanje

U okviru ove komponente programa, UNICEF će pomoći Vladi da: (a) uskladi svoj zakonski okvir – usvajanjem izmena zakona i politika – u skladu sa međunarodnim standardima; (b) oblikuje realizaciju ključnih odredbi novih zakona u cilju izrade procedura i zakona na nižem nivou; i (c) da stvori bazu znanja i dokaza o deci i adolescentima. Pomoć osnaživanju sistema imaće u vidu prioritetne oblasti koje je identifikovala Vlada, a koji zahtevaju višesektorski pristup i koji i dalje predstavljaju izazov za Srbiju u smislu poštovanja Konvencije o pravima deteta i postizanju Milenijumskih ciljeva razvoja.

Socijalna odgovornost za dečija prava

U okviru ove komponente programa, UNICEF će sprovesti strategije podsticanja angažovanja građana i zahteva za poštovanje prava deteta, uključujući: (a) osnaživanje spoljnog nadzora i monitoringa sistemskih reformi; (b) osnaživanje onih kojima su prava namenjena da zahtevaju i traže svoja prava i ono što im pripada; i (c) podsticanje pozitivnog ponašanja i borbu protiv diskriminacije. To će zahtevati izgradnju strateških saveza koji prevazilaze zagovaranje i informisanje i koji su zasnovani na međusobnoj odgovornosti. Program je u tesnoj vezi sa strategijama C4D radi obezbeđenja komplementarnosti sistemskim reformama i sigurnosti da će usluge zadovoljiti potrebe najugroženijih i da će ih oni koristiti u velikoj meri.

Oblast podrške

Razvoj u ranom detinjstvu, zaštita dece, zdravlje adolescenata, razvoj i angažovanje građana na poštovanju dečjih prava

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Fond UNICEF nije donator. Fond UNICEF pruža razvojnu pomoć Vladi, ministarstvima, građanskom društvu i zajednici u njihovim naporima da obezbede da sva deca, a posebno siromašna i društveno isključena, uživaju i koriste svoja prava.

Konkursna procedura i vremenski rok

Pomoć UNICEF-a zasniva se na CPAP-u koji je potpisan sa Vladom Srbije. Prema tome, stručna i tehnička pomoć obezbeđuje se pomoću definisanog, godišnjeg plana aktivnosti i programa i projekata koji podržavaju određene aktivnosti u zemlji.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema

Trajanje projekta

Fond UNICEF realizuje petogodišnji plan akcije Programa za Srbiju u periodu 2011–2015. godine.

Ograničenja

Moguće je finansiranje samo onih aktivnosti koje su povezane sa CPAP-om.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Lesley Miller, zamenica direktora, lmiller@unicef.org

Jadranka Milanović, portparol,  jmilanovic@unicef.org

UNICEF Beograd

Svetozara Markovića 58

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 36 02 100

Web: www.unicef.org/serbia

15. Ekumenska ženska inicijativa (EWI)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Ecumenical Women’s Initiative

Naziv programa:

Program odobravanja grantova organizacije EWI

Cilj programa/projekta

Ekumenska ženska inicijativa potpuno prepoznaje strast, snagu i potencijal žena iz baze da dovedu do održivih promena. Svojim Programom odobravanja grantova, EWI želi da osnaži žene i da im pomogne da prepoznaju svoje potencijale nosilaca promena u društvu, da kreativno realizuju svoje ideje, uzmu puno učešće i doprinesu svojim jedinstvenim veštinama izgradnji pravednijeg i slobodnijeg društva u kome će:

· različitost predstavljati snagu i izvor kreativnosti,

· žene imati dostojanstveno mesto i ulogu i privatnom i javnom životu, u skladu sa njihovim sposobnostima i ličnim izborom,

· vera promovisati i podržavati postizanje pune jednakosti između muškaraca i žena.

Oblast podrške

Inicijative zasnovane u zajednici u oblastima izgradnje mira i pomirenja, ženskih prava, ekumenske i međuverske saradnje i dijaloga zasnovane na uverenjima

Geografsko područje

Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Srbija.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije civilnog društva na čijem su čelu žene; žene-teolozi/studentkinje teologije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni konkurs se objavljuje dva puta godišnje. Prijave se podnose elektronskim putem do definisanog roka. Podobne predloge pregleda spoljni tim stručnjaka, odobrenje za finansiranje daje Upravni odbor.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Finansiranje projekata: do 3.000 evra za prijave prvi put; do 6.000 evra za postojeće lokalne partnere/korisnike grantova EWI .

Institucionalno finansiranje: do 3.000 evra za postojeće lokalne partnere/korisnike grantova EWI.

Trajanje projekta

Do 12 meseci

Ograničenja

Godišnji budžet podnosilaca prijava (organizacija civilnog društva) ne sme preći 50.000 evra.

Posebni zahtevi

Predloženi projekat mora:

· biti iniciran i skladu sa stvarnim potrebama lokalnih zajednica,

· ohrabriti širu zajednicu da rešava probleme i nalazi rešenja,

· biti realizovan unutar geografskog područja EWI,

· biti u skladu sa znanjem i iskustvom podnosioca prijave,

· biti podnet od strane registrovane organizacije /institucije.

Kontakt

Tel: +385 21 862 599

Fax: +385 21 757 085

E-mail: eiz@eiz.hr

Web: www.eiz.hr

16. ERSTE Fondacija

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

ERSTE Foundation

Naziv programa:

ERSTE Fondacija radi na tri programa: Socijalni razvoj, kultura i Evropa.

Cilj programa/projekta

Uz realizaciju sopstvenih projekata, ERSTE Fondacija nudi grantove za praktične, inovativne projekte.   Očekujemo dobro promišljene predloge koji dopunjuju cilj ERSTE Fondacije – jačanje civilnog društva u jednoj ili više zemalja Centralne i Istočne Evrope uključujući i Austriju, uzimajući u obzir prošlost, sadašnjost i budućnost svake zemlje.

Oblast podrške

•        Ideje koje se odnose na postojeće i buduće društvene izazove u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi

•        Sadržaj koji nastaje iz lokalne potrebe koja bi mogla imati prekogranične implikacije

•        Inovativni doprinosi koji se tiču postojećih lokalnih, nacionalnih i transnacionalnih pitanja

•        Ideje koje unapređuju upoznavanje i svest o drugim kulturama uz puno poštovanje

•        Identifikaciju transformativnih procesa u društvima i njihovih efekata na različite generacije

•        Inicijative koje podržavaju održivi razvoj civilnog društva u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi

•        Projekti koji podržavaju i podstiču vizije mladih talenata orijentisane na budućnost na lokalnom nivou i u globalnom kontekstu.

Geografska oblast

Centralna i Jugoistočna Evropa 

Ko može da konkuriše?

Isključivo neprofitne organizacije

Konkursna procedura i vremenski rok

U idealnom slučaju, prijave bi trebalo da stignu na našu adresu četiri meseca pre planiranog početka projekta. Projektne aktivnosti, uključujući štampu i odnose sa javnošću, ne smeju započeti pre nego što primite pismo od ERSTE Fondacije kojim se potvrđuje da ste dobili grant. Ukoliko ste već započeli sa realizacijom projekta, niste kandidat za grant ERSTE Fondacije.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Detaljne informacije možete pronaći na internet sajtu: www.erstestiftung.org

Trajanje projekta

Detaljne informacije možete pronaći na internet sajtu: www.erstestiftung.org

Ograničenja

Ne podržavaju pojedince, političke grupe i partije.

Posebni zahtevi

Detaljne informacije možete pronaći na internet sajtu: www.erstestiftung.org

Kontakt

ERSTE Foundation

Graben 21

1010 Vienna

Austria

Web: www.erstestiftung.org

17. Evropski Fond za Balkan

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

European Fund for the Balkans

Naziv programa:

Evropski fond za Balkan – približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.

Cilj programa/projekta

Evropski fond za Balkan je višegodišnja zajednička inicijativa evropskih fondacija kreirana da preduzme i podrži inicijative koje za cilj imaju približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji kroz odobravanje grantova i operativnih programa i, kao takva, podržava pojedince i organizacije iz zemalja Zapadnog Balkana.

Oblast podrške

Reforma javnih službi, evropski poslovi, razvoj "think-tank", razvoj liderstva i razvoj javnih politika

Geografska oblast

Zapadni Balkan (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Kosovo, Albanija)

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije i pojedinci.

Konkursna procedura i vremenski rok

Evropski fond za Balkan objavljuje konkurse kroz koje teži da podrži inovativne i obećavajuće ideje ljudi i organizacija sa Zapadnog Balkana. Projekti dostavljeni bez konkursa/poziva neće biti prihvaćeni. Fond podržava projekte koji su u skladu sa prioritetnim programima tako što konkurse objavljuje tokom čitave godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Evropski fond za Balkan

Resavska 35

11000 Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 3033662

Web: http://balkanfund.org/

18. Evropska fondacija za kulturu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

European Cultural Foundation

Naziv programa:

Grantovi "Za uspešnu saradnju″ (Collaboration Grants)

Cilj programa/projekta

Stimuliše saradnju između organizacija kulture u projektima koji dodaju vrednost praksi kulturne saradnje u Evropi.

Oblast podrške

Kultura 

Geografska oblast

Evropske zemlje i arapske zemlje u mediteranskom basenu

Ko može da konkuriše?

Grantovima "Za uspešnu saradnju″ finansiraju se transnacionalne, multisektorske aktivnosti nezavisnih kulturnih i umetničkih organizacija koje ostvaruju saradnju ili koje sarađuju sa organizacijama iz drugih sektora. Ovi grantovi dodeljuju se organizacijama kulture koje međusobno sarađuju u različitim zemljama Evope u širem smislu. Detaljnije informacije možete pogledati na: http://www.culturalfoundation.eu/grants/collaboration-grants

Konkursne procedure i vremenski rok

Konkurs za prijave za Grantove "Za uspešnu saradnju″ u 2013. godini biće otvoren od 1. februara do 25. marta 2013. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Evropska fondacija za kulturu  može da učestvuje do maksimalnog iznosa od 80% ukupnog budžeta projekta. Nosilac prijave i partnerske organizacije trebalo bi da daju finansijski doprinos projektu i da se prijavljuju za sredstva drugih donatora (ECF posebno pozdravlja učešće lokalnih/nacionalnih finansijskih partnera, budući da smo uvereni da to doprinosi lokalnom/nacionalnom vlasništvu nad projektom). Takav finansijski doprinos potrebno je iskazati u nacrtu budžeta.

Prosečna vrednost grantova koje odobrava ECF iznosi 15.000 evra. Maksimalni iznos odobrenog granta bio je 30.000 evra. Grantovi se normalno isplaćuju u dve rate: 70% na početku projekta, a ostatak nakon prijema konačnog narativnog i finansijskog izveštaja.

Trajanje projekta

Videti detalje na adresi: http://www.culturalfoundation.eu/grants/collaboration-grants.

Ograničenja

Organizacije imaju pravo na učešće jednom u vidu nosioca prijave i jednom kao partnerska organizacija, a u okviru istog konkursa. Dakle, jedna organizacija može biti angažovana na najviše dva različita projekta na istom konkursu.

Posebni zahtevi

Videti detalje na adresi: http://www.culturalfoundation.eu/grants/collaboration-grants.

Kontakt

Evropska fondacija za kulturu (ECF)

Jan van Goyenkade 5

1075 HN Amsterdam
Holandija

Tel: +31 (0)20 573 38 68       
Fax: +31 (0)20 675 22 31

E-mail: eurocult@eurocult.org

Web: http://www.eurocult.org/

Naziv programa:

Balkanski fond za inicijative u kulturi

Cilj programa/projekta

Grantovima Balkanskog fonda za inicijative u kulturi (BIFC) podržavaju se zajednički projekti u oblasti umetnosti i kulture domaćih organizacija ili koje međusobno sarađuju sa organizacijama u zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija i Srbija).

Oblast podrške

Kultura 

Geografska oblast

Srbija i region Balkana

Ko može da konkuriše

Mogu konkurisati organizacije koje se bave kulturom.

Konkursne procedure i vremenski rok

Konkurs je otvoren tokom cele godine. Videti detalje na adresi: http://www.culturalfoundation.eu/sites/www.culturalfoundation.eu/files/Guidelines_BIFC_2012.pdf.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Prosečan iznos odobrenog granta je 15.000 evra. Iznos granta ne može biti veći od 30.000 evra.

Evropska fondacija za kulturu može da učestvuje do maksimalnog iznosa od 80% ukupnog budžeta projekta. Ohrabrujemo organizacije koje se prijavljuju i njihove partnere da iskažu sopstveno finansijsko učešće i da se prijavljuju za sredstva drugih donatora. Takav finansijski doprinos potrebno je iskazati u nacrtu budžeta.

Evropska fondacija za kulturu posebno pozdravlja učešće lokalnih finansijskih partnera, budući da smo uvereni da to doprinosi lokalnom vlasništvu nad projektom

Trajanje projekta

Projekat mora biti završen u roku od 18 meseci nakon potpisivanja ugovora.

Ograničenja

Videti detalje na adresi: http://www.culturalfoundation.eu/sites/www.culturalfoundation.eu/files/Guidelines_BIFC_2012.pdf.

Posebni zahtevi

Videti detalje na adresi: http://www.culturalfoundation.eu/sites/www.culturalfoundation.eu/files/Guidelines_BIFC_2012.pdf.

Kontakt

Evropska fondacija za kulturu (ECF)

Jan van Goyenkade 5

1075 HN Amsterdam
Holandija

Tel: +31 (0)20 573 38 68       
Fax: +31 (0)20 675 22 31

E-mail: eurocult@eurocult.org

Web: http://www.eurocult.org/

Naziv programa:

Više od putovanja ("STEP beyond Travel Grants")

Cilj programa/projekta

Ovaj program podstiče transnacionalnu kulturnu saradnju, umetničko izražavanje i mobilnost umetnika i aktera u kulturi.

Oblast podrške

Kultura

Geografska oblast

Podržavamo umetnike i radnike u oblasti kulture iz sledećih zemalja: Albanija, Alžir, Jermenija, Austrija, Azerbejdžan, Belorusija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka Republika, Danska, Egipat, Estonija, Finska, Francuska, Gruzija, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Izrael, Italija, Jordan, Kosovo, Letonija, Liban, Libija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Makedonija, Malta, Moldavija, Crna Gora, Maroko, Holandija, Norveška, Palestinske teritorije, Poljska, Portugalija, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska, Sirija, Tunis, Turska, Ukrajina i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije kulture i individualni umetnici.

Grantovima "STEP Beyond Travel" finansiraju se mladi i perspektivni umetnici i radnici u oblasti kulture – prioritet imaju osobe starosti do 35 godina i/ili oni koji su u prvoj deceniji svojih karijera – za putovanja unutar Evropske unije i zemalja koje se graniče sa EU.

Konkursne procedure i vremenski rok

Konkurs je otvoren tokom cele godine. Videti detalje na adresi:

http://www.culturalfoundation.eu/grants/step-beyond-travel-grants.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje      

Videti detalje na adresi:

http://www.culturalfoundation.eu/grants/step-beyond-travel-grants.

Trajanje projekta

Videti detalje na adresi:

http://www.culturalfoundation.eu/grants/step-beyond-travel-grants.

Ograničenja

Videti detalje na adresi:

http://www.culturalfoundation.eu/grants/step-beyond-travel-grants.

Posebni zahtevi

Videti detalje na adresi:

http://www.culturalfoundation.eu/grants/step-beyond-travel-grants.

Kontakt

Evropska fondacija za kulturu (ECF)

Jan van Goyenkade 5

1075 HN Amsterdam
Holandija

Tel: +31 (0)20 573 38 68       
Fax: +31 (0)20 675 22 31

E-mail: eurocult@eurocult.org

Web: http://www.eurocult.org/

19. Evropska unija

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

European Union

Evropska unija je vremenom razvila širok spektar međunarodne pomoći što je dovelo do stvaranja složenog paketa od preko trideset različitih pravnih instrumenata. Potreba da se olakša povezanost i poboljša doslednost delovanja Unije, te da se ostvare bolji rezultati i sa raspoloživim sredstvima postigne jači efekat, navela je Komisiju da predloži pojednostavljeni okvir spoljnih aktivnosti za period 2007–2013. godine.

Tako su novi instrumenti za spoljne odnose (i njihov manji broj) posebno osmišljeni za saradnju EU sa zemljama u razvoju i sa industrijalizovanom zemljama, za politiku EU sa susednim zemljama, proširenje EU i druge posebne oblasti. Među predloženim novim pravnim osnovama, Komisija je Evropskom parlamentu predstavila i Instrument za pretpristupnu pomoć, IPA (an Instrument for Pre-accession Assistance). Uredba o IPA Saveta (EZ) br. 1085/2006 (http://www.europa.rs/upload/documents/key_documents/2006/l_21020060731en00820093.pdf) usvojena je 17. jula 2006. godine.

Ciljevi i obim IPA

Cilj IPA je da obezbedi pomoć državama kandidatima ili potencijalnim kandidatima za članstvo u EU. Ona zamenjuje dosadašnje instrumente podrške zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU – Phare, ISPA, SAPARD, instrument za Tursku i CARDS i pod jednom pravnom osnovom ujedinjuje sve oblike pretpristupne pomoći. Instrument za pretpristupnu pomoć je osmišljen tako da se bolje prilagođava različitim ciljevima i napretku svake zemlje korisnice pomoći, kako bi bila obezbeđena ciljana i efektna pomoć u skladu sa potrebama i razvojem svake zemlje.

Instrument za pretpristupnu pomoć će pomoći jačanju demokratskih institucija i vladavine prava, reformi državne uprave, sprovođenju ekonomskih reformi, promovisanju poštovanja ljudskih i manjinskih prava i polne jednakosti, jačanju civilnog društva i napretku regionalne saradnje, a doprineće i održivom razvoju i smanjenju siromaštva. Što se tiče država kandidata za članstvo u EU, dodatni cilj je usvajanje i sprovođenje svih zahteva za članstvo, dok će se od potencijalnih država kandidata zahtevati samo približavanje ovim zahtevima.

Finansijska pomoć iz IPA ima za cilj da pripremi države kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU u korišćenju strukturnih fondova EU kada postanu punopravne članice.

Pomoć u okviru IPA

Ukupan budžet IPA za period 2007–2013. iznosi 11,468 milijardi evra. Primena IPA počela je od 1. januara 2007. godine. Da bi se ciljevi svake zemlje postigli na najefikasniji način, IPA se sastoji od pet komponenata. Ova bespovratna pomoć trebalo bi da pomogne zemljama koje je primaju da se reformišu, transformišu i spreme za članstvo u EU. Kako bi se postigli ciljevi postavljeni za svaku zemlju na najefikasniji način, IPA sadrži pet specijalizovanih komponenti:

1. za pomoć u procesu tranzicije i izgradnje institucija, s ciljem ispunjavanja kriterijuma približavanja EU i jačanja administrativnih i pravosudnih kapaciteta,

2. za prekograničnu saradnju,

3. za regionalni razvoj,

4. za razvoj ljudskih resursa i

5. za ruralni razvoj.

Zemljama kandidatima za članstvo dostupne su sve, a ostalim zemljama, do dobijanja statusa kandidata, samo prve dve komponente.

Evropska komisija svake godine obaveštava Evropski parlament i Savet o svojim namerama u vezi sa raspodelom ukupnog iznosa iz IPA. S tim ciljem uspostavljen je višegodišnji indikativni finansijski okvir, na trogodišnjoj osnovi, po državama i po komponentama. Ova finansijska matrica godišnje se revidira i uključuje u godišnji paket proširenja Komisije, koji se svake jeseni predstavlja Savetu i Evropskom parlamentu.

Godišnji i višegodišnji programi (u zavisnosti od komponente) osmišljavaju se u skladu sa strateškim višegodišnjim indikativnim planovima. Komisija ih usvaja nakon konsultacija s državom korisnicom i drugim zainteresovanim stranama. Sprovode se na jedan od tri načina: kroz centralizovanu pomoć kojom upravlja Komisija iz svog sedišta u Briselu, kroz decentralizovanu pomoć kojom upravljaju državni organi države korisnice kao rezultat procesa akreditacije koji obavlja Komisija, ili kroz zajedničku pomoć kojom upravljaju državni organi država članica koje učestvuju u upravljanju programom prekogranične saradnje.

Republika Srbija i IPA

Evropska komisija obezbedila je do sada pomoć za Srbiju u okviru raznih finansijskih instrumenata, uključujući pomoć Zajednice za obnovu, razvoj i stabilizaciju (CARDS), makrofinansijsku pomoć i humanitarnu pomoć. Od 2007. godine Srbija od EU prima finansijsku pomoć u okviru IPA. Indikativno utvrđen iznos finansijske pomoći namenjen Srbiji u periodu 2007–2013. iznosi 1,183 milijardi evra. Ova podrška upućuje se kroz prve dve komponente: pomoć u tranziciji i izgradnja institucija i prekogranična saradnja. Korišćenje preostalih komponenti (regionalni razvoj, razvoj ljudskih resursa i ruralni razvoj) uslovljeno je dobijanjem statusa kandidata za prijem u EU i akreditacijom decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU.

Programi prekogranične saradnje (Cross border programmes)

Programi prekogranične sradnje su instrument EU namenjeni za pomoć i promociju preko-granične saradnje van granica EU. Programi su fokusirani na promovisanje održivog socio-ekonomskog razvoja, zaštitu životne sredine, borbu protiv organizovanog kriminala, unapređenje granične kontrole i promovisanju saradnje 'ljudi sa ljudima' .

Programi imaju za cilj smanjenje razlike u stopi razvijenosti između regiona van granica EU i promovisanju socio-ekonomske saradnje između lokalnih zajednica kao i saradnja u oblasti kulture. Pozivi za projektne predloge su u skladu sa pravilima programa EU za eksternu pomoć. Ovi fondovi su distribuirani kroz takozvane grant šeme, mehanizme koji omogućavaju direktne finansijske grantove korisnicima. Svaki projekat pojedinačno ima određene prioritete i ograničenja koje treba uzeti u obzir prilikom apliciranja.

Kancelarija za evropske integracije (Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje) je telo zaduženo za programiranje i nadzor nad sprovođenjem programa prekogranične saradnje. Ministarstvo finansija (Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU) je telo koje će obavljati poslove prvostepene kontrole, dok Delegacija Evropske unije, odnosno upravljačka tela programa prekogranične saradnje sa zemljama članicama EU, imaju ugovornu nadležnost. Lokalne kancelarije su otvorene radi unapređenja koordinacije i aktivnosti na lokalu.

U Republici Srbiji (IPA 2007 i 2008)  otvoreno je 8 programa:

 1. IPA Jadranski Program prekogranične saradnje – "IPA Adriatic Cross Border Cooperation Programme"
 2. Program prekograniče saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina "Cross-border cooperation programme Serbia – B&H"
 3. Program prekogranične saradnje Srbija - Bugarska "Cross-border cooperation programme Serbia - Bulgaria"
 4. Program prekograniče saradnje Srbija - Crna Gora "Cross-border cooperation programme Serbia-Montenegro"
 5. Program prekograniče saradnje Srbija - Hrvatska "Cross-border cooperation programme Serbia - Croatia"
 6. Program prekograniče saradnje Srbija - Mađarska "Cross-border cooperation programme Serbia - Hungary"
 7. Program prekograniče saradnje Rumunija - Srbija "Romania – Serbia IPA cross - border cooperation programme"
 8. Program transnacionalne saradnje "Jugoistočna Evropa" – "South East Europe Space transnational cooperation programme"

Naziv programa:

IPA Program jadranske prekogranične saradnje

Finansira se pomoću Instrumenta EU za pretpristupnu pomoć (IPA) - komponenta II

Cilj programa/projekta

Opšti cilj IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje jeste jačanje kapaciteta za održivi razvoj Jadranskog regiona kroz zajedničke strateške aktivnosti partnera sa teritorijama obuhvaćenih programom.

Posebni ciljevi

- Jačanje istraživanja i inovacija u cilju unapređenja konkurentnosti i podsticanja razvoja u Jadranskom regionu pomoću ekonomske, socijalne i institucionalne saradnje.

- Promocija, unapređenje i zaštita prirodnih i kulturnih dobara kroz zajedničko upravljanje tehnološkim i prirodnim rizicima.

- Jačanje i integracija postojećih infrastrukturnih mreža; unapređenje i razvoj saobraćajnih, informacionih i komunikacionih usluga.

- Garantovanje upravljanja, realizacije, monitoringa, kontrole i evaluacije Programa.

Oblast podrške

Prioritet 1: Ekonomska, socijalna i institucionalna saradnja

Mera 1.1 Istraživanje i inovacije

Mera 1.2 Finansijska podrška razvoju malih i srednjih preduzeća

Mera 1.3 Mreže socijalnog osiguranja, zdravstva i rada

Mera 1.4 Institucionalna saradnja

Prioritet 2: Prirodni i kulturni resursi i sprečavanje rizika

Mera 2.1 Zaštita i unapređenje obale i obalske sredine

Mera 2.2 Prirodna i kulturna baština i sprečavanje prirodnih i tehnoloških rizika

Mera 2.3 Uštede energije i obnovljivi izvori energije

Mera 2.4 Održivi turizam

Prioritet 3: Dostupnost i mreže

Mera 3.1 Fizička infrastruktura

Mera 3.2 Održivi transportni sistemi

Mera 3.3 Komunikacione mreže

Geografsko područje

Teritorije na koje se odnosi Program EU za prekograničnu saradnju su spoljne granice Evropske unije u skladu sa Članom 88 (1) IPA Izvršne regulative:

(a) NUTS nivo 3 regije ili u odsustvu NUTS klasifikacije, ekvivalentne teritorije duž zemljišnih granica između Zajednice i zemalja korisnika;

(b) NUTS nivo 3 regije ili u odsustvu NUTS klasifikacije, ekvivalentne teritorije duž pomorskih granica između Zajednice i zemalja korisnika na razdaljini, prema opštom pravilu, od najviše kilometara uzimajući u obzir prilagođavanja, tamo gde je to potrebno, radi osiguranja koherencije i kontinuiteta mere saradnje.

U Programu učestvuju tri zemlje članice EU (Italija, Slovenija i Grčka), dve zemlje kandidati (Hrvatska i Crna Gora) i dve zemlje potencijalni kandidati (Bosna i Hercegovina i Albanija). Predviđa se izlazak Srbije iz zajedničkih programa u oblasti institucionalne saradnje. Iako teritorijalno nije kandidat za učešće u Programu (nema obalnu teritoriju), ali imajući u vidu prethodno učešće u Programu Italija–Jadran 2004–2006. godine, Srbiji je odobreno izlazno učešće u IPA Jadranskom programu prekogranične saradnje zaključno sa 2012. godinom. Ova tranziciona i posebna podrška predviđa učešće partnera iz Srbije u oblasti institucionalne saradnje između univerziteta, ustanova kulture, istraživačkih instituta, itd.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

- državni organi;

- organi pod jurisdikcijom javnog prava;

- privatne organizacije pod jurisdikcijom nacionalnog privatnog prava (mala i srednja preduzeća iz Srbije ne mogu da konkurišu).

Konkursna procedura i vremenski rok

Tokom 2013. godine neće biti javnih poziva, novi pozivi očekuju se u novom finansijskom periodu 2014.-2020. godina.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Detaljna uputstva za prijavljivanje na svaki od konkursa dostupna su na veb-sajtu Programa: www.adriaticipacbc.org.

Trajanje projekta

Detaljna uputstva za prijavljivanje na svaki od konkursa dostupna su na veb-sajtu Programa: www.adriaticipacbc.org.

Ograničenja

Detaljna uputstva za prijavljivanje na svaki od konkursa dostupna su na veb-sajtu Programa: www.adriaticipacbc.org.

Posebni zahtevi

Datum i mesto održavanja dana informisanja biće objavljena na veb-sajtu: www.evropa.gov.rs pod nazivom IPA Prekogranična saradnja Srbija/Novosti i događaji, kao i na veb-sajtu Programa: www.adriaticipacbc.org.

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije
Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje  
Adresa: Nemanjina 34

11000, Beograd

Srbija

Tel: +381 11 3061 185
Fax: +381 11 3061 124

Ivana Davidović – referent za program
Tel: +381 11 3061 179
E-mail: idavidovic@seio.gov.rs

Naziv Programa:

Program prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina (Cross-border cooperation programme Serbia - BiH)

Cilj programa/projekta

Strateški cilj:

Okupiti ljude, zajednice i privrede u prekograničnoj oblasti oko zajedničkog učešća u razvoju oblasti saradnje, koristeći ljudske, prirodne, kulturne i ekonomske resurse i prednosti.

Opšti cilj:

Stimulisati privredu i smanjiti relativnu izolaciju predmetnog produčja osnaživanjem zajedničkih institucionalnih mreža i kapaciteta ljudskih resursa.

Posebni ciljevi:

 1. unapređenje institucionalnog okvira za razvoj malih i srednjih preduzeća u predmetnom području,
 2. razvoj turizma kao glavnog provrednog sektora pogranične oblasti,
 3. promocija prekogranične trgovinske saradnje i dostupnost tržišta,
 4. (ponovno) uspostavljanje prekogranične sinergije između preduzeća i organizacija koje pomažu trgovinsku razmenu u cilju unapređenja zajedničkih kooperativnih inicijativa,
 5. održavanje visokog kvaliteta životne sredine kao ekonomskog resursa u predmetnom području saradnjom u oblasti zajedničkih inicijativa koje se odnose na zaštitu i saradnju,
 6. osnaživanje prekogranične interakcije stanovnika u cilju osnaživanja kulturnih i sportskih veza i zajedničkog učešća u aktivnostima od zajedničkog interesa.

Gorenavedeni posebni ciljevi usredsređeni su na uspostavljanje zdrave osnove za zajedničke aktivnosti u programskim oblastima. Program će takođe imati u vidu dolenavedene osnovne principe:

• jednake šanse za sve,

• ispunjavanje konkretnih potreba osoba u teškoj materijalnoj situaciji, osoba sa invaliditetom ili pripadnika etničkih ili manjinskih zajednica,

• zaštitu prirodnog i izgrađenog okruženja u vidu podrške održivom razvoju,

• partnerstvo i zajedničko vlasništvo nad aktivnostima, osim u slučaju Strateških projekata (videti dalje u tekstu).

Oblast podrške

Prioritet 1: Socijalna i ekonomska kohezija akcijama usmerenim na unapređenje fizičke, socijalne i institucionalne infrastrukture i kapaciteta.

Mera 1.1 Podizanje produktivnosti i konkurentnosti ekonomskih, ruralnih i ekoloških resursa područja

Mera 1.2 Prekogranične inicijative usmerene na razmenu ljudi i ideja u cilju osnaživanja profesionalne saradnje i saradnje građanskog društva

Geografsko područje

Oblast na koju se odnosi Program:

 • SRBIJASremski okrug sa opštinama Sremska Mitrovica, Šid, Inđija, Irig, Ruma, Stara Pazova, Pećinci, Mačvanski okrug sa opštinama Šabac, Bogatić, Loznica, Vladimirci, Koceljevo, Mali Zvornik, Krupanj, Ljubovija, Zlatiborski okrug sa opštinama Bajina Bašta, Kosjerić, Užice, Požega, Čajetina, Arilje, Priboj, Nova Varoš, Prijepolje, Sjenica i Kolubarski okrug sa optšinama Valjevo, Osečina, Ub, Lajkovac, Mionica, Ljig;
 • BOSNA I HERCEGOVINA – opštine Brčko District, Gradačac, Doboj Istok, Gračanica, Srebrenik, Čelić, Lopare, Ugljevik, Donji Žabar, Domaljevac-Šamac, Modriča, Odžak, Kalesija-Osmaci, Banovići, Bijeljina, Bosanski Brod, Bratunac, Han Pijesak, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Milići, Orašje, Pelagićevo, Petrovo, Sapna, Srebrenica, Šamac, Šekovići, Teočak, Tuzla, Vlasenica, Vukosavlje, Zvornik, Živinice, Trnovo RS, Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Vogošća, Istočni Stari Grad , Vareš, Visoko, Fojnica, Višegrad, Rogatica, Sokolac, Pale, Pale Prača, Novo Goražde, Rudo, Čajniče, Goražde, Foča Ustikolina, Foča, Kalinovik, Trnovo, Hadžići, Ilidža, Novi Grad Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Ilijaš, Breza, Kiseljak, Kreševo, Olovo, Sarajevo Centar, Novo Sarajevo.

Ko može da konkuriše?

Da bi bili potencijalni korisnici grantova, podnosioci moraju biti:

· neprofitna pravna lica,

· direktno odgovorni za pripremu i upravljanje konkretnom aktivnošću sa svojim partnerima, a ne da imaju posredničku ulogu,

· da pripadaju jednoj od navedenih kategorija:

1. organi vlasti na regionalnom i lokalnom nivou,

2. udruženja opština,

3. razvojne agencije,

4. organizacije za pomoć lokalnim preduzećima poput privrednih komora, poslovnih centara, udruženja malih i srednjih preduzeća, sektorskih udruženja, lokalnih trgovinskih udruženja, itd,

5. turističke i kulturne organizacije/udruženja,

6. organizacije civilnog društva, uključujući Nacionalna društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca,

7. javni i privatni organi koji podržavaju radnu snagu,

8. nacionalni organi vlasti/institucije koje deluju u programskih područjima,

9. organi i organizacije (uključujući OCD) koje se bave ekološkom zaštitom,

10. državni organi nadležni za upravljanje vodama,

11. vatrogasci/hitne službe,

12. škole,

13. više škole i obrazovni i istraživački instituti,

14. univerziteti, uključujući i institucije stručnog i tehničkog obrazovanja, međunarodne organizacije, itd.

Konkursna procedura i vremenski rok

Treći Konkurs biće objavljen u toku 2013 godine na veb-sajtu Programa: www.srb-bih.org.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Mera 1.1 – Podizanje produktivnosti i konkurentnosti ekonomskih, ruralnih i ekoloških resursa područja:100.000–400.000 evra

Мera 1.2 – Prekogranične inicijative usmerene na razmenu ljudi i ideja u cilju osnaživanja profesionalne saradnje i saradnje građanskog društva: 20.000–100.000 evra

Trajanje projekta

Planirano trajanje aktivnosti bi trebalo da ispunjava sledeće zahteve, u zavisnosti od mere kojom se bavi podnosilac prijave:

U okviru Mere 1.1 Podizanje produktivnosti i konkurentnosti ekonomskih, ruralnih i ekoloških resursa područja, trajanje projekta ne može biti kraće od 12 meseci i duže od 24 meseca.

U okviru Mere 1.2 Prekogranične inicijative usmerene na razmenu ljudi i ideja u cilju osnaživanja profesionalne saradnje i saradnje građanskog društva, trajanje projekta ne može biti kraće od 6 i duže od 12 meseci.

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije
Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje
Adresa: Nemanjina 34

11000, Beograd
Tel.: +381 11 3061 185
Faks: +381 11 3061 124

Jelena Kolić – asistent na Programu
Tel.: +381 11 3061 183
E-mail: jkolic@seio.gov.rs

Nemanja Nešić – šef zajedničkog tehničkog sekretarijata u Užicu
Tel.: +381 31 310 0264
E-mail: nnesic@seio.gov.rs

Irena Marković – referent za administrativne poslove i odnose sa javnošću
Tel.: +381 31 512 394
E-mail: imarkovic@seio.gov.rs

Vladislav Vlajić
Tel.: +381 31 310 0263
E-mail: vvlajic@hotmail.com

Zana Vejnović – menadžer
Tel.: +381 31 310 0263
E-mail: zvejnovic@seio.gov.rs

Naziv programa:

Program prekogranične saradnje Srbija - Bugarska

Cilj programa/projekta

Osnažiti teritorijalnu koheziju prekograničnog područja Bugarska–Srbija, njenu konkurentnost i održivost preko ekonomske, socijalne i ekološke saradnje preko administrativnih granica

Cilj programa/projekta

Razvoj infrastrukture malog obima:

 • fizička i informaciona infrastruktura,
 • infrastruktura koja se odnosi na ekološke probleme,
 • pomoć pri izradi projekata.

Osnaživanje kapaciteta za zajedničko planiranje, rešavanje problema i razvoj:

 • veze i umrežavanje na institucionalnom, poslovnom i obrazovnom nivou,
 • održivi razvoj kroz efikasno korišćenje regionalnih resursa,
 • direktne akcije.

Geografsko područje

Na području Republike Srbije mogu da konkurišu sledeći okruzi: Borski, Zaječarski, Nišavski, Pirotski, Jablanički i Pčinjski; na području Republike Bugarske: Vidin, Montana, Sofija, Pernik, Kyustendil i grad Sofija.

Bugarska – nivo NUTSIII Srbija – ekvivalent nivou NUTSIII 
Vidinski okrug: 11 opština: Belogradchik, Boynitsa, Bregovo, Vidin, Gramada, Dimovo, Kula, Makresh, Novo Selo, Ruzhintsi, Chuprene Borski okrug: 4 opštine: Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin
Okrug Montana: 11 opština: Berkovitsa, Boychinovtsi, Brusartsi, Valchedram, Varshets, Georgi Damyanovo, Lom, Medkovets, Montana, Chiprovtsi, Yakimovo Zaječarski okrug: 4 opštine: Boljevac, Zaječar, Knjaževac, Sokobanja
Okrug Sofija: 22 opštine: Anton, Bojurishte, Botevgrad, Chavdar, Chelopech, Dolna banya, Dragoman, Elin Pelin, Etropole, Godech, Gorna Malina, Ihtiman, Koprivshtitsa, Kostenets, Kostinbrod, Mirkovo, Pirdop, Pravets, Samokov, Slivnitsa, Svoge, Zlatitsa Nišavski okrug: 11 opština: grad Niš (opštine: Pantelej, Medijana, Crveni Krst, Palilula i Niška Banja), Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Ražanj, Svrljig
Okrug Pernik : 6 opština: Breznik, Zemen, Kovachevtsi, Pernik, Radomir, Tran Pirotski okrug: 4 opštine: Babušnica, Bela Palanka, Dimitrovgrad, Pirot
Okrug Kyustendil: 9 opština: Bobovdol, Boboshevo, Kocherinovo, Kyustendil, Nevestino, Rila, Sapareva Banya, Dupnitsa, Treklyano Jablanički okrug: 6 opština: Bojnik, Vlasotince, Lebane, Leskovac, Medveđa, Crna Trava
Sofija-gradska oblast 1 opština: grad Sofija* *NB: Oblast grada Sofije je Obližnja oblast. Pčinjski okrug: 7 opština: Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Vranje, Preševo, Surdulica, Trgovište

Ko može da konkuriše?

Vođa projekta i njegovi partneri moraju ispuniti sve dolenavedene opšte kriterijume:

· organizacije osnovane u skladu sa zakonom (pravna lica),

· osnovane u prekograničnom području između Bugarske i Srbije na koje se odnosi program,

· neprofitne organizacije,

· da pripadaju jednoj od narednih kategorija:

- da su lokalni/regionalni/nacionalni organi ili podružnice lokalnih/regionalnih/ nacionalnih organa, sa sedištem u području na koje se odnosi progam,

- da su nacionalne i regionalne agencije (sa nadležnostima na centralnom, regionalnom i opštinskom nivou),

- uprave parkova prirode,

- lokalne/regionalne direkcije za šume,

- zdravstvene ustanove,

- ustanove kulture,

- centri zajednica,

- regionalne agencije za zapošljavanje,

- OCD ili neprofitne organizacije; podnosioci prijava (vođe projekta i partneri na projektu) iz Republike Bugarske trebalo bi da budu registrovani po osnovu Zakona o neprofitnim organizacijama (Закон за юридическите лица с нестопанска цел); podnosioci prijava (vođe projekta i partneri na projektu) iz Republike Srbije trebalo bi da budu upisani u svim relevantnim registrima u Agenciji za privredne registre ili u drugim relevantnim institucijama nadležnim za vođenje Registra podobnih organizacija (neprofitnih organizacija ili OCD),

- obrazovne ustanove poput univerziteta, škola, viših škola i biblioteka,

- evroregije,

· direktno odgovorni za izradu i upravljanje aktivnošću, a ne u ulozi posrednika,

· da nisu predmet potencijalnih sukoba interesa sa Zajedničkim strukturama Programa (Upravni organ, nacionalni organ, organ koji odobrava, revizorski organ, zajednički komitet za nadzor i Zajednički tehnički sekretarijat); u slučaju pojave takvih situacija tokom izvršenja ugovora, korisnik o mora o tome momentalno izvestiti Upravni organ.

Konkursna procedura i vremenski rok

Tokom 2013. godine neće biti javnih poziva, novi pozivi očekuju se u novom finansijskom periodu 2014.-2020. godina.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Osa prioriteta 1:

Oblast intervencije 1.1 i 1.2: 200.000–1.000.000 evra

Oblast intervencije 1.3: 20.000–70.000 evra

Osa prioriteta 2:

Oblast intervencije 2.1 i 2.2: 50.000–200.000 evra

Oblast intervencije 2.3: 20.000–100.000 evra

Trajanje projekta

Rok realizacije projekata zavisi od Osa prioriteta i Oblasti intervencije i može biti od 6 meseci do 24 meseca za projekte pod 1.1 i 1.2, odnosno 6 meseci do 12 meseci za ostale projekte.

Ograničenja

Opisana su u Uputstvima za podnosioce prijava.

Posebni zahtevi

Opisani su u Uputstvima za podnosioce prijava.

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije
Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje
Adresa: Nemanjina 34

11000, Beograd

Srbija

Tel.: +381 11 3061 185
Fax: +381 11 3061 124

Kristina Ašković – rukovodilac grupe
Tel.: +381 11 3061 192
E-mail: kaskovic@seio.gov.rs

Maja Jovanović – rukovodilac programa
Tel.: +381 18 521 677
E-mail: mjovanovic@seio.gov.rs

Milena Jovanović
Tel.: +381 18 521 677
E-mail: milena.jovanovic@seio.gov.rs

Naziv programa:

Program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora (Cross-border cooperation programme Serbia - Montenegro)

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste da angažuje ljude, zajednice i privredu pograničnih oblasti da zajednički učestvuju u razvoju oblasti saradnje, koristeći ljudske, prirodne, kulturne i ekonomske resurse i prednosti.

Cilj programa/projekta

· Mera I.1 – Poboljšanje produktivnosti i konkurentnosti ekonomskih, ruralnih, kulturnih i ekoloških resursa oblasti

· Mera I.2 – Prekogranične inicijative koje se odnose na razmenu ljudi i ideja u cilju osnaživanja profesionalne saradnje i saradnje civilnog društva

Geografsko područje

Oblasti u Srbiji su dva okruga: Raški i Zlatiborski, sa ukupno 15 opština. Uz ova dva okruga, susedni, Moravički okrug takođe će biti uključen u svrhu programiranja. 

U Crnoj Gori, programsko područje sastoji se od 12 podobnih opština. Uz njih, takođe će biti uključene i opštine Podgorica, Danilovgrad i Cetinje u svrhu programiranja.

Ko može da konkuriše?

Za grantove mogu konkurisati:

• neprofitna pravna lica i

• direktno odgovorna za izradu i upravljanje akcijom, sa svojim partnerima, a ne u ulozi posrednika;

• da pripadaju jednoj od navedenih kategorija:

– lokalne samouprave i njihove institucije,

– udruženja opština,

– razvojne agencije,

– organizacije koje podržavaju poslovanje i socijalni partneri,

– turističke organizacije/udruženja i organizacije/udruženja koja se bave kulturom,

– organizacije civilnog društva, uključujući i nacionalna društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca,

– javni i privatni organi koji podržavaju radnu snagu,

– institucije koje vrše stručne i tehničke obuke,

– organi/institucije na nacionalnom nivou ili državne agencije,

– organ i organizacije (uključujući NVO) koji se bave zaštitom prirode;

– državni organi nadležni za upravljanje vodama,

– vatrogasci/službe koje deluju u vanrednim situacijama,

– škole,

– više škole,

– mediji,

– univerziteti i istraživački centri,

– međunarodne organizacije.

U obzir neće biti uzete prijave profitnih organizacija i političkih stranaka – bilo u ulozi podnosilaca prijava ili partnera.

Konkursna procedura i vremenski rok

Treći konkurs biće objavljen tokom 2013. godine.

Prijave moraju biti u skladu sa uputstvima navedenim u Konceptu i Obrascu za prijavu koji su deo Obrasca za prijavu za dodelu granta.

Prijave moraju biti u skladu sa pravilima konkursa. Svaki konkurs ima jedinstveni set pravila i planiranih rokova. Vremenski raspored i drugi parametri koji se odnose na ovaj konkurs navedeni su u Smernicama za podnosioce prijava.

Obrazac za prijavu za dodelu granta i Smernice za podnosioce prijava dostupni su na:

• veb-sajtu programa (http://www.cbcsrb-mne.org),

• veb-sajtu Sektora za planiranje, programiranje, monitoring i izveštavanje o EU fondovima i razvojnu pomoć Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije (http://www.evropa.gov.rs),

• veb-sajtu Ministarstva spoljnih poslova i evropskih integracija Crne Gore (http://www.mip.gov.me),

• veb-sajtu EuropeAid-a (http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

· Mera I.1 – od 75.000 evra do 250.000 evra (finansiranje EU)

· Mera I.2 – od 25.000 EUR do 75.000 EUR (finansiranje EU)

Trajanje projekta

· Mera I.1 – od 6 meseci do 12 meseci

· Mera I.2 – od 12 meseci do 24 meseca

Ograničenja

• Podizvođenje nije dozvoljeno.

• Profitne organizacije i političke stranke nemaju pravo da se prijavljuju na konkurs, bilo u vidu podnosilaca prijave ili partnera.

• Grantovi možda neće imati svrhu ili efekat ostvarivanja profita za podnosioce ili partnere u vidu direktnog rezultata poslovanja/aktivnosti koje se finansiraju iz sredstava granta.

• Državni službenici ili drugi državni nameštenici u centralnim ili lokalnim upravama koje budu korisnici granta u okviru ovog konkursa, neće dobijati naknadu za svoj doprinos aktivnostima, osim plate koju dobijaju u ustanovi u kojoj su zaposleni.

• Plate državnih službenika ili drugih državnih nameštenika u centralnim ili lokalnim upravama mogu biti predstavljene kao učešće (deo koji sufinansira) podnosioca prijave.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije
Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje
Nemanjina 34

11000, Beograd

Srbija

Tel.: +381 11 30 61 185
Fax: +381 11 30 61 124

Darko Čukuranović – asistent na programu
Tel.: +381 11 30 61 181
E-mail: dcukuranovic@seio.gov.rs

Denis Slatina – šef zajedničkog tehničkog sekretarijata u Prijepolju
Tel.: +381 33 712 370
E-mail: denis.slatina@cbcsrb-mne.org

Miljana Matović – menadžer aktivnosti
Tel.: +381 33 712 370
E-mail: mmatovic@seio.gov.rs

Naziv programa:

Program prekogranične saradnje Srbija - Hrvatska za period 2007-2013.

Cilj programa/projekta

Prvi оpšti prioritetni cilj jeste promocija održivog razvoja prekograničnog regiona efikasnim korišćenjem ekonomskih  potencijala regiona, u sinergiji sa prijateljskim i odgovarajućim korišćenjem prirodnih resursa uz obezbeđenje biodiverziteta regiona.

Drugi opšti prioritetni cilj jeste unapređenje kapaciteta nacionalnih i zajedničkih struktura za upravljanje prekograničnim programom.

Cilj programa/projekta

Prioritet 1: Održivi socioekonomski razvoj

Mera 1.1 Ekonomski razvoj

Ova mera će stimulisati redovnu interakciju između preduzeća lociranih u prekograničnom regionu preko: poslovnih mreža; usluga podrške razvoju malih i srednjih preduzeća i zajedničkom pristupu istima; zajedničkog marketinga&promocije na domaćim tržištima i tržištu EU; osnaživanja inovativnosti kroz saradnju malih i srednjih preduzeća sa obrazovnim i istraživačko razvojnim organizacijama; razmene znanja; odabranih investicija u poslovnu infrastrukturu. Mera bi trebalo da diversifikuje ekonomski razvoj podrškom razvoju i unapređenju turističkih proizvoda i usluga; integracijom kulturnog nasleđa i životne sredine u turističke proizvode; te zajedničkim marketingom ovih proizvoda; da uveća znanje ljudi koji rade u turizmu, kulturi i poljoprivredi; korišćenje alata informacionih tehnologija u cilju razvoja i marketinga proizvoda i obuke ljudi.

Mera 1.2 Zaštita životne sredine

Ova mera će podržati aktivnosti koje se odnose na informisanje o ekološkim problemima i zajedničke akcije koje će imati za cilj da se lokacijama visoke ekološke i pejzažne vrednosti upravlja tako da mogu da izdrže pritiske razvoja turizma ne gubeći svoju vrednost. Uz to, ova mera će podržati razvoj efikasnijih sistema i pristupa spremnosti u vanrednim situacijama, a u vezi sa prevencijom i kontrolom poplava; prekograničnog zagađenja, bezbednosti hrane i pitanjima vezanim za zdravlje. Ova mera će takođe podržati razvoj zajedničkog upravljanja otpadom i strategiju minimiziranja štete; biće podržan odabrani broj aktivnosti koje bi trebalo da rezultiraju čišćenjem i obnovom zagađenih/oštećenih lokacija.

Mera 1.3 Direktni kontakti

Ova mera će ohrabriti kontakte, komunikaciju i saradnju lokalnih zajednica i organizacija/agencija lokalnih zajednica u prekograničnom regionu, posebno podršku ženama i marginalizovanim grupama (nezaposlenoj omladini i osobama sa invaliditetom), lokalnoj demokratiji i razvoju građanskog društva.

Prioritet 2: Tehnička pomoć

Mera 2.1 Administracija i realizacija programa
Ova mera će pružiti podršku radu nacionalnih Operativnih struktura i Zajedničkom nadzornom komitetu pri upravljanju programom. Takođe, krajnjim korisnicima će obezbediti savete i pomoć u izradi i realizaciji programa.

Mera 2.2 Informacije, publicitet i evaluacija programa
Ova mera će osigurati informisanje donosilaca odluka na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou; finansijera; stanovnika područja na kome se sprovodi program i opšte javnosti u Hrvatskoj i Srbiji. Ova mera će podržati obezbeđenje stručne pomoći Zajedničkom nadzornom komitetu u oblasti planiranja i sprovođenja eksternih evaluacija programa. Između ostalog, takođe bi trebalo da pokrije i pripremu, prevođenje i distribuciju informacija koje se odnose na program i informativnih materijala, uključujući i veb-sajt programa.

Geografsko područje

Područje na kome će se sprovoditi program nalazi se na obe strane reke Dunav, na severoistoku Hrvatske (istočna Slavonija) i severozapadu Srbije (zapadna Vojvodina).

Oblasti u Hrvatskoj Oblasti u Srbiji
Županija Osijek–Baranja Zapadnobački okrug
Županija Vukovar–Srijem Severnobački okrug
Južnobački okrug
Sremski okrug
Susedne oblasti u Hrvatskoj: Susedne oblasti u Srbiji:
Županija Požega–Slavonija Mačvanski okrug
Županija Brod–Posavina

Ko može da konkuriše?

Prioritet 1: Održivi društveno ekonomski razvoj. Direktni korisnici jesu neprofitna pravna lica osnovana u skladu sa javnim ili privatnim pravom u javnom interesu ili sa posebnim ciljem da zadovolje opšte potrebe, a koja pripadaju jednoj od navedenih grupa:

Za Meru 1.1 Ekonomski razvoj

· državni organi na regionalnom/lokalnom nivou,

· privredne komore, zanati, poljoprivreda, industrija,

· klasteri registrovani kao neprofitna pravna lica,

· državne/neprofitne organizacije (fondovi, institucije, agencije) čiji je osnivač država ili regionalne/lokalne samouprave: istraživačke i razvojne ustanove, ustanove za obrazovanje i obuku, zdravstvene ustanove, lokalne i regionalne razvojne agencije, turističke agencije i udruženja, itd.,

· organizacije civilnog društva poput udruženja i fondacija,

· privatni instituti čiji su osnivači privatna lica, a koji su osnovani da bi zadovoljili potrebe u opštem interesu dok god rade na neprofitnoj osnovi,

· poljoprivredna udruženja i zadruge.

Za Meru 1.2 Zaštita životne sredine

· državni organi na regionalnom/lokalnom nivou,

· državne/neprofitne organizacije: univerziteti, više škole, srednje i osnovne škole (predlog dat na partnerskoj radionici),

· istraživački instituti,

· organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom prirode i životne sredine,

· državna preduzeća nadležna za komunalnu infrastrukturu i upravljanje otpadom,

· agencije koje se bave zaštitom prirode i životne sredine,

· agencije koje se bave planiranjem za vanredne situacije,

· razvojne agencije na regionalnom i lokalnom nivou.

Za Meru 1.3 Direktni kontakti

· lokalne organizacije, udruženja i fondacije,

· organizacije za međukomunalnu saradnju,

· profesionalne organizacije,

· organizacije odgovorne za pružanje socijalnih i zdravstvenih usluga,

· sindikati,

· državne/neprofitne organizacije: univerziteti, više škole, srednje i osnovne škole,

· ustanove kulture: muzeji, biblioteke i pozorišta,

· organi lokalne uprave,

· NVO,

· razvojne agencije na regionalnom i lokalnom nivou.

Konkursna procedura i vremenski rok

Treći konkurs biće objavljen tokom 2013. godine. Sve procedure i rokovi koji se odnose na proces podnošenja prijava biće objavljeni na veb-sajtovima:

http://www.evropa.gov.rs/CBC/PublicSite/Default.aspx, www.croatia-serbia.com.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

50.000–300.000 evra

Trajanje projekta

6 meseci–24 meseca

Ograničenja

Sva posebna ograničenja u okviru gorepomenutog Trećeg konkursa biće objavljena na veb-sajtovima: http://www.evropa.gov.rs/CBC/PublicSite/Default.aspx,

www.croatia-serbia.com

Posebni zahtevi

Svaki podnosilac prijave mora ispunjavati navedene kriterijume.

Mesto osnivanja

Da bi bili podobni za grantove, kandidati moraju biti osnovani u jednoj od dve zemlje korisnice (tj. bilo u Hrvatskoj i/ili Srbiji):

· kada se prijavljuju za fondove koji se dodeljuju Hrvatskoj, kandidati moraju biti osnovani u Hrvatskoj;

· kada se prijavljuju za fondove koji se dodeljuju Srbiji, kandidati moraju biti osnovani u Srbiji.

Ova obaveza ne odnosi se na međunarodne organizacije.

Status

Da bi bili podobni za grantove, kandidati moraju:

 • biti neprofitna pravna lica
 • osnovani u skladu sa javnim ili privatnim zakonom u cilju ispunjenja potreba od opšteg ili posebnog interesa,
 • biti direktno odgovorni za pripremu i upravljanje aktivnošću zajedno sa svojim partnerima, a ne da imaju ulogu posrednika i
 • pripadati jednoj od kategorija opisanih u poglavlju "Ko može da konkuriše".

Aktivnosti za koje se mogu slati prijave

Definicija: Akcija (ili projekat) sastoji se od seta aktivnosti.

Da bi grant bio odobren za predloženu akciju, akcija mora imati karakter prekogranične saradnje. Drugim rečima, potrebno je da:

 • se odvija u programskom području u Hrvatskoj i/ili Srbiji;
 • ima efekta i u hrvatskim i u srpskim delovima programskog područja;
 • predviđa saradnju dva prekogranična kandidata na minimum jedan, a poželjno je i više, načina:
  • zajednička izrada projekta: zajednički dizajn akcije, ispunjavanje zajedničkog obrasca za prijavu i zajednička izrada budžeta,
  • zajedničko finansiranje: međusobna podela troškova projektnih aktivnosti,
  • zajedničko osoblje: osoblje nadležno za implementaciju projektnih aktivnosti sa obe strane granice mora funkcionisati kao jedan projektni tim;
  • zajednička implementacija: aktivnosti se sprovode zajednički s jedne i druge strane granice.

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije
Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje
Adresa: Nemanjina 34

11000, Beograd

Srbija

Tel: +381 11 3061 185
Fax: +381 11 3061 124

Milan Žeželj – asistent na programu
Tel: +381 11 3061 182
E-mail: mzezelj@seio.gov.rs

Darko Cvejić - šef JTS satelitske kancelarije u Sremskoj Mitrovici
Tel: +381 22 617 835
E-mail: darko.cvejic@mfin.gov.rs

Naziv programa:

IPA Program prekogranične saradnje Mađarska - Srbija

Cilj programa/projekta

Dugoročni opšti cilj programa jeste uspostavljanje harmoničnog regiona u kome se sarađuje u održivom i bezbednom okruženju, u kome se zajednički upravlja kulturnim i prirodnim nasleđem, i u kome su mogućnosti za privredu i kulturu povećane porastom poslovnih, obrazovnih, istraživačkih i kulturnih odnosa što ima za rezultat otvaranje novih radnih mesta i gde su na minimum svedeni izolacioni efekti situacije spoljne granice Šengena.

Da bi se ostvario ovaj opšti strateški cilj, definisano je pet specifičnih ciljeva:

Oblasti pomoći

 • Smanjenje stepena izolacije pograničnih područja povećanjem prekogranične dostupnosti
 • Ekološka održivost i bezbednost u pograničnom području
 • Sinergija i saradnja u privrednom sektoru
 • Upravljanje zajedničkim kulturnim nasleđem u cilju promovisanja kulturnih vrednost, tradicije i razvoja turizma
 • Intenzivna razmena u oblasti kulture, obrazovanja i istraživanja

Oblasti pomoći

Prioritet 1: Infrastruktura i životna sredina

Cilj ovog prioriteta jeste jačanje fizičkih veza između dve strane granice i u pograničnom regionu u cilju smanjenja stepena izolacije i preuzimanja zajedničke odgovornosti za prirodno nasleđe i rečne puteve u pograničnom području. Prema tome, prioritet ima za cilj da podrži razvoj u oblasti infrastukture, zaštite životne sredine i upravljanju vodama u pograničnom području između Srbije i Mađarske.

Oblast intervencije 1.1: Infrastrukturom za fizičke veze
1.1.1 Infrastruktura prelaska granice, izgradnja i rekonstrukcija prilaznih puteva
1.1.2 Planiranje saobraćajnih linija, usaglašavanje javnog prevoza

Oblast intervencije 1.2: Zajednička odgovornost za životnu sredinu
1.2.1 Manje aktivnosti u oblasti upravljanja vodama
1.2.2 Praćenje zdravlja životinja, manje aktivnosti usmerene na poboljšanje kvaliteta životne sredine

Prioritet 2: Ekonomija, obrazovanje i kultura

Cilj ovog prioriteta jeste podrška interakcijama između aktera sa obe strane granice u cilju podizanja konkurentnosti, podsticanja ekonomskog rasta i otvaranja novih radnih mesta. Ovaj prioritet takođe ima za cilj podršku zajedničkim istraživačkim razvojnim naporima usmerenim na proizvode, a koje ulažu istraživačke ustanove i poslovni partneri koji sa njima sarađuju, kao i zajedničko planiranje i interakcije između građanskih ustanova obrazovanja, istraživanja i kulture u cilju uspostavljanja zajedničkog obrazovnog i kulturnog prostora u pograničnom prostoru između Srbije i Mađarske. Podrška se takođe pruža i opštinama i OCD koje su voljne da sarađuju u pravcu pomoći razvoju zajedničkog regionalnog identiteta.

Oblast intervencije 2.1: Stimulisanje sinergija u privredi, turizmu i istraživanju i razvoju

2.1.1 Obuke i pronalaženje poslovnih partnera
2.1.2 Razvoj tematskih puteva kulturnog nasleđa
2.1.3 Koordinirane studije za teritorijalni i sektorski razvoj regiona
2.1.4 Istraživanja orijentisana na proizvode, razvoj i inovacije

Oblast intervencije 2.2: Obrazovanjem i kulturom ka zajedničkom mišljenju

2.2.1 Saradnja u oblasti obrazovanja
2.2.2 Direktna saradnja

Geografsko područje

Područje na koje se odnosi projekat leži u najjužnijem delu teritorije Republike Mađarske i najsevernijem delu Republike Srbije. U smislu topografije, ovde postoji velika ravnica koja je povezana rekama Dunav i Tisa.

Na mađarskoj strani, područje na koje se odnosi projekat pokriva navedene okruge:

• Csongrád

• Bács-Kiskun.

Na srpskoj strani, područje na koje se odnosi projekat pokriva navedene regione ekvivalente NUTS III nivou:

• Zapadnobački upravni okrug,

• Severnobački upravni okrug,

• Severnobanatski upravni okrug,

• Južnobački upravni okrug,

• Srednjebanatski upravni okrug.

Susedni regioni

· Južni Banat

· Srem

U gorepomenutim, susednim regionima (Južni Banat i Srem) u skladu sa članom 97. Regulative (EC) 718/2007 EK, sredstvima zajednica mogu se finansirati troškovi u visini do 20% iznosa doprinosa Zajednice prekograničnom programu.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

 • lokalne samouprave i njihove institucije,
 • udruženja lokalnih samouprava i njihove institucije,
 • razvojne agencije,
 • organizacije civilnog društva i neprofitne organizacije (OCD),
 • organi upravljanja vodama,
 • organi upravljanja zaštitom životne sredine,
 • organizacije koje upravljaju nacionalnim parkovima i oblastima ekološke zaštite,
 • turističke organizacije,
 • javna preduzeća,
 • univerziteti, istraživački instituti,
 • obrazovne organizacije i njihove ne profitne organizacije,
 • radni centri,
 • fondacije, privredne komore.

Konkursna procedura i vremenski rok

Tokom 2013. godine neće biti javnih poziva, novi pozivi očekuju se u novom finansijskom periodu 2014.-2020. godina.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Мinimalni iznos je 50.000 evra, a maksimalni je 1.500,000 evra.

Trajanje projekta

Planirani period realizacije projekta ne može biti kraći od 6 meseci, ni duži od 18 meseci.

Ograničenja

Organizacija koja podnosi predlog projekta mora da zadovolji sledeće uslove:

· da je neprofitno pravno lice,

· registrovano i radi u definisanoj programskoj oblasti,

· ima najmanje jednog prekograničnog partnera.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije
Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Adresa: Nemanjina 34

11000, Beograd

Srbija
Tel.: +381 11 30 61 185
Fax: +381 11 30 61 124

Kristina Ašković – šef grupe
Tel.: +381 11 30 61 192
E-mail: kaskovic@seio.gov.rs

Relja Burzan – šef JTS Informacionog pulta u Subotici
Tel.: +381 24 55 30 03
E-mail: rburzan@seio.gov.rs

Dejan Vujinović – JTS Informacioni pult u Subotici
Tel.: +381 24 55 3003
E-mail: dvujinovic@seio.gov.rs

Naziv programa:

IPA Program prekogranične saradnje Rumunija - Srbija

Cilj programa/projekta

Strateški cilj Programa prekogranične saradnje Rumunija–Srbija jeste uspostavljanje uravnoteženijeg i održivog društvenoekonomskog razvoja pograničnog područja realizacijom zajedničkih prekograničnih projekata i zajedničkih aktivnosti koje će preduzimati interesne grupe iz Rumunije i Srbije.

Opšti cilj Programa jeste korišćenje zajedničkih prekograničnih projekata i zajedničkih aktivnosti koje će preduzimati interesne grupe iz Rumunije i Srbije kao osnova za uspostavljanje uravnoteženijeg i održivog društveno ekonomskog razvoja pograničnog područja.

Zemlje učesnice su podelile Program na dva posebna cilja:

· Povećanje ukupne ekonomske konkurentnosti u graničnom području. Ovde je cilj uspostavljanje ujednačenog i zajednički dogovorenog okvira za partnere iz Rumunije i Srbije kao mogućnosti da se iskoriste dodatne vrednosti zajedničkih aktivnosti, rešavanjem zajedničkih problema koji utiču na konkurentnost i mere usmerene na pomoć u ostvarivanju veće konkurentnosti pograničnog regiona u celini.

· Unapređenje kvaliteta života zajednica u pograničnom području. U ovom slučaju cilj je rešiti probleme preduzimanjem zajedničkih mera koje će imati izrazit prekogranični karakter (npr. prekogranički ekološki uticaj) i/ili tamo gde brojni faktori ometaju ostvarivanje napretka u kvalitetu života sa obe strane granice.

Oblasti pomoći

Prioritet 1: Ekonomski i socijalni razvoj

Mera 1.1: Pomoć lokalnoj/regionalnoj ekonomskoj i socijalnoj infrastrukturi

Mera 1.2: Razvoj turizma, uključujući osnaživanje regionalnog identiteta pograničnog regiona kao turističke destinacije

Mera 1.3: Unapređenje razvoja malih i srednjih preduzeća 

Mera 1.4: Podrška povećanom stepenu istraživanja i razvoja i inovacija u pograničnom regionu

Prioritet 2: Ekologija i spremnost za reagovanje u vanrednim situacijama

Mera 2.1: Unaprediti sisteme i pristupe u cilju rešavanja prekograničnih, ekoloških problema, zaštite i upravljanja

Mera 2.2: Razvoj i sprovođenje efikasnih strategija upravljanja otpadom i otpadnim vodama

Mera 2.3: Efikasniji sistemi i pristupi spremnosti za reagovanje u vanrednim situacijama

Prioritet 3: Promovisanje "direktnih kontakata

Mera 3.1: Podrška razvoju civilnom društvu i lokalnim zajednicama

Mera 3.2: Unapređenje lokalne uprave u vezi sa obezbeđenjem lokalnih usluga zajednicama u pograničnom području

Mera 3.3: Intenziviranje obrazovnih, društveno kulturnih i sportskih kontakata

Prioritet 4: Tehnička pomoć 

· Podrška realizaciji, ukupnom upravljanju i evaluaciji Programa

· Pomoć aktivnostima javnog informisanja o Programu

Geografsko područje

Granica između Rumunije i Srbije je dugačka 546 km, pri čemu reka Dunav predstavlja prirodnu granicu u dužini od oko 230 km. Područje na koje se Program odnosi definisano je kao NUTS 3 nivo na rumunskoj strani, a kako NUTS klasifikacija ne postoji za Republiku Srbiju, područje u Srbiji definiše Vlada Srbije.

Područja u Rumuniji                      Područja u Republici Srbiji

Okrug Timiş                                   Severnobanatski okrug

Okrug Caraş-Severin                     Srednjebanatski okrug

Okrug Mehedinţi                             Južnobanatski okrug       

                                                    Braničevski okrug

                                                    Borski okrug

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

· saveti okruga/uprave okruga;

· lokalni saveti/opštine;

· agencije za regionalni i lokalni razvoj;

· udruženja lokalnih državnih organa;

· organizacije od opšteg značaja;

· verske organizacije, osnovane u skladu sa važećim nacionalnim zakonom;

· organizacije civilnog društva i neprofitne organizacije;

· neprofitni istraživački instituti;

· reprezentativna udruženja i organizacije;

· univerziteti i istraživački instituti;

· organizacije koje se bave obrazovanjem i obukom (škole, univerziteti, itd.);

· privredne komore/udruženja malih i srednjih preduzeća;

· druge NVO koje se bave aktivnostima iz oblasti koje Program finansira.

Konkursna procedura i vremenski rok

Tokom 2013. godine neće biti javnih poziva, novi pozivi očekuju se u novom finansijskom periodu 2014.-2020. godina.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos granta je 30.000 evra, a maksimalni je 2.000.000 evra, u zavisnosti od ose prioriteta:

OSA PRIORITETA 1– Ekonomski i socijalni razvoj:

Ukupni iznos finansijske pomoći programa (IPA fondovi) za jedan projekat kreće se između 250.000 i 2.000.000 evra.

OSA PRIORITETA 2 – Ekologija i spremnost za reagovanje u vanrednim situacijama

Budžet projekta: ukupni iznos finansijske pomoći programa (IPA fondovi) za jedan projekat kreće se između 500.000 i 2.000.000 evra.

OSA PRIORITETA 3 – Promovisanje "direktnih kontakata

Budžet projekta: ukupni iznos finansijske pomoći programa (IPA fondovi) za jedan projekat kreće se između 30.000 i 300.000 evra.

Trajanje projekta

Minimalno 9 meseci, a maksimalno 24 meseca, u zavisnosti od ose prioriteta.

OSA PRIORITETA 1 – Ekonomski i socijalni razvoj:

Trajanje projekta: svi projekti osim investicionih projekata traju između 9 i 18 meseci. Svi investicioni projekti moraju trajati između 12 meseci i 24 meseca.

OSA PRIORITETA 2 – Ekologija i spremnost za reagovanje u vanrednim situacijama

Trajanje projekta: Svi projekti moraju trajati između 12 meseci i 24 meseca.

OSA PRIORITETA 3 – Promovisanje "direktnih" kontakata

Trajanje projekta: svi projekti moraju trajati između 9 i 18 meseci.

Ograničenja

Organizacije koje se prijavljuju dužne su da ispune sledeće kriterijume:

· neprofitna pravna lica,

· registrovane i deluju na teritoriji na koju se odnosi Program (severni Banat, srednji Banat, južni Banat, Braničevski i Borski okrug),

· imaju najmanje jednog partnera sa druge strane granice (najmanje 10% ukupnih troškova za projekat moraju biti raspodeljeni sa obe strane granice) iz okruga Timis, Karas–Severin ili Mehedinci,

· maksimalni broj partnera za jednu operaciju jeste 5 (pet); nepoštovanje ovog pravila može dovesti do odbacivanja prijave,

· političke stranke nemaju pravo da učestvuju na konkursu, bilo u svojstvu podnosioca prijave ili partnera,

· u obzir ne dolaze projekti koji ostvaruju zaradu.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Sanda Šimić Stambolić, pomoćnica direktora, Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Tel.: +381 11 30 61 176, +381 11 30 61 124;

E-mail: ssimic@seio.gov.rs

Svetlana Đokanović, koordinatorka za IPA Programe Rumunija–Srbija

Tel.: +381 11 30 61 208

Mob.: +381 64 82 36 279

E-mail: sdjokanovic@seio.gov.rs

Satelitska kancelarija JTS u Vršcu, Republika Srbija

Dimitrija Tucovića 17

26300, Vršac

Srbija

Elizabeta Stanimirov, Petar Grubor

Tel.: +381 13 834567, www.evropa.gov.rs

E-mail: estanimirov@seio.gov.rs, pgrubor@seio.gov.rs

Lokalna kancelarija u Boru

Moše Pijade 19

19 210 Bor

Srbija

Vasilija Stanić

Tel.: +381 30 458 296;

E-mail: vstanic@seio.gov.rs

Naziv programa:

ERDF Program transnacionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi - SEE

Cilj programa/projekta

Opšti cilj transnacionalne saradnje jeste da unapred uravnoteženi teritorijalni razvoj i teritorijalnu integraciju u području na koje se odnosi saradnja. Program zauzima pristup zajedničkog izazova, usredsređujući se prvenstveno na pitanja od strateškog značaja. U skladu sa zahtevima iz člana 6. Regulative ERDF (1080/2006), Program identifikuje strateška tematska pitanja relevantna za područje saradnje, a koja će biti predmet transnacionalnih aktivnosti na više nivoa.

Oblasti pomoći

Omogućavanje inovacija i preduzetništva:

 • razvoj mreža tehnologije i inovacije u konkretnim oblastima,
 • razvoj pogodnog okruženja za inovativno preduzetništvo,
 • poboljšanje okvirnih uslova i otvaranje prostora inovacijama.

Zaštita i unapređenje životne sredine:

 • unapređenje integrisanog upravljanja vodama i transnacionalna prevencija rizika od poplava,
 • unapređenje sistema prevencije od ekoloških rizika,
 • osnaživanje saradnje u upravljanju prirodnim dobrima i zaštićenim oblastima,
 • unapređenje energetske efikasnosti i korišćenja resursa.

Poboljšanje dostupnosti:

 • unaprediti saradnju na polju promocije, planiranja i rada primarnih i sekundarnih saobraćajnih mreža,
 • razvoj strategija premošćavanja "digitalnog jaza",
 • poboljšanje okvirnih uslova za multimodalne platforme.

Razvoj transnacionalnih sinergija oblasti za održivi razvoj:

 • rešiti ključne probleme koji utiču na gradske sredine i regionalne sisteme naselja,
 • unaprediti uravnoteženi obrazac atraktivnih i dostupnih oblasti rasta,
 • unaprediti korišćenje kulturnih vrednosti u cilju razvoja.

Geografsko područje

Program za Jugoistočnu Evropu odnosi se na 16 država.

U slučaju 14 država, područja koja mogu biti pokrivena programom podrazumevaju čitave teritorije država: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Rumunija, Hrvatska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Grčka, Mađarska, Srbija, Crna Gora, Slovačka, Slovenija i Republika Moldavija.

U slučaju dve države, samo određeni regioni mogu biti pokriveni programom: u Italiji to su: Lombardija, Bolcano/Bozen, Trento, Veneto, Friuli-Venecija-Đulija, Emilia Romanja, Umbrija, Marke, Abruco, Molise, Puglia Basilikata, a u Ukrajini: Cjermovestka Oblast, Ivano-Frankiviska Oblast, Zakarpatska Oblast i Odesa Oblast.

Ko može da konkuriše?

Prihvatljivi partneri na projektu su državni organi; ekvivalentni državni organi i svaki pravni organ osnovan u skladu sa javnim ili privatnim pravom, a koji nije industrijskog ili komercijalnog karaktera.

Konkursna procedura i vremenski rok

U okviru Programa transnacionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi, za finansijski period 2007–2013. godine objavljena su četiri konkursa. Naredni konkursi planiraju se za finansijski period 2014–2020. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Na nivou projekta nisu predviđene nikakva posebna ograničenja budžeta Pretpristupnih fondova (IPA).

Partneri na projektu trebalo bi da obezbede sufinansiranje u iznosu od 15% vrednosti projekta.

Vrednost Programa

2007:

1,114,228.00 evra

2008:

989,000.00 evra

2009:

1,264,283.00 evra

2010:

4,000,000.00 evra

2011:

4,000,000.00 evra

2012:

4,200,000.00 evra

2013:

4,300,000.00 evra

Ukupno:

2,867,228.00 evra

IPA neintegrisana faza

Opredeljena IPA sredstva za Srbiju

2007: 1.114.228,00 evra
2008: 989.000,00 evra
2009: 1.264.283,00 evra
Ukupno: 2.867.228,00 evra

IPA integrisana faza

U drugoj fazi implementacije Programa SEE, Komisija jednom godišnje dodeljuje zajedničke IPA doprinose Programu, ne deleći ih prema partnerskim zemljama korisnicima IPA fondova (Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, BJRM i Albanija).

2010: 4.000.000,00 evra
2011: 4.000.000,00 evra
2012: 4.200.000,00 evra
2013: 4.300.000,00 evra
Ukupno: 16.500.000,00 evra

Trajanje projekta

Maksimalno trajanje projekata u najnovijem konkursu jeste 24 meseca.

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije
Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje
Nemanjina 34

11000, Beograd

Srbija

Tel.: +381 11 30 61 185
Fax: +381 11 30 61 124

Kristina Ašković – šef grupe
Tel.: +381 11 3061 192
E-mail: kaskovic@seio.gov.rs

Natalija Matunović Milošević – nacionalni koordinator za program
Tel.: +381 11 30 61 193
E-mail: nmatunovic@seio.gov.rs

Tijana Didanović – menadžer za osiguranje kvaliteta
Tel.: +381 11 3061 207
E-mail: tdidanovic@seio.gov.rs

Naziv programa:

Kultura 2007 - 2013

Program Kultura 2007−2013 ustanovljen je s namerom da se oživi zajednički kulturni prostor svih Evropljana – kulturni prostor koji proizlazi iz zajedničkog kulturnog nasleđa –  razvojem saradnje među kulturnim delatnicima iz zemalja s pravom učešća u Programu, sa ciljem da podstiče nastanak i razvoj evropskog građanstva.

Kancelarija Tačka kulturnog kontakta

U svim zemljama formirana su posebna implementaciona tela Programa, a nacionalna Kancelarija Tačka kulturnog kontakta (CCP Serbia) s formalnim radom počela je u februaru 2008. godine potpisivanjem MoR u Briselu sa zvaničnicima Evropske komisije i Vlade Srbije o učešću Srbije u programu Kultura 2007-2013. Sve informacije možete dobiti preko sajta: www.ccp-serbia.org

Cilj programa/projekta

Aktivnosti Programa usmerene su ka ostvarivanju sledećih ciljeva:

-promocija međunarodne mobilnosti ljudi zaposlenih u kulturnom sektoru,

-podrška međunarodnoj razmeni kulturnih i umetničkih radova i proizvoda,

-promocija interkulturnog dijaloga.

Program koristi fleksibilan, interdisciplinarni pristup problematici kojom se bavi; usmeren je na specifične potrebe kulturnih delatnika, identifikovane tokom konsultacija koje su prethodile stvaranju samog Programa.

Geografska oblast

Aplikanti moraju imati registrovano sedište u jednoj od zemalja s pravom učešća u Programu:

- članice Evropske unije (27) Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija,

- članice EEA/EFTA (Island, Lihtenštajn i Norveška),

- zemlje kandidati (Hrvatska, Turska i Makedonija),

- zemlje zapadnog Balkana: Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina (od 2011. godine),

- po potpisivanju MoU – Albanija.

Ko može da konkuriše?

Program je otvoren za sve kategorije kulturnih organizacija, javne ili privatne, ukoliko deluju kao neprofitne, operativno i finansijski sposobne organizacije koje ispunjavaju konkursne uslove, organizacije osnovane u zemlji koja učestvuje na konkursu, organizacije koje potpišu izjavu o istinitosti podataka i finansijskim obavezama.

Konkursna procedura i vremenski rok

Jedini otvoreni konkurs u 2013. godini je za Odeljak 1.3.5 – Projekti saradnje sa trećim zemljama (Kanada i Australija).

Rok konkurisanja je 03. maj 2013. godine.

Formulari za apliciranje na konkurs su u elektronskom obliku i mogu se preuzeti na internetu.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

50.000 – 200.000 EUR

Trajanje projekta

Maksimalno 24 meseca

Kriterijumi

Odluka o dodeli granta donosi se na osnovu ispunjavanja uslova konkursa, operativne i finansijske sposobnosti organizacije, i naročito na osnovu kriterijuma za dodelu granta koji obuhvataju kvalitativne i kvantitativne pokazatelje.

Kriterijumi za dodelu granta predstavljaju zapravo smernice za procenu umetničkog i kulturnog kvaliteta podnetih projektnih predloga. Ova procena se vrši u odnosu na opšte i specifične ciljeve Programa, a uzimajući u obzir specifičnosti svakog odeljka, tako da su kriterijumi za dodelu granta definisani za svaki odeljak posebno.

Ograničenja

Ne mogu konkurisati:

· pojedinci,

· organizacije kojima je izrečena presuda u vezi sa neprofesionalnim obavljanjem aktivnosti, kriminalnih aktivnosti, prevara,

· organizacije u stečaju

· organizacije kod kojih postoji sukob interesa ili davanja netačnih informacija.

Posle podnošenja projektnih predloga vrši se njihova procena u pogledu ispunjavanja opštih uslova Programa propisanih za prihvatanje projektnih predloga, a zatim i u pogledu kriterijuma specifičnih za svaki od odeljaka posebno. Program je otvoren za sve kategorije kulturnih organizacija, ukoliko deluju kao neprofitne.

Kontakt

Tačka kulturnog kontakta

(Cultural Contact Point Serbia)

Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije

Dom Vukove zadužbine

Kralja Milana 2

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3621 575

Tel/Fax: +381 11 3621 577

E-mail: office@ccp-serbia.org

Naziv programa:

Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)

Cilj programa/projekta

Prema EIDHR pravilima, opšti cilj novog finansijskog instrumenta je da doprinese razvoju i konsolidaciji demokratije i vladavine prava, poštovanju ljudskih prava i osnovnih sloboda, u okviru politike Zajednice na razvojnoj, ekonomskoj, finansijskoj i tehničkoj saradnji sa trećim zemljama i u skladu sa spoljnom politikom Evropske unije u celini.

Oblast podrške

Na osnovu EIDHR pravila, Evropska komisija je usvojila Strategiju za period 2011–2013. godine koja promoviše integrativni pristup učvršćivanja demokratije i zaštite ljudskih prava. Koncipirana je tako da dopunjuje druge geografske i tematske programe EU. Ova strategija predstavlja osnovu za primenu EIDHR-a i identifikuje pet jasnih ciljeva:

1)   unapređenje poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda u zemljama i regionima gde su najviše ugroženi,

2)   jačanje uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratske reforme, u podršci mirnom usklađivanju grupnih interesa i u konsolidaciji političkog učešća i reprezentacije,

3)   podrška akcijama ljudskih prava i demokratskih tema u oblastima koje pokrivaju EU smernice, uključujući dijalog o ljudskim pravima, o borcima za ljudska prava, o smrtnoj kazni, torturi, kao i o deci u ratnim sukobima,

4)   podrška i osnaživanje međunarodnog i regionalnog okvira za zaštitu ljudskih prava, pravde, vladavine prava i za promociju demokratije,

5)   izgradnja poverenja u i unapređenje pouzdanosti i transparentnost demokratskih izbornih procesa, posebno kroz posmatranje izbora.

Postojeća Strategija za period 2011–2013. godine može da se nađe na sledećoj adresi:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/documents/eidhr_strategy_paper_2011_2013_com_decision_21_april_2011_text_published_on_internet_en.pdf

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati neprofitne organizacije, specifične vrste organizacija, npr. OCD, vi š a obrazovna institucija, nezavisna politička fondacija (ne i politička stranka) i sl., a u skladu sa č lanom 10 Odluke Saveta ministara 1889/2006.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni pozivi se objavljuju na sledećim na sajtovima:

www.ec.europa.eu/europeaid, www.europa.rs.

Za ove konkurse obavezna je prethodna registracije na on-lajn bazi podataka PADOR za kandidate i njihove partnere.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ukupna vrednost sredstava po godini iznosi 1,2 miliona evra.

Veličina grantova:

• minimalni iznos: 10.000 evra

• maksimalni iznos: 100.000 evra

Trajanje projekta

Planirano trajanje akcije ne može biti manje od 12, niti da prelazi 24 meseci.

Ograničenja

Projektni predlozi treba da budu u skladu sa jednom ili više oblasti delovanja EIDHR-a:

1. postizanje konsenzusa u osporavanim ili kontraverznim oblastima politike (dijalogom civilnog društva),

2. unapređenje predstavljanja i učešća u političkom životu (uključujući osnaživanje žena i drugih manje zastupljenih grupa),

3. unapređenje pluralizma civilnog društva (aktivnostima i izgrađivanjem kapaciteta novih i manjih organizacija),

4. podsticanje tolerancije i razumevanja među etičkim, religijskim i kulturnim grupama.

Posebni zahtevi

Svi zahtevi definisani su u uputstvu za prijavljivanje koji se mogu pronaći na:

www.ec.europa.eu/europeaid, www.europa.rs.

Kontakt

Ana Milenić

Projektni menadžer EIDHR

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Vladimira Popovića 40,

GTC Avenue block 19a

11070 Novi Beograd, Srbija

Tel: +381 11 30 83 200

Fax: +381 11 30 83 201

Direktna linija: +381 11 30 83 281

E-mail Delegacije: Delegation-Serbia@ec.europa.eu

E-mail: Ana.MILENIC@ec.europa.eu

Web: http://www.europa.rs

Naziv programa:

Okvirni program za konkurentnost i inovacije (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP)

Posebni program za preduzetništvo i inovativnost (Ent

repreneurship and Innovation Programme – EIP, 2007–2013. godine), ukupni budžet 2.170 miliona evra

Cilj programa

Podsticanje konkurentnosti preduzeća (posebno MSP) kroz poboljšan pristup finansijama, MSP kooperaciju i razmenu informacija, podršku inovacijama i eko-inovacijama, preduzetništvu i inovacionoj kulturi, reformama koje se odnose na preduzetništvo i inovativnost

Oblast podrške

1) Finansijski instrumenti, 52% budžeta

2) Usluge za podršku poslovanju (naročito malih i srednjih preduzeća), 17% budžeta

3) Podrška inicijativama koje jačaju preduzetništvo i inovativnost, 25% budžeta

4) Inicijative za poboljšanje određenih politika, 6% budžeta

Geografska oblast

Za sada, 37 zemalja koristi program EIP (zemlje članice EU, EFTA, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, Turska, Izrael i Srbija). Iduće godine pristupa BIH.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati sva pravna lica iz zemalja korisnika programa. U zavisnosti od oblasti podrške, korisnici su finansijske institucije, organizacije za podršku poslovanju, javne institucije, preduzeća – naročito MSP.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni pozivi se objavljuju prema usvojenom godišnjem programu na sajtu Evropske komisije: http://ec.europa.eu/cip. Osnovne informacije na srpskom  jeziku mogu se videti na sajtu: http://www.cip-srbija.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi su na raspolaganju korisnicima prema uslovima pojedinačnog javnog poziva. Ukupni iznos programa u 2011. godini bio je 313,6 miliona evra

Trajanje projekta

2007–2013. godine

Ograničenja

Prema specifičnim uslovima svakog javnog poziva

Posebni zahtevi

Država Srbija svake godine plaća članarinu da bi njeni privredni subjekti mogli da učestvuju  u programu.

Zahteva se kofinansiranje zainteresovanih subjekata za učešće u pojedinačnim projektima 5–50%, u zavisnosti od uslova javnog poziva.

Kontakt

Zorica Marić

Sektor za regionalni razvoj i unapređenje preduzetništva

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd, Srbija

Tel: +381 11 285 5201

Fax: +381 11 285 5221

E-mail: zorica.maric@merr.gov.rs

Naziv programa:

Program EU "Mladi u akciji" 2007-2013 (Youth in Action Programme of the EU 2007-2013)

Cilj programa/projekta

Program "Mladi u akciji" ima pet osnovnih ciljeva:

· podsticanje aktivnog učešća mladih,

· promocija vrednosti solidarnosti i tolerancije,

· jačanje uzajamnog razumevanja,

· razvoj kvalitetnih sistema podrške za omladinske aktivnosti i organizacije,

· unapređivanje evropske saradnje mladih.

Oblast podrške

Za projekte u kojima kao učesnici ili promoteri učestvuju mladi, omladinske organizacije i oni koji rade sa omladinom iz Srbije, otvorena su samo dva potpograma, tj. "Akcije":

· Akcija 2 – Evropski volonterski servis – EVS (podržava volonterske aktivnosti mladih u inostranstvu, koje donose dobrobit lokalnoj zajednici),

· Podakcija 3.1 – saradnja sa Partnerskim zemljama (ova akcija podržava omladinske razmene, obuku, seminare, sticanja prakse na određenom radnom mestu (job shadowing), procena izvodljivosti (feasibility visits), evaluativne sastanke, studijske posete, aktivnosti za izgradnju partnerstva i projekata za umrežavanje).

Geografska oblast

Zemlje koje su obuhvaćene programom se dele na dve kategorije:

· programske zemlje – 27 zemalja članica EU, Island, Lihtenštajn, Norveška, Švajcarska, Turska i Hrvatska;

· partnerske zemlje – one koje mogu da učestvuju (na ograničenoj osnovi) u programu "Mladi u akciji":

o Jugoistočna Evropa: Albanija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija;

o Istočna Evropa i Kavkaz: Azerbejdžan, Belorusija, Gruzija, Jermenija, Moldavija, Ruska Federacija i Ukrajina,

o Mediteranske partnerske zemlje: Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Liban, Maroko, Palestinski Autoritet – Zapadna obala i pojas Gaze, Sirija, Tunis;

o ostale partnerske zemlje koje su potpisale sporazum sa telom EU nadležnim za mlade.

Ko može da konkuriše?

Pravo da učestvuju na konkursu imaju: neprofitne organizacije ili OCD, lokalne ili regionalne javne institucije, neformalne grupe mladih, međunarodne mrežne organizacije koje imaju organizacije – članice iz najmanje osam tzv. Programskih zemalja, međunarodne vladine neprofitne organizacije, profitne organizacije koje žele da pokrenu projekat u oblasti rada sa mladima.

Konkursna procedura i vremenski rok

Program "Mladi u akciji će trajati do kraja 2013 godine. U svakom projektu koji se realizuje u okviru programa "Mladi u akciji" moraju učestvovati najmanje dve organizacije od kojih je jedna nosilac projekta, a druga partner.

Ukoliko je organizacija iz Srbije nosilac projekta, ona, u ime svih partnera koji su u njega uključeni, svoj predlog projekta (i propratnu dokumentaciju) podnosi direktno Izvršnoj agenciji za obrazovne, audiovizuelne i kulturalne projekte (EACEA) u Briselu.

Za direktno podnošenje projekata direktno EACEA-u tokom godine postoje tri roka:

1. februar 2013,

3. jun 2013,

3. septembar 2013.

Sa druge strane, Programske zemlje (27 zemalja članica EU, Island, Lihtenštajn, Norveška, Švajcarska, Turska i Hrvatska.) imaju tzv. Nacionalne agencije, koje su zadužene za implementaciju programa "Mladi u akciji" na nacionalnim nivoima (svaka država ima svoju Nacionalnu agenciju). Ukoliko je nosilac projekta organizacija ili institucija iz Programske zemlje koja ima svoju Nacionalnu agenciju, tokom godine postoji tri roka za slanje predloga projekata:

1. februar 2013,

1. maj 2013,

1. oktobar 2013.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Visina sredstava zavisi od vrste aktivnosti. Više informacija o tome možete naći u Vodiču za program "Mladi u akciji" na adresi: http://bit.ly/xsiohL.

Trajanje projekta

Trajanje projekta zavisi od vrste aktivnosti. Više informacija o tome možete naći u Vodiču za program "Mladi u akciji" na adresi: http://bit.ly/xsiohL.

Ograničenja

Učesnici projekata finansiranih od programa "Mladi u akciji" mogu biti osobe uzrasta između 13 i 30 godina, kao i osobe koje rade sa mladima, koji su, pri tome, državljani neke od zemalja obuhvaćenih programom. Za bliža obaveštenja o posebnim ograničenjima u okviru projekta koji se finansira kroz Akcije namenjene Srbiji (Akcija 2 i Akcija 3.1) pažljivo pročitajte Vodič za program.

Program "Mladi u akciji će trajati do kraja 2013 godine.

Posebni zahtevi

Zavise od vrste aktivnosti; više informacija o tome možete naći u Vodiču za program.

Kontakt

Kontakt tačka za program "Mladi u akciji" za teritoriju Republike Srbije:

Grupa "Hajde da... " (za teritoriju Beograda, uključujući gradove u blizini Beograda)

Kneza Danila 12/84

11000, Beograd

Srbija

Tel./Faks: +381 11 32 40 425

E-mail: hajdeda@mladiuakciji.rs

Web: http://www.mladiuakciji.rs  i www.hajdeda.org.rs

Partnerske organizacije u promociji MuA Programa

Edukativni Centar Kruševac (za teritoriju južne i istočne Srbije)

Birčaninova 26, 37000

Kruševac

Srbija

Tel./Faks: +381 37 35 02 644

E-mail: office@ec.org.rs 

Web: www.ec.org.rs

Kontakt osoba: Violeta Stevović.

Balkan IDEA Novi Sad (za teritoriju Vojvodine),

Njegoševa 3,

21000, Novi Sad

Srbija

Tel.: 021 528 644

E-mail: office@balkanideans.org  

Web: www.balkanideans.org

Kontakt osoba: Ivana Volf

Naziv programa:

PROGRESS - Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost Evropske unije i Evropska komisija - Generalni direktorat za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje 

Cilj programa/projekta

Da omogući Evropskoj zajednici da obavi zadatke i izvrši ovlašćenja dodeljena joj Osnivačkim ugovorima, a u delokrugu nadležnosti u domenu zapošljavanja i socijalnih pitanja. Osnovni cilj ovog programa je pružanje finansijske pomoći za ostvarenje ciljeva Strategije Evropa 2020 ključnog dokumenta EU u oblasti zapošljavanja i socijalne politike, kojim je Unija utvrdila za svoj opšti strateški cilj povećanje broja i kvaliteta radnih mesta i jednakih mogućnosti za sve kategorije društva.

Oblast podrške

Zapošljavanje, uslovi rada, socijalna zaštita i socijalna inkluzija, borba protiv diskriminacije i rodna ravnopravnost.

Geografska oblast

Države članice EU, države kandidati i potencijalni kandidati, kao i države članice EEA i EFTA.

Ko može da konkuriše?

U zavisnosti od specifikacija konkretnog tendera (tenders) ili konkursa (call for proposals), mogu konkurisati: državne institucije, institucije pokrajinske autonomije i lokalne samouprave, OCD, sindikati, udruženja poslodavaca, obrazovne i naučno-istraživačke institucije, eksperti-pojedinci, itd.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave je potrebno poslati elektronskim putem i redovnom poštom, zajedno sa nizom pratećih formulara i finansijskih potvrda, uglavnom u roku od dva meseca od objavljivanja tendera, odnosno konkursa.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi koji se dodeljuju uglavnom se kreću 350–500.000 evra.

Trajanje projekta

Projekti uglavnom traju 12–24 meseca.

Ograničenja

U zavisnosti od specifikacija konkretnog tendera ili konkursa, učešće subjekata iz Republike Srbije jeste/nije dozvoljeno. Takođe, prikupljanje podataka za izradu studija i izveštaja uglavnom obuhvata samo teritoriju EU, a ponekad sve zemlje učesnice u PROGRESS-u.

Posebni zahtevi

Od podnosilaca prijava, pravnih lica, ponekad se zahteva da im visina protoka sredstava na računu u protekloj finansijskoj godini bude ekvivalentna vrednosti projekta. Pored toga, Evropska komisija finansira maksimalno do 80 odsto vrednosti projekta, dok podnosilac prijave mora da podnese dokaze o obezbeđenom sufinansiranju u visini od 20 odsto projekta.

Kontakt

Član Komiteta za sprovođenje programa PROGRESS u ime Republike Srbije:

Dragana Radovanović, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

E-mail: draganar@minrzs.gov.rs

Naziv programa:

Program podrške civilnom društvu (Civil Society Facility SCF)

1. Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (TACSO) – realizuje se od strane konzorcijuma SIPU International AB i partnera (Civil Society Promotion Centre Bosnia and Herzegovina • Human Resources Development Foundation Turkey • Foundation in Support of Local Democracy Poland • Partners Foundation for Local Development Romania).

2. People to People (P2P) – studijska putovanja za organizacije civilnog društva sa širokim spektrom tema u vezi sa pravnim tekovinama EU. Teme P2P studijskih putovanja su definisani u Generalnom direktoratu za proširenje, u skladu sa političkim, zakonodavnim i društvenim prioritetima uspostavljena za regione ili zemlje u pitanju. Kontakt: TACSO kancelarija u Srbiji.

3. Partnerski programi za OCD za razvoj civilnog društva – grant shema za podršku organizacijama civilnog društva. Kontakt: TACSO kancelarija u Srbiji.

Cilj programa/projekta:

Opšti ciljevi projekta su jačanje civilnog društva u okviru participativne demokratije, kreiranje društvenog ambijenta koji je podsticajan za civilno društvo, razvijanje kapaciteta i  odgovornosti organizacija civilnog društva (OCD) u zemljama korisnicama IPA sredstava, pružanje kvalitetnih usluga  OCD.

Svrha Projekta je: a) da poveća i unapredi kapacitete i aktivnosti OCD, i b) da ojača i poboljša demokratsku ulogu OCD.

Oblast podrške

Kombinacijom savetodavnog i mentorskog rada, stručne podrške i edukacije TACSO će pružati podršku OCD-u i ostalim relevantnim akterima u zajednici. Projektom je predviđena podrška OCD-u u oblastima:

· tehničke pomoći u organizacionom razvoju, dizajniranju i implementaciji EU projekata,

· povećanju kapaciteta organizacija kroz obuke u oblastima: pisanja predloga projekta, javnog zastupanja, prikupljanja sredstava, komunikacije i odnosa sa javnošću,

· unapređenje povezivanja OCD-a i poboljšanje odnosa OCD-a sa drugim akterima kroz institucionalizaciju participativnih mehanizama,

· permanentno informisanje javnosti o postignutim rezultatima OCD-a,

· regionalna saradnja.

S obzirom na to da ovaj projekat uključuje osam zemalja, organizuju se različite regionalne inicijative, kako bi se osigurao koherentan i ujednačen pristup u pružanju stručne pomoći organizacijama civilnog društva u zemljama korisnicama IPA sredstava.

Geografska oblast

Projekat je regionalan i sprovodi se u svim IPA zemljama (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, FYR Makedonija, Hrvatska, Kosovo pod Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN, Srbija i Turska)

Beogradska kancelarija TACSO pruža usluge OCD-a na teritoriji cele Srbije.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati sve organizacije civilnog društva.

Konkursna procedura i vremenski rok

Za učestvovanje na treninzima i javnim događajima (nacionalnim i međunarodnim konferencijama, okruglim stolovima, konsultativnim sastancima...) organizacije mogu da konkurišu prijavljivanjem na pozive koji su oglašeni na veb-portalu i mejling listom, a delom će učestvovanje biti po pozivu. Organizacije mogu da koriste tehničku podršku neposrednim sastancima, telefonom, mejlom i internet portalom. Organizacije mogu da se prijave na mejling listu kontaktiranjem sa TACSO kancelarijom ili registracijom u bazi OCD-a na internet portalu.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Projekat nema komponentu raspodele grantova.

Trajanje projekta

Četiri godine: prvi deo – avgust 2009–avgust 2011. godine, drugi deo projekta – avgust 2011–avgust 2013. godine.

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

TACSO – Tehnička podrška organizacijama civilnog društva

(TACSO – Tecnical Assistance for Civil Society Organization)

Kancelarija u Srbiji:

Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 82, stan br. 9

11070 Novi Beograd, Srbija

Telefon/Faks: + 381 11 2603 456; 2606 265

E-mail: info.rs@tacso.org

Naziv programa:

Tempus, Erasmus Mundus i Program za celoživotno učenje

Cilj programa/projekta

· Tempus pomaže reformu visokog obrazovanja u skladu sa Bolonjskim procesom; Erasmus Mundus podržava stvaranje zajedničkih evropskih master i doktorskih studija i obezbeđuje stipendije za naučno-nastavno osoblje i studente tih studija (akcije 1 i 2); takođe se promoviše privlačnost Evropskog visokoškolskog područja pomoću poziva za podnošenje projekata koje objavljuje Erasmus Mundus (akcija 3).

· Program za celoživotno učenje predstavlja krovni program koji obuhvata različite inicijative u domenu obrazovanja i obuke. Program je podeljen na sektorske potprograme kroz takozvane «transverzalne» programe.

Oblast pomoći

Obrazovanje

Geografsko područje

· Tempus – Zapadni Balkan, Centralna Azija, Istočna Evropa, Severna Afrika, Bliski Istok u saradnji sa Evropskom unijom

· Erasmus Mundus – skoro sve zemlje u svetu

· Program za celoživotno učenje – zemlje EU, zemlje EFTA, Švajcarska, Turska i Zapadni Balkan

Ko može da konkuriše?

Tempus:

visokoškolske institucije, konferencije rektora i studenata iz EU i partnerskih zemalja (među kojima i Srbije);

Erasmus Mundus:

· visokoškolske institucije mogu se prijaviti za razvoj master i doktorskih studija u okviru programa Erasmus Mundus,

· studenti i naučno-nastavno osoblje može se prijavljivati za stipendije programa Erasmus Mundus,

· visokoškolske institucije i druge organizacije mogu se prijavljivati za akciju 3 programa Erasmus Mundus.

Program za celoživotno učenje:

skoro sve vrste obrazovnih i drugih institucija mogu se prijavljivati za projekte.

Konkursna procedura i vremenski rok

· Tempus – 26. mart 2013. godine,

· Erasmus Mundus – akcije 2 i 3 – 15. april 2013. godine,

· Program za celoživotno učenje – 31. januar 2013. godine (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius and Grundtvig), 15. februar 2013. godine (Jean Monnet) i 28. februar 2013. godine (Transverzalni podprogram)

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

· Tempus: od 500.000 do 1.500.000 evra (grant + 10% min. sufinansiranje),

· Erasmus Mundus master i doktorske studije – do 30.000 evra plus stipendije za studente; u okviru akcije 3, grantovi za projekte iznose do 300.000 evra (grant + 25% min. sufinansiranje za institucionalne programe),

· Program za celoživotno učenje – od 150.000 do 750.000 evra (grant + 25% min. sufinansiranje).

Trajanje projekta

Tempus – 2 ili 3 godine

Erasmus Mundus akcija 3 – od 1 do 3 godine

Program za celoživotno učenje – od 1 do 3 godine

Ograničenja

Detaljnije informacije o uslovima i troškovima potražite i vodičima kroz programe.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Fondacija Tempus – Tempus kancelarija u Srbiji

Tel.: 381 11 34 43 342, 34 43 442

E-mail: office@tempus.ac.rs

Web: www.tempus.ac.rs

Naziv programa:

Sedmi okvirni program Evropske unije - FP7

Cilj programa/projekata

Stvaranje evropskog istraživačkog prostora (ERA – European Research Area) kroz saradnju naučnoistraživačkih institucija evropskih zemalja. Učešće u Sedmom okvirnom programu omogućeno je svim pravnim licima (po nacionalnom, međunarodnom ili evropskom zakonu) koja su uključena u istraživački rad ili u širenje ili upotrebu naučnoistraživačkih rezultata.

Oblast podrške

Razvoj naučnoistraživačke saradnje evropskih zemalja u svim naučnim oblastima

Geografska oblast

Sve zemlje članice Evropske unije, pridružene članice, kandidati za članstvo i ostale zemlje navedene u listi (videti na: http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.html#countries).

Ko može da konkuriše?

Pravila učestvovanja u Programu, kao i mogućnosti dobijanja finansijske podrške od Evropske komisije, različita su u zavisnosti od grupe zemalja kojoj pripada pravno lice (detaljne informacije na zvaničnom sajtu Sedmog okvirnog programa: http://cordis.europa.eu/fp7/participate_en.html).

Konkursna procedura i vremenski rok

U zavisnosti od poziva za prijavljivanje predloga projekata. Detaljne informacije za svaki od poziva u različitim naučnim oblastima mogu se naći na zvaničnom sajtu: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm.

Trajanje projekta

FP7: 2007–2013. Godine

Pozivi za prijavljivanje predloga projekata, u okviru FP7, objavljuju se više puta u toku godine prema radnom programu za navedenu oblast. Detaljne informacije na sajtu: http://cordis.europa.eu/fp7/when_en.html#calls.

Ograničenja i posebni zahtevi

Pravila učešća, kao i ograničenja, definisana su u Pozivima za prijavljivanje predloga projekata (videti na: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm).

Kontakt

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj koordiniše aktivnosti koje se odnose na Sedmi okvirni program Evropske unije (FP7 EU) pomoću Mreže nacionalnih kontakt osoba (http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html) sa ciljem efikasnog uključivanja naših istraživača u FP7. Lista svih NCP Republike Srbije je data na sajtu: http://bit.ly/dEjtPj.

Prof. dr Viktor Nedović, nacionalni koordinator:

Ministarstvo za prosvetu i nauku

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Tel: +381 11 363 1677

20. Evropska škola za menadžment i tehnologiju ESMT

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

European School of Management and Technology

Naziv programa:

Stipendije ESMT-a

Cilj programa

Škola ESMT dodeljuje jednu prestižnu stipendiju izuzetnoj kandidatkinji ili izuzetnom kandidatu koji se prijavljuje iz jedne od zemalja Centralne ili Istočne Evrope.

Oblast podrške

Evropska škola za menadžment i tehnologiju nudi određen broj stipendija zasnovanih na uspehu kandidatima za program Mastera poslovne administracije, počevši od oktobra 2012. godine. Stipendije se dodeljuju na osnovu intelektualne izvrsnosti, dokaza o ličnim i profesionalnim postignućima i dokazima o potencijalu za liderstvo, kao  snažnim veštinama međuljudske komunikacije.

Geografska oblast

Zemlje Centralne ili Istočne Evrope

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

 • kandidati sa stalnim boravkom u jednoj od zemalja Centralne ili Istočne Evrope: Estoniji, Letoniji, Litvaniji, Belorusiji, Moldaviji, Ukrajini, Rusiji, Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Mađarskog, Češkoj Republici, Slovačkoj, Poljskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Rumuniji, Bugarskoj,
 • od kandidata se očekuje da pokažu svoju snažnu nameru da unapređuju poslovni razvoj i iskoriste profesionalne mogućnosti u Centralnoj i Istočnoj Evropi u razumnom vremenskom roku nakon završetka programa.

Konkursna procedura i vremenski rok

Škola ESMT sprovodi fazni proces podnošenja prijava. Rano prijavljivanje se toplo preporučuje zbog ograničenog broja mesta.
ESMT pruža određen broj školarina za najuspešnije aplikante za redovan MBA program koji počinje januara 2014. godine i za Executive MBA program koji počinje početkom oktobra 2013. godine.

Prijavljivanje on-lajn – predstavlja prvu fazu procesa i sastoji se od šest koraka:

• korak 1: lični podaci,

• korak 2: rezultati testova,

• korak 3: uspeh tokom školovanja,

• korak 4: profesionalni uspeh,

• korak 5: pitanja iz eseja,

• korak 6: dve preporuke .

Da biste zaokružili svoju prijavu, podnesite i zvanične prepise/overene kopije ocena sa studija i rezultata testova.

Minimalni/maksimalni iznos

Do 28.750 evra

Trajanje projekta

Više informacija možete videti na: http://www.esmt.org/eng/mba-emba/esmt-scholarships.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Schlossplatz 1

Tel: +49 (0) 30 212 31-0

Fax: +49 (0) 30 212 31-9

Web: http://www.esmt.org/en/home

E-mail: info@esmt.org

21. Fondacija Alfred Mozer

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Alfred Mozer Foundation

Naziv programa:

Međunarodna fondacija za socijalnu demokratiju

Cilj programa/projekta

Podrška razvoju socijalne demokratije namenjena socijaldemokratskim partijama, kao i ženskim i omladinskim organizacijama povezanim sa socijaldemokratskim partijama.

Oblast podrške

Politička obuka

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati socijaldemokratske partije, omladinske i ženske organizacije povezane sa socijal-demokratskim partijama.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok je svake godine u novembru, formular za prijavljivanje nalazi se na veb-sajtu.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od projekta

Trajanje projekta

Zavisi od projekta

Ograničenja

Pruža se isključivo obuka. Ne dodeljuju se direktna finansijska ili materijalna sredstva.

Posebni zahtevi

U zavisnosti od potreba (prijave mogu slati samo socijaldemokratske partije ili organizacije povezane sa ovim partijama).

Kontakt

Poštanski fah 1310,

1000 BH Amsterdam

Holandija

Menadžer projekta: Danijel Tadić

Tel: +31 20 5512 228

Fax: +31 20 5512 250

E-mail: dtadic@pvda.nl

Web: www.alfredmozerstichting.nl

22. Fond Braće Rokfeler

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Rockefeller Brothers Fund

Naziv programa:

Program za Zapadni Balkan

Cilj programa/projekta

Fond Braće Rokfeler unapređuje socijalne promene koje doprinose stvaranju pravednijeg, održivijeg i mirnijeg sveta. Grantovi koje dodeljuje podeljeni su u tri tematska programa:

- demokratska praksa,

- izgradnja mira,

- održivi razvoj.

Fond podržava napore da se prošire znanja, bliže objasne vrednosti i ključni izbori, gaji kreativno izražavanje i oblikuju javne politike.

Oblast podrške

DEMOKRATSKA PRAKSA

Cilj: poboljšanje rada, transparentnosti i odgovornosti vlade

Strategije:

• unapređivanje kapaciteta građanskog društva u nadgledanju kvaliteta upravljanja javnim sektorom i pružanja usluga;

• jačanje istraživačkih i obrazovnih praksi medija i organizacije civilnog društva;

• jačanje kapaciteta vladinih institucije i organizacija civilnog društva za sprovođenje temeljnih analiza politika.

Cilj: izgradnja kapaciteta i efikasnosti građanskog društva radi jačanja participativne demokratije 

Strategije:

• jačanje organizacionih i finansijskih kapaciteta civilnog sektora;

• podsticanje domaće filantropije i solidarnosti u društvu.

ODRŽIVI RAZVOJ

Cilj: izgradnja kulture i prakse održivog razvoja

Strategije:

• doprinos participativnim i inkluzivnim pristupima u kreiranju i implementaciji strategija održivog razvoja;

• podrška obrazovnim reformama da koncepte i prakse održivog razvoja uključe u nastavni

plan i program;

• uvođenje i ohrabrivanje pristupa energetske efikasnosti i zaštite životne sredine u ekonomski i infrastrukturni razvoj.

IZGRADNJA MIRA

Cilj: jačanje osnova za pomirenje i trajni mir

Strategije:

• podrška naporima da se uspostavi i raširi istina o zverstvima i masovnim kršenjima ljudskih

prava tokom godina konflikta u regionu;

• doprinos regionalnim inicijativama koje uključuju različite države i zajednice u transformaciji konflikta radi stvaranja uslova za trajni mir.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Strana organizacija ili institucija koja konkuriše za sredstva Fonda mora da pruži dokaz RBF-u da, ukoliko bi bila registrovana u SAD, bila bi oslobođena plaćanja poreza ili da bi projekat za koji se traže sredstva u SAD bio okarakterisan kao obrazovni ili dobrotvorni.

Konkursna procedura i vremenski rok

Potrebno je prvo poslati pismo o zahtevu za dodelu sredstava. Potencijalni kandidati ne treba da šalju kompletne predloge projekata pre nego što im Fond to ne zatraži. Zahtev mora biti napisan na engleskom jeziku i poželjno je da bude poslat u elektronskoj formi na: grants@rbf.org.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Grantovi se uglavnom dodeljuju u martu, junu i novembru. Predlozi projekata koji zahtevaju manje od 100.000 američkih dolara mogu se odobriti tokom čitave godine, u zavisnosti od raspoloživosti budžeta.

Trajanje projekta

Od šest meseci do tri godine

Ograničenja i Posebni zahtevi

Preporučujemo kandidatima da dobro prouče uputstva i smernice i da pregledaju spisak donacija koje je Fond nedavno dodelio.

Kontakt

Rockefeller Brothers Fund

475 Riverside Drive, Suite 900
New York, NY 10115

Tel.: +1 212 812 4200

Faks: +1 212 812 4299

E-mail: grants@rbf.org, communications@rbf.org (generalna pitanja i komentari o ovom sajtu)

Web: www.rbf.org

23. Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija (UNDEF)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

Naziv programa:

UNDEF - Sedmi konkurs za projekte koje finansira Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija (UNDEF - Project Proposal Guidelines Seventh Round)

Cilj programa/projekta

Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija (United Nations Democracy Fund – UNDEF) ima za cilj da podrži projekte koji doprinose merljivim i konkretnim poboljšanjima u polju demokratije i ljudskih prava na terenu, i time prenose koncept "demokratije" u praktična rešenja koja doprinose tome da se građani uključe i da se njihov glas čuje.

Oblast podrške

Sledeće aktivnosti mogu biti finansirane:

(1) demokratski dijalog i podrška za konstitucionalne procese – uključuje aktivnosti koji povećavaju interakciju između ljudi (naročito marginalizovanih grupa) i njihovih vlada, koje podstiču nacionalni dijalog, demokratiju i pomirenje među različitim zajednicama i akterima

(2) osnaživanje civilnog društva, uključujući osnaživanje žena – ovo uključuje aktivnosti koje jačaju kapacitete civilnog društva da učestvuju u demokratskim procesima, uključujući "kišobran" organizacije i institucionalne veze između civilnog društva i države.

(3) građansko obrazovanje i upis u glasačke spiskove – ovo uključuje aktivnosti koje povećavaju učešće ljudi u demokratskim procesima, naročito na lokalnim i nacionalnim izborima, sa posebnim akcentom na uključivanju marginalizovanih grupa.

(4) dostupnost informacija – ovo uključuje aktivnosti kao što su jačanje zakonodavnog okvira za pristup informacijama, veću dostupnost informacija koju vlasti pružaju građanima, osnaživanje medija da preuzmu ulogu posrednika u pružanju demokratskih informacija i povećanje raznovrsnosti izvora javnih i privatnih informacija.

(5) pravo na učešće i vladavina prava kao podrška civilnom društvu – ovo uključuje podršku za aktivnosti koje poboljšavaju participatorna prava, kao i aktivnosti koje promovišu pristup marginalizovanih grupa pravdi.

(6) transparentnost i integritet ovo uključuje podršku javnim i privatnim posmatračkim (watchdog) grupama i institucijama, uključujući organizacije civilnog društva i medije, sa ciljem da se poveća transparentnost, odgovornost i integritet u sprovođenju javnih politika.

Geografska oblast

Iako će se razmatrati predlozi projekata iz svih zemalja, velika prednost će se dati predlozima koji stižu iz zemalja i regiona gde su izazovi demokratiji snažniji, kao što su zemlje koje su upravo izašle iz konflikta, nove i tek obnovljene demokratije, najnerazvijenije zemlje (prema zvaničnoj klasifikaciji UN–OHRLLS), zemlje sa niskim  dohotkom ("Low Income Economies″, prema zvaničnoj klasifikaciji Svetske banke koja je zasnovana na bruto nacionalnom dohotku po glavi stanovnika) i zemlje sa srednjim dohotkom ("Lower and Upper Middle-income Economies", po istoj klasifikaciji).

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

(1) organizacije civilnog društvauključene u promociju demokratije, za koje će i izdvojiti najveći deo sredstava;

(2) nezavisni i konstitucionalni organi, uključujući izbornu komisiju, ombudsmana, nacionalne institucije koje se bave ljudskim pravima i druga nezavisna tela vlade, za projekte koji bi omogućili da se glas civilnog društva bolje čuje;

(3) globalna i regionalna međuvladina tela, organizacije i udruženja, ne uključujući UN, sa projektima koji za cilj imaju jačanje glasa civilnog društva; više informacija možete naći na: http://www.un.org/democracyfund/Applicants/applicants_index.html.

Konkursna procedura i vremenski rok[1]

Prijave prima elektronski sistem za predloge projekata (On-line Project Proposal System – OPPS) isključivo tokom prijavnog perioda, 15. novembra– 31. decembra. Prijave moraju biti direktno poslate preko UNDEF-ove internet-strane do 31. decembra. Fond ne prima aplikacije koje su poslate mejlom, običnom poštom, faksimilom, diplomatskom poštom, ličnom dostavom, dostavom preko kurira ili na bilo koji drugi način.

Prijave mogu biti napisane na engleskom ili francuskom jeziku (službenim jezicima Ujedinjenih nacija). Ukoliko je prijava uspešno poslata, aplikant dobija generički mejl kojim se potvrđuje da je aplikacija primljena. Ukoliko budu bile potrebne dodatne informacije, kancelarija Fonda za demokratiju UN lično će kontaktirati sa podnosiocem prijave. Organizacije koje žele da se prijave za finansiranje od strane UNDEF-a trebalo bi da posete UNDEF-ovu internet-stranu gde će moći da popune aplikacioni formular. Formular možete naći na: http://www.undemocracyfund.org/opps/proposal.php.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Dodeljena sredstva po pravilu ne prelaze 500.000 američkih dolara za bilo koji projekat, dok se minimalno dodeljuje 50.000 američkih dolara. Ipak, najvećem broju projekata se ne dodeli više od 250.000 dolara. Nakon isteka roka za izvođenje projekta, UNDEF će zahtevati da se nepotrošena sredstva vrate.

Trajanje projekta

Projekti koje finansira UNDEF će biti implementirani u periodu od dve godine, uglavnom na nivou zemlje, i to u najnerazvijenijim ili u zemljama sa niskim ili srednjim dohocima. Takođe, UNDEF daje skromna sredstva određenom broju regionalnih i globalnih projekata koji promovišu demokratiju.

Ograničenja

Fond UNDEF prihvata predloge projekata koji se izvode u samo jednoj zemlji (lokalni projekti), u nekoliko određenih zemalja (regionalni projekti) ili na globalnom nivou (globalni projekti). Za projekte koji se izvode u jednoj zemlji planirano je 70% sredstava UNDEF-a i ne više od 30% predviđeno je za regionalne i globalne projekte.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Web: http://www.un.org/democracyfund/

[1] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Pošto se konkurs objavljuje svake godine u isto vreme, sugerišemo da redovno proveravate sledeću internet-adresu: http://www.un.org/democracyfund/.

24. Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Urgent Action Fund for Women’s Human Rights 

Naziv programa:

Fond za Hitne akcije za ženska ljudska Prava

Cilj programa/projekta

Fond za hitne akcije (Urgent Action Fund – UAF) obezbeđuje pravovremene male grantove da podrži strategijske intervencije u situacijama kada se pojavi prilika za unapređenja ženskih ljudskih prava bilo gde u svetu. Takve prilike se javljaju kada neočekivani događaj – pozitivan ili negativan – stvori situaciju u kojoj hitna intervencija može imati značajan uticaj.

Oblast podrške

Aktivnosti koje podržava Fond za hitne akcije su veoma različite, iako opšti cilj ostaje unapređenje ženskih ljudskih prava.

Fond za hitne akcije dodeljuje grantove u tri kategorije:

• odgovor na oružani sukob, rastuće nasilje ili nestabilno političko okruženje,

• zakonske ili zakonodavne akcije koje stvaraju mogućnost donošenja presedana, ili aktivnosti čiji je cilj zaštita već donetog presedana,

• zaštita i sigurnost braniteljki ljudskih prava.

Nezavisno od kategorije, zahtevi za grant moraju da odgovaraju sledećim kriterijumima:

STRATEGIJSKI – aktivnost je vezana za već postojeći plan za ostvarenje strukturalnih promena koje će unaprediti ženska ljudska prava,

NEPREDVIĐEN I VREMENSKI HITAN – situacija ili prilika su nepredviđeni i akcija mora biti brza da bi bila delotvorna,

ODRŽIV – grupa je u stanju da efikasno sprovede predloženu akciju i može da obezbedi sredstva za budući rad u okviru strategije,

PODRŽAN – grupa ima podršku drugih koji se bave ženskim ljudskim pravima ili srodnim oblastima, lokalno ili globalno.

ŽENSKO / TRANS - RUKOVODSTVO - žene / transrodne osobe moraju biti primarni donosioci odluka u organizaciji, grupi, odnosno akciji.

Geografska oblast

Svi kontinenti sem Afrike i Latinske Amerike

Ko može da konkuriše?

Ženske organizacije mogu da konkurišu za grant.

Konkursna procedura i vremenski rok

Fond za hitne akcije obezbeđuje dodatna sredstva grupama koje već imaju jasnu strategiju koja se sprovodi ili koalicijama grupa koje zajedno reaguju na krize ili nove mogućnosti.

• Zahtev za grant može biti podnet direktno Fondu za hitne akcije ili preko osoba i organizacija koje su već poznate Fondu.

• Možemo brže da odgovorimo na zahteve koji uključuju odobrenje nekog od naših savetnika ili članova borda, drugog donatora ili poznate pripadnice zajednice za ženska ljudska prava.

• Primamo zahteve na svim jezicima, ali prevod zahteva koji su podneseni na jeziku koji nije engleski ili španski će možda oduzeti izvesno vreme.

• Informacije iznete u zahtevu ćemo na vaš zahtev tretirati kao poverljive. Zahtev Fondu za hitne akcije se može podneti e-mailom, SMS-om, faksom ili poštom.

Na sve zahteve UAF odgovara u roku od 72 sata.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

/

Ograničenja

Fond za hitne akcije posvećen je principu nenasilja. Fond UAF ne podržava grupe ili pojedince koji podržavaju ili su uključeni u nasilje.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Urgent Action Fund

3100 Arapahoe Ave. Suite 201

Boulder, CO 80303 USA        

Tel: +1  415 824 8384

E-mail: urgentact@urgentactionfund.org

Fond za hitne akcije vodi međunarodni bord aktivistkinja. O sastavu  sadašnjeg borda i osoblja, kao i nešto više o UAF i UAF–Afrika, možete pronaći na našem veb-sajtu: www.urgentactionfund.org.

25. Fondacija Konrad Adenauer

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Konrad Adenauer Stiftung

Naziv programa

Stipendije za postdiplomske i doktorske studije u SR Nemačkoj

Cilj programa/projekta

Podrška studentima iz Srbije koji žele da studiraju u Nemačkoj

Oblast podrške

Politički angažovani postdiplomci

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati studenti čija prosečna ocena studiranja iznosi najmanje 8,5 i potvrdu o znanju nemačkog ili engleskog jezika (TOEFL test, Zertifikat-Deutsch, kurs-diploma, svedočanstvo iz škole).

Konkursna procedura i vremenski rok

Tačan spisak dokumentacije se može naći na internet stranici Fondacije. Rok za prijavu za studije koje počinju od jeseni 2012. godine jeste 15. septembar 2012. godine[2]

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija možete pogledati na: http://www.kas.de/serbien/en/pages/6887/.

Trajanje projekta

Više informacija možete pogledati na: http://www.kas.de/serbien/en/pages/6887/.

Ograničenja

Više informacija možete pogledati na: http://www.kas.de/serbien/en/pages/6887/.

Posebni zahtevi

Više informacija možete pogledati na: http://www.kas.de/serbien/en/pages/6887/.

Kontakt

Katarina Pešić

Kralja Petra 3, 11000 Beograd, Srbija

Tel: + 381 11  3285  209/210

Fax:+ 381 11  3285  329

E-mail: pesic@kas-bg.com

Web: http://www.kas.de/serbien/sr/

Naziv programa

Aktivnosti u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer (KAS), kancelarija u Srbiji

Cilj programa/projekta

Sloboda, pravda i solidarnost 

Oblast podrške

Seminari, radionice, okrugli stolovi, konferencije

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Više informacija možete pogledati na: http://www.kas.de/serbien/en/pages/7559/

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za podnošenje projekata za narednu godinu je 15. septembar za godinu koja prethodi godini implementacije projekta. Fondacija KAS potvrđuje prijem prijave. Projekti podneti nakon tog datuma neće biti uzeti u razmatranje za narednu godinu. Nakon prijema predloga projekta, KAS može kontaktirati kandidata radi dodatnih objašnjenja podnetog predloga projekta. Tokom tog perioda, kandidat ne sme uspostavljati kontakte, pozivati, menjati priložene štampane materijale ili se baviti bilo kojom aktivnošću vezanom za projekat.

Rok za konačnu, pozitivnu ili negativnu, odluku Fondacije je 31. januar godine implementacije projekta.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija možete pogledati na: http://www.kas.de/serbien/en/pages/7559/.

Trajanje projekta

Više informacija možete pogledati na: http://www.kas.de/serbien/en/pages/7559/.

Ograničenja

Više informacija možete pogledati na: http://www.kas.de/serbien/en/pages/7559/.

Posebni zahtevi

Više informacija možete pogledati na: http://www.kas.de/serbien/en/pages/7559/.

Kontakt

Katarina Pešić

Kralja Petra 3, 11000, Beograd, Srbija

Tel: + 381 11  3285  209

Fax:+ 381 11  3285  329

E-mail: pesic@kas-bg.com

Web: http://www.kas.de/serbien/sr/

[2] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da za nove izvore finansiranja redovno pratite Internet stranicu Fondacije u Srbiji: http://www.kas.de/serbien/sr/

26. Fond mladih aktivistkinja (FRIDA)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Young Feminist Fund – FRIDA

Naziv programa:

Prijave za grantove namenjene unapređenju ljudskih prava žena

Cilj programa/projekta

Misija FRIDA je da osnaži učešće mladih aktivista – feministkinja širom sveta. Ona nudi strateško, reaktivno finansiranje novih inicijativa, koje pokreću feministkinje, i mladih feminističkih organizacija sa ciljem da povećavaju svoj uticaj na društvene promene.

Oblast podrške

Unapređenje ljudskih prava žena širom sveta

Geografska oblast

Centralna i Istočna Evropa

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

1) neformalne i formalne grupe koje osnivaju i kojima rukovode mlade žene ili transrodne mlade osobe (ispod 30 godina starosti) koje su opredeljene za:

· unapređenje i odbranu ljudskih prava žena,

· poboljšanje života mladih žena/transrodnih mladih osoba na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou,

· inkluzivno organizovanje, kolektivna akcija i izgradnja pokreta;

2) neformalne i formalne grupe, mreže ili kolektivi sa sedištem na južnoj hemisferi (Afrika, Azija i Pacifik, Bliski Istok, Latinska Amerika i Karibi i Centralna i Istočna Evropa i Zajednica Nezavisnih Država).

Konkursna procedura i vremenski rok

Poslednji dan za podnošenje prijava je 23.mart 2013. godine.

Za više informacija o procesu odobravanja grantova, pogledajte: http://bit.ly/13etHAt.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Fond FRIDA odobrava grantove u visini do 5.000 američkih dolara.

Trajanje projekta

Ovo su opšti grantovi koje je potrebno potrošiti u roku od 12 meseci, ali ih je moguće obnoviti.

Ograničenja

· Grupe ili organizacije koje imaju netolerantan stav prema drugima zbog njihovih osobina poput: starosti, vere, pola, rase/etničke pripadnosti, invaliditeta, društvenog sloja ili seksualne orijentacije,

· Grupe koje rade sa mladim ženama ili transrodnom omladinom, ali koje vode pojedinici (iznad 30 godina starosti),

· Stipendije, stipendije za pripravnike ili školarine,

· Doktorska i druga istraživanja,

· Grupe koje imaju pristupa velikim donatorima,

 • organizacije na Globalnom Severu koje predlažu lokalna partnerstva,

· Prijave koje podnose pojedinci, državne institucije, političke organizacije ili verske grupe.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

E-mail: info@youngfeministfund.org

Web: http://youngfeministfund.org/

27. Fondacija "Rave"

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Rave Foundation

Naziv programa:

Stipendije 

Cilj programa/projekta

Uloga Ifa je da promoviše kulturni dijalog i da pomogne ljudima da stvore jasniju sliku jedni o drugima. Takođe, Ifa funkcioniše kao medijator nemačke kulturne politike u inostranstvu.

Oblast podrške

Kulturni dijalog

Geografska oblast

Zemlje u tranziciji i zemlje u razvoju

Ko može da konkuriše?

 • Kustosi/konzervatori
 • Restauratori
 • Muzejski tehničari
 • Menadžeri kulture iz zemalja u razvoju

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za podnošenje zahteva za stipendiju je 15. septembar svake godine. Odabir će se izvršiti u roku od tri meseca od gorenavedenih rokova. Više informacija na: http://bit.ly/j6Xakf

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Podnosilac prijave mora biti iz zemlje u tranziciji ili iz zemlje u razvoju koji:

 • do sada nije imao mogućnost da studira ili radi u Nemačkoj duže vreme,
 • ima znanje bilo nemačkog, engleskog ili francuskog jezika,
 • ima manje od 40 godina,
 • završio je profesionalne studije ili obuku tokom proteklih pet godina,
 • ne sme više biti student ili da je uključen u obuku na poslu,
 • ima potvrdu od partnerske institucije u Nemačkoj koja se složila da preuzme ili da započne zajednički projekat,
 • ima preporuku iz zemlje iz koje podnosilac prijave potiče,
 • poznavanje engleskog ili nemačkog jezika,
 • osnovno poznavanje nemačkog jezika je očekivano,
 • podnosioci prijave koji nisu primljeni ne mogu se ponovo prijaviti.

Kontakt

Prijave se podnose na:

Rave Foundation

c/o Institut f-r Auslandsbeziehungen

Charlottenplatz 17, D-70173 Stuttgart

Fax +49 711 2225194

E-mail: rave-stiftung@ifa.de

Na gorenavedenoj adresi se takođe može naručiti prospekt/letak s obaveštenjem kako konkurisati za Rave stipendiju.

28. Fondacija Rochus i Beatrice Mummert

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Mummert Program stipendiranja (Mummert Scholarship Program)

Cilj programa/projekta

Fondacija Rochus i Beatrice Mummert podržava studente visokog potencijala iz centralne i jugoistočne Evrope u oblasti ekonomije, poslovne administracije, inžinjerstva, prirodnih nauka i menadžmenta u turizmu. Program uključuje, između ostalog, dvoipogodišnju stipendiju na Univerzitetu u Kelnu, Visokoj školi za sport u Kelnu ili na Univerzitetu RWTH u Ahenu. Stipendije se dodeljuju u saradnji sa Fondacijom Robert Boš.

Oblast podrške

Master studije u sledećim oblastima: ekonomija, poslovna administracija, inžinjerstvo, turizam i prirodne nauke

Geografska oblast

Nemačka (Keln i Ahen)

Ko može da konkuriše?

- Studenti iz: Bugarske, Crne Gore, Estonije, Hrvatske, Letonije, Litvanije, Mađarske, Poljske, Republike Češke, Rumunije, Slovačke, Slovenije i Srbije

- Studenti osnovnih studija (ili u završnoj godini osnovnih "bačelor" studija) ekonomije, poslovne administracije, inženjerstva, prirodnih nauka ili menadžmenta u turizmu

- Odlični rezultati na studijama, uključujući i ispite iz matematike

- Odlično poznavanje engleskog i nemačkog jezika

- Potencijal za menadžment

- Sportski aktivan/-a

- Interesovanje za oblasti iz kulture

- Socijalna odgovornost (aktivan u zajednici)

- Spremnost na povratak u svoju zemlju nakon završetka studija

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za aplikacije: od 1. septembra do 1. novembra, za studije koje počinju u zimskom semestru naredne godine[3]

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendija iznosi 800 evra mesečno uz dodatne olakšice.

Trajanje projekta

Dve i po godine (master program i jedan semestar prakse)

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Programme Management

Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung

c/o Robert Bosch Stiftung

Heidehofstr. 31

D-70184 Stuttgart

Germany

Tel. +49(0)711/460 84-976

Fax +49(0)711/460 84-10976

E-mail:mummertstipendium@bosch-stiftung.de

Web: http://www.mummertstiftung.de

[3] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da za nove izvore finansiranja redovno pratite Internet stranicu www.mummertstiftung.de

29. Fondacija Robert Bosch

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Robert Bosch Stiftung GmbH

Naziv programa:

Robert Boš fondacija je jedna od glavnih nemačkih fondacija, povezana sa privatnom kompanijom koja je uspela da održi filantropsko zaveštanje osnivača kompanije Roberta Boša više od 40 godina. Upravo njegova preduzetnička vizija, politička dalekovidost, moralna snaga i dobrotvorne inicijative jesu ono što je postavilo standarde za rad Fondacije Robert Boš.

Cilj programa/projekta

Cilj ove fondacije je odgovaranje socijalnim izazovima i razvijanje novih rešenja. Kako bi se to postiglo, organizujemo širok spektar sopstvenih projekata i programa i podržavamo projektne ideje drugih. Ljudi su u centru svih naših aktivnosti zato što su upravo oni osnova inovacija.

Oblast podrške

Novinari

Novinari su važan partner Fondacije Robert Boš kada je reč o izveštavanju o naučnim temama i u polju međunarodnih odnosa. Mi nudimo konstantno obrazovanje za novinare u formi seminara, informativnih tura, sastanaka i istraživanja.

Takmičenja

Takmičenja koja organizuje ova fondacija su osmišljena da razviju i prošire dobre ideje u različitim područjima. Ova fondacija takođe vodi ova međunarodna takmičenja kako bi se promovisala socijalna i kulturna razmena. Druga takmičenja imaju za cilj podržavanje razvoja u školama i pomažu integraciji mladih migranata u nemačko društvo.

Stipendije

Fondacija Robert Boš nudi mnoge programe stipendija kako bi se podržao trening i stalno obrazovanje međunarodnih mlađih rukovodilaca i da im omogući da razmene iskustva. Većina naših programa je usmerena na diplomce i postdiplomce iz SAD i Evrope. Takođe, dajemo stipendije kako bismo podržali mlade naučnike istraživače. Dodatno, podržavamo i integraciju nadarene dece migranata preko specijalnog programa stipendija.

Nagrade

Fondacija Robert Boš dodeljuje mnoge nagrade za ideje i inicijative u poljima nauke, zdravlja, međunarodnih odnosa, obrazovanja, društva i kulture. Cilj je objavljivanje izvanrednih projekata i podrška njihovom budućem razvoju.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Za svaku od oblasti (novinari, stipendije, nagrade i takmičenja) određene su posebne kategorije lica/institucija koje mogu da se prijave. Više informacija na: http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/1542.asp.

Konkursna procedura i vremenski rok

Takođe se razlikuju u zavisnosti od oblasti. Više informacija se može naći na gorenavedenoj internet stranici.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Takođe se razlikuje u zavisnosti od oblasti. Više informacija se može naći na gorenavedenoj internet stranici.

Trajanje projekta

Razlikuje se u zavisnosti od oblasti i programa. Više informacija se može naći na gorenavedenoj internet stranici.

Ograničenja

Više informacija na internet stranici: http://bit.ly/102nMJO.

Posebni zahtevi

Više informacija na internet stranici: http://bit.ly/102nMJO.

Kontakt
Robert Bosch Stiftung GmbH

Heidehofstr. 31

70184 Stuttgart

Nemačka

Poštanska adresa

Poštanski broj 10 06 28

70005 Stuttgart

Nemačka
Tel: +49 0 711 46084 0

Fax: +49  0 711 46084 94

Naziv programa:

Balkanske stipendije za novinarsku izuzetnost

(sprovodi se u partnerstvu sa Erste fondacijom i Robert Bosch Fondacijom)

Cilj programa/projekta

Odabranih deset novinara iz Srbije, BiH, Makedonije, sa Kosova, Hrvatske, Crne Gore, Albanije, Bugarske i Rumunije dobijaju priliku za stručno usavršavanje i finansijsku i profesionalnu podršku za istraživanje u regionu i u zemljama EU.

Oblast podrške

Novinari 

Geografska oblast

Srbija, BiH, Makedonija, Kosovo, Hrvatska, Crne Gora, Albanija, Bugarska i Rumunija

Ko može da konkuriše?

Novinari koji ispunjavaju sledeće kriterijume:

i. da su državljani i da imaju boravište u nekoj od navedenih zemalja,

ii. odlično poznaju pisani i govorni engleski jezik,

iii. imaju prethodno iskustvo u novinarstvu,

iv. da mu/joj poslodavac dozvoljava da potpuno učestvuje u programu Fonda (gde je to primenjivo).

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se svake godine otvara 20. januara i traje do 05. marta.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Izabrani novinari dobijaju stipendiju u iznosu 2.000 evra i fond za troškove istraživanja u iznosu do 2.000 evra, dok na kraju programa  autori tri najbolja članka dobijaju nagrade u iznosu od 4.000, 3.000 i 1.000 evra.

Trajanje projekta

Projekat je višegodišnji, traje od januara do decembra svake godine.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Balkanska istraživačka mreža (BIRN)

Gospodar Jevremova 47/III

110000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 6555592

Web: http://fellowship.birn.eu.com/

30. Fondacija Čarls Stjuart Mot

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

C.S. Mott Foundation

Naziv programa:

Civilno društvo 

Cilj programa/projekta

Ova programska oblast ima za cilj unapređenje civilnog društva u kome neprofitne organizacije jačaju demokratske vrednosti i prakse i imaju pristup odgovarajućim i raspoloživim sredstvima.

Oblast podrške

Grantovi su usredsređeni na dva cilja – na aktivno učešće civilnog društva i na razvoj filantropije.

Geografska oblast

Program deluje u dva podregiona: Jugoistočnoj Evropi, koja obuhvata Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Kosovo, Crnu Goru, Rumuniju, Srbiju i Tursku; i Zapadni deo bivšeg Sovjetskog Saveza: Belorusiju, Moldaviju, Rusiju i Ukrajinu. Takođe, finansiramo ograničeni broj odabranih regionalnih inicijativa koje unapređuju prioritetne oblasti našeg interesovanja.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije civilnog društva.

Konkursna procedura i vremenski rok

Predlozi se podnose Fondaciji najmanje četiri meseca pre početka predloženog perioda odobrenja granta.

Programski budžeti se odobravaju u godišnjim intervalima. Početkom četvrtog kvartala svake godina, zaposleni opredeljuju sredstva za projekte preporučene za sledeću kalendarsku godinu. Zaposleni su dužni da finaliziraju sve preporuke za odobrenje grantova za bilo koju kalendarsku godinu do 31. avgusta te godine. Prijave se mogu podnositi tokom cele godine, ali one koje stignu u periodu 01. septembra – 31. decembra razmatraju se tek u svetlu implementacije naredne godine.

Grantove odobravamo na tri načina:

 • tražimo predloge organizacija sa kojima smo u kontaktu,
 • povremeno šaljemo zahteve za podnošenje predloga projekata vezanih za određeno pitanje ili oblast interesovanja,
 • prihvatamo predloge projekata koje nismo tražili, a koji spadaju u domen naših programskih prioriteta i smernica.

Veoma insistiramo da zahtevima za odobrenje sredstava – predlozima projekata koje nismo tražili prethode upiti u pisanoj formi. Pisma bi trebalo da opišu svrhu i ciljeve projekta, opštu metodologiju i ukupne troškove projekta. Pismo – upit omogućava službenicima iz odeljenja za program Fondacije da ustanove relevantnost predloženog projekta za programe Fondacije i daju preporuku u vezi sa eventualnim podnošenjem kompletnog predloga projekta.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Naši prosečni grantovi kreću se u rasponu do 100.000 dolara. Većina grantova koje odobravamo kreće se u rasponu 15.000–50.000 dolara godišnje.

Trajanje projekta

/

Ograničenja:

Naša ograničenja su sledeća:

 • ne odobravamo grantove ili zajmove pojedincima,
 • ne odobravamo grantove (osim u oblasti Flint) za kapitalne radove, istraživanje, ponavljanje projekata ili donacije osim ukoliko ove aktivnosti ne proizilaze iz rada koji Mott već finansira,
 • ne odobravamo grantove za verske aktivnosti ili programe koji služe pojedinačnim verskim grupama ili denominacijama; međutim, verske organizacije mogu podnositi upite ukoliko predloženi projekti mogu biti podvedeni pod naše smernice i služe širem segmentu stanovništva,
 • ne odobravamo grantove (osim u oblasti Flint) za lokalne projekte osim ukoliko nisu deo nacionalne demonstracije koju je Mott planirao ili mreže grantova,
 • ne odobravamo grantove za projekte koji dupliraju, ili se u znatnoj meri preklapaju sa radom saveznih, državnih ili lokalnih državnih agencija,
 • retko kad se finansiraju filmovi i video-projekti, knjige, đačke i studentske stipendije.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Kancelarija za primanje predloga projekta

C.S. Mott Foundation

Mott Foundation Building

503 S. Saginaw St., Suite 1200

Flint, MI 48502-1851, U.S.A.

Web: http://www.mott.org

31. Fondacija "Schueler Helfen Leben"

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs "Schueler Helfen Leben" (Škole za bolji život)

Cilj programa/projekta

- Omogućiti/osnažiti decu i omladinu da postanu odgovorni građani

- Obrazovanje

- Participacija

- Unapređenje životnih uslova za decu i omladinu

Oblast podrške

- Deca i omladina

Geografska oblast

Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Hrvatska, Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati sve organizacije civilnog društva i neprofitni organi.

Konkursna procedura i vremenski rok

Proces selekcije sastoji se iz tri faze:

1. faza je u novembru ili decembru kada organizacije dostavljaju kratke predloge projekata

2. faza je u februaru, kada odabrani projekti predaju razvijene predloge projekata

3. faza je na proleće, projekti koji su prošli drugu fazu predstavljaju se srednjoškolcima koji donose konačnu odluku

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Za konkurs 2013. godine je 125.000–175.000 evra. Nove prilike mogu se ukazati od godine do godine.

Trajanje projekta

Dve godine

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

http://www.schueler-helfen-leben.de/de/home/stiftung/grants/call_for_proposals_2012.html

Kontakt

E-mail: projekte@schueler-helfen-leben.de

32. Globalni fond za decu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Global Fund for Children

Naziv programa:

Globalni fond za decu

Cilj programa/projekta

Globalni fond za decu ima za cilj da doprinese održivom napretku u životu ranjive dece i omladine i da služi kao resurs ili model drugim organizacijama.

Oblast podrške

Globalni fond za decu podržava organizacije i programe čiji je fokus na četiri specifične oblasti: učenje, preduzetništvo, bezbednost i zdravo telo i duh.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije koje imaju iskustva u radu sa decom i omladinom.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave se prihvataju dva puta godišnje u junu i decembru.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Od 25.000 do 75.000 američkih dolara

Trajanje projekta

Više informacija na internet stranici: https://www.globalfundforchildren.org/eligibility-selection/.

Ograničenja

Više informacija na internet stranici: https://www.globalfundforchildren.org/eligibility-selection/.

Posebni zahtevi

Organizacije koje se prijavljuju moraju da rade direktno sa decom i mladima. Ne podržavamo grupe koje se bave isključivo zastupništvom ili istraživanjem. Ipak, podržavamo organizacije koje se bave i zastupanjem i direktnim radom sa decom.

Kontakt

The Global Fund for Children

1101 Fourteenth Street, NW Suite 420

Washington, DC 20005

Tel: (202) 331-9003

Fax: (202) 331-9004

E-mail: info@globalfundforchildren.org

Web: http://www.globalfundforchildren.org/

33. Globalni fond za žene

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Global Fund for Women

Naziv programa:

Postoje tri programa kroz koje se dodeljuju sredstva: Grantovi za opšte namene, Grantovi za organizovanje sastanaka i događaja i Grantovi za putovanja i prisustvovanje različitim događajima

Cilj programa/projekta

Grantovi za opšte namene – fleksibilni mali grantovi koji pokrivaju opšte operativne troškove i troškove projekta.

Grantovi za putovanja i prisustvovanje različitim događajima – mali grantovi koji doprinose članovima organizacije da prisustvuju konferencijama i događajima.

Grantovi za organizovanje sastanaka i događaja – mali grantovi koji podržavaju organizacije u planiranju konferencije ili događaja.

Oblast podrške

Videti pod Cilj programa/projekta.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati grupe žena koje rade zajedno; organizacije koje pokažu jasnu posvećenost jednakosti žena i ljudskim pravima žena; organizacije koje vode i kojima upravljaju žene; organizacije koje se nalaze izvan Sjedinjenih Američkih Država.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prihvatamo predloge za grantove na bilo kojem jeziku i u bilo kojem formatu. Grantove dodeljujemo na osnovu kriterijuma i prioriteta koji su utvrđeni u partnerstvu sa aktivistkinjama za ženska prava koje rade na terenu.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od vrste granta

Trajanje projekta

Zavisi od vrste granta

Ograničenja

Globalni fond NE podržava:

 • pojedince,
 • tela vlade,
 • organizacije koje su bazirane u Sjedinjenim Američkim Državama ili koje primarno rade u SAD,
 • organizacije na Globalnom Severu koje predlažu lokalna partnerstva,
 • organizacije čije jedine aktivnosti su stvaranje prihoda i/ili obezbeđivanje dobrotvornih priloga za pojedince,
 • organizacije kojima su muškarci na čelu i kojima upravljaju muškarci, i koje nemaju žene u upravljačkoj strukturi organizacije ,
 • političke partije ili izborne kampanje,
 • ženska odeljenja, ogranke ili projekte organizacije u kojima rade i muškarci i žene.

Posebni zahtevi

Zavisi od vrste granta; takođe videti pod Ko može da konkuriše.

Kontakt

The Global Fund for Women

222 Sutter Street, Suite 500

San Francisco, CA 94108 USA

Tel: +1 415 248 4800

Fax: +1 415  248 4801

Web: www.globalfundforwomen.org

34. GIZ - Deutsche Gesellschaft  f-r Internationale Zusammenarbeit GmbH

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

(GTZ do 31.12.2010. godine)

Po nalogu nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)

Naziv programa:

Realizacija sporazuma o bilateralnoj tehničkoj pomoći dogovorenih između vlada Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke

Cilj programa/projekta

Podrška procesu pristupanja Srbije EU u odabranim oblastima

Oblast podrške

 • Održivi ekonomski razvoj (implementacijom projekata u oblasti razvoja privatnog sektora regionalnog razvoja, podrška procesu privatizacije, stručno obrazovanje i obuka, profesionalna orijentacija, upravljanje zemljištem)
 • Reforma državne uprave /građanskog društva (implementacijom projekata u oblasti javnih finansija, fiskalne decentralizacije, pravnih reformi, opštinskog razvoja/opštinske infrastrukture, strategije za mlade i njihove participacije, prevencija konflikata)
 • Energetski sektor (implementacijom projekata energetske efikasnosti u objektima)

Geografska oblast

Različiti projektni regioni u Srbiji

Ko može da konkuriše?

Formalizovana procedura, tj. oblasti pomoći dogovaraju zajednički vlade Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke

Konkursna procedura i vremenski rok

Formalizovana procedura, tj. procedura definisana u pregovorima dveju vlada

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema

Trajanje projekata

Projekti se sprovode u različitim fazama. Ukupno mogu trajati do deset godina.

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

GIZ Kancelarija Beograd;

Brzakova 20,

11000 Beograd, Srbija

Tel/Fax: +381 11.3698.128

Email: GIZ-Serbien@giz.de

35. Institut za mir SAD-a (USIP)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

United States Institute of Peace

Naziv programa:

Godišnji konkurs za dodelu grantova

Cilj programa/projekta

Sprečavanje, upravljanje i rešavanje nasilnih konflikata i promovisanje postkonfliktnog građenja mira izvan granica SAD

Oblast podrške

Oblasti interesovanja USIP-a uključuju (mada nisu limitirana):

 • analizu i prevenciju konflikta,
 • medijaciju i rešavanje konflikta,
 • mirovne operacije i operacije za uspostavljanje stabilnosti posle konflikta,
 • religiju i izgradnju mira,
 • žene i devojke u konfliktu i izgradnji mira,
 • vladavinu prava i tranzicionu pravdu,
 • međunarodne organizacije i kolektivnu sigurnost,
 • ekonomiju i konflikte,
 • društveni, psihološki i fizički uticaj rata i konflikta,
 • medije i konflikt.

Geografska oblast

Izvan granica SAD

Ko može da konkuriše?

Institut za mir SAD (USIP) pruža podršku u vidu grantova neprofitnim organizacijama i individualcima – i američkim i stranim – uključujući sledeće: institucije visokog, srednjeg i obrazovanja na nivou zajednice; javno i privatno obrazovanje, institucije koje istražuju ili sprovode obuku (trening), biblioteke.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za dostavu aplikacija za 2013. godinu biće objavljeno tokom proleća. Molimo vas da na našoj veb-sajt stranici:   http://www.usip.org/grants-fellowships/-grant-program/annual-grant-competition/guidelines-and-frequently-asked-questions -pogledate Uputstvo za on-line apliciranje.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Većina dodeljenih sredstava je u rasponu od 50.000 do 120.000 američkih dolara. Osoblje USIP-a proverava predložene budžete, pa su moguće naknadne modifikacije.

Trajanje projekta

Većina USIP grantova traju jednu do dve godine, mada se prihvataju i kraći projekti.

Ograničenja

Grantovi se generalno ne daju za institucionalnu podršku i razvoj.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Institut za mir SAD (USIP)

United States Institute of Peace (USIP)

2301 Constitution Avenue, NW

Washington, DC 20037, SAD

Tel: +1.202.457.1700

Faks: +1.202.429.6063

E-mail: http://www.usip.org/contact

Web: www.usip.org/

36. Institut za održive zajednice (ISC)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Izvršni partner USAIDa u Srbiji

Naziv programa

1) Inicijativa javnog zagovaranja civilnog društva – Civil Society Advocacy Initiative (CSAI)

2) Podsticaj građanskom društvu (CSF)

Cilj programa/projekta

1) Inicijativa javnog zagovaranja civilnog društva (CSAI):

Opšti cilj programa CSAI jeste da građani Srbije preuzmu odgovornost za oblikovanje svoje budućnosti gradeći prosperitetniju Srbiju u kojoj će biti više demokratije i koja ide putem evropskih integracija. Predviđeni rok realizacije projekta Inicijativa javnog zagovaranja civilnog društva (CSAI) jeste sedam godina, vredan je 27,5 miliona američkih dolara i trebalo bi da podrži organizacije civilnog društva u Srbiji u njihovim sposobnostima da utiču na javne politike, služe kao kontrolor vlade i sprovode stalne kampanje zagovaranja o nizu reformskih pitanja. Program CSAI podstiče zdravo i dinamično civilno društvo usredsređujući se na kapacitet sektora da uspešno sprovodi aktivnosti zagovaranja na lokalnom i nacionalnom nivou, i da obezbedi pravno i zakonsko okruženje koje pogoduje dugoročnoj finansijskoj i operativnoj održivosti OCD-a.

Komponente projekta su:

 • Podsticanje zagovaranja civilnog društva grantovima, obukama i posebno osmišljenom tehničkom podrškom organizacijama civilnog društva u Srbiji da bi razvile institucionalne kapacitete i sposobnost podsticanja rešenja pitanja koja su važna za građane Srbije.
 • Jačanje civilnog sektora kroz pomoć organizacijama i koalicijama da unaprede pravni i zakonodavni okvir i deluju maksimalno slobodno u postojećem okruženju.

2) Podsticaj građanskom društvu (CSF)

Podsticaj građanskom društvu (CSF) jeste ambiciozni, dvogodišnji program čiji je cilj jačanje civilnog sektora u Srbiji u cilju unapređenja dugoročnih demokratskih i socijalnih reformi izgradnjom kapaciteta OCD-a na osnovnom i nacionalnom nivou širom Srbije da podele veštine, alate i strategije potrebne za efikasno zagovaranje dugoročnih pitanja od značaja za građane Srbije. Program će sarađivati sa lokalnim OCD-om u cilju unapređenja filantropije i pružati podršku razvoju strateških, multisektorskih partnerstava koja podstiču umrežavanje i zajedničko učenje.

Glavne programske oblasti su:

 • Izgradnja organizacionih i tehničkih kapaciteta najviše devet "glavnih" OCD-a u Srbiji da bi mogli da sprovode efikasne inicijative zagovaranja na nacionalnom i osnovnom nivou, pružanje tehničke podrške drugim OCD u Srbiji i da budu strateški partneri USAID-a.
 • Ubrzati reforme potrebne za članstvo u EU i u oblasti dobrog upravljanja pomoću širih i delotvornijih aktivnosti zagovaranja koje izlaze iz velikih gradova.
 • Unaprediti lokalnu filantropiju pomoću praktične strategije koja naglašava nove pristupe socijalnom preduzetništvu, pojedinačno davanje koje je od ključnog značaja za neprekidne aktivnosti zagovaranja i izgradnju kapaciteta filantropskoj zajednici u Srbiji koja je u nastajanju; i koja potpuno iskorištava nedavne politike ohrabrivanja dobročinstva i volonterizma.
 • Unaprediti efikasnost i delotvornost civilnog sektora okupljajući najbolja postojeća stručna znanja u Srbiji i uvođenje najmodernijih pristupa razvoju mreža /koalicija/partnerstava, izgradnji biračkog tela, angažovanju vlade, učenju i odlučivanju na osnovu dokaza i drugim temama.

Oblasti podrške

1) Inicijativa javnog zagovaranja civilnog društva (CSAI):

Oblasti pomoći na poslednjem konkursu koji se odnosio na zajedničke inicijative zagovaranja bile su: transparentnost upravljanja i odgovornost, socijalna i ekonomska prava i zaštita životne sredine.

U okviru otvorenog konkursa za Fond za inovacije, ISC traže predloge projekata od organizacija građanskog društva koje zauzimaju nov ili inovativni pristup, pokreću teme i/ili resurse u bavljenju aktuelnim, relevantnim problemima u Srbiji.

Više informacija na: www.iscserbia.org.

2) Podsticaj građanskom društvu – Civil Society Forward (CSF)

Oblasti pomoći su: transparentnost upravljanja i odgovornost, socijalna i ekonomska prava i intenzivna izgradnja kapaciteta.

Geografska oblast

Za oba programa: Programi CSAI/CSF pokrivaju čitavu teritoriju Srbije.

Ko može da konkuriše?

Za oba programa: Organizacije civilnog društva registrovane i sa sedištem u Srbiji.

Konkursna procedura i vremenski rok

CSAI Program se završava. ISC više nema otvorene konkurse.

CSF Program je u početnoj fazi, a ISC trenutno vrši odabir glavnih partnerskih organizacija na programu. ISC Srbija će naći najprimerenije načine informisanja kad se bude znalo više podataka o finansiranju.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema

Trajanje projekta

Za oba programa: Trajanje projekata se razlikuje zavisnosti od svakog posebnog konkursa. Realizacija projekata traje, u proseku, 12 meseci.

Ograničenja

Za oba programa: Mogu se prijavljivati samo organizacije civilnog društva koje su registrovane i imaju sedište u Srbiji.

Za oba programa: Projekti koji mogu da odgovore na zebnje građana kroz zagovaranje, uz snažno učešće građana i delotvorne strategije informisanja osmišljene da podignu stepen svesti o civilnom sektoru u Srbiji.

Kontakt

ISC Serbia Terazije 27/V

11000, Beograd

Srbija

Tel.: +381 11 32 30 602, 32 30 603

Fax: + 381 11 32 32 523

Web: www.iscserbia.org

E-mail: isc@iscserbia.org

37. Institut za otvoreno društvo – Budimpešta

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Open Society Institute – Budapest

Naziv programa:

Ekspertska organizacija (Think Tank Fund - TTF)

Cilj programa

Cilj programa jeste da osigura da donosioci odluka i relevantne interesne grupe u zemljama u kojima deluje koriste visokokvalitetne podatke zasnovane na istraživanjima za izradu i sprovođenje politika koje podržavaju otvorenija i prosperitetnija društva.

Oblasti pomoći

Organizacija TTF sprovodi ovu misiju u Srbiji kroz Osnovni program i program grantova za institucije.

Osnovno finansiranje podrazumeva delimično pokrivanje osnovnih institucionalnih troškova (poput finansiranja zarada zaposlenih, najma prostorija i održavanja), kao i troškove primarnog programskog i organizacionog razvoja (npr. profesionalne obuke). Osnovno finansiranje omogućava organizaciji da prevaziđe prioritete tekućih projekata i donatora u cilju razmatranja krovnih strategija i istraživanja novih oblasti rada. U svojim predlozima, kandidati bi trebalo da stave naglasak na institucionalni razvoj i rast pre nego na puko održavanje postojećih aktivnosti. Eksperti se ohrabruju da se usredsrede na znanje, nedostatke politika i društvena pitanja koja smatraju najvažnijima za rešavanje i da rade na njima.

Geografsko područje

Zapadni Balkan, Južni Kavkaz, Ukrajina i Moldavija

(Albanija, Jermenija, Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Srbija i Ukrajina)

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati nezavisni centri za istraživanje politika.

Konkursna procedura i vremenski rok

Potrebno je da kandidati pošalju kratak koncept na najviše četiri strane elektronskim putem na: ttf.applications@opensocietyfoundations.org. Koncept bi trebalo da sadrži:

· kratak opis glavnih oblasti politika i obrazloženje za identifikaciju ovih oblasti, opštu programsku strategiju, ciljeve, metodologiju i planirane aktivnosti koje odražavaju srednjoročnu strategiju kandidata,

· informacije o organizaciji iz koje dolazi kandidat, kratku istoriju, spisak glavnih uspeha i kratku strategiju organizacionog razvoja,

· obrazloženje, svrhu i vremenski okvir za tražena osnovna i institucionalna sredstva uz kratak opis očekivanih dodatih vrednosti za ono čime se kandidat trenutno bavi i sredstva,

· procenu iznosa traženih osnovnih sredstava, informacije o celokupnom godišnjem budžetu organizacije i tokom perioda trajanja granta,

· svi dodatni dokumenti koji prevazilaze ograničenje broja strana trebalo bi da budu poslati kao posebni prilozi.

Ekspertska organizacija će koristiti ovaj dokument da odluči da li kandidati i njihovi predlozi ispunjavanju postojeće prioritete za finansiranje i smernice TTF-a. Uspešni kandidati će, nakon toga, biti pozvani da podnesu celovit predlog za odobrenje granta. U tom trenutku će osoblje TTF-a dati kandidatu naš predlog i smernice za izradu budžeta.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni iznos je jedna trećina ukupnog budžeta organizacije.

Trajanje projekta

Maksimalno trajanje granta je 3 godine.

Ograničenja

Ekspertska organizacija NE podržava:

· projektno finansiranje – tj. jednokratna istraživanja u posebnim oblastima,

· akademska istraživanja,

· akademska društva i stipendije,

· jednokratne događaje (radionice, seminare, konferencije),

· istraživanja u domenu umetnosti i prirodnih nauka,

· projekte tehničke pomoći ILI obezbeđenje tehničke pomoći državnim institucijama.

Posebni zahtevi

Da bi ušla u razmatranje za osnovno finansiranje, organizacija kandidat mora ispunjavati dolenavedene uslove:

· da je zakonski registrovana ekspertska organizacija u jednoj od gorenavedenih jedanaest zemalja,

· da se bavi ispitivanjem ekonomskih, političkih problema i pitanja socijalne reforme u odnosnim zemljama sa naglaskom na odgovornost vlade i delotvornost,

· da ima inkluzivan pristup izradi politika,

· da preduzima podrobna i rigorozna istraživanja i da razvija tematsko znanje u cilju pružanja informacija za javne debate na odgovoran i tačan način i da je pozicionirana kao kredibilan sagovornik vlade i drugih državnih aktera.

Kontakt

Ekspertska organizacija – Fondacije otvorenog društva

Ulica 12, Oktober 6

1051 Budimpešta

Mađarska

Tel.: +36 1 882 3210

Fax: +36 1 882 3101

Web: http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/think-tank-fund

E-mail: ttf.applications@opensocietyfoundations.org

Naziv programa:

Program stipendiranja Justice Initiative

Cilj programa/projekta

Program stipendiranja Justice Initiative jeste program studiranja i sticanja praktičnih znanja na radu koji traje dve godine. Cilj programa je podrška i dalji razvoj mreže advokata i aktivista koji se bave ljudskim pravima u međunarodnim okvirima.

Oblast podrške

Ljudska prava

Geografska oblast

Centralna i Istočna Evropa, bivši Sovjetski Savez, Afrika, Azija, Bliski Istok i Centralna/Južna Amerika

Ko može da konkuriše?

Kandidate mora nominovati nacionalna organizacija civilnog društva koja se bavi ljudskim pravima. Kandidati moraju pokazati snažnu opredeljenost za ljudska prava, posedovati univerzitetsku diplomu, kao i adekvatno znanje engleskog jezika. Kriterijumi za izbor će biti iskustvo kandidata, njen/njegov potencijal da doprinese zaštiti i unapređenju ljudskih prava i adekvatnost predložene uloge kandidata u NVO koja ga nominuje. Nakon izbora, stipendisti će potpisati sporazum sa Justice Initiative, kojim će se obavezati na pohađanje programa u trajanju od dve godine. Prvu godinu će provesti u CEU, a drugu u svojoj zemlji, na radu u NVO koja ju/ga je nominovala.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave se podnose on-lajn na: www.ceu.hu/admissions/apply.

Rok za prijem prijava u CEU je 03. januar 2013. godine, 24.00 po standardnom pacifičkom vremenu (PST).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta

Dvogodišnji program 2012–2014. godine

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

Stipendisti programa Justice Initiative jednu godinu će boraviti u Mađarskoj, na Odseku za pravne studije CEU. Oni će pohađati program za dobijanje višeg stepena obrazovanja (M.A. ili LL.M. u oblasti ljudskih prava, u zavisnosti od prethodno stečene diplome), na kome će se očekivati da ispune zahteve programa ljudskih prava na Univerzitetu Centralne Evrope (CEU). Tokom boravka na CEU, stipendisti će učestvovati u tromesečnom programu, od januara do marta, za pripravnike u jednoj od vodećih NVO u Evropi.

Tokom prve godine programa, stipendiju će davati Odsek za pravne studije CEU u partnerstvu sa Justice Initiative. Finansijski uslovi biće isti kao i za stipendije koje se daju redovnim studentima CEU. Stipendisti Justice Initiative će se vratiti u lokalnu NVO koja ih je nominovala nakon prve godine i tu će provesti najmanje jednu godinu na poslovima zagovaranja ljudskih prava na neprofitnoj osnovi: pružaće pravne savete, voditi sporove u oblasti ljudskih prava, obučavati.

Tokom druge godine, Justice Initiative će isplaćivati lokalnu platu koja se određuje na osnovu predloga NVO koja je nominovala kandidata. Naknada će biti slična istom radu u datoj NVO i u skladu sa sličnom praksom u drugim organizacijama. Ovaj iznos isplaćivaće lokalna NVO u vidu granta.

Kontakt

Andrea Jenei

Koordinator za specijalne programe

Legal Studies Department

Central European University

Nador u. 9, Budapest 1051

Tel: +361 882-3205

Email: jeneia@ceu.hu

Web: http://legal.ceu.hu/


Više informacija o celokupnom programu i obavezama tokom druge godine možete dobiti od:


Anna Fischer

Referent za program stipendiranja

 Open Society Justice Initiative

Oktober 6. u. 12, Budapest 1051

Tel: +361 882-3108

Fax: +361 882 3103

Email: afischer@osi.hu

Web: www.justiceinitiative.org/

38. International Resarch&Exchanges Board – IREX

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

(Izvršni partner USAID-a u Srbiji)

Naziv programa:

Program podrške medijima u Srbiji (Serbia Media Assistance Program - SMAP)

Cilj programa/projekta

Organizcija IREX je američka neprofitna organizacija koja podržava nezavisne medije u Srbiji od 1997. godine kroz različite programe obuke, konsultacije i dodelu finansijskih sredstava. Kao nastavak aktivnosti iz prethodne dekade, IREX i USAID su 2008. godine započeli novi četvorogodišnji Program podrške medijima.

Program nastoji da kroz ostvarenje tri cilja (međurezultata):

– snažnije i transparentnije, efektivnije i stabilnije pravno i regulatorno medijsko okruženje,

– povećani menadžerski i finansijski kapaciteti nezavisnih medija,

– unapređen kvalitet i dostupnost informacija građanima

obezbedi pravno usaglašen i ekonomski održiv medijski sektor koji građanima iz cele Srbije pruža profesionalne i nezavisne vesti i informacije.

Oblast podrške

Organizacija IREX obezbeđuje obuku i konsultantske usluge profesionalnim novinarima i medijima s ciljem da se unapredi kvalitet nezavisnog novinarstva i proizvodnja objektivnih i izbalansiranih vesti na lokalnom i nacionalnom nivou, koje pokrivaju široki spektar tema od interesa za publiku, i kojima se promovišu i podržavaju demokratski principi.

Organizacija IREX tesno sarađuje i sa medijskim udruženjima i organizacijama na izgradnji lokalnih kapaciteta za javno zagovaranje reforme medijskih zakona i unapređenje medijskog poslovnog okruženja kako bi se obezbedio slobodan rad novinara, osiguralo funkcionisanje medija uz unapređenje pravnog okvira za medije, poboljšale sposobnosti informativnih agencija da opslužuju svoje klijente i obezbedilo unapređenje postojeće tehnologije kako bi proces pravljenja vesti bio efikasniji.

Geografska oblast

Cela teritorija Srbije

Ko može da konkuriše?

Na sprovođenju Programa podrške medijima IREX već sarađuje sa medijskim asocijacijama i udruženjima, kao i jednim brojem partnerskih lokalnih i regionalnih nezavisnih elektronskih medija – radio i TV stanica, i internet portala. U slučajevima kada je ranije raspisivan konkurs za izvođenje određenih projektnih aktivnosti, konkurs je bio otvoren za sve medije i organizacije koje rade na podizanju kapaciteta medija unutar i van teritorije Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Organizacija IREX nema raspisan nijedan konkurs za dodelu finansijskih sredstava. Međutim, IREX kontinualno prikuplja i analizira predloge za projektne aktivnosti od partnerskih organizacija i projektnih saradnika, a usvojene predloge sprovodi u okviru svog radnog plana. Obaveštenja o raspisanim konkursima IREX objavljuje u dnevnim novinama, kao i na svom sajtu: www.irex.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi su različiti u zavisnosti od svakog pojedinačnog konkursa.

Trajanje projekta

Dužina konkretnih projektnih aktivnosti zavisi od svakog pojedinačnog slučaja.

Ograničenja

U ovom trenutku IREX nema raspisan nijedan konkurs za dodelu finansijskih sredstava.

Kontakt

IREX

Kralja Petra 54/III

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 30 39 716, 30 39 772

Fax: + 381 11 26 25 925

E-mail: office@irex.rs

Web: www.irex.rs

39. Konvencija Ujedinjenih nacija za borbu protiv širenja dezertifikacije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)

Naziv programa:

Nagrađivanje liderstva za održivo upravljanje zemljištem

Cilj programa/projekta

Nagrada će biti dodeljena inspirativnim inicijativama kojima se obezbeđuje zdravlje i produktivnost zemljišta za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

Nagrada će biti dodeljena onim inicijativama koje su usmerene na smanjenje degradacije zemljišta pomoću održivog upravljanja zemljištem ili koje predstavljaju istaknute primere političkog liderstva, politika, poslovanja, kampanja zagovaranja ili naučnog istraživanja.

Oblast podrške

Cilj nagrade:

 • odati priznanje izvrsnosti i inovacijama u domenu održivog upravljanja zemljištem,
 • obezbediti vidljivost laureatima i podršku za proširenje njihovog rada,
 • inspirisati liderstvo usmereno na obnovu prirodnog zdravlja zemljišta i na transformaciju degradiranog zemljišta,
 • podstaći međunarodnu saradnju usmerenu na podršku održivom upravljanju zemljištem posebno u pustinjama
 • ohrabriti donošenje političkih mera kojima se unapređuje održivo upravljanje zemljištem i obogaćuje zemljište
 • informisati o globalnim koristima stvaranja i očuvanja zemljišta.
 • podići stepen svesti o tome da su pustinje deo rešenja najtežih problema današnjice

Geografska oblast

Ceo svet

Ko može da konkuriše?

Nominacije mogu da podnose:

 • pojedinci,
 • institucije,
 • organizacije civilnog društva,
 • privatni sektor,
 • akademske i istraživačke organizacije,
 • kreatori politika,
 • novinari i mediji.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za podnošenje prijava je1 5. mart 2013. godine. Aplikacioni formular možete pronaći na web stranici: http://bit.ly/ZWmlv9

Celokupna dokumentacija se dostavlja na mail: L4L@unccd.int

Imena pobednika biće objavljena na Svestki dan borbe protiv širenja dezertifikacije – jun 2013. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nagradu će dobiti najviše tri istaknuta kandidata odabrana na osnovu kriterijuma izbora. Pobednici će dobiti:

· medalju za zdrava zemljištam,

· tri nagrade će biti dodeljene iz nagradnog fonda u iznosu od najviše 100.000 američkih dolara,

· plaćene putne troškove i smeštaj za prisustvo na ceremoniji dodele nagrada,

· u slučaju da nagradu dobije maloletna osoba, troškovi puta i smeštaja biće plaćeni i članu porodice koji će je pratiti na ceremoniju dodele nagrade,

· oznaku "Zlatna medalja za zdrava zemljišta" koju će moći da koristi na odnosnim proizvodima i u dopisima,

· o pobedničkim projektima biće napravljen video koji će biti postavljen na veb-sajtu UNCCD-a.

Žiri zadržava pravo da dodeli nagradu bez novčane nagrade. To bi se dogodilo u slučaju da se nagrada dodeli preduzeću ili organizaciji koja nema potrebu za finansijskim resursima da bi finansirala svoje inicijative. U tom slučaju, nagrada će se sastojati od medalje, počasti i publiciteta koji prate dodelu nagrade "Zemlja za život". Tamo gde je prigodno, takođe će se sastojati od pokrića troškova puta na ceremoniju dodele i troškova smeštaja.

Trajanje projekta

Više informacija možete videti: http://www.unccd.int/land4life/menu.php.

Ograničenja

Posebni zahtevi

Kriterijumi izbora su:

 • inovativnost: svež način razmišljanja i praktična rešenja za probleme degradacije zemljišta,
 • inspiracija: pokazuje sposobnost liderstva i inspiriše druge da promene ponašanje,
 • uticaj: merljiva poboljšanja zemljišta, tla i života,
 • mogućnost reprodukovanja: pouke u domenu održivog upravljanja zemljištem koje drugi mogu ponoviti.

U svakom od dolenavedenih oblasti potrebno je prikazati rezultate:

· tehnička implementacija,

· mere politika i liderstvom

· poslovne praksem

· zagovaranje, obrazovanje i osnaživanje,

· naučni rezultati i razmena znanja.

Kontakt

UNITED NATIONS

 Convention to Combat Desertification

UNCCD Secretariat

P.O. Box 260129

D-53153 Bonn, Germany

Adresa kancelarije:

UNCCD
Hermann-Ehlers-Str. 10


D-53113 Bonn, Germany

Telefon: +49-228 / 815-2800

Faks: +49-228 / 815-2898/99

E-mail: L4L@unccd.int

Web: http://www.unccd.int

40. Mama Keš

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

 Mama Cash

Naziv programa:

Fond Mama Keš namenjen je ženama. 

Cilj programa/projekta

Mama Keš se zalaže za društvenu transformaciju i unapređivanje ženskih prava širom sveta. Ona teži stvaranju mirnog i pravednog sveta u kome žene imaju slobodu izbora i osigurana ljudska prava.

Oblast podrške

Mama Keš finansijski podržava

 • novonastale pokrete nevidljivih i marginalizovanih grupa žena i devojaka,
 • razvoj lokalnih rukovodstava, mreže aktivista i donatorske zajednice,
 • skretanje pažnje međunarodne zajednice na lokalna i regionalna pitanja,
 • brze reakcije na hitne lokalne potrebe,
 • izgradnju infrastrukture međunarodnog ženskog pokreta.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mama Keš podržava formalne i neformalne grupe/organizacije. Više detalja videti na: http://www.mamacash.org/page.php?id=2007.

Konkursna procedura i vremenski rok

Obavezno dostaviti pismo o namerama (LOI) i budžet. Mama Keš ne prihvata nepotpune prijave. Prijave se prihvataju tokom cele godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Prosečni iznos sredstava koji se dodeljuju varira između 5.000 i 50.000 evra godišnje.

Trajanje projekta

Mama Keš daje jednogodišnje i višegodišnje donacije. Svaki višegodišnji grant može biti odobren za period od najviše tri godine.

Ograničenja

Mama Keš ne finansira:

 • organizacije čija misija i primarni fokus nisu promocija ženskih prava,
 • organizacije kojima upravljaju muškarci,
 • organizacije koje su osnovane u SAD ili Kanadi,
 • organizacije zasnovane u Globalnom Severu koja su u partnerstvu sa organizacijama Globalnog Juga i Istoka,
 • pojedince,
 • akademska istraživanja.

Više detalja videti na: http://www.mamacash.org/page.php?id=2054   

Posebni zahtevi

Više detalja videti na: http://www.mamacash.org/page.php?id=2007

Kontakt
Mama Cash/Programmes Team

P.O. Box 15686

1001 ND Amsterdam,The Netherlands

Fax: +31 20 5158 799

E-Mail: info@mamacash.nl

Web: www.mamacash.nl

41. Ministarstvo inostranih poslova Velike Britanije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Čivning stipendija, finansira Ministarstvo inostranih poslova Velike Britanije, rukovodi Ambasada Velike Britanije u Srbiji

Cilj programa/projekta

Čivning stipendija predstavlja program prestižnih nagrada koje inostranim postdiplomcima koji žele da studiraju u Velikoj Britaniji omogućavaju finansiranje studija. Jedan od glavnih ciljeva ovog programa jeste pomoć uspešnim kandidatima da dobiju vodeće uloge u budućnosti svoje zemlje.

Oblast podrške

Ove godine posebna pažnja će biti posvećenja procesu intergracije Srbije Evropskoj uniji. Stipendisti se biraju među onima koji žele da pohađaju kurseve iz sledećih oblasti:

- ekonomija i pravo konkurencije,

- međunarodni odnosi i rešavanje konflikata,

- reforma pravnog sistema,

- reforma javnog sektora,

- ljudska i manjinska prava.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Nema starosnog ograničenja za kandidate koji se prijavljuju, ali kandidati moraju biti državljani Republike Srbije. Takođe, potrebno je da dobro poznaju engleski jezik. Većina univerziteta u Velikoj Britaniji zahteva minimalnu ocenu 6,5 na IELTS ispitu da bi bili primljeni na postdiplomske studije.

Konkursna procedura i vremenski rok[4]

Rok za prijavu je 17. januar 2013. godine. Poziv za školsku 2014/2013. godinu biće otvoren krajem 2013. godine. Sugerišemo da redovno pratite sajt Ambasade Velike Britanije.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ove stipendije daju finansijsku podršku za postdiplomske studije od tri meseca do jedne godine u Velikoj Britaniji. Stipendija pokriva sledeće troškove:

- studentsku vizu,

- akademske troškove,

- mesečnu nadoknadu koja pokriva životne troškove,

- troškove putovanja,

- troškove literature,

- putne troškove dolaska i odlaska iz Velike Britanije.

Trajanje projekta

Ova stipendija pokriva većinu master kurseva koji ne traju duže od 12 meseci i ne traju manje od tri meseca.

Ograničenja

Više informacija videti na veb-stranici http://www.chevening.org/serbia/.

Posebni zahtevi

Više informacija videti na veb-stranici http://www.chevening.org/serbia/

Kontakt

Ambasada Velike Britanije

Resavska 46

Beograd

telefon: 011 2645 055, 3615 660

[4] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti stipendiranja na internet adresi: http://www.fco.gov.uk.

42. Međunarodni centar Ulof Palme

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Olof Palme International Center

Naziv programa:

Podrška civilnom društvu na Zapadnom Balkanu

Cilj programa/projekta

 1. Transparentne i odgovorne lokalne vlasti i povećano učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou.
 2. Organizacije civilnog društva koje su interno demokratske, koje reprezentuju interese građana, proširuju svoje članstvo i koje su prepoznate kao legitiman partner i kontrolor lokalnih vlasti.

Oblast podrške

Demokratizacija

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati OCD registrovane na teritoriji Republike Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Predlozi projekta se podnose jednom godišnje, rok je 1. septembar. Odluka se donosi do kraja godine, a projekat se sprovodi od 1. januara.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos nije određen (nije praksa da projekat bude ispod 100.000 švedskih kruna). Maksimalni iznos je 400.000 švedskih kruna (na godišnjem nivou). Za organizacije kojima se prvi put odobrava projekat limit je 200.000  švedskih kruna.

Trajanje projekta

Do 24 meseca

Ograničenja

Ne može se konkurisati sa projektom koji već finansira neki od implementacionih partnera Švedske agencije za medjunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Danilo Milić, program menadžer

Kneginje Ljubice 14,

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3283079

Mob: +381 65 2435245

Fax: +381 11 3283602

E-mail: danilo.milic@palmecenter.se

Web: www.palmecenter.se

43. Međunarodni Višegrad Fond

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

International Visegrad Fund

Naziv programa:

Mali grantovi, Standardni grantovi, Program Višegrad+, Program stipendija Višegrad

Cilj programa/projekta

Podrška individualnoj mobilnosti akademika na master/doktorskom nivou; podrška projektu grantova

Oblasti pomoći

Kulturna saradnja, obrazovanje, naučna razmena i istraživanje, promocija turizma, razmena mladih, prekogranična saradnja 

Geografsko područje

Zemlje Višegradske grupe (V4)— Češka, Mađarska, Poljska, Slovačka; Zapadni Balkan, zemlje u Istočnom partnerstvu

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati NVO, OCD, škole, opštine, pojedinačno građani.

Konkursna procedura i vremenski rok

31. januar, 1. i 15. mart, 1. juni, 1. i 15. septembar, 1. decembar

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do 6.000 evra (Mali grant), od 6.001 evra (Standardni grant), individualni budžeti (Višegrad+); 2.300 evra/semestar/akademik + 1.500evra/podrška za semestar kao pomoć univerzitetima domaćinima (stipendije)

Trajanje projekta

Do 6 meseci/do 12 meseci; 1–4 semestra

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Učešće projektnih partnera u zemljama Višegradske grupe (V4) (Češka, Mađarska, Poljska, Slovačka); mobilnost akademika između koledža i univerziteta V4 i onih u Srbiji i iz Srbije i drugih zemalja i teritorija Zapadnog Balkana /Istočnog partnerstva. Proces prijavljivanja i konsultacije odvijaju se na engleskom jeziku.

Kontakt

Međunarodni fond Višegrad

Kráľovské údolie 8

811 02, Bratislava

Slovačka

Web: www.visegradfund.org

www.facebook.com/visegradfund

44. Ministarstvo za nauku, istraživanje i umetnost, Bavarska

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

B A Y H O S T stipendije za studente i naučnike iz Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope.

Cilj programa

Cilj programa jesu stipendije za studente i naučnike iz Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope.

Oblast podrške

Stipendije su namenjene finansiranju doktorskih i postdiplomskih studija na univerzitete u Bavarskoj.

Geografska oblast

Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Mađarska, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka i Ukrajina

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati diplomirani studenti iz Bugarske, Hrvatske, Češke Republike, Mađarske, Poljske, Rumunije, Srbije, Slovačke i Ukrajine

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za prve prijave[5]:

01. decembar 2012. godine (datum prijema)

Rok za prijave za produženje:

15. januar 2013. godine (datum prijema)

On-lajn obrazac za prijavu nalazi se na ovoj adresi: http://bit.ly/Q5PFPw

Minimalni/maksimalni iznos

Stipendija se plaća u mesečnim (700 evra) i godišnjim iznosima u visini od 8.400 evra godišnje. Studenti sa decom ili nezaposlenim partnerom i bar jednim detetom dobijaju 860 evra mesečno, što iznosi 10.320 evra godišnje.

Trajanje projekta

Jednogodišnje stipendije mogu se produžiti dva puta do tri godine.

Više informacija možete pogledati na: http://bit.ly/Q5PFPw

Ograničenja

Više informacija možete pogledati na: http://bit.ly/Q5PFPw.

Posebni zahtevi

Više informacija možete pogledati na: http://bit.ly/Q5PFPw.

Kontakt

Katrin Döppe

Tel: +49 941 943-5049

E-mail: doeppe@bayhost.de

Web: http://www.uni-regensburg.de/index.html.en

[5] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti stipendiranja na internet adresi: http://www.uni-r.de

45. Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine vlade Australije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Program direktne pomoći (DAP)

Cilj programa

Program direktne pomoći (DAP) je program fleksibilnih, malih grantova koje finansira vlada Australije kroz AusAID, a kojim upravlja Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine. Cilj DAP-a je da unapredi razvojne ciljeve i rešava humanitarne probleme u zemljama u razvoju uz istovremeno ispunjavanje ciljeva međunarodnih odnosa i državne diplomatije Australije.

Oblast podrške

Pažnja se posvećuje projektima koji rezultiraju direktnim koristima za one koji su najugroženiji u lokalnoj zajednici, uključujući ugrožene grupe i grupe u lošem materijalnom položaju, decu i omladinu.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Program DAP je otvoren na neprofitnoj osnovi pojedincima, grupama i NVO koje se bave razvojnim aktivnostima u zemljama koje su kandidati za prekomorsku pomoć za razvoj. Program je usredsređen na podršku malim razvojnim projektima i aktivnosti koje angažuju korisnike na identifikaciji, izradi i upravljanju projektima.

Aktivnosti koje dolaze u obzir jesu zdravlje, obrazovanje, mali infrastrukturni projekti, higijena u zajednici, ruralni razvoj, ekološki razvoj, rodna ravnopravnost, konferencije i obuke, kulturne i sportske aktivnosti. Svi takvi projekti moraju imati za ishod razvoj i biti sprovođeni u relativno kratkom vremenskom roku. U određenim slučajevima, u obzir dolaze doprinosi operacijama otklanjanja posledica katastrofa.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave je potrebno poslati na "Posts", gde se i razmatraju. Potencijalni kandidati bi trebalo da kontaktiraju sa ambasadom Australije ili Visokom komisijom za sve informacije koje se odnose na podnošenje prijava u zemlji u kojoj bi se projekat odvijao.

Zainteresovane osobe mogu da podnesu zvaničnu prijavu za DAP uz detaljan budžet Biljani Bižić, koordinatorki za DAP, na e-mail: Biljana.bizic@dfat.gov.au.

Minimalni - maksimalni iznos

Više informacija možete videti na: dfat.gov.au/direct_aid_program.

Trajanje projekta

Više informacija možete videti: dfat.gov.au/direct_aid_program.

Ograničenja

Više informacija možete videti: dfat.gov.au/direct_aid_program.

Posebni zahtevi

Aktivnosti moraju biti u skladu sa ciljevima međunarodnih odnosa i državne diplomatije za datoj zemlji. Uz to, pažnja se posvećuje i sledećem:

 • u prijavama je potrebno jasno navesti očekivani razvojni uticaj projekta, na primer u smislu unapređenja razvoja zajednice, obrazovanja, zdravstva, rodne ravnopravnosti, grupa u lošem materijalnom položaju i ekološku održivost,
 • projekti DAP-a moraju biti održivi, usmereni na samopomoć i da se ne oslanjaju na grantove DAP-a u budućnosti; prijave bi trebalo da pokažu opredeljenje lokalne zajednice za sprovođenje aktivnosti i njihovu održivost,
 • potrebno je opisati odgovarajuće aranžmane institucionalne podrške, na primer nivo režijskih troškova i dokaz o sposobnosti da se ovi troškovi snose u dugoročnom periodu,
 • detalje o razmerama u kojima bi aktivnost DAP-a delovala kao katalizator daljeg razvoja ciljne zajednice ili kao model za slične projekte na drugom mestu,
 • prednost imaju inovativni i kreativni projekti, posebno oni koji koriste nizak nivo tehnoloških rešenja.

Kontakt

Biljana Bižić, koordinatorka DAPa

Ambasada Australije

Vladimira Popovića 38–40, 8. sprat

11070 Novi Beograd, Srbija

Tel: +381-11 3303 400

E-mail: Biljana.bizic@dfat.gov.au

46. Mreža žena sa istoka i zapada - Poljska

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Network of East West-Women – Polska, (NEWW-Polska)

Naziv programa:

NEWW projekat knjiga i časopis

Cilj programa/projekta

Istraživanje, analitičko razmišljanje i razmena ideja su hitno potrebne da promovišu rodnu ravnopravnost u centralnoj i istočnoj Evropi, novim nezavisnim državama i Rusiji.

Oblast podrške

Projekat knjiga i časopis:

- dodeljuje knjige i časopise o ženama i rodnoj ravnopravnosti sa Zapada gorepomenutim zemljama,

- daje grantove pojedincima i bibliotekama za izgradnju resursa i kupovinu knjiga na lokalnim jezicima,

- pomaže u razvoju nastavnog programa i izgradnju biblioteka za ženske resursne centre i nastavne programe ženskih studija,

- povremeno finansira flajere, postere i oglase u novinama kako bi se podržali napori javnog zastupanja lokalnih organizacija civilnog društva.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Projekat knjiga i časopis podržava organizacije i pojedince.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je otvoren tokom čitave godine. Potrebno je poslati neophodne informacije i uputiti zahtev na sledeću adresu:

NEWW Book and Journal Project; NEWW-NY; e-mail: newwny@igc.org.

Ukoliko nemate pristup internetu, prijavu možete poštom poslati na sledeću adresu:

NEWW Book and Journal Project

167 Spring Street, #3

New York, NY 10012, USA

Fax: +1 212 226 8091

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija na: http://www.neww.eu/en/granty/ksiazka/0.html.

Trajanje projekta

Više informacija na http://www.neww.eu/en/granty/ksiazka/0.html.

Ograničenja

Više informacija na http://www.neww.eu/en/granty/ksiazka/0.html.

Posebni zahtevi

Više informacija na http://www.neww.eu/en/granty/ksiazka/0.html.

Kontakt

The Network of East West-Women - Polska, (NEWW-Polska)

Ul. Miszewskiego 17 p. 100

80 - 271 GDAŃSK

Tel: +48 58 344 97 50

Tel/Fax: +48 58 344 38 53

Web: www.neww.eu

47. Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

 National Endowment for Democracy

Cilj programa:

Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED) jeste privatna, neprofitna organizacija nastala 1983. godine sa ciljem da osnaži demokratske institucije širom sveta kroz aktivnosti civilnog sektora.

Svake godine NED dodeljuje direktne grantove stotinama civilnih grupa u inostranstvu koje rade na osiguranju poštovanja ljudskih prava, nezavisnim medijima, unapređenju vladavine prava i drugih demokratskih ciljeva.

Oblast podrške

NED je zainteresovan za predloge projekata od lokalnih, nezavisnih organizacija za ne-političke programe koji:

· Promovišu i brane ljudska prava i vladavinu prava

· Podržavaju slobodu informisanja i nezavisne medije

· Jačaju demokratske ideje i vrednosti

· Unapređuju odgovornost i transparentnost

· Osnažuju organizacije civilnog društva

· Jačaju demokratske političke procese i institucije

· Unapređuju građansko obrazovanje

· Podržavaju demokratsko rešavanje sporova

· Promovišu slobodu udruživanja

· Jačaju široko postavljenu tržišnu ekonomiju

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

NED finansira samo organizacije civilnog društva, što može podrazumevati organizacije građanskog društva, udruženja, nezavisne medije i ostale slične organizacije.

NED ohrabruje organizacije koje deluju u različitim okruženjima, uključujući novouspostavljene demokratske režime, polu-autoritarne zemlje, društva u kojima je prisutan visoki stepen represije i zemlje u tranziciji da podnose prijave.

Konkursna procedura i vremenski rok[6]

Da biste se prijavili za grant NED-a, potrebno je da podnesete predlog projekta i budžeta na: proposals@ned.org ili odgovarajućoj kontakt osobi za regionalni program u NED-u. Zadužbina razmatra samo prijave koje sadrže predlog projekta.

Odbor direktora NED-a donosi odluku o dodeli sredstava kvartalno. Otvorena su tri poziva za 2013. godinu:

18. januar 2013.godine

5. april 2013.godine

21. jun 2013.godine

Za više informacija o sledećim rokovima, pogledati Smernice za pripremu projekata: http://www.ned.org/sites/default/files/file/InstructionsENGSep12.pdf.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Visina grantova varira u zavisnosti od veličine i obima projekata. Prosečan grant traje 12 meseci i iznosi oko 50.000 USD

Trajanje projekta

Za više informacija, pogledati : http://www.ned.org/grantseekers.

Ograničenja

NED ne odobrava grantove pojedincima, državnim organima ili ustanovama koje pomaže drđžava poput univerziteta.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Nacionalna zadužbina za demokratiju

(National Endowment for Democracy)

1025 F Street NW, Suite 800

Washington DC, 20004, USA

Tel: +1 202 378 9700

  E-mail: info@ned.org 

Web: www.ned.org

[6]  Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja na internet adresi: http://www.ned.org

48. Nemački parlament

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

 Deutsches Bundestag

Naziv programa:

Međunarodna stipendija Parlamenta - Internationales Parlaments-Stipendium des Deutschen Bundestages (IPS)

Cilj programa/projekta

 • Jačanje veza između Nemačke i zemalja koje učestvuju u programu
 • Učvršćivanje demokratskih vrednosti i tolerancije
 • Produbljivanje razumevanja za kulturnu raznolikost

Oblast podrške

Podrška se pruža visokokvalifikovanim i politički zainteresovanim mladim osobama za petomesečnu praksu u Nemačkom parlamentu kako bi upoznali politički sistem Savezne Republike Nemačke i Evropske unije.

Geografska oblast

Srednja, južna i jugoistočna Evropa, Francuska, Izrael i Sjedinjene Američke Države

Ko može da konkuriše?

Konkurisati mogu diplomirani studenti koji su državljani gorenavedenih zemalja, koji imaju dobro znanje nemačkog jezika i koji su mlađi od 30 godina u trenutku početka stipendije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Detaljne informacije o programu, formulari za prijavljivanje i uslovi za apliciranje mogu se naći na internet stranici: www.bundestag.de/ips.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendistima se dodeljuje 450 evra mesečno, obezbeđena im je povratna karta, besplatan smeštaj i zdravstveno osiguranje.

Trajanje projekta

Stipendija predviđa petomesečni boravak u Nemačkoj u periodu od 1. marta do 31. jula 2012. godine.

Ograničenja

Više informacija na internet adresi: www.bundestag.de/ips.

Posebni zahtevi

Više informacija na internet adresi: www.bundestag.de/ips.

Kontakt

(za aplikante iz Srbije)

Andrea Bibić Vasović

Ambasada Savezne Republike Nemačke

Neznanog junaka 1 a

11040, Beograd

Srbija

Tel: +381 11 306 4300

Web: www.bundestag.de/ips 

49. Povereništvo Sigrid Rausing

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

 The Sigrid Rausing Trust

Naziv programa:

Postoji 9 programa: Zagovaranje, istraživanje i parničenje, Pritvaranje, tortura i smrtna kazna, Branioci ljudskih prava, Sloboda izražavanja, Tranziciona pravda, Prava žena, Prava LGBTI populacijeKsenofobija i netolerancija i Transparentnost i odgovornost.

Cilj programa/projekta

Globalna podrška ljudskim pravima

Oblasti pomoći

Videti gore navedeno

Geografsko područje

Širom sveta

Ko može da konkuriše?

Ne prihvatamo prijave koje nismo tražili. Umesto toga, mi identifikujemo potencijalne nove korisnike naših grantova pomoću preporuka i rada na terenu. Organizacije su dobrodošle da šalju informacije o svom radu na: research@srtrust.org. Naše programsko osoblje će tada stupiti u kontakt sa pojedinom organizacijom ukoliko su zainteresovani za dalju saradnju.

Konkursna procedura i vremenski rok

Novi korisnici grantova uzimaju se u razmatranje za dodelu jednogodišnjih grantova, nakon čega se grantovi preispituju. Ukoliko je sve prošlo dobro i ukoliko postoji prostor u programu, Trust može ući u trajnije finansiranje. Poverenici se sastaju jednom mesečno, osim tokom praznika, i tada odlučuju o dodeli grantova. Ne postoje striktni vremenski rokovi za podnošenje prijava.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema

Trajanje projekta

Nema

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Budući da smo registrovani kao humanitarna organizacija, možemo podržati jedino aktivnosti koje se smatraju humanitarne prema Zakonu Engleske i Velsa ( Charities Act 2006)

Kontakt

Za opšte informacije, pišite na: info@srtrust.org.

Za slanje podataka o organizaciji ili projekata, pišite na: research@srtrust.org.

50. Rising Voices

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs organizacije "Rising Voices" za povećanje obuhvata građanskih medija

Cilj programa/projekta

"Rising Voices" ima za cilj da proširi korist i obuhvat građanskih medija povezivanjem on-lajn medijskih radnika širom sveta i pružanjem podrške njihovim najboljim idejama.

Oblast podrške

Najveći deo misije "Rising Voices" jeste da pruži podršku i ohrabrenje kroz obezbeđenje mikrograntova za projekte obuhvata građanskih medija, nedovoljno zastupljenim zajednicama da bi mogle potpuno da iskoriste participatorne alate digitalnih medija.

Geografska oblast

Sve zemlje

Ko može da konkuriše?

Ova mogućnost finansiranja dostupna je pojedinicima i organizacijama civilnog društva. Ohrabrujemo partnerstva između pojedinaca i organizacija.

Ne postavljamo zahtev pravne registracije organizacija, ali ipak tražimo da odabrani projekti imaju pristup bankovnom računu na koji mogu stizati uplate iz inostranstva.

Više informacija možete pronaći na sledećoj veb-adresi: http://rising.globalvoicesonline.org/microgrants2013/guidelines/.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za prijave: petak, 1. mart 2013.godine, 17.59

Zainteresovani kandidati trebalo bi da popune obrazac prijave on-lajn, koji bi trebalo da sadrži i detaljan budžet. Izuzetno je važno da kandidati slede uputstva o broju reči u odgovoru na svako od pitanja. Pogledati link: http://bit.ly/12W4jiK.

Ne primamo dodatne priložene dokumente. Iako su projekti iz svih delova sveta dobrodošli, sve prijave moraju biti popunjene na engleskom jeziku jer je to zajednički jezik naših izbornih komisija.

Pitanja možete postaviti u odeljku za komentare dalje u tekstu: http://bit.ly/YqONs4

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Od 2.500 do  4.000 američkih dolara za globalne projekte.

Trajanje projekta

/

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

"Rising Voices" traži predloge projekata koji su u skladu sa našom misijom da omogućimo da se čuje glas novih zajednica i manje zastupljenih jezičkih grupa u on-lajn globalnom razgovoru korišćenjem participatornih građanskih medija. Osnovne aktivnosti projekta trebalo bi da se sastoje iz organizacije radionica za ciljnu zajednicu i da pruže neophodnu stalnu podršku i mentorstvo.

Primeri potencijalnih projekata:

 • Organizacija "Radionica u prirodi" za građanske medije uz učešće iskusnih lokalnih blogera koji će obučiti i biti mentori učesnicima iz manje zastupljenih zajednica u cilju stvaranja lokalne mreže za podršku.
 • Rad sa lokalnim zajednicama da bi se obučile i ohrabrile nove generacije da koriste Twitter radi povezivanja sa drugima kao način da se njihov maternji jezik sačuva i promoviše on-lajn.
 • Organizacija niza grupnih šetnji kroz digitalnu fotografiju gde će stanovnici moći da dokumentuju svoj život u zajednici i da postave on-lajn Flickr izložbu fotografija.
 • Obuka lokalnih stanovnika da beleže i uređuju audio-zapise na programu "Audacity" za podcast zajednice koji je moguće postaviti on-lajn, kao i podeliti lokalnim radio-stanicama radi šireg obuhvata.

Projektne ideje nisu ograničene na gorenavedene. Pozivamo vas da budete kreativni, ali realni u svojim predlozima.

Kontakt

Web: http://rising.globalvoicesonline.org

51. Regionalni centar za životnu sredinu (REC)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Kancelarija u Srbiji uz pomoć Švedske međunardone agencije za razvoj

Naziv programa:

Program SENSE: Podrška organizacijama civilnog društva koje se bave ekologijom u Srbiji

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste doprineti razvoju bolje i inkluzivnije uprave u Srbiji u kojoj su odluke koje se odnose na zaštitu životne sredine zasnovane na konsenzusu.

Oblasti pomoći

Podrška organizacijima civilnog društva koje se bave održivim razvojem; promocija učešća građana u procesu odlučivanja

Geografsko područje

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogi konkurisati organizacije civilnog društva (OCD) koje se bave održivim razvojem.

Konkursna procedura i vremenski rok

Dva poziva:

Oglas za prvi grant objavljen je u januaru 2013.godine, videti:

http://www.rec.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=51

Rok za prijavu: 14. februar 2013. godine

Oglas za drugi grant biće objavljen 2014. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

40.000­80.000 evra za projekte OCD-a

Ukupan raspoloživi budžet: 480.000 evra za svaki poziv (ukupno 960.000 evra)

Trajanje projekta

Program SENSE (2012­2015). Očekivano trajanje projekata OCD-a je do 10 meseci.

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Partnerstvo sa najmanje dve OCD od kojih se najmanje jedna prvenstveno bavi zaštitom životne sredine. Fokus na učešću građana u procesu odlučivanja o politikama zaštite životne sredine; poštovanje rodne ravnopravnosti.

Kontakt

Zorica Korać, rukovodilac programa

Regionalni ekološki centar za Centralnu i Istočnu Evropu

Kancelarija za Srbiju

Kosovska 17

11000 Beograd, Srbija

Tel.: 381 11 3345-775; 3345-778

E-mail: zkorac@.rec.rs

52. Romski obrazovni fond

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Roma Education Fund (REF)

Naziv programa:

 Romski obrazovni fond

Cilj programa/projekta

Svojih aktivnostima, REF promoviše inkluziju Roma u sve aspekte nacionalnih sistema obrazovanja zemalja koje su učesnice Dekade inkluzije Roma, ali i drugih zemalja koje žele da se pridruže ovoj inicijativi.

Oblasti podrške

Ciljevi REF-a su:

 • obezbeđenje pristupa obaveznom obrazovanju, na primer, kroz učešće roditelja u obrazovanju, inicijative da se smanji procenat ranog napuštanja obrazovanja, te obezbeđenjem besplatnih udžbenika i drugih didaktičkih materijala,
 • podizanje kvaliteta obrazovanja, na primer, kroz reformu nastavnih planova, uvođenje nastave na romskom jeziku, učenje za eliminaciju predrasuda i promociju tolerancije i obuka za medijatore u školama,
 • implementacija mera integracije i desegregacije učenika – Roma iz posebnih škola i razreda i iz specijalnih škola u redovne škole, kao i eliminacija posebnih škola i razreda,
 • proširenje pristupa predškolskom obrazovanju, na primer, pokretanjem informativnih kampanja, pomoći pri upisu i radom sa roditeljima u cilju podizanja stepena pohađanja škole romske dece;
 • proširenje pristupa srednjem i višem obrazovanju, obrazovanju odraslih, na primer, dodelom stipendija, kurseva za opismenjavanje odraslih i karijernog savetovanja za učenike srednjih škola.

Geografska oblast

Cela teritorija Srbije

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati NVO, državne institucije, ministarstva, lokalne samouprave, škole, predškolske ustanove, obdaništa, itd.

Konkursna procedura i vremenski rok

Pogledati posebne zahteve

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema

Trajanje projekata

Nema

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Rezime procedure prijave na konkurs REF-a i kriterijumi dodele grantova

KORAK 1. Popunite obrazac prijave za Fond za obrazovanje Roma koji možete preduzeti sa veb-sajta REF-a (videti link). Razmatraju se samo prijave popunjene u traženom formatu na engleskom ili romskom jeziku.

http://www.romaeducationfund.hu/documents/refapplication.doc

KORAK 2. Ispunjeni obrazac prijave sa biografijama ključnih službenika poslati elektronskom poštom ili redovnom poštom na dolenavedenu adresu (proverite da li ste naveli sve potrebne informacije):

E-mail: info@romaeducationfund.org

Poštanska adresa:

Mark Centre

Teréz krt. 46

1066 Budapest

Hungary

KORAK 3. Nakon pregleda vašeg obrasca za prijavu, osoblje REF-a će tražiti dodatne informacije o predloženom projektu u vidu detaljnog opisa projekta i/ili dodatnih, bitnih informacija. U slučaju da vam je potrebna dodatna pomoć, zaposleni REF-a i/ili koordinatori u vašoj zemlji biće spremni da vam ponude/organizuju tehničku pomoć u bilo kojoj fazi.

Procedure za odobrenje projekata REF-a

Fond REF je usvojio proces odobrenja prijava za projekte koji se sastoji iz dve faze.

Prva faza

Odobrenje prijava za projekte od strane Odbora:  Zaposleni REF-a pregledaju prijavu i pripremaju kratak rezime projekta za razmatranje na Upravnom odboru REF-a. Direktor REF-a tada šalje prijavu i rezime projekta Odbora sa jednom od mogućih, dolenavedenih preporuka: odobrenje, uslovno odobrenje ili odbacivanje. Upravni odbor takođe može doneti odluku da vrati prijavu kandidatu na reviziju i doradu pre podnošenja Glavnom odboru.

Odluka Glavnog odbora unosi se u beleške sa sastanka Glavnog odbora. Organizacija – kandidat dobija obaveštenje o donetoj odluci. Imajte na umu da se odobrenje donosi isključivo na osnovu suštine predloga. U slučaju odbijanja jedne prijave za grant, NVO ima pravo da podnosi druge prijave, jer jedna negativna odluka ne predstavlja odbijanje svih predloga u budućnosti.

Druga faza

Odobrenje Glavnog odbora REF-a za Plan sprovođenja projekta (PIP) i revidirana prijava: Organizacija – kandidat tada radi Plan sprovođenja projekta i navodi sve dodatne informacije. Zaposleni REF-a i/ili koordinatori za zemlju spremni su da ponude eventualno potrebnu tehničku pomoć u bilo kojoj fazi. Glavni odbor REF-a pregleda čitavu dokumentaciju, procenjuje njen kvalitet i usklađenost sa zahtevima koje je Upravni odbor dao. Glavni odbor može doneti odluku da vrati dokumentaciju na dalju doradu ili je odobriti. Kandidat tada dobija obaveštenje o konačnom odobrenju dokumentacije; priprema se i potpisuje ugovor.

Rezime kriterijuma podobnosti projekata

Prijave za projekte koje finansira REF mogu podnositi javni i privatni subjekti zemalja članica Saveta Evrope, sa fokusom na devet zemalja Dekade inkluzije Roma.

Podobni projekti klasifikuju se na sledeći način:

 1. projekti čiji je cilj pomoć sistemskim reformama i unapređenju obrazovanja Roma, uključujući proširenje probnih aktivnosti,
 2. testiranje projekata i obrazovnih mera namenjenih Romima,
 3. projekti čiji je cilj analiziranje problema Roma u obrazovanju i pomoć izradi politika i izgradnji institucionalnih kapaciteta.

Ukoliko je u proces uključen javni sektor, mora postojati dokazana opredeljenost za razvoj i usvajanje odgovarajućeg okvira politika, uključujući i sredstva odvojena za implementaciju projekta u konsolidovanom budžetu javnog sektora.

Za odgovore na česta pitanja koja se odnose na korišćenje projektnih sredstava koja odobrava Fond za obrazovanje Roma videti:

http://www.romaeducationfund.hu/documents/FAQ.doc

Za sva dalja pitanja, obratite se kancelariji REF-a, čije osoblje ima spreman odgovor!

Tel: + 36 1 235 80 30

Fax: + 36 1 235 80 31

Kontakt

Nataša Kočić Rakočević

Kooridnator REF-a za Srbiju

+381 63 346 507

nkocic@romaeducationfund.org
Fond za obrazovanje Roma (Roma Education Fund)

Mark Centre

Teréz krt. 46

1066 Budapest

Hungary
+36 1 235 8030

53. Rojtersov institut za studije žurnalistike (RISJ) na Univerzitetu Oksford

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Program stipendiranja studija žurnalistike

Cilj programa/projekta

Rojtersov institut za studije žurnalistike (RISJ) na Univerzitetu Oksford je univerzitetski istraživački centar za međunarodno komparativno novinarstvo. Glavni fokus ovog instituta je formiranje međunarodnog istraživačkog centra u komparativnim studijama žurnalistike. Institut služi i kao forum za produktivnu razmenu između studenata i praktičara žurnalistike.

Oblast podrške

Ovaj program stipendiranja nudi praktični oblik profesionalne pomoći novinarima koji su stekli ime u profesiji i koji se nalaze na polovini svojih karijera. Njegov cilj je da omogući novinarima da se bave temama daleko dublje nego što je to moguće kada su pod pritiskom vremenskih rokova.

Geografska oblast

Ceo svet

Ko može da konkuriše?

Program stipendija Fondacije Tomson Rojters nudi pune stipendije novinarima širom sveta koji su stekli ime u profesiji i koji se nalaze na polovini svojih karijera.

Kandidati moraju posedovati najmanje pet godina iskustva u bilo kojoj grani žurnalistike i pokazati dovoljno znanja iz engleskog jezika da bi mogli potpuno da učestvuju u životu Programa i da napišu istraživački rad dovoljno kvalitetan za objavljivanje na engleskom jeziku.

Prioritet će imati novinari koji predlažu istraživačke projekte u oblastima na koje se usredsređuje Rojtersov institut za studije žurnalistike. Više informacije o tome moguće je naći u delu "Istraživanja" (https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/?id=11).

Ostala polja istraživanja takođe dolaze u obzir pod uslovom da su u jasnoj vezi sa profesionalnim radom kandidata i da će dovesti do usavršavanja u oblasti novinarstva.

U razmatranje se uzimaju i prijave novinara koji mogu da obezbede samostalno finansiranje (https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fellowships/applying/funding.html).

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za podnošenje prijava za program u akademskoj 2012/13. godini je prošao. Informacije za narednu godinu možete pratiti na sajtu: http://bit.ly/YI29MH.

Za samofinansirajuće studente nije određen rok za prijave i možete se obartiti na e-mail:

reuters.institute@politics.ox.ac.uk

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendija može sadržati i nadoknadu putnih troškova (ekonomska klasa u avionu) i skroman iznos za pokrivanje troškova života. Ovaj aranžman podleže promenama.

Supružnici i partneri (uključujući i zavisne osobe) dobrodošli su, ali Program stipendija Fondacije Tomson Rojters ni u kom slučaju neće snositi putne i životne troškove tih lica.

Trajanje projekta

Stipendije mogu trajati tri, šest ili devet meseci i pokrivati jedan ili dva semestra, ili celu akademsku godinu. Datumi prijema dogovaraju se sa šefom Programa.

Ograničenja

Ovaj program ne rezultira nikakvim akademskim kreditima ili kvalifikacijama. Nakon predaje istraživačkog dokumenta izdaje se sertifikat.

Posebni zahtevi

Od stipendista se očekuje da naprave značajan rad po akademskim standardima. Od njih se traži da napišu istraživački rad 8.000–10.000 reči takvog kvaliteta da ga je moguće objaviti ili u vidu dela istraživačkih rezultata Instituta ili nezavisno (na primer, istraživanje o važnoj temi, novinski članak ili deo knjige). Stipendisti u svom radu mogu koristiti multimedije. Rezultate svojih istraživanja stipendisti su dužni da pezentuju na seminaru koji je otvoren za Univerzitet.

Postavljen je zahtev za najmanje pet godina stalnog profesionalnog, novinarskog iskustva, a da bi se potpuno iskoristile sve prednosti izvanrednih mogućnosti koje nude Institut i Univerzitet Oksford, traži se i visok nivo vladanja pisanim i govornim engleskim jezikom.

Kontakt

The Reuters Institute for the Study of Journalism

Department of Politics and International Relations

University of Oxford

13 Norham Gardens

Oxford
OX2 6PS

United Kingdom

Telefon: +44 (0)1865 611080

Faks: +44 (0)1865 611094

E-mail:reuters.institute@politics.ox.ac.uk

54. Švedska organizacija za međunarodni razvoj i saradnju

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Swedish international Development and cooperation Agency

Naziv programa:

Opšti program finansiranja

Cilj programa/projekta

Cilj Švedske organizacije za saradnju jeste jačanje demokratije i unapređenje održivog razvoja na način koji poboljšava izglede Srbije za članstvo u Evropskoj uniji (EU).

Oblast podrške

1. Demokratsko upravljanje i ljudska prava

2. Prirodni resursi i životna sredina

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Državne ustanove i organizacije civilnog društva mogu se prijaviti preko krovnih partnera SIDAe  (CRD, OPIC, KtK).

Konkursna procedura i vremenski rok

Rokovi nisu definisani. Zainteresovani bi trebalo da direktno kontaktiraju sa kancelarijom.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos je 1.000.000 evra.

Trajanje projekta

Tri do četiri godine

Ograničenja

Predlog bi trebalo da bude u skladu sa pravilima definisanim u strategiji saradnje, kao i sa drugim pravilima i smernicama definisanim u različitim, relevantnim dokumentima SIDAe.

Posebni zahtevi

Videti ograničenja

Kontakt

snezana.vojcic@gov.se

simona.drljaca@gov.se

55. Služba za spoljne poslove, spoljnu trgovinu i razvojnu saradnju Kraljevine Belgije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Federal Public Service (FPS) Foreign Affairs, External Trade and Development Cooperation Kingdom of Belgium

Naziv programa:

Program prevencije konflikta i izgradnje mira

Cilj programa/projekta

Na osnovu dugoročne vizije, projekti prevencije konflikta za cilj imaju da smanje tenzije, da potpomognu prekid akutnog nasilja i da spreče da nasilni konflikti započnu ili da se nastave.

Projekti izgradnje mira, na dugi rok, za cilj imaju izgradnju stabilnih političkih, socioekonomskih i kulturnih institucija, koje su dovoljne jake da se izbore sa uzrocima konflikata, i tako stvore preduslove da se obezbede održivi mir i stabilnost.

Oblast podrške

Program podržava projekte u sledećim oblastima:

 • medijacija u potencijalnim i aktuelnim konfliktima – proces mirovnog dijaloga i (među)narodnog pomirenja – upravljanje krizom,
 • kompenzacija za štetu prouzrokovanu konfliktom,
 • razoružanje – demobilizacija – reintegracija bivših pripadnika oružanih snaga,
 • izgradnja/jačanje javnih insitucija i doprinos dobrom upravljanju,
 • izgradnja/jačanje pravne države i sudskog aparata,
 • izgradnja/jačanje legitimnog i efikasnog aparata bezbednosti,
 • izgradnja kapaciteta i jačanje civilnog društva,
 • izgradnja demokratskog društva i podrška participativnim procesima,
 • poštovanje i podizanje svesti u vezi sa ljudskim pravima,
 • promocija prava deteta, sa akcentom na problem dece vojnika,
 • efikasano i pravedno upravljanje prirodnim resursima.

Geografska oblast

Projekti su usmereni na najsiromašnije regione, uzimajući u obzir sledeće prioritetne oblasti:

•subsaharska Afrika (naročito centralna Afrika),

•jugoistočna Evropa (Balkan) i centralna Azija (Avganistan i Kavkaz),

•severna Afrika i srednji Istok,

•druga konfliktna područja u svetu.

Na osnovu prioriteta i ciljeva spoljne politike i politike razvoja, ministar ili savet ministara mogu da odluče da podrže projekte izvan gorepomenutih ciljeva i geografskih oblasti.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

•međunarodne ili regionalne organizacije, bilo da jesu ili nisu partneri belgijske multilateralne saradnje,

•belgijske, strane i međunarodne organizacije civilnog društva koje su registrovane,

•univerziteti, ustanove visokog obrazovanja i istraživački instituti.

Pojedinci, profitne organizacije ne mogu podnositi predloge projekata, mada se mogu javiti kao izvršioci projekata. U tom slučaju, organizacija koja podnosi predlog projekta će biti zadužena da obezbedi sve neophodne podatke.

Konkursna procedura i vremenski rok

Neke od informacija koje bi predlog projekta trebalo da sadrži jesu:

· motivaciju: kontekst, problem, važnost za oblast prevencije konflikta/izgradnje mira,

· opšte i pojedinačne ciljeve,

· vremenski plan aktivnosti,

· spisak lokalnih učesnika i međunarodnih partnera koji su uključeni u projekat,

· očekivane rezultate, faktore rizika, indikatore,

· održivost projekta,

· mere koje će obezbediti vidljivost donatora,

· detaljan budžet,

· ostala dokumenta – za kompletnu listu dokumenata koju je neophodno dostaviti, posetiti sledeću internet stranu:  http://bit.ly/VvKLMc.

Predlozi projekata mogu se dostaviti od 1. januara do 30. juna. Ukoliko se predlog podnese nakon navedenog roka, moguće ga je uzeti u razmatranje tek za narednu godinu. Projekte bi bilo najbolje podneti najmanje šest meseci pre planiranog početka implementacije projekta.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Po pravilu maksimalni iznos koji se dodeljuje iznosi 1.500.000 evra.

Trajanje projekta

Maksimalno trajanje projekta iznosi 36 meseci.

Detaljnije informacije možete naći na stranii:

http://diplomatie.belgium.be/en/binaries/peace%20building%20vademecumen_tcm312-99162.pdf

Ograničenja

Projekti koji se ne poklapaju sa tematskim prioritetima spoljne politike Belgije neće biti uzeti u razmatranje.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Peace-Building Desk (S3.1)

FPS Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation

Karmelietenstraat 15

B-1000 Brussels

Belgium

E-mail: peacebuilding@diplobel.fed.be

Web: www.diplomatie.belgium.be

56. Svetski institut za novinarstvo (WPI)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

World Press Institute

Naziv programa:

Program stipendija WPI

Cilj programa/projekta

Stipendije Svetskog instituta za novinarstvo dodeljuju se za deset novinara širom sveta. Iskusnim međunarodnim novinarima, stipendijama se omogućuje da steknu duboki uvid u upravu, politiku, poslovanje, medije, novinarsku etiku i kulturu Sjedinjenih Država kroz zahtevan program studiranja, putovanja i intervjua širom zemlje.

Oblast podrške

Stipendije

Geografska oblast

Ceo svet

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

 • kandidati sa najmanje pet godina stalnog zaposlenja u štampanom, elektronskom ili on-lajn novinarstvu,
 • novinari – mogu da rade u vestima ili uredništvu, komunikacijama, na radiju, televiziji, veb-sajtovima, on-lajn publikacijama ili časopisima od opšteg interesa,
 • foto-reporteri, karikaturisti, kolumnisti i producenti emisija,
 • oni koji nadziru rad novinara mogu da konkurišu pod uslovom da takođe imaju najmanje pet godina iskustva kao novinari,
 • moraju biti neamerički novinari zaposleni van Sjedinjenih Država,
 • potrebno je da kandidat poseduje tečno znanje govornog i pisanog engleskog jezika,
 • kandidati sa potencijalom za liderstvo.

Konkursna procedura i vremenski rok[7]

Rok: 31. januar 2013.godine

Više informacija možete videti: http://worldpressinstitute.org/apply.htm.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija možete videti: http://worldpressinstitute.org/fellowship_faq.htm.

Trajanje projekta

Stipendiranje za 2013. godinu počinje u avgustu, a završava sredinom oktobra.

Imena finalista će biti objavljena početkom aprila. Zbog velikog broja prijava, ne možemo da odgovorimo na pojedinačne upite o statusu prijave. Tokom aprila dobićete e-mail od WPI u kome ćete biti obavešteni da li jeste ili niste dobili stipendiju.

Ograničenja

 • radovi vezani za novinarstvo tokom univerzitetskih studija se ne računaju kao profesionalno iskustvo; konkurs nije namenjen osobama koje rade u odnosima sa javnošću ili u organizacijama čija osnovna delatnost nisu mediji,

Posebni zahtevi

U toku prijavljivanja on-lajn, od vas će se tražiti da pružite sledeće:

• informacije o kandidatu,

• istoriju zaposlenja i obrazovanja,

• dva eseja,

• Vašu fotografiju u boji,

• primere Vašeg rada,

• nagrade, stipendije i sertifikate,

• tri pisma preporuke.

Pre podnošenja prijave, pažljivo pročitajte zahteve, uslove stipendiranja i smernice za primere vašeg rada i preporuke.

Kontakt

World Press Institute

3415 University Avenue

St. Paul, MN 55114 USA

Tel: 612-205-7582

E-mail: info@worldpressinstitute.org

Web: http://worldpressinstitute.org

[7] Poziv za apliciranje otvara se u decembru mesecu za narednu godinu.

57. Švajcarska kancelarija za saradnju u Srbiji

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Swiss Cooperation Office

Naziv programa:

Mali projekti Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste da pruži brzu pomoć NVO, udruženjima građana i državnim institucijama da sprovedu hitne projekte pomoći sa održivom perspektivom.

Oblasti pomoći

Poželjno je da oblasti pomoći odražavaju ciljeve na poljima trenutne saradnje Švajcarske i Srbije. Projekti bi trebalo da doprinesu političkim promenama, poboljšanjima u oblasti ljudskih prava i /ili ekonomskim i društvenim transformacijama i razvoju kulturne scene.

Geografsko područje

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati NVO, udruženja građana i državne institucije  za male grantove. Uz to, kandidati bi trebalo da:

- poseduju odgovarajuću organizacionu strukturu, zdrav finansijski dosije i reference projekata koji su završeni ili čija je implementacija u toku,

- da su poznati u svojoj oblasti,

- da mogu da doprinesu finansijski ili u naturi realizaciji malih projekata, posebno u smislu pokrivanja režijskih troškova (najam, zarade, itd.).

Konkursna procedura i vremenski rok

Za predloge koji odgovaraju kriterijumima za male projekte, videti formular (http://www.swiss-cooperation.admin.ch/serbia/en/Home/Domains_Programs_and_Small_Projects/Small_Projects). Slati elektronskom poštoml/poštom/kurirom, na engleskom ili srpskom jeziku, na adresu Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni iznos sredstava koja se odobravaju je 20.000 švajcarskih franaka.

Trajanje projekta

Projekti moraju biti operativno završeni tokom godine koja se razmatra (najkasnije do 15. decembra tekuće godine).

Ograničenja

Mali projekti NISU:

- lična inicijativa usmerena na stvaranje profita za predlagača,

- studijska putovanja ili stipendije u inostranstvu; dobrotvorne priredbe; planiranje i evaluacija SDC projekata,

- naredne faze prethodnih (malih) projekata,

- očekivanje doprinosa iznad 20.000 švajcarskih franaka,

- plativi u bilo kojoj drugoj valuti osim u dinarima;

- samo spisak stvari za kupovinu,

- ne mogu biti produženi preko godine koja se razmatra (najkasnije do 15. decembra tekuće godine).

Posebni uslovi

Neki od dodatnih zahteva/primedbi su:

- organizacije koje su dobile grantove u tekućoj godini imaju pravo da se prijave ponovo nakon isteka naredne godine,

- organizacijama se preporučuje da se prijave u tekućoj godini samo sa jednim, prioritetnim projektom,

- zbog velikog broja prijava, nismo u mogućnosti da potvrdimo prijem svake; međutim, svi kandidati će biti obavešeti o konačnom ishodu izbora projekata koji će biti podržani.

Kontakt

Švajcarska kancelarija za saradnju u Srbiji

 Francuska 6 / II

 11000, Beograd

Srbija

Tel.: +381 11 328 70 21

Fax:  +381 11 328 70 22

E-mail: belgrad@sdc.net

Web: www.swiss-cooperation.admin.ch/serbia/

58. Švedski institut

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Swedish Institute

Naziv programa:

Stipendije Švedskog instituta za studije

Cilj programa/projekta

Stipendije Švedskog instituta za studije namenjene su visokokvalifikovanim studentima.

Oblast podrške

Stipendije

Geografska oblast

Program je otvoren za kandidate dve različite kategorije zemalja:

Kategorija 1:

Kandidati koji poseduju državljanstvo jedne od sledećih zemalja: Bangladeša, Bolivije, Burkine Faso, Kambodže, Etiopije, Kenije, Malija, Mozambika, Ruande, Tanzanije, Ugande i Zambije.

U ovoj kategoriji biće dodeljeno oko 60 stipendija.

Kategorija 2:

Kandidati koji poseduju državljanstvo zemalja sa liste DAC list primalaca pomoći za prekomorski razvoj, izuzev: Albanije, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Gruzije, Kosova, Moldavije, Rusije, Srbije, Turske i Ukrajine.

Državljani Belorusije, Gruzije, Moldavije, Rusije i Ukrajine mogu se prijavljivati u oviru programa Visby Program.

Državljani Albanije, Bosne i Hercegovine, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Kosova i Srbije mogu se prijavljivati u okviru programa SI Scholarships for East Europe.

Ko može da konkuriše?

Stipendije su namenjene studentima iz gorenavedenih kategorija za redovne studije u Švedskoj. Za stipendiste ne postoji starosna granica.

Konkursne procedure i vremenski rok

Javni poziv za dodeljivanje stipendija za akedamsku 2013/2014. godinu je zatvoren 11. februara 2013. godine. Javni poziv za narednu akademsku godinu biće objavljen krajem godine. Sugerišemo da redovno pratite sajt: http://bit.ly/dG8lOJ.

Pre prijavljivanja za stipendiju, student se prvo mora prijaviti za program na master ili diplomskom nivu na: www.universityadmissions.se (servis za prijavljivanje on-lajn za studijske programe u Švedskoj).

Spisak uspešnih kandidata biće objavljen na: www.studyinsweden.se i www.si.se sredinom aprila.

Spisak raspoloživih programa nalazi se na: http://bit.ly/WWWkR3.

Za više informacija o proceduri prijavljivanja, videti: http://bit.ly/fnusWY.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendije pokrivaju školarine (koju Švedski institut isplaćuje direktno Univerzitetu Švedske /univerzitetskom koledžu) i troškove života u iznosu od 9.000 švedskih kruna mesečno.

Stipendija je namenjena za pokrivanje troškova života i studije stipendista. Stipendisti dobijaju novac za pokrivanje putnih troškova. Putni troškovi se plaćaju u jednom iznosu od 5.000 švedskih kruna.

Trajanje projekta

Stipendije se samo dodeljuju za programe koji počinju tokom jesenjeg semestra 2013. godine (august) za jednu akademsku godinu, tj. za dva semestra odjednom. Ukoliko su rezultati studija zadovoljavajući, stipendija će biti produžena na više od dva semestra.

Ograničenja

Stipendije se ne dodeljuju studentima koji:

· su već živeli u Švedskoj dve ili više godina pre perioda stipendiranja,

· imaju stalni boravak ili radnu dozvolu u Švedskoj,

· su već bili stipendisti Švedskog instituta za master studije ili za istraživanja na Univerzitetu Švedske,

· već imaju master sa Univerziteta Švedske ili sa koledža Univerziteta,

· trenutno pohađaju studijski program za diplomce ili master studije na Univerzitetu Švedske ili koledžu Univerziteta.

Za članove porodice ne dodeljuju se grantovi. Period dodeljene stipendije nije moguće menjati niti produžavati nakon studijskog programa.Takođe, stipendije se ne mogu prenositi na drugi studijski program Univerziteta Švedske.

Posebni zahtevi

Stipendisti imaju osiguranje u slučaju bolesti ili nesrećnog slučaja tokom perioda trajanja stipendije od Državnog osiguranja Švedske.

Kontakt

 http://www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/SI-Scholarships-for-East-Europe/

59. UN Donatorski fond za eliminaciju nasilja nad ženama

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

UN Women

Naziv programa:

Novi globalni Konkurs za podršku nacionalnim programima usmerenim na eliminaciju nasilja nad ženama i devojčicama

Cilj programa/projekta

Da bi obeležio Međunarodni dan eliminacije nasilja nad ženama – 25. novembar i odao priznanje aktivistima koji predvode borbu protiv pandemije nasilja, Donatorski fond UN za eliminaciju nasilja nad ženama – United Nations Trust Fund to End Violence against Women (Donatorski fond UN – UN Trust Fund) objavio je novi globalni Konkurs za podršku nacionalnim programima eliminacije nasilja nad ženama i devojčicama.

Oblast podrške

Donatorski fond UN za 2012. godinu poziva na podnošenje predloga projekata u sledećim oblastima delovanja:

1. eliminacija jaza u sprovođenju nacionalnih i lokalnih zakona, politika i planova akcije koji se bave rešavanjem problema nasilja nad ženama,

2. rešavanje problema nasilja nad adolescetkinjama i mladim ženama.

Geografska oblast

Zemlje i/ili teritorije sa "Spiska podobnih zemalja"[8]

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati kandidati iz zemalja, ili koji rade u zemljama i/ili na teritorijama sa "Spiska podobnih zemalja", kako sledi:

• državni organi na centralnom/nacionalnom, podnacionalnom i/ili lokalnom nivou, uključujući i Nacionalne ženske mreže i druga sektorska ministarstva; državni organ može da konkuriše pojedinačno ili kao deo predloga Nacionalnog tima UN, ali ne u oba svojstva,

• organizacije i mreže civilnog društva, uključujući i OCD koje su registrovane u skladu sa zakonom u zemlji sprovođenja projekta,

• regionalne/međunarodne organizacije i mreže civilnog društva koje su postojeće u zemlji/zemljama i/ili na teritoriji/teritorijama na kojima se projekat sprovodi; u tom slučaju, predlog projekta mora navesti način na koji će predložene intervencije doprineti razvoju nacionalnih kapaciteta i vlasništvu nacionalnih i lokalnih organizacija nad implementacijom,

• institucije koje se bave istraživanjem/evaluacijiom i koje su specijalizirane za rodnu ravnopravnost i rodno zasnovano nasilje,

• nacionalni timovi UN (UNCTžena) mogu da konkurišu onda kada to traži vlada ili u partnerstvu sa ženskim grupama, organizacijama i/ili mrežama, kao i sa drugim organizacijama civilnog društva.

Konkursna procedura i vremenski rok[9]

Učesnici na konkursu bi trebalo da pošalju predloge on-lajn u vidu kratkog Koncepta. Za izradu Koncepta videti sledeće anekse:

aneks 1: forma Koncepta,

aneks 2: rezime budžeta.

Koncept se može podneti na engleskom, francuskom i španskom jeziku.

Rok za podnošenje Koncepta je 12. februara 2013, 11.59 po njujorškom vremenu (EST).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Za velike organizacije civilnog društva, vlade i Timove Ujedinjenih Nacija, sredstva koja se dodeljuju trebalo bi da budu od minimum 300.000 USD do maksimum 1 miliona USD ukupno, u trajanju od dve do tri godine.

Za male organizacije civilnog društva, posebno nove ženske organizacije i mreže, sredstva koja se dodeljuju biće minimum 100.000 USD

Trajanje projekta

Od dve do tri godine.

Ograničenja

Koncepti koji stignu nakon navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje.

Posebni zahtevi

Dozvoljena je samo jedna prijava po zemlji.

Predlozi bi trebalo da odražavaju partnerstva između države i civilnog društva. Posebna pažnja poklanja se organizacijama koje imaju iskustvo u radu za ženskim organizacijama, posebno osnovnim ženskim organizacijama i mrežama. Prijave više od jedne organizacije ili organa kao učesnika u prijavi moraju jasno navesti naziv organizacije koja će biti odgovorna za rukovođenje projektom i ispunjavanje ugovornih obaveza.

Kontakt

UN Women Mailing Address

304 East 45th Street

15th Floor

New York, NY 10017

United States

Tel: +1 212 906-6400

Fax: +1 212 906-6705

Web-site: www.unwomen.org

[8] Donatorski fond UN rukovodi se spiskom zemalja Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj /DCD‐DAC koja je dostupna na: www.oecd.org/dac/stats/daclist.

[9] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja na internet adresi: http://www.unwomen.org

60. USAID u Srbiji

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The United States Agency for International Development

Naziv programa:

Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID)

Cilj programa/projekta

Aktivnosti USAID-a su usredsređene na izgradnju prosperiteta i bolje demokratske prakse, aspekata od ključnog značaja za evroatlanske integracije Republike Srbije.

Strateški cilj pomoći USAID-a u oblasti ekonomskog razvoja Republike Srbije je konkuretnija tržišna ekonomija, a s tim u vezi i veća konkurentnost privrede Republike Srbije omogućiće da zemlja iskoristi mogućnosti koje pruža članstvo u Evropskoj uniji i zadovolji potrebe svojih građana u smislu otvaranja novih radnih mesta i pružanja boljih javnih usluga.

Jedan od strateških ciljeva podrške USAID-a demokratiji i demokratskoj upravi je bolje funkcionisanje uprave na lokalnom i centralnom nivou, što će biti ne samo od koristi za građane već i za dalji napredak Srbije u sprovođenju reformi neophodnih za priključenje Evropskoj uniji.

Aktivnosti su usmerene na sledeće rezultate:

- stvaranje boljeg poslovnog okruženja,

- razvoj privatnog preduzetništva u određenim sektorima,

- bolje integrisane aktivnosti lokalnih aktera u cilju podsticanja regionalnog razvoja,

- bolje makroekonomsko okruženje,

- delotvornija, transparentnija i pouzdanije uprava,

- bolja međusobna provera i uravnoteženost grana vlasti,

- efikasnije angažovanje organizacija civilnog društva u javnom životu kroz jačanje nezavisnih medija i civilnog društva.

Programi USAID

Za više informacija o pojedinačnim programima, videti:

http://serbia.usaid.gov/home.4.html.

Geografska oblast

Širom Srbije

Ko može da konkuriše?

Radi povećanja resursa i uticaja programa, projekti USAID-a rade sa nacionalnim i lokalnim organima vlasti, institucijama, organizacijama civilnog društva i privatnim kompanijama.

Konkursna procedura i vremenski rok

Molimo vas da posetite sajtove naših partnera:

http://serbia.usaid.gov/home.4.html.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Varira u zavisnosti od programa pomoći. Za više informacija posetite gorenavedeni link.

Trajanje projekta

Varira u zavisnosti od programa pomoći. Za više informacija posetite gorenavedeni link.

Ograničenja

Variraju u zavisnosti od programa pomoći. Za više informacija posetite gorenavedeni link.

Posebni zahtevi

Variraju u zavisnosti od programa pomoći. Za više informacija posetite gorenavedeni link.

Kontakt

Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID)

 Američka ambasada

Kneza Miloša 50

11000 Beograd, Srbija

Tel: (USAID Reception): +381 11 306 4675

E-mail: comments-Belgrade@usaid.gov

Web: http://serbia.usaid.gov

61. Univerzitet Britanske Kolumbije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The University of British Columbia

Naziv programa:

Stipendije za postdiplomske studije Globalnog liderstva

Cilj programa/projekta

Stipendije za postdiplomske studije Globalnog liderstva omogućavaju sposobnim liderima iz zemalja u razvoju da pohađaju doktorske studije na Univerzitetu Britanske Kolumbije. Stipendijama se pruža podrška međunarodnim studentima koji pokazuju izuzetne liderske sposobnosti na polju humanitarnog rada i razvoja u svojim zemljama. Time im se otvara put obrazovanju akademika svetske klase iz zemalja u kojima su obrazovni sistemi u razvoju.

Oblast podrške

Stipendije

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati kandidati koji moraju:

 • Poseduju studentsku vizu na početku stipendiranja
 • Biti državljani zemlje u razvoju (vidi spisak zemalja)
 • Pokazati izvanredne liderske karakteristike humanitarnom i razvojnom radu u svojim domovinama
 • Počinjati doktorat ili DMA program u kampusu Univerziteta Britanska Kolumbija – Vankuver u maju 2013, septembru 2013 ili januaru 2014. godine
 • Počinjati svoje prve doktorske studije
 • Studenti sa stranim finansiranjem (strane donacije, sponzorstvo treće strane, itd.) mogu se prijaviti, ali uspešnim dobitnicima će iznos  njihove "Graduate Global Leadership" stipendije biti umanjen za iznos stranog finansiranja.

Konkursna procedura i vremenski rok

Kompletne dokumentacije za prijavu mora stići na Fakultet za postdiplomske studije do 00.00 u petak, 22. marta 2013. godine. Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Studenti popunjavaju obrazac za prijavu (application form) i zahtev za dodatnim dokumentima (prepisima, preporukama – videti obrazac za prijavu). Studenti podnose svoje kompletne dokumentacije postdiplomskom programu Univerziteta. Savetujemo studentima da mnogo ranije provere rok koji je odredio program.

Dodatne informacije možete videti na: http://bit.ly/ylQw1n.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Godišnje 18.000 američkih dolara i dodatno školarina za četiri godine.

Trajanje projekta

Dodatne informacije možete videti na: http://bit.ly/ylQw1n.

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

Stipendistima će biti pružena pomoć u istraživanju i studijama koje će osnažiti i poduprti već učinjen doprinos i koje će im biti posebno korisne nakon povratka u domovinu i primeni novostečenih veština i/ili znanja. Stipendije se dodeljuju pojedincima sa odgovarajućim akademskim iskustvom, koji su već dali priznat doprinos razvoju civilnog i održivog društva u svojoj zemlji kroz stručni, akademski ili dobrovoljni rad.

Kontakt

UBC Faculty of Graduate Studies

170-6371 Crescent Road

Vancouver, BC

Canada V6T 1Z2

Tel: 604.822.2848

Faks: 604.822.5802

Web: www.grad.ubc.ca

62. Volonterski Fond Ujedinjenih Nacija za žrtve torture (UNVFVT)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture

Naziv programa:

Volonterski Fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture (UNVFVT)

Cilj programa/projekta

Fond je osnovala Generalna skupština UN svojom rezolucijom 36/151 16. decembra 1981. godine da bi prikupila dobrovoljne priloge od vlada, OCD i pojedinaca za distribuciju organizacijama civilnog društva koje obezbeđuju humanitarnu pomoć žrtvama torture i članovima njihovih porodica.

Oblast podrške

Grantovi se dodeljuju u takmičarskoj proceduri onim organizacijama koje obezbeđuju usluge rehabilitacije žrtvama torture. Ova pomoć može da ima oblik medicinske, psihološke, pravne ili socijalne usluge.

Geografska oblast

Prihvataju se predlozi projekata iz svih regiona.

Ko može da konkuriše

Organizacije civilnog društva

Konkursna procedura i vremenski rok

Zahtevi za finansiranje se primaju od 1. januara do 1. aprila svake godine za grantove za period januar–decembar naredne godine. Krajnji rok za prijavu je 1. april svake godine. Aplikacije se pripremaju i podnose sistemom za elektronsko (on-lajn) apliciranje koji je na raspolaganju na veb-sajtu Fonda (http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/TortureFundMain.aspx).

Na veb-sajtu se nalazi vodič za korisnike za elektronske (on-lajn) aplikacije da bi se pomoglo organizacijama u korišćenju elektronskog sistema za grantove. Ukoliko želite da prijavite tehničke probleme ili vam je potrebna dodatna pomoć u popunjavanju formulara, možete poslati mejl na sledeću adresu Fonda: grantstechsupport@ohchr.org.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Po pravilu Fond finansira samo oko trećine iznosa ukupnog budžeta projekta, ali se u određenim slučajevima prave izuzeci. Maksimalni iznos koji se dodeljuje je 200.000 dolara. Za dodatne informacije pogledajte: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/TortureFundGuidelines.aspx.

Trajanje projekta

Grantovi treba da se iskoriste između 1. januara i 31. decembra 2013. godine.

Ograničenja

Obratite pažnju da će Odbor poverenika uzeti u razmatranje samo one aplikacije koje se strogo pridržavaju smernica Fonda. Takođe imajte u vidu da Odbor neće uzeti u razmatranje zahteve za finansiranje dostavljene od strane organizacija koje su kasnile sa izveštavanjem u prethodnim projektima.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Sekretarijat Fonda

Kancelarija visokog komesarijata za ljudska prava
UNOG–OHCHR
CH – 1211 Geneva 10
Tel: + 41229179315
Fax: + 41229179017
Web: unvfvt@ohchr.org

63. World Learning

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Global UGRAD program razmene

Cilj programa

Global UGRAD program razmene pruža studentima osnovnih studija iz Crne Gore i Srbije punu stipendiju za jednu akademsku godinu studija u Sjedinjenim Američkim Državama.

Oblast podrške

Stipendije; informacije o aktuelnim oblastima se mogu naći na internet-strani: www.worldlearning.org.rs.

Geografska oblast

Republika Srbija i Republika Crna Gora

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati studenti privatnih i državnih univerziteta i visokih škola iz cele Srbije i Crne Gore.

Kriterijumi za izbor programa se mogu naći na našoj internet-strani: www.worldlearning.org.rs.

Konkursna procedura i vremenski rok[10]

Krajnji rok za predaju prijava za 2013/2014. akademsku godinu je završen. Informacije o novom konkursu će biti dostupne na našoj veb-stranici u septembru 2013. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendija pokriva školarinu, međunarodna putovanja, konsultacije, smeštaj i ishranu, osiguranje od povreda ili u slučaju bolesti, manji džeparac i kupovinu knjiga. Studenti pohađaju kurseve u svojoj oblasti specijalizacije, kao i izborne predmete, žive u studentskim domovima i imaju priliku da učestvuju u organizacijama i aktivnostima univerzitetskog kompleksa. Od njih se zahteva da učestvuju u aktivnostima društveno korisnog rada da bi što bolje razumeli društvo i vrednosti Sjedinjenih Američkih Država. Tokom ove akademske godine biće podsticani da učestvuju i u stažiranju. Global UGRAD program razmene otvoren je ka svim akademskim poljima studiranja (osim medicine i prava) i ne diskriminiše učesnike na rasnoj osnovi, po boji kože, rodu, religiji, nacionalnosti i etničkoj pripadnosti. Ohrabrujemo osobe sa invaliditetom da se prijave za program.

Trajanje projekta

Od 2006. godine

Ograničenja

Sve informacije se nalaze u konkursnom materijalu na našoj veb-stranici: www.worldlearning.org.rs.

Posebni zahtevi

Sve informacije se nalaze u konkursnom materijalu na našoj veb-stranici www.worldlearning.org.rs.

Kontakt

World Learning

Kralja Milana 4A

11000, Beograd; 011/3626-092

Kralja Milana 4a/27

11000, Beograd

Srbija

Tel./Fax: +381 11 36 26 046; 36 26 092,

E-mail: applications@worldlearning.org.rs

Web: www.worldlearning.org.rs

[10] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja na internet-adresi: www.worldlearning.org.rs.

Domaći izvori finansiranja

64. Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Program podsticanja konkurentnosti i internacionalizacije srpske privrede

Cilj programa/projekta

Cilj Programa je jačanje međunarodne konkurentnosti srpske privrede

Oblast podrške

Proizvodni sektor i sektor usluga u oblasti energetike, građevinarstva, informacionalnih tehnologija, reciklaže i industrijskog i tekstilnog dizajna

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Izvozno orijentisani privredni subjekti: preduzetnici, zadruge, privredna društva i poslovna udruženja

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv je objavljen 25. marta 2013. godine i traje do 26. aprila 2013. godine

Sve informacije i postupku, uslovima i potrebnoj dokumentaciji može se naći na veb stranici: siepa.gov.rs/sr/index/finansiranje

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Odobravaju se sredstva za refundaciju u visini do 50% ili do 75% opravdanih troškova, maksimalni iznos za izvoznike je 3.000.000,00RSD, izvoznike početnike 2.000.000,00 RSD i poslovna udruženja 20.000.000,00RSD

Trajanje projekta

Do 1.12.2013. godine

Ograničenja

Na javni poziv ne mogu da se prijave privredni subjekti u teškoćama, stečaju i postupku likvidacije

Posebni zahtevi

Više informacija na na veb stranici: siepa.gov.rs/sr/index/finansiranje

Kontakt

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza
Tel.: +381 11 33 98 550
Fax: +381 11 33 98 814
E-mail: office@siepa.gov.rs
Web: www.siepa.gov.rs

65. Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Balkan Community Initiatives Fund

Naziv programa:

Aktivne zajednice

Cilj programa/projekta

Program donacija Aktivne zajednice ima za cilj unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji pomoću finansijske pomoći inicijativama koje uključuju građane u rešavanje zajedničkih problema u zajednicama iz kojih dolaze, na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse i potencijale i promovišu saradnju sa različitim sektorima.

Oblast podrške

Program Aktivne zajednice podržava inicijative koje imaju potencijal da donesu širu dobrobit za zajednicu radeći na problemima koji su zajednička briga.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati udruženja registrovana prema Zakonu o udruženjima, kao i neformalne grupe (neregistrovana udruženja na koja se isti zakon primenjuje), sa područja Republike Srbije, koja su osnovana i vođena od strane ljudi iz zajednice.

Konkursna procedura i vremenski rok

- Konkurs za predaju predloga projekata otvoren je tokom cele godine

- Konkurs za predaju predloga i obrasci za prijavu mogu se dobiti na srpskom, mađarskom, albanskom i romskom jeziku na našem sajtu, zatim u BCIF-ovoj kancelariji, pomoću e-maila i faksa

- Odluke o dodeli grantova donose se tri puta godišnje

- Proces odobrenja u proseku traje manje od jednog mesec, počevši od krajnjeg roka za primanje prijava

- E-mail adresa za slanje prijava: prijave@bcif.org

- Svi podnosioci prijava bivaju obavešteni o rezultatima

- Predlozi projekata se procenjuju na tri nivoa pre donošenja finalne odluke: zaposleni u BCIF-u, savetnici i Odbor za donacije

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do 400.000 dinara

Trajanje projekta

Projekti mogu trajati najmanje tri meseca, a najduže šest meseci, počev od dana potpisivanja ugovora o donaciji.

Ograničenja:

- pojedinci (putovanja, studije, učešće na konferencijama ili slične aktivnosti),

- profitne inicijative i projekte usmerene na stvaranje prihoda,

- čisto istraživački projekti (anketiranje, evaluacija, monitoring, ispitivanje i sl.),

- aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa,

- aktivnosti koje se odnose na propovedanje ili zagovaranje određene religije,

- Vladine organizacije ili institucije (uključujući škole, zabavišta, mesne zajednice i sl.),

- organizacije/grupe koje promovišu i zagovaraju netolerantnost i/ili nasilje

- kupovina medicinske opreme i/ili medicinske usluge,

- humanitarna pomoć i/ili kupovina drugih dobara radi njihove podele,

- organizacije/grupe koje imaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili su direktno povezane sa međunarodnim agencijama i fondovima,

- treninzi, seminari ili umrežavanje civilnog sektora,

- škole kompjutera i/ili stranih jezika,

- štampanje časopisa, knjiga i postavljanje veb-sajta,

- izgradnja zgrada i druge kapitalne investicije, osim građevinskih radova malih razmera koji će pomoći uključivanju zajednice u određene inicijative,

- oprema (kompjuteri, faksovi, fotoaparati, fotokopir mašine i druga kancelarijska oprema i osnovna sredstva za rad), osim u izuzetnim slučajevima u kojima je oprema neophodna za sprovođenje aktivnosti i garantuje dalju održivost programa,

- projekti koji se odnose na međuopštinski ili republički nivo,

- organizacije ili grupe koje nisu iz Srbije.

Posebni zahtevi

Projekat treba da :

- ohrabruje ljude da postanu aktivni učesnici u promenama u svojim lokalnim zajednicama,

- ima potencijala da donese pozitivne promene koje će trajati ili inspirisati nove promene u zajednici,

- uvodi nove modele i primere dobre prakse u rešavanje zajedničkih problema.

Prioritet će imati inicijative koje ohrabruju prepoznavanje i upotrebu lokalnih resursa uključujući stručnost, robu i davanje u naturi, vreme...

Kontakt

Jelena Mihailović

Majke Jevrosime 19/I, Stari grad, adresni kod: 106502, Srbija

T/F + 381 11 32 88 723

E-mail: jelena@bcif.org

office@bcif.org

Web: www.bcif.org

Naziv programa:

Centrifuga

Cilj programa/projekta

Program Centrifuga ima za cilj da dodelom donacija aktivira mlade od 15 do 30 godina da iniciraju/pokrenu kreativne kulturne sadržaje u svojim lokalnim zajednicama.

Oblast podrške

Program Centrifuga podržava inicijative koje podstiču kreativne aktivnosti koje mogu obogatiti kulturne sadržaje za mlade i skrenuti pažnju na pitanja sa kojima se mladi suočavaju

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati omladinska udruženja registrovana prema Zakonu o udruženjima, kao i neformalne grupe (neregistrovana udruženja na koja se isti zakon primenjuje), sa područja Republike Srbije, koja su neprofitna i koja se na kreativan način bave pitanjima kulturnog aktivizma u svojim mestima.

Konkursna procedura i vremenski rok

 • Prijavni formular može se naći na veb-sajtu, dobiti mejlom ili poštom.
 • Prijavni formular treba poslati mejlom na adresu: centrifuga@bcif.org , poštom ili faksom na adresu BCIF kancelariji.

Prijave BCIF prima jednom godišnje.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni i maksimalni iznosi će biti objavljeni kada se otvori novi poziv za učešće na konkursu.

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

- institucionalna podrška (koja pokriva samo operativne troškove organizacije)

- infrastrukturna podrška (renoviranje, građevinske radove, kupovinu opreme poput laptopa, komjutera, faksa, telefona, TV, DVD plejera, muzičkih uređeja, fotoaparata...), osim u izuzetnim slučajevima u kojima su neka tehnička pomagala neophodna za sprovođenje aktivnosti i garantuje dalju održivost programa

- projekti koji su isključivo nastavak već započetih aktivnosti

- aktivnosti za koje se smatra da spadaju u nadležnost opštine ili su pod pokroviteljstvom opštine

- projekti koji se odnose na kulturno nasleđe

- projekti koji se odnose na međuopštinski, pokrajinski i republički nivo

- stipendije

- naučna istraživanja

- međunarodna i studijska putovanja

- religiozne teme

- aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa

Posebni zahtevi

Prioritet se daje inicijativama koje podstiču aktivno učešće šire grupe ljudi, a ne samo članova omladinskih organizacija ili direktnih korisnika projektnih aktivnosti. U njih treba da su uključena lica, predstavnici institucija, organizacija, medija, sponzora iz zajednice koji bi mogli imati uticaja na odjek projektnih aktivnosti, kao i na poboljšanje kulturnih sadržaja mladih u budućnosti. Organizacije i neformalne grupe moraju biti iz lokalnih zajednica u kojima postoji filijala Erste Banke (osim Beograda, Novog Sada i Niša).

Kontakt

Vjekoslav Vuković

Majke Jevrosime 19/I, Stari grad, adresni kod: 106502, Srbija

T/F + 381 11 32 88 723

E-mail: vjekoslav@bcif.org

office@bcif.org

Web:www.bcif.org

Naziv programa:

Uspešni fandrejzing

Cilj programa/projekta

Program za cilj ima podršku udruženjima u postizanju održivosti kroz orijentisanje na raznovrsne izvore finansiranja, istraživanje novih načina prikupljanja sredstava u lokalnoj zajednici i podsticanje korporativne i individualne filantropije kroz edukativnu i grant komponentu.

Oblast podrške

Program Uspešni fandrejzing podržava inicijative koje imaju potencijal da donesu širu dobrobit za zajednicu radeći na problemima koji su zajednička briga.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkurs mogu da se prijave udruženja registrovana prema Zakonu o udruženjima, sa područja Republike Srbije, koja postoje duže od jedne godine i čija je primarna teritorija delovanja zajednica (mesto, mesna zajednica, opština, grad) u kojoj su registrovani.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna procedura i vremenski rokovi programa će biti objavljeni čim se otvori novi poziv za učešće na konkursu.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni i maksimalni iznosi će biti objavljeni kada se otvori novi poziv za učešće na konkursu.

Trajanje projekta

/

Ograničenja

Prijave državnih institucija, Vladinih tela, organa lokalne samouprave, profitnih inicijativa, međunarodnih organizacija, političkih organizacija, kao i udruženja koje ne sprovode aktivnosti na lokalnom nivou neće se razmatrati.

Takođe, udruženja koja su već prošla Program prikupljanja sredstava i dobili finansijsku podršku BCIF-a u sklopu tih programa ne ispunjavaju formalne uslove ovog konkursa.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Natalija Simović

E-mail: natalija@bcif.org

Majke Jevrosime 19/I, Stari grad, adresni kod: 106502, Srbija

T/F + 381 11 32 88 723

E-mail: office@bcif.org

Web: www.bcif.org

Naziv programa:

Javno zastupanje

Cilj programa/projekta

Program Javno zastupanje ima za cilj da podstakne organizacije da razviju inicijative koje će usmeriti pažnju zajednice na neki važan problem/temu u lokalnoj zajednici, uključiti građanke i građane u aktivnu promociju rešenja problema, a donosioce odluka usmeriti na odabir adekvatnog rešenja. Istovremeno, program Javnog zastupanja promoviše međusobnu saradnju organizacija iz različitih regiona Republike Srbije.

Oblast podrške

Oblast nije unapred određena, ali potrebno je da problem u nekom aspektu bude rešiv na lokalnom nivou. Predložene aktivnosti treba da se odnose na osnaživanje i promovisanje učešća građana u rešavanju problema i procesu donošenja odluka, pomažući im da uspostave dijalog sa lokalnim vlastima i institucijama u zajednici. Projekti takođe treba da koriste već postojeće zakonske okvire i mogućnosti, ili da predlože nove koje bi dovele do pozitivnih promena.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati udruženja registrovana prema Zakonu o udruženjima, sa područja Republike Srbije, koja su prepoznatljiva u svojoj zajednici i koja imaju iskustva i ostvarene rezultate u procesu javnog zastupanja.

Konkursna procedura i vremenski rok

- Konkurs se objavljuje na veb-sajtu, a formular za nacrt projekta može se naći na veb-sajtu, dobiti mejlom ili poštom;

- Formular za nacrt projekta treba poslati mejlom na adresu: zajednice@bcif.org, poštom ili faksom na adresu BCIF kancelarije;

- Selekcioni odbor pravi uži izbor prijavljenih nacrta projekata, odnosno organizacija koje prolaze trening seminare;

- U toku i između treninga, odabrane organizacije imaju mogućnost konsultacija, dobijanja stručne podrške u vezi sa razvijanjem projektnih ideja i njihovom uobličavanju u finalni predlog projekta;

- Po završenim treninzima i konsultacijama, organizacije nacrte uobličavaju u finalni predlog projekta, šalju ih kancelariji BCIF-a i ulaze u redovnu proceduru odlučivanja o dodeli donacija;

- Finalni predlog projekta, zajedno sa procenama i preporukama osoblja kancelarije i konsultanata BCIF-a o saradnji sa organizacijom tokom čitavog procesa, razmatra posebno formiran Odbor za dodelu donacija, koji i donosi konačnu odluku o dodeli finansijske podrške.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

U okviru ovog programa, BCIF lokalnim organizacijama obezbeđuje edukaciju i finansijska podršku do 15.000 dolara u dinarskoj protivvrednosti.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je između 12 i 15 meseci.

Ograničenja

Program ne podržava profitne inicijative, državne institucije, Vladina tela, međunarodne organizacije i partijske organizacija.

Posebni zahtevi

Nacrt projekta, treba da sadrži:

- opis lokalne zajednice i opis problema koji bi se rešavao predloženom akcijom javnog zastupanja;

- cilj koji se želi postići projektom i metode koje će se primenjivati;

- opis segmenta/dela zakonske regulative i/ili odluke koji organizacija želi da iskoristi, a relevantan je za dati problem;

- predlog odluke čije se donošenje očekuje od strane relevantnih institucija na lokalnom nivou u vezi sa opisanim problemom

- informacije o kapacitetu organizacije, prethodnom iskustvu i postignutim rezultatima u oblasti javnog zastupanja;

- budžetsku konstrukciju.

Kontakt

Vladimir Radojičić

Majke Jevrosime 19/I, 11000 Beograd, adresni kod: 106502, Srbija

T/F + 381 11 32 88 723

E-mail: vladimir@bcif.org

office@bcif.org

Web: www.bcif.org

[11] Finansijsku podršku za program Aktivnih zajednica pružaju Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a program se realizuje u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC). Takođe, podršku za finansiranje programa dali su i Balkanski fond za demokratiju (BTD) i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

[12] Program se sprovodi u partnerstvu i uz finansijsku podršku Erste Bank a.d. Novi Sad

[13] Finansijsku podršku pružaju Evropska unija i Američka agencija za  međunarodni razvoj (USAID), a program se realizuje u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC).

66. Erste Bank a.d. Novi Sad

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

"Centrifuga" - program donacija Erste Banke

Cilj programa/projekta

Osnovni cilj programa Centrifuga jeste da stimuliše aktiviranje mladih 15–30 godina da iniciraju/pokrenu kulturne sadržaje u mestima u Srbiji u kojima posluje Erste Banka (sem Beograda, Novog Sada i Niša) kroz dodeljivanje donacija lokalnim omladinskim organizacijama i grupama.

Ideja programa je da:

- podstakne kreativne aktivnosti koje mogu obogatiti kulturne sadržaje za mlade i da skrene pažnju na pitanja sa kojima se mladi suočavaju,

- podstakne mlade ljude da se aktiviraju u rešavanju za njih važnih pitanja,

- ohrabri saradnju i korišćenje potencijala lokalnih zajednica (pod potencijalima se podrazumevaju znanja i veštine, spremnost da se uloži roba, vreme, ideje, dobra volja, kao i korišćenje prirodnih i društvenih potencijala lokalnih zajednica),

- izmesti fokus događanja iz najvećih gradova Srbije.

Oblast podrške

Od prvog dana svog poslovanja u Srbiji Erste Banka ima za cilj da svojim akcijama i podrškom pomogne:

- negovanje kulturnih događaja sa dugom tradicijom, ali i pokretanje novih kulturnih sadržaja;

- unapređenje obrazovanja i popularizaciju nauke;

- socijalnu i ekonomsku inkluziju marginalizovanih grupa, njihovo osnaživanje za potpuno uključivanje u društvo;

- evropske integracije;

- očuvanje životne sredine.

U razmatranje će ući sve kreativne inicijative, poput:

- festivala i manifestacija koje se odnose na jedan ili više kulturnih medija (mogu biti jedno i/ili višemedijski),

- pozorišnih/lutkarskih predstava i drugih vidova savremenog scenskog izraza,

- muzičkih događaja (koji su bliski savremenoj, modernoj muzici, podrazumevajući i popularnu, klasičnu, instrumentalnu, elektronsku i rok muziku),

- raznih likovnih programa,

- programa vizuelnih umetnosti (murali/grafiti, filmski programi, strip, mozaici, fotografije, animirani, dokumentarni filmovi itd.),

- programa igre i plesa,

- književnih programa (književni sajmovi, književne radionice i ostali književni događaji),

- programa savremenih umetničkih izraza (performansi, instalacije),

- sve druge kreativne ideje koje kombinuju više pristupa, a odgovaraju osnovnim ciljevima programa.

Geografska oblast

Svi gradovi u Srbiji u kojima posluje Erste Banka, osim na teritoriji Beograda, Niša i Novog Sada. Spisak gradova u kojima Erste Banka posluje dostupan je na sajtu Banke (www.erstebank.rs) i na portalu: www.superste.net .

Ko može da konkuriše?

Za ovaj program mogu da konkurišu isključivo omladinske organizacije/neprofitne grupe osnovane u lokalnoj zajednici, kojima upravljaju mladi ljudi iz te zajednice, a koje se bave pitanjima mladih i kulture. Nije obavezno da grupa bude registrovana da bi mogla da konkuriše, jer će se u obzir za dodelu donacije uzimati i neformalne grupe građanki i građana.

Projekat je namenjen mladim ljudima 15–30 godina, ali je poželjno i što šire uključivanje drugih — vršnjaka/kolega, roditelja, profesora, institucija, medija, privrednika itd.

Nacionalne organizacije smeštene van zajednica na koju se prijava odnosi, međunarodne organizacije, državne institucije, profitne inicijative ne odgovaraju uslovima ovog konkursa, te se ne mogu ni prijaviti. Kancelarije za mlade, škole/fakulteti, galerije/kulturni centri i druge javne institucije ne ispunjavaju uslove za prijavu na konkurs, ali mogu biti partneri ili saradnici u okviru projekata.

Konkursna procedura i vremenski rok

Odluke o finansiranju donose se u sledećim fazama:

1. osoblje BCIF-a razmatra sve prijave i proverava da li grupa ispunjava osnovne kriterijume programa; sve prijave koje ispunjavaju osnovne uslove šalju se regionalnom/oj savetniku/ci BCIF-a,

2. BCIF savetnik uspostavlja kontakt sa organizacijom koja se prijavljuje i daje preporuku za projekat na osnovu predloga projekta i razgovora sa organizacijom koja konkuriše; savetnik će posetiti organizaciju/grupu i sastati se sa predstavnicima.

3. sve projekte i preporuke savetnika razmatraće za potrebe projekta posebno oformljen odbor za dodelu donacija, koji donosi konačnu odluku o projektima koji će biti finansirani.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Od 100.000 do 400.000 dinara

Trajanje projekta

Konkurs se raspisuje jednom godišnje (obično početkom aprila) i otvoren je jedan mesec. Projekti koji se podnose treba da budu realizovani u periodu jul–novembar tekuće godine

Ograničenja

Podrška se neće davati za:

- institucionalnu podršku (koja pokriva samo operativne troškove organizacije), infrastrukturnu podršku (renoviranje, građevinske radove, kupovinu opreme poput laptopa, računara, faksa, telefona, TV, DVD plejera, muzičkih uređaja, fotoaparata itd.), osim u izuzetnim slučajevima u kojima su neka tehnička pomagala neophodna za sprovođenje aktivnosti i garantuju dalju održivost programa,

- projekte koji su isključivo nastavak već započetih aktivnosti,

- aktivnosti za koje se smatra da spadaju u nadležnost opštine ili su pod pokroviteljstvom opštine,

- projekte koji se odnose na kulturno nasleđe,

- isključivo troškove smeštaja i ishrane,

- projekte koji se odnose na međuopštinski, pokrajinski i republički nivo,

- stipendije,

- naučna istraživanja,

- međunarodna putovanja,

- studijska putovanja,

- religiozne teme,

- aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa,

- projekte koji zagovaraju ili podstiču bilo koji oblik netolerancije.

Posebni zahtevi

Osnovni kriterijumi su:

- da projekat nudi novi kulturni sadržaj u zajednici,

- da projekat ima lokalni karakter (namenjen je mladima iz jednog mesta),

- da je realizacija projekta usmerena na urbano jezgro lokalne zajednice,

- da su projekat osmislili i vode mladi ljudi do 30 godina iz te zajednice,

- da predloženi program odgovara potrebama mladih u zajednici iz koje dolazi,

- da ciljevi i aktivnosti imaju jasnu povezanost,

- da projekat ima realističan budžet koji je u skladu sa aktivnostima,

- da je projekat realan i ostvarljiv u datom vremenskom periodu.

- prioritet imaju projekti koji imaju inovativan karakter.

Takođe, važno je da:

- u projektu postoji aktivno učešće veće grupe ljudi, a ne samo pripadnika omladinske organizacije/grupe ili direktnih korisnika projektnih aktivnosti,

- pri planiranju i realizaciji aktivnosti treba uključiti i građanke i građane, kao i predstavnike institucija, organizacija, medija, sponzora iz zajednice koji bi mogli imati uticaja na odjek projektnih aktivnosti, kao i na poboljšavanje kulturnih sadržaja mladih u budućnosti,

- organizacija/grupa koja podnosi predlog projekta ima dovoljno vremena i znanja za izvođenje, ostvarenje predloženog projekta i njegovu realizaciju.

Kontakt

Informacije o programu donacija "Centrifuga" Erste Banke možete pronaći na sajtu Erste Banke (www.erstebank.rs) , portalu: www.superste.net, a ukoliko želite da kontaktirate sa nama, to možete učiniti pomoću e-mail adrese: centrifuga@erstebank.rs ili telefona: +381 11 20 15 076.

Naziv programa:

Opšti program sponzorstava i donacija Erste Bank a.d. Novi Sad

Cilj programa/projekta

Pored toga što Erste Banka želi da bude dugoročan partner privredi i stanovništvu, deo naše poslovne filozofije jeste i da aktivno doprinosimo razvoju društva. Trudimo se da budemo čvrsto povezani s lokalnim zajednicama u kojima delujemo, da kontinuiranim i proaktivnim ulaganjem doprinesemo njihovom razvoju i stabilnosti, kao i podizanju kvaliteta života u njima.

Važno je naznačiti da se Erste Banka ne ograničava samo na podršku predlaganim projektima, već ih aktivno inicira. Svojim delovanjem Banka nastoji da pruži šansu nezavisnim, inovativnim, kreativnim, kao i neafirmisanim, pa i alternativnim mladim ljudima i njihovim inicijativama u Srbiji. Erste Banka pored finansijske pomoći pruža i druge oblike podrške partnerima (znanje i veštine svojih zaposlenih, logističku pomoć, kao i umrežavanje sa drugim partnerima). Smatramo da je decentralizacija izuzetno važna i stoga posebno ohrabrujemo organizacije iz manjih lokalnih zajednica da se prijave sa predlozima za saradnju.

Oblast podrške

Od prvog dana svog poslovanja u Srbiji Erste Banka nastoji da svojim akcijama i podrškom pomogne:

- negovanje kulturnih događaja sa dugom tradicijom, ali i pokretanje novih kulturnih sadržaja;

- unapređenje obrazovanja i popularizaciju nauke;

- socijalnu i ekonomsku inkluziju marginalizovanih grupa, njihovo osnaživanje za potpuno uključivanje u društvo;

- evropske integracije;

- očuvanje životne sredine.

Geografska oblast

Erste Banka podržava projekte i inicijative u svim gradovima u Srbiji u kojima postoji, a spisak svih mesta u kojima Banka posluje je dostupan na sajtu Banke (www.erstebank.rs).

Ko može da konkuriše?

Sve registrovane organizacije civilnog društva ( udruženja građana, humanitarne organizacije, društvene organizacije, fondovi i fondacije i sl.), neformalne grupe i institucije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Da bi se apliciralo za sponzorska ili donatorska sredstva za planirani projekat potrebno je da se prethodne godine u periodu od 1. septembra do 1. novembra pošalje popunjen formular za sponzorstvo ill donaciju na jednu od navedenih adresa iz uputstva za prijavu. Sve informacije o ovom programu, kao i prijavni formulari dostupni su na sajtu Banke (www.erstebank.rs).

Proces odlučivanja traje dva do tri meseca. Svi koji apliciraju za sredstva budu elektronski obavešteni o rezultatima odluka bez obzira na to da li im je sponzorstvo ili donacija odobrena ili ne najkasnije do kraja februara naredne godine.

Prvu selekciju prijava prema osnovnim kriterijumima vrši Fondacija Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF), partnerska organizacija Banke. Prijave koje zadovoljavaju kriterijume zatim razmatra žiri za donacije koji čine predstavnici Banke i BCIF-a i preporučuje uži izbor prijava direktoru Sektora komunikacija. Finalne odluke/odobrenja za podršku pojedinih projekata/inicijativa odobrava Izvršni odbor Banke na predlog direktora Sektora komunikacija, koji je odgovoran za ulaganje u zajednicu.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni iznosi koje Erste Banka izdvaja za pojedinačno sponzorstvo nije definisan, dok kod donacija on iznosi 500.000 dinara. Svaki projekat se posmatra i analizira zasebno, kao i realnost predloženog budžeta.

Trajanje projekta

Opšti program sponzorstava i donacija Erste Banke je redovna godišnja aktivnost. To znači, da se svake godine konkurs otvara i zatvara u isto vreme. Nakon toga sledi izbor projekata i inicijativa koje će se podržati naredne godine i izrada plana.

Ograničenja

Erste Banka svojim opštim programom za sponzorstva i donacije ne finansira:

- zahteve od strane pojedinaca (putovanja, studije, edukacija, profesionalni razvoj, učešće na konferencijama, ili slične aktivnosti);

- aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa;

- aktivnosti koje se odnose na propovedanje ili zagovaranje određene religije;

- organizacije/grupe koje promovišu i zagovaraju netolerantnost i/ili nasilje, etničku, polnu, rasnu, versku i druge vidove diskriminacije;

- isključivo informisanje, treninge, seminare ili umrežavanje organizacija civilnog društva;

- isključivo troškove smeštaja i ishrane.

Posebni zahtevi

Da bi projekat ili inicijativa bila podržana, ključni uslov jeste da se poklapa sa uverenjima, fokus oblastima, kao i ciljnim grupama na koje je usmeren opšti program sponzorstava i donacija Erste Banke.

Osnovni kriterijumi za dodelu donacije:

- misija i cilj organizacije, kao i način na koji organizacija odgovara na šire društvene potrebe, a u skladu sa prioritetima Erste Banke,

- vrednosti koje projekat promoviše su u skladu sa vrednostima Banke,

- tema kojom se projekat bavi je u skladu sa potrebama konkretne lokalne zajednice, ali i u skladu sa oblastima/temama koje su prioritet za Banku,

- ciljna grupa projekta je u skladu sa ključnim ciljnim grupa Banke,

- društveni značaj projekta i uticaj projekta na ciljnu grupu i širu društvenu zajednicu, tj. mora jasno biti navedena korist/dugoročna dobrobit projekta,

- geografska rasprostranjenost ­ podržavaju se organizacije i institucije registrovane u Srbiji, a koje dolaze iz gradova u kojima Erste Banka posluje, tj. ima filijale. Važna napomena je da se ne isključuju prijave iz drugih mesta, pod uslovom da se projekat realizuje u mestu gde se nalazi filijala Banke (spisak filijala možete naći na sajtu Banke: www.erstebank.rs).

- metodologija i plan aktivnosti odgovaraju realnim potrebama konkretne zajednice i dovode do ostvarenja predloženog cilja,

- organizacioni kapacitet organizacije i iskustvo u radu u predloženoj oblasti,

- budžet projekta je realan i u skladu sa planiranim aktivnostima projekta.

Osnovni kriterijumi za dodelu sponzorstva:

- vrednosti koje projekat/inicijativa promoviše su u skladu sa vrednostima Banke,

- oblast kojom se projekat/inicijativa bavi je u skladu sa oblastima koje su prioritet za Banku,

- ciljna grupa projekta je u skladu sa ključnim ciljnim grupa Banke,

- geografska rasprostranjenost – Erste Banka nastoji da svojom podrškom obuhvati sva mesta u kojima postoje filijale Banke; smatramo da su važne, kako inicijative na nacionalnom tako i na lokalnom nivou; ključ za dalji razvoj našeg društva je decentralizacija i stoga posebno poklanjamo pažnju pružanju podrške projektima/inicijativama u manjim lokalnim zajednicama kako bi im pomogli da obogate svoj sadržaj.

- inovativnost – kreativnost, smelost, alternativnost i entuzijazam su karakteristike koje Banka poštuje i spremna je do podrži,

- društveni značaj projekta i uticaj projekta na ciljnu grupu i širu društvenu zajednicu, tj. mora jasno biti navedena korist/dugoročna dobrobit projekta,

- vidljivost i promocija podrške Banke – važno je da postoji prostor da se na obostrano prihvatljiv način promoviše partnerstvo, a predlog inicijatora projekta/inicijative je uvek dobrodošao.

Kontakt

Sve informacije o opštem programu sponzorstava i donacija Erste Banke možete naći na sajtu Erste Banke (www.erstebank.rs), a ukoliko želite da kontaktirate sa nama,to možete učiniti pomoću e-mail adrese: sponzorstva.donacije@erstebank.rs ili telefona: + 381 11 201 5011 .

67. Eurobank AD Beograd

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Investiramo u evropske vrednosti

Cilj programa/projekta

Eurobank je od kada posluje u Srbiji veoma aktivna na polju podrške društvenoj zajednici i nastoji da, pored konkretnih projekata (dolenavedenih), utiče i na svoje poslovne partnere, klijente, zaposlene i najširu javnost da daju svoj doprinos rešavanju društvenih problema u sredinama u kojima posluju. Podržavamo –obrazovanje, zdravstvo, zaštitu životne sredine, integraciju osoba sa invaliditetom u normalne životne i radne tokove, kao i promociju i unapređenje srpske kulture. Do danas, u ove projekte uložili smo oko četiri miliona evra, sa namerom da srpsku zajednicu i društvo obogatimo ili podržimo tamo gde je to najneophodnije.

Oblast podrške

 • Eurobank Edukacija – Eurobank finansijski podržava program podrške talentovanim učenicima srednjih škola Srbije, koji Njegovo kraljevsko visočanstvo prestolonaslednik Aleksandar II Karađorđević priređuje u Belom dvoru u vidu tradicionalnog prijema za 500 najboljih maturanata iz svih srednjih škola u Srbiji. Podržavajući ovaj program, Eurobank doprinosi adekvatnom školovanju i usmeravanju mladih ljudi, koji predstavljaju budućnost Srbije.
 • Ekologija/"Eurobank PARKOVI" – kao kompanija koja se zalaže za evropske vrednosti u poslovanju, Eurobank nastoji da se aktivno uključi u rešavanje ekoloških problema širom Srbije i da konkretnim potezima doprinese zaštiti životne sredine. Park u Vrnjačkoj Banji deveti je park obnovljen u okviru napora Eurobank da građanima Srbije pokloni ekološke oaze u gradovima u Srbiji 2011. godine, dok je Park u Pirotu, namenjen deci sa invaliditetom, jubilarni deseti park obnovljen 2012. godine.
 • "Eurobank ZDRAVSTVO" – Stavljajući u fokus svog odgovornog poslovanja očuvanje zdravlja i zdravstvenu prevenciju, Eurobank je sa opštom bolnicom Bel Medic pokrenula jedinstveni sistem zdravstvene zaštite Medifree®, namenjen klijentima i zaposlenima banke. Medifree omogućava klijentima Eurobank koji preko nje primaju platu neograničen broj besplatnih specijalističkih pregleda u toku godine u Bel Medic-u.
 • Podrška osobama sa invaliditetom/Eurobank JEDNAKOST – Eurobank kontinuirano pruža podršku osobama sa invaliditetom i njihovom uključivanju u normalne životne i radne tokove.
 • Veliko srce: Humanitarna kartica Eurobank i Fondacije Ana i Vlade Divac – prvi put, odlučili smo da iskoristimo jedan naš bankarski proizvod, kreditnu karticu, kao sponu za realizaciju društveno korisnog cilja – u ovom slučaju obnovu igrališta u državnim vrtićima širom Srbije. Kroz saradnju sa lokalnom samoupravom, primetili smo da je mnogim igralištima potrebno održavanje ili rekonstrukcija, a lansiranjem donatorske kartice želeli smo da popravimo stanje u kom se nalaze i ponudimo deci Srbije bolje i sigurnije mesto za igru. Već četvrtu godinu za redom nastavljamo da doprinosimo lepšem detinjstvu dece u Srbiji kroz projekat "Veliko srce" koji je pokrenut zajedničkim snagama Eurobank i Fondacije "Ana i Vlade Divac", pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije. Zahvaljujući "Velikom srcu", Srbija je bogatija za 13 obnovljenih dečijih igrališta, a više od 8.000 mališana ima novo mesto za igru.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati, u zavisnosti od oblasti koju podržavamo – OCD i neprofitne organizacije, lokalna zajednica, javni sektor, studenti državnih univerziteta, akademske institucije.

Više informacija i obrazac za donacije i sponzorstva možete videti na veb-adresi: http://www.eurobankefg.rs/doprinos_zajednici/doprinos_zajednici.87.html.

Konkursna procedura i vremenski rok

Ne postoje klasični konkursi, već se na osnovu dostavljenog predloga projekta i budžeta, selektuju projekti i njihovi delovi koji će se realizovati. Rok varira u zavisnosti od vrste projekta i njegove kompleksnosti.

Više informacija možete videti na veb-adresi:

http://www.eurobankefg.rs/doprinos_zajednici/doprinos_zajednici.87.html.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od vrste projekta.

Trajanje projekta

U zavisnosti od projekta

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Eurobank a.d. Beograd

Vuka Karadžića 10

11000 Beograd,

Srbija

Tel.: 0800 11 11 44

E-mail: office@eurobank.rs

Web: www.eurobank.rs

68. Fondacija za 5+

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Stipendije

Cilj programa/projekta

Podrška u školovanju talentovane dece osnovnih i srednjih škola

Oblast podrške

Obrazovanje

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Deca koja pohađaju osnovne i srednje škole u Republici Srbiji

Konkursna procedura i vremenski rok

informacija

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

informacija

Trajanje projekta

informacija

Ograničenja

informacija

Posebni zahtevi

informacija

Kontakt

Fondacija za podršku školovanju talentovane dece – Fondacija za 5+

Savska 25

11000, Beograd

Tel.: 011 36 07 402

69. Fondacija "Borjana S. Đurić"

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Fond "Borjana S. Đurić"

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste nagrađivanje učenika generacije Gimnazije u Smederevu.

Oblast podrške

Obrazovanje

Geografska oblast

Smederevo

Ko može da konkuriše?

Nagrađuju se učenici Gimnazije u Smederevu.

Konkursna procedura i vremenski rok

Nagrađuje se učenik/učenica generacije koga bira Nastavničko veće Gimnazije u Smederevu za svaku školsku godinu.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Oko 200 evra; visinu svake godine utvrđuje Upravni odbor Fondacije.

Trajanje projekta

Do iscrpljenja novčanih sredstava kojima Fondacija raspolaže.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Slađana Marković, sekretar škole

Tel. + 381 26 64 73 83

70. Fondacija "Dušan Kešelj"

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Nagrađivanje, podsticanje i afirmisanje talentovanih učenika

Cilj programa

Unapređivanje znanja učenika, podsticanje da stiču nova znanja i razvijanje zdravog takmičarskog duha među učenicima.

Oblast podrške

Informatika, matematika, fizika

Geografska oblast

Novi Sad i Futog

Ko može da konkuriše?

Učenici osmog razreda Osnovne škole "Miroslav Antić" iz Futoga i učenici četvrtog razreda Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" iz Novog Sada koji su u toku školovanja postigli najbolje rezultate iz informatike, ili iz matematike, ili iz fizike.

Konkursna procedura i vremenski rok

Najkasnije 15 dana pre kraja svake školske godine predmetni nastavnici popunjavaju prijave, a odluku o nagradama donosi Upravni odbor Fondacije na osnovu Pravilnika o nagrađivanju učenika (videti na sajtu http:/www.dusankeselj-fond.org/ deo "Dokumenta"). Povelje i nagrade se uručuju na završnim svečanostima prilikom dodele svedočanstava o završenom školovanju.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Visina novčanih nagrada zavisi od sredstava kojima Fondacija raspolaže, od broja nagrađenih učenika i od njihovih postignutih rezultata.

Trajanje projekta

Projekat je započet 2008. godine i trajaće u zavisnosti od finansijskih okolnosti.

Ograničenja

Nagradu može dobiti samo po jedan učenik iz pomenutih škola. U izuzetnim situacijama može biti nagrađeno i više učenika, ukoliko imaju isti broj bodova.

Posebni zahtevi

Nema posebnih zahteva

Kontakt

fondacijadusankeselj@yahoo.com

71. Fondacija Hemofarm, Vršac

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Učeničke i studentske stipendije

Cilj programa/projekta

Podsticanje i promovisanje obrazovanja kroz stipendije najboljih učenika i studenata, sa uticajem socijalnog statusa.

Oblast podrške

Obrazovanje omladine

Geografska oblast

Teritorija države (za studente) i grada Vršca (za učenike)

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati studenti državnih univerziteta, sa područja cele Srbije i učenici srednjih škola u Vršcu.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs za studente otvara se u novembru, a za učenike srednjih škola u septembru.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos stipendije koji se dodeljuje je neoporezivi iznos, na osnovu člana 9, stav 1, tačka 12 Zakona o porezu na dohodak građana.

Trajanje projekta

Dok traje Odluka o stipendiranju

Ograničenja

Državljani Republike Srbije

Posebni zahtevi

Prosečna ocena iznad 8,5 za studente od treće godine fakulteta, odnosno iznad 4,5 za učenike od treće godine srednje škole.

Kontakt

Fondacija Hemofarm, Srbija

Beogradski put b.b.

26300 Vršac

Srbija

Tel: + 381 13 830 914

Web: http://www.fondacijahemofarm.org.rs

Mail: fondacija@hemofarm.com

72. Fondacija: "Fond Ljilja i Milka Mijatov"

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Humanitarni fond u saradnji sa Gradskom narodnom bibliotekom "Žarko Zrenjanin" i JP Radio Zrenjanin

Cilj programa/projekta

Cilj programa je promovisanje, zaštita i unapređivanje brige o deci i mladima, humanitarnih aktivnosti, nauke i obrazovanja.

Oblast podrške

Obrazovanje

Geografska oblast

Grad Zrenjanin

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati studenti osnovnih i master studija.

Konkursna procedura i vremenski rok

Septembar

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Šest stipendista po 5.000 dinara mesečno.

Trajanje projekta

Oktobar–jun.

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

Prosečna ocena minimum 8,50

Kontakt

Gradska narodna biblioteka "Žarko Zrenjanin"

Zrenjanin

Tel.: 023 56 62 10

73. Fondacija za otvoreno društvo Srbija, Beograd

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Predlozi projekata za podršku Fondacije za otvoreno društvo se primaju na razmatranje tokom cele godine.

Pravo podnošenja projekta imaju pravna lica sa teritorije Republike Srbije.

Konkursna procedura

Više informacija možete pronaći na: http://www.fosserbia.org/pages/article.php?id=30.

Konkursna dokumentacija

Više informacija možete pronaći na: http://www.fosserbia.org/pages/article.php?id=32.

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija podržava projekte u okviru 15 programa.

Kontakt

Kneginje Ljubice 14

11000 Beograd, Srbija

Telefon: + 381 11 30 25 800

Web: www.fosserbia.org

Naziv programa:

Javne politike

Ciljevi programa

· Jačanje operativne i funkcionalne nezavisnosti "četvrte grane vlasti"

· Unapređenje efektivne implementacije proevropskih politika

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

· Javni nadzor rada "četvrte grane vlasti" sa ciljem da se spreči i ukine mešanje izvršne vlasti i političkih partija u radu "četvrte grane vlasti".

· Povećani kapaciteti Nacionalnih saveta nacionalnih manjina (tela koja predstavljaju manjinsku autonomiju) da nezavisno, odgovorno, kompetentno i efikasno primenjuju data ovlašćenja i to posebno u oblastima edukacije i informisanja na manjinskim jezicima.

· Razmatranje institucionalnih i političkih razloga i prepreka za efikasnu implementaciju proevropskih politika kroz strukturisani proces javnih konsultacija u celoj zemlji koji će obuhvatiti, između ostalog, i NVO i lokalne i regionalne medije; Fondacija za otvoreno društvo će biti koordinator ovog procesa.

Kontakt

Aleksandra Šanjević, koordinatorka programa

E-mail: asanjevic@fosserbia.org

Naziv programa:

Transparentnost, odgovornost i javni integritet

Ciljevi programa

· Povećanje efektivnosti antikorupcijskih institucija i mehanizama

· Transparentno upravljanje javnim finansijama

Očekivani ishodi programskih aktivnosti:

· građanski nadzor nad radom antikorupcijskih mehanizama, pokretanje pravnih i građanskih akcija koje će doprineti efektivnom sprovođenju odluka antikorupcijskih institucija, praćenje rada tužilaštva i zagovaranje procesuiranja i sankcionisanja krivičnih dela korupcije,

· unapređenje zaštite uzbunjivača,

· povećanje broja otkrivenih i procesuiranih slučajeva zloupotrebe javnih finansija.

· građansko učešće u planiranju budžeta jedinica lokalne samouprave i budžeta Republike, pre svega u delu koji se odnosi na obrazovanje, status Roma, finansiranje verskih zajednica, političkih stranaka i organizacija građanskog društva.

Kontakt

Miodrag Milosavljević, koordinator programa

E-mail: mmilosavljevic@fosserbia.org

Naziv programa:

Pravni program

Ciljevi programa

· Jačanje efikasnosti i nezavisnosti pravosuđa

· Unapređivanje zaštite ljudskih prava

· Osnaživanje kapaciteta za suzbijanje diskriminacije

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

· U cilju jačanja nezavisnosti i efikasnosti pravosuđa – osnažen angažman i međusobna saradnja –organizacija civilnog društva i domaćih profesionalnih udruženja sudija i tužilaca sa međunarodnim organizacijama i međunarodnim udruženjima predstavnika pravosuđa – te definisanje i zagovaranje konkretnih rešenja koja bi mogla da doprinesu:

- unapređenju kvaliteta rada sudova i kvaliteta presuda, te time većoj pravnoj sigurnosti građana,

- efikasnijoj zaštiti ljudskih i manjinskih prava i efikasnijem suzbijanju diskriminacije,

- skraćivanju dužine trajanja postupka, te suzbijanje kršenja prava na suđenje u razumnom roku,

- podizanje svesti NVO, medija, državnih organa o zaštiti podataka o ličnosti, kao i osposobljavanje NVO da vrše monitoring primene legislative vezane za zaštitu podataka o ličnosti, kao i za razrešavanje potencijalnih konflikata između prava na zaštitu ličnih podataka i prava na dostupnost informacija.

· Podizanje kapaciteta i unapređenje mehanizama za razumevanje, otkrivanje, sprečavanje i suzbijanje diskriminacije javnih organa i javnih institucija, te unapređenje dostupnosti ovih institucija manjinskim grupama (naročito osobama sa invaliditetom, Romima i LGBT osobama); podrška organizacijama civilnog društva u jačanje proaktivnog angažmana države.

Kontakt

Mihajlo Čolak, koordinator programa

E-mail: mcolak@fosserbia.org

Naziv programa:

Suočavanje sa prošlošću

Cilj programa

Pridobijanje građana za razumevanje i prihvatanje odgovornosti Srbije za ratove i ratne zločine počinjene devedesetih godina u 20. veku, kao i zalaganje za otkrivanje i kažnjavanje odgovornih u cilju doprinosa pomirenju u regionu.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

Produbljivanje uvida i razumevanja prošlih događaja, te negovanje kulture sećanja, kroz obelodanjivanje novih činjenica i svedočanstava (prezentovanih u vidu – istraživačkog novinarstva; dokumentarnih filmova; emisija koje se bave ratovima iz devedesetih godina i njihovim posledicama; dijaloga žrtava; suđenja za ratne zločine; kao i druge formate). Novi doprinosi procesima suočavanja sa prošlošću i budućeg pomirenja, namenjeni su široj javnosti.

Kontakt

Mihajlo Čolak, koordinator programa

E-mail: mcolak@fosserbia.org

Naziv programa:

Medijski program i kultura komunikacije

Ciljevi programa

· Izrada politika i legislative za efektivno funkcionisanje slobodnih medija

· Omogućavanje građanima da svoje lične i društvene odluke donose informisani

Očekivani ishodi programskih aktivnosti.

· mediji, profesionalna udruženja novinara i NVO (koje se bave slobodom izražavanja) razvijaju savezništva i definišu zahteve koje će zajednički zagovarati u cilju formulisanja odgovarajuće medijske politike,

· osnaživanje i obavezivanje etičkih komiteta profesionalnih udruženja novinara, Saveta za štampu i Saveta Republičke radiodifuzne agencije da aktivno primenjuju svoja ovlašćenja,

· diverzifikacija i poboljšanje medijskih sadržaja kako bi građanima bile dostupne objektivne informacije, relevantne za zauzimanje kritičkog stava pri donošenju odluka o ključnim glasačkim pitanjima,

· unapređenje medijske pismenosti kroz saradnju sa školama i javnim bibliotekama.

Kontakt

Dragan Kremer, koordinator programa

E-mail: dkremer@fosserbia.org

Naziv programa:

Program visokog obrazovanja

Cilj programa

Postepeno preuzimanje uloge koju bi univerzitet, kao akter građanskog društva, trebalo da obavlja u društvenim procesima i poboljšavanje njegovog učinka u procesu evropeizacije društva u Srbiji

Očekivani ishodi programskih aktivnosti:

· ispitivanje percepcija akademske zajednice i zainteresovanih grupa o društvenoj ulozi univerziteta i  njegove odgovornosti za razvoj društva; otvaranje javne debate na temu društvene uloge i odgovornosti univerziteta.

Kontakt

Radmila Maslovarić, koordinatorka programa

E-mail: rmaslovaric@fosserbia.org

Naziv programa:

Program opšteg obrazovanja

Cilj programa

· Jačanje odgovornosti stručnih društava za promene u obrazovanju

· Jačanje odgovornosti roditelja za promene u obrazovanju

· Obezbeđivanje uslova za održivost inkluzivnih obrazovnih politika

Očekivani ishodi programskih aktivnosti:

· podizanje kompetencije stručnih udruženja nastavnika za preuzimanje aktivne uloge u promenama u obrazovanju,

· podizanje svesti roditelja o sopstvenoj ulozi i jačanje kompetencije roditelja i roditeljskih udruženja za rešavanje problema i donošenje odluka na nivou škole,

· uspostavljanje saradnje i horizontalnog učenja između različitih udruženja nastavnika,

· uspostavljanje saradnje i horizontalnog učenja među roditeljima i roditeljskim društvima,

· uspostavljanje mehanizama praćenja inkluzivnih obrazovnih politika i bavljenje analizom postojanosti inkluzivnog koncepta u osnovnim studijama za nastavnike.

Kontakt

Tatjana Stojić, koordinatorka programa

E-mail: tstojic@fosserbia.org

Naziv programa:

Lokalni razvoj

Cilj programa

Unapređenje politika lokalnog razvoja koje stvaraju uslove za harmonizaciju regionalnog razvoja

Očekivani ishodi programskih aktivnosti:

· usvajanje politika koje podstiču ubrzanje lokalnog razvoja u manje razvijenim opštinama kroz konsultativni proces (lokalnih vlasti, privatnog sektora i civilnog društva) i stvaranje uslova za implementaciju ovih politika kako bi se opštine uključile u proces SERTIFIKACIJE, tj. u procenu ispunjenosti 12 definisanih kriterijuma koje preporučuju određenu lokalnu zajednicu za investiranje,

· dublje razumevanje novih razvojnih izazova i mogućnosti, bolje razumevanje potrebe intersektorskog planiranja i otvaranje novih mogućnosti za saradnju između lokalnih vlasti i aktera civilnog društva (i to posebno u pogledu primene lokalnih politika koje se odnose na: zaštitu životne sredine, lokalne kulturne politike, razvoj ljudskog kapitala, ruralni razvoj i prevladavanje negativnih posledica tranzicije, a sve to u funkciji unapređenja života u lokalnoj zajednici).

Kontakt

Aleksandra Šanjević, koordinatorka programa

E-mail: asanjevic@fosserbia.org

Naziv programa:

Romski program

Ciljevi programa

· Poboljšan pristup Roma kvalitetnom obrazovanju

· Efektivna implementacija Akcionog plana Dekade Roma i drugih politika koje se odnose na Rome

Očekivani ishodi programskih aktivnosti:

· Inter-sektorski timovi i Forumi jednakih šansi, novi mehanizmi za intersektorsku i profesionalnu razmenu i saradnju u oblasti obrazovanja na lokalnom nivou institucionalizovaće se u tri nove lokalne zajednici kako bi svojim delovanjem uticali na kvalitet sprovođenja inkluzivnih obrazovnih politika i unapređivanje pedagoške prakse,

· dodeljivanje većeg broja stipendija romskim učenicima za nastavljanje srednjeg i višeg/visokog obrazovanja,

· nastavak efikasnih pregovora Lige za Dekadu Roma sa državom sa posebnim fokusom na integrisanje EU romske politike u relevantne domaće javne politike i efektivnu upotrebu IPA fondova i uticaj nalaza Lige na odluke koje se donose na centralnom i na lokalnim nivoima,

Kontakt

Jadranka Stojanović, koordinatorka programa

E-mail: jstojanovic@fosserbia.org

Naziv programa:

Program javnog zdravlja

Ciljevi programa

· Efektivna implementacija Akcionog plana za zdravlje Roma u okviru Dekade Roma

· Zaštita ljudskih prava i sprečavanje diskriminacije u ustanovama zdravstvene zaštite

Očekivani ishodi programskih aktivnosti:

· Razvijanje institucionalnih procedura koje obezbeđuju Romima da uživaju pravo na obaveznu zdravstvenu zaštitu, kao rezultat zagovaračkih aktivnosti romskih NVO za ukidanje prepreka pristupu Roma obaveznoj zdravstvenoj zaštiti i tesnoj saradnji ovih NVO sa lokalnim vlastima,

· razvijanje nacionalnog pravnog okvira koji formalizuje i uređuje položaj Roma zdravstvenih medijatora u sistemu zdravstvene zaštite (njihovo zapošljavanje, odgovornosti i prava u ustanovama zdravstvene zaštite),

· razvijanje metodologije zaštite Roma od diskriminacije u okviru zdravstvenog sistema i pokretanje mehanizma romskih OGD za otkrivanje i sprečavanje slučajeva diskriminacije Roma u ustanovama zdravstvene zaštite, kao i za prijavljivanje navedenih slučajeva.

Kontakt

Jadranka Stojanović, koordinatorka programa

E-mail: jstojanovic@fosserbia.org

Naziv programa:

Omladinski program

Cilj programa

Realizacija omladinskih politika

Očekivani ishodi programskih aktivnosti:

· formiranje "nacionalne platforme" za prezentaciju kreativnog korišćenja informacionih tehnologija,

· promovisanje etičkog i sigurnog korišćenja informacionih tehnologija u svrhu vršnjačkog savetovanja na temu zdravih stilova života,

· stvaranje uslova za mlade iz ruralnih sredina da se priključe socijalnim mrežama sa ciljem povećanja aktivizma mladih u ruralnim sredinama.

Kontakt

Tatjana Stojić, koordinatorka programa

E-mail: tstojic@fosserbia.org

Naziv programa:

Evropske integracije

Ciljevi programa

· Promocija kandidature Srbije za članstvo u EU

· Učešće građanskog društva u procesima donošenja odluka vezanih za EU

· Učešće OGD iz Srbije u evropskim debatama

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

· OGD iz Srbije, u saradnji sa partnerima iz starih zemalja članica EU (Austrija, Nemačka...) promovišu kandidaturu Srbije za članstvo u EU među građanima i donosiocima odluka u dvema zemljama kroz organizovanje događaja u kojima se donosiocima odluka i građanima predstavljaju aktuelne prilike u Srbiji, kroz organizaciju razmene predstavnika lokalnih vlasti, kroz učešće u skupštinskim slušanjima itd.

· formalizacija modaliteta aktivnog učestvovanja OGD u domaćim procesima donošenja odluka koje se odnose na proces pridruživanja EU,

· OGD iz Srbije koje se bave migracijama, ljudskim pravima, siromaštvom i životnom sredinom formalno pristupaju evropskim mrežama i platformama OGD i aktivno učestvuju u njihovom radu i, povratno, aktivno prenose evropske debate u Srbiju.

Kontakt

Srđan Đurović, koordinator programa

E-mail: sdjurovic@fosserbia.org

Naziv programa:

Civilno društvo

Cilj programa

Efektivnije iskorišćenje javnog prostora za izražavanje kritičkih stavova i za informisano angažovanje u odgovoru na aktuelne izazove otvorenom društvu

Očekivani ishodi programskih aktivnosti:

· OCD obezbeđuju veći prostor za javno izražavanje raznovrsnih identiteta i interesa i za intenzivniju interakciju kako bi se povećalo međusobno razumevanje i uspostavila osnova za zajedničke akcije;

· NVO se aktivno bave pitanjem izazova tranzicije i pomaganjem "gubitnicima tranzicije" da prevaziđu podozrivost prema promenama i doprinesu svojoj većoj društvenoj uključenosti.

Kontakt

Radmila Maslovarić, koordinatorka programa

E-mail: rmaslovaric@fosserbia.org

Naziv programa:

Istok–Istok

Ciljevi programa

· Prenošenje znanja i iskustava vezanih za evropeizaciju i globalne trendove

· Stabilna regionalna saradnja u regionu Zapadnog Balkana

Očekivani ishodi programskih aktivnosti:

· učešće OCD i lokalnih samouprava u reformskim procesima sa ciljem harmonizacije lokalnih politika sa evropskim standardima i vrednostima u kontekstu globalnih izazova i trendova;

· jačanje saradnje OCD koja ima za cilj efikasnu regionalnu saradnju, a posebno jačanje saradnje između organizacija građanskog društva iz Srbije i sa Kosova.

Geografska oblast za program "Istok–Istok"

Zemlje Zapadnog Balkana, centralna i istočna Evropa, zemlje bivšeg SSSR; Latinska Amerika, Afrika, jugoistočna Azija.

Ko može da konkuriše za program  "Istok–Istok"?

Mogu konkurisati organi lokalne (samo)uprave, organizacije civilnog društva, ekspertske organizacije (think-tank) strukovna i profesionalna udruženja i njihove koalicije.

Popunjava se poseban projektni obrazac East–East: Partnership Beyond Borders programa na engleskom jeziku, koji se elektronskim putem dostavlja koordinatoru programa.

Više detalja o programu "Istok-Istok" možete videti na: http://bit.ly/147JG3X

Kontakt

Radmila Maslovarić, koordinatorka programa

E-mail: rmaslovaric@fosserbia.org

74. Fondacija Prestolonaslednika Aleksandra II za obrazovanje

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Fondacija prestolonaslednika Aleksandra II za obrazovanje

Cilj programa/projekta

 • Program stipendiranja

Fondacija omogućava našim najboljim studentima obrazovanje na prestižnim stranim univerzitetima kako bi, po povratku, postali nosioci razvoja napredne i demokratske Srbije. U protekle dve godine, zahvaljujući velikodušnosti privatnih, obrazovnih ili Vladinih partnera, Fondacija je obezbedila stipendije od preko milion evra za studiranje na vodećim svetskim obrazovnim institucijama.

 • Program za osobe sa invaliditetom – "Uključi se"

Fondacija pokreće program za osobe sa invaliditetom – "Uključi se" sa ciljem da podrži njihovo potpuno uključivanje  u društvo kroz proširivanje njihovih prilika za zapošljavanje. Ovaj program ima za cilj ne samo da podigne svest o izuzetnom potencijalu osoba sa invaliditetom, već i da poveća njihov potencijal kroz stručno usavršavanje, različite treninge , predavanja i govore.

 • Culver Summer Camp

Fondacija svake godine nudi jedinstvenu priliku za učenike srednjih škola u Srbiji da tokom leta provedu šest nedelja na prestižnoj Kalver akademiji, u Indijani. alver letnji kamp priprema dečake i devojčice da steknu hrabrost i oprobaju se u stvarima o kojima su mogli samo da sanjaju. Osim toga, uče ih da razvijaju i cene samodisciplinu. Dobijaju priliku da nauče kako da prevaziđu samo-nametnuta ograničenja i da unaprede svoja veštine i znanja.

 • Veštine za razvoj karijere

Fondacija je osnovala stalne centre za razvoj karijere na četiri najveća univerziteta u Srbiji: u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Centri nude besplatno svoje usluge studentima i naročito posvećuju pažnju razvijanju važnih sposobnosti, kao što su pisanje biografija, traženje posla i razgovor za posao.

Oblast podrške

Obrazovanje (sa posebnim naglaskom na visokoškolski – univerzitetski nivo)

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati državljani Republike Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Informacije o otvorenim konkursima dostupne su javnosti na veb-adresi: www.pafond.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Informacije o otvorenim konkursima dostupne su javnosti na veb-adresi: www.pafond.rs.

Trajanje projekta

Informacije o otvorenim konkursima dostupne su javnosti na veb-adresi: www.pafond.rs.

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Fondacija Prestolonaslednika Aleksandra II za obrazovanje

Kraljevski dvor

11040 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 306 40 10, 306 40 30

Fax: +381 306 40 40

E-mail: edufond@dvor.rs

Web: www.pafond.rs

75. Fondacija udruženja baletskih umetnika Srbije/FUBUS

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Finansijska i materijalna podrška baletskoj umetnosti

Cilj programa/projekta

Novčanim i materijalnim sredstvima da pomogne razvoj i stvaralaštvo, kao i da svojim delovanjem promoviše, popularizuje i unapređuje baletsku umetnost i umetničku igru u širem smislu u Republici Srbiji.

Oblast podrške

Balet i umetnička igra

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Novčana sredstva se mogu dodeliti za: stipendije za školovanje ili usavršavanje učenika baletskih škola i profesionalnih igrača iz oblasti baleta i umetničke igre, usavršavanje i školovanje koreografa, pedagoga i ostala stručna usavršavanja iz oblasti baletske umetnosti i umetničke igre, kao i za organizovanje stručnih seminara i edukacije iz oblasti baletske pedagogije, koreografije, savremene i klasične igre.

Novčana sredstva se mogu dodeliti i kao pomoć za učešće na međunarodnim takmičenjima, gostovanjima, seminarima, umetničkim radionicama, nabavku sredstava za rad i za druge profesionalne potrebe, a u cilju promovisanja i unapređivanja baleta i umetničke igre.

Konkursna procedura i vremenski rok

U zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava, Upravni odbor Fondacije raspisuje konkurs i određuje uslove konkursa. Nakon objavljenog konkursa, uplata se vrši u roku od maksimalno 15 dana.

Upravni odbor Fondacije odlučuje i o pojedinačnim molbama ­ zahtevima, bez konkursa.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

U zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava; nije ograničeno minimalnim ili maksimalnim iznosom.

Trajanje projekta

Neograničeno

Ograničenja

Korisnici sredstava Fondacije moraju biti državljani Republike Srbije.

Posebni zahtevi

Korisnik sredstava Fondacije je u obavezi da u svojoj biografiji ili prezentaciji, kao i u ličnim medijskim nastupima, naglasi da koristi ili je koristio novčana sredstva fondacije.

Kontakt

Upravitelj: Ana Halas

Predsednik Upravnog odbora: Vladimir Logunov

Sekretar Fondacije: Srđan Mihić 060.323.90.22.

Web: www.fondacijaubus.com

76. Fond "Prof. dr Živojin Sudarov"

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Fond "Prof. dr Živojin Sudarov"

Cilj osnivanja Fonda

Cilj Fonda jeste Stipendiranje odličnih studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Oblast podrške

Osnivač Fonda Mileva Sudarov je želela da se njegovim osnivanjem ispuni želja pokojnog prof. dr Živojina Sudarova izražena za njegova života, da se od zajedničke ušteđevine supružnika Sudarov osnuje Fond, iz čijih sredstava bi bili nagrađivani najbolji studenti Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Geografska oblast

Stipendiranje, odnosno nagrađivanje studenata koji studiraju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Dr Subotića 8, Beograd.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati Odlični studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu završene III godine i upisane IV godine studija medicine, pa do kraja studija. Prednost pri jednakim uslovima prilikom izbora za dodelu stipendija imaju studenti koji su konkurisali, a imaju mesto, odnosno adresu stanovanja u Kikindi ili u okolini Kikinde, i koji su ispunili sledeće uslove:

 1. upisana IV godina studija medicine sa položenim ispitima iz III godine predviđenim Statutom Medicinskog fakulteta u Beogradu;
 2. prosečna ocena tokom studija – 8,00 i iznad 8,00;
 3. slabije materijalno stanje studenta.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se raspisuje, odnosno objavljuje na oglasnoj tabli i internet-stranici Medicinskog fakulteta u Beogradu, najkasnije do 01.11. tekuće godine i traje 20 kalendarskih dana od dana objavljivanja.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do 1500 evra u dinarskoj protivvrednosti na tekući račun banke.

Predviđeno vreme na koje se osniva

Neograničeno

Kontakt:

Tel.: +381 11 36 36 358, Ljupka Račić, dipl. pravnik

Fax: + 381 11 36 36 360

E-mail: ljracic@med.bg.ac.rs

77. Fondacija "Ružica S. Ovcin"

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Fondacija "Ružica S. Ovcin"

Cilj osnivanja

Cilj Fondacije jeste stipendiranje studentkinja Medicinskog fakulteta u Beogradu kao podrška za istrajnost u opredeljenju da svoj život posvete lečenju ljudi, humanitarnom i naučnom radu i kao nagrada za postignuti uspeh tokom studija medicine.

Oblast podrške

Osnivanjem Fondacije osnivač Dragica S. Ovcin želi da se dodelom stipendija studentkinjama Medicinskog fakulteta u Beogradu očuva uspomena na rano preminulu Ružicu Ovcin (1931–1965), sestru osnivača, koja je takođe bila student Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Geografska oblast

Stipendiranje, odnosno nagrađivanje studentkinja koje studiraju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Dr Subotića 8, Beograda.

Ko može da konkuriše

Mogu konkurisati studentkinje dve generacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Dr Subotića 8, Beograd, odnosno studentkinje prve generacije upisane školske 2011/2012. godine koje bi završile studije medicine 2017. godine, a isti ciklus će se ponoviti i za generaciju koja će upisati studije medicine školske 2017/2018. godine, pod istim uslovima:

 1. da je studentkinja završila prethodnu školsku godinu i upisala narednu pod uslovom da je ostvarila prosečnu ocenu studija najmanje 9,00 (u prethodnoj godini studija i tokom studija);
 2. da je studentkinja slabijeg materijalnog stanja;
 3. prednost pri dodeli stipendije ima studentkinja koja je slabijeg materijalnog stanja.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se raspisuje, odnosno objavljuje na oglasnoj tabli i internet-stranici Medicinskog fakulteta u Beogradu, najkasnije do 01.11. tekuće godine i traje 20 kalendarskih dana od dana objavljivanja.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do 1500 evra u dinarskoj protivvrednosti na tekući račun banke.

Predviđeno vreme na koje se osniva

Neograničeno

Kontakt

Tel.: +381 11 36 36 358, Ljupka Račić, dipl. pravnik

Fax: + 381 11 36 36 360

E-mail: ljracic@med.bg.ac.rs

78. Fond za razvoj Republike Srbije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Program Fonda za razvoj Republike Srbije za 2013. godinu

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste stvaranje uslova za podsticanje privrednog i regionalnog razvoja, za reorganizaciju preduzeća i za razvoj tržišta kapitala.

Oblast podrške

U 2013. godini Fond za razvoj Republike Srbije će usmeriti svoju aktivnost na ostvarenje sledećih ciljeva:

- podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja, uključujući i razvoj nedovoljno razvijenih područja;

- podsticanje poslovanja pravnih lica i preduzetnika u Republici Srbiji;

- podsticanje konkurentnosti i likvidnosti privrede Republike Srbije;

- podsticanje zapošljavanja;

- podsticanje proizvodnje robe namenjene izvozu.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaće privredni subjekti na području Republike Srbije, koji dostave finansijske izveštaje za prethodne dve godine, u kojima nije iskazan gubitak i to:

- privredni subjekti koji su u većinskom privatnom ili državnom vlasništvu, osim javnih preduzeća;

- privredni subjekti koji imaju učešće društvenog kapitala manje od 40%.

Konkursne procedure i vremenski rok

Detaljna uputstva za pripremu zahteva i dokumentacije mogu se naći na internet-sajtu Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs, a za dodatne informacije i stručnu pomoć na usluzi klijentima je stručna služba Fonda.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Detaljnije informacije možete pogledati na veb-stranici:

http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/Program2013.pdf.

Trajanje projekta

Detaljnije informacije možete pogledati na veb-stranici:

http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/Program2013.pdf.

Ograničenja

Krediti i garancije Fonda se mogu koristiti za kreditiranje, odnosno za obezbeđivanje potraživanja svih privrednih grana, osim za:

- organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;

- Proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim;

- proizvodnju i promet nafte i naftnih derivata.

Posebni zahtevi

Detaljnije informacije možete pogledati na veb-stranici:

http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/Program2013.pdf.

Kontakt

Fond za razvoj Republike Srbije

Bulevar Nemanjića 14a

18000, Niš

Srbija
Tel./Fax: +381 18 41 50 199, 41 50 200

E-mail: office@fondzarazvoj.rs

Web: www.fondzarazvoj.gov.rs

79. Garancijski fond Autonomne pokrajine Vojvodine

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

- Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme (proširen konkurs)

- Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

- Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju START-UP programa radno neaktivnih žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine

- Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke opreme preduzetnicima i ženama osnivačima malih preduzeća koje delatnost obavljaju manje od tri godine sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine

- Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu nove opreme poreklom iz Republike Italije (zatvoren konkurs)

Programi u najavi

- Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita za unapređenje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije

- Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke opreme preduzetnicima i osnivačima malih i srednjih preduzeća koja posluju više od tri godine

- Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje mikrokredita namenjenih preduzetnicima

(Proveriti na sajtu Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine koji su konkursi u toku i da li ima novootvornih konkursa.)

Cilj programa/projekta

Podsticanje razvoja i poslovanja malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i individualnih poljoprivrednih proizvođača na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Oblast podrške

Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine će usmeriti svoju aktivnost na ostvarenje sledećih ciljeva:

- porast zaposlenosti i povećanja životnog standarda,

- porast izvoza i unapređenje konkurentnosti privrednih subjekata na domaćem i međunarodnom tržištu,

- dinamični i uravnoteženi regionalni razvoj AP Vojvodine,

- promena strukture privrednih subjekata odobravanjem garancija za kredite kojima banke finansiraju osnivanje i početak rada, kao i razvoj privrednih subjekata, čiji su osnivači žene i mladi starosti do 35 godina,

- održiva integracija izbeglih, prognanih i raseljenih lica koja borave na teritoriji AP Vojvodine,

- smanjenje visine nivoa efektivne kamatne stope na kredite.

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Pravo da konkuriše za odobravanje garancija u Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine imaju:

 • mala i srednja preduzeća,
 • privatni preduzetnici,
 • individualni poljoprivredni proizvođači.

Različita lica mogu konkurisati na različite vrste programa, te skrećemo pažnju da se pažljivo prouči svaki pojedinačni konkurs.

Konkursne procedure i vremenski rok

Zahtevi za izdavanje garancija za obezbeđenje kredita mogu se podneti do navedenog roka u konkursu ili do iskorišćenja garancijskog potencijala.

Konkursna dokumentacija može se podići u prostorijama Fonda ili preuzeti sa veb-sajta Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Garancijskom fondu APV u Novom Sadu, Hajduk Veljkova 11, 6. sprat, na telefon +381 21 48 93 700 ili mejlom: office@garfondapv.org.rs.

 • Prijava za učešće na konkurs sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično ili preporučenom poštom Garancijskom fondu AP Vojvodine (Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, ako drugačije nije navedeno u tekstu konkursa).
 • Nekompletni i neblagovremeni zahtevi za dodelu garancija se ne uzimaju u razmatranje.
 • Pozitivno ocenjeni programi predlažu se za prihvatanje Komisiji za dodelu garancija i Upravnom odboru.
 • Upravni odbor donosi konačnu odluku o odobravanju garancije.
 • Podnosilac zahteva dobija obaveštenje o odluci i dokumentaciji koju treba da kompletira i dostavi radi zaključivanja ugovora o garanciji.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Oni zavise od vrste programa:

1. program za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije – minimalni iznos kredita od  5.000 evra, a maksimalni do 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti,

2. program za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta – maksimalni iznos do 7.000.000,00 dinara, sa valutnom klauzulom i za kupovinu do 10 hektara poljoprivrednog zemljišta,

3. program za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju START UP programa radno neaktivnih žena na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine – maksimalni iznos kredita do 1.000.000 dinara indeksirano u evrima,

4. program za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke opreme preduzetnicama i ženama osnovačima malih preduzeća koje delatnost obavljaju manje od tri godine sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine – maksimalni iznos kredita do 2.000.000 dinara indeksirano u evrima,

5. program za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu nove opreme poreklom iz Republike Italije – minimalni iznos kredita od 50.000 evra, a maksimalno do 150.000 evra.

Trajanje projekta

Trajanje zavisi od vrste konkursa – do navedenog roka u konkursu ili do iskorišćenja garancijskog potencijala.

Ograničenja

U 2011. godini Fond je izdavao garancije u ukupnom nominalnom iznosu najviše do 20.000.000 dinara, koji uključuje glavnicu i srazmerni deo ugovorene kamate, prema pojedinačnom privrednom subjektu.

Detaljnije informacije o vrstama ograničenja proveriti u tekstu konkursa za svaki pojedinačni program.

Posebni zahtevi

Kamatne stope, rokovi otplate, instrumenti obezbeđenja za obaveze po izdatoj garanciji i drugi posebni zahtevi su različiti po programima.

Kontakt

Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Hajduk Veljkova 11, 6. sprat,

21000 Novi Sad, Srbija

Tel/Fax:+381 21 48 93 700,

E-mail: office@garfondapv.org.rs

Web: www.garfondapv.org.rs  

80. Grad Beograd – Gradska uprava grada Beograda - Agencija za evropske integraciju i saradnju sa udruženjima

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Poziv za dostavljanje prijava za finansiranje projekata udruženja

Cilj programa/projekta

Finansiranje projekata koji su usmereni ka jačanju i unapređenju kapaciteta, kao i odgovornosti udruženja na teritoriji grada Beograda

Oblast podrške

- Doprinos povećanom učešću organizacija civilnog društva u oblikovanju, sprovođenju i praćenju javnih politika;

- Uspostavljanje i unapređenje partnerstava između organizacija civilnog društva, institucija, organa lokalne samouprave i poslovnog sektora, a posebno u cilju izgradnje građanskog društva zasnovanog na vladavini prava, društvenoj solidarnosti i poštovanju različitosti;

- Doprinos procesu pristupanja EU i afirmaciji evropskih vrednosti;

- Osposobljavanje organizacija civilnog društva za aktivizam na lokalnom nivou u procesu integracije Republike Srbije u EU;

- Doprinos razvoju participativne demokratije i učešću građana u odlučivanju na lokalnom nivou;

- Poboljšanje kvaliteta života građana, posebno marginalizovanih i diskriminisanih grupa kroz rad na unapređenju zaštite ljudskih i manjinskih prava;

- Kreiranje društvenog ambijenta koji je podsticajan za civilno društvo.

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Udruženja registrovana na teritoriji grada Beograda

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni konkurs se raspisuje u tekućoj budžetskoj godini, a projekti se realizuju do 31.13. tekuće godine.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Sugerišemo da redovno pratite veb-stranicu: http://bit.ly/Xs47RY.

Trajanje projekta

Do 12 meseci

Ograničenja

Naznačena u raspisu konkursa

Posebni zahtevi

Prijava sa pratećom dokumentacijom se podnosi putem kurira ili lično (isključivo na Pisarnici Gradske uprave, Masarikova 5/XV, kancelarija 1505) ili poštom. U oba slučaja, u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:

Na prednjoj strani:

Gradska uprava grada Beograda

Agencija za evropske integraciju i saradnju sa udruženjima

Masarikova broj 5, XIII sprat, Beograd

Komisiji za izbor projekata koji su usmereni ka jačanju kapaciteta udruženja

NE OTVARATI

Na zadnjoj strani:

Naziv i adresa podnosioca prijave

Koverat treba da sadrži formular za prijavu (original, 2 kopije i elektronsku formu na CD-u) sa pratećom dokumentacijom naznačenom u tački 5. Uputstva

Neblagovremene, nepotpune i prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati

Kontakt

Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima

Masarikova 5 /XIII, 1301

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 30 61 530

 Fax: +381 113061-608

E-mail: agencija.eu@beograd.gov.rs

81. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za finansiranje projekata udruženja za oblast obrazovanja u beogradskim osnovnim i srednjim školama pod nazivom "Inkluzivne radionice"

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste saradnja sa udruženjima u realizaciji projekata iz oblasti obrazovanja koji unapređuju postojeće usluge u radu uključujući i inkluzivni rad sa decom školskog uzrasta u delu koji nije obuhvaćen obaveznim Osnovama programa vaspitno-obrazovnog rada

Oblast podrške

 • unapređenje obrazovnog rada sa školskom decom,
 • inkluzivni rad sa decom.

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Može konkurisati udruženje registrovano u Agenciji za privredne registre sa sedištem na teritoriji grada Beograda.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je objavljen u oktobru 2012. godine. Rok za realizaciju projektnih aktivnosti je april 2013. godine.

Informacija o raspisivanju konkursa i tekst konkursa sa uputstvima i aplikacijom, kao i rezultati konkursa objavljuju se na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs i u štampanim medijima.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije naveden u raspisu javnog konkursa.

Trajanje projekta

Realizacije aktivnosti obuhvaćenih projektima treba da budu završene do 01. aprila 2013. godine.

Ograničenja

Udruženja moraju biti registrovana u Beogradu i imati delatnost na području grada Beograda; ostala eventualna ograničenja su data u raspisu konkursa.

Posebni zahtevi

Da bi projekti učesnika konkursa bili uzeti u razmatranje, neophodno je da ispune sledeće uslove:

 • da sadrže traženu dokumentaciju propisanu konkursom, potpisanu i overenu;
 • da je projekat nedvosmisleno usmeren na unapređenje obrazovnog rada sa školskom decom u delu koji nije obuhvaćen obaveznim osnovama programa vaspitno-obrazovnog rada.

Kontakt

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Kraljice Marije 1

11000, Beograd

Srbija

Tel.: +381 11 71 57 129

Web: www.beograd.rs

Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima

Kraljice Marije 1

11000, Beograd

Srbija

Tel.: +381 11 71 57 361

E-mail: agencija.eu@beograd.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za finansiranje projekata udruženja u 2012. godini iz oblasti vaspitanja i obrazovanja za decu predškolskog uzrasta

Cilj programa/projekta

· da je projekat usmeren na zaštitu dece i unapređenje vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom u delu koji nije obuhvaćen obaveznim Osnovama programa vaspitno-obrazovnog rada;

· održivost projekta koji ponuđenim programom predstavlja inovaciju ili unapređenje postojećih programa u sistemu dečje zaštite i predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Oblast podrške

 • uvažavanje i tolerancija prema razlikama i različitostima;
 • osposobljavanje predškolaca za samostalno, kreativno i istraživačko mišljenje i učenje;
 • unapređivanje saradnje vaspitača, dece i roditelja;
 • kontrola agresivnosti i nasilničkog ponašanja;
 • sticanje iskustva, znanja i veština u različitim oblastima.

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Može konkurisati udruženje registrovano u Agenciji za privredne registre sa sedištem na teritoriji grada Beograda.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je objavljen u februaru 2012. godine za budžetsku godinu.

Informacija o raspisivanju konkursa i tekst konkursa sa uputstvom i aplikacijom, kao i rezultati konkursa objavljeni su na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs i u štampanim medijima.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije naveden u raspisu javnog konkursa.

Trajanje projekta

Realizacija aktivnosti obuhvaćenih projektima završile su se do 30. septembra 2012. godine.

Ograničenja

Udruženje registrovano u Agenciji za privredne registre sa sedištem na teritoriji grada Beograda;

ostala eventualna ograničenja su data u raspisu konkursa.

Posebni zahtevi

Da bi projekti učesnika konkursa bili uzeti u razmatranje, neophodno je da ispune sledeće uslove:

 • da sadrže traženu dokumentaciju propisanu konkursom, potpisanu i overenu;
 • da je projekat nedvosmisleno usmeren na zaštitu dece i unapređenje vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom u delu koji nije obuhvaćen obaveznim osnovama programa vaspitno-obrazovnog rada.

Kontakt

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Kraljice Marije 1

11000, Beograd

Srbija

Tel.: +381 11 715-7129

Web:  www.beograd.rs

Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima

Kraljice Marije 1

11000  Beograd, Srbija

Tel: +381 11 715-7361;

E-mail: agencija.eu@beograd.gov.rs

82. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za kulturu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Predmet godišnjeg konkursa Sekretarijata za kulturu su predlozi projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Beograda u oblasti: bibliotečko-informacione delatnosti, kulturno-obrazovne delatnosti, zaštite kulturnih dobara, muzičkog, amaterskog, scenskog stvaralaštva, vizuelne umetnosti, kinematografije i audio-vizuelnog stvaralaštva.

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste saradnja sa organizacijama civilnog društva i pružanje finansijske i logističke podrške na polju kulturne delatnosti. 

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Poziv je upućen ustanovama kulture čiji osnivač nije grad Beograd, udruženjima u kulturi, umetničkim asocijacijama, umetnicima, organizatorima, autorima projekata u oblasti kulture, kao i drugim subjektima u kulturi na teritoriji grada Beograda

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se raspisuje u tekućoj godini za narednu budžetsku godinu. Tekst konkursa sa propisanim obrascem se objavljuje na zvaničnoj internet-strani grada Beograda: www.beograd.rs, kao i u nekom od dnevnih javnih glasila koja izlaze za teritoriju grada Beograda. Rezultati konkursa objavljuju se na zvaničnoj internet-strani grada Beograda.

Sekretarijat za kulturu, u toku godine, može raspisati posebne konkurse za projekte u kulturi u skladu sa programskim opredeljenjem očuvanja i razvoja pojedinih oblasti kulture.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Podnosioci prijava mogu da konkurišu za ukupan iznos ili za deo sredstava koji im nedostaje.

Trajanje projekta

Do 12 meseci

Ograničenja

Podnosioci prijava moraju biti registrovani u Beogradu. Oni koji nemaju status pravnog lica u prijavi dostavljaju podatke o pravnom licu, sa sedištem na teritoriji  grada Beograda, preko koje se projekat realizuje.

Posebni zahtevi

Prijava koja se popunjava sadrži podatke o podnosiocu, oblasti na koju se projekat odnosi, opis projekta, podatke o autorima i učesnicima u projektu, mesto, datum i plan realizacije projekta, detaljnu specifikaciju troškova projekta.

Predlog programa ustanova kulture čiji osnivač nije grad Beograd, udruženja u kulturi, umetničkih asocijacija, umetnika, organizatora, autora projekata u oblasti kulture, uz popunjen obrazac, mora da obuhvati:

- razrađen opis projekta,

- referentne podatke o podnosiocu prijave,

- podatke o autorima i učesnicima u projektu,

- dokument o statusu podnosioca prijave,

- overena fotokopija iz statute u kome je utvrđeno da se ciljevi podnosioca projekta ostvaruju u oblasti kulture i umetnosti,

- podaci o stanju računa preuzeti sa zvanične internet-strane Narodne banke Srbije (sa datumima u okvirima termina iz konkursnog roka),

- kopije ostalih zahteva za finansiranje, odnosno potvrde odobrenih finansijskih sredstava ili potvrde o uslugama.

Kontakt

Projekat koji je predmet prijave dostavlja se u šest primeraka (po mogućstvu i u elektronskom obliku) na adresu:

Gradska uprava grada Beograda

Sekretarijat za kulturu

Kraljice Marije br. 1

11000, Beograd

Srbija

Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima

Masarikova 5, XIII/1301,

11000, Beograd

Srbija

Tel.: +381 11 30 61 530

Fax: +381 11 30 61 608

E-mail: agencija.eu@beograd.gov.rs

83. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za privredu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Subvencije za uvođenje, sertifikaciju i resertifikaciju međunarodnih standarda u poslovanje privrednih subjekata

Cilj programa/projekta:

Cilj finansiranja uvođenja, sertifikacije i resertifikacije međunarodnih standarda u poslovanje privrednih subjekata sa teritorije grada Beograda jeste internacionalizacija preduzeća, povećanje konkurentnosti, proširenje proizvodnih kapaciteta i stvaranja povoljnog poslovnog okruženja. Finansijska sredstva će se dodeljivati za pokriće dela ukupnih troškova i to: troškova uspostavljanja međunarodnog standarda od strane lica koja pružaju konsultanske usluge i troškova ocenjivanja i dobijanja sertifikata o uvedenom međunarodnom standardu, kao i resertifikacije međunarodnih standarda od strane sertifikacionih kuća.

Oblast podrške

Unapređenje opšteg okvira za privređivanje u gradu Beogradu i razvoj sektora MSPP

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Pravo na prijavu na konkurs za dodelu sredstava će imati mali privredni subjekti  (preduzetnici i mala pravna lica) i srednji privredni subjekti sa sedištem registrovanim na teritoriji grada Beograda.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs će se objaviti nakon usvajanja Programa rada Sekretarijata za privredu za 2013. godinu, donošenja akta od strane gradonačelnika kojim se odobrava sprovođenje postupka dodele subvencija i Rešenja Komisije za dodelu državne pomoći o dozvoljenosti državne pomoći. Konkursna procedura i rokovi će biti utvrđeni konkursnom dokumentacijom koja se objavljuje na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi pojedinačnih subvencija će biti utvrđeni konkursnom dokumentacijom za 2013. godinu.

Trajanje projekta:

Tokom 2013. godine

Ograničenja

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2013. godini, na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Posebni zahtevi

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2013. godini, na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Kontakt:

Sekretarijat za privredu

Kraljice Marije br. 1

Beograd

Tel. +381 11 715 73 69

E-mail: privreda@beograd.org.rs

Naziv programa:

Subvencije za unapređenje i proširenje poslovanja privrednih subjekata

Cilj programa/projekta:

Ciljevi finansiranja jesu unapređenje poslovnog procesa kroz uvođenje novih proizvodnih linija ili poboljšanje postojećih poslovnih linija, pokretanje novih preduzetničkih aktivnosti, otvaranje mogućnosti za modernizaciju i proširenje proizvodno orijentisanih i drugih delatnosti, kao i očuvanje postojećih i stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mesta. Sredstva će se dodeljivati za: 1) uvođenje novih proizvodnih kapaciteta, odnosno novih poslovnih linija kupovinom jednog ili više osnovnih sredstava koji će omogućiti poboljšanje kvaliteta postojećeg ili uvođenje novog proizvoda ili usluge u poslovni proces i 2) unapređenje postojećih proizvodnih i ostalih kapaciteta kupovinom osnovnog sredstva u cilju očuvanja i poboljšanja postojeće delatnosti.

Oblast podrške

Unapređenje opšteg okvira za privređivanje u gradu Beogradu i razvoj sektora MSPP

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Pravo na prijavu na konkurs za dodelu sredstava će imati mali privredni subjekti (preduzetnici i mala pravna lica) i srednji privredni subjekti koji se bave proizvodnom i uslužnom delatnošću, sa sedištem registrovanim na teritoriji grada Beograda.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs će se objaviti nakon usvajanja Programa rada Sekretarijata za privredu za 2013. godinu, donošenja akta od strane gradonačelnika kojim se odobrava sprovođenje postupka dodele subvencija i Rešenja Komisije za dodelu državne pomoći o dozvoljenosti državne pomoći. Konkursna procedura i rokovi će biti utvrđeni konkursnom dokumentacijom koja se objavljuje na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi pojedinačnih subvencija će biti utvrđeni konkursnom dokumentacijom.

Trajanje projekta:

Tokom 2013. godine

Ograničenja

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2013. godini, na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Posebni zahtevi

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2013. godini, na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Kontakt:

Sekretarijat za privredu

Kraljice Marije br. 1

Beograd

Tel. +381 11 715 73 69

E-mail: privreda@beograd.org.rs

Naziv programa:

Programi zapošljavanja - subvencije za zapošljavanje

Cilj programa/projekta:

Cilj programa je sprovođenje aktivne politike zapošljavanja na teritoriji grada Beograda u smislu smanjenja stope nezaposlenosti, podsticanja zapošljavanja nezaposlenih lica, otvaranja većeg broja novih MSPP, kao i podsticanja otvaranja novih radnih mesta. Program će obuhvatiti: subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta sa posebnim akcentom na zapošljavanje niskokvalifikovanih radnika, osoba sa invaliditetom, samohranih roditelja, izbeglih i raseljenih lica i pripadnika romske nacionalnosti i subvencije za samozapošljavanje rizičnih kategorija nezaposlenih lica kao što su osobe sa invaliditetom, mladi, Romi, dugoročno nezaposleni itd., a u svrhu obezbeđenja osnovnih uslova za obavljanje registrovane delatnosti.

Oblast podrške

Podsticanje zapošljavanja

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati poslodavci koji otvaraju nova radna mesta i nezaposlena lica sa teritorije grada Beograda.

Konkursna procedura i vremenski rok:

Konkurs će se objaviti nakon usvajanja Programa rada Sekretarijata za privredu za 2013. godinu, donošenja akta od strane gradonačelnika kojim se odobrava sprovođenje postupka dodele subvencija i Rešenja Komisije za dodelu državne pomoći o dozvoljenosti državne pomoći. Konkursna procedura i rokovi će biti utvrđeni konkursnom dokumentacijom koja se objavljuje na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi pojedinačnih subvencija će biti utvrđeni konkursnom dokumentacijom.

Trajanje projekta:

Tokom 2013. godine

Ograničenja

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2013. godini, na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Posebni zahtevi

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2013. godini, na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Kontakt:

Sekretarijat za privredu

Kraljice Marije br. 1

Beograd

Tel. +381 11 715 73 69

E-mail: privreda@beograd.rs

Naziv programa:

Dodela finansijskih sredstava/dotacija neprofitnim organizacijama/ udruženjima  za podsticanje i finansiranje razvojnih programa udruženja čiji je opštekorisni cilj razvoj ugostiteljstva i turizma

Cilj programa/projekta:

Razvojni programi za unapređenje poslovanja udruženja čiji je opštekorisni cilj razvoj ugostiteljstva i turizma kao važne privredne grane grada Beograda, i odnose se na: edukaciju članova udruženja kroz organizaciju seminara, predavanja, kurseva, treninga, radionica i sl; izradu i uvođenje informatičkih tehnologija i sistema za efikasnije poslovanje članova udruženja i sl. razvojni programi. Ciljevi finansiranja ovih programa je su smanjenje troškova poslovanja ugostitelja koji se bave ugostiteljskom delatnošću; ekonomski razvoj svih članova; podizanje kvaliteta stručnosti kadrova i efikasnost poslovanja; povećanje konkurentnosti; povećanje inovativnosti prihvatanjem savremenih pristupa u bavljenju ugostiteljstvom.

Oblast podrške

Unapređenje turističko-ugostiteljske ponude Beograda

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Pravo na prijavu će imati udruženja sa sedištem na teritoriji grada Beograda, koja su osnovana i koja posluju u skladu sa Zakonom o udruženjima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011-dr. zakon), čiji je cilj razvoj ugostiteljstva i turizma.

Konkursna procedura i vremenski rok:

Konkurs će se objaviti nakon usvajanja Programa rada Sekretarijata za privredu za 2013. godinu, donošenja akta od strane gradonačelnika kojim se odobrava sprovođenje postupka dodele subvencija i Rešenja Komisije za dodelu državne pomoći o dozvoljenosti državne pomoći. Konkursna procedura i rokovi će biti utvrđeni konkursnom dokumentacijom koja se objavljuje na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi pojedinačnih subvencija će biti utvrđeni konkursnom dokumentacijom.

Trajanje projekta:

Tokom 2013. godine

Ograničenja

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2013. godini, na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Posebni zahtevi

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2013. godini, na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Kontakt:

Sekretarijat za privredu

Kraljice Marije br. 1

Beograd

Tel. +381 11 715 73 69

E-mail: privreda@beograd.org.rs

Naziv programa:

Dodela finansijskih sredstava/dotacija neprofitnim organizacijama/ udruženjima za organizaciju velikih domaćih i međunarodnih kongresa, manifestacija, festivala i izložbi u cilju podsticanja razvoja turizma i privrede na teritoriji grada Beograda

Cilj programa/projekta:

Program će obuhvatiti dodelu sredstava za finansiranje organizovanja velikih, domaćih i međunarodnih kongresa, manifestacija, festivala i izložbi, koje realizuju udruženja, osnovane radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa. Cilj dodele ovih sredstava je repozicioniranje Beograda kao turističke destinacije u regionu i šire i razvoj ponude turističkog proizvoda kao što su kongresi, manifestacije, festivali, skupovi i izložbe, povećanje broja skupova organizovanih u gradu Beogradu, usredsređujući se na unapređenje međusobne saradnje između naučnih i stručnih asocijacija/udruženja kao neprofitnim sektorom sa poslovnim partnerima koji su deo kongresne industrije, prezentacije, promocije proizvoda, kreiranja imidža, istraživanje i osvajanje novih tržišta, analize konkurencije, povezivanja sa drugim privrednicima, povećanje turističkog prometa u Beogradu i sl.

Oblast podrške

Razvoj ponude turističkog proizvoda Beograda

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Pravo na prijavu će imati udruženja koja su osnovana i koja posluju u skladu sa Zakonom o udruženjima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011-dr. zakon) registrovane sa sedištem na teritoriji grada Beograda.

Konkursna procedura i vremenski rok:

Konkurs će se objaviti nakon usvajanja Programa rada Sekretarijata za privredu za 2013. godinu, donošenja akta od strane gradonačelnika kojim se odobrava sprovođenje postupka dodele subvencija i Rešenja Komisije za dodelu državne pomoći o dozvoljenosti državne pomoći. Konkursna procedura i rokovi će biti utvrđeni konkursnom dokumentacijom koja se objavljuje na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi pojedinačnih subvencija će biti utvrđeni konkursnom dokumentacijom.

Trajanje projekta:

Tokom 2013. godine.

Ograničenja

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2013. godini, na sajtu grada Beograda(www.beograd.rs).

Posebni zahtevi

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2013. godini, na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Kontakt:

Sekretarijat za privredu

Kraljice Marije br. 1

Beograd

Tel.: +381 11 715 73 69

E-mail: privreda@beograd.org.rs

84. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2013. godini na teritoriji grada Beograda i Konkurs za finansiranje projekata udruženja u 2013. godini na teritoriji grada Beograda

Cilj programa/projekta

Cilj konkursa jeste da podrži programe/projekte koji ponuđenim socijalnim uslugama i oblicima zaštite predstavljaju inovacije ili unapređenje postojećih usluga u sistemu socijalne zaštite, posebno otvorenih (vaninstitucionalnih) oblika ili utiču na veći obuhvat korisnika u postojećem sistemu socijalne zaštite.

Oblast podrške

 • Oblast zaštite osoba sa invaliditetom i pomoći starijima /program
 • Oblast boračko-invalidske zaštite /program
 • Oblast socijalne i boračko-invalidske zaštite/projekat
 • Oblast edukacije, socijalizacije i socijalne zaštite romske populacije/projekat
 • Oblast obrazovanja odraslih, pripremnih programa za polazak u školu, sticanja kvalifikacija i zapošljavanja romske populacije /projekat

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Na konkursu mogu da učestvuju udruženja registrovana u Beogradu, koja imaju delatnost na području grada Beograda.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se objavljuje dva puta godišnje, početkom i sredinom kalendarske godine. Konkursna dokumentacija se podnosi u roku od 15 dana od dana objavljivanja. Lista rangiranja prijavljenih programa/projekata utvrđuje se u propisanom roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od tri dana od objavljivanja liste. Odluka o izboru programa/projekata donosi se najkasnije u roku od 30 dana od dana utvrđivanja liste. Informacija o raspisivanju konkursa objavljuje se na sajtu grada Beograda www.beograd.rs i u štampanim medijima, a rezultati na sajtu grada Beograda www.beograd.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Udruženja mogu da konkurišu za ukupan iznos ili za deo nedostajućih sredstava za realizaciju programa/projekata.

Trajanje projekta

Najduže do 12 meseci

Ograničenja

Poštuje se procedura propisana Uredbom Vlade RS o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja ("Službeni glasnik RS‟ br. 8/12)

Posebni zahtevi

Da bi programi/projekti učesnika konkursa bili uzeti u razmatranje, neophodno je da ispune sledeće uslove:

 • da sadrže traženu dokumentaciju propisanu konkursom, potpisanu i overenu;
 • da je program/projekat nedvosmisleno usmeren na zaštitu posebno rizičnih i marginalizovanih socijalnih grupa na području Beograda, a koje do sada nisu obuhvaćene (potpuno ili delimično) sistemom socijalne zaštite – stara lica, osoba sa invaliditetom i lica sa smetnjama u razvoju, siromašna, marginalizovana i deca bez roditeljskog staranja, žrtve nasilja i deca sa poremećajima u društvenom ponašanju.

Kontakt

Sekretarijat za socijalnu  zaštitu

27. marta 43–45

11000, Beograd

Srbija

Tel.: +381 11 33 09 204

Fax: +381 11 33 09 251

Web: www.beograd.rs

85. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat sport i omladinu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Programi koji se realizuju tokom letnjeg školskog raspusta a koji su namenjeni učenicima beogradskih osnovnih i srednjih škola

Cilj programa/projekta

Sekretarijat za sport i omladinu sufinansira programe koji su namenjeni učenicima osnovnih i srednjih škola za vreme letnjeg školskog raspusta. Programi su besplatni i treba da omoguće sportsko-rekreativne i edukativne aktivnosti učenicima osnovnih i srednjih škola.

Oblast podrške

Predlozi programa i projekata koji su predmet ovog javnog poziva podeljeni su u dve celine:
1. Celina A programi sportsko-rekreativnih aktivnosti (sportovi na vodi, sportsko-rekreativni kampovi, sportsko-rekreativni programi na otvorenom i drugo);

2. Celina B programi od interesa za mlade (male škole – kursevi iz različitih oblasti kojima se stiču osnovna saznanja potrebna za kreativno i osmišljeno slobodno vreme

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Poziv se upućuje sledećim predlagačima:

(za programe navedene u celini 1-A)

- sportskim centrima, javnim preduzećima, ustanovama i drugim privrednim društvima na teritoriji grada Beograda registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
- sportskim organizacijama, udruženjima i savezima na teritoriji grada Beograda;
(za programe navedene u celini 2-B)

- organizacijama, udruženjima, privrednim društvima i ustanovama na teritoriji Beograda.

Predlagači programa mogu preuzeti uputstvo sa propisanim uslovima koje treba da ispune za organizovanje programa, kao i obrazac koji je sastavni deo predloga programa.

Konkursna procedura i vremenski rok

Uputstvo koje sadrži propisane uslove koje predlagač treba da ispuni za organizovanje programa, kao i obrazac, koji je sastavni deo predloga programa, mogu se preuzeti u Sekretarijatu za sport i omladinu, radnim danima 10–12 časova ili ih možete preuzeti kao Word fajl ako kliknete na link na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs

Predlog programa se dostavlja na propisanom obrascu sa potrebnom dokumentacijom iz uputstva u dva primerka u štampanom obliku na adresu: Sekretarijat za sport i omladinu, Pisarnica/III, Beograd, Kraljice Marije 1/XI, sa naznakom celine A ili B.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Određuje se u okviru svakog konkursa, s obzirom na to da su konkursi namenjeni različitim kategorijama korisnika.

Trajanje projekta

Za vreme trajanja letnjeg školskog raspusta

Ograničenja

Eventualna ograničenja su data u javnom pozivu i Uputstvu za dostavljanje predloga programa.

Posebni zahtevi

Utvrđeni su uslovima konkursa i zavise od vrste programa.

Kontakt

Sekretarijat za sport i omladinu

Pisarnica/III

Kraljice Marije 1/XI

11000, Beograd

Naziv programa:

Programi i projekti od interesa za mlade (godišnji programi)

Cilj programa/projekta

Predmet godišnjeg konkursa Sekretarijata za sport i omladinu su programi sa multidisciplinarnim programskim sadržajima kroz različite oblike rada: radionice, smotre, manifestacije, programe izviđačkih odreda čijom realizacijom se stvaraju uslovi da mladi steknu neophodna osnovna saznanja i osmišljeno provode slobodno vreme, čime se otvaraju mogućnosti mladima za sticanje navika korisnih za život.

Oblast podrške

Programske aktivnosti od interesa za mlade

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Javni poziv se upućuje organizacijama, preduzećima, ustanovama i institucijama na teritoriji grada Beograda koji obavljaju programske aktivnosti od interesa za mlade.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se objavljuje krajem godine za narednu budžetsku godinu. Informacija o raspisivanju konkursa i tekst konkursa sa aplikativnom formom, kao i rezultati konkursa objavljuju se na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs i u štampanim medijima.

Prijavu i svaki predlog programa kojim se konkuriše treba dostaviti na obrascu koji se može preuzeti u Sekretarijatu za sport i omladinu radnim danima.

Predlog programa se dostavlja na propisanom obrascu sa potrebnom dokumentacijom iz uputstva u dva primerka u štampanom obliku na adresu: Sekretarijat za sport i omladinu, Pisarnica/III, Beograd, Kraljice Marije 1/XI.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Organizacije mogu da konkurišu za ukupan iznos ili za deo sredstava koji im nedostaje.

Trajanje projekta

Do 12 meseci

Ograničenja

Eventualna ograničenja su data u javnom pozivu i Uputstvu za dostavljanje predloga programa.

Posebni zahtevi

Predlog koji se dostavlja za sufinansiranje treba da obuhvati:

- detaljan opis sadržaja programa;

- ciljnu grupu učesnika u programu;

- planirani broj učesnika;

 - vreme trajanja programa iskazano u satima i danima;

- stručnu zastupljenost realizatora programa i angažovanje eksperata u određenoj oblasti iz koje se realizuje program;

- finansijske pokazatelje troškova realizacije programa.

Kontakt

Sekretarijat za sport i omladinu

Pisarnica/III

Kraljice Marije 1/XI

11000, Beograd

Naziv programa:

Pojedinačni programi za mlade

Cilj programa/projekta

Podrška mladima (fizička lica – srednjoškolci i redovni studenti Beogradskog univerziteta) za odlazak na stručna usavršavanja, praksu, takmičenja i prezentaciju radova u inostranstvu i

organizovanje u Beogradu seminara, manifestacija i strukovnih okupljanja sa inostranim elementom od strane studentskih udruženja Beogradskog univerziteta. Ovim programima omogućava se mladima da uz podršku budžeta odlaze na stručna usavršavanja, praksu, takmičenja i prezentaciju radova u inostranstvu i da organizuju strukovne manifestacije u Beogradu

Oblast podrške

Programske aktivnosti od interesa za mlade

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Javni poziv se fizičkim licima (učenicima srednjih škola i redovnim studentima Beogradskog univerziteta) i pravnim licima (strukovna studentska udruženja Beogradskog univerziteta).

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se objavljuje krajem godine za narednu budžetsku godinu i traje tokom cele godine do utroška budžetom opredeljenih sredstva. Informacija o raspisivanju konkursa i tekst konkursa sa aplikativnom formom objavljuju se na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs i u štampanim medijima.

Prijavu i svaki predlog programa kojim se konkuriše treba dostaviti na obrascu koji se može preuzeti u Sekretarijatu za sport i omladinu radnim danima.

Predlog programa se dostavlja na propisanom obrascu sa potrebnom dokumentacijom iz uputstva u štampanom obliku na adresu: Sekretarijat za sport i omladinu, Pisarnica/III, Beograd, Kraljice Marije 1/XI.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Za fizička lica za odlazak na stručna usavršavanja u evropske zemlje odobrava se iznos do 30.000 dinara, a za vanevropske zemlje do 50.000 dinara (troškovi odlaska u inostranstvo). Za prezentaciju rada odobrava se iznos od 100.000 dinara.

Za pravna lica – studentska strukovna udruženja za organizaciju seminara, strukovnih okupljanja i manifestacija do 100.000 dinara.

Trajanje projekta

Do 12 meseci

Ograničenja

Eventualna ograničenja su data u javnom pozivu i Uputstvu za dostavljanje predloga programa.

Posebni zahtevi

Prijave za pojedinačne programe dostavljaju se tokom cele godine i odnose se na:
- subvencije mladima (osnovci, srednjoškolci i redovni studenti na budžetskom finansiranju) radi odlaska na takmičenja i stručno usavršavanje u inostranstvo, a sredstva se odobravaju u skladu sa elementima u postupku ocene ispunjenosti uslova i utvrđivanja visine sredstava za raspodelu za omladinske programe;

- organizovanje međunarodnih seminara i stručnih konferencija u organizaciji strukovnih udruženja fakulteta, a sredstva se odobravaju u skladu sa kriterijumima za raspodelu sredstava za organizovanje stručnih seminara, konferencija.

Kontakt

Sekretarijat za sport i omladinu

Pisarnica/III

Kraljice Marije 1/XI

11000, Beograd

Naziv programa:

Programi koji se realizuju tokom zimskog školskog raspusta, a koji su namenjeni učenicima beogradskih osnovnih i srednjih škola

Cilj programa/projekta

Sekretarijat za sport i omladinu sufinansira programe koji sadrže sportsko-rekreativne, edukativne  i kreativne aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola Beograda. Programi su besplatni, a realizuju se u periodu zimskog raspusta.

Oblast podrške

Predlozi programa podeljeni su u dve celine, i to:

 A) programi sportsko-rekreativnih aktivnosti (škola plivanja, rekreativno plivanje, škola klizanja, rekreativno klizanje, sportsko-rekreativni kampovi i drugo);

B) programi od interesa za mlade (male škole – kursevi iz različitih oblasti kojima se stiču osnovna znanja potrebna za kreativno i osmišljeno slobodno vreme; edukativni kampovi, izleti i drugo).

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Poziv se upućuje:

(1) za programe navedene u celini A:

– sportskim centrima, javnim preduzećima, ustanovama i drugim privrednim društvima, na teritoriji grada Beograda registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
– sportskim organizacijama, udruženjima i savezima na teritoriji grada Beograda;
(2) za programe navedene pod B:

– organizacijama, udruženjima, privrednim društvima i ustanovama na teritoriji Beograda.

Konkursna procedura i vremenski rok

Uputstvo koje sadrži propisane uslove koje predlagač treba da ispuni za organizovanje programa, kao i obrazac, koji je sastavni deo predloga programa, mogu se preuzeti u Sekretarijatu za sport i omladinu, radnim danima 10–12 časova ili ih možete preuzeti kao Word fajl ako kliknete na link na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs.

Predlog programa se dostavlja na propisanom obrascu sa potrebnom dokumentacijom iz uputstva u dva primerka u štampanom obliku na adresu: Sekretarijat za sport i omladinu, Pisarnica / III, Beograd, Kraljice Marije 1/ XI, sa naznakom celine A ili B.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Određuje se u okviru svakog konkursa, s obzirom na to da su konkursi namenjeni različitim kategorijama korisnika.

Trajanje projekta

Za vreme trajanja zimskog školskog raspusta

Ograničenja

Eventualna ograničenja su data u javnom pozivu i Uputstvu za dostavljanje predloga programa.

Posebni zahtevi

Utvrđeni su uslovima konkursa i zavise od vrste programa.

Kontakt

Sekretarijat za sport i omladinu

Pisarnica/III

Kraljice Marije 1/XI

11000, Beograd

86.  Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za zaštitu životne sredine

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Javni konkurs za finansiranje projekata udruženja na teritoriji grada Beograda u oblasti zaštite životne sredine za 2013. godinu pod nazivom «bitka za Beograd»

Cilj programa/projekta

Konkurs se odnosi na projekte obrazovanja, promocije i aktivizma na popularizaciji, podsticanju, usmeravanju i jačanju svesti o značaju zaštite životne sredine, kao i na projekte izgradnje institucionalne strukture za aktivnosti obrazovanja o održivom razvoju i zaštiti životne sredine, obnovljivoj energiji, očuvanju prirodnih resursa (voda, šuma, zemljišta i drugo), afirmaciji reciklaže, postupanja sa otpadom i ambalažom i drugih aktivnosti koji doprinose razvoju svesti o odgovornosti i potrebi aktivnog uključivanja građana u zaštitu i unapređenje životne sredine Beograda.

Oblast podrške

Zaštita i unapređenje životne sredine Beograda

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća imaju udruženja građana koja su registrovane u Beogradu i koja saglasno odredbama svog osnivačkog akta obavljaju aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Potrebno je dostaviti:

– dokaz o registraciji sa sedištem u Beogradu,

– overenu fotokopiju osnivačkog akta (statut) i kratak opis delatnosti (do tri strane),
– projekat sa kojim se konkuriše (na projektnom formularu koji se može preuzeti sa sajta grada), eventualne preporuke eksperata iz oblasti na koje se odnosi projekat ili biografije koordinatora projekta i ključnih stručnjaka uključenih u rad na projektu,
– izveštaj o realizaciji dosadašnjih projekata,

– overenu fotokopiju finansijskog izveštaja dostavljenog nadležnim državnim organima za prethodnu godinu.

Konkurs se objavljuje u tekućoj budžetskoj godini. Informacija o raspisivanju konkursa i tekst konkursa sa aplikativnom formom, kao i rezultati konkursa, objavljuju se na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs i u štampanim medijima.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Granice nisu unapred definisane, određuju se u zavisnosti od kvaliteta podnetih projekata.

Trajanje projekta

Projekat se mora završiti u tekućoj kalendarskoj godini.

Ograničenja

Mogu da učestvuju samo udruženja.

Posebni zahtevi

Dati su u raspisu konkursa.

Kontakt

Prijavu dostaviti na adresu:

Grad Beograd – Gradska uprava,

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Komisija za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje projekata udruženja građana,

27. marta 43–45

11000, Beograd

Sa naznakom: "Prijava na JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA 2013. GODINU POD NAZIVOM «BITKA ZA BEOGRAD»".

Komisija će doneti odluku u roku od 20 dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Tel.: +381 11 33 09 583,

       +381 11 33 09 737.

87. Hartefakt Fond (HF) nezavisna regionalna fondacija

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Program malih grantova

Cilj programa/projekta

Hartefakt Fond je regionalna fondacija koja kroz program malih grantova podržava nezavisne, kritičke i prodemokratske snage na Balkanu kojima je cilj da obezbede evropske integracije i prevazilaženje posledica oružanih sukoba iz devedesetih godina prošlog veka. Hartefakt je namenjen podršci novih i svežih društveno angažovanih projekata u oblasti građanskog aktivizma i umetnosti.

Oblast podrške

U 2013. godini Hartefakt fond će se usredsrediti na davanje donacija manjinskim organizacijama i društveno angažovanim umetnicima za projekte koji:

 • promovišu regionalnu saradnju u oblasti umetnosti i novih medija,
 • bave se pitanjima marginalizovanih grupa,
 • doprinose normalizaciji odnosa između Kosova prema Rezoluciji SB UN 1244 i Republike Srbije,
 • utiču na razvoj kulturne produkcije i tržišta društveno angažovane umetnosti u regionu-

Geografska oblast

Srbija, Bosna i Hercegovina, Kosovo prema Rezoluciji SB UN 1244

Ko može da konkuriše?

Hartefakt fond je najviše posvećen novim generacijama. Svoje programe sprovode u saradnji sa mladim, talentovanim i angažovanim javnim radnicima. Hartefakt posebno pomaže dolazećim generacijama stvaralaca koji žele da doprinesu promeni svojih sredina.

Konkursna procedura i vremenski rok

Zahtev za dobijanje donacije se šalje u elektronskoj formi na e-mail: grants@heartefact.org. Zahtev bi trebalo da ukratko (do jedne strane) predstavi Vašu projektnu ideju, Vas (ne više od jedne strane) i planiranu finansijsku konstrukciju.

Ukoliko ideja zadovolji kriterijume i proces analize, ona se upućuje na proces razvoja projekta. Možda ćete dobiti poziv za sastanak, telefonski razgovor ili morati da odgovorite na dodatna pitanja. U ovoj prvoj fazi odluku donosi tim HF.

Projekat

Pošto dobijete poziv na podnošenje projekta, naš tim će Vam pomoći da dizajnirate aplikaciju. Nakon konsultacija, ideja se uobličuje u predlog projekta i ulazi u proceduru preliminarnog odobrenja projektnog odbora HF. Projektni odbor (imena članova su tajna) razmatra Vaš predlog projekta. U roku od 60 dana od dana finalnog podnošenja projekta dobićete odluku o podršci projektu.

Odobrenje

Projektni odbor HF odobrava projekat i o tome Vas zvanično obaveštava.

Kriterijumi za procenjivanje su sledeći:

- jasno izložena ideja,

- dobro objašnjen problem kojim se projekat bavi,

- jasna veza između ciljeva, zadataka i aktivnosti,

- realan i dostižan cilj,

- relevantnost problema za određenu zajednicu,

- realan pristup rešavanju problema,

- celishodnost predloženih rešenja i metoda,

- budžet u skladu sa aktivnostima,

Sredstva se dodeljuju nakon potpisivanja ugovora o donaciji. Donacija ne pokriva troškove načinjene pre potpisivanja ugovora. Procedura od datuma prijema ideje do datuma donošenja konačne odluke traje najviše tri meseca.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Najveći iznos donacije je 5.000 evra.

Trajanje projekta

Projekat kojim se aplicira mora da traje između tri i osam meseci.

Ograničenja

Ova procedura se ne odnosi na one organizacije sa kojima HF ulazi u koprodukciju. Takođe, grantom Hartefakt fonda je nemoguće pokriti troškove puta van regiona, grant program ne podržava izdavaštvo, kao ni konferencije, tribine i okrugle stolove koji su u projektu naznačeni kao jedina (ili glavna) aktivnost. Hartefakt fond ne podržava javne institucije i političke partije. Grantovi se ne mogu dodeliti pojedincima.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Adresa na koju možete uputiti projektnu ideju je: grants@heartefact.org

Pitanja vezana za grant program možete uputiti na istu adresu. Informacije o projektima koje smo do sada podržali možete pronaći na našoj veb-adresi:

http://heartefact.org/category/uspesneprice/.

88. Holcim

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Društvena odgovornost

Cilj programa/projekta

Jedna od naših najznačajnijih konkurentnih prednosti je kombinacija znanja, kreativnosti i inovacije svih naših radnika. Snažna društvena odgovornost ogleda se u brizi za dobrobit i sigurnost našeg osoblja i ljudi iz šire društvene zajednice. Svi oni doprinose našem poslovanju. U saradnji sa radnicima, njihovim porodicama, lokalnom zajednicom i društvom u celini, Holcim se zalaže za održiv ekonomski razvoj radi poboljšanja kvaliteta života.

Oblast podrške

•Održivi razvoj i ulaganje u infrastrukturu

•Obrazovanje u funkciji razvoja

•Kultura u javnom prostoru

Geografska oblast

Sponzorisanje projekata koji donose korist lokalnoj zajednici oko naše fabrike cementa u Popovcu, uključujući sela koja gravitiraju Popovcu: Bošnjane, Stubica, Zabrega, Buljane, Šaludovac, Gornja Mutnica, Donja Mutnica, Davidovac, Glavica, Mirilovac, Izvor, Klačevica, Lešje, Mirilovac, Plana, Lebina, Sisevac; kao i one koji donose korist gradu Paraćinu. Sponzorstva uključuju i opštinu Paliula u Beogradu.

Ko može da konkuriše?

Holcim (Srbija) a.d sponzoriše samo organizacije i institucije registrovane u Srbiji, čiji projekti direktno i pozitivno utiču na lokalne zajednice i koriste održivom razvoju lokalnih zajednica.

Konkursna procedura i vremenski rok

Zahteve za sponzorstva potrebno je dostaviti pismeno na sledeću adresu:

Holcim (Srbija) a.d.

Odeljenje za marketing i komunikacije

35254, Popovac ili na e-mail: nevena.radovanovic@holcim.com.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija pogledati na internet stranici:

http://www.holcim.rs/holcimcms/uploads/CS/Nacela_sponzorisanja_i_dodele_donacija.pdf.

Trajanje projekta

Više informacija pogledati na internet stranici:

http://www.holcim.rs/holcimcms/uploads/CS/Nacela_sponzorisanja_i_dodele_donacija.pdf.

Ograničenja

Holcim (Srbija) a.d. neće sponzorisati pojedinačne događaje, npr. okrugle stolove, godišnjice, izlete, koncerte, objavljivanje knjiga, brošura, časopisa itd., ukoliko isti nisu deo širih, kontinuiranih projekata.

Posebni zahtevi

Vise informacija na internet stranici:

http://www.holcim.rs/holcimcms/uploads/CS/Nacela_sponzorisanja_i_dodele_donacija.pdf .

Kontakt
Holcim (Srbija)d.o.o.

35254 ,Popovac

Tel/Fax: +381 35 572200; +381 35 572207

E-mail: nevena.radovanovic@holcim.com

89. Kancelarija za evropske integracije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata OCD-a u oblasti informisanja o Evropskoj uniji i evropskoj integraciji Srbije

Cilj programa/projekta

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://bit.ly/jwWlpJ.

Oblast podrške

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://goo.gl/s5DPs.

Geografska oblast:

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://goo.gl/1HBjY.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv će biti otvoren tokom marta 2013. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://goo.gl/fN8UA.

Trajanje projekta:

Početak realizacije projekta planiran je za maj 2013. godine.

Ograničenja:

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://goo.gl/4jVhh.

Posebni zahtevi:

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://goo.gl/2520H.

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije

Nemanjina 34

11000, Beograd

Srbija

Tel. : +381 (11) 30 61 100, 30 61 102, 30 61 103

Faks : +381 (11) 30 61 110

E-mail : office@seio.gov.rs

90. Kancelarija za Kosovo i Metohiju

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Finansiranje projektnih delatnosti organizacija civilnog društva čije su aktivnosti vezane isključivo za prostor Kosova i Metohije.

Cilj programa/projekta

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://www.kim.gov.rs/sr/.

Oblast podrške

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://www.kim.gov.rs/sr/.

Geografska oblast:

Kosovo i Metohija

Ko može da konkuriše?

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://www.kim.gov.rs/sr/.

Konkursna procedura i vremenski rok

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://www.kim.gov.rs/sr/.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://www.kim.gov.rs/sr/.

Trajanje projekta:

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://www.kim.gov.rs/sr/.

Ograničenja:

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://www.kim.gov.rs/sr/.

Posebni zahtevi:

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://www.kim.gov.rs/sr/.

Kontakt

Kancelarija za Kosovo i Metohiju

Bulevar Mihaila Pupina 2

11070, Beograd

Srbija

Tel. : +381 (11) 2137 866

Faks : +381 (11) 311 7169

91. Kancelarija za ljudska i manjinska prava

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji za program "Kalendar ljudskih prava"

Cilj programa/projekta:

Cilj je unapređivanje ljudskih i manjinskih prava u Republici Srbiji.

Oblast podrške

1) Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema pojedinim grupama građana, kao što su: pripadnici nacionalnih manjina, osobe sa invaliditetom, žene, deca, mladi, grupe ugrožene na osnovu rodnog identiteta i seksualne orijentacije i druge ranjive grupe građana.

2) Borba protiv diskriminacije i podizanja svesti javnosti o značaju tolerancije, ravnopravnosti i poštovanja različitosti.

3) Unapređenje i zaštita ljudskih prava u kontekstu obeležavanja međunarodnih praznika i datuma u skladu sa "Kalendarom ljudskih prava 2012‟ koji promoviše Kancelarija za ljudska i manjinska prava. Reč je o programu koji podrazumeva da svaki mesec u godini bude posvećen, odnosno obeležen nizom aktivnosti koje će doprineti unapređenju položaja određene grupe/manjine, promociji vrednosti i načela neotuđivosti osnovnih ljudskih prava. Izbor oblasti/teme prati međunarodne praznike Ujedinjenih nacija, kao i druge praznike koji se obeležavaju na međunarodnom nivou.

Geografska oblast:

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na konkursu imaju isključivo udruženja koja su upisana u registar koji se vodi u Agenciji za privredne registre.

Detaljnije informacije možete pogledati na veb-stranici: http://www.ljudskaprava.gov.rs.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv će biti otvoren tokom marta, aprila, jula, avgusta i septembra 2013. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Detaljnije informacije možete pogledati na veb-stranici: http://www.ljudskaprava.gov.rs.

Trajanje projekta

Detaljnije informacije možete pogledati na veb-stranici: http://www.ljudskaprava.gov.rs

Ograničenja

Detaljnije informacije možete pogledati na veb-stranici: http://www.ljudskaprava.gov.rs

Posebni zahtevi

Detaljnije informacije možete pogledati na veb-stranici: http://www.ljudskaprava.gov.rs.

Kontakt

Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070, Novi Beograd

Srbija

011/31 17 656

E-mail: nvo.konkursi@ljudskaprava.gov.rs, sek.uzljp@ljudskaprava.gov.rs

92. Kancelarija za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza između matične države i dijaspore

Cilj programa/projekta

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj:

1) upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta;

2) unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i dijaspore.

Oblast podrške

Tematska oblast konkursa Kancelarije je: poboljšanje položaja državljanina Republike Srbije koji žive izvan Republike Srbije i stvaranje uslova za njihovo uključivanje u politički, ekonomski i kulturni život Republike Srbije - vezivanje pripadnika dijaspore za maticu, podsticanje investiranja dijaspore u Srbiji, očuvanje nacionalnog identiteta pripadnika dijaspore i povratak poverenja dijaspore u Srbiju.

Geografska oblast:

Dijaspora

Ko može da konkuriše?

1) organizacije u dijaspori,

2) organizacije civilnog društva čije je sedište u Republici Srbiji.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv će biti otvoren tokom marta i septembra 2013. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.dijaspora.gov.rs.

Trajanje projekta:

Trajanje projekta može da bude maksimalno šest meseci.

Ograničenja:

Pravo učešća na konkursu nemaju:

1) direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava,

2) pojedinci,

3) privredni subjekti.

Posebni zahtevi:

Posebno će se stimulisati projekti koji za cilj imaju umrežavanje naših organizacija u dijaspori.

Naziv programa:

Konkurs za podršku projektima Srba u regionu

Cilj programa/projekta

Poboljšanje položaja državljanina Republike Srbije koji žive izvan Republike Srbije i stvaranje uslova za njihovo uključivanje u politički, ekonomski i kulturni život.

Oblast podrške

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.dijaspora.gov.rs.

Geografska oblast:

Region

Ko može da konkuriše?

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.dijaspora.gov.rs.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv će biti otvoren krajem marta i septembra 2013. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.dijaspora.gov.rs.

Trajanje projekta:

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.dijaspora.gov.rs.

Ograničenja:

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.dijaspora.gov.rs.

Posebni zahtevi:

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.dijaspora.gov.rs.

Kontakt

Kancelarija za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu

Vase Čarapića 20

11000, Beograd

Srbija

Tel. : +381 11 2638 033

Faks : +381 11 2636 815

E-mail : info@dijaspora.gov.rs, komunikacije@dijaspora.gov.rs

93. Kancelarija za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs u okviru Plana realizacije projekta "Unapređenje verske kulture, verskih sloboda i tolerancije"

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste afirmacija, zaštita i razvoj srpske kulturne baštine i njeno prezentovanje; podsticanje verskog kulturnog stvaralaštva; afirmacija, zaštita i razvoj verske kulture kao činioca etničkog i kulturnog identiteta nacionalnih manjina u Srbiji

Oblast podrške

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://bit.ly/ZflLaT.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://bit.ly/ZflLaT.

Konkursna procedura i vremenski rok

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://bit.ly/ZflLaT.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa: http://bit.ly/ZflLaT.

Trajanje projekta

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa: http://bit.ly/ZflLaT.

Ograničenja

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa: http://bit.ly/ZflLaT.

Posebni zahtevi

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa: http://bit.ly/ZflLaT.

Kontakt

Kancelarija za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070, Novi Beograd

Srbija

Tel. : +381 (0)11 31 12 811; 31 12 861

Faks : +381 (0)11 31 13 527

94. Komesarijat za izbeglice i migracije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Javni poziv za finansiranje predloga programa od značaja za populaciju izbeglica, interno raseljenih lica, tražilaca azila i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji

Cilj programa/projekta:

Javni poziv usmeren je ka podršci projektima i programima koji su usmereni na istraživanja od značaja za utvrđivanje stanja i potreba korisničke populacije u procesu integracija, reintegracija i prilikom ostvarivanja održivog povratka, projekte pravne i drugih vidova pomoći, kao i projekte unapređenja informisanosti u oblastima od značaja za korisničku populaciju.

Oblast podrške:

Više videti na veb-stranici: http://bit.ly/10mPXpe.

Geografska oblast:

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkursu mogu da učestvuju OCD, registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje se bave pitanjima od značaja za gorenavedene kategorije korisnika.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna dokumentacija dostavlja se Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva. Konkursna dokumentacija, sa napomenom za "Javni poziv za finansiranje predloga programa", predaje se lično na pisarnici Komesarijata za izbeglice i migracije, Narodnih heroja br. 4, Novi Beograd, svakog radnog dana od 8.30 do 16.30 časova ili se dostavlja poštom preporučeno.

Konkurs je otvoren do 30. marta 2013. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos sredstava po zahtevu iznosi 50.000 dinara, dok maksimalni iznos sredstava po zahtevu iznosi 500.000 dinara.

Trajanje projekta:

Početak realizacije projekta planiran je od maja 2013. godine.

Ograničenja:

Neblagovremene i nepotpune prijave će biti izuzete iz razmatranja.

Posebni zahtevi

• ispunjavanje uslova u pogledu ciljeva programa: stepen ostvarivanja cilja programa i stepen mogućnosti unapređenja položaja krajnjih korisnika programa;

• teritorijalne zastupljenosti programa;

• kapaciteti za realizaciju programa – broj lica angažovanih na programu, znanje, iskustvo i stručnost angažovanih lica;

• prethodnog iskustvo podnosioca programa na realizaciji sličnih programa;

• održivost programa.

Kontakt

Komesarijat za izbeglice i migracije

Ivana Anić Ćurko i Jelena Marić

011/28 57 574, 011/ 31 29 587

E-mail: jelena.maric@kirs.gov.rs, ivana.curko@kirs.gov.rs

Naziv programa:

Javni poziv za finansiranje predloga programa od značaja za populaciju izbeglica, interno raseljenih lica, tražilaca azila i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji

Cilj programa/projekta:

Javni poziv za finansiranje programa usmerenih ka obeležavanju datuma od značaja za izbegličku populaciju i realizaciju aktivnosti usmerenih ka očuvanju kulturnog identiteta izbeglica i interno raseljenih lica

Oblast podrške:

Više videti na veb-stranici: http://www.kirs.gov.rs/.

Geografska oblast:

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkursu mogu da učestvuju organizacije civilnog društva , registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje se bave pitanjima od značaja za gorenavedene kategorije korisnika.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs će biti otvoren od 01. jula 2013. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više videti na veb-stranici: http://www.kirs.gov.rs/.

Trajanje projekta:

Početak realizacije projekta planiran je od avgusta 2013. godine.

Ograničenja:

Neblagovremene i nepotpune prijave će biti izuzete iz razmatranja.

Posebni zahtevi:

Više videti na veb-stranici: http://www.kirs.gov.rs/.

Kontakt

Komesarijat za izbeglice i migracije

Ivana Anić Ćurko i Jelena Marić

011/28 57 574, 011/ 31 29 587

E-mail: jelena.maric@kirs.gov.rs, ivana.curko@kirs.gov.rs

Naziv programa:

Javni poziv za finansiranje predloga programa od značaja za populaciju izbeglica, interno raseljenih lica, tražilaca azila i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji

Cilj programa/projekta:

Javni poziv namenjen finansiranju programa/projekata usmerenih ka olakšanom ostvarivanju prava, integraciji i reintegraciji migrantskih grupa

Oblast podrške:

Više videti na veb-stranici: http://www.kirs.gov.rs/.

Geografska oblast:

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkursu mogu da učestvuju OCD, registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje se bave pitanjima od značaja za gore navedene kategorije korisnika.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs će biti otvoren od 15. septembra 2013. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više videti na veb-stranici: http://www.kirs.gov.rs/.

Trajanje projekta:

Početak realizacije projekta planiran je od novembra 2013. godine.

Ograničenja:

Neblagovremene i nepotpune prijave će biti izuzete iz razmatranja.

Posebni zahtevi:

Više videti na veb-stranici: http://www.kirs.gov.rs/.

Kontakt

Komesarijat za izbeglice i migracije

Ivana Anić Ćurko i Jelena Marić

011/28 57 574, 011/ 31 29 587

E-mail: jelena.maric@kirs.gov.rs, ivana.curko@kirs.gov.rs.

95. Mikro razvoj

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Kreditni program i program nefinansijskih usluga

Cilj programa/projekta

Mikrorazvoj je domaća organizacija čiji je cilj unapređenje socijalnog i ekonomskog životnog standarda početnika u biznisu, malih preduzetnika, nezaposlenih, siromašnih i marginalizovanih grupa marginalizovane grupe.

Oblast podrške

Mikrozajmovi su specijalno prilagođeni preduzetnicima koji nemaju pristup ili imaju otežan pristup kreditima kod poslovnih banaka. Zajmovi su namenski, i to za nabavku osnovnih sredstava ili za obrtna sredstva, da počnete novi ili razvijate postojeći posao. Krediti se u saradnji sa našom poslovnom bankom isplaćuju i vraćaju u dinarima.

Cilj programa stručnog osposobljavanja (program nefinansijskih usluga) jeste unapređenje veština i znanja korisnika programa, a radi prilagođavanja njihovih zanimanja potrebama tržišta rada i njihovog daljeg zaposlenja/samozaposlenja. Program obuhvata teoretsku i praktičnu obuku.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

U okviru našeg programa podrške mikrobiznisa su sledeći kreditni proizvodi koje podižete preko naše poslovne banke:

Mikroklasik

Ciljne grupe: start-up, odnosno početnici u poslu, preduzetnici koji unapređuju svoje biznise i čije su delatnosti registrovane do tri meseca, zaposleni koji se bave dopunskom delatnošću, poljoprivrednici. Kao izuzetno ranjive grupe, FMR podržava izbeglice, bivše izbeglice i raseljena lica.

Mikropreduzetnik

Ciljna grupa: preduzetnici koji imaju registrovane delatnosti duže od tri meseca, registrovana poljoprivredna gazdinstva.

Mikrodom

Ciljna grupa: izbeglice i raseljena lica sa Kosova kojima je potrebno da osnovnom adaptacijom, bazičnom rekonstrukcijom ili izgradnjom kuće ili stana unaprede uslove stanovanja i dostojanstvenijeg življenja.

Korisnici programa stručnog osposobljavanja su izbegla i raseljena lica čija stručna sprema ne odgovara potrebama tržišta, a pokazuju inicijativu za zaposlenje/samozaposlenje. Više informacija o ovom programu možete pronaći na: http://www.mdf.org.rs/program-nefinansijskih-usluga.html.

Konkursna procedura i vremenski rok

Procedura je jednostavna. Pozovite ili posetite jednu od kancelarija FMR-a. Razgovarajte sa našim službenikom. Popunite prijavu za kredit ili stručno osposobljavanje i prikupite potrebnu dokumentaciju. Naši službenici će vam pomoći u popunjavanju aplikacije, kao i dobrim poslovnim savetima.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Mikroklasik

20.000–500.000 dinara

Mikropreduzetnik

20.000–500.000 dinara

Mikrodom

20.000–500.000 dinara

Trajanje projekta

Mikroklasik

6–36 meseci

Mikropreduzetnik

6–36 meseci

Mikrodom

6–48 meseci

Ograničenja

Više informacija možete pronaći na: http://www.mdf.org.rs/program-mikrozajmova.html.

Posebni zahtevi

Više informacija možete pronaći na: http://www.mdf.org.rs/program-mikrozajmova.html.

Kontakt

Mikrorazvoj

Svetozara Markovića 17/16

11000, Beograd, Srbija

Tel/Fax: +381 11 30 30 667; 30 30 669

E-mail: office@mdf.org.rs

Web: www.mdf.org.rs;

Cara Dušana 52

18000 Niš 

Tel: +381 18 52 63 12;

Obilićeva 34

34000 Kraljevo

Tel: +381 36 31 12 94;

Nemanjina 52

31000 Užice

Tel: +381 31 51 36 66

96. Ministarstvo kulture i informisanja

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i umetničkih projekata, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2013. godinu

Cilj programa/projekta

Cilj predstavlja oblast savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija – Konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i umetničkih projekata, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2013. godinu.

Oblast podrške

1) muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);

2) scensko stvaralaštvo i intepretacije (oblasti: drama, opera, balet i ples);

3) vizuelna (likovna i primenjena) umetnost, multimediji i arhitektura;

4) književnost – manifestacije i nagrade;

5) izdavačka delatnost – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture;

6) kinematografija i audio-vizuelno stvaralaštvo (samo filmski festivali, manifestacije, radionice i kolonije);

7) izvorno narodno i amatersko stvaralaštvo;

8) naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;

9) kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji;

10) kulturne delatnosti Srba u inostranstvu;

11) kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom;

12) kulturne delatnosti dece i za decu i mlade.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Predlagač može biti pravno lice ili grupa fizičkih lica koji su državljani Republike Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Krajem tekuće godine, a odnosi se na projekte koji će biti realizovani tokom naredne godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Za dodatne informacije ili objašnjenja u vezi sa prijavljivanjem možete se obratiti na adresu: t.bojovic@kultura.gov.rs  ili telefonom na: 011 33 98 652 .

Web: http://www.kultura.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulturnog nasleđa za 2014. godinu

Cilj programa/projekta

Oblast zaštite kulturnog nasleđa

Oblast podrške

Konkurs se odnosi na projekte za zaštitu, očuvanje i prezentaciju:

1) nepokretnog kulturnog nasleđa;

2) arheološkog nasleđa;

3) muzejskog nasleđa;

4) arhivske građe;

5) nematerijalnog nasleđa;

6) stare i retke bibliotečke građe i

7) za bibliotečko-informacione delatnosti.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Predlagač može biti pravno lice ili grupa fizičkih lica koja su državljani Republike Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Najkasnije do 1. oktobra 2013. godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Za dodatne informacije ili objašnjenja u vezi sa prijavljivanjem možete se obratiti na adresu: t.bojovic@kultura.gov.rs  ili telefonom na :011 33 98 652 .

Web: http://www.kultura.gov.rs

Naziv programa

Konkurs iz oblasti javnog informisanja

Cilj programa/projekta

Više informacija će biti dostupne nakon objavljivanja konkursa: http://www.kultura.gov.rs

Oblast podrške

Oblast javnog informisanja 

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Predlagač može biti pravno lice ili grupa fizičkih lica koja su državljani Republike Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Krajem tekuće godine, a odnosi se na projekte koji će biti realizovani tokom naredne godine[14].

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Za dodatne informacije ili objašnjenja u vezi sa prijavljivanjem možete se obratiti na adresu: t.bojovic@kultura.gov.rs  ili telefonom na: 011 33 98 652 .

Web: http://www.kultura.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za Projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2013. godini

Cilj programa/projekta

Cilj ovog konkursa jeste obezbeđivanje finansijske podrške prevodima na strane jezike u inostranstvu, dela srpske književnosti i dela književnosti na jezicima nacionalnih manjina koje žive u Republici Srbiji, koje su objavile domaće profesionalne izdavačke kuće.

Oblast podrške

Književne oblasti za koje se može konkurisati su: poezija, proza, drama, književnost za decu (izuzimajući slikovnice i udžbenike), antologije i tematski izbori i teorijska dela iz oblasti kulture i umetnosti namenjena široj čitalačkoj publici.

Geografska oblast

/

Ko može da konkuriše?

Može konkurisati profesionalni strani izdavač registrovan isključivo ili pretežno za izdavačku delatnost van teritorije Republike Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijava mora biti poslata na adresu Ministarstva kulture i informisanja u zatvorenoj koverti sa nalepljenim obrascem O3. Rok za podnošenje predloga projekta je 29. mart 2013. godine. Za detaljnije informacije pogledajte na:

http://www.kultura.gov.rs/konkurs-za-projekat-prevodjenja-reprezentativnih-dela-srpske-knjizevnosti-u-inostranstvu-u-2013-godi.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Finansijska podrška Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije pokriva najviše do 50% cene prevoda dela za koje se konkuriše.

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Prijava mora biti poslata pre štampanja prevoda dela za koje se konkuriše. Prijava i ostala dokumentacija koja se odnosi na prijavu moraju biti na srpskom ili engleskom jeziku.

Kontakt

Za dodatne informacije ili objašnjenja u vezi sa prijavljivanjem možete se obratiti na adresu: t.bojovic@kultura.gov.rs  ili telefonom na: 011 33 98 652.

Web: http://www.kultura.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za sufinansiranje izdavanja prvih izdanja kapitalnih dela koja se objavljuju na srpskom jeziku u oblasti kulture i vrednih dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti u 2013. godini

Cilj programa/projekta

Konkurs se raspisuje radi prikupljanja predloga za sufinansiranje izdavanja prvih izdanja kapitalnih dela koja se objavljuju na srpskom jeziku u oblasti kulture i vrednih dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti u 2013. godini.

Oblast podrške

Pod pojmom "kapitalno delo" podrazumeva se izdavački projekat (edicija, enciklopedijsko izdanje, leksikografsko izdanje, monografija, antologija), koji značajno doprinosi unapređenju i razvoju kulture i nauke i predstavlja vrhunske umetničke vrednosti, iz sledećih oblasti:

 • književnosti;
 • umetnosti (istorija i teorija umetnosti, umetničke monografije, studije, istraživanja, pregledi svih umetničkih disciplina);
 • humanističkih i društvenih nauka u oblasti kulture.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica  sa sedištem na teritoriji Republike Srbije koja su registrovana za obavljanje izdavačke delatnosti.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave na konkurs podnose se od 29. decembra 2012. godine do 29. marta 2013. godine. Za detaljnije informacije pogledajte na: http://bit.ly/YaFb7B.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Na konkursu se neće razmatrati katalozi izložbi, slikovnice i publikacije za decu predškolskog uzrasta, atlasi geografskih karata, udžbenici, kao ni seminarski, diplomski, magistarski i doktorski radovi. Takođe, u obzir se neće uzimati publikacije čiji je planirani tiraž manji od 1.000 primeraka.

Posebni zahtevi

Izdavač može podneti najviše tri prijave na ovaj konkurs.

Kontakt

Za dodatne informacije ili objašnjenja u vezi sa prijavljivanjem možete se obratiti na adresu: t.bojovic@kultura.gov.rs  ili telefonom na: 011 33 98 652.

Web: http://www.kultura.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za otkup publikacija za javne biblioteke na teritoriji Republike Srbije, objavljenih u 2012. godini

Cilj programa/projekta

Ministarstvo kulture i informisanja otkupiće odabrane naslove prvih izdanja publikacija objavljenih u 2012. godini.

Oblast podrške

Biće definisana objavljivanjem konkursa.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na konkursu imaju pravna i fizička lica  sa teritorije Republike Srbije koja se bave izdavačkom delatnošću.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs će biti otvoren tokom 2013. godine . Za detaljnije informacije redovno pratite:

http://www.kultura.gov.rs/contest.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Za dodatne informacije ili objašnjenja u vezi sa prijavljivanjem možete se obratiti na adresu: t.bojovic@kultura.gov.rs  ili telefonom na: 011 33 98 652.

Web: http://www.kultura.gov.rs

[14] Više o konkursi u oblasti javnog informisanja možete pogledati na: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/Konkursi/konkurs_inf.htm

97. Ministarstvo omladine i sporta

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za posebne programe u oblasti sporta u Republici Srbiji

Cilj programa/projekta

Podsticanje, razvijanje i vrednovanje izuzetnih ispoljavanja i postignuća mladih kroz nagrađivanje i stipendiranje studenata. Kontinuiranim pružanjem finansijske podrške mladim talentima poboljšaće se položaj mladih u društvu i njihova aktivna uloga u društvenom životu.

Oblast podrške

Posebni programi moraju biti iz oblasti opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenog u članu 114. stav 1. tač. 9)-12) Zakona o sportu:

1) aktivnosti na ispunjavanju međunarodnih obaveza u sportu i razvijanje sporta i saradnje sa organizacijama iz dijaspore;

2) sprečavanje negativnih pojava u sportu (doping, nasilje i nedolično ponašanje);

3) naučni skupovi, istraživačko-razvojni i naučno-istraživački projekti u sportu i izdavanje sportskih publikacija od nacionalnog značaja;

4) unapređenje rekreativnog sporta, promocija i podsticanje bavljenja sportom svih građana Republike Srbije, a naročito dece, žena, omladine i osoba sa invaliditetom.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Predloge posebnih programa mogu podneti:

1) Olimpijski komitet Srbije (OKS), u svoje ime i u ime nacionalnih granskih saveza olimpijskih sportova, svojih članova;

2) Paraolimpijski komitet Srbije (PKS), u svoje ime i u ime nacionalnih granskih saveza paraolimpijskih sportova, svojih članova;

3) Sportski savez Srbije (SSS), u svoje ime i u ime nacionalnih granskih saveza neolimpijskih sportova i teritorijalnih sportskih saveza, svojih članova;

4) nacionalni granski sportski savezi preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji, koji nisu članovi OKS, POKS ili SSS;

5) strukovna udruženja;

6) sportski klubovi.

Konkursna procedura i vremenski rok[15]

Prijava se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu. Sva obavezna i prateća dokumentacija kao i CD, moraju biti dostavljeni u jednoj koverti ili paketu.

KONKURS JE OTVOREN DO 2. marta 2013. godine, s tim da se izuzetno, u posebno opravdanim slučajevima iz čl. 115. st. 4. Zakona o sportu, programi mogu prihvatiti i kada su podneti posle ovog roka.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju precizirani su konkursnom dokumentacijom koja se može preuzeti sa sajta: http://bit.ly/102iFcG.

Kontakt

Za dodatne informacije ili objašnjenja u vezi sa prijavljivanjem možete se obratiti na adresu: zorica.arsenic@mos.gov.rs.

Web: http://www.mos.gov.rs/sektor_za_sport

Sektor za omladinu Ministarstva omladine i sporta

Naziv programa:

Konkurs za finansiranje projekata udruženja mladih u cilju podizanja njihovih kapaciteta

Cilj programa/projekta

Cilj ovog programa jeste pružanje podrške za razvoj omladinskog aktivizma 

Oblast podrške

Detaljnije o konkursu pogledajte na: http://www.mos.gov.rs/preuzmi/1.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkurs se mogu prijaviti udruženja mladih koja ispunjavaju sledeće uslove:

1. da su registrovana na teritoriji Republike Srbije;

2. da su upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza ("Službeni glasnik RS", broj 1/12) koju vodi ministarstvo;

3. da su njihove projektne ideje odobrene na "Konkursu za podizanje kapaciteta udruženja mladih" iz 2012. godine i da su uspešno prošla obuku iz oblasti pripreme (pisanja) projekata i upravljanja projektnim ciklusom koje je organizovalo ministarstvo.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na zvaničnoj internet-prezentaciji ministarstva, na adresi www.mos.gov.rs, kao i na adresi: www.zamislizivot.org, a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Sektor za omladinu, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

Konkurs je otvoren od 18. februara do 15. marta 2013. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Udruženja mladih mogu da konkurišu za projekte maksimalne vrednosti do 150.000 dinara.

Trajanje projekta

Projekti mogu početi najranije 25. aprila 2013. godine i moraju se završiti najkasnije do 25. jula 2013. godine. Projekti moraju trajati najmanje dva meseca.

Ograničenja

Neprihvatljivi troškovi:

a) pokrivanje gubitaka ili dugovanja;

b) pristigle pasivne kamate;

v) kupovina zemlje ili zgrada;

g) stavke koje se već finansiraju iz drugih izvora;

d) plaćanje istih lica po različitom osnovu u okviru realizacije jednog projekta; jedno lice može obavljati više različitih funkcija i aktivnosti, npr. menadžer projekta i trener na projektu, ali ne može biti plaćeno iz budžeta projekta po oba osnova, već samo po jednom.

Posebni zahtevi

Poziv za podnošenje predloga projekata udruženja mladih koja su uspešno prošla obuku iz oblasti pripreme (pisanja) projekata, finansiranom od Ministarstva omladine i sporta tokom 2012. godine

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za omladinu

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070, Novi Beograd

Srbija

E-mail: omladina@mos.gov.rs

Web: www.mos.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za stručno-tehničku podršku podizanju kapaciteta udruženja mladih za realizaciju projekata

Cilj programa/projekta

U cilju podizanja kapaciteta nedovoljno iskusnih udruženja mladih i obezbeđenja uslova da se uključe u sprovođenje omladinskih aktivnosti usmerenih ka ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije za mlade, ministarstvo objavljuje Konkurs za stručno-tehničku podršku podizanju kapaciteta udruženja mladih za realizaciju projekata.

Oblast podrške

Detaljnije o konkursu pogledajte na: http://www.mos.gov.rs/preuzmi/2.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkurs se kao nosioci projekta mogu prijaviti udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi (u daljem tekstu: udruženja) koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije i koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza ("Službeni glasnik RS", broj 1/12), koju vodi ministarstvo

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na zvaničnoj internet-prezentaciji ministarstva, na adresi: www.mos.gov.rs, kao i na adresi: www.zamislizivot.org, a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta Sektor za omladinu, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

Konkurs je otvoren od 18. februara do 4. mart a 2013. godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Sredstva za projekte po ovom konkursu iznose do 1.000.000,00 din.

Trajanje projekta

Očekuje se da se projekat realizuje u periodu 1. aprila–1. septembra 2013. godine (5 meseci).

Ograničenja

Neprihvatljivi troškovi:

a) pokrivanje gubitaka ili dugovanja;

b) pristigle pasivne kamate;

v) kupovina zemlje ili zgrada;

g) stavke koje se već finansiraju iz drugih izvora;

d) plaćanje istih lica po različitom osnovu u okviru realizacije jednog projekta. Jedno lice može obavljati više različitih funkcija i aktivnosti, npr. menadžer projekta i trener na projektu, ali ne može biti plaćeno iz budžeta projekta po oba osnova, već samo po jednom.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za omladinu

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070, Novi Beograd

Srbija

E-mail: omladina@mos.gov.rs

Web: www.mos.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za podizanje kapaciteta udruženja

Cilj programa/projekta

Poziv za podnošenje predloga projektnih ideja udruženja u cilju obuke iz oblasti pripreme (pisanja) projekata i upravljanja projektnim ciklusom tokom 2013. godine

Oblast podrške

Konkurs je otvoren za podnošenje projektnih ideja u oblastima omladinskog sektora kojima se vrši društveno osnaživanje mladih, naročito kroz podsticanje volonterizma i omladinskog rada i izgradnju kapaciteta udruženja mladih i udruženja za mlade, a koji su usmereni ka ostvarivanju jednog ili više ciljeva Nacionalne strategije za mlade.

Detaljnije o konkursu pogledajte na: http://www.mos.gov.rs/preuzmi/3.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkurs se mogu prijaviti udruženja mladih i udruženja za mlade koja ispunjavaju sledeće uslove:

1. da su registrovana na teritoriji Republike Srbije;

2. da su upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza ("Službeni glasnik RS", broj 1/12) koju vodi ministarstvo;

3. da do sada nisu realizovala projekte ili nemaju dovoljno kapaciteta za samostalno sprovođenje projekata; da su osnovana u periodu 2010–2013. godine.

Konkursna procedura i vremenski rok

18. februara–4. marta 2013. godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Prilikom planiranja budžeta treba imati u vidu da maksimalni iznos sredstava za planirane aktivnosti ne može biti veći od 150.000,00 dinara.

Trajanje projekta

Vreme trajanja aktivnosti predviđenih projektnom idejom je do tri meseca, pri čemu treba planirati da projekti mogu početi najranije 15. juna 2013. godine i moraju se završiti najkasnije do 15. septembra 2013. godine.

Konkurs će biti otvoren do 4. marta 2013. godine.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Udruženja koja uspešno završe proces obuke iz oblasti pripreme (pisanja) projekata i upravljanja projektnim ciklusom i kao jedan od rezultata razviju svoje projektne ideje u predloge projekata biće pozvana da podnesu svoje predloge projekata Ministarstvu omladine i sporta u okviru posebnog konkursa koji će biti raspisan tokom maja 2013. godine.

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za omladinu

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070, Novi Beograd

Srbija

E-mail: omladina@mos.gov.rs

Web: www.mos.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za stručno-tehničku podršku podizanju kapaciteta udruženja za pripremu (pisanje) projekata i upravljanje projektnim ciklusom

Cilj programa/projekta

U cilju podizanja kapaciteta nedovoljno iskusnih udruženja mladih i udruženja za mlade i obezbeđenja uslova da se uključe u sprovođenje omladinskih aktivnosti usmerenih ka ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije za mlade.

Oblast podrške

Za realizaciju ovog konkursa ministarstvo će angažovati jedno udruženje koje će pružati stručno-tehničku podršku podizanju kapaciteta udruženja mladih i udruženja za mlade odabranih na "Konkursu za podizanje kapaciteta udruženja", raspisanom 18. februara 2013. godine.

Detaljnije o konkursu pogledajte na: http://www.mos.gov.rs/preuzmi/4.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkurs se kao nosioci projekta mogu prijaviti udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi (u daljem tekstu: udruženja) koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije i koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza ("Službeni glasnik RS", broj 1/12), koju vodi ministarstvo.

Konkursna procedura i vremenski rok

18. februara–4. marta 2013. godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Udruženja mogu da konkurišu za projekat maksimalne vrednosti do 2.000.000 dinara.

Trajanje projekta

Očekuje se da se projekat realizuje u periodu 1. aprila–1. novembra 2013. godine (7 meseci).

Ograničenja

Neprihvatljivi troškovi:

a) pokrivanje gubitaka ili dugovanja;

b) pristigle pasivne kamate;

v) kupovina zemlje ili zgrada;

g) stavke koje se već finansiraju iz drugih izvora;

d) plaćanje istih lica po različitom osnovu u okviru realizacije jednog projekta; jedno lice može obavljati više različitih funkcija i aktivnosti, npr. menadžer projekta i trener na projektu, ali ne može biti plaćeno iz budžeta projekta po oba osnova, već samo po jednom.

Posebni zahtevi

Od odabranog udruženja koje sprovodi stručno-tehničku podršku u realizaciji ovog konkursa se očekuje da sve aktivnosti na projektu sprovodi u koordinaciji sa ministarstvom.

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za omladinu

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070, Novi Beograd

Srbija

E-mail: omladina@mos.gov.rs

Web: www.mos.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za realizaciju i afirmisanje međunarodne saradnje u oblastima omladinskog sektora i sufinansiranje programa i projekata koji se sufinansiraju iz sredstava IPA fondova i sredstava drugih međunarodnih donatora

Cilj programa/projekta

U cilju unapređenja međunarodne i regionalne saradnje u oblasti omladinske politike i osnaživanja mladih za veće učešće u društvu i međunarodnoj zajednici, kao i stvaranja uslova za sufinansiranje projekata odobrenih od Evropske komisije i bilateralnih donatora, a koji su usmereni ka aktivnom učešću mladih u realizaciji Nacionalne strategije za mlade u oblastima međunarodne saradnje.

Oblast podrške

Ovaj deo konkursa je otvoren za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora kojima se realizuje i afirmiše međunarodna saradnja u oblastima omladinskog sektora, a kroz ostvarivanje jednog ili više ciljeva Nacionalne strategije za mlade. Udruženja, zadužbine i fondacije, mogu da konkurišu za finansiranje i sufinansiranje sledećih projekata i programa:

DEO KONKURSA (A) – Realizacija i afirmisanje međunarodne saradnje u oblastima omladinskog sektora

1) projekti i programi međunarodne saradnje koji se organizuju u Srbiji i inostranstvu;

2) projekti i programi kojima se podstiče mobilnost i informisanje mladih;

3) projekti i programi kojima se podstiče tolerancija;

4) projekti i programi kojima se ostvaruje međunarodna saradnja sa omladinskim organizacijama iz država i entiteta sa kojima imamo potpisane međunarodne bilateralne sporazume o saradnji u oblasti omladinske politike (Grčka, Holandija, Republika Srpska, Slovačka, Ukrajina, Azerbejdžan, Makedonija, Portugal, Bosna i Hercegovina i Turska)

DEO KONKURSA (B) – Sufinansiranje programa i projekata koji se finansiraju iz sredstava IPA fondova i sredstava drugih međunarodnih donatora

Ovaj deo konkursa je otvoren za sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koji se finansiraju iz sredstava IPA fondova i sredstava drugih međunarodnih donatora, pri čemu će se sredstva odobravati isključivo na osnovu odobrenog projekta i zaključenog ugovora sa donatorom.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkurs se kao nosioci projekta mogu prijaviti udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi (u daljem tekstu: udruženja) koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije i koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza ("Službeni glasnik RS", broj 1/12), koju vodi ministarstvo, kao i zadužbine i fondacije, osnovane u smislu Zakona o zadužbinama i fondacijama ("Službeni glasnik RS", broj 88/10), koje u svom statutu, pored ostalog, imaju prepoznat kao opštekorisni cilj i aktivnosti vezane za brigu o mladima.

Konkursna procedura i vremenski rok

18. februar–4. mart 2013. godine

Konkurs za realizaciju i afirmisanje međunarodne saradnje u oblastima omladinskog sektora i sufinansiranje programa i projekata koji se sufinansiraju iz sredstava IPA fondova i sredstava drugih međunarodnih donatora će biti objavljen još jednom tokom 2013. godine, početkom maja, za one projekte čije aktivnosti počinju najranije 1. jula 2013. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Udruženja, zadužbine i fondacije, u skladu sa svojim kapacitetima i mogućnostima, mogu da konkurišu za projekte maksimalne vrednosti do 2.000.000 dinara za deo konkursa (A), odnosno za sufinansiranje projekta u maksimalnoj vrednosti do 1.000.000 dinara za deo konkursa (B).

Trajanje projekta

Projekti mogu početi najranije 1. aprila 2013. godine i moraju se završiti najkasnije do 15. decembra 2013. godine. Projekti moraju trajati najmanje jedan mesec.

Ograničenja

Neprihvatljivi troškovi:

a) pokrivanje gubitaka ili dugovanja;

b) pristigle pasivne kamate;

v) kupovina zemlje ili zgrada;

g) stavke koje se već finansiraju iz drugih izvora;

d) plaćanje istih lica po različitom osnovu u okviru realizacije jednog projekta; jedno lice može obavljati više različitih funkcija i aktivnosti, npr. menadžer projekta i trener na projektu, ali ne može biti plaćeno iz budžeta projekta po oba osnova, već samo po jednom.

Posebni zahtevi

Prijave će se smatrati nevažećim, odnosno neće biti uzete u razmatranje, ukoliko je:

- poslata nakon roka predviđenog ovim konkursom;

- poslata na drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) ili isporučena na drugu adresu.

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za omladinu

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070, Novi Beograd

Srbija

E-mail: omladina@mos.gov.rs

Web: www.mos.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za izbor Resurs centara u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih i promocije programa MLADI SU ZAKON

Cilj programa/projekta

U cilju podsticanja i promocije aktivizma i volonterizma mladih, Ministarstvo omladine i sporta je početkom 2010. godine pokrenulo program MLADI SU ZAKON koji se u saradnji sa partnerima iz civilnog sektora, Resurs centrima širom Srbije, uspešno realizuje četvrtu godinu za redom.

Oblast podrške

DEO KONKURSA (A) – Izbor Resurs centara u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih

Za realizaciju ovog konkursa, ministarstvo će angažovati više udruženja – Resurs centara koji će pružati podršku u procesu podsticanja aktivizma i volonterizma mladih, sa tendencijom da za svaki okrug u Srbiji bude odabran jedan Resurs centar.

DEO KONKURSA (B) – Podrška u cilju promocije programa MLADI SU ZAKON

Za realizaciju ovog konkursa, Ministarstvo omladine i sporta angažovaće jedno udruženje koje će pružati podršku u procesu promocije programa MLADI SU ZAKON.

Detaljnije o konkursu pogledajte na: http://www.mos.gov.rs/preuzmi/6.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkurs se kao nosioci projekta mogu prijaviti udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi (u daljem tekstu: udruženja) koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije i koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza ("Službeni glasnik RS", broj 1/12), koju vodi ministarstvo.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na zvaničnoj internet-prezentaciji ministarstva, na adresi: www.mos.gov.rs, kao i na adresi www.zamislizivot.org, a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Sektor za omladinu, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

18. februara – 4. marta 2013. godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Udruženja mogu da konkurišu za projekte maksimalne vrednosti do 1.900.000 dinara za deo konkursa (A), odnosno za projekat maksimalne vrednosti do 5.500.000 dinara za deo konkursa (B).

Trajanje projekta

Očekuje se da se projekti realizuju u periodu 1. aprila 2013–1. decembra 2013. godine za deo konkursa (A), odnosno u periodu 1. aprila–31. decembra 2013. godine za deo konkursa (B).

Ograničenja

Neprihvatljivi troškovi:

a) pokrivanje gubitaka ili dugovanja;

b) pristigle pasivne kamate;

v) kupovina zemlje ili zgrada;

g) stavke koje se već finansiraju iz drugih izvora;

d) plaćanje istih lica po različitom osnovu u okviru realizacije jednog projekta. Jedno lice može obavljati više različitih funkcija i aktivnosti, npr. menadžer projekta i trener na projektu, ali ne može biti plaćeno iz budžeta projekta po oba osnova, već samo po jednom.

Posebni zahtevi

Prijave će se smatrati nevažećim, odnosno neće biti uzete u razmatranje ukoliko je:

- poslata nakon roka predviđenog ovim konkursom;

- poslata na drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) ili isporučena na drugu adresu.

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za omladinu

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070, Novi Beograd

Srbija

E-mail: omladina@mos.gov.rs

Web: www.mos.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za podršku radu i umrežavanje kancelarija za mlade

Cilj programa/projekta

U cilju pružanja podrške sprovođenju Nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou, umrežavanju kancelarija za mlade, radu i promociji Asocijacije kancelarija za mlade, kao i pružanja stručne podrške lokalnim samoupravama u razvoju omladinske politike na lokalnom nivou i realizaciji aktivnosti kancelarija za mlade u skladu sa njihovim mogućnostima i prioritetima.

Oblast podrške

DEO KONKURSA (A) – Podrška lokalnim samoupravama u razvoju omladinske politike na lokalnom nivou i realizaciji aktivnosti kancelarija za mlade. Za realizaciju ovog konkursa ministarstvo će angažovati jedno udruženje koje će pružati stručno-tehničku podršku lokalnim samoupravama u razvoju omladinske politike na lokalnom nivou i realizaciji aktivnosti kancelarija za mlade.

DEO KONKURSA (B) – Podrška umrežavanju kancelarija za mlade i njihovoj promociji kroz rad Asocijacije kancelarija za mlade. Za realizaciju ovog konkursa ministarstvo će angažovati jedno udruženje koje će pružati podršku u procesu umrežavanja kancelarija za mlade i njihove promocije kroz rad Asocijacije kancelarija za mlade.

Detaljnije o konkursu pogledajte na: http://www.mos.gov.rs/preuzmi/7.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkurs se kao nosioci projekta mogu prijaviti udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi (u daljem tekstu: udruženja) koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije i koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza ("Službeni glasnik RS", broj 1/12), koju vodi ministarstvo.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na zvaničnoj internet-prezentaciji ministarstva, na adresi: www.mos.gov.rs, kao i na adresi: www.zamislizivot.org, a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Sektor za omladinu, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

18. februara–4. marta 2013. godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Udruženja mogu da konkurišu za projekat maksimalne vrednosti do 7.000.000 dinara za deo konkursa (A), odnosno za projekat maksimalne vrednosti do 6.000.000 dinara za deo konkursa (B).

Trajanje projekta

Očekuje se da se projekat realizuje u periodu 15. marta 2013–31. januara 2014. godine za deo konkursa (A), odnosno u periodu 1. aprila–31. decembar 2013. godine za deo konkursa (B).

Ograničenja

Neprihvatljivi troškovi:

a) pokrivanje gubitaka ili dugovanja;

b) pristigle pasivne kamate;

v) kupovina zemlje ili zgrada;

g) stavke koje se već finansiraju iz drugih izvora;

d) plaćanje istih lica po različitom osnovu u okviru realizacije jednog projekta; jedno lice može obavljati više različitih funkcija i aktivnosti, npr. menadžer projekta i trener na projektu, ali ne može biti plaćeno iz budžeta projekta po oba osnova, već samo po jednom.

Posebni zahtevi

Prijave će se smatrati nevažećim, odnosno neće biti uzete u razmatranje, ukoliko je:

- poslata nakon roka predviđenog ovim konkursom;

- poslata na drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) ili isporučena na drugu adresu.

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za omladinu

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070, Novi Beograd

Srbija        

E-mail: omladina@mos.gov.rs

Web: www.mos.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

Cilj programa/projekta

U cilju sprovođenja omladinskih aktivnosti usmerenih ka ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije za mlade i pružanja podrške mladima u organizovanju, društvenom delovanju, razvoju i ostvarivanju potencijala na ličnu i društvenu dobrobit.

Oblast podrške

Od udruženja, zadužbine ili fondacije se očekuje da predlože projekte na jednu od tema od posebnog značaja u skladu sa ciljevima Nacionalne strategije za mlade:

1. Zapošljavanje mladih i omladinsko preduzetništvo

2. Mladi u ruralnim sredinama

3. Zdravlje mladih i promocija zdravih stilova života

4. Jednake šanse

5. Tolerancija

6. Bezbednost

7. Volonterizam mladih

8. Održivi razvoj

9. Informisanje mladih

10. Omladinski rad

11. Otvorena tema koja je obuhvaćena opštim ciljem Nacionalne strategije za mlade, a koji nije obuhvaćen gorenavedenim temama.

Detaljnije o konkursu pogledajte na: http://mos.gov.rs/node/7483.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkurs se kao nosioci projekta mogu prijaviti udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi (u daljem tekstu: udruženja) koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije i koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza ("Službeni glasnik RS", broj 1/12), koju vodi ministarstvo, kao i zadužbine i fondacije, osnovane u smislu Zakona o zadužbinama i fondacijama ("Službeni glasnik RS", broj 88/10), koje u svom statutu, pored ostalog, imaju prepoznat kao opštekorisni cilj i aktivnosti vezane za brigu o mladima.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na zvaničnoj internet-prezentaciji ministarstva, na adresi www.mos.gov.rs, kao i na adresi: www.zamislizivot.org, a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Sektor za omladinu, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

20. februara–15. marta 2013. godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Udruženja, zadužbine i fondacije, u skladu sa svojim kapacitetima i mogućnostima, mogu da konkurišu za projekte maksimalne vrednosti do 4.000.000 dinara.

Trajanje projekta

Projekti mogu početi najranije 9. maja 2013. godine i moraju se završiti najkasnije do 20. novembra 2013. godine. Projekti moraju trajati najmanje četiri meseca.

Ograničenja

Neprihvatljivi troškovi:

a) pokrivanje gubitaka ili dugovanja;

b) pristigle pasivne kamate;

v) kupovina zemlje ili zgrada;

g) stavke koje se već finansiraju iz drugih izvora;

d) plaćanje istih lica po različitom osnovu u okviru realizacije jednog projekta; jedno lice može obavljati više različitih funkcija i aktivnosti, npr. menadžer projekta i trener na projektu, ali ne može biti plaćeno iz budžeta projekta po oba osnova, već samo po jednom.

Posebni zahtevi

Od projekta se očekuje da ima nacionalnu pokrivenost, odnosno učešće korisnika projekta iz najmanje 50% okruga u Srbiji.

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za omladinu

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070, Novi Beograd

Srbija

E-mail: omladina@mos.gov.rs

Web: www.mos.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za podršku karijernom vođenju i savetovanju mladih

Cilj programa/projekta

U cilju podsticanja sprovođenja aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja mladih, a posebno stipendista Fonda za mlade talente RS, podsticanja i jačanja saradnje sa poslodavcima, posebno u oblasti organizacije i realizacije prakse za zainteresovane stipendiste, kao i podizanja kapaciteta kancelarija za mlade u pružanju usluga karijernog vođenja i savetovanja.

Oblast podrške

DEO KONKURSA (A) – Administrativno-tehnička i stručna podrška Ministarstvu omladine i sporta u radu Centra za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata i promocije i sprovođenja Strategije karijernog vođenja i savetovanja. Za realizaciju ovog konkursa ministarstvo će angažovati jedno udruženje koje će pružati podršku ministarstvu.

DEO KONKURSA (B) – Podizanje kapaciteta kancelarija za mlade u pružanju usluga karijernog karijernog vođenja i savetovanja. Za realizaciju ovog konkursa ministarstvo će angažovati jedno udruženje koje će pružati podršku u procesu podizanja kapaciteta kancelarija za mlade u pružanju usluga karijernog karijernog vođenja i savetovanja.

Detaljnije o konkursu pogledajte na: http://mos.gov.rs/node/7484.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkurs se kao nosioci projekta mogu prijaviti udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi (u daljem tekstu: udruženja) koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije i koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza ("Službeni glasnik RS", broj 1/12), koju vodi ministarstvo.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na zvaničnoj internet-prezentaciji ministarstva, na adresi: www.mos.gov.rs, kao i na adresi: www.zamislizivot.org, a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Sektor za omladinu, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

20. februara–06. marta 2013. godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Udruženja mogu da konkurišu za projekat maksimalne vrednosti do 7.000.000 dinara za deo konkursa (A), odnosno za projekat maksimalne vrednosti do 4.000.000 dinara za deo konkursa (B).

Trajanje projekta

Očekuje se da se projekti realizuju u periodu 1. aprila–31. decembra 2013. godine i za deo konkursa (A) i za deo konkursa (B).

Ograničenja

Neprihvatljivi troškovi:

a) pokrivanje gubitaka ili dugovanja;

b) pristigle pasivne kamate;

v) kupovina zemlje ili zgrada;

g) stavke koje se već finansiraju iz drugih izvora;

d) plaćanje istih lica po različitom osnovu u okviru realizacije jednog projekta; jedno lice može obavljati više različitih funkcija i aktivnosti, npr. menadžer projekta i trener na projektu, ali ne može biti plaćeno iz budžeta projekta po oba osnova, već samo po jednom.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za omladinu

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070, Novi Beograd

Srbija

E-mail: omladina@mos.gov.rs

Web: www.mos.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za podršku programima kojima se ostvaruje javni interes u oblasti omladinskog sektora na lokalnom nivou, a koji se realizuju u saradnji udruženja/saveza i kancelarija za mlade

Cilj programa/projekta

U cilju unapređivanja saradnje udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza sa kancelarijama za mlade na ostvarivanju javnog interesa u oblastima omladinskog sektora na lokalnom nivou.

Oblast podrške

Za realizaciju ovog konkursa ministarstvo će angažovati više udruženja koja će u saradnji sa kancelarijom/kancelarijama za mlade razvijati i realizovati predviđene aktivnosti u skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, koje će se istovremeno realizovati u svim odabranim opštinama/gradovima širom Srbije.

Detaljnije o konkursu pogledajte na: http://www.mos.gov.rs/node/7487.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkurs se kao nosioci projekta mogu prijaviti udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi (u daljem tekstu: udruženja) koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije i koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza ("Službeni glasnik RS", broj 1/12), koju vodi ministarstvo.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na zvaničnoj internet-prezentaciji ministarstva, na adresi: www.mos.gov.rs, kao i na adresi: www.zamislizivot.org, a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Sektor za omladinu, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

20. februara–15. marta 2013. godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Udruženja mogu da konkurišu za projekat maksimalne vrednosti do:

a) 1.500.000 dinara za one opštine koje realizuju partnerstvo sa 3 kancelarije za mlade;

b) 1.000.000 dinara za one opštine koje realizuju partnerstvo sa 2 kancelarije za mlade;

v) 500.000 dinara za one opštine koje realizuju partnerstvo sa 1 kancelarijom za mlade.

Trajanje projekta

Predviđeno je da se ovaj program realizuje tokom celog perioda trajanja projekta (majseptembar 2013. godine).

Ograničenja

Neprihvatljivi troškovi:

a) pokrivanje gubitaka ili dugovanja;

b) pristigle pasivne kamate;

v) kupovina zemlje ili zgrada;

g) stavke koje se već finansiraju iz drugih izvora;

d) plaćanje istih lica po različitom osnovu u okviru realizacije jednog projekta; jedno lice može obavljati više različitih funkcija i aktivnosti, npr. menadžer projekta i trener na projektu, ali ne može biti plaćeno iz budžeta projekta po oba osnova, već samo po jednom.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za omladinu

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070, Novi Beograd

Srbija

E-mail: omladina@mos.gov.rs

Web: www.mos.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za podršku promociji evropskih mogućnosti za mlade

Cilj programa/projekta

U cilju podsticanja razmene znanja i iskustava u oblasti omladinske politike, kao i sprovođenja bilateralnih aktivnosti koje se realizuju sa zemljama sa kojima Ministarstvo omladine i sporta ima potpisane bilateralne sporazume o saradnji ili nastoji da ima u narednom periodu.

Oblast podrške

Konkretne obaveze odabranog udruženja pri realizaciji navedenog konkursa uključuju:

1. prijem stranih delegacija – što podrazumeva radne posete usmerene na razmenu znanja i iskustava u oblasti omladinske politike i sporta i/ili protokolarne posete sa ciljem potpisivanja sporazuma o saradnji – tokom 2013. godine, ministarstvo očekuje prijem delegacija Republike Slovačke, Republike Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine i Republike Turske;

2. organizacija 3 info dana u cilju informisanja predstavnika udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, aktivista kancelarija za mlade o evropskim mogućnostima za mlade;

3. podrška aktivnostima Nacionalnog komiteta za koordinaciju aktivnosti u oblasti borbe protiv govora mržnje na internetu;

4. organizacija radionice "Mobilnost mladih – perspektive održivog omladinskog turizma u regionu" u sklopu obeležavanja 1700 godina od Milanskog edikta (mobilnost kao sredstvo da se upoznaju druge kulture i tradicije, razvije solidarnost i osećaj pripadnosti Evropi);

5. štampa i distribucija četvrtog izdanja Evropskog pojmovnik za mlade, sa 40 pojmova od značaja za mlade ljude sa evropskog nivoa.

Detaljnije o konkursu pogledajte na: http://www.mos.gov.rs/node/7488.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkurs se kao nosioci projekta mogu prijaviti udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi (u daljem tekstu: udruženja) koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije i koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja

za mlade i njihovih saveza ("Službeni glasnik RS", broj 1/12), koju vodi ministarstvo.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na zvaničnoj internet-prezentaciji ministarstva, na adresi: www.mos.gov.rs, kao i na adresi: www.zamislizivot.org, a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Sektor za omladinu, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

20. februara–07. marta 2013. godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Udruženja mogu da konkurišu za projekat maksimalne vrednosti do 4.500.000 dinara.

Trajanje projekta

Očekuje se da se projekat realizuje u periodu 1. aprila 2013. godine–31. januara 2014. godine (10 meseci).

Ograničenja

Neprihvatljivi troškovi:

a) pokrivanje gubitaka ili dugovanja;

b) pristigle pasivne kamate;

v) kupovina zemlje ili zgrada;

g) stavke koje se već finansiraju iz drugih izvora;

d) plaćanje istih lica po različitom osnovu u okviru realizacije jednog projekta; jedno lice može obavljati više različitih funkcija i aktivnosti, npr. menadžer projekta i trener na projektu, ali ne može biti plaćeno iz budžeta projekta po oba osnova, već samo po jednom.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za omladinu

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070, Novi Beograd

Srbija

E-mail: omladina@mos.gov.rs

Web: www.mos.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za pisanje projekata i njihovo aktivnije uključivanje u programe Evropske unije i evropske integracije

Cilj programa/projekta

Za podršku u realizaciji ovog konkursa Ministarstvo omladine i sporta angažovaće jedno udruženje koje će sprovoditi obuku za pisanje projekata i vođenje projektnog ciklusa, pružiti administrativno-tehničku podršku u procesu evaluacije predloga projekata i biti zaduženo za praćenje i podršku realizaciji odabranih projekata udruženja.

Oblast podrške

Biće objavljeno nakon raspisivanja javnog poziva. Redovno pratite sajt: www.mos.gov.rs.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkurs se kao nosioci projekta mogu prijaviti udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi (u daljem tekstu: udruženja) koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije i koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza ("Službeni glasnik RS", broj 1/12), koju vodi ministarstvo.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na zvaničnoj internet-prezentaciji ministarstva, na adresi: www.mos.gov.rs, kao i na adresi: www.zamislizivot.org, a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Sektor za omladinu, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

Konkurs će biti otvoren tokom aprila 2013. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Biće objavljeno nakon raspisivanja javnog poziva. Redovno pratite sajt: www.mos.gov.rs.

Trajanje projekta

Biće objavljeno nakon raspisivanja javnog poziva. Redovno pratite sajt: www.mos.gov.rs.

Ograničenja

Biće objavljeno nakon raspisivanja javnog poziva. Redovno pratite sajt: www.mos.gov.rs.

Posebni zahtevi

Biće objavljeno nakon raspisivanja javnog poziva. Redovno pratite sajt: www.mos.gov.rs.

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za omladinu

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070, Novi Beograd

Srbija

E-mail: omladina@mos.gov.rs

Web: www.mos.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za administrativno-tehničku podršku u realizaciji i praćenju programa i projekata u oblastima omladinskog sektora

Cilj programa/projekta

U cilju obezbeđenja administrativno-tehničke i stručne podrške u realizaciji i praćenju programa i projekata udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza u oblastima omladinskog sektora.

Oblast podrške

Biće objavljeno nakon raspisivanja javnog poziva. Redovno pratite sajt: www.mos.gov.rs.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkurs se kao nosioci projekta mogu prijaviti udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi (u daljem tekstu: udruženja) koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije i koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja

za mlade i njihovih saveza ("Službeni glasnik RS", broj 1/12), koju vodi ministarstvo.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na zvaničnoj internetprezentaciji ministarstva, na adresi: www.mos.gov.rs, kao i na adresi: www.zamislizivot.org, a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Sektor za omladinu, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

Konkurs će biti otvoren tokom maja 2013. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Biće objavljeno nakon raspisivanja javnog poziva. Redovno pratite sajt: www.mos.gov.rs.

Trajanje projekta

Biće objavljeno nakon raspisivanja javnog poziva. Redovno pratite sajt: www.mos.gov.rs.

Ograničenja

Biće objavljeno nakon raspisivanja javnog poziva. Redovno pratite sajt: www.mos.gov.rs.

Posebni zahtevi

Biće objavljeno nakon raspisivanja javnog poziva. Redovno pratite sajt: www.mos.gov.rs.

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za omladinu

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070, Novi Beograd

Srbija

E-mail: omladina@mos.gov.rs

Web: www.mos.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za podizanje kapaciteta udruženja – poseban poziv za podnošenje predloga projekata udruženja koja su uspešno prošla obuku iz oblasti pripreme (pisanja) projekata i upravljanje projektnim ciklusom, finansiranom od strane Ministarstva omladine i sporta

Cilj programa/projekta

Biće objavljeno nakon raspisivanja javnog poziva. Redovno pratite sajt: www.mos.gov.rs.

Oblast podrške

Biće objavljeno nakon raspisivanja javnog poziva. Redovno pratite sajt: www.mos.gov.rs.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkurs se kao nosioci projekta mogu prijaviti udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi (u daljem tekstu: udruženja) koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije i koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza ("Službeni glasnik RS", broj 1/12), koju vodi ministarstvo.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na zvaničnoj internet-prezentaciji ministarstva, na adresi: www.mos.gov.rs, kao i na adresi: www.zamislizivot.org, a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Sektor za omladinu, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

Konkurs će biti otvoren tokom maja 2013. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Biće objavljeno nakon raspisivanja javnog poziva. Redovno pratite sajt: www.mos.gov.rs.

Trajanje projekta

Biće objavljeno nakon raspisivanja javnog poziva. Redovno pratite sajt: www.mos.gov.rs.

Ograničenja

Biće objavljeno nakon raspisivanja javnog poziva. Redovno pratite sajt: www.mos.gov.rs.

Posebni zahtevi

Biće objavljeno nakon raspisivanja javnog poziva. Redovno pratite sajt: www.mos.gov.rs.

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za omladinu

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070, Novi Beograd

Srbija

E-mail: omladina@mos.gov.rs

Web: www.mos.gov.rs

[15] Rok za konkurse je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja na veb-adresi: www.mos.gov.rs.

98. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa[16]:

Različiti konkursi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije raspisuju se periodično tokom godine.

Cilj programa/projekta

Zavisi od konkretnog konkursa. Videti pod "Oblast podrške″.

Oblast podrške

•Jačanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda na tržištu.

•Obezbeđivanje kvalitetne i zdravstveno ispravne hrane.

•Obezbeđivanje podrške životnom standardu za poljoprivrednike koji ne mogu svojom proizvodnjom da obezbede ekonomski opstanak na tržištu.

•Obezbeđivanje podrške ruralnom razvoju i zaštite životne sredine od negativnih uticaja poljoprivredne proizvodnje.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Detaljne informacije mogu se naći na:

http://www.mpt.gov.rs/articles/list_titles/315/1/poljoprivreda-konkursi.html?menu_id=103.

Konkursna procedura i vremenski rok

Detaljne informacije mogu se naći na:

http://www.mpt.gov.rs/articles/list_titles/315/1/poljoprivreda-konkursi.html?menu_id=103.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Detaljne informacije mogu se naći na:

http://www.mpt.gov.rs/articles/list_titles/315/1/poljoprivreda-konkursi.html?menu_id=103.

Trajanje projekta

Detaljne informacije mogu se naći na:

http://www.mpt.gov.rs/articles/list_titles/315/1/poljoprivreda-konkursi.html?menu_id=103.

Ograničenja

Detaljne informacije mogu se naći na:

http://www.mpt.gov.rs/articles/list_titles/315/1/poljoprivreda-konkursi.html?menu_id=103.

Posebni zahtevi

Detaljne informacije mogu se naći na:

http://www.mpt.gov.rs/articles/list_titles/315/1/poljoprivreda-konkursi.html?menu_id=103.

Kontakt

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

Info centar, Omladinskih brigada br. 1

Poslovna zgrada SIV–III

11070 Novi Beograd, Srbija

Tel: +381 11 260-7960; 260-7961

Fax: +381 11260-7961

E-mail: office@minpolj.gov.rs

Web: http://www.mpt.gov.rs

[16] Ministarstvo raspisuje raznovrsne konkurse u različitim periodima, pa sugerišemo redovnu proveru veb-sajta http://www.mpt.gov.rs radi provere novih potencijalnih izvora finansiranja.

99. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Javni poziv za finansiranje projekata i programa udruženja i drugih organizacija civilnog društva u 2013. godini, koje su osnovane radi ostvarivanja ciljeva u oblasti poboljšanja položaja boraca, veterana, osoba sa invaliditetom i porodica palih boraca

Cilj programa/projekta

Poboljšanja položaja boraca, veterana, osoba sa invaliditetom i porodica palih boraca

Oblast podrške

Detaljnije informacije možete naći na sajtu: http://www.minrzs.gov.rs/.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Detaljnije informacije možete naći na sajtu: http://www.minrzs.gov.rs/.

Konkursna procedura i vremenski rok

Objavljivanje javnog poziva planira se u novembru 2013. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti iznosi 1.000.000,00 po pojedinačnom projektu.

Trajanje projekta

Detaljnije informacije možete naći na sajtu: http://www.minrzs.gov.rs/.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Ministarstvo rada i socijalne politike,

Nemanjina 22–26

11000 Beograd

Srbija

E-mail: osobesainvaliditetom@minrzs.gov.rs

Web: www.minrzs.gov.rs

Naziv programa:

Javni konkurs Implementacija Akcionog plana za sprovođenje nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti

Cilj programa/projekta

Poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti

Oblast podrške

Biće objavljeno nakon raspisivanja javnog poziva. Redovno pratite sajt:

http://www.minrzs.gov.rs/.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše

Biće objavljeno nakon raspisivanja javnog poziva. Redovno pratite sajt:

http://www.minrzs.gov.rs/.

Konkursna procedura i vremenski rok

Planirano je da se javni poziv objavi tokom novembra 2013. godine.

Biće objavljeno nakon raspisivanja javnog poziva. Redovno pratite sajt:

http://www.minrzs.gov.rs/.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Biće objavljeno nakon raspisivanja javnog poziva. Redovno pratite sajt:

http://www.minrzs.gov.rs/.

Trajanje projekta

Očekuje se da se projekat realizuje u periodu januara 2014. godine–juna 2014. godine.

Ograničenja

Biće objavljeno nakon raspisivanja javnog poziva. Redovno pratite sajt:

http://www.minrzs.gov.rs/.

Posebni zahtevi

Biće objavljeno nakon raspisivanja javnog poziva. Redovno pratite sajt:

http://www.minrzs.gov.rs/.

Kontakt:

Ministarstvo rada i socijalne politike

Uprava za rodnu ravnopravnost

Nemanjina 22–26

11000 Beograd

Srbija

Web: www.minrzs.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za finansiranje svih udruženja u cilju poboljšanja pristupačnosti fizičkog okruženja, unapređenja prostorno-tehničkih uslova rada organizacija osoba sa invaliditetom i humanitarnih i drugih programa

Cilj programa/projekta

Poboljšanja pristupačnosti fizičkog okruženja, unapređenja prostorno-tehničkih uslova rada organizacija osoba sa invaliditetom i humanitarnih i drugih programa

Oblast podrške

Prioriteti:

1. poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja – podrazumeva projektne aktivnosti koje imaju za cilj uklanjanje arhitektonskih barijera kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo puno i ravnopravno učešće u životu zajednice;

2. unapređenje prostorno-tehničkih uslova rada organizacija osoba sa invaliditetom podrazumevaju adaptacije objekata u kojima se realizuju aktivnosti organizacije, kao i poboljšanje tehničkih uslova rada zaposlenih;

3. humanitarni i drugi programi koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i drugih marginalizovanih grupa.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Detaljnije informacije možete naći na sajtu: http://www.minrzs.gov.rs/.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijavni formati su dostupni na internet-adresi Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike: www.minrzs.gov.rs.

Predlozi projekata mogu se dostavljati u periodu od 21.01.2013. godine do 10.12.2013. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Detaljnije informacije možete naći na sajtu: http://www.minrzs.gov.rs/.

Trajanje projekta

Projekti iz 1. i 2. grupe prioriteta mogu imati maksimalno trajanje 3 meseca, dok projekti iz 3. grupe prioriteta mogu maksimalno trajati 12 meseci.

Ograničenja

Detaljnije informacije možete naći na sajtu: http://www.minrzs.gov.rs/.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Ministarstvo rada i socijalne politike,

Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom

11000 Beograd

Srbija

Web: www.minrzs.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Cilj programa/projekta

Poboljšanja kvaliteta života osoba sa invaliditetom

Oblast podrške

1) projekti koji za cilj imaju prevenciju institucionalizacije;

2) projekti koji za cilj imaju razvoj usluge podrške za samostan korisnika;

3) projekti koji za cilj imaju poboljšanje pristupačnosti za osobe sa invaliditetom;

4) projekti koji za cilj imaju jačanje kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Detaljnije informacije možete naći na sajtu: http://www.minrzs.gov.rs/.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijavni formati su dostupni na internet-adresi Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike: www.minrzs.gov.rs.

Javni poziv objavljen je krajem februara.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Detaljnije informacije možete naći na sajtu: http://www.minrzs.gov.rs/.

Trajanje projekta

Detaljnije informacije možete naći na sajtu: http://www.minrzs.gov.rs/.

Ograničenja

Detaljnije informacije možete naći na sajtu: http://www.minrzs.gov.rs/.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Ministarstvo rada i socijalne politike,

Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom

11000 Beograd

Srbija

Web: www.minrzs.gov.rs

100. Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za dodelu dotacija za podršku projektima kojima se doprinosi afirmaciji identiteta, vrednosti i potencijala Republike Srbije, odnosno nacionalnog brenda Srbije

Cilj programa/projekta:

Konkurs predviđa podršku organizacijama civilnog društva za realizaciju projekata kojima se doprinosi afirmaciji identiteta, vrednosti i potencijala Srbije, odnosno unapređenju brending procesa Srbije kroz aktivnosti podizanja nivoa svesti javnosti o značaju brendinga i nacionalnog brenda Srbije, uključivanje kapaciteta udruženja i OCD u nacionalni brending proces, unapređenje sadržaja efikasnosti komunikacije Srbije sa ciljem javnosti u funkciji povoljnijeg pozicioniranja Srbija u globalnoj i domaćoj javnosti.

Oblast podrške:

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://www.mtt.gov.rs/.

Geografska oblast:

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati udruženja građana.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv će biti otvoren tokom juna 2013. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://www.mtt.gov.rs/.

Trajanje projekta

Početak realizacije projekta planiran je za jul 2013. godine.

Ograničenja

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://www.mtt.gov.rs/.

Posebni zahtevi:

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://www.mtt.gov.rs/.

Naziv programa:

Konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima kojima se doprinosi očuvanje i unapređenje starih zanata u Republici Srbiji

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste očuvanje i unapređenje starih (tradicionalnih) zanata u Republici Srbiji.

Oblast podrške

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa: http://www.mtt.gov.rs/.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati udruženja građana.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv će biti otvoren u periodu od maja do jula 2013. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://www.mtt.gov.rs/.

Trajanje projekta

Početak realizacije projekta planiran je za drugu polovinu 2013. godine.

Ograničenja

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://www.mtt.gov.rs/.

Posebni zahtevi

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://www.mtt.gov.rs/.

Naziv programa:

Konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima kojima se doprinosi razvoju i unapređenju elektronskog poslovanja

Cilj programa/projekta

Konkurs predviđa podršku pravnim licima i udruženjima sa statusom pravnog lica za realizaciju projekata kojima se podstiče razvoj elektronskog poslovanja i elektronskog poslovanja pomoću mobilnih telefona, odnosno elektronske trgovine, kao i uvođenje informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovanje malih i srednjih preduzeća, sa ciljem da se razvoj informacionog društva usmerava ka iskorišćenju potencijala IKT-a za povećanje efikasnosti rada, ekonomski rast, veću zaposlenost i podizanje kvaliteta života svih građana Republike Srbije.

Oblast podrške

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://www.mtt.gov.rs/.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati udruženja građana.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv će biti otvoren u aprilu 2013. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://www.mtt.gov.rs/.

Trajanje projekta

Početak realizacije projekta planiran je u periodu od jula do decembra 2013. godine.

Ograničenja

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa: http://www.mtt.gov.rs/.

Posebni zahtevi

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa: http://www.mtt.gov.rs/.

Naziv programa:

Konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima kojima se doprinosi promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informacionog društva

Cilj programa/projekta

Konkurs predviđa podršku pravnim licima i udruženjima sa statusom pravnog lica za realizaciju projekata radi realizacije prioriteta utvrđenih Strategijom razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji od 2010. do 2020. godine, Strategijom razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine koje čine osnov Digitalne agende za Republiku Srbiju.

Oblast podrške

U okviru EU, IKT su prepoznate kao glavni faktor uticaja na ekonomski rast i inovativnost, a među sedam vodećih inicijativa ekonomske strategije Evropa 2020 nalazi se "Digitalna agenda za Evropu", što pokazuje značaj koji IKT imaju u razvoju moderne ekonomije. Razvoj informacionog društva usmerava se ka iskorišćenju potencijala IKT za povećanje efikasnosti rada, ekonomski rast, veću zaposlenost i podizanje kapaciteta života svih građana. Planom rada Vlade za 2013. godinu predviđeno je prihvatanje Programa podrške organizaciji konferencija i drugih događaja koji doprinose promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informacionog društva.

Geografska oblast:

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati udruženja građana.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv će biti otvoren u martu 2013. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://www.mtt.gov.rs/.

Trajanje projekta

Početak realizacije projekta planiran u periodu od maja do decembra 2013. godine.

Ograničenja

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://www.mtt.gov.rs/.

Posebni zahtevi

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: http://www.mtt.gov.rs/.

Kontakt

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070, Novi Beograd

Srbija

Tel. : 011/ 36 16 536

Faks : 011/ 36 10 297, 36 31 639

Web : http://www.mtt.gov.rs/

101. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Eureka

Cilj programa/projekta

Razvoj novih ili značajno poboljšanih postojećih proizvoda, tehnologija ili usluga, kroz saradnju između univerziteta, instituta, velikih kompanija i malih i srednjih preduzeća, kako u okvirima nacionalnih granica, tako i izvan njih. Program podržava jačanje evropske konkurentnosti na svetskom tržištu.

Oblast podrške

Zastupljene su sve tehnološke oblasti istraživanja i razvoja.

Geografska oblast

U programu učestvuje 38 zemalja-članica i kao 39.-a Evropska Unija.

Ko može da konkuriše?

U Eureka programu mogu učestvovati svi tipovi organizacija iz zemalja-članica prema nacionalnim šemama finansiranja. U Srbiji za finansiranje iz budžeta mogu konkurisati registrovane naučnoistraživačke organizacije, inovacioni centri ili istraživačko-razvojni centri, u saradnji sa minimalno jednim privrednim društvom iz RS.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv je objavljen tokom cele godine. Odluke o finansiranju, bazirane na nacionalnoj evaluaciji donose se 4 puta godišnje.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni godišnji iznos iz budžeta RS, po projektu je 50.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Trajanje projekta

Program se realizuje projektima u trajanju do 3 godine.

Ograničenja

Samo naučnoistraživačke ili inovacione organizacije upisane u Registar Ministarstva mogu biti korisnici budžetskih sredstava.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

E-mail: snezana.omic@nauka.gov.rs

Web: www.eurekanetwork.org,

Naziv programa:

Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji inovacionih projekata

Cilj programa/projekta

Programima inovacione delatnosti za tekuću godinu ostvaruju se inovacioni projekti u čijoj realizaciji učestvuje jedna ili više organizacija iz čl. 28, stav 2, Zakona o inovacionoj delatnosti ("Službeni glasnik RS", br. 110/05 i 18/10 – Zakon), a najmanje jedan registrovani subjekt inovacione delatnosti – pravno lice upisano u Registar inovacione delatnosti – Registar koji vodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Ministarstvo.

Oblast podrške

Registrovani subjekti inovacione delatnosti, u saradnji sa drugim nosiocima inovacione delatnosti, mogu prijaviti inovacione projekte, koji će doprineti realizaciji ciljeva programa inovacione delatnosti za tekuću godinu utvrđenih Uredbom Vlade.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Prijave za finansiranje iz budžetskih sredstava podnose pravna lica, registrovani subjekti inovacione delatnosti.

Konkursna procedura i vremenski rok?[17]

Trenutno nema objavljenog Javnog poziva, ali se očekuje u toku godine.

Prijava inovacionog projekta će se dostavljati i u elektronskoj verziji popunjavanjem on-line prijave kojoj će moći da se pristupi kada Javni poziv bude objavljen, a na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs.

Trajanje projekta

Inovacioni projekti po pravilu mogu trajati do 12 meseci.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Sanja Pavlović i Tijana Knežević

Tel.: +381 11 36 16 526 i 36 40 230, lok. 107

Web: www.mpn.gov.rs

Naziv programa:

Javni poziv za finansiranje iz budžeta Republike Srbije fizičkih lica - inovatora koji su upisani u Registar inovacione delatnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste afirmacija, unapređenje i ostvarivanje ciljeva inovacione politike. Po osnovu javnog poziva se finansiraju inovacione aktivnosti ili projekti čiji su nosioci ili učesnici fizička lica – registrovani subjekti inovacione delatnosti.

Oblast podrške

Oblast podrške biće definisana u uslovima konkursa.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Prijave za finansiranje iz budžetskih sredstava podnose fizička lica – inovatori, registrovani subjekti inovacione delatnosti.

Konkursna procedura i vremenski rok[18]

Trenutno nema objavljenog Javnog poziva, ali se očekuje u toku godine.

Trajanje projekta

Inovacione aktivnosti po pravilu mogu trajati do 6 meseci.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Sanja Pavlović i Tijana Knežević

Tel.: +381 11 36 16 526 i 36 40 230, lok. 107

Web: www.mpn.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za dodelu stipendija stranih vlada i fondacija

Cilj programa/projekta

Stipendije se realizuju na osnovu međudržavnih sporazuma i programa o kulturno-prosvetnoj saradnji, a namenjene su za usavršavanje na visokoškolskim institucijama.

Oblast podrške

Stipendije

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Na Konkursu imaju pravo učešća samo državljani Republike Srbije koji se u trenutku konkurisanja nalaze u zemlji.

Kandidati koji konkurišu za stipendije stranih vlada moraju imati prosek ocene na studijama viši od 8,5. Prednost imaju kandidati sa višim prosekom i višim stepenom naučnog zvanja.

Za stipendije kandidati u vreme započinjanja korišćenja stipendije ne mogu biti stariji od 30 godina za postdiplomska usavršavanja, odnosno od 35 godina za doktorske studije, odnosno postdiplomska usavršavanja.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijavni formular za stipendiju stranih vlada i informaciju o stipendijama stranih vlada (uslovi i kriterijumi za dobijanje stipendije) i stranih fondacija možete pronaći na veb-stranici ministarstva: http://www.mpn.gov.rs/prosveta/page.php?page=99.

Za dobijanje stipendija stranih vlada kandidati podnose dokumentaciju Ministarstvu prosvete i nauke.

Kandidati dostavljaju popunjeni prijavni formular i dokumentaciju na srpskom jeziku.

Rok za podnošenje prijava za stipendije stranih vlada je 30 dana od dana objavljivanja konkursa. Dokumentaciju dostaviti na adresu:

Ministarstvo prosvete i nauke

Konkurs za stipendije stranih vlada

Nemanjina 22–26,

11000, Beograd

Izabrani kandidati podnose Ministarstvu prosvete i nauke prevedenu dokumentaciju na osnovu formulara koje dostavlja strani partner.

Dokumentacija se prosleđuje stranom partneru.

Detaljne informacije o svim konkursima možete pogledati na veb-stranici: http://www.mpn.gov.rs/prosveta/page.php?page=99

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Republika Koreja: Škola za javnu politiku i menadžment Korejskog Instituta jedan je od univerziteta koji u okviru Programa stipendija korejske vlade nudi stipendije stranim studentima iz čitavog sveta za postdiplomske studije u Koreji. Stipendiju čine povratna avionska karta, puna stipendija za troškove školarine i dodatna finansijska pomoć za smeštaj, ishranu i druge troškove. Stipendiju čine povratna avionska karta, puna stipendija za troškove školarine i dodatna finansijska pomoć za smeštaj, ishranu i druge troškove.

Republika Litvanija: Stipendije su namenjene studentima , predavačima i istraživačima  na visokoškolskim ustanovama i naučnim institutima. Iznos stipendije za deo osnovnih, master i doktorskih studija je oko 565 eura u litvanskoj protivvrednosti. Iznos stipendije za letnji kurs litvanskog jezika i kulture za studente osnovnih, master i doktorskih studija iznosi 565 eura u litvanskoj protivvrednosti, a za istraživače i predavače za litvanske (baltičke) studije iznosi 941 euro u litvanskoj protivvrednosti. Rok za dostavu prijava u skladu sa uslovima (elektronski posredstvom veb-sajta i odštampani formular sa pratećom dokumentacijom poštom je 1. april 2013. godine.

Kina: Komitet za školarine NR Kine nudi stipendije studentima iz Republike Srbije za akademsku 2013/14. godinu:

- 5 stipendija za osnovne i postdiplomske studije

- 5 stipendija za nastavak studija u NR Kini

Aplikacioni formulari dostupni su na veb-sajtu Komiteta za školarine NR Kine: http://www.csc.edu.cn/laihua

Bugarska: Svetskom festivalu dečjeg slikarstva "Bansko 2013", koje organizuje Fondacija "Little Zograf" uz podršku opštine Bansko i Dečjeg centra. Tema radova je slobodna, a predloženo je da to budu priroda, pejzaži, životinje, biljke ili iskustva iz prirode. Učesnici su deca uzrasta od 4 do 15 godina. Dostava prijavljenih radova je od 1. maja 2013. godine, a krajnji rok je 15. juni 2013. godine na adresu organizatora.

Egipat: Arapska Republika Egipat nudi stipendije državljanima Republike Srbije za akademsku 2013/14. godinu:

- 2 stipendije na Institutu El Azhar el Šarif

- 5 stipendija za islamske studije na Univerzitetu El Azhar

- 2 visokoškolske stipendije (Visoko obrazovanje – univerzitetski nivo)

- 1 stipendija za studije arapskog jezika (Visoko obrazovanje – univerzitetski nivo).

SR Nemačka: Ponuđeni program daje mogućnost studentima i administrativnim stručnjacima iz zemalja Srednje i Istočne Evrope u kojima se sprovode reforme da steknu uvid u administrativne, pravne i socijalne strukture pokrajine Baden-Virtenberg i Evropske Unije. Krajnji rok za prijavu aplikacija je 15. februar 2013. godine.

Trajanje projekta

Zavisi od stipendije

Ograničenja

Za stipendije ne mogu konkurisati kandidati koji se već nalaze u inostranstvu.

Posebni zahtevi

Kandidati mogu da konkurišu najviše za tri (3) stipendije stranih vlada

Neophodno je znanje jezika zemlje za koju kandidat konkuriše ili jednog od svetskih jezika, koji je u upotrebi u zemljama u koje se upućuje kandidat. Za kandidate koji konkurišu za stipendije Ruske Federacije i NR Kine, organizuje se nastava ruskog, odnosno kineskog jezika, u trajanju od jedne godine.

Strani partner donosi konačnu odluku o dodeli stipendija i ima diskreciono pravo da odluči o kandidatu, da ga odbije bez obrazloženja ili da prihvati rezervnog kandidata, takođe, bez obrazloženja.

Kontakt

Ministarstvo prosvete i nauke
Nemanjina 22–26,
11000, Beograd

Srbija

[17] Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja na veb-adresi www.mpn.gov.rs.

[18] Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja na web-adresi www.mpn.gov.rs

102. Ministarstvo zdravlja

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje zdravlja Roma u 2013. godini

Cilj programa/projekta

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Strategija za unapređenje položaja Roma ("Službeni glasnik RS", 27/09), rezultati analize i sagledavanje iskustava iz prethodnih projekata, podaci i pokazatelji o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti romske populacije.

Komponenta A

1. Projekti prijavljeni u okviru komponente A treba direktno da doprinesu ostvarivanju cilja:

a) poboljšanje zdravstvene zaštite Roma iskazanom u akcionom planu za zdravstvo,

b) poboljšanje ostvarivanja prava Roma na zdravstvenu zaštitu.

Finansijska podrška je namenjena onim projektima zdravstvenih ustanova i zavodima za javno zdravlje koji će biti sprovedeni u partnerstvu sa Udruženjima građana, lokalnom samoupravom i imati uočljiv efekat na zdravlje romske populacije.

Komponenta B

2. Projekti prijavljeni u okviru komponente B treba da doprinesu ostvarivanju cilja: unapređenje uslova životnog okruženja u romskoj zajednici.

Rezultat ovih projekata će biti:

 • preporuke za preduzimanje konkretnih mera za uklanjanje uzroka pojave i širenja zaraznih i drugih bolesti od sociomedicinskog značaja u romskim naseljima,
 • preduzimanje aktivnosti lokalne samouprave po datim preporukama.

Oblast podrške

Prioritetne oblasti komponente A su:

 • imunizacija,
 • zdravlje dece,
 • antenatalna zaštita Romkinja, zdravlje trudnice i novorođenčeta,
 • prevencija i rano otkrivanje faktora rizika za hronična nezarazna oboljenja (HNO),
 • prevencija, rano otkrivanje i lečenje crevnih i drugih zaraznih bolesti,
 • prevencija bolesti zavisnosti,
 • reproduktivno i seksualno zdravlje,
 • stomatološka zdravstvena zaštita radno aktivnog romskog stanovništva od 19–65 godina,
 • zaštita zdravlja Roma, sakupljača sekundarnih sirovina – rizici i kako se zaštititi,
 • senzibilizacija zdravstvenih radnika radi unapređenja zdravlja Roma.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Komponenta A:

Finansijska podrška je namenjena onim projektima zdravstvenih ustanova i zavodima za javno zdravlje koji će biti sprovedeni u partnerstvu sa Udruženjima građana, lokalnom samoupravom i imati uočljiv efekat na zdravlje romske populacije.

Komponenta B:

Finansijska podrška namenjena je onim projektima zavoda za javno zdravlje koji će se sprovoditi u partnerstvu sa Udruženjima građana i lokalnom samoupravom koji će se baviti ispitivanjem higijensko epidemioloških uslova u romskim naseljima i njihovim uticajem na zdravlje romske populacije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za podnošenje predloga projekata je 28. februar 2013. godine[19].

Minimalni/maksimalni iznos

Do 300. 000 dinara po projektu

Trajanje projekta

Projekat traje do 31.12.2013. godine.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Ministarstvo zdravlja

Tel: +381 11 36 16 540

Web: http://www.zdravlje.gov.rs

[19] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate sledeću internet-adresu: http://www.zdravlje.gov.rs/showpage.php?id=253.

103. Ministarstvo finansija i privrede

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

U saradnji sa Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza

Naziv programa:

Podsticajna sredstva za privlačenje direktnih investicija

Cilj programa/projekta

Povećanje konkurentnosti privrede Republike Srbije (RS), otvaranje novih radnih mesta, ravnomeran regionalni razvoj i transfer novih znanja i tehnologija

Oblast podrške

Proizvodni sektor (osim u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje uglja i sintetičkih vlakana), sektor usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine (npr. ICT, korisnički, logistički i distributivni centri) i strateški projekti u sektoru turizma

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Strana i domaća privredna društva koja planiraju investicione projekte u RS u oblastima za koje se dodeljuju podsticaji, čiji osnivač ili većinski vlasnik nije RS, koji ne ispunjavaju uslove za pokretanje stečajnog postupka, kojima u prethodnih 12 meseci poslovanja iznos upisanog kapitala nije smanjen za više od 50%, kojima iz budžeta RS nisu već dodeljena sredstva za iste namene i koji nemaju dospele, a neizmirene obaveze prema RS na ime poreza i doprinosa.

Konkursna procedura i vremenski rok

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) objavljuje javni poziv sa rokom za dostavljanje potrebne dokumentacije.

Prijava za učestvovanje u postupku dodele sredstava podnosi se SIEPA-i u roku koji je naveden u javnom oglasu.

Prijava se podnosi na srpskom jeziku. Uz prijavu se podnosi:

1) investicioni projekat/biznis plan za čiju realizaciju se traže sredstva,

2) original ili overena fotokopija registrovanih finansijskih izveštaja za prethodne tri godine poslovanja, sa nalazom ovlašćenog revizora (ukoliko postoji zakonska obaveza pribavljanja nalaza ovlašćenog revizora), a strano pravno lice podnosi original ili overenu fotokopiju i overeni prevod na srpski jezik,

3) projektovani bilansi stanja i uspeha i izveštaj o novčanim tokovima korisnika sredstava za naredne tri godine poslovanja od dana podnošenja prijave,

4) original ili overena fotokopija izvoda iz Registra privrednih subjekata, koji podnosi

investitor sa sedištem u RS, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra države u kojoj strani investitor ima sedište, koji nije stariji od tri meseca, overen od strane nadležnog organa, kao i overeni prevod izvoda na srpski jezik,

5) pisana izjava da za realizaciju istog investicionog projekta nisu dodeljena, a ako jesu, po kom osnovu su dodeljena sredstva iz budžeta RS,

6) dokaz o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji za prethodnu godinu od dana podnošenja prijave.

Više informacija o aktuelnim javnim pozivima, tekst uredbe na osnovu koje se sprovodi program i potrebni formulari za prijavu nalaze se na internet-stranici SIEPA-e: http://siepa.gov.rs/sr/index/finansiranje/finansijska-podrska-za-investitore/.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Za standardne investicione projekte u proizvodnom sektoru – investicije čija vrednost iznosi najmanje milion evra (odnosno 0,5 miliona evra u jedinicama lokalne samouprave koje spadaju u IV grupu ili devastirana područja) i kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 50 novih radnih mesta ­ bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu od 4.000 do 10.000 evra po svakom radniku zaposlenom na neodređeno vreme u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava.

Za standardne investicione projekte u sektoru usluga – investicije čija vrednost iznosi najmanje 0,5 miliona evra i kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 10 novih radnih mesta - bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu od 4.000 do 10.000 evra po svakom radniku zaposlenom na neodređeno vreme u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava.

Za strateške projekte u oblasti turizma – čija vrednost investicije iznosi najmanje pet miliona evra i kojima se otvara najmanje 50 novih radnih mesta ­ bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu od 4.000 do 10.000 evra po svakom radniku zaposlenom na neodređeno vreme u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava.

Za projekte od posebnog značaja ­ investicije čija vrednost iznosi najmanje dvesta miliona evra i kojom se obezbeđuje otvaranje najmanje 1.000 novih radnih mesta, u periodu od najviše deset godina od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava, bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu do 17% ukupne vrednosti investicije.

Za velike investicione projekte ­ investicije čija vrednost iznosi najmanje pedeset miliona evra i kojom se obezbeđuje otvaranje najmanje 300 novih radnih mesta, u periodu od najviše deset godina od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava, bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu do 20% ukupne vrednosti investicije za investicije od pedest do sto miliona evra, odnosno u iznosu od 17% ukupne visine investicije za investicije čija je vrednost veća od sto miliona evra.

Za srednje investicione projekte ­ investicije čija vrednost iznosi najmanje pedeset miliona evra i kojom se obezbeđuje otvaranje najmanje 150 novih radnih mesta, u periodu od najviše deset godina od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava, bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu do 10% ukupne vrednosti investicije.

Trajanje projekta

Rok za realizaciju investicionih projekata je tri godine, nakon čega nastupa trogodišnja obaveza održavanja istog broja zaposlenih.

Ograničenja

Sredstva se ne mogu dodeliti za investicione projekte u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje uglja i sintetičkih vlakana, u sektoru ugostiteljstva i trgovine.

Posebni zahtevi

Isplaćena sredstva su obezbeđena bankarskom garancijom na prvi poziv za sve vreme trajanja realizacije projekta i perioda obaveznog održavanja broja zaposlenih.

Ukoliko se investicija realizuje u zakupljenim prostorijama, zakup se mora nastaviti najmanje tri godine nakon završetka realizacije projekta, odnosno najmanje pet godina za velika privredna društva.

Zarade zaposlenih u periodu od tri godine nakon završetka realizacije projekta moraju biti najmanje za 20% veće od propisane minimalne visine zarade u RS.

Kontakt

Dragana Ilić, pravna savetnica

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza

Vlajkovićeva 3/V,

11000 Beograd, Srbija

Tel: + 381 11 33 98 629

E-mail: dragana.ilic@siepa.gov.rs

Web: www.siepa.gov.rs

Aleksandra Pastor, savetnica za strana ulaganja

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza

Vlajkovićeva 3/V,

11000 Beograd, Srbija

Tel: + 381 11 33 98 629

E-mail: aleksandra.pastor@siepa.gov.rs

Web: www.siepa.gov.rs

Ana Kovrlija, savetnica za strana ulaganja

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza

Vlajkovićeva 3/V,

11000 Beograd, Srbija

Tel: + 381 11 33 98 629

E-mail: ana.kovrlija@siepa.gov.rs

Web: www.siepa.gov.rs

Naziv programa:

Program rasporeda i korišćenja subvencija i dotacija namenjenih za razvoj turizma u 2013. godini

Cilj programa/projekta

1) promocija Srbije kao turističke destinacije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude;
2) promocija i unapređenje kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora;
3) edukacija i treninzi u turizmu;
4) unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;
5) razvoj javnih zabavno-rekreativnih sadržaja;
6) izrada planske dokumentacije u skladu sa Zakonom o turizmu ("Službeni glasnik RS", broj 36/09, 88/10, 99/11-dr. zakon);
7) izrada planske i projektne dokumentacije (dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, projektno-tehnička dokumentacija, studije i dokumenta po međunarodnim pravilima neophodni za projekte iz fondova EU i drugih stranih donatora i sl.);
8) uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja/unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja – izgradnja pristupnih saobraćajnica i parking prostora, elektroenergetska infrastruktura, sistemi za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, hidrotehnički objekti, telekomunikacijski sistemi i uređaji za merenje, sistemi za prikupljanje, sortiranje, odvoženje i preradu čvrstog otpada, javni toaleti;
9) uređenje javnih površina (trgovi, platoi, natkrivene komunikacije, sportsko-rekreativni tereni, dečja igrališta, marine, pristaništa, pristani i dr.);
10) uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavka prateće opreme (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);
11) postavljanje turističke signalizacije, rekonstrukcija, izgradnja i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma (vizitorski centri, turistički info centri, kulturno-istorijski spomenici, arheološki lokaliteti, muzeji, objekti za odmor i rekreaciju, bazeni, kongresne dvorane, turistički kampovi, vidikovci, objekti uz prirodne atrakcije, itd.), kao i izgradnja i rekonstrukcija objekata sa drugim turističkim namenama i sadržajima;
12) sufinansiranje projekata finansiranih iz fondova EU i drugih stranih donatora.

Oblast podrške

Turizam

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, pravna lica u kojima je Republika Srbija većinski vlasnik, pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture, kao i neprofitne institucije.

Konkursna procedura i vremenski rok

I. Zahtevi za korišćenje svih dotacija, kao i subvencija za projekte promocije i unapređenja kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora i projekte edukacije i treninga u turizmu podnose se zaključno sa 30.03.2013. godine.

Liste vrednovanja i rangiranja ovih projekata, posebno subvencija, posebno dotacija, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma. Rang-liste projekata će biti objavljene na zvaničnoj internet-prezentaciji ministarstva: www.mfp.gov.rs.

Projekti dotacija ocenjeni sa prosečnom ocenom šest i više, mogu biti finansirani iz sredstava ministarstva do utroška ukupno opredeljenih sredstava.

Projekti subvencija za projekte promocije i unapređenja kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora i projekte edukacije i treninga u turizmu ocenjeni sa prosečnom ocenom šest i više, mogu biti finansirani iz sredstava ministarstva, najviše do iznosa 15% ukupno opredeljenih sredstava na ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama za ove namene.

Na rang-liste učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od tri dana od njihovog objavljivanja. Odluku o prigovoru komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
Konačne rang-liste projekata koji će biti finansirani iz sredstava ministarstva, takođe, se objavljuju na zvaničnoj internet-prezentaciji ministarstva, u roku od 30 dana od dana objavljivanja rang-lista iz prethodnog stava.

Korisnici sredstava subvencija i dotacija za projekte promocije i unapređenja kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora i projekata edukacije i treninga u turizmu, počev od 2013. godine, mogu ostvariti pravo na korišćenje sredstava za realizaciju istog projekta najviše tri puta. Učešće sredstava ministarstva u sufinansiranju projekta u prvoj godini realizacije može biti najviše 50%, u drugoj godini najviše 30%, u trećoj godini najviše 10% od ukupne vrednosti projekta. Korisnici svake godine podnose novi zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava koji se ocenjuje nezavisno od prethodnih godina.

II. Zahtevi za korišćenje subvencija za projekte navedene u delu Korišćenje sredstava (tačke 4–12) podnose se zaključno sa 1.09.2013. godine.
Ove projekte vrednovaće komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma. Sredstva za realizaciju će se odobravati sukcesivno, za projekte ocenjene sa prosečnom ocenom osam i više, do isteka roka za podnošenje zahteva.

Po isteku roka za podnošenje zahteva, komisija će utvrditi listu vrednovanja i rangiranja preostalih projekata koji nisu odobreni na prethodnim zasedanjima komisije. Projekti ocenjeni sa prosečnom ocenom šest i više, mogu biti finansirani iz sredstava ministarstva do utroška ukupno opredeljenih sredstava.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije definisano

Trajanje projekta

Navedeno pod tačkom Konkursna dokumentacija i vremenski rok.

Ograničenja

Informacija

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Tel.: 28 55 211, 28 55 213

104. Nezavisno udruženje novinara Srbije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Nagrada za izuzetnost u istraživačkom novinarstvu

Cilj programa/projekta

Ovim nagradama NUNS i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu žele da podrže i afirmišu novinare koji se na ozbiljan i profesionalan način bave temama koje su od izuzetne važnosti za javnost u Srbiji.

Oblast podrške

Nagrada će se od ove godine dodeljivati u tri kategorije:

1. elektronski mediji (radio i televizija),

2. štampani mediji,

3. on-lajn mediji.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Za nagradu mogu da konkurišu autori radova objavljenih u medijima Srbije od 1. aprila 2012. do 1. aprila 2013. godine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijava bi trebalo da sadrži:

1. popunjen prijavni formular (nalazi se ispod teksta konkursa),

2. tekst ili prilog u štampanoj ili elektronskoj formi ili link veb-strane na kojoj je tekst ili prilog objavljen,

3. potvrdu redakcije, potpisanu od strane urednika ili direktora, sa podacima o tome kada je i gde prilog, odnosno tekst, objavljen.

Prijave se mogu poslati poštom na adresu:

Nezavisno udruženje novinara Srbije, Resavska 28, II sprat, 11000, Beograd, sa naznakom "Za konkurs" ili predati lično. Prijave se mogu poslati i elektronskom poštom na e-mail: dragana.janjic@nuns.rs.

Krajnji rok za prijavu na konkurs jeste 4. april 2013. godine. Radove može prijaviti sam autor, njegov urednik ili kolega.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Pobednici u sve tri kategorije biće nagrađeni sa po 1.200 američkih dolara

Trajanje projekta

/

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

Za prijavu kandidata iz štampanih medija važno je da se na fotokopiji ili skeniranom tekstu jasno vidi logo novine, potpis autora i datum objavljivanja.

Forma prijave TV priloga je DVD snimak ili link na kome je snimak objavljen. Za kategoriju on-lajn medija potrebno je poslati link objavljenog rada.

Za tačnost sadržaja novinarskih radova odgovaraju redakcije koje su ih objavile.

Kontakt

Informacije o konkursu i uslovima mogu se dobiti na NUNS-ovoj veb-strani: http://www.nuns.rs ili telefona: 011 33 43 255.

105. Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Različiti konkursi Pokrajinskog sekretarijata raspisuju se tokom cele godine.

Cilj programa/projekta

Cilj programa zavisi od konkretnog konkursa.

Oblast podrške

Sekretarijat obavlja poslove uprave koji se odnose na: razvoj i primenu svih vidova primarne i sekundarne energije, investicione i razvojno-istraživačke programe u oblasti uglja, nafte, derivata nafte i biogoriva, prirodnog gasa, toplotne i električne energije, geo-termalnih i mineralnih voda i svih vidova obnovljivih izvora energije, energetsku efikasnost i racionalno korišćenje energije; tekuću politiku razvoja energetike i mineralnih sirovina i funkcionisanje energetskog sistema, proizvodnje i potrošnje svih vidova energije; utvrđivanje energetskih sirovinskih rezervi; rešavanje po zahtevima za odobravanje za eksploataciju mineralnih sirovina i izvođenje rudarskih radova i odobrenja geoloških istraživanja.

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Više informacija o konkretnom konkursu možete pogledati na:

http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/index.php?a=konkursi.

Konkursna procedura i vremenski rok

Više informacija o konkretnom konkursu možete pogledati na:

http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/index.php?a=konkursi.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija o konkretnom konkursu možete pogledati na:

http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/index.php?a=konkursi.

Trajanje projekta

Više informacija o konkretnom konkursu možete pogledati na:

http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/index.php?a=konkursi.

Ograničenja

Zavisi od konkretnog konkursa.

Posebni zahtevi

Zavisi od konkretnog konkursa.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000, Novi Sad

Srbija

Tel.: +381 21 4874 337

Fax: +381 21 456 653

E-mail: psemr@vojvodina.gov.rs

Web: www.psemr.vojvodina.gov.rs

106. Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2013. godini

Cilj programa/projekta

Zaštita, čuvanje, konzervacija, restauracija, savremena prezentacija nepokretnog i pokretnog kulturnog nasleđa AP Vojvodine, zaštita nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u AP Vojvodini i Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj

Oblast podrške

· podrška projektima i programima istraživanja, očuvanja, prezentacije i održivog korišćenja nepokretnog kulturnog nasleđa,

· projekti i programi zaštite, čuvanja i prezentacije muzejske, arhivske građe i stare i retke knjige,

· istraživanje, prikupljanje, obrada, dokumentovanje i prezentovanje nematerijalnog kulturnog nasleđa, negovanja i čuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj; evidentiranje i prezentovanje kulturnog nasleđa u digitalnoj formi i novim medijima;

· edukacija, zaštita, čuvanje i promovisanje kulturnog nasleđa kod dece i mladih; uvođenje savremenih metoda i međunarodnih standarda u oblasti zaštite kulturnog nasleđa, unapređenja struke i edukacije; projekti i programi saradnje ustanova zaštite u AP Vojvodini radi realizacije zajedničkih projekata/programa,

· promovisanje principa multikulturalnosti kroz zaštitu i prezentaciju kulturnog nasleđa,

· opremanje udruženja i društava koje se bave negovanjem i prezentovanjem tradicionalnih narodnih igara, pesama i muzike Srba u AP Vojvodini i Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj osnovnim sredstvima za rad i koja služi za prezentaciju programa, i drugih projekata u oblasti zaštite kulturnog nasleđa od posebnog interesa za AP Vojvodinu.

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

1. U oblasti zaštite nepokretnog i pokretnog kulturnog nasleđa prijave mogu da podnose organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa, koji ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost i druga pravna lica u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa.

Sa projektima zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa mogu da učestvuju isključivo organi lokalne samouprave ili teritorijalno nadležne ustanove zaštite kulturnih dobara (i to samo za kategorisana kulturna dobra za koje je: izrađena plansko-tehnička dokumentacija, određena namena i korisnik, izdato konačno rešenje nadležnog organa o uslovima za izvođenje mera tehničke zaštite i drugih radova, izdato konačno rešenje o saglasnosti na projekat i rešenje o određivanju lica za vršenje konzervatorskog nadzora, o čemu se, uz prijavu, dostavlja dokumentacija).

2. U oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u AP Vojvodini prijave mogu da podnose isključivo pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, registrovane profesionalne i amaterske ustanove, organizacije civilnog društva i udruženja koji se bave istraživanjem, čuvanjem, negovanjem, prezentovanjem i razvojem tradicionalnog narodnog stvaralaštva.

3 U oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj prijave mogu da podnose isključivo tela i udruženja srpskih samouprava u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj, kao i srpska kulturno-prosvetna udruženja registrovana u navedenim zemljama, čija je pretežna delatnost kultura i koje se bave zaštitom, negovanjem i prezetnovanjem kulturnog stvaralaštva Srba u navedenim zemljama okruženja.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijava se podnosi na obrascu Prijave za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2013. godini (dostupna na: www.kultura.vojvodina.gov.rs) sa prilozima navedenim u Prijavi.

Prijava se podnosi u 1 overenom i potpisanom primerku na Pisarnici pokrajinskih organa (zgrada Vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad) ili poštom.

Rok za podnošenje prijava je od 17. januara do 6. februara 2013. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Od 40­100% vrednosti projekta/programa

Trajanje projekta

Kalendarska 2013. godina

Ograničenja

Na konkursu ne mogu da učestvuju privatna preduzeća.

Podnosilac prijave na konkurs može da aplicira najviše sa 3 prijave.

Posebni zahtevi

Kontakt

- za oblast zaštite nepokretnog i pokretnog kulturnog nasleđa:

Dušica Juribašić,

Tel.: 021/487 45 34, 456 016

E-mail: dusica.juribasic@gmail.com

- za oblast zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u AP Vojvodini

Slavica Lukovac,

Tel.: 021/487 45 34, 456 016

E-mail: slavica.lukovac@vojvodina.gov.rs

- za oblast zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj

Slavko Matić,

Tel.: 021/487-4642

E-mail: slavko.matic@vojvodina.gov.rs

107. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u AP Vojvodini

Cilj programa/projekta

- stvaranje uslova za razvoj kulture, nauke i umetnosti organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine,

- negovanje i podsticanje narodnog stvaralaštva organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine,

- očuvanje i negovanje jezika, narodnih običaja i starih zanata organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine,

- zaštita i prezentacija folklornog nasleđa organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine,

- književno, dramsko, scensko, muzičko i likovno stvaralaštvo, memorijale, festivali, manifestacije, umetničke kolonije, kampovi organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine,

- negovanje i razvoj amaterizma, gostovanja ansambala organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine,

- naučna istraživanja organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine;

- saradnja sa matičnim zemljama i druge oblike međunarodne saradnje organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine;

- sprovođenje programa i projekata usmerenih na ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Oblast podrške

Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje:

- redovne delatnosti organizacija civilnog društva manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine,

- nabavke opreme za potrebe organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine,

- projekata i organizovanja manifestacija različitih organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine.

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Pravo na dodelu budžetskih sredstava po ovom konkursu imaju udruženja, organizacije i druge asocijacije, organizacije, koje ispunjavaju sledeće opšte i posebne uslove, i to:

Opšti uslovi:

- da imaju sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,

- da su registrovane kod nadležnog organa za registraciju,

- da poseduju račun u poslovnoj banci.

Posebni uslovi:

- da su organizacije pripadnika etničkih zajednica i da se njihova delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili,

- da su organizacije čija se delatnost zasniva na očuvanju i unapređenju međunacionalne tolerancije.

Konkursna procedura i vremenski rok

- prijave se podnose u pisanoj formi isključivo na konkursnim obrascima sekretarijata (koji se postavljaju svake godine na internet-prezentaciji sekretarijata), u dva primerka, sa dve izjave (izjave se takođe svake godine postavljaju na internet-prezentaciji sekretarijata) overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave,

- prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u AP Vojvodini,

- neće se uzimati u razmatranje prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail), odnosno na drugi način, sem na način predviđen konkursom.

Uz prijave se obavezno podnosi i sledeća dokumentacija:

- zvaničan dokaz o registraciji organizacije,

- fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju,

- zvaničan dokaz o otvorenom računu u poslovnoj banci.

Neće se uzimati u razmatranje prijave koje:

- nisu blagovremeno dostavljene sekretarijatu (dostavljene u roku koji je predviđen u konkursu),

- nisu podnete na konkursnom obrascu sekretarijata,

- nisu potpisane od strane ovlašćenog lica,

- nisu overene pečatom organizacije,

- su nepotpune, neuredne, nečitke, ispisane grafitnom olovkom,

- su podnete od strane subjekta koji nema pravo prijavljivanja na konkurs.

Neće se takođe uzimati u razmatranje prijave onih organizacije koje nisu podnele programski i finansijski izveštaj o utrošku sredstava dodeljenih toj organizaciji po prethodnim konkursima sekretarijata.

Rok za podnošenje prijava utvrđuje se pojedinačnim konkursom.

Konkurs se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na zvaničnoj veb-prezentaciji sekretarijata, na adresi: www.ounz.vojvodina.gov.rs i www.puma.vojvodina.gov.rs

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema ograničenja u okviru ukupnih raspoloživih sredstava.

Trajanje projekta

Finansirani projekti se realizuju do kraja tekuće kalendarske godine.

Ograničenja

Sredstava se ne dodeljuju sledećim subjektima:

- fizičkim licima,

- direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžetskih sredstava,

- privrednim subjektima.

Ostala ograničenja:

- neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa,

- Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Posebni zahtevi

Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno, do isteka roka za prijavu po ovom konkursu, zatražili od sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa sekretarijata.

Ukoliko podnosilac prijave spada u kategoriju korisnika javnih sredstava u smislu člana 9 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, mora imati otvoren poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000, Novi Sad

Srbija

Tel.: + 381 21 48 746 08

Web: www.puma.vojvodina.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2013. godini

Cilj programa/projekta

Očuvanje i unapređenje međunacionalne tolerancije i promovisanje multikulturalizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Oblast podrške

Sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti koje za cilj imaju očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini sa naglaskom na:

- unapređenje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internet-prezentacija, drugih oblika elektronskih prezentacija, štampanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u štampanim medijima i drugih oblika medijskih aktivnosti,

- izdavanje knjiga, brošura, časopisa ili drugih publikacija neprofitnog karaktera,

- organizovanje seminara, konferencija i drugih oblika naučnih i edukativnih skupova,

- organizovanje kulturnih, obrazovnih, sportskih i drugih manifestacija.

Geografska oblast

Teritorija Autonomne Pokrajine Vojvodine

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati registrovana pravna lica – organizacije, udruženja, asocijacije sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju međunacionalne tolerancije, odnosno organizacije, udruženja i asocijacije čiji su programi, projekti ili aktivnosti usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Konkursna procedura i vremenski rok

Potrebna dokumentacija:

- aplikacioni formular (prijava na konkurs),

- kopija rešenja o registraciji,

- kopija rešenja o poreskom identifikacionom broju,

- kopija ugovora o otvaranju i vođenju računa u banci.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos nije ograničen, u okviru raspoloživih sredstava.

Trajanje projekta

Sufinansiranje aktivnosti sa krajnjim rokom realizacije u tekućoj kalendarskoj godini

Ograničenja

- Pravno lice može podneti samo jednu prijavu na konkurs,

- sredstva se ne dodeljuju za finansiranje tekućih troškova ili investicionih troškova podnosioca prijave.

Posebni zahtevi

Ukoliko podnosilac prijave spada u kategoriju korisnika javnih sredstava u smislu člana 9 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, mora imati otvoren  poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad

Srbija

Tel.: +381 21 48 74 604;

Fax: +381 21 45 46 217

Web: www.puma.vojvodina.gov.rs

108. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za prijavu manifestacija

Cilj programa

Cilj konkursa jeste dodela finansijske podrške Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za organizaciju manifestacija u 2013. godini, za jačanje i podizanje kapaciteta ruralne  sredine, povezivanje poljoprivrednika, ruralnog stanovništva, te promocija ruralne sredine i poljoprivrednih proizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu.

Oblast podrške

Oblast podrške odnosi se na naučnostručne manifestacije u vezi sa: poljoprivredom, preradom poljoprivrednih proizvoda, sigurnošću hrane i kvalitetom proizvoda, organizovanjem poljoprivrednih proizvođača, kao i ruralnim razvojem. Ovo je prvi konkurs u 2013. godini kojim počinjemo sa dodelom finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od trideset miliona dinara.

Detaljnije informacije možete pogledati na veb-stranici:

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/sites/default/files/tmp/2013_Konkurs_manifestacije1.pdf.

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Detaljnije informacije možete pogledati na veb-stranici:

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/sites/default/files/tmp/2013_Konkurs_manifestacije1.pdf.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je otvoren do 31. jula 2013. godine. Detaljnije informacije možete pogledati na veb-stranici:

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/sites/default/files/tmp/2013_Konkurs_manifestacije1.pdf.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Detaljnije informacije možete pogledati na veb-stranici:

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/sites/default/files/tmp/2013_Konkurs_manifestacije1.pdf.

Trajanje projekta

Detaljnije informacije možete pogledati na veb-stranici:

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/sites/default/files/tmp/2013_Konkurs_manifestacije1.pdf.

Ograničenja

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Posebni zahtevi

Posebni uslovi za podršku manifestacijama definisani su u Pravilniku o dodeli sredstava iz programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela; oni su osnov za bodovanje i kvalifikovanost prijave za finansiranje.

Detaljnije informacije možete pogledati na veb-stranici:

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/sites/default/files/tmp/2013_Pravilnik_o_dodeli_sredstava_za_manifestacije.pdf

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000, Novi Sad

Srbija

Tel.: +381 21 45 67 21

Fax: +381 21 45 60 40

Web: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/

109. Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Različiti konkursi Pokrajinskog sekretarijata, raspisuju se tokom cele godine.

Cilj programa/projekta

Cilj programa zavisi od konkretnog konkursa.

Oblast podrške

Privredni, tehnološki i regionalni razvoj u skladu sa planom razvoja Republike Srbije, odnosno Autonomne Pokrajine Vojvodine

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Zavisi od konkretnog konkursa.

Konkursna procedura i vremenski rok

Sekretarijat raspisuje raznovrsne konkurse u različitim periodima, pa sugerišemo redovnu proveru veb-sajta: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/ radi provere novih potencijalnih izvora finansiranja

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od konkretnog konkursa.

Trajanje projekta

Zavisi od konkretnog konkursa.

Posebni zahtevi

Zavisi od konkretnog konkursa.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za privredu

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000, Novi Sad

Srbija

Tel.: +381 21 48 74 209 i +381 21 48 74 300

Fax: +381 21 45 60 04

Web: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/

Naziv programa:

Dodela bespovratnih sredstava za realizaciju projekat u oblasti rada, zapošljavanja i ravnopravnosti polova

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste doprinos zapošljavanju i afirmaciji kapaciteta mladih i žena, sa posebnim akcentom na ranjive grupe (žene sa sela, Romkinje, samohrane majke, žene sa invaliditetom)

Oblast podrške

Zapošljavanje,

Ravnopravnost polova

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati neprofitne organizacije/udruženja građana i jedinice lokalne samouprave.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se objavljuje na sajtu sekretarijata i u dnevnom listu "Dnevnik", uz obrazac za prijavu i navedenu dokumentaciju. Broj konkursa, iznos ukupnih sredstava, kao i rokovi, zavise od raspoloživog budžeta.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni iznos na poslednjem konkursu je bio 110.000 dinara. Minimalni iznos nije propisan uslovima konkursa.

Trajanje projekta

Nije ograničeno uslovima konkursa.

Ograničenja

Mali iznos raspoloživih sredstava; neretko se odobrava iznos manji od maksimalnog, tako da je potrebno prilagoditi budžet projekta odobrenim sredstvima.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje, ravnopravnost polova

Tel: +381 21 48 74 323; 041 48 74 610;

E-mail: radizene@vojvodina.gov.rs

110. Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Sekretarijat za omladinu

Naziv programa

Konkurs za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini i Konkurs za realizaciju Akcionog plana za borbu protiv droge u AP Vojvodini

Cilj programa/projekta

Podizanje kvaliteta života mladih u APV

Primarna prevencija: promovisanje zdravih stilova života mladih, podizanje nivoa svesti pojedinca i društva o rizicima od droga, mobilisanje zajednice kroz razne programe i akcije u borbi protiv droga, podizanje kvaliteta života mladih i kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih; efikasnija primena mera kojim se smanjuje smanjenje zdravstvenih i socijalnih posledica zloupotreba droga u društvu; uključivanje svih segmenata društva u borbi protiv droge.

Oblast podrške

 1. Obrazovanje mladih
 2. Zapošljavanje mladih
 3. Zdravlje mladih
 4. Kultura i slobodno vreme mladih
 5. Aktivno uključivanje mladih u društvo, izgradnja civilnog društva, volonterizam
 6. Mobilnost i informisanje mladih
 7. Zaštita životne sredine  i održivi razvoj
 8. Socijalna politika prema mladima
 9. Bezbednost mladih

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Organizacije mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije i savezi; kancelarije za mlade, vaspitno-obrazovne, kulturne i druge ustanove za mlade, organi lokalne samouprave iz APV - gradovi i opštine, mesne zajednice

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs traje 15 dana.

Zahtevi za dodelu sredstava dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na Internet sajtu Sekretarijata. Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa. Zahtevi se taksiraju prema taksenoj tarifi koja važi na dan podnošenja zahteva.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta

Maksimalno 9 meseci.

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Tel. Br.: 021/487-4871

Email: sport@vojvodina.gov.rs

mladi@vojvodina.gov.rs

Sekretarijat za sport

Naziv programa: KONKURS ZA sufinansiranje projekata iz oblasti sporta

Cilj programa/projekta

Cilj sufinansiranja je podrška projekata koji se odnose na:

- Izgradnju sportskih objekata i terena;

- Sanaciju, adaptaciju i opremanje postojećih sportskih objekata;

- Godišnje i posebne programe pokrajinskih granskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine;

- Programe podrške vrhunskim sportistima i trenerima, kao i perspektivnim sportistima mlađih uzrasnih kategorija iz AP Vojvodine;

- Programe afirmacije školskog sporta na nivou AP Vojvodine;

- Organizovanje ili učešće na sportskim takmičenjima i manifestacijama;

- Programe kojima se doprinosi razvoju sporta u oblastima sporta za sve, dečjeg i omladinskog, ženskog i sporta osoba sa invaliditetom;

- Obeležavanje jubilarnih godišnjica sportskih organizacija od posebnog značaja za AP Vojvodinu;

- Druge programe kojima se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini;

Oblast podrške

Sportske organizacije, sportski savezi, sportska društva, školske i fakultetske ustanove, lokalne samouprave – podržava se školski sport, takmičarski sport, vrhunski sport, sport osoba sa invaliditetom, ženski sport, rekreativni sport.

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

U skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata iz oblasti sporta od inetersa za AP Vojvodinu, podnosioci projekata za koje se traže sredstva iz Budžeta APV mogu biti isključivo pravna lica i to:

1. Sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu;

2. Sportski savezi i društva u skladu sa Zakonom o sportu;

3. Ustanove - Ustanove za sport, škole, fakulteti, itd.;

4. Organi lokalne samouprave iz APV - gradovi i opštine, mesne zajednice;

Konkursna procedura i vremenski rok

  Konkurs je otvoren do 2. decembra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2013. godini.

Zahtevi za dodelu sredstava dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na Internet sajtu Sekretarijata (www.sio.vojvodina.gov.rs).

Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

          Zahtevi se taksiraju prema taksenoj tarifi koja važi na dan podnošenja zahteva.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od projekta.

Trajanje projekta

/

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

  • Sportske organizacije, savezi i društva posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:
  • da su registrovani u Agenciji za privredne registre o čemu prilažu dokaz o registraciji;
  • da učestvuju u nekom sistemu takmičenja najmanje pokrajinskog nivoa;
  • da imaju iskustvo u realizaciji projekta za koji podnose zahtev;
  • da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Izuzetno za sredstava mogu konkurisati i nacionalni granski sportski savezi i Olimpijski komitet Srbije.

Kontakt

Tel. Br.: 021/487-4871

Email: sport@vojvodina.gov.rs

111. Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata udruženja boraca, ratnih i civilnih invalida rata

Cilj programa/projekta

Doprinos zaštiti, unapređenju socijalno-ekonomskog i društvenog položaja, rehabilitaciji i socijalizaciji članova udruženja boraca, ratnih, vojnih i civilnih invalida rata u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Oblast podrške

Programi, projekti i funkcionalni rashodi udruženja boraca, ratnih, vojnih i civilnih invalida rata u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati udruženja boraca, ratnih, vojnih i civilnih invalida rata u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja građana upisana u registar kod nadležnog organa za programske aktivnosti i projekte koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna procedura i vremenski rok biće regulisani Pravilnikom o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo socijalnu politiku i demografiju koji će biti objavljen u " Službenom listu APV".

Postupak konkursa za dodelu sredstava sprovodi Komisija koju obrazuje Pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.

Komisija, nakon razmatranja i procene prijava prispelih na javni konkurs, sačinjava obrazloženi predlog za dodelu sredstava po javnom konkursu.

O dodeli sredstava odlučuje rešenjem, koje je konačno, pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju nije dužan da obrazloži svoje odluke.

Prispele prijave na konkurs Komisija razmatra u pogledu ispunjenosti uslova da li sadržaj prijave odgovara predmetu konkursa i procenjuje prijave prema sledećim kriterijumima:

- postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe,

- postojanje povezanosti ciljeva i aktivnosti,

- postojanje kapaciteta i iskustva podnosioca prijave za realizaciju aktivnosti iz prijave na javni konkurs,

- procena ekonomičnosti budžeta,

- usklađenosti predloženog budžeta sa planiranim aktivnostima,

- procene održivosti,

- procene doprinosa unapređenju položaja i zaštite ciljne grupe,

- procene efekata realizacije odnetih prijava na javni konkurs na kvalitet socijalne zaštite stanovništva, odnosno doprinosa daljem razvoju sistema socijalne zaštite.

Rezultati konkursa se objavljuju na internet-stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju (www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs).

Konkurs za dodelu sredstava se realizuje jednom godišnje. Prijava na konkurs podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u "Službenom listu APV", odnosno u javnom glasilu koje pokriva celu teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje nije odrеđen.

Trajanje projekta

Projekat mora biti realizovan do 31. decembra tekuće godine.

Ograničenja

Na konkursu ne mogu učestvovati: fizička lica, indirektni korisnici budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daje saglasnost Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ili Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i prijave koje nisu predmet konkursa neće se razmatrati.

Neće se razmatrati prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, a koji nisu u roku dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava sa dokumentacijom ili tražili saglasnost za produženje oka za realizaciju projekta.

Posebni zahtevi

Prijava na konkurs podnosi se u jednom primerku isključivo na obrascu prijave koja se može preuzeti na internet-stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju (www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs) i u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju (Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16).

Uz prijavu na konkurs se podnosi sledeća obavezna dokumentacija: fotokopija potvrde o registraciji kod nadležnog organa, fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju i zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci.

Prijave na konkurs se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju (Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108, Novi Sad) poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine (Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108, Novi Sad), sa naznakom: "Za konkurs".

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000, Novi Sad

Telefon: +381 21 487 46 24

Faks: +381 21 456 586

E-mail: psz@vojvodina.gov.rs

Naziv programa:

Sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata udruženja građana u oblasti socijalne politike i demografije

Cilj programa/projekta

Doprinos zaštiti, unapređenju socijalno-ekonomskog i društvenog položaja, rehabilitaciji i socijalizaciji invalida, lica u stanju socijalne potrebe i lica kojima je potrebna posebna društvena podrška, kao i zaštiti dece, unapređenju dečjeg stvaralaštva, promovisanju i zaštiti prava dece i mladih, poboljšanju korišćenja slobodnog vremena dece boljom kulturnom i sportsko-rekreativnom ponudom, promovisanju i afirmaciji lokalne populacione politike, poboljšanju uslova za zadovoljenje osnovnih potreba dece, unapređenju demografskog razvoja i populacione politike i ostalim programima i projektima usmerenim na unapređenje demografskog razvoja i društvene brige o deci u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Oblast podrške

Programi i projekti udruženja građana u oblasti socijalne politike i demografije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Organizacije civilnog društva u oblasti socijalne politike i demografije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini. Pravo učešća na konkursu imaju udruženja građana upisana u registar kod nadležnog organa za programske aktivnosti i projekte koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna procedura i vremenski rok biće regulisani Pravilnikom o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo socijalnu politiku i demografiju koji će biti objavljen u " Službenom listu APV".

Postupak konkursa za dodelu sredstava u oblasti socijalne politike i demografije sprovodi Komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.

Komisija, nakon razmatranja i procene prijava prispeli na javni konkurs, sačinjava obrazloženi predlog za dodelu sredstava po javnom konkursu.

O dodeli sredstava odlučuje rešenjem, koje je konačno, pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju nije dužan da obrazloži svoje odluke.

Prispele prijave na javni konkurs Komisija razmatra u pogledu ispunjenosti uslova da li sadržaj prijave odgovara predmetu javnog konkursa i vrši procenu prijava prema sledećim kriterijumima:

· postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe,

· postojanje povezanosti ciljeva i aktivnosti,

· postojanje kapaciteta i iskustva podnosioca prijave za realizaciju aktivnosti iz prijave na javni konkurs,

· procena ekonomičnosti budžeta,

· usklađenosti predloženog budžeta sa planiranim aktivnostima,

· procene održivosti,

· procene doprinosa unapređenju položaja i zaštite ciljne grupe,

· procene efekata realizacije odnetih prijava na javni konkurs na kvalitet socijalne zaštite stanovništva i doprinosa daljem razvoju sistema socijalne zaštite i prevazilaženju nepovoljne demografske situacije i unapređenju društvene brige o deci u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Rezultati konkursa se objavljuju na internet-stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju (www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs).

Konkurs za dodelu sredstava se realizuje jednom godišnje. Prijava na konkurs podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u "Službenom listu APV", odnosno u javnom glasilu koje pokriva celu teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje nije odrеđen.

Trajanje projekta

Projekat mora biti realizovan do 31. decembra tekuće godine

Ograničenja

Na konkursu ne mogu učestvovati: fizička lica, indirektni korisnici budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daje saglasnost Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ili Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i prijave koje nisu predmet konkursa neće se razmatrati.

Neće se razmatrati prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, a koji nisu u roku dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava sa dokumentacijom ili tražili saglasnost za produženje oka za realizaciju projekta.

Posebni zahtevi

Prijava na konkurs podnosi se u jednom primerku isključivo na obrascu prijave koja se može preuzeti na internet-stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju (www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs) i u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju (Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16).

Uz prijavu na konkurs se podnosi sledeća obavezna dokumentacija: fotokopija potvrde o registraciji kod nadležnog organa, fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju i zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci.

Prijave na konkurs se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju (Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108, Novi Sad) poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, sa naznakom: "Za konkurs".

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21 000 Novi Sad

Telefon: + 381 21 487 46 24

Faks: +381 21 456 586

E-mail: psz@vojvodina.gov.rs

Naziv programa:

Sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata u oblasti socijalne politike

Cilj programa/projekta

Realizacija mera i aktivnosti ustanova socijalne zaštite i udruženja građana na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u skladu sa Programom unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, koji se donosi za tekuću godinu i obuhvata mere i aktivnosti za podsticaj i razvoj postojećih i novih usluga socijalne zaštite.

Oblast podrške

Oblast socijalne politike u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata kojim se realizuju mere i aktivnosti u skladu sa Programom unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini imaju ustanove socijalne zaštite čije sedište je na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i udruženja građana u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini upisana u registar kod nadležnog organa za programske aktivnosti i projekte koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna procedura i vremenski rok biće regulisani Pravilnikom o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo socijalnu politiku i demografiju koji će biti objavljen u " Službenom listu APV".

Postupak konkursa za dodelu sredstava u oblasti socijalne politike i demografije sprovodi Komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.

Komisija, nakon razmatranja i procene prijava prispeli na javni konkurs, sačinjava obrazloženi predlog za dodelu sredstava po javnom konkursu.

O dodeli sredstava odlučuje rešenjem, koje je konačno, pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju nije dužan da obrazloži svoje odluke.

Prispele prijave na javni konkurs Komisija razmatra u pogledu ispunjenosti uslova da li sadržaj prijave odgovara predmetu javnog konkursa i vrši procenu prijava prema sledećim kriterijumima:

· postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe,

· postojanje povezanosti ciljeva i aktivnosti,

· postojanje kapaciteta i iskustva podnosioca prijave za realizaciju aktivnosti iz prijave na javni konkurs,

· procena ekonomičnosti budžeta,

· usklađenosti predloženog budžeta sa planiranim aktivnostima,

· procene održivosti,

· procene doprinosa unapređenju položaja i zaštite ciljne grupe,

· procene efekata realizacije podnetih prijava na javni konkurs na kvalitet socijalne zaštite stanovništva i doprinosa daljem razvoju sistema socijalne zaštite i prevazilaženju nepovoljne demografske situacije i unapređenju društvene brige o deci u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Rezultati konkursa se objavljuju na internet-stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju (www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs).

Konkurs za dodelu sredstava se realizuje jednom godišnje. Prijava na konkurs podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u "Službenom listu APV", odnosno u javnom glasilu koje pokriva celu teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje nije određen.

Trajanje projekta

Projekat mora biti realizovan do 31. decembra tekuće godine

Ograničenja

Na konkursu ne mogu učestvovati: fizička lica, indirektni korisnici budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daje saglasnost Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ili Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i prijave koje nisu predmet konkursa neće se razmatrati.

Neće se razmatrati prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, a koji nisu u roku dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava sa dokumentacijom ili tražili saglasnost za produženje roka za realizaciju projekta.

Posebni zahtevi

Prijava na konkurs podnosi se u jednom primerku isključivo na obrascu prijave koja se može preuzeti na internet-stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju (www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs) i u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju (Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16).

Uz prijavu na konkurs se podnosi sledeća obavezna dokumentacija: fotokopija potvrde o registraciji kod nadležnog organa, fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju i zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci.

Prijave na konkurs se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju (Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108, Novi Sad) poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine (Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108, Novi Sad), sa naznakom: "Za konkurs".

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju

Bul. Mihajla Pupina 16, 21000, Novi Sad

Telefon: +381 21 487 46 24

Faks: +381 21 456 586

E-mail: psz@vojvodina.gov.rs

112. Rekonstrukcija Ženski fond

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Ženske inicijative, Stipendije Žarana Papić, Urgentni grantovi i Specijalni fokus

Cilj programa/projekta

Podrška ženskim grupama i pojedinkama koje rade i obrazuju se u oblasti zaštite ženskih ljudskih prava

Oblast podrške

Ženska ljudska prava i višestruka diskriminacija, ženske/rodne studije

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati Ženske grupe, Romske ženske grupe, LGBT grupe, studentkinje Ženskih studija.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijavni formulari mogu se naći na sajtu: www.rwfund.org. Konkurs je stalno otvoren; Upravni odbor donosi odluke tri puta godišnje (februar, maj/jun, oktobar/novembar).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

U rangu od 150.000 do 300.000 dinara

Trajanje projekta

Nije određeno

Ograničenja

Ekonomsko osnaživanje i zdravlje ne spadaju u prioritetne oblasti podrške Rekonstrukcije Ženskog fonda

Posebni zahtevi

U slučaju Urgentnih grantova mogu se prijaviti ženske grupe koje reaguju na novonastalu situaciju koja je nepredviđena i vremenski urgentna. Urgentni zahtevi se rešavaju u roku od 72 sata.

Kontakt

Vlajkovićeva 15,

11000, Beograd

Srbija

Tel./fax + 381 11 32 22 751; 3235 592

E-mail: office@rwfund.org

113. Telenor d.o.o.

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Društvena odgovornost

Cilj programa/projekta

U cilju odgovornog ponašanja prema lokalnoj zajednici u kojoj poslujemo, ulaganja u Srbiju i pomoći razvoja potencijala srpskog društva, od osnivanja Telenor fondacije 2007. godine, trudimo se da prepoznamo potrebe srpskog društva i kroz održive, delotvorne projekte pomognemo u rešavanju problema. Nastojimo da ostvarimo dugoročan efekat tako što projekte pratimo i podržavamo tokom dužeg vremenskog perioda.

Oblast podrške

Istražujući probleme sa kojima se suočava srpsko društvo, aktivnosti Fondacije usmerili smo ka sledećim oblastima:

- mladi, njihovo obrazovanje i profesionalno usavršavanje,

- društveno ugrožene grupe,

- razvoj kulturne produkcije i tržišta umetnosti,

- zaštita životne sredine.

Takođe, nastojimo da identifikujemo način na koji telekomunikacije mogu da doprinesu društvu i životnoj sredini i trudimo se da prednosti svoje delatnosti uključimo u svoje filantropske aktivnosti.

Geografska oblast

Fondacija inicira i podržava projekte koji nude održiva i razvojna rešenja na teritoriji cele Republike Srbije.

Ko može da konkuriše?

Mogućnost konkurisanja imaju organizacije i institucije registrovane u Republici Srbiji, koje za cilj imaju rešavanje problema u Srbiji na nacionalnom ili lokalnom nivou.

Konkursna procedura i vremenski rok

Apliciranje za podršku Telenor fondacije vrši se popunjavanjem formulara, koji obuhvata sva elemente neophodne za sagledavanje projekta – informacije o organizaciji koja aplicira, opis projekta uz detaljan pregled planiranih aktivnosti, kao i informacije o vremenskim rokovima i budžetu. Formular za apliciranje moguće je popuniti direktno na adresi: http://www.telenor.rs/media/TelenorSrbija/fondacija/OBRAZAC%20PRIJAVE.doc ili ga preuzeti sa veb-sajta i dostaviti e-mejlom ili preko poštanske adrese.

Projekti se razmatraju na sednicama Upravnog odbora Fondacije, koje se održavaju do četiri puta u toku godine, ukoliko se uklapaju u prioritetne oblasti rada Fondacije i ciljeve Kompanije.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Kada je u pitanju donacija novčanih sredstava, minimalni i maksimalni iznosi koje Telenor fondacija odobrava nisu striktno definisani. Pri razmatranju projekta, sagledavaju se svi elementi projekta, uključujući pregled troškova, koji se analiziraju u skladu sa planiranim aktivnostima. Podrška projektima ne uključuje isključivo novčana sredstava, već i korišćenje prednosti naše delatnosti i angažman zaposlenih u kompaniji:

1. donacije proizvoda i usluga kao što su: Telenor internet, mobilni telefoni, računari i specijalni tarifni paketi, humanitarni brojevi za prikupljanje novčanih sredstava,

2. učešće rukovodilaca i zaposlenih u projektima i humanitarnim akcijama,

3. "know how" – znanje eksperata Kompanije.

Trajanje projekta

S obzirom na to da se sednice Upravnog odbora, na kojima se odlučuje o projektima koji će dobiti podršku, održavaju do četiri puta u toku godine, prijava projekata moguća je u toku cele godine.

Ograničenja

Telenor fondacija u skladu sa strategijom ne podržava:

- zahteve pojedinaca koji se odnose na rešavanje problema materijalne prirode,

- zahteve pojedinaca za sponzorisanje učešća na konferencijama, seminarima, treninzima i sličnim aktivnostima,

- programe školovanja u inostranstvu,

- troškove putovanja, smeštaja i sličnih troškova, ukoliko nisu deo većeg projekta,

- sponzorisanje organizacije festivala, konferencija i sličnih aktivnosti,

- sponzorisanje rada sportskih klubova i organizaciju sportskih aktivnosti.

Posebni zahtevi

Da bi projekat bio razmotren na sednici Upravnog odbora Fondacije, neophodno je da se uklapa u prioritetne oblasti našeg rada (mladi i obrazovanje, društveno ugrožene grupe, kultura i umetnost, zaštita životne sredine). Korišćenje komunikacionih servisa u okviru projektnih aktivnosti, u cilju delotvornijeg rešavanja problema pomoću modernih tehnologija, smatra se veoma značajnim elementom projekta, koji se razmatra sa

posebnom pažnjom. Očekuje se da partnerska organizacija u svom poslovanju poštuje ljudska prava, ne koristi prisilni rad, zabranjuje diskriminaciju i korupciju i postupa preventivno prema životnoj sredini.

Kontakt

E-mail: fondacija@telenor.rs

Web: www.telenor.rs/fondacija

113. Vlada Republike Srbije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

Program o sredstvima za podsticanje programa i projekata koje realizuju udruženja radi pružanja pomoći stanovništvu na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa

Cilj programa/projekta:

Cilj programa jeste pružanje podrške organizacijama civilnog društva i jačanje civilnog društva i procesa integracije ovih opština u političke i društvene tokove u Republici Srbiji. Posebna pažnja se posvećuje omladinskim projektima i omladinskim organizacijama koje približavaju mlade svih etničkih zajednica.

Oblast podrške:

Podsticanje projekata iz oblasti kulture i neformalnog obrazovanja, različitih omladinskih projekata, multietničkih projekata, podizanje kapaciteta organizacija civilnog sektora, podsticanje omladinskog aktivizma, poboljšanje uslova života građana, podizanje svesti o ekologiji i promocija multietničkog života.

Geografska oblast:

Preševo, Bujanovac i Medveđa

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja koja su registrovana na teritoriji Republike Srbije i upisana u registar nadležnog organa.

Konkursna procedura i vremenski rok

Obrazac prijave se može preuzeti na sajtu: www.kt.gov.rs, a odluka o izboru projekata se donosi u roku od 10 dana po isteku roka za prijavu na konkurs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od pojedinačnog konkursa; više informacija na: www.kt.gov.rs.

Trajanje projekta:

Zavisi od pojedinačnog konkursa; više informacija na: www.kt.gov.rs.

Ograničenja:

Više informacija na: www.kt.gov.rs

Posebni zahtevi:

Zavisi od projekta; više informacija na: http://www.kt.gov.rs.

Kontakt

Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070, Beograd

Srbija

Tel-: +381 11 21 20 906, 21 20 907

Faks: +381 11 21 20 909

E-mail: office@kt.gov.rs,milutin.jovanovic@kt.gov.rs,goran.gavrilovic@kt.gov.rs