Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja

za projekte NVO, lokalnih samouprava, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika - Januar 2012.

Uvodnici

O Vodiču kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja - Građanske inicijative

"Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji" nastao je pre pet godina, kao zajednički projekat tadašnjeg Tima potpredsednika Vlade Republike Srbije za smanjenje siromaštva (sadašnji Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva) i Građanskih inicijativa. Vodič je osmišljen sa idejom da potencijalnim korisnicima kao što su: organizacije civilnog društva (udruženja, fondacije, zadužbine, sindikati...), opštine, mala i srednja preduzeća preduzetnici i pojedinci, pruži pouzdane podatke o raspoloživim sredstvima međunarodnih i domaćih donatora, kao i državnih institucija i na taj način omogući im uvid u sredstva za realizaciju različitih projektnih aktivnosti. Namera autora Vodiča bila je da publikovanjem podataka doprinese kako društvenom tako i ekonomskom poboljšanju života građana u Srbiji, kao i da podstakne saradnju između različitih aktera sa sličnim sadržajima rada.

Podsećanja radi, napominjemo da su se u prvom izdanju "Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji" mogle pronaći informacije o programima 76 donatora, od čega je domaćih bilo svega 10, dok najnovije deveto izdanje sadrži informacije o 111 donatora, od čega su 43 domaća. Imajući u vidu podatke iz istraživanja o stanju organizacija civilnog društva u Srbiji iz 2011. godine, koje ukazuje na veliki broj novoosnovanih organizacija, sa jedne strane, i na lošu finansijsku situaciju postojećih OCD-a u Srbiji sa druge strane, ovaj Vodič se pojavljuje u pravom trenutku kao pouzdani izvor informacija za sve one koji pokušavaju da pribave sredstva za rad svojih organizacija.

Kako su podaci u Vodiču podložni promenama i zahtevaju gotovo svakodnevno ažuriranje, molimo zainteresovane organizacije/donatore da o novinama u svojim programima blagovremeno obaveste tim Građanskih inicijativa koji je odgovoran za ovu bazu podataka kako bi se periodično vršile izmene. Istovremeno, upućujemo sve zainteresovane da redovno proveravaju veb-sajtove potencijalnih donatora čak i kada je nekom od programa objavljenog u ovom izdanju Vodiča istekao rok, jer je moguće objavljivanje novih konkursa i javnih poziva, u skladu sa strateškim opredeljenjima svakog pojedinačnog donatora.

Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u realizaciji ovoga projekta.

Građanske inicijative, www.gradjanske.org

O Vodiču kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja - Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Građanske inicijative, zajedno sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije, pripremili su deveto izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja, za projekte NVO, lokalnih samouprava, MSP i preduzetnika u Srbiji. Ovaj Vodič doprinosi boljoj informisanosti svih partnera i pruža uvid u sredstva za realizaciju najrazličitijih programskih i projektnih aktivnosti, a koja su na raspolaganju organizacijama civilnog društva, opštinama, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i pojedincima.

Vodič odgovara na veoma često pitanje koje čujemo u Srbiji – kome da pošaljemo svoj konkretan predlog projekta. U tom smislu Vodič olakšava posao svima koji već znaju šta im je potrebno, koju promenu žele da naprave i šta treba da urade da do nje dođu. Zbog toga jednom godišnje objavljujemo dopunjenu verziju Vodiča sa najnovim podacima i distribuiramo ga velikom broju zainteresovanih korisnika.

Trudili smo se da Vodič bude dovoljno informativan, ali i praktičan za upotrebu i tako bude koristan vodič za prikupljanje sredstava od domaćih i međunarodnih donatora, te državnih institucija.

Nadamo se da će i deveto izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja ispuniti svoju svrhu i biti dodatni podsticaj za uključivanje svih onih koji mogu da doprinesu većoj socijalnoj uključenosti u Srbiji i unapređenju kvaliteta života svih njenih građanki i građana.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva http://www.inkluzija.gov.rs

O Vodiču kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja - Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Planiranje projekata ima dve osnovne faze: prvu, u kojoj se ideje pretvaraju u konzistentan plan akcija sa jasnim ciljevima i rokovima koji se moraju ostvariti i drugu, kada za realizaciju treba potražiti finansijska sredstva donatora. Ko god da je radio na pripremi projekata, može potvrditi da je lakše pripremiti projekat nego obezbediti sredstva za njegovo finansiranje.

Donatorska sredstva, ne samo da su ograničena nego se moraju tražiti na različitim adresama i koristiti pod uslovima koje retko ko poznaje do detalja. Stoga, već uspostavljena tradicija izrade pregleda potencijalnih sredstava za koje organizacije civilnog društva, lokalne samouprave, mala i srednja preduzeća i preduzetnici mogu direktno da apliciraju kod raznih donatora, predstavlja dragocenu pomoć brojnim društvenim partnerima da svoje incijative i realizuju.

Borba protiv siromaštva i ublažavanje njegovih teških posledica na mnoge ljude koji se sami i bez pomoći sa strane ne mogu nadati boljem životu vrlo je težak posao. Lakše je ako se teret podeli između društvenih partnera – državnih organa i institucija i društvenih organizacija i udruženja građana. Jednostavno upućivanje na donatorske adrese i upoznavanje sa uslovima za podnošenje projekata očekujemo da će doprineti da se mnogi dobri projekti i inicijative brže i efikasnije realizuju na dobrobit onih kojima su najpotrebniji.

Nadamo se da smo stvorili efikasan instrument koji će olakšati identifikovanje potreba i omogućiti delotvorno povezivanje sa donatorima. Voleli bismo ako bi lakša dostupnost i bolje poznavanje donatora dovelo do nove ideje, inicijative i projekte jasno usmerene na rešavanje problema siromaštva u najugroženijim zajednicama.

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoci, www.seio.gov.rs  

O Vodiču kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja - Tehnička pomoć EU organizacijama civilnog društva na zapadnom Balkanu i Turskoj - TACSO

Dosadašnje dvogodišnje sprovođenje TACSO projekta u Srbiji počivalo je na aktivnostima koje su bile direktan odgovor na potrebe organizacija civilnog društva u delu jačanja njihove uloge u demokratskim procesima pridruživanja Evropskoj uniji. Pored komponenti koje se odnose na poboljšanje društvenog imidža i celokupne vidljivosti rada civilnog sektora, izgradnje kapaciteta (treninzi, studijske posete, tehnička asistencija) i jačanja partnerskih odnosa OCD-a sa javnim i privatnim sektorom, TACSO se bavi i povećanjem dostupnosti relevantnih informacija za organizacije civilnog društva.

Problem pristupa informacijama posebno je izrađen kod malih, nedovoljno razvijenih OCD-a koje se osnivaju u unutrašnjosti i po pravilu počinju rad bez ikakvih resursa. Stoga, TACSO podržava napor Gradjanskih inicijativa, Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbijie i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva da se priredi novo izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja koji će, pored elektronske forme, biti dostupan i u formi štampanog priručnika.

Nadamo se da će Vodič biti posebno koristan za nekoliko hiljada novoformiranih organizacija civilnog društva u Srbiji i da će im omogućiti efikasnije prikupljanje sredstava za lokalne projekte i akcije. Istovremeno, TACSO će nastojati da promoviše ovu i druge slične korisne domaće prakse i inicijative i u drugim zemljama "IPA regoina".

Tehnička pomoć EU organizacijama civilnog društva na zapadnom Balkanu i Turskoj – TACSO (www.tacso.org)

Inostrani izvori finansiranja

1. Ambasada Finske u Srbiji

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Embassy of Finland"

Naziv programa

Aplikantima iz Srbije do sada je bio na raspolaganju program Fond za lokalnu saradnju.

Cilj programa/projekta

Osnovni cilj programa Fonda za lokalnu saradnju u 2011. godini bio je podrška razvoju u polju ljudskih prava, dobrog upravljanja i razvoja civilnog društva.

Oblast podrške

Imajući u vidu da je u toku redefinisanje programa finansiranja za Srbiju, sve informacije o programu za 2012. godine će blagovremeno biti objavljene na internet stranici ambasde: www.finska.co.rs, pa sugerišemo redovnu posećivanje navedene internet adrese radi provere novih potencijalnih izvora finansiranja

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Više informacija možete naći na sledećoj internet strani: www.finska.co.rs 

Konkursna procedura i vremenski rok

Više informacija možete naći na sledećoj internet strani: www.finska.co.rs 

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija možete naći na sledećoj internet strani: www.finska.co.rs 

Trajanje projekta

Više informacija možete naći na sledećoj internet strani: www.finska.co.rs 

Ograničenja

Više informacija možete naći na sledećoj internet strani: www.finska.co.rs 

Posebni zahtevi

Više informacija možete naći na sledećoj internet strani: www.finska.co.rs 

Kontakt
Ambasada Finske

Birčaninova 29

11001 Beograd, Srbija

tel. +381 11 30 65 400
E-mail: sanomat.beo@formin.fi

2. Ambasada Japana u Srbiji

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Embassy of Japan"

Naziv programa

Projekti za osnovne potrebe stanovništva Srbije i Crne Gore (POPOS)

Cilj programa/projekta

Program POPOS obezbeđuje donaciju razvojnim projektima predloženim od strane nevladinih organizacija, bolnica, osnovnih škola i drugih neprofitnih organizacija. U svakoj zemlji koja ispunjava uslove neophodne za dobijanje japanske pomoći preko POPOS fonda, japanska zvanična pomoć je uspostavila ovaj oblik saradnje i time direktno utiče na dobrobit zajednica kojima je osnovna pomoć neophodna.

Oblast podrške

 • Primarna zdravstvena nega
 • Osnovno obrazovanje
 • Smanjenje siromaštva
 • Opšta dobrobit
 • Životna sredina

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Razne neprofitne organizacije ispunjavaju uslove da budu korisnici POPOS-a. Jedini zahtev pri njihovom odabiru bi bilo njihovo neprofitno angažovanje na realizaciji razvojnih projekata za osnovne potrebe stanovništva u zemljama koje ispunjavaju uslove neophodne za dobijanje pomoći (pojedinci i profitne organizacije ne mogu biti korisnici fonda). Primeri potencijalnih korisnika su: međunarodne ili lokalne NVO, lokalne vlasti, bolnice, osnovne škole i ostale neprofitne organizacije. U posebnim slučajevima, Vladine ustanove, kao i međunarodne organizacije takođe mogu postati korisnici ove pomoći.

Konkursna procedura i vremenski rok

Ukoliko vaša organizacija ispunjava navedene uslove i ukoliko želite da dobijete pomoć u okviru POPOS-a za realizaciju vašeg razvojnog projekta, neophodno je da podnesete aplikaciju Ambasadi Japana u Beogradu. Uz aplikaciju je neophodno priložiti detaljni budžet projekta, mapu na kojoj se jasno vidi mesto u kome će se projekat realizovati, studiju o izvodljivosti projekta, predračun za dobra i usluge koji bi se pribavili donacijom (predračuni od tri različita dobavljača ili izvođača radova), brošuru sa kopijom statuta, kao i dokument o godišnjem budžetu vaše organizacije. Aplikacioni formular sa ostalim potrebnim dokumentima treba predati ili poslati Ambasadi Japana. Neophodno je da na aplikaciji jasno istaknete kontakt telefone i adrese pomoću kojih možemo sa vama kontaktirati u slučaju da nam budu potrebne neke dodatne informacije.

Nema utvrđenih rokova. Kandidati mogu da podnesu prijave u bilo kom trenutku. Više informacija možete pronaći na veb-adresi: http://www.yu.emb-japan.go.jp/srpski_verzija/donacija/POPOS%20Uputstvo.pdf.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nema zahteva u pogledu dužine trajanja projekta.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

1) Primljena sredstva moraju se koristiti isključivo za realizaciju projekta. Ambasada Japana zadržava pravo da zahteva povraćaj granta ako se odobrena sredstva koriste za bilo koju svrhu osim za realizaciju projekta.

2) Bilo bi bolje ako bi organizacija primalac granta vodila odvojeno računovodstvo za realizaciju projekta radi olakšavanja finansijske revizije granta.

Kontakt

Jelena Cimbaljević

Koordinatorka projekata za osnovne potrebe stanovništva u Republici Srbiji i Crnoj Gori

Ambasada Japana u Srbiji

Genex Apartmani

Vladimira Popovića 6,

11070 Novi Beograd, Srbija

Tel: +381 11 301 2800

Fax: +381 11 311 8258

E-mail: info@jpemb.org.rs

Web: http://www.yu.emb-japan.go.jp

3. Ambasada Kraljevine Holandije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"The Royal Netherlands Embassy"

Naziv programa

Program ambasade MATRA

Cilj programa/projekta

Matra je program kojim rukovodi Ministarstvo spoljnih poslova Holandije, a kojim se podržava proces društvenog preobražaja u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Sâm naziv "MATRA" nastao je iz izraza "maatschappelijke transformatie" koji na holandskom znači "društveni preobražaj". Ovaj program usredsređen je na aktivnosti koje doprinose razvoju otvorenih, pluralističkih, demokratskih društava, čvrsto zasnovanih na vladavini prava. Matra posebno ima za cilj jačanje tkiva civilnog društva, sa naglaskom na značaj saradnje i interakcije između organa privatnog i javnog sektora.

Oblast podrške

- Pravosuđe i unutrašnji poslovi

- Ljudska prava 

Geografska oblast

Srbija i Crna Gora

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati NVO i državne ustanove.

Konkursna procedura i vremenski rok

Predloge je moguće podnositi tokom cele godine.

- Prijave moraju biti relevantne za ciljeve programa Matra.

- Prijave se moraju odnositi na jednu ili više gorenavedenih tema programa Matra.

- Projekat bi trebalo da predstavlja lokalnu inicijativu.

- Ciljna grupa bi trebalo da bude jasno definisana i aktivno uključena u realilzaciju projekta.

- Ciljna grupa bi trebalo da podnese deo tereta projekta (finansijski ili u naturi).

- Vrednost projekata obično varira u rasponu od minimalno 5.000 evra do maksimalno 50.000 evra.

- Projekti vrednosti do 15.000 evra ne bi trebalo da traju duže od 12 meseci.

- Projekti čija je vrednost znatno iznad 15.000 evra mogu da traju do 24 meseca.

U obzir uzeti i sledeće faktore:

- prezentaciju problema, cilja, ciljne grupe i očekivanih rezultata,

- aktivnosti, raspored i budžet,

- aktivno učešće ciljne grupe u svim fazama projekta,

- razmere sopstvenog doprinosa ciljne grupe (finansijskog ili u naturi),

- podrška za i izvodljivost/održivost aktivnosti,

- kapacitet izvršne agencije za rukovođenje projektom,

- distribuciju po temama programa Matra,

- da li projekat utiče na pristupanje Srbije Evropskoj uniji i da li podstiče svest o evropskim integracijama,

- prednost imaju finansijska sredstva koja služe kao "seed" sredstva, tj. sredstva kojima se stimulišu procesi u lokalnim sredinama.

Prijavljivanje

- Prijave moraju biti podnete Ambasadi Holandije u Beogradu.

- Prijave bi trebalo da podnose sami organizatori projekata, iako imaju pravo na pomoć trećih strana npr. holandskih NVO.

- Prijave bi trebalo podnositi na engleskom jeziku, na standardnim obrascima za prijavu.

U svakom slučaju, predlog projekta bi trebalo da sadrži:

-    informacije o organizaciji koja podnosi prijavu i njenim najvećim uspesima,

-    detaljan opis problema, ciljeva projekta, planiranih aktivnosti i mera koje su preduzete u cilju povećanja održivosti rezultata,

-    specifikaciju predviđenog doprinosa programa Matra i tačnu namenu tog doprinosa,

-    jasnu definiciju ciljne grupe,

- raspored realizacije projekta,

- detaljan i transparentan budžet izražen u evrima, sa procenom svih troškova i specifikacijom svakog izvora prihoda, kao i sve doprinose organizatora projekta i ciljne grupe; prijave bi trebalo da budu upotpunjene relevantnom dokumentacijom (u zavisnosti od specifičnih aktivnosti koje se predlažu), poput radnih biografija (CV) stručnjaka, faktura za usluge nabavljene spolja, preporuke, itd.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Od 5.000 do 50.000 evra

Trajanje projekta

Projekti u vrednosti do 15.000 evra ne bi trebalo da traju duže od 12 meseci.

Projekti čija je vrednost znatno iznad 15.000 evra mogu da traju do 24 meseca.

Ograničenja

Za program ambasade Matra ne mogu se prijavljivati:

- humanitarna pomoć,

- komercijalne aktivnosti,

- projekti sa pretežno akademskim fokusom, tj. studije izvodljivosti, istraživanja, itd.,

- projekti koji se isključivo ili u pretežno odnose na isporuku roba ili materijala,

- infrastrukturni ili građevinski projekti,

- stipendije ili programi obrazovanja.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Aleksandra Kalinić

Ambasada Kraljevine Holandije

Simina 29                                            

11000 Beograd, Srbija                           

Tel.: + 381 11 20 23 900

Fax: + 381 11 20 23 999

Email: bel-os@minbuza.nl

Web: www.nlembassy.rs

4. Ambasada Kraljevine Norveške u Srbiji

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Fond ambasade

Cilj programa/projekta

Cilj je razvoj civilnog društva 

Oblast podrške

Promena u prioritetnim područjima: u 2011. godini to su bile reforma sektora bezbednosti, ljudska prava i rodna ravnopravnost.

Geografska oblast

Crna Gora i Srbija (i Makedonija počev od 2012. godine)

Ko može da konkuriše?

Pomoć bi trebalo da koristi društvu na svim nivoima. Najčešće se prijavljuju institucije i organizacije javnog sektora ili civilnog društva. Sve organizacije dužne su da podnesu dokaz o registraciji.

Konkursna procedura i vremenski rok

Fond ambasade za 2011. godinu je zatvoren (http://www.norveska.org.rs/Embassy/bilateral/Embassy-fund-2011---Guidelines-for-application/). Konkurs za Fond ambasade u 2012.godini biće objavljen na veb-sajtu ambasade početkom godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni  i maksimalni iznosi nisu definisani. Bitno je da budžet bude realan. Grantovi dodeljeni 2011. godine kretali su se u rasponu od 2.000 do 400.000 NOK (norveških kruna).

Trajanje projekta

Većina projekata traje od nekoliko meseci do jedne godinu, ali ima izuzetaka.

Ograničenja

Grant ne pokriva sledeće troškove:

- finansiranje izvoza, uvoza ili marketinga roba ili usluga,

- operativne troškove, preko početnih troškova početne faze,

- uspostavljanje aktivnosti u Norveškoj,

- razvoj ili testiranje novih tehnologija,

- prevoz humanitarne pomoći.

Posebni zahtevi

Prednost tokom izbora uspešnih projekata imaće prioritetna područja, ali pomoć neće biti ograničena samo na njih. Zanimiljivo bi bilo ukoliko bi kandidati naveli prioritetne teme u svojim predlozima ili ukoliko bi bilo moguće ostvariti sinergiju sa ostalim vidovima pomoći Kraljevine Norveške. Posebno važne ciljne grupe su etničke manjine, deca, mladi i žene.

Kontakt

Nela Jović, referent na projektu

Ambasada Kraljevine Norveške

Užička 43

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 36 70 405;

Fax: +381 11 36 90 158

E-mail: nela.jovic@mfa.no

Web: www.norveska.org.rs  

Naziv programa

Program za jačanje civilnog društva u Srbiji

Cilj programa/projekta

Cilj je jačanje učešća i doprinosa civilnog društva i politički razvoj u Srbiji pomoću zagovaranja i monitoringa rada političkih i državnih institucija.

Oblast delovanja

Prioritetna polja za promenu: u 2011.godini to su bili sektor bezbednosti i reforma pravosuđa, životna sredina i klimatske promene i manjinska prava.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati nevladine organizacije (NVO) sa stalnim boravkom u Srbiji. Organizacije mogu biti nacionalne, regionalne ili međunarodne. Regionalne i međunarodne organizacije mogu se prijavljivati pod istim uslovima kao i nacionalne organizacije, ali će morati da dokažu dodatnu vrednost u smislu ostvarivanja kratkoročnih i dugoročnih ciljeva Programa u odnosu na nacionalne organizacije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs za Program za 2011. godinu je zatvoren. (http://www.norveska.org.rs/Embassy/bilateral/Announcement-of-opportunity-to-apply-for-grants-for-Strengthening-Civil-Society-in-Serbia-/) Konkurs za 2012.godinu biće objavljen na veb-sajtu ambasade.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimamalni godišnji budžet za prijave iznosi 6.500.000 dinara (500.000 norveških kruna).

Trajanje projekta

Podrška će biti dodeljivana na maksimalni rok od tri godine, ali odluka o nastavku pomoći posle prve godine biće doneta nakon procene učinka u prethodnom periodu.

Ograničenja

Grant ne pokriva sledeće troškove:

- finansiranje izvoza, uvoza ili marketinga roba ili usluga,

- operativne troškove, preko početnih troškova početne faze,

- uspostavljanje aktivnosti u Norveškoj,

- razvoj ili testiranje novih tehnologija,

- prevoz humanitarne pomoći.

Posebni zahtevi

Prednost pri izboru će imati prioritetna područja, ali ne samo ona. Posebno važne ciljne grupe su etničke manjine, deca, mladi i žene. Prioritet će imati organizacije koje se prijave na konkurs, a čije je sedište van Beograda i/ili oni koji su usmereni na organizacije van Beograda. Prioritet će imati projekti koji mogu da angažuju organizacije ili sredstva na lokalnom ili nacionalnom nivou. Organizacije se ohrabruju da se prijavljuju za podršku u cilju izgradnje kapaciteta sopstvenih organizacija.

Kontakt

Nela Jović, referent na projektu

Ambasada Kraljevine Norveške

Užička 43,

11000 Beograd, Srbija

Tel:+381 11 36 70 405;

Fax: +381 11 36 90 158;

E-mail: nela.jovic@mfa.no  

Web: www.norveska.org.rs  

5. Ambasada Sjedinjenih američkih država u Srbiji

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Embassy of the United States, Belgrade"

Naziv programa

Program malih donacija Komisije za demokratiju

Cilj programa/projekta

Podrška razvoju demokratije i demokratskih institucija u Republici Srbiji

Oblast podrške

Podrška razvoju demokratije i demokratskih institucija u Republici Srbiji

Geografska oblast

Srbija – akcenat je na područjima van Beograda

Ko može da konkuriše?

Donacije će pre svega biti dodeljene nevladinim (NVO) i drugim neprofitnim organizacijama iz regiona izvan Beograda.

Konkursna procedura i vremenski rok

Formular za prijavljivanje i uputstva nalaze se na sajtu:

http://serbia.usembassy.gov/dcsgp.html

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni iznos – 24.000 dolara.

Trajanje projekta

Do jedne godine

Ograničenja

Komisija za demokratiju pri ambasadi SAD u Beogradu ne dodeljuje sredstva projektima: koje predlažu organizacije ili pojedinci koji nisu iz Srbije; koji su vezani za aktivnosti političkih partija; konferencije i individualna putovanja u inostranstvo; dobrotvorne aktivnosti i humanitarni rad; kampanje za prikupljanje sredstava; komercijalne projekte; umetničke i kulturne projekte; naučna istraživanja; pojedincima koji nisu članovi organizacije koja može da obezbedi održivost projekta na duži rok; onima koji dupliraju postojeće programe.

Posebni zahtevi

Predlozi projekata podnose se na engleskom jeziku; dodatna dokumentacija može biti na srpskom jeziku. Predlozi projekata treba da sadrže sve informacije koje se traže u prijavnom formularu; sume navedene u budžetu projekta izražavaju se u američkim dolarima. Troškovi koji se odnose na teritoriju van Srbije (transport u inostranstvu, kupovina robe ili plaćanje usluga u inostranstvu, itd.) ne smeju da budu uključeni u budžet za koji se traže sredstva; na plate stalno zaposlenih na realizaciji projekta (menadžer projekta, pomoćnik menadžera, računovođa, itd.) ne treba da odlazi više od 35% od ukupnog predviđenog budžeta za projekat; u budžet treba da budu uključeni i troškovi bankovnih transakcija. Finansijska sredstva se dodeljuju jednokratno. Za dodelu novih sredstava se može ponovo konkurisati, ali za projekat koji će se jasno razlikovati od prethodnog koji je ranije finansirala Komisija za demokratiju.

Kontakt

Democracy Commission (Program malih donacija Komisije za demokratiju)

Public Affairs Section

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država

Kneza Miloša 50

11000 Beograd

Srbija

Tel: +381 11 306 4773

E-mail: demcomSerbia@state.gov

Web: http://serbia.usembassy.gov/

6. Ambasada Velike Britanije u Beogradu – Ministarstvo spoljnih poslova

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"British Embassy Belgrade - Foreign and Commonwealth Office"

Naziv programa

Fond za diplomatski uticaj i vrednost – Ponovno ujedinjenje Evrope

Cilj programa/projekta

Cilj ovog fonda je da olakša sprovođenje reformi u ključnim oblastima kojima je u izveštajima Evropske komisije o napretku Srbije dat ključni značaj za proces EU integracija.

Za Srbiju:

 • podržati političke reforme i pokrenuti procese zagovaranja za politike (Britanska ambasada u Beogradu ih obično direktno dodeljuje),
 • povećati političku otvorenost i dobro upravljanje (usredsređivanje na civilno društvo),
 • osnažiti reforme u sektoru pravosuđa i unaprediti stepen poštovanja ljudskih prava (Britanska ambasada u Beogradu ih obično direktno dodeljuje).

Oblast podrške

Povećati političku otvorenost i dobro upravljanje (usredsređivanje na civilno društvo) 

B.1 Upostavljena pravna i institucionalna kontrola, kao i operacija kojima se ostvaruje veća otvorenost izrade i implementacije politika.

B.2 Stroža kontrola izrade ekonomskih politika i povećanje poverenja investitora, čime se osnažuju širi napori privredne diplomatije u regionu.

B.3 Unapređen pravni okvir za uspostavljanje i implementaciju strategija borbe protiv korupcije.

B.4 Uspostavljeni mehanizmi i razvijene i upotrebljene veštine čime se omogućuje građanima da uspostave kontakt sa izabranim političkim predstavnicima i time učestvuju u političkim procesima na lokalnom i nacionalnom nivou.

B.5 Podignut kapacitet medija da vrše funkciju agenta otvorenosti i odgovornosti, kapaciteti mobilizovani i unapređeni; uključujući i podršku slobodi medija i većoj slobodi izražavanja.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati lokalne NVO, mediji, konsultantske kuće, državne institucije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Za raspored godišnjih ciklusa videti: http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/spend-our-budget/funding-programmes1/strat-progr-fund/strat-pro-fund-europe.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Obično u rasponu 20.000-50.000 funti

Trajanje projekata

Jedna finansijska godina (1. april 2012. godine – 31.mart 2013. godine), uz mogućnost produžetka

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

 • Projekti koji funkcionišu na nivou donošenja politika, a koji utiču na izradu politika ili debatu u javnosti i u medijima.
 • Prikazati: (a) dokaze o konsultacijama sprovedenim sa drugim donatorima, (b) mogućnost održivosti.

Kontakt

http://ukinserbia.fco.gov.uk/en/about-us/working-with-serbia/funding

7. Američki saveti

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Finansirano od strane US Stejt department, Ambasada SAD u Beogradu

Naziv programa

Program za razvoj mlađeg univerzitetskog kadra

(nema ograničenja u godinama starosti)

(Junior Faculty Development Program)

Cilj programa/projekta

Primarni i izraziti cilj JFDP-a je da omogući univerzitetskim predavačima iz Srbije treninge u njihovim akademskim oblastima. Učesnici u JFDP-a se takođe podstiču da stvore odnose između američkig univerziteta i njihovih matičnih univerziteta, radi trajnog kontakta i kolaboracije. Polaznici JFDP-a blisko sarađuju sa fakultetskim mentorima sa univerziteta domaćina u Americi da bi unapredili znanje u svojim akademskim oblastima, da sakupe novi akademski materijal i sredstva, da dobiju nove edukacijske perspektive i da pouče američke kolege i studente o obrazovanju i životu u svojim državama. Tokom njihovog boravka u Americi, JFDP polaznici opserviraju i pohađaju kurseve, prisustvuju akademskim konferencijama i mogu biti pozvani da predaju ili asistiraju u predavanju na časovima na američkom univezitetu. Polaznici ne dobijaju akademska zvanja, kredite ili transkripte od JFDP-a, i moraju se vratiti u svoje zemlje nakon završetka programa.

Oblast podrške

Stipendije za građane Srbije

Geografska oblast

Srbija i druge zemlje u širem regionu

Ko može da konkuriše?

Da bi se kvalifikovao za JFDP stipendiju, aplikant mora:

- da ima univerzitetsku diplomu,

- da trenutno predaje na instituciji visokog obrazovanja,

- da ima barem dve godine iskustva podučavanja u instituciji visokog obrazovanja,

- da odlično vlada engleskim jezikom.

Konkursna procedura i vremenski rok

Avgust

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Prolećni semestar

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

American Councils

Kraljice Natalije 68/8

11000 Beograd,

Srbija
Tel: +381 11 2657 354 i 2657 362
E-mail: belgrade@americancouncilssee.org
Web: www.americancouncilssee.org

Naziv programa

Razmena mladih lidera između SAD i Srbije i Crne Gore

Cilj programa/projekta

Program pruža priliku učenicima da saznaju više o građanskoj odgovornosti i aktivizmu u okviru lokalnih zajednica, da na licu mesta vide kako se sprovodi demokratija u SAD, kao i da upoznaju Amerikance sa svojom zemljom i kulturom. Svi učesnici će boraviti kod porodica širom Amerike i pohađaće američke srednje škole.

Oblast podrške

Za školsku 2013/2014. godinu A-SMYLE dodeljuje stipendije učenicima srednjih škola u Srbiji. Svim dobitnicima stipendija obezbeđena je povratna karta od kuće do Sjedinjenih Američkih Država, kao i džeparac za životne troškove. Biće im pokriveno medicinsko osiguranje, ne uključujući prethodne zdravstvene tegobe.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati srednjoškolci koji dobro govore engleski jezik, upisani u prvi ili drugi razred, državljani Srbije, da ispunjavaju zahteve US J-1 vize za srednjoškolce, da su rođeni između 1.1.1996–15.7.1998, da nisu proveli više od tri meseca u poslednjih pet godina u SAD, da pokazuju liderski potencijal i da žele da doprinesu zajednici po povratku.

Konkursna procedura i vremenski rok

Videti na: http://www.ac-see.org/programs/hs-citiesdates.htm

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno.

Trajanje projekta

Školska 2013/2014. godina

Ograničenja

Nije navedeno.

Posebni zahtevi

Nije navedeno.

Kontakt

American Councils (Američki saveti)

Kraljice Natalije 68/8

11000 Beograd

Srbija

Tel: +381 11 2657 354 i 2657 362
E-mail: belgrade@americancouncilssee.org
Web: www.americancouncilssee.org

8. Balkanski fond za demokratiju

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"The Balkan Trust for Democracy", Projekat Nemačkog Maršal fonda Sjedinjenih Država 

Naziv programa

Balkanski fond za demokratiju

Cilj programa/projekta

Balkanski fond za demokratiju (BTD) je desetogodišnja inicijativa pružanja pomoći u grantovima koja podržava demokratiju, dobro upravljanje i Evroatlantske integracije u Jugoistočnoj Evropi.

Oblast podrške

Javne debate; razvoj liderstva; rad na politikama; obrazovanje građana; mehanizmi; javno zagovaranje; monitoring; implementacija i sprovođenje; zajednički ciljevi; primeri dobre prakse; mreže; ponovno odobrenje grantova; pomirenje

Geografska oblast

Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora
Moldavija, Rumunija, Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkurs se mogu prijaviti grupe građana, nevladine organizacije, lokalne samouprave ili nacionalna vlada, obrazovne institucije ili mediji registrovani u: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Moldaviji, Rumuniji, Srbiji.

Konkursna procedura i vremenski rok

Ne postoje rokovi. Predlozi projekata prihvataju se svakodnevno, a odluke o dodeli grantova se donose jednom mesečno. Konačno odobrenje daje komitet za dodelu grantova ili, u slučaju da su grantovi veći od 25.000 dolara, od strane Odbora poverenika nemačkog Maršal fonda.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Grantovi BTDa obično se kreću u iznosu od 5.000 do 75.000 dolara. Većina grantova je u vrednosti između 15.000 i 25.000 dolara.

Trajanje projekta

Praksa BTD-a je da podržava projekte koji traju do 12 meseci.

Ograničenja

Na konkurs se ne mogu prijavljivati pojedinci i političke partije. U obzir dolaze zajednički projekti nacionalnih i stranih organizacija, pod uslovom da BTD ne finansira administrativne troškove stranih organizacija.

Balkanski fond za demokratiju ne daje finansijsku pomoć za akademska istraživanja, akademske školarine i stipendije, događaje koji se organizuju samo jednom, putovanja, humanitarni i dobrotvorni rad, povratak izbeglica i interno raseljenih lica, verske aktivnosti, programe mikrofinansiranja, razvoj preduzeća, kreiranje/održavanje veb-sajtova, umetnost i nauku.

Kontakt

Tel: +381 11 30 36 454  

E-mail: balkantrust@gmfus.org

9. Chemonics International Inc.

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

(Izvršni partner USAID-a u Srbiji)

Naziv programa

USAID Projekat održivog lokalnog razvoja (Sustainable Local Development Project)

Cilj programa/projekta

USAID Projekat održivog lokalnog razvoja predstavlja petogodišnju inicijativu, vrednu 22 miliona dolara, koja ima za cilj da podrži dugoročni ekonomski i društveni razvoj zajednica u Srbiji. Projekat će raditi kroz dvanaest međuopštinskih partnerstava, od kojih će svako uključiti tri ili više lokalnih zajednica koje imaju zajedničke razvojne interese.

Oblast podrške

Aktivnosti projekta usmerene su na sledeće oblasti:

· međuopštinska saradnja oko realizacije velikih infrastrukturnih i drugih razvojnih projekata od značaja za sve uključene opštine,

· poboljšanje upravljanja finansijama i imovinom opština,

· direktnije učešće građana u poslovima lokalne samouprave,

· unapređenje poslovne klime,

· jačanje konkurentnosti mladih pri ulasku na tržište rada.

Geografska oblast

Osam područja međuopštinske saradnje (PMS), od kojih svako okuplja tri ili više susednih lokalnih samouprava koje dele razvojne planove i interese.

Odabrana su sledeća PMS: PMS s vodećim gradom Vranjem i partnerima Bujanovcem, Preševom i Vladičinim Hanom; PMS s vodećim gradom Nišom i partnerima Leskovcem, Merošinom, Doljevcem i Gadžinim Hanom; PMS s vodećim gradom Novim Pazarom i partnerima Tutinom i Sjenicom; PMS s vodećim gradom Novim Sadom i partnerima Sremskim Karlovcima, Temerinom i Beočinom; PMS s vodećim gradom Suboticom i partnerima Somborom i Kanjižom; PMS s vodećim gradom Zrenjaninom i partnerima Novim Bečejem i Kikindom; PMS s vodećim gradom Kraljevom i partnerima Čačkom, Gornjim Milanovcem, Raškom i Vrnjačkom Banjom; i PMS s vodećim gradom Užicem i partnerima Čajetinom, Prijepoljem, Pribojem i Novom Varoši.

Projekat će u obzir uzeti samo one predloge projekata koji se odnose na geografska područja ograničena odabranim PMS. Planirano je da ukupno bude formirano dvanaest područja međuopštinske saradnje, odnosno partnerstava.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati međuopštinska partnerstva, organizacije civilnog društva, udruženja, asocijacije u skladu sa pravilima za grantove. Za dodatne informacije videti:

http://lokalnirazvoj.rs/bespovratna-finansijska-sredstva-grantovi.html.

Konkursna procedura i vremenski rok

Za dodatne informacije videti:

http://lokalnirazvoj.rs/bespovratna-finansijska-sredstva-grantovi.html i

http://www.lokalnirazvoj.rs/annual-program-statement-aps01.html.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Za dodatne informacije o tekućim grantovima videti:

http://lokalnirazvoj.rs/bespovratna-finansijska-sredstva-grantovi.html .

10. CERGE-EI

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Master/doktorske studije iz ekonomije

Cilj programa/projekta

CERGE-EI predstavlja zajednički projekat iz oblasti ekonomije, koji je vezan za dve veoma ugledne ustanove – Karlov univerzitet u Pragu i Akademiju nauka Republike Češke.

CERGE-EI nudi svetski priznate diplome iz ekonomije zasnovane na zaslugama, uz puno finansiranje, prvenstveno studentima iz zemalja u tranziciji Centralne i Istočne Evrope (CEE) i novonastale tržišne ekonomije širom sveta. Jedini u svetu može kvalitetom svojih predavanja da dovede nedovoljno pripremljene studente iz udaljenih regiona na čelo ekonomskih nauka. Odsek za istraživanja obezbeđuje vezu za stipendije u teoretskoj i primenjenoj ekonomiji, posebno na polju javnih politika koje se odnose na razvoj i tranziciju.

Oblast podrške

Centar za ekonomska istraživanja i obrazovanje diplomaca – Ekonomski institut nudi program postdiplomskih studija iz teoretske i primenjene ekonomije koji rezultira master diplomom sa apsolutnom akreditacijom izdatoj u SAD i doktoratom sa apsolutnom akreditacijom izdatoj u SAD i koji su potpuno akreditovani u Češkoj.

Geografska oblast

Albanija, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Kolumbija, Kostarika, Egipat, Etiopija, Gruzija, Gana, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Mongolija, Crna Gora, Panama, Srbija i Vijetnam

Ko može da konkuriše?

Od kandidata se očekuje da poseduju najmanje master diplomu ili ekvivalentnu diplomu ili da dobiju master do juna one godine kada žele da počnu program master ili doktorskih studija. Finansijsku pomoć obično dobijaju samo kandidati koji već poseduju master diplomu ili ekvivalentnu diplomu.

Studenti koji poseduju samo diplomu osnovnih studija savetuju se da se prijave za program Zajedničkog mastera iz ekonomije (Joint Masters in Economics), koji sadrži značajan deo nastavnog programa master/doktorskih studija. Ovaj program namenjen je akademski motivisanim studentima koji bi želeli da dobiju doktorat iz ekonomije i da naprave karijeru, između ostalog, u svetskom akademskom sektoru i međunarodnim organizacijama.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za podnošenje prijava je 28. februar.

Uputstva možete videti na: http://www.cerge-ei.cz/phd-program/the-phd-program

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Školarina za jednu akademsku godinu iznosi 12.000 evra. Međutim, oni koji već poseduju master diplomu obično dobijaju stipendije u punom iznosu. Uz to, oni dobijaju stipendije za pokrivanje troškova života. Oni koji poseduju diplomu osnovnih studija mogu dobiti delimičnu stipendiju i obično moraju sami da pokriju troškove života. Međutim, u izuzetnim slučajevima, pune stipendije se dodeljuju i onima koji su završili osnovne studije.

Trajanje projekta

Mnogi studenti koji su primljeni na master/doktorske studije dobijaju stipendije za prve dve godine studija. Skoro svi studenti koji nastave na doktorat nakon prve dve godine, dobijaju stipendije i dalje. Za to nije potrebno proći posebnu proceduru podnošenja prijave. Uspešni kandidati bivaju pozvani da učestvuju u kompetitivnom pripremnom semestru u trajanju od dva meseca – od kraja juna do kraja avgusta, nakon čega se donosi konačna odluka o prijemu. Studenti imaju pravo na pokriće putnih troškova. Zahtev za takav grant trebalo bi da bude priložen uz obrazac prijave i da sadrži jasno objašnjenje razloga zbog kojih je takav grant potreban.

Ograničenja

Više informacija možete videti na: http://www.cerge-ei.cz/phd-program/the-phd-program

Posebni zahtevi

Više informacija možete videti na: http://www.cerge-ei.cz/phd-program/the-phd-program

Kontakt

For Graduate Studies Department
CERGE-EI
Graduate Studies Department
P.O. Box 882
Politickych veznu 7
111 21 Praha 1
Czech Republic
tel.: +420 224 005 108
fax: (+420) 224 005 147
E-mail: grad.stud@cerge-ei.cz

Web:www.cerge-ei.cz

11. Coca Cola i Univezitet u Edinburgu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Univerzitet u Edinburgu i Coca-Cola nude određen broj stipendija za diplomske studije iz bilo kog predmeta koji postoji na Univerzitetu.

Cilj programa

Stipendije

Oblast podrške

Stipendije

Geografska oblast

Bosna, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovenija, Ukrajina

Ko može da konkuriše?

Stipendije se dodeljuju državljanima iz dolenavedenih zemalja koji budu primljeni na redovne diplomske studije: Bosna, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovenija, Ukrajina.

Konkursna procedura i vremenski rok

Kandidati bi trebalo da se prijave Službi za prijem na univerzitete i koledže (UCAS) i da im bude ponuđeno mesto na Univerzitetu u Edinburgu do dana zatvaranja programa stipendija – 2. aprila 2012. godine.

Kandidati koji ispunjavaju uslove trebalo bi da popune on-lajn prijavu za stipendije.

Nećete moći da preuzmete on-lajn obrazac prijave ukoliko se prethodno niste prijavili Univerzitetu u Edinburgu i ukoliko nemate punu autentifikaciju EASE.

Minimalni/maksimalni iznos

Ova kompetitivna stipendija pokriva pune troškove studija i godišnje troškove izdržavanja u visini od 5.000 funti. Ona se isplaćuje za sve vreme trajanja studija.

Trajanje projekta

Više informacija možete pogledati na http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/undergraduate/international/coca-cola.

Ograničenja

Više informacija možete pogledati na http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/undergraduate/international/coca-cola.

Posebni zahtevi

Stipendija se ne dodeljuje studentima koji već pohađaju neki od programa.

Stipendija može biti prekinuta u bilo kom trenutku kada se od škole dobije nezadovoljavajući izveštaj o uspehu ili kada stipendista prestane da bude prijavljen kao redovni student Unverziteta u Edinburgu.

Komitet za izbor Univerziteta u Edinburgu sastaje se u maju 2012. godine radi biranja stipendista. Imena odabranih stipendista biće objavljena u maju 2012. godine.

Kontakt

The University of Edinburgh

Old College

South Bridge

Edinburgh, EH8 9YL

Work: +44(0)131 651 4070

Fax: +44(0)131 651 4066

Email: scholarships@ed.ac.uk

12. Copernicus

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Program podrške studentima iz srednje i jugoistočne Evrope 

Cilj programa/projekta

Pružanje podrške u obrazovanju kvalifikovanih studenata iz istočne, srednje i jugoistočne Evrope. Kroz program se radi na intenziviranju kontakta između Istoka i Zapada, čime se doprinosi izgradnji stabilizaciji i demokratizaciji istočne, srednje i jugoistočne Evrope.

Oblast podrške

Stipendisti programa Copernicus studiraju jedan semestar na univerzitetima u Berlinu, Hamburgu ili Minhenu i imaju dvomesečnu praksu u jednom preduzeću ili javnoj ustanovi.

Geografska oblast

Zemlje istočne, srednje i jugoistočne Evrope

Ko može da konkuriše?

Za više informacija posetite internet stranicu: http://www.copernicus-stipendium.de.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za prijavu je 1.septembar za studijski boravak koji počinje 1. aprila i 1.mart, za studijski boravak koji počinje 1.oktobra.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendisti su smešteni u porodicama ili u studentskim domovima, pokrivena im je cena povratne karte, zdravstvenog osiguranja, školarine i dodeljuje im se džeparac u iznosu od 180 evra mesečno.

Trajanje projekta

Za više informacija posetite internet stranicu: http://www.copernicus-stipendium.de.

Ograničenja

Za više informacija posetite internet stranicu: http://www.copernicus-stipendium.de.

Posebni zahtevi

Za više informacija posetite internet stranicu:  http://www.copernicus-stipendium.de  

Kontakt

Copernicus e.V.

Postfach 130261 (Mittelweg 11–12)

D- 20102 Hamburg

E-mail: info@copernicus-stipendium.de

Web: www.copernicus-stipendium.de

13. DAAD  Nemački servis za akademsku razmenu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Deutscher Akademischer Austausch Dienst

Naziv programa

Stipendije DAAD za studiranje i grantovi za istraživački rad – Studije i istraživački rad u Nemačkoj

Cilj programa/projekta

Započeti i/ili osnažiti saradnju između visokoškolskih institucija Srbije i Nemačke, proširiti akademsku razmenu i omogućiti međunarodno studiranje i istraživački rad studentima i naučnicima iz Srbije.

Oblast podrške

- letnji kursevi, intenzivni kursevi jezika, stažiranje, studijska putovanja za grupe studenata,

- master studije na nemačkom ili engleskom jeziku (međunarodni programi) u Nemačkoj,

- doktorske studije (na nemačkom ili engleskom jeziku),

- studijski boravak za doktorante, postdoktorante i profesore,

- akademska razmena u okviru novih ili postojećih partnerstava između univerziteta/fakulteta ili odseka u Srbiji i Nemačkoj, videti na:
http://www.daad.rs/sr/10386/index.html

Geografska oblast

Nemačka–Srbija (i Nemačka–Zapadni Balkan)

Ko može da konkuriše?

Studenti i istraživači iz SVIH disciplina!

Konkursna procedura i vremenski rok

Za detaljni postupak prijave videti na: www.daad.rs.

Opšti rok je 15. novembar svake godine. Posebni konkursi biće objavljeni na veb-sajtu organizacije (www.daad.rs), fejsbuku i preko drugih medija.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Studenti: 750 evra/mesečno

Doktoranti: 1.000 evra/mesečno

Naučnici: do 2.240 evra/ mesečno

Troškovi međunarodnih putovanja i zdravstvenog osiguranja obično bivaju dodati.

Trajanje projekta

Letnji kursevi/intenzivni kursevi jezika: 1–2 meseca

Studijski boravak: 1–3, do 10 meseci (kraći), 10 meseci do jedne godine

Master studije: 12–24 meseci

Doktorske studije: do 36 meseci

Ograničenja

Uglavnom nema ograničenja. Videti detaljne opise.

Posebni zahtevi

Dobro znanje nemačkog ili engleskog jezika.

Kontakt

DAAD-Informativni centar Beograd

Cara Uroša 35

11000 Beograd, Srbija

Tel: 011.2636.424

E-mail: info@daad.rs

Web: www.daad.rs

Facebook: www.facebook.com/DAAD.Beograd

Google+: www.gplus.to/DAADBeograd

14. Dečiji fond Ujedinjenih nacija – UNICEF

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Fond UNICEF realizuje petogošnji plan akcije Programa za Srbiju (CPAP) u periodu 2011–2015. godine i pomaže Vladi i ključnim partnerima da obezbede garancije da će marginalizovana deca imati koristi od inkluzivnih socijalnih usluga, te da stvore povoljno okruženje za ostvarivanje dečjih prava. Program UNICEF-a za Srbiju sastoji se iz dve komponente:

 1. osnaživanje sistema za socijalno uključivanje,
 2. socijalna odgovornost za dečija prava.

Cilj programa/projekta

Osnaživanje sistema za socijalno uključivanje

U okviru ove komponente programa, UNICEF će pomoći Vladi da: (a) uskladi svoj zakonski okvir – usvajanjem izmena zakona i politika – u skladu sa međunarodnim standardima; (b) oblikuje realizaciju ključnih odredbi novih zakona u cilju izrade procedura i zakona na nižem nivou; i (c) da stvori bazu znanja i dokaza o deci i adolescentima. Pomoć osnaživanju sistema imaće u vidu prioritetne oblasti koje je identifikovala Vlada, a koji zahtevaju višesektorski pristup i koji i dalje predstavljaju izazov za Srbiju u smislu poštovanja Konvencije o pravima deteta i postizanju Milenijumskih ciljeva razvoja.

Socijalna odgovornost za dečija prava

U okviru ove komponente programa, UNICEF će sprovesti strategije podsticanja angažovanja građana i zahteva za poštovanje prava deteta, uključujući: (a) osnaživanje spoljnog nadzora i monitoringa sistemskih reformi; (b) osnaživanje onih kojima su prava namenjena da zahtevaju i traže svoja prava i ono što im pripada; i (c) podsticanje pozitivnog ponašanja i borbu protiv diskriminacije. To će zahtevati izgradnju strateških saveza koji prevazilaze zagovaranje i informisanje i koji su zasnovani na međusobnoj odgovornosti. Program je u tesnoj vezi sa strategijama C4D radi obezbeđenja komplementarnosti sistemskim reformama i sigurnosti da će usluge zadovoljiti potrebe najugroženijih i da će ih oni koristiti u velikoj meri.

Oblast podrške

Razvoj u ranom detinjstvu, zaštita dece, zdravlje adolescenata, razvoj i angažovanje građana na poštovanju dečjih prava

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Fond UNICEF nije donator. Fond UNICEF pruža razvojnu pomoć Vladi, ministarstvima, građanskom društvu i zajednici u njihovim naporima da obezbede da sva deca, a posebno siromašna i društveno isključena, uživaju i koriste svoja prava.

Konkursna procedura i vremenski rok

Pomoć UNICEF-a zasniva se na CPAP-u koji je potpisan sa Vladom Srbije. Prema tome, stručna i tehnička pomoć obezbeđuje se pomoću definisanog, godišnjeg plana aktivnosti i programa i projekata koji podržavaju određene aktivnosti u zemlji.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema

Trajanje projekta

Fond UNICEF realizuje petogodišnji plan akcije Programa za Srbiju u periodu 2011–2015. godine.

Ograničenja

Moguće je finansiranje samo onih aktivnosti koje su povezane sa CPAP-om.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Lesley Miller, zamenica direktora (lmiller@unicef.org)

Jadranka Milanović, portparol (jmilanovic@unicef.org)

UNICEF Beograd

Svetozara Markovića 58

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 36 02 100

Web: www.unicef.org/serbia

15. Development Alternatives, Inc.

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

u saradnji sa Booz Allen Hamilton (BAH) i International Relief and Development (IRD)

USAID partner u Srbiji

Naziv programa:

USAID Agrobiznis projekat

Cilj programa/projekta

Osnovni ciljevi USAID Agrobiznis projekta jesu povećanje izvoza srpskih poljoprivrednih proizvoda i kreiranje novih radnih mesta u poljoprivredi. Projekat radi na ostvarenju ovih ciljeva povećanjem efikasnosti i konkurentnosti srpskih preduzeća iz šest poljoprivrednih sektora, kao i pružanjem podrške kompanijama u njihovom nastupu i plasmanu na domaćem, regionalnom i svetskom tržištu.

Oblast podrške

Projektne aktivnosti realizuju se u dva osnovna segmenta:

1. Povećanje efikasnosti i konkurentnosti srpskog agribiznisa kroz:

 • jačanje udruženja proizvođača,
 • pružanje tehničke (stručne savetodavne) pomoći i obuka za proizvođače, prerađivače i trgovce,
 • poboljšanje sistema pružanja usluga u poljoprivredi,
 • ohrabrivanje mladih da se angažuju u poljoprivredi,
 • razvijanje preduzetništva  među ženama,
 • olakšavanje pristupa novim tržištima i povećanjem izvoza,
 • uvodjenje standarda za zaštitu životne sredine

2. Poboljšanje poslovnog okruženja za srpski agrobiznis kroz:

                               

 • unapređenje sistema planiranja proizvodnje u ratarstvu i stočarstvu ,
 • unapređenje sistema tržišnih informacija,
 • poboljšanje zdravlja životinja i bilja, kao i bezbednosti hrane ,
 • podrška uvođenju međunarodnih standarda,
 • unapređenje sistema distribucije poljoprivrednih informacija,
 • podsticanje reformi u oblasti zakonodavstva u poljoprivredi.

Projekat pruža podršku preduzećima koja rade u svim fazama lanca vrednosti – proizvođačima, prerađivačima, veleprodajama i maloprodajama.

Geografska oblast

Cela teritorija Republike Srbije

Ko može da konkuriše?

Za više informacija o konkursima posetite:

http://www.agrobiznis.net/serbian/31/javni-pozivi-konkursi/.

Konkursna procedura i vremenski rok

Za više detalja posetite:

http://www.agrobiznis.net/serbian/31/javni-pozivi-konkursi/.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi su različiti u zavisnosti od svakog pojedinačnog konkursa. Za dodatne informacije o tekućim grantovima videti:

http://www.agrobiznis.net/serbian/31/javni-pozivi-konkursi/.

Trajanje projekta

Projekat traje do septembra 2012. godine.

Ograničenja

Za više detalja posetite:

http://www.agrobiznis.net/serbian/31/javni-pozivi-konkursi/.

Kontakt

Olivera Kostić

Direktor programa

E-mail: olivera_kostic@agrobiznis.net

Tel: +381 11 243 66 11

Internacionalnih brigada 57

11000 Beograd, Srbija

Web: www.agrobiznis.net

Naziv programa:

PROGRAM EKONOMSKE SIGURNOSTI – FINANSIJSKA GODINA 2012/2013.

Cilj programa/projekta

Opšti cilj je osnaživanje bezbednosti, upravljanja i kapaciteta za održivi ekonomski rast i razvoj.

Oblast podrške

Projekat pomaže preduzećima koja posluju u teškim okruženjima da rastu, šire se na nova tržišta i otvaraju nova radna mesta i započinju aktivnosti sa omladinom Srbije da bi ih pripremio za prvo zaposlenje ili za otvaranje sopstvenog preduzeća.

Pozitivni rezultati ovih aktivnosti povećali bi sposobnost vlasnika preduzeća i mladih da ostvare uspeh u savremenoj privredi i smanje opasnost od socijalnih problema, čime bi se povećala opšta sigurnost u zemlji.

Program se sprovodi kroz rad dva pravca:

pravac 1: podrška preduzećima na jugu i jugozapadu Srbije podizanjem operativnih kapaciteta, poboljšanjem proizvoda i usluga preduzeća i kroz pomoć da otvore nova tržišta;

pravac 2: podrška mladima pomoću saradnje sa lokalnim kancelarijama za mlade u Srbiji, osnažujući preduzetništvo mladih i razvoj radne snage.

Geografska oblast

Program je usredsređen na dva ekonomski najugroženija područja u zemlji – južnu Srbiju i jugozapadnu Srbiju, tačnije na opštine: u južnoj Srbiji – južno od grada Niša (Jablanica i posebno Pčinjski okrug) u jugozapadnoj Srbiji (opštine Prijepolje, Nova Varoš, Sjenica, Novi Pazar, Tutin, Raška i Priboj).

Ko može da konkuriše?

Za više detalja posetite sajt: //http://www.scopes-serbia.org/attachments/article/269/Economic%20Security%20Project%20APS%20FY2012.pdf.

Konkursna procedura i vremenski rok

Za više detalja posetite sajt: //http://www.scopes-serbia.org/attachments/article/269/Economic%20Security%20Project%20APS%20FY2012.pdf.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Gruba procena raspoloživih iznosa grantova koji će biti dodeljeni na ovom konkursu je oko 690.000 američkih dolara (oko 475.000 za preduzeća i 215.000 za mlade). Trenutno broj podeljenih grantova u okviru ovog konkursa zavisi od izvodljivosti primljenih prijava. Maksimalni iznos granta ne može biti veći od 100.000 američkih dolara.

Trajanje projekta

Za više detalja posetite sajt://http://www.scopes-serbia.org/attachments/article/269/Economic%20Security%20Project%20APS%20FY2012.pdf.

Ograničenja

Za više detalja posetite sajt://http://www.scopes-serbia.org/attachments/article/269/Economic%20Security%20Project%20APS%20FY2012.pdf.

Kontakt

Radoš Dabetić, zamenik šefa jedinice

Vase Pelagića 15

11000 Beograd, Srbija

E-mail: rados_dabetic@dai.com

16. Ekumenska ženska inicijativa (EWI)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Ecumenical Women’s Initiative"

Program Title

Ekumenska ženska inicijativa (EWI)

Cilj programa/projekta

Podrška ženama kao inicijatorkama i akterkama promene u verskim zajednicama i u društvu podrškom i povezivanjem pojedinaca/ki i grupa koje rade u oblasti ženskih prava, izgradnje mira i pomirenja, ekumenske i međuverske saradnje i dijaloga, ohrabrivanja umrežavanja i prekogranične saradnje

Oblast podrške

· Ženska prava

· Mir i pomirenje

· Ekumenska i međuverska saradnja i dijalog

Geografska oblast

Bosna & Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Hrvatska i Srbija.

Ko može da konkuriše?

Ženske NVO; Muško–ženske NVO u kojima su žene lideri i donosioci odluka; Žene-teolozi

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni konkurs se objavljuje dva puta godišnje. Prijave se podnose elektronskim putem.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Za prijave prvi put – 3.000 evra

Za postojeće partnere – 6.000 evra

Trajanje projekata

Do jedne godine

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Jelena Mandić, koordinatorka programa

Ekumenska ženska inicijativa

Poljički trg 2a

21310 Omiš, Hrvatska

Tel:  +385 21 862 599

Fax: +385 21 757 985

E-mail: eiz@eiz.hr

17. ERSTE Fondacija

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"ERSTE Foundation"

Naziv programa

ERSTE Fondacija radi na tri programa: Socijalni razvoj, kultura i Evropa.

Cilj programa/projekta

Ovi programi bave se pitanjima koji se odnose na društvene odnose, kulturni razvoj i izazove na putu evropskih integracija. Oni su međusobno povezani i čine zajedničku platformu za unapređenje dijaloga i transfer znanja u centralnoj i jugoistočnoj Evropi. 

Oblast podrške

Socijalni razvoj, kultura, i Evropa

Geografska oblast

Centralna i jugoistočna Evropa 

Ko može da konkuriše?

Detaljne informacije možete pronaći na internet sajtu: www.erstestiftung.org

Konkursna procedura i vremenski rok

U idealnom slučaju, prijave bi trebalo da stignu na našu adresu četiri meseca pre planiranog početka projekta. Projektne aktivnosti, uključujući štampu i odnose sa javnošću, ne smeju započeti pre nego što primite pismo od ERSTE Fondacije kojim se potvrđuje da ste dobili grant. Ukoliko ste već započeli sa realizacijom projekta, niste kandidat za grant ERSTE Fondacije.

Minimalni /maksimalni iznos koji se dodeljuje

Detaljne informacije možete pronaći na internet sajtu: www.erstestiftung.org

Trajanje projekta

Detaljne informacije možete pronaći na internet sajtu: www.erstestiftung.org

Ograničenja

Detaljne informacije možete pronaći na internet sajtu: www.erstestiftung.org

Posebni zahtevi

Detaljne informacije možete pronaći na internet sajtu: www.erstestiftung.org

Kontakt

ERSTE Foundation

Graben 21

1010 Vienna

Austria

Web: www.erstestiftung.org

18. Evropski Fond za Balkan

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"European Fund for the Balkans"

Naziv programa

Evropski fond za Balkan – približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.

Cilj programa/projekta

Evropski fond za Balkan je višegodišnja zajednička inicijativa evropskih fondacija kreirana da preduzme i podrži inicijative koje za cilj imaju približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji kroz odobravanje grantova i operativnih programa i, kao takva, podržava pojedince i organizacije iz zemalja Zapadnog Balkana.

Oblast podrške

Reforma javnih službi, evropski poslovi, razvoj "think-thank", razvoj liderstva i razvoj javnih politika

Geografska oblast

Zapadni Balkan (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Kosovo, Albanija)

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije i pojedinci.

Konkursna procedura i vremenski rok

Evropski fond za Balkan objavljuje konkurse kroz koje teži da podrži inovativne i obećavajuće ideje ljudi i organizacija sa Zapadnog Balkana. Projekti dostavljeni bez konkursa/poziva neće biti prihvaćeni. Fond podržava projekte koji su u skladu sa prioritetnim programima tako što konkurse objavljuje tokom čitave godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Evropski fond za Balkan

Resavska 35

11000 Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 3033662

Web: http://balkanfund.org/

19. Evropska fondacija za kulturu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"European Cultural Foundation"

Naziv programa

Grantovi "Za uspešnu saradnju" (Collaboration Grants)

Cilj programa/projekta

Stimuliše saradnju između organizacija kulture u projektima koji dodaju vrednost praksi kulturne saradnje u Evropi.

Oblast podrške

Kultura

Geografska oblast

Evropske zemlje i arapske zemlje u mediteranskom basenu

Ko može da konkuriše?

Grantovima "Za uspešnu saradnju″ finansiraju se transnacionalne, multisektorske aktivnosti nezavisnih kulturnih i umetničkih organizacija koje ostvaruju saradnju ili koje sarađuju sa organizacijama iz drugih sektora. Ovi grantovi dodeljuju se organizacijama kulture koje međusobno sarađuju u različitim zemljama Evope u širem smislu.

Konkursne procedure i vremenski rok

Konkurs za prijave za Grantove "Za uspešnu saradnju″ u 2012. godini biće otvoren od 20. februara do 01. maja 2012. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Evropska fondacija za kulturu  može da učestvuje do maksimalnog iznosa od 80% ukupnog budžeta projekta. Nosilac prijave i partnerske organizacije trebalo bi da daju finansijski doprinos projektu i da se prijavljuju za sredstva drugih donatora (ECF posebno pozdravlja učešće lokalnih/nacionalnih finansijskih partnera, budući da smo uvereni da to doprinosi lokalnom/nacionalnom vlasništvu nad projektom). Takav finansijski doprinos potrebno je iskazati u nacrtu budžeta.

Prosečna vrednost grantova koje odobrava ECF iznosi 15.000 evra. Maksimalni iznos odobrenog granta bio je 30.000 evra. Grantovi se normalno isplaćuju u dve rate: 70% na početku projekta, a ostatak nakon prijema konačnog narativnog i finansijskog izveštaja.

Trajanje projekta

Videti detalje na adresi: http://www.eurocult.org/sites/www.eurocult.org/files/How_to_apply_for_a_Collaboration_Grant.pdf.

Ograničenja

Organizacije imaju pravo na učešće jednom u vidu nosioca prijave i jednom kao partnerska organizacija, a u okviru istog konkursa. Dakle, jedna organizacija može biti angažovana na najviše dva različita projekta na istom konkursu.

Posebni zahtevi

Videti detalje na adresi: http://www.eurocult.org/sites/www.eurocult.org/files/How_to_apply_for_a_Collaboration_Grant.pdf.

Kontakt

Evropska fondacija za kulturu (ECF)

Jan van Goyenkade 5

1075 HN Amsterdam
Holandija

Tel: +31 (0)20 573 38 68       
Fax: +31 (0)20 675 22 31

E-mail: eurocult@eurocult.org

Web: http://www.eurocult.org/

Naziv programa

Balkanski fond za inicijative u kulturi

Cilj programa/projekta

Grantovima Balkanskog fonda za inicijative u kulturi (BIFC) podržavaju se zajednički projekti u oblasti umetnosti i kulture domaćih organizacija ili koje međusobno sarađuju sa organizacijama u zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija i Srbija).

Oblast podrške

Kultura 

Geografska oblast

Srbija i region Balkana

Ko može da konkuriše

Mogu konkurisati organizacije koje se bave kulturom.

Konkursne procedure i vremenski rok

Videti detalje na adresi: http://www.eurocult.org/sites/www.eurocult.org/files/How_to_apply_BIFC.pdf.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Prosečan iznos odobrenog granta je 15.000 evra. Iznos granta ne može biti veći od 30.000 evra.

Evropska fondacija za kulturu može da učestvuje do maksimalnog iznosa od 80% ukupnog budžeta projekta. Ohrabrujemo organizacije koje se prijavljuju i njihove partnere da iskažu sopstveno finansijsko učešće i da se prijavljuju za sredstva drugih donatora. Takav finansijski doprinos potrebno je iskazati u nacrtu budžeta.

Evropska fondacija za kulturu posebno pozdravlja učešće lokalnih finansijskih partnera, budući da smo uvereni da to doprinosi lokalnom vlasništvu nad projektom

Trajanje projekta

Projekat mora biti završen u roku od 18 meseci nakon potpisivanja ugovora.

Ograničenja

Videti detalje na adresi: http://www.eurocult.org/sites/www.eurocult.org/files/How_to_apply_BIFC.pdf.

Posebni zahtevi

Videti detalje na adresi: http://www.eurocult.org/sites/www.eurocult.org/files/How_to_apply_BIFC.pdf.

Kontakt

Evropska fondacija za kulturu (ECF)

Jan van Goyenkade 5

1075 HN Amsterdam
Holandija

Tel: +31 (0)20 573 38 68       
Fax: +31 (0)20 675 22 31

E-mail: eurocult@eurocult.org

Web: http://www.eurocult.org/

Naziv programa

Više od putovanja

("STEP beyond Travel Grants")

Cilj programa/projekta

Ovaj program podstiče transnacionalnu kulturnu saradnju, umetničko izražavanje i mobilnost umetnika i aktera u kulturi.

Oblast podrške

Kultura

Geografska oblast

Podržavamo umetnike i radnike u oblasti kulture iz sledećih zemalja: Albanija, Alžir, Jermenija, Austrija, Azerbejdžan, Belorusija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka Republika, Danska, Egipat, Estonija, Finska, Francuska, Gruzija, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Izrael, Italija, Jordan, Kosovo, Letonija, Liban, Libija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Makedonija, Malta, Moldavija, Crna Gora, Maroko, Holandija, Norveška, Palestinske teritorije, Poljska, Portugalija, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska, Sirija, Tunis, Turska, Ukrajina i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije kulture i individualni umetnici.

Grantovima "STEP Beyond Travel" finansiraju se mladi i perspektivni umetnici i radnici u oblasti kulture – prioritet imaju osobe starosti do 35 godina i/ili oni koji su u prvoj deceniji svojih karijera – za putovanja unutar Evropske unije i zemalja koje se graniče sa EU.

Konkursne procedure i vremenski rok

Usled božićnih praznika, period evaluacije će trajati duže nego obično. Prijave podnete do 30. novembra 2011. godine biće procesuirane u januaru 2012. godine[1].

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje      

Videti detalje na adresi:

http://www.eurocult.org/sites/www.eurocult.org/files/images/StepBeyond_combi.pdf.

Trajanje projekta

Videti detalje na adresi:

http://www.eurocult.org/sites/www.eurocult.org/files/images/StepBeyond_combi.pdf.

Ograničenja

Videti detalje na adresi:

http://www.eurocult.org/sites/www.eurocult.org/files/images/StepBeyond_combi.pdf.

Posebni zahtevi

Videti detalje na adresi:

http://www.eurocult.org/sites/www.eurocult.org/files/images/StepBeyond_combi.pdf.

Kontakt

Evropska fondacija za kulturu (ECF)

Jan van Goyenkade 5

1075 HN Amsterdam
Holandija

Tel: +31 (0)20 573 38 68       
Fax: +31 (0)20 675 22 31

E-mail: eurocult@eurocult.org

Web: http://www.eurocult.org/

[1] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja na internet adresi: http://www.eurocult.org.

20. Evropska Unija

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Evropska unija je vremenom razvila širok spektar međunarodne pomoći što je dovelo do stvaranja složenog paketa od preko trideset različitih pravnih instrumenata. Potreba da se olakša povezanost i poboljša doslednost delovanja Unije, te da se ostvare bolji rezultati i sa raspoloživim sredstvima postigne jači efekat, navela je Komisiju da predloži pojednostavljeni okvir spoljnih aktivnosti za period 2007–2013. godine.

Tako su novi instrumenti za spoljne odnose (i njihov manji broj) posebno osmišljeni za saradnju EU sa zemljama u razvoju i sa industrijalizovanom zemljama, za politiku EU sa susednim zemljama, proširenje EU i druge posebne oblasti. Među predloženim novim pravnim osnovama, Komisija je Evropskom parlamentu predstavila i Instrument za pretpristupnu pomoć, IPA (an Instrument for Pre-accession Assistance). Uredba o IPA Saveta (EZ) br. 1085/2006 (http://www.europa.rs/upload/documents/key_documents/2006/l_21020060731en00820093.pdf) usvojena je 17. jula 2006. godine.

Ciljevi i obim IPA

Cilj IPA je da obezbedi pomoć državama kandidatima ili potencijalnim kandidatima za članstvo u EU. Ona zamenjuje dosadašnje instrumente podrške zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU – Phare, ISPA, SAPARD, instrument za Tursku i CARDS i pod jednom pravnom osnovom ujedinjuje sve oblike pretpristupne pomoći. Instrument za pretpristupnu pomoć je osmišljen tako da se bolje prilagođava različitim ciljevima i napretku svake zemlje korisnice pomoći, kako bi bila obezbeđena ciljana i efektna pomoć u skladu sa potrebama i razvojem svake zemlje.

Instrument za pretpristupnu pomoć će pomoći jačanju demokratskih institucija i vladavine prava, reformi državne uprave, sprovođenju ekonomskih reformi, promovisanju poštovanja ljudskih i manjinskih prava i polne jednakosti, jačanju civilnog društva i napretku regionalne saradnje, a doprineće i održivom razvoju i smanjenju siromaštva. Što se tiče država kandidata za članstvo u EU, dodatni cilj je usvajanje i sprovođenje svih zahteva za članstvo, dok će se od potencijalnih država kandidata zahtevati samo približavanje ovim zahtevima.

Finansijska pomoć iz IPA ima za cilj da pripremi države kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU u korišćenju strukturnih fondova EU kada postanu punopravne članice.

Pomoć u okviru IPA

Ukupan budžet IPA za period 2007–2013. iznosi 11,468 milijardi evra. Primena IPA počela je od 1. januara 2007. godine. Da bi se ciljevi svake zemlje postigli na najefikasniji način, IPA se sastoji od pet komponenata. Ova bespovratna pomoć trebalo bi da pomogne zemljama koje je primaju da se reformišu, transformišu i spreme za članstvo u EU. Kako bi se postigli ciljevi postavljeni za svaku zemlju na najefikasniji način, IPA sadrži pet specijalizovanih komponenti:

1. za pomoć u procesu tranzicije i izgradnje institucija, s ciljem ispunjavanja kriterijuma približavanja EU i jačanja administrativnih i pravosudnih kapaciteta,

2. za pomoć za regionalnu i prekograničnu saradnju,

3. za regionalni razvoj,

4. za razvoj ljudskih resursa i

5. za razvoj sela i poljoprivrede.

Zemljama kandidatima za članstvo dostupne su sve, a ostalim zemljama, do dobijanja statusa kandidata, samo prve dve komponente.

Evropska komisija svake godine obaveštava Evropski parlament i Savet o svojim namerama u vezi sa raspodelom ukupnog iznosa iz IPA. S tim ciljem uspostavljen je višegodišnji indikativni finansijski okvir, na trogodišnjoj osnovi, po državama i po komponentama. Ova finansijska matrica godišnje se revidira i uključuje u godišnji paket proširenja Komisije, koji se svake jeseni predstavlja Savetu i Evropskom parlamentu.

Godišnji i višegodišnji programi (u zavisnosti od komponente) osmišljavaju se u skladu sa strateškim višegodišnjim indikativnim planovima. Komisija ih usvaja nakon konsultacija s državom korisnicom i drugim zainteresovanim stranama. Sprovode se na jedan od tri načina: kroz centralizovanu pomoć kojom upravlja Komisija iz svog sedišta u Briselu, kroz decentralizovanu pomoć kojom upravljaju državni organi države korisnice kao rezultat procesa akreditacije koji obavlja Komisija, ili kroz zajedničku pomoć kojom upravljaju državni organi država članica koje učestvuju u upravljanju programom prekogranične saradnje.

Republika Srbija i IPA

Evropska komisija obezbedila je do sada pomoć za Srbiju u okviru raznih finansijskih instrumenata, uključujući pomoć Zajednice za obnovu, razvoj i stabilizaciju (CARDS), makrofinansijsku pomoć i humanitarnu pomoć. Od 2007. godine Srbija od EU prima finansijsku pomoć u okviru IPA. Indikativno utvrđen iznos finansijske pomoći namenjen Srbiji u periodu 2007–2013. iznosi 1,183 milijardi evra. Ova podrška upućuje se kroz prve dve komponente: pomoć u tranziciji i izgradnja institucija i prekogranična saradnja. Korišćenje preostalih komponenti (regionalni razvoj, razvoj ljudskih resursa i ruralni razvoj) uslovljeno je dobijanjem statusa kandidata za prijem u EU i akreditacijom decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU.

Programi prekogranične saradnje (Cross border programmes)

Programi prekogranične sradnje su instrument EU namenjeni za pomoć i promociju preko-granične saradnje van granica EU. Programi su fokusirani na promovisanje održivog socio-ekonomskog razvoja, zaštitu životne sredine, borbu protiv organizovanog kriminala, unapređenje granične kontrole i promovisanju saradnje 'ljudi sa ljudima' .

Programi imaju za cilj smanjenje razlike u stopi razvijenosti između regiona van granica EU i promovisanju socio-ekonomske saradnje između lokalnih zajednica kao i saradnja u oblasti kulture. Pozivi za projektne predloge su u skladu sa pravilima programa EU za eksternu pomoć. Ovi fondovi su distribuirani kroz takozvane grant šeme, mehanizme koji omogućavaju direktne finansijske grantove korisnicima. Svaki projekat pojedinačno ima određene prioritete i ograničenja koje treba uzeti u obzir prilikom apliciranja.

Kancelarija za evropske integracije (Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje) je telo zaduženo za programiranje i nadzor nad sprovođenjem programa prekogranične saradnje. Ministarstvo finansija (Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU) je telo koje će obavljati poslove prvostepene kontrole, dok Delegacija Evropske unije, odnosno upravljačka tela programa prekogranične saradnje sa zemljama članicama EU, imaju ugovornu nadležnost. Lokalne kancelarije su otvorene radi unapređenja koordinacije i aktivnosti na lokalu.

U Republici Srbiji (IPA 2007 i 2008)  otvoreno je 8 programa:

 1. IPA Jadranski Program prekogranične saradnje – "IPA Adriatic Cross Border Cooperation Programme"
 2. Program prekograniče saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina "Cross-border cooperation programme Serbia – B&H"
 3. Program prekogranične saradnje Srbija - Bugarska "Cross-border cooperation programme Serbia - Bulgaria"
 4. Program prekograniče saradnje Srbija - Crna Gora "Cross-border cooperation programme Serbia-Montenegro"
 5. Program prekograniče saradnje Srbija - Hrvatska "Cross-border cooperation programme Serbia - Croatia"
 6. Program prekograniče saradnje Srbija - Mađarska "Cross-border cooperation programme Serbia - Hungary
 7. Program prekograniče saradnje Rumunija - Srbija "Romania – Serbia IPA cross - border cooperation programme"
 8. Program transnacionalne saradnje "Prostor Jugoistočne Evrope" – "South East Europe Space transnational cooperation programme"

Naziv programa

IPA Program jadranske prekogranične saradnje

Finansira se pomoću Instrumenta EU za pretpristupnu pomoć (IPA) – komponenta II

Cilj programa

Cilj programa je unapređenje saradnje u regionu Jadrana s obzirom na to da je to jedna od oblasti ključnih za ubrzavanje procesa saradnje i razvoja u Jugoistočnoj Evropi. Osnovni cilj programa je jačanje kapaciteta za održivi razvoj regiona Jadrana pomoću usredsređene strategije aktivnosti partnera teritorija na koje se odnosi konkurs.

Oblasti podrške

Srbija učestvuje do kraja finansijske 2012. godine u uslovima povlačenja. Partneri iz Srbije mogu učestvovati u aktivnostima saradnje institucija u dolenavedenim, prioritetnim oblastima:

1. ekonomska, socijalna i institucionalna saradnja,

2. prirodni i kulturni resursi, i prevencija rizika,

3. dostupnost i mreže.

Geografska oblast

Teritorije koje mogu da učestvuju u Programu sastoje se od učesnica NUTS 3 programa iz zemalja članica EU  (Grčka, Italija, Slovenija) i teritorija istovetnog nivoa učesnica zemalja kandidata za članstvo (Hrvatska) i potencijalnih kandidata za članstvo (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora) na obali Jadranskog mora. Za učešće u programu kvalifikuje se i cela teritorija Srbije.

Ko može da konkuriše?

Dole navedene kategorije korisnika imale su pravo da podnose prijave za projekte i finansiranje u okviru dosadašnjih konkursa:

- državni organi: nacionalne, regionalne, lokalne vlasti i drugi javni organi, osnovani i operativni prema javnim zakonima;

- organi na koje se primenjuju javni zakoni: u skladu sa Članom 1.9 Direktive 2004/18/EC Evropskog parlamenta i Saveta od 31. marta 2004. godine, organi na koje se primenjuju javni zakoni označavaju sve organe:

1) koji su osnovani sa posebnom namenom da zadovolje potrebe od opšteg interesa, koji nemaju industrijski ili komercijalni karakter,

2) koji su pravna lica i

3) koje većim delom, finansira država, organi vlasti na regionalnom ili lokalnom nivou ili drugi organi,

4) na koje se primenjuju javni zakoni ili koji su pod upravnim nadzorom tih organa; ili koji imaju upravni, rukovodeći ili nadzorni odbor sastavljen od više od polovine članova koje je imenovala država, regionalni ili lokalni organi vlasti, ili druga tela na koje se primenjuju javni zakoni;

- privatne organizacije, uključujući i privatna preduzeća: sve organizacije (neprofitne ili profitne) koje su osnovane na bazi privatnog zakona imaju pravo da konkurišu da budu korisnici IPA fondova. U okviru dosadašnjih konkursa, profitne organizacije označavale su samo mala i srednja preduzeća (MSP), prema Preporuci Komisije C (2003) 1422. MSP ne mogu biti vodeći korisnici. U prošlosti, mala i srednja preduzeća iz Srbije nisu mogla da konkurišu.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursi se objavljuju na: www.adriaticipacbc.org i www.evropa.gov.rs 

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ukupni budžet projekta mora biti u rasponu od 500.000 do pet miliona evra (IPA pokriva do 85% ukupnih troškova). Svaki korisnik mora imati minimalni totalni budžet u visini od 100.000 evra.

Trajanje projekta

Maksimum 36 meseci

Ograničenja

Sva ograničenja definisana su u dokumentima koji se odnose na konkurse, a koje je moguće preuzeti sa: www.adriaticipacbc.org.

Posebni zahtevi

Svi zahtevi definisani su u dokumentima koji se odnose na konkurse, a koje je moguće preuzeti sa: www.adriaticipacbc.org.

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije, Vlada Republike Srbije

Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Nemanjina 34,

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 306 1100;

Fax. +381 11 306 1124

Ivana Davidović

Koordinator programa

Tel: +381 11 3061179,

E-mail: idavidovic@seio.gov.rs

Naziv Programa

Program prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina

"Cross-border cooperation programme Serbia - BiH"

Cilj programa/projekta

Strateški cilj:

Da okupi ljude, zajednice i privrede graničnih područja oko zajedničkog učešća u razvoju oblasti za saradnju korišćenjem ljudskih, prirodnih, kulturnih i ekonomskih resursa i prednosti.

Opšti cilj:

Da podstakne privrede i smanji relativnu izolaciju ovog područja jačanjem zajedničkih institucionalnih mreža i kapaciteta ljudskih resursa.

Oblast podrške

Prioritet 1: socijalna i ekonomska kohezija preko zajedničkih aktivnosti na unapređenju fizičke, poslovne, socijalne i institucionalne infrastruкture i kapaciteta:

mera 1.1: unapređenje produktivnosti i konkurentnosti ekonomskih, ruralnih i ekoloških resursa područja.

Okosnice:

-ekonomski razvoj,

-životna sredina,

-socijalna kohezija,

mera 1.2: prekogranične inicijative usmerene na razmenu ljudi i ideja u cilju unapređenja profesionalne saradnje i saradnje civilnog društva.

Geografska oblast

Srbija: sve opštine Sremskog, Mačvanskog, Zlatiborskog i Kolubarskog okruga kako sledi: Sremski okrug: Sremska Mitrovica, Šid, Inđija, Irig, Ruma, Stara Pazova, Pećinci; Mačvanski okrug: Šabac, Bogatić, Loznica, Vladimirci, Koceljevo, Mali Zvornik, Krupanj, Ljubovija; Zlatiborski okrug: Bajina Bašta, Kosjerić, Užice, Požega, Čajetina, Arilje, Priboj, Nova Varoš, Prijepolje, Sjenica; Kolubarski okrug: Valjevo, Osečina, Ub, Lajkovac, Mionica, Ljig)

Bosna i Hercegovina: sve opštine Sarajevskog regiona i Severoistočnog regiona: Brčko Distrikt, Gradačac, Doboj Istok, Gračanica, Srebrenik, Čelić, Lopare, Ugljevik, Donji Žabar, Domaljevac-Šamac, Modriča, Odžak, Osmaci, Banovići, Bijeljina, Bosanski Brod, Bratunac, Han Pijesak, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Milići, Orašje, Pelagićevo, Petrovo, Sapna, Srebrenica, Šamac, Šekovići, Teočak, Tuzla, Vlasenica, Vukosavlje, Zvornik, Živinice, Trnovo RS, Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Vogošća, Istočni Stari Grad, Vareš, Visoko, Fojnica, Višegrad, Rogatica, Sokolac, Pale, Pale Prača, Novo Goražde, Rudo, Čajniče, Goražde, Foča Ustikolina, Foča, Kalinovik, Trnovo, Hadžici, Ilidža, Novi Grad Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Ilijaš, Breza, Kiseljak, Kreševo, Olovo, Sarajevo Centar, Novo Sarajevo.

Ko može da konkuriše?

Korisnici moraju biti osnovani u Srbiji, kada se prijavljuju za sredstva za Srbiju, i u Bosni i Hercegovini, kada se prijavljuju za sredstva namenjena Bosni i Hercegovini i

· biti neprofitna pravna lica i

· pripadati jednoj od dolenavedenih kategorija:

– regionalni i lokalni državni organi,

– udruženja opština,

– razvojne agencije,

– lokalne organizacije koje pružaju podršku preduzećima poput privrednih komora, poslovnih centara, udruženja malih i srednjih preduzeća, sektorskih udruženja, lokalnih trgovinskih udruženja, itd,

– turističkih organizacija/udruženja i organizacija/udruženja kultura,

– nevladinih organizacija, uključujući društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca,

– nacionalnih organa/institucija koji rade u definisanom području,

– tela i organizacija (uključujući NVO) za zaštitu prirode,

– tela nadležnih za upravljanje vodama,

– vatrogasnih službi/službi hitne pomoći,

– škola,

– viših škola i obrazovnih i istraživačkih instituta,

– univerziteta, uključujući i stručne i tehničke obrazovne institucije,

– međunarodne organizacije.

Profitne organizacije i političke stranke ne mogu da konkurišu bilo u formi kandidata niti partnera.

Konkursna procedura i vremenski rok

Kandidati moraju zajednički ispuniti Prijavu. Prijave moraju biti podnete u zapečaćenoj koverti preporučenom poštom, preko kurirske službe ili svojeručno (isporučilac će dobiti potpisanu i sa datum potvrdu o prijemu) na naznačenu adresu.

Prijave moraju biti podnete u jednom (1) originalu i dve (2) kopije veličine A4, svaka uvezana. Sva tri dela – jedan original i dve kopije moraju biti podnete zajedno u jednoj spoljnoj koverti.

Kontrolni spisak (Odeljak V obrasca za prijavu za grant), izjave kandidata (Odeljak obrasca za prijavu za grant) i sporazum o partnerstvu (Odeljak VII obrasca za prijavu za grant) moraju biti zaheftani posebno i priloženi u koverti.

Ispunjeni obrazac za prijavu za grant (Deo A: Koncept i Deo B: Potpuna prijava, sa budžetom aktivnosti, logičkim okvirom i spiskom indikatora) takođe moraju biti podneti i u elektronskoj formi (na CD-u). Elektronska verzija mora sadržati potpuno istu prijavu kao i priložena papirna verzija.

Rok za podnošenje prijava bio je 5. decembar 2011. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

20.000–400.000 evra

Trajanje projekta

6 meseci–24 meseca

Ograničenja

Grant koji traži kandidat ne može iznositi manje od 50% ukupnih troškova aktivnosti.

Učešćem kandidata neće se smatrati sredstva dobijena preko programa CARDS-a, IPA ili iz bilo kojih drugih fondova EU.

Posebni zahtevi

Svaki od partnera kandidata mora biti osnovan u zemlji članici Evropske Unije, zemlji koja je korisnik Pretpristupnih fondova (IPA), zemlji koja je korisnik Instrumenta za evropsko susedstvo i partnerstvo (ENPI), ili zemlji članici Evropske ekonomske regije. Partneri kandidata takođe mogu biti osnovani u zemlji gde postoji recipročni pristup inostranoj pomoći Evropske Unije preko određene odluke koja se odnosi na datu zemlju ili datu regionalnu grupu zemalja. Ova obaveza ne odnosi se na međunarodne organizacije.

Kontakt

Zajednički tehnički sekretarijat

Prekogranični program Srbija – Bosna i Hercegovina

Nemanjina 52

31000 Užice, Srbija

Telefon/faks: +381 (0)31 512 394

E-mail: office@srb-bih.org

Web: www.srb-bih.org

Naziv programa

Program prekogranične saradnje Srbija - Bugarska

Cilj programa/projekta

Osnažiti teritorijalnu koheziju prekograničnog regiona Bugarske i Srbije, njenu konkurentnost i održivost razvoja pomoću saradnje u ekonomskom, socijalnom i ekološkom domenu preko administrativnih granica.

Oblast podrške

Prioritet 1: razvoj malih infrastrukturnih projekata:

mera 1.1: fizička i informaciona infrastruktura,

mera 1.2: infrastruktura koja se odnosi na ekološka pitanja,

mera 1.3: pomoć u pripremi projekata.

Prioritet 2: jačanje kapaciteta za zajedničko planiranje, rešavanje problema i razvoj:

mera 2.1: veze i umrežavanje na institucionalnom, privrednom i obrazovnom nivou,

mera 2.2: održivi razvoj kroz efikasno korišćenje regionalnih resursa,

mera 2.3: aktivnosti "narod – narodu".

Geografska oblast

Sledeći okruzi u Republici Srbiji mogu da konkurišu: Borski, Zaječarski, Nišavski, Pirotski, Jablanički i Pčinjski; u Republici Bugarskoj: okruzi Vidin, Montana, Sofija, Pernik, Ćustendil i grad Sofija.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati lokalni i regionalni organi vlasti, parkovi prirode, organizacije koje pružaju pomoć preduzećima, evroregioni, univerziteti, škole, biblioteke, centri zajednica, ustanove kulture; NVO, udruženja gorenavedenih organizacija

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs će biti objavljen na veb-sajtu: http://www.evropa.gov.rs

Konkurs je obično otvoren 90 dana. Drugi konkurs je objavljen 22. novembra 2011. godine, a rok za podnošenje predloga projekata ističe 20. februara 2012. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Prioritetna okosnica 1:

domen intervencije 1.1 i 1.2: 200.000–1.000.000 evra,

domen intervencije 1.3: 20.000–70.000 evra.

Prioritetna okosnica 2:

domen intervencije 2.1 i 2.2: 50.000–200.000 evra,

domen intervencije 2.3: 20.000–100.000 evra.

Trajanje projekta

Minimalno trajanje projekta je šest meseci, a maksimalno 24 meseca.

Ograničenja

Potrebno je da organizacije koje konkurišu ispune sledeće kriterijume:

· da budu neprofitna, pravna lica,

· da budu registrovane i da rade u regionu na koji se odnosi Program,

· da imaju najmanje jednog prekograničnog partnera.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Kristina Asković, šefica Odeljenja za prekograničnu i transnacionalnu saradnju sa zemljama članicama EU

Vlada Republike Srbije, Kancelarija za evropske integracije

Odsek za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Nemanjina 34, 11000 Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 3061-192

E-mail: kaskovic@seio.gov.rs

Web: www.evropa.gov.rs

Maja Jovanović, menadžerka projekta

E-mail: mjovanovic@seio.gov.rs

Milena Jovanović, menadžerka projekta

E-mail: milena.jovanovic@seio.gov.rs

IPA CBC Program Bugarska – Srbija

Kancelarija JTS lokalna kancelarija u Nišu

PC "Ambasador"

Strahinjića Bana bb, 18000 Niš, Srbija

Telefon: 018/52 16 77

Faks: 018/52 16 76

Web:www.evropa.gov.rs

www.ipacbc-bgrs.eu   

Vasilija Stanić

E-mail: vstanic@seio.gov.rs

Bor

Naziv programa

Program prekogranične saradnje Srbija–Crna Gora

(Cross-border cooperation programme Serbia–Montenegro)

Cilj programa/projekta

Okupiti ljude, zajednice i privrede u graničnim područjima da zajednički učestvuju u razvoju polja za saradnju angažovanjem ljudskih, prirodnih, kulturnih i ekonomskih resursa i prednosti.

Oblast podrške

· Mera I.1 – Poboljšanje produktivnosti i konkurentnosti privrednih, ruralnih, kulturnih i ekoloških resursa područja.

· Mera I.2 – Prekogranične inicijative usmerene na razmenu ljudi i resursa u cilju jačanja saradnje stručnjaka i civilnog društva.

Geografska oblast

Područje u Srbiji koje može da konkuriše su Raški i Zlatiborski okrug koji zajedno čini 15 opština. Uz ova dva okruga, u programske svrhe uključen je još jedan okrug – Moravički.

U Crnoj Gori, programsko područje sastoji se od 12 opština. Uz tih 12 opština, postoje još tri u programske svrhe – Podgorica, Danilovgrad i Cetinje.

Ko može da konkuriše?

Da bi mogli da se prijave za konkurs, oni koji se prijavljuju moraju:

• biti neprofitna pravna lica;

• direktno biti odgovorni za pripremu i upravljanje aktivnostima sa svojim partnerima, a ne da budu posrednici;

• da pripadaju jednoj od dolenavedenih kategorija:

- lokalne samouprave i njihove institucije,

- udruženja opština,

- razvojne agencije,

- organizacije za podršku poslovanju i socijalni partneri,

- organizacije/udruženja koja se bave turizmom i kulturom,

- nevladine organizacije, uključujući nacionalna društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca,

- javni i privatni organi koja podržavaju radnu snagu,

- ustanove za stručno i tehničko osposobljavanje,

- nacionalne vlasti/institucije ili državne agencije,

- tela i organizacije (uključujući NVO) koje se bave zaštitom prirode,

- državni organi nadležni za vodoprivredu,

- vatrogasci/službe hitne pomoći,

- škole,

- više škole,

- mediji,

- univerziteti i istraživački centri,

- međunarodne organizacije.

Profitne organizacije i političke partije nemaju prava učešća na konkursu, ni kao kandidati niti kao partneri.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave se mogu podnositi u skladu sa uputstvima iz Koncepta programa i Kompletnog obrasca prijave koji se nalaze u Obrascu za kandidaturu za grant.

Prijave moraju biti podnete u skladu sa pravilima konkursa. Svaki konkurs ima jedinstvena pravila i predviđene rokove. Raspored i ostali ciljevi svakog konkursa navedeni su u Smernicama za kandidate.

Obrazac za kandidaturu za grant i Smernice za kandidate nalaze se:

• veb-sajtu programa (http://www.cbcsrb-mne.org),

• veb-sajtu Odeljenja za planiranje, programiranje, monitoring i izveštavanje o fondovima EU i razvojnu pomoć Kancelariji za evropske integracije Republike Srbije (http://www.evropa.gov.rs),

• veb-sajtu Ministarstva spoljnih poslova i evropskih integracija u Crnoj Gori (http://www.mip.gov.me),

• veb-sajtu EuropeAid-a (http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm).

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

· Mera I.1 – od 75.000 do 250.000 evra (sredstva EU)

· Mera I.2 – od 25.000 do 75.000 evra (sredstva EU)

Trajanje projekta

· Mera I.1 – 6 meseci do 12 meseci

· Mera I.2 – 12 meseci do 24 meseca

Ograničenja

• Zabranjeno je izdavanje granta.

• Profitne organizacije i političke stranke nemaju pravo učešća na konkursu, ni kao kandidati ni kao partneri.

• Direktan rezultat rada/aktivnosti koje se finansiraju grantovima ne mogu biti direktno ili indirektno ostvarivanje zarade kandidatima ili partnerima.

• Državni službenici ili druge osobe zaposlene u centralnim i lokalnim upravama državnih organa, koji će postati korisnici granta u okviru ovog konkursa, ne mogu primati honorare za svoj doprinos aktivnostima, osim plata koje dobijaju u odnosnim institucijama.

• Plate državnih službenika ili druge osobe zaposlene u centralnim i lokalnim upravama državnih organa mogu biti prikazane kao doprinosi koje sufinansira kandidat.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Darko Ćukuranović

Program koordinator

Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Vlada Republike Srbije, Kancelarija za evropske integracije

Nemanjina 34, 11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 30 61 181

E-mail:  dcukuranovic@seio.gov.rs;

Web: http://www.evropa.gov.rs

Naziv programa

Program prekogranične saradnje Hrvatska–Srbija 2007–2013. godine

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste da se podstakne prekogranična saradnja radi diversifikacije i unapređenja regionalne privrede na socijalno i ekološki održiv način, uz istovremeno poboljšanje dobrosusedskih odnosa.

Oblasti podrške

Ekonomski razvoj

Zaštita životne sredine

Ljudi ljudima 

Geografska oblast

Područja koja mogu konkurisati su okruzi Osijek–Baranja i Vukovar–Srijem u Hrvatskoj, te Sremski okrug, Južna Bačka, Severna Bačka i Zapadna Bačka u Srbiji. Susedni regioni u Hrvatskoj su okruzi Požega–Slavonija i Brod–Posavina, a u Srbiji Mačvanski okrug.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

· neprofitna pravna lica,

· koja su osnovana u skladu sa javnim ili privatnim zakonom u javnom interesu ili posebno radi zadovoljenja potreba od opšteg interesa,

· direktno odgovorni za izradu i rukovođenje aktivnostima sa svojim partnerima, a ne da budu posrednik,

· da pripadaju jednoj od dolenavedenih kategorija:

Mera 1.1

državni organi na regionalnom/lokalnom nivou,

privredne komore, zanati, poljoprivreda, industrija,

klasteri registrovani kao neprofitna pravna lica,

državne/neprofitne organizacije (fondovi, institucije, agencije) koje je osnovala država ili organi samouprave na regionalnom/lokalnom nivou poput: ustanova za istraživanje&razvoj, istraživačkih instituta, ustanova za obrazovanje i obuku, zdravstvenih ustanova, agencija za lokalni i regionalni razvoj, turističkih udruženja, itd.;

nevladine organizacije kao što su udruženja i fondacije,

poljoprivredna udruženja i zadruge,

privatne institucije osnovane od strane privatnih lica radi zadovoljenja potreba od opšteg interesa dok god rade na neprofitnim osnovama,

Mera 1.2

· državni organi na regionalnom/lokalnom nivou,

· državne/neprofitne organizacije uključujući univerzitete, više, srednje i osnovne škole,

· istraživački instituti,

· nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine i prirode,

· državna preduzeća zadužena za komunalnu infrastrukturu i upravljanje otpadom,

· agencije koje se bave zaštitom životne sredine i prirode,

· agencije koje se bave planiranjem reagovanja u slučaju katastrofa,

· agencije za regionalni i lokalni razvoj,

Mera 1.3

· organizacije, udruženja i fondacije na lokalnom nivou,

· organizacije za saradnju među zajednicama,

· profesionalne organizacije,

· organizacije odgovorne za isporuku socijalnih i zdravstvenih usluga,

· sindikati,

· državne/neprofitne organizacije uključujući univerzitete, više škole, srednje i osnovne škole

· organizacije koje se bave kulturom kao što su muzeji, biblioteke i pozorišta,

· organi lokalne samouprave,

· NVO,

· agencije za regionalni i lokalni razvoj.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv će biti objavljen na stranicama sajta Sektora za programe prekogranične i transancionalne saradnje: www.evropa.gov.rs

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

30.000 – 300.000 evra

Trajanje projekta

6–24 meseca

Ograničenja

 • Neprofitno pravno lice
 • Registrovano i radi na teritorji na koju se odnosi Program
 • Ima najmanje jednog prekograničnog partnera
 • Projekti koji stvaraju prihode nisu podobni
 • Nije dozvoljeno davanje podgrantova
 • Organizacije koje stvaraju zaradu i političke stranke/partije nemaju pravo učešća na konkursu bilo u vidu podnosioca prijave ili partnera
 • Cilj ili efekat grantova za podnosioce prijava ili partnere ne može biti zarada kao direktan rezultat operacija /aktivnosti koje se finansiraju grantom

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Milan Žeželj

Referent na Programu, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Tel: +381 11 3061 182

E-mail: mzezelj@seio.gov.rs

Darko Cvejić

Šef satelitske kancelarije JTS u Sremskoj Mitrovici/menadžer

Tel: +381 22 617 835

E-mail: dcvejic@seio.gov.rs

Naziv programa

Program prekogranične saradnje Srbija - Mađarska

"Cross-border cooperation programme Serbia-Hungary"

Cilj programa/projekta

Dugoročni opšti cilj Programa je omogućavanje harmonične saradnje u regionu sa održivom i bezbednom životnom sredinom, u kojoj se uspešno upravlja zajedničkim kulturnim i prirodnim nasleđem i u kojoj se mogućnosti ekonomske i kulturne saradnje proširuju poslovnim, obrazovnim, istraživačkim i kulturnim odnosima i rezultiraju otvaranjem novih radnih mesta i minimiziraju efekti izolacije spoljnih granica Šengena.

Oblasti podrške

Implementacija osnovne strategije Programa trebalo bi da se sprovodi aktivnostima u okviru dva prioriteta:

1: INFRASTRUKTURA I ŽIVOTNA SREDINA: jačanje fizičkih veza i preuzimanje zajedničke odgovornosti za očuvanje životne sredine

2: PRIVREDA, OBRAZOVANJE I KULTURA: podsticaj sinergije u oblasti privrede, turizma, istraživanja i razvoja i kulture u cilju zajedništva

Geografska oblast

Na strani Srbije, oblast koja ima pravo da konkuriše je Autonomna Pokrajina Vojvodina  (21 506 kvadratnih kilometara), kao upravna jedinica Republike Srbije.

Na strani Mađarske, oblasti koje imaju pravo da konkurišu su Csongrád (4 263 kvadratnih kilometara) i Bács-Kiskun (8 445 kvadratnih kilometara). Ove upravne jedinice su na nivou NUTS III kategorizacije prema klasifikaciji EUROSTAT-a.

Ko može da konkuriše?

Program postavlja niz kriterijuma koje kandidati moraju ispuniti. Potencijalni kandidati moraju ispuniti kriterijume koji se odnose na njihov pravni status, geografsku lokaciju i profesionalne i finansijske osnove.

Projekti moraju biti implementirani u partnerstvima (prema principu "Glavnog korisnika") uključujući Glavnog korisnika i Partnera/e na projektu, pri čemu je najmanje jedan od partnera prekogranični Partner na projektu.

Svaki Glavni korisnik i Partner na projektu moraju biti:

– pravna lica osnovana u skladu sa javnim ili privatnim zakonima,

– neprofitni,

– biti direktno odgovorni za izradu i upravljanje predloženim aktivnostima, a ne da deluju kao posrednici,

– da Glavni korisnik ima svoje sedište ili registrovanu regionalnu/lokalnu kancelariju u oblastima koje mogu da konkurišu, dok Partneri na projektu imaju svoje sedište ili registrovanu regionalnu/lokalnu kancelariju u oblastima koje mogu da konkurišu, ili susednim oblastima.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave za Program se redovno objavljuju pomoću javnih konkursa. Do sada su objavljena dva konkursa, a projekti koji su prihvaćeni nalaze se u fazi realizacije. Treći konkurs planiran je za proleće 2012. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Prioritet 1: 100.000–1.500.000 evra

Prioritet 2: 50.000–400.000 evra

Trajanje projekta

Planirani rok implementacije projekta ne sme biti kraći od 6 niti duži od 24 meseca.

Ograničenja

Nema drugih ograničenja izuzev gorenavedenih.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije
Odeljenje za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Nemanjina 34, Beograd

Tel: +381 11 306 1100;

Fax. +381 11 306 1124

Sanda Šimić Stambolić

Pomoćnik direktora sektora za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Tel: +381 11 3061 176,

Fax: +381 11 3061 124;

E-mail: ssimic@seio.gov.rs

Kristina Ašković

Šef odeljenja za programe prekogranične i transnacionalne saradnje sa zemljama članicama EU

Tel: +381 11 3061 192,

Fax: +381 11 3061 124;

e-mail: kaskovic@seio.gov.rs

Relja Burzan

Šef IP kancelarije, Subotica

rburzan@seio.gov.rs

Dejan Vujnović

Referent za podršku

dvujnovic@seio.gov.rs

Kancelarila JTS (Informacije) Subotica

HU-SRB IPA CBC Programme

Trg cara Jovana Nenada 15 (III/10)

24000, Subotica

Srbija

Tel: +381 24 553 003

www.evropa.gov.rs; www.hu-srb-ipa.com

Naziv programa

Program prekogranične saradnje Srbija - Rumunija

"Romania-Serbia IPA cross-border programme"

Cilj programa/projekta

Strateški cilj Programa prekogranične saradnje Rumunija–Srbija jeste ostvarivanje ravnomernijeg i održivijeg socioekonomskog razvoja graničnih oblasti Rumunije i Srbije na osnovu zajedničkih prekograničnih projekata i zajedničkih aktivnisti aktera iz Rumunije i Srbije.

Opšti cilj programa je korišćenje zajedničkih prekograničnih projekata i zajedničkih aktivnisti aktera iz Rumunije i Srbije kao osnove za ostvarivanje ravnomernijeg i održivijeg socioekonomskog razvoja graničnih oblasti Rumunije i Srbije.

Strane učesnice podelile su Program na dva specifična cilja:

 • Podići opštu ekonomsku konkurentnost pogranične oblasti. Ovde je cilj da se obezbedi koherentan i dogovoren okvir za partnere iz Rumunije i Srbije kao način iskorištavanja dodate vrednosti zajedničkih aktivnosti, bavljenja zajedničkim pitanjima koja utiču na konkurentnost i mere koje će podržavati veću konkurentnost unutar granične oblasti u celini.
 • Poboljšati kvalitet života zajednica u graničnom području. U ovom slučaju, cilj je da se reše problemi preduzimanjem zajedničkih mera koje će imati izrazit prekogranični karakter (npr. Prekogranični ekološki efekat) i/ili gde niz faktora sprečava poboljšanje kvaliteta života na obe strane granice.

Oblast podrške

Prioritet 1: Ekonomski i socijalni razvoj

Prioritet 2: Životna sredina i spremnost za reagovanje u katastrofama

Prioritet 3: Unapređenje razmene među narodima

Prioritet 4: Tehnička pomoć 

Geografska oblast

Granica Rumunije i Srbije je dugačka 546 kilometara, a reka Dunav predstavlja prirodnu granicu dužine otprilike 230 kilometara. Programsko područje definisano je na nivou NUTS 3 sa rumunske strane, a kako za Republiku Srbiju ne postoji kategorizacija NUTS, onako kako ga definiše Vlada Srbije.

Područja iz Rumunije koja mogu da konkurišu

Područja iz Republike Srbije koja mogu da konkurišu

Okrug Timiş
Okrug Caraş-Severin
Okrug Mehedinţi

Severnobanatski okrug
Srednjebanatski okrug
Južnobanatski okrug
Braničevski okrug
Borski okrug

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

· saveti okruga/ uprave okruga;

· lokalni saveti /opštine;

· regionalne i lokalne agencije za razvoj;

· udruženja lokalnih javnih organa vlasti;

· javne organizacije;

· verske organizacije, pravna lica osnovana u skladu sa važećim nacionalnim zakonima;

 • nevladine i neprofitne organizacije;
 • neprofitne istraživačke ustanove;
 • reprezentativna udruženja i organizacije;
 • univerziteti, istraživački instituti;
 • organizacije za obrazovanje i obuku (škole, univerziteti, itd.);
 • privredne komore/MSP udruženja
 • druge NVO koje deluju u oblastima koje se finansiraju programom

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je objavljen na sledećim veb-sajtovima:

- veb-sajtu programa (www.romania-serbia.net),

- veb-sajtu Upravnog organa (www.mdrt.ro),

- veb-sajtu Nacionalnog organa (www.evropa.gov.rs).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos granta je 30.000  evra, a maksimalni 2.000.000 evra u zavisnosti od prioriteta:

PRIORITET 1 – Ekonomski i socijalni razvoj

Budžet projekta:

Ukupna finansijska pomoć od programa (IPA fondovi) za jedan projekat kretaće se u rasponu između 250.000–2.000.000 evra.

PRIORITET 2 – Životna sredina i spremnost za reagovanje u katastrofama

Budžet projekta:

Ukupna finansijska pomoć od programa (IPA fondovi) za jedan projekat kretaće se u rasponu između 500.000–2.000.000 evra.

PRIORITET 3 – Unapređenje razmene među narodima

Budžet projekta:

Ukupna finansijska pomoć od programa (IPA fondovi) za jedan projekat kretaće se u rasponu između 30.000–300.000 evra.

Trajanje projekta

Minimalno je devet, a maksimalno 24 meseca, u zavisnosti od kategorije prioriteta.

PRIORITET 1 – Ekonomski i socijalni razvoj

Trajanje projekta:

Svi projekti izuzev investicionih projekata moraju trajati između 9–18 meseci. Svi investicioni projekti moraju trajati između 12–24 meseca.

PRIORITET 2 – Životna sredina i spremnost za reagovanje u katastrofama

Trajanje projekta:

Svi projekti moraju trajati između 12–24 meseca.

PRIORITET 3 – Unapređenje razmene među narodima

Trajanje projekta:

Svi projekti moraju trajati između 9–18 meseci.

Ograničenja

Potrebno je da organizacija koja se kandiduje zadovolji sledeće kriterijume:

 • da je neprofitno pravno lice,
 • da je registrovana i da radi na teritorji na koju se odnosi Program,
 • da ima najmanje jednog prekograničnog partnera (najmanje 10% ukupnih troškova projekta moraju biti opredeljeni na svakoj od strana granice) iz okruga Timis, Karas-Severin ili Mehedinci,
 • da broj partnera u jednoj operaciji ne prelazi pet; oglušivanje o ovu odredbu može dovesti do diskvalifikacije,
 • projekti koji stvaraju prihode nisu podobni,
 • nije dozvoljeno davanje podgrantova,
 • organizacije koje stvaraju zaradu i političke stranke nemaju pravo učešća na konkursu bilo u vidu podnosioca prijave ili partnera,
 • cilj ili efekat grantova za podnosioce prijava ili partenre ne može biti zarada kao direktan rezultat operacija/aktivnosti koje se finansiraju grantom,
 • državni službenici i drugi zaposleni u organima centralnih ili lokalnih uprava, koje će postati korisnici grantova na osnovu ovog konkursa, ne mogu primati naknade za svoj doprinos akciji izuzev plata u svojim ustanovama,
 • plate državnih službenika ili drugi državni službenici zaposleni u centralnim ili lokalnim upravama mogu biti predstavljeni kao kofinansijeri doprinosa podnosioca prijave.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije
Odeljenje za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Nemanjina 34, Beograd

Tel: +381 11 306 1100;

Fax. +381 11 306 1124

Sanda Šimić Stambolić

Pomoćnik direktora sektora za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Tel: +381 11 3061 176,

Fax: +381 11 3061 124;

E-mail: ssimic@seio.gov.rs

Vasilija Stanić

Asistent u programu

Moše Pijade 19, 19 210 Bor, Srbija

Tel: +381 30 458 296;

E-mail: vstanic@seio.gov.rs


Svetlana Đokanović

Koordinator za IPA Program Rumunija–Srbija
Tel: +381 11 3061 208
E-mail: sdjokanovic@seio.gov.rs

Isturena kancelarija JTS u Vršcu, Republika Srbija

Dimitrija Tucovića br. 17, 26300 Vršac,

Tel: +381 13 834567, www.evropa.gov.rs

Email: estanimirov@seio.gov.rs, pgrubor@seio.gov.rs

Naziv programa

Program transnacionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi

The South East Europe Transnational Cooperation Programme

Cilj programa/projekta

Opšti cilj transnacionalne saradnje je da podrži ravnomernu teritorijalnu integraciju u oblastima saradnje. Program je usvojio pristup zajedničkog izazova i prevashodno je usredsređen na pitanja od strateškog značaja. U skladu sa zahtevima Člana 6 Regulative ERDF (1080/2006), program definiše strateška tematska pitanja koja su relevantna za oblast saradnje i koja će se rešavati pomoću transnacionalne akcije na više nivoa.

Oblast podrške

Omogućavanje inovacija i preduzetništva:

 • razvoj tehnoloških i inovativnih mreža u specifičnim poljima,
 • razvoj povoljnog okruženja za inovativno preduzetništvo,
 • osnaživanje okvirnih uslova i utiranje puta za inovacije.

Zaštita i poboljšanje životne sredine

 • unapređenje sistema integrisanog upravljanja vodama i transnacionalna prevencija rizika od poplava,
 • unapređenje prevencije od ekoloških rizika,
 • promovisanje saradnje u upravljanju prirodnim dobrima i zaštićenim područjima,
 • promovisanje energetske efikasnosti i efikasnosti resursa.

Unapređenje dostupnosti

 • unapređenje koordinacije u promovisanju, planiranju i radu za primarne i sekundarne transportne mreže,
 • izrada strategija premošćavanja "digitalnog jaza",
 • unapređenje okvirnih uslova za multimodalne platforme.

Razvoj transnacionalnih sinergija za područja održivog rasta

 • rešiti ključne probleme koji utiču na gradska područja i regionalne sisteme naselja,
 • promovisanje uravnoteženog obrasca atraktivnih i dostupnih oblasti rasta,
 • promovisanje upotrebe kulturnih vrednosti za razvoj.

Geografska oblast

Cela teritorija: Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, BJRM, Grčke, Mađarske, Republike Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Srbije, Slovačke, Slovenije

Delimična mogućnost kandidature: u Italiji: Lombardia, Prov. Autonoma Bolzano/Bozen, Prov. Autonoma Trento, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Basilicata Ukraine: Chernivetska Oblast, Ivano-Frankiviska Oblast, Zakarpatska Oblast, Odessa Oblast.

Ko može da konkuriše?

Mogući partneri na projektu jesu državni organi; ekvivalenti državnih organa i svaki pravni organ koji podleže javnom ili privatnom pravu, a koji nema privredni ili komercijalni karakter.

Konkursna procedura i vremenski rok

U ovom programskom periodu 2007–2013, otvorena su četiri konkursa. Četvrti konkurs otvoren je od 10. oktobra 2011. godine do 25. novembra 2011. godine (rok za podnošenje punih prijava – primerak Zajedničkom tehničkom sekretarijatu (JTS) u Budimpešti je bio 2. decembar 2011. godine). Sledeći konkursi planirani su za programski period 2014–2020. godina.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Na nivou projekta nisu predviđene posebne restrikcije budžeta pretpristupnih fondova (IPA).

Partneri na projektu dužni su da obezbede sufinansiranje u visini od 15% vrednosti projekta.

Trajanje projekta

Na četvrtom konkursu, maksimalno trajanje projekta je 24 meseca.

Ograničenja

Sva ograničenja definisana su u dokumentima koja se odnose na treći konkurs, a koja su objavljena na veb-sajtovima: www.southeast-europe.net i www.evropa.gov.rs.

Posebni zahtevi

Svi posebni zahtevi definisani su u dokumentima koja se odnose na četvrti konkurs, a koja su objavljena na veb-sajtovima: www.southeast-europe.net i www.evropa.gov.rs.

Kontakt

Kancelarija Vlade Republike Srbije za evropske integracije

Nemanjina 34

11000 Beograd, Srbija

Web: http:// www.seio.gov.rs/

http://www.evropa.gov.rs/CBC/PublicSite/Programme.aspx?Id=34/

Kristina Ašković

Telefon: +381 11 3061 192

E-mail: kaskovic@seio.gov.rs

Natalija Matunović

Telefon: +381 11 3061 193

E-mail: nmatunovic@seio.gov.rs

Tijana Didanović

Telefon: +381 11 3061 207

E-mail: tdidanovic@seio.gov.rs

Naziv programa

Kultura 2007-2013.

Program Kultura 2007−2013 ustanovljen je s namerom da se oživi zajednički kulturni prostor svih Evropljana – kulturni prostor koji proizlazi iz zajedničkog kulturnog nasleđa –  razvojem saradnje među kulturnim delatnicima iz zemalja s pravom učešća u Programu, sa ciljem da podstiče nastanak i razvoj evropskog građanstva.

Kancelarija Tačka kulturnog kontakta

U svim zemljama formirana su posebna implementaciona tela Programa, a nacionalna Kancelarija Tačka kulturnog kontakta (CCP Serbia) s formalnim radom počela je u februaru 2008. godine potpisivanjem MoR u Briselu sa zvaničnicima Evropske komisije i Vlade Srbije o učešću Srbije u programu Kultura 2007-2013. Sve informacije možete dobiti preko sajta: www.ccp-serbia.org

Cilj programa/projekta

Aktivnosti Programa usmerene su ka ostvarivanju sledećih ciljeva:

-promocija međunarodne mobilnosti ljudi zaposlenih u kulturnom sektoru,

-podrška međunarodnoj razmeni kulturnih i umetničkih radova i proizvoda,

-promocija interkulturnog dijaloga.

Program koristi fleksibilan, interdisciplinarni pristup problematici kojom se bavi; usmeren je na specifične potrebe kulturnih delatnika, identifikovane tokom konsultacija koje su prethodile stvaranju samog Programa.

Geografska oblast

Aplikanti moraju imati registrovano sedište u jednoj od zemalja s pravom učešća u Programu:

- članice Evropske unije (27) Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija,

- članice EEA/EFTA (Island, Lihtenštajn i Norveška),

- zemlje kandidati (Hrvatska, Turska i Makedonija),

- zemlje zapadnog Balkana: Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina (od 2011. godine),

- po potpisivanju MoU – Albanija.

Ko može da konkuriše?

Program je otvoren za sve kategorije kulturnih organizacija, javne ili privatne, ukoliko deluju kao neprofitne, operativno i finansijski sposobne organizacije koje ispunjavaju konkursne uslove, organizacije osnovane u zemlji koja učestvuje na konkursu, organizacije koje potpišu izjavu o istinitosti podataka i finansijskim obavezama.

Konkursna procedura i vremenski rok

Za svaki od odeljaka Programa postoji kalendar krajnjih rokova za podnošenje predloga projekata. Formulari za apliciranje na konkurs su u eletronskom obliku i mogu se preuzeti na internetu.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi koji se dodeljuju, tj. grantovi različiti su za svaki od odeljaka Programa, i kreću se od 2.000 do 500.000 evra, i predstavljaju 50% budžeta projekta.

Program pređvida postojanje dve vrste granta: za projekte i za operativne troškove.

Trajanje projekta

Vreme trajanja projekta je različito za svaki od odeljaka Programa:

Odeljak 1: podrška projektima u kulturi: odeljak 1.1: višegodišnji projekti saradnje (u trajanju od minimalno 36 meseci do maksimalno 60 meseci), odeljak 1.2.1: projekti saradnje/kratkoročni projekti (u trajanju do 24 meseca), odeljak 1.2.2: projekti književnih prevoda (u trajanju do 24 meseca), odeljak 1.3.5: projekti kulturne saradnje s trećim zemljama (u trajanju do 24 meseca), odeljak 1.3.6: podrška evropskim festivalima kulture (jednom izdanju festivala ili strateško partnerstvo);

Odeljak 2: podrška organizacijama aktivnim u oblasti kulture na evropskom nivou (godišnji grant);

Odeljak 3: podrška radu na analiziranju, sakupljanju i diseminaciji informacija, kao i na poboljšavanju učinka projekata u oblasti kulturne saradnje;

Odeljak 3.2: projekti saradnje organizacija uključenih u analizu kulturnih politika.

Kriterijumi

Odluka o dodeli granta donosi se na osnovu ispunjavanja uslova konkursa, operativne i finansijske sposobnosti organizacije, i naročito na osnovu kriterijuma za dodelu granta koji obuhvataju kvalitativne i kvantitativne pokazatelje.

Kriterijumi za dodelu granta predstavljaju zapravo smernice za procenu umetničkog i kulturnog kvaliteta podnetih projektnih predloga. Ova procena se vrši u odnosu na opšte i specifične ciljeve Programa, a uzimajući u obzir specifičnosti svakog odeljka, tako da su kriterijumi za dodelu granta definisani za svaki odeljak posebno.

Ograničenja

Ne mogu konkurisati:

- pojedinci,

- projekti prijavljeni za sufinansiranje u nekom drugom programu EU,

- organizacije kojima je izrečena presuda u vezi sa neprofesionalnim obavljanjem aktivnosti, kriminalnih aktivnosti, prevara,

- organizacije u stečaju

- organizacije kod kojih postoji sukob interesa ili davanja netačnih informacija.

Posle podnošenja projektnih predloga vrši se njihova procena u pogledu ispunjavanja opštih uslova Programa propisanih za prihvatanje projektnih predloga, a zatim i u pogledu kriterijuma specifičnih za svaki od odeljaka posebno.

Program je otvoren za sve kategorije kulturnih organizacija, ukoliko deluju kao neprofitne.

Kontakt

Tačka kulturnog kontakta

(Cultural Contact Point Serbia)

Ministarstvo kulture Republike Srbije
Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 64 666 999 6
Tel/Fax: +381 11 3398 548

E-mail: office@ccp-serbia.org

Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)

Cilj programa/projekta

Prema EIDHR pravilima, opšti cilj novog finansijskog instrumenta je da doprinese razvoju i konsolidaciji demokratije i vladavine prava, poštovanju ljudskih prava i osnovnih sloboda, u okviru politike Zajednice na razvojnoj, ekonomskoj, finansijskoj i tehničkoj saradnji sa trećim zemljama i u skladu sa spoljnom politikom Evropske unije u celini.

Oblast podrške

Na osnovu EIDHR pravila, Evropska komisija je usvojila Strategiju za period 2011–2013. godine koja promoviše integrativni pristup učvršćivanja demokratije i zaštite ljudskih prava. Koncipirana je tako da dopunjuje druge geografske i tematske programe EU. Ova strategija predstavlja osnovu za primenu EIDHR-a i identifikuje pet jasnih ciljeva:

1)   unapređenje poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda u zemljama i regionima gde su najviše ugroženi,

2)   jačanje uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratske reforme, u podršci mirnom usklađivanju grupnih interesa i u konsolidaciji političkog učešća i reprezentacije,

3)   podrška akcijama ljudskih prava i demokratskih tema u oblastima koje pokrivaju EU smernice, uključujući dijalog o ljudskim pravima, o borcima za ljudska prava, o smrtnoj kazni, torturi, kao i o deci u ratnim sukobima,

4)   podrška i osnaživanje međunarodnog i regionalnog okvira za zaštitu ljudskih prava, pravde, vladavine prava i za promociju demokratije,

5)   izgradnja poverenja u i unapređenje pouzdanosti i transparentnost demokratskih izbornih procesa, posebno kroz posmatranje izbora.

Postojeća Strategija za period 2011–2013. godine može da se nađe na sledećoj adresi:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/documents/eidhr_strategy_paper_2011_2013_com_decision_21_april_2011_text_published_on_internet_en.pdf

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati neprofitne organizacije, specifične vrste organizacija, npr. nevladina organizacija, viša obrazovna institucija, nezavisna politička fondacija (ne i politička stranka) i sl., a uskladu sa članom 10 Odluke Saveta ministara 1889/2006.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni pozivi se objavljuju na sledećim na sajtovima:

www.ec.europa.eu/europeaid, www.europa.rs.

Za ove konkurse obavezna je prethodna registracije na on-lajn bazi podataka PADOR za kandidate i njihove partnere.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ukupna vrednost sredstava po godini iznosi 1,2 miliona evra.

Veličina grantova:

• minimalni iznos: 10.000 evra

• maksimalni iznos: 100.000 evra

Trajanje projekta

Planirano trajanje akcije ne može biti manje od 12, niti da prelazi 24 meseci.

Ograničenja

Projektni predlozi treba da budu u skladu sa jednom ili više oblasti delovanja EIDHR-a:

1. postizanje konsenzusa u osporavanim ili kontraverznim oblastima politike (dijalogom civilnog društva),

2. unapređenje predstavljanja i učešća u političkom životu (uključujući osnaživanje žena i drugih manje zastupljenih grupa),

3. unapređenje pluralizma civilnog društva (aktivnostima i izgradjivanjem kapaciteta novih i manjih organizacija),

4. podsticanje tolerancije i razumevanja među etičkim, religijskim i kulturnim grupama.

Posebni zahtevi

Svi zahtevi definisani su u uputstvu za prijavljivanje koji se mogu pronaći na:

www.ec.europa.eu/europeaid, www.europa.rs.

Kontakt

Ana Milenić
Projektni menadžer EIDHR

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
Vladimira Popovića 40,
GTC Avenue block 19a
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 11 30 83 200

Fax: +381 11 30 83 201
Direktna linija: +381 11 30 83 281
E-mail Delegacije: Delegation-Serbia@ec.europa.eu
E-mail: Ana.MILENIC@ec.europa.eu
Web: http://www.europa.rs

Naziv programa

Okvirni program za konkurentnost i inovacije

Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP

Posebni program za preduzetništvo i inovativnost (Entrepreneurship and Innovation Programme – EIP, 2007–2013. godine), ukupni budžet 2.170 miliona evra

Cilj programa

Podsticanje konkurentnosti preduzeća (posebno MSP) kroz poboljšan pristup finansijama, MSP kooperaciju i razmenu informacija, podršku inovacijama i eko-inovacijama, preduzetništvu i inovacionoj kulturi, reformama koje se odnose na preduzetništvo i inovativnost

Oblast podrške

1) Finansijski instrumenti, 52% budžeta

2) Usluge za podršku poslovanju (naročito malih i srednjih preduzeća), 17% budžeta

3) Podrška inicijativama koje jačaju preduzetništvo i inovativnost, 25% budžeta

4) Inicijative za poboljšanje određenih politika, 6% budžeta

Geografska oblast

Za sada, 37 zemalja koristi program EIP (zemlje članice EU, EFTA, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, Turska, Izrael i Srbija). Iduće godine pristupa BIH.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati sva pravna lica iz zemalja korisnika programa. U zavisnosti od oblasti podrške, korisnici su finansijske institucije, organizacije za podršku poslovanju, javne institucije, preduzeća – naročito MSP.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni pozivi se objavljuju prema usvojenom godišnjem programu na sajtuEvropske komisije: http://ec.europa.eu/cip. Osnovne informacije na srpskom  jeziku mogu se videti na sajtu: http://www.cip-srbija.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi su na raspolaganju korisnicima prema uslovima pojedinačnog javnog poziva. Ukupni iznos programa u 2011. godini bio je 313,6 miliona evra

Trajanje projekta

2007–2013. godine

Ograničenja

Prema specifičnim uslovima svakog javnog poziva

Posebni zahtevi

Država Srbija svake godine plaća članarinu da bi njeni privredni subjekti mogli da učestvuju  u programu.

Zahteva se kofinansiranje zainteresovanih subjekata za učešće u pojedinačnim projektima 5–50%, u zavisnosti od uslova javnog poziva.

Kontakt

Zorica Marić

Sektor za regionalni razvoj i unapređenje preduzetništva

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd, Srbija

Tel: +381 11 285 5201

Fax: +381 11 285 5221

E-mail: zorica.maric@merr.gov.rs

Naziv programa

Program EU "Mladi u akciji"

"Youth in Action Programme"

Cilj programa/projekta

Program "Mladi u akciji" ima pet osnovnih ciljeva:

· podsticanje aktivnog učešća mladih,

· promocija vrednosti solidarnosti i tolerancije,

· jačanje uzajamnog razumevanja,

· razvoj kvalitetnih sistema podrške za omladinske aktivnosti i organizacije,

· unapređivanje evropske saradnje mladih.

Oblast podrške

Za projekte u kojima kao učesnici ili promoteri sudeluju mladi, omladinske organizacije i oni koji rade sa omladinom iz Srbije, otvorena su samo dva potpograma, tj. "Akcije":

 • Akcija 2 – Evropski volonterski servis – EVS (podržava volonterske aktivnosti mladih u inostranstvu, koje donose dobrobit lokalnoj zajednici),
 • Akcija 3.1 – saradnja sa Partnerskim zemljama (ova akcija podržava omladinske razmene, obuku, seminare, sticanja prakse na određenom radnom mestu ("job shadowing"), procena izvodljivosti ("feasibility visits"), evaluativne sastanke, studijske posete, aktivnosti za izgradnju partnerstava i projekata za umrežavanje).

Geografska oblast

Zemlje koje su obuhvaćene Programom se dele na dve kategorije:

· programske zemlje – one koje obezbeđuju finansijska sredstva za budžet programa "Mladi u akciji". To su članice EU (27 zemalja), Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska;

· partnerske zemlje one koje mogu da učestvuju (na ograničenoj osnovi) u programu "Mladi u akciji":

 1. Jugoistočna Evropa: Albanija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Srbija;
 2. Istočna Evropa i Kavkaz: Azerbejdžan, Belorusija, Gruzija, Jermenija, Moldavija, Ruska Federacija i Ukrajina,
 3. Mediteranske partnerske zemlje: Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Liban, Maroko, Palestinski Autoritet – Zapadna obala i pojas Gaze, Sirija, Tunis;
 4. ostale partnerske zemlje iz celog sveta, koje su potpisale sporazum sa telom EU nadležnim za mlade.

Ko može da konkuriše?

Pravo da učestvuju na konkursu imaju: neprofitne ili nevladine organizacije, lokalne ili regionalne javne institucije, neformalne grupe mladih, međunarodne mrežne organizacije koje imaju organizacije – članice iz najmanje osam tzv. Programskih zemalja, međunarodne vladine neprofitne organizacije, profitne organizacije koje žele da pokrenu projekat u oblasti rada sa mladima.

Konkursna procedura i rok

U svakom projektu koji se realizuje u okviru Programa "Mladi u akciji" moraju učestvovati najmanje dve organizacije od kojih je jedna nosilac projekta, a druga partner.

Ukoliko je organizacija iz Srbije nosilac projekta, ona, u ime svih partnera koji su u njega uključeni svoj predlog projekta (i propratnu dokumentaciju), podnosi direktno Izvršnoj agenciji za obrazovne, audio-vizuelne i kulturalne projekte (EACEA) u Briselu.

Za direktno podnošenje projekata direktno EACEA-u tokom godine postoje tri roka:

1. februar

1. jun

1. septembar.

Sa druge strane, Programske zemlje (27 zemalja članica EU, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska) imaju tzv. Nacionalne agencije, koje su zadužene za implementaciju Programa "Mladi u akciji" na nacionalnim nivoima (svaka država ima svoju Nacionalnu agenciju). Ukoliko je nosilac projekta organizacija ili institucija iz Programske zemlje koja ima svoju Nacionalnu agenciju, tokom godine postoji pet rokova za slanje predloga projekata:

1. februar

1. april

1. jun

1. septembar

1. novembar

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Visina sredstava zavisi od vrste aktivnosti. Više informacija o tome možete naći u Vodiču za Program "Mladi u akciji" na adresi: www.mladiuakciji.rs/vodic_za_program.php.

Trajanje projekta

Trajanje projekta zavisi od vrste aktivnosti. Više informacija o tome možete naći u Vodiču za Program "Mladi u akciji" na adresi: www.mladiuakciji.rs/vodic_za_program.php.

Ograničenja

Učesnici projekata finansiranih od strane Programa "Mladi u akciji" mogu biti osobe uzrasta između 13 i 30 godina, kao i osobe koje rade sa mladima, koji su, pritom, državljani neke od zemalja obuhvaćenih Programom. Za bliža obaveštenja o posebnim ograničenjuma u okviru projekta koji se finansira kroz Akcije namenjene Srbiji (Akcija 2 i Akcija 3.1) pažljivo pročitajte Vodič za program. 

Napomena: Postoje različiti nivoi ograničenja kao što su: godine, broj učesnika, dužina trajanja aktivnosti, troškovi i sl.

Posebni zahtevi

Zavise od vrste aktivnosti. Više informacija o tome možete naći u Vodiču za Program "Mladi u akciji" na adresi: www.mladiuakciji.rs/vodic_za_program.php.

Kontakt

Kontakt tačke za program "Mladi u akciji" za teritoriju Republike Srbije:

1. Grupa Hajde da... " (za teritoriju Beograda, uključujući gradove u blizini Beograda)
Kneza Danila 12/84

11000 Beograd

Srbija
Tel/Faks: +381 11 3240 425
E-mail: hajdeda@mladiuakciji.rs
Web: http://www.mladiuakciji.rs i www.hajdeda.org.rs

2. Edukativni Centar Kruševac (za teritoriju južne i istočne Srbije)
Birčaninova 26, 37000, Kruševac

Srbija
Tel/Faks: +381 37 502 644
E-mail: edukativnicentar@mladiuakciji.rs
Web: www.ec.org.rs

3. Balkan IDEA Novi Sad (za teritoriju Vojvodine),

Njegoševa 3,

21000 Novi Sad

Srbija

Tel/Fax: +381 21 528644

E-mail: balkanideans@yahoo.com

Web: www.balkanideans.org

Pored Kontakt tačaka, promocijom programa "Mladi u akciji" na Balkanu bavi se i :

SALTO RESURSNI CENTAR ZA JUGOISTOČNU EVROPU –

Nacionalna agencija programa "Mladi u akciji"
Dunajska 22

SI – 1000 Ljubljana,

Slovenija

Tel/ Fax: +386 1 430 47 49

Zvanične obrasce za prijavljivanje i više informacija o tome šta se dešava u sklopu programa "Mladi u akciji" na evropskom nivou potražite na veb-adresama:

http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_contacts_en.php – veb-stranica Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizuelne i kulturalne projekte (EACEA), koja je nadležna za realizaciju tzv. centralizovanih Akcija u okviru Programa "Mladi u akciji".

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm – Evropska komisija u Briselu

Naziv programa

PROGRESS – Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost Evropske zajednice

Evropska komisija – Generalni direktorat za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje 

Cilj programa/projekta

Da omogući Evropskoj zajednici da obavi zadatke i izvrši ovlašćenja dodeljena joj Osnivačkim ugovorima, a u delokrugu nadležnosti u domenu zapošljavanja i socijalnih pitanja. Osnovni cilj ovog programa je pružanje finansijske pomoći za ostvarenje ciljeva Strategije Evropa 2020 ključnog dokumenta EU u oblasti zapošljavanja i socijalne politike, kojim je Unija utvrdila za svoj opšti strateški cilj povećanje broja i kvaliteta radnih mesta i jednakih mogućnosti za sve kategorije društva.

Oblast podrške

Zapošljavanje, uslovi rada, socijalna zaštita i socijalna inkluzija, borba protiv diskriminacije i rodna ravnopravnost.

Geografska oblast

Države članice EU, države kandidati i potencijalni kandidati, kao i države članice EEA i EFTA.

Ko može da konkuriše?

U zavisnosti od specifikacija konkretnog tendera (tenders) ili konkursa (call for proposals), mogu konkurisati: državne institucije, institucije pokrajinske autonomije i lokalne samouprave, nevladine organizacije, sindikati, udruženja poslodavaca, obrazovne i naučno-istraživačke institucije, eksperti-pojedinci, itd.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave je potrebno poslati elektronskim putem i redovnom poštom, zajedno sa nizom pratećih formulara i finansijskih potvrda, uglavnom u roku od dva meseca od objavljivanja tendera, odnosno konkursa.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi koji se dodeljuju uglavnom se kreću 350–500.000 evra.

Trajanje projekta

Projekti uglavnom traju 12–24 meseca.

Ograničenja

U zavisnosti od specifikacija konkretnog tendera ili konkursa, učešće subjekata iz Republike Srbije jeste/nije dozvoljeno. Takođe, prikupljanje podataka za izradu studija i izveštaja uglavnom obuhvata samo teritoriju EU, a ponekad sve zemlje učesnice u PROGRESS-u.

Posebni zahtevi

Od podnosilaca prijava, pravnih lica, ponekad se zahteva da im visina protoka sredstava na računu u protekloj finansijskoj godini bude ekvivalentna vrednosti projekta. Pored toga, Evropska komisija finansira maksimalno do 80 odsto vrednosti projekta, dok podnosilac prijave mora da podnese dokaze o obezbeđenom sufinansiranju u visini od 20 odsto projekta.

Kontakt

Član Komiteta za sprovođenje programa PROGRESS u ime Republike Srbije:

Dragana Radovanović, Ministarstvo rada i socijalne politike

E-mail: draganar@minrzs.gov.rs

Naziv projekta

Program podrške civilnom društvu (Civil Society Facility SCF)

1. Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (TACSO) – realizuje se od strane konzorcijuma SIPU International AB i partnera (Civil Society Promotion Centre Bosnia and Herzegovina • Human Resources Development Foundation Turkey • Foundation in Support of Local Democracy Poland • Partners Foundation for Local Development Romania).

2. People to People (P2P) – studijska putovanja za organizacije civilnog društva sa širokim spektrom tema u vezi sa pravnim tekovinama EU. Teme P2P studijskih putovanja su definisani u Generalnom direktoratu za proširenje, u skladu sa političkim, zakonodavnim i društvenim prioritetima uspostavljena za regione ili zemlje u pitanju. Kontakt: TACSO kancelarija u Srbiji.

3. Partnerski programi za OCD za razvoj civilnog društva – grant shema za podršku organizacijama civilnog društva. Kontakt: TACSO kancelarija u Srbiji.

Cilj programa/projekta:

Opšti ciljevi projekta su jačanje civilnog društva u okviru participativne demokratije, kreiranje društvenog ambijenta koji je podsticajan za civilno društvo, razvijanje kapaciteta i  odgovornosti organizacija civilnog društva (OCD) u zemljama korisnicama IPA sredstava, pružanje kvalitetnih usluga  OCD.

Svrha Projekta je: a) da poveća i unapredi kapacitete i aktivnosti OCD, i b) da ojača i poboljša demokratsku ulogu OCD.

Oblast podrške

Kombinacijom savetodavnog i mentorskog rada, stručne podrške i edukacije TACSO će pružati podršku OCD-u i ostalim relevantnim akterima u zajednici. Projektom je predviđena podrška OCD-u u oblastima:

· tehničke pomoći u organizacionom razvoju, dizajniranju i implementaciji EU projekata,

· povećanju kapaciteta organizacija kroz obuke u oblastima: pisanja predloga projekta, javnog zastupanja, prikupljanja sredstava, komunikacije i odnosa sa javnošću,

· unapređenje povezivanja OCD-a i poboljšanje odnosa OCD-a sa drugim akterima kroz institucionalizaciju participativnih mehanizama,

· permanentno informisanje javnosti o postignutim rezultatima OCD-a,

· regionalna saradnja.

S obzirom na to da ovaj projekat uključuje osam zemalja, organizuju se različite regionalne inicijative, kako bi se osigurao koherentan i ujednačen pristup u pružanju stručne pomoći organizacijama civilnog društva u zemljama korisnicama IPA sredstava.

Geografska oblast

Projekat je regionalan i sprovodi se u svim IPA zemljama (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, FYR Makedonija, Hrvatska, Kosovo pod Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN, Srbija i Turska)

Beogradska kancelarija TACSO pruža usluge OCD-a na teritoriji cele Srbije.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati sve organizacije civilnog društva.

Konkursna procedura i vremenski rok

Za učestvovanje na treninzima i javnim događajima (nacionalnim i međunarodnim koferencijama, okruglim stolovima, konsultativnim sastancima...) organizacije mogu da konkurišu prijavljivanjem na pozive koji su oglašeni na veb-portalu i mejling listom, a delom će učestvovanje biti po pozivu. Organizacije mogu da koriste tehničku podršku neposrednim sastancima, telefonom, mejlom i internet portalom. Organizacije mogu da se prijave na mejling listu kontaktiranjem sa TACSO kancelarijom ili registracijom u bazi OCD-a na internet portalu.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Projekat nema komponentu raspodele grantova.

Trajanje projekta

Četiri godine: prvi deo – avgust 2009–avgust 2011. godine, drugi deo projekta – avgust 2011–avgust 2013. godine.

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

TACSO – Tehnička podrška organizacijama civilnog društva

(TACSO – Tecnical Assistance for Civil Society Organization)

Kancelarija u Srbiji:

Španskih boraca 24/3

11070 Novi Beograd, Srbija

Telefon/Faks: + 381 11 21 29 379; 29 373

E-mail: info.rs@tacso.org

Naziv programa

Tempus, Erasmus Mundus i Program za celoživotno učenje

Tempus podrazumeva reformu sistema visokog obrazovanja u skladu sa Bolonjskim procesom. Erasmus Mundus podržava stvaranje jedinstvenih evropskih master i doktorskih studija i obezbeđuje stipendije za đake i studente koji pohađaju te studije. Podizanje stepena privlačnosti Evropskog prostora visokog obrazovanja se takođe pomaže kroz konkurse za projekte koji se finansiraju u okviru Akcije 3 Erasmus Mundus.

Program celoživotnog učenja (LLP) je krovni program koji objedinjuje različite inicijative vezane za obrazovanje i obuku. Program LLP je podeljen na sektorske potprograme, te u takozvane "transverzalne" programe.

Oblast podrške

Obrazovanje

Geografska oblast

Tempus – Zapadni Balkan, Centralna Azija, Istočna Evropa, Severna Afrika, Bliski Istok u saradnji sa Evropskom unijom

Erasmus Mundus – gotovo sve zemlje

Program celoživotnog učenja – zemlje EU, zemlje EFTAe, Švajcarska, Turska i Zapadni Balkan

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati visokoškolske ustanove, konferencije rektora i studenata za Tempus; visokoškolske ustanove mogu da se prijave za unapređenje master i doktorskih studija u okviru programa Erasmus Mundus; studenti i đaci mogu da se prijave za stipendije u okviru programa Erasmus Mundus; visokoškolske ustanove i druge organizacije mogu da se prijave za sredstva u okviru Akcije 3 Erasmus Mundus.

Gotovo sve vrste obrazovnih i drugih ustanova mogu se prijavljivati za Program celoživotnog učenja.

Konkursna procedura i vremenski rok

Tempus – rok 23. februar 2012.godine.

Erasmus Mundus – sve akcije – 30. april 2012. godine (očekuje se potvrda).

Program celoživotnog učenja – 02. februar (Erasmus, Leonardo da Vinči, Comenius i Grundtvig), 15. februar (Jean Monnet) i 01. mart 2012. godine (Transverzalni potprogram).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Tempus – od 500.000 do 1.500.000 evra.

Kursevi Erasmus Mundus – do 30.000 evra plus školarine za đake; projekti u okviru akcije od 3.000 do 300.000 evra.

Program celoživotnog učenja – od 187.500 evra do 750,000 evra.

Trajanje projekta

Tempus – dve ili tri godine

Akcija 3 Erasmus Mundus – od jedne do tri godine

Program celoživotnog učenja - od jedne do tri godine

Kontakt

Nacionalna kancelarija za Tempus program u Srbiji

Tel: +381 11 34 43 342, 34 43 442

E-mail: office@tempus.ac.rs

Web: www.tempus.ac.rs

21. Evropska škola za menadžment i tehnologiju ESMT

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Stipendije ESMT-a

Cilj programa

Škola ESMT dodeljuje jednu prestižnu stipendiju izuzetnoj kandidatkinji ili izuzetnom kandidatu koji se prijavljuje iz jedne od zemalja Centralne ili Istočne Evrope.

Oblast podrške

Evropska škola za menadžment i tehnologiju nudi određen broj stipendija zasnovanih na uspehu kandidatima za program Mastera poslovne administracije, počevši od oktobra 2012. godine. Stipendije se dodeljuju na osnovu intelektualne izvrsnosti, dokaza o ličnim i profesionalnim postignućima i dokazima o potencijalu za liderstvo, kao  snažnim veštinama međuljudske komunikacije.

Geografska oblast

Zemlje Centralne ili Istočne Evrope

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

 • kandidati sa stalnim boravkom u jednoj od zemalja Centralne ili Istočne Evrope: Estoniji, Letoniji, Litvaniji, Belorusiji, Moldaviji, Ukrajini, Rusiji, Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Mađarskog, Češkoj Republici, Slovačkoj, Poljskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Rumuniji, Bugarskoj,
 • od kandidata se očekuje da pokažu svoju snažnu nameru da unapređuju poslovni razvoj i iskoriste profesionalne mogućnosti u Centralnoj i Istočnoj Evropi u razumnom vremenskom roku nakon završetka programa.

Konkursna procedura i vremenski rok

Škola ESMT sprovodi fazni proces podnošenja prijava. Rano prijavljivanje se toplo preporučuje zbog ograničenog broja mesta.
Rokovi za pune prijave su:
runda 1: 1. april 2012. godine,
runda 2: 1. juli 2012. godine,
runda 3: 1. septembar 2012. Godine.

Prijavljivanje on-lajn – predstavlja prvu fazu procesa i sastoji se od šest koraka:
• korak 1: lični podaci,
• korak 2: rezultati testova,
• korak 3: uspeh tokom školovanja,
• korak 4: profesionalni uspeh,
• korak 5: pitanja iz eseja,
• korak 6: dve preporuke .
Da biste zaokružili svoju prijavu, podnesite i zvanične prepise/overene kopije ocena sa studija i rezultata testova.

Minimalni/maksimalni iznos

Do 28.750 evra

Trajanje projekta

Više informacija možete videti na: http://www.esmt.org/eng/mba-emba/esmt-scholarships.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Schlossplatz 1
Tel: +49 (0) 30 212 31-0
Fax: +49 (0) 30 212 31-9
Web: http://www.esmt.org/en/home
E-mail: info@esmt.org

22. Fondacija Alfred Mozer

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Alfred Mozer Foundation"

Naziv programa

Međunarodna fondacija za socijalnu demokratiju

Cilj programa/projekta

Podrška razvoju socijalne demokratije namenjena socijaldemokratskim partijama, kao i ženskim i omladinskim organizacijama povezanim sa socijaldemokratskim partijama

Oblast podrške

Politička obuka

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati socijaldemokratske partije, omladinske i ženske organizacije povezane sa socijal-demokratskim partijama.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok je svake godine u novembru, formular za prijavljivanje nalazi se na veb-sajtu.

 

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od projekta

Trajanje projekta

Zavisi od projekta

Ograničenja

Pruža se isključivo obuka. Ne dodeljuju se direktna finansijska ili materijalna sredstva.

Posebni zahtevi

U zavisnosti od potreba (prijave mogu slati samo socijaldemokratske partije ili organizacije povezane sa ovim partijama).

Kontakt

Poštanski fah 1310,

1000 BH Amsterdam

Holandija

Menadžer projekta: Danijel Tadić

Tel: +31 20 5512 228

Fax: +31 20 5512 250

E-mail: dtadic@pvda.nl

Web: www.alfredmozerstichting.nl

23. Fond Braće Rokfeler

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Rockefeller Brothers Fund"

Naziv programa

Fond Braće Rokfeler unapređuje socijalne promene koje doprinose stvaranju pravednijeg, održivijeg i mirnijeg sveta. Grantovi koje dodeljuje podeljeni su u tri tematska programa:

- demokratska praksa,

- izgradnja mira,

- održivi razvoj,

Fond podržava napore da se prošire znanja, bliže objasne vrednosti i ključni izbori, gaji kreativno izražavanje i oblikuju javne politike.

Cilj programa/projekta

Demokratska praksa

Cilj:

- unapređenje učinka, transparentnosti i odgovornosti vlade,

- izgradnja kapaciteta civilnog društva i delotvornosti ka osnaživanju participatorne demokratije

Strategije:

 • osnaživanje kapaciteta civilnog društva da prati kvalitet javne uprave i pružanja usluga,
 • jačanje istraživačkih i obrazovnih praksi medija i nevladinih organizacija,
 • osnaživanje kapaciteta vlade i nevladinih institucija da sprovode pouzdane analize politika.
 • osnaživanje organizacionih i finansijskih kapaciteta civilnog sektora,
 • podsticanje domaće filantropije i solidarnosti u društvu.

Održivi razvoj

Cilj: izgradnja kulture i prakse održivog razvoja

Strategije:

 • doprinos participatornim i inkluzivnim pristupima izradi i implementaciji strategija održivog razvoja,
 • podrška reformama obrazovanja, uključujući koncepte održivog razvoja i prakse kao deo nastavnog programa,
 • uvođenje i ohrabrivanje energetske efikasnosti i zaštite životne sredine u razvoj privrede i infrastrukture.

Izgradnja mira

Cilj: osnaživanje biračkog tela za pomirenje i uspostavu trajnog mira

Strategije:

 • podrška naporima da se uspostavi i proširi istina o zločinima i masovnim kršenjima ljudskih prava tokom sukoba u regionu,
 • doprinos regionalnim inicijativama na kojima se angažuju različite zemlje i zajednice u tranformaciji sukoba u cilju stvaranja uslova za uspostavljanje trajnog mira.

Oblast podrške

Videti pod "Cilj programa".

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Strana organizacija ili institucija koja konkuriše za sredstva Fonda mora da pruži dokaz RBF-u da, ukoliko bi bila registrovana u SAD, bila bi oslobođena plaćanja poreza ili da bi projekat za koji se traže sredstva u SAD bio okarakterisan kao obrazovni ili dobrotvorni.

Konkursna procedura i vremenski rok

Potrebno je prvo poslati pismo o zahtevu za dodelu sredstava. Potencijalni kandidati ne treba da šalju kompletne predloge projekata pre nego što im Fond to zatraži. Zahtev mora biti napisan na engleskom jeziku i poželjno je da bude poslat u elektonskoj formi na: grants@rbf.org.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Grantovi se uglavnom dodeljuju u martu, junu i novembru. Predlozi projekata koji zahtevaju manje od 100.000 američkih dolara mogu se odobriti tokom čitave godine, u zavisnosti od raspoloživosti budžeta.

Trajanje projekta

Od šest meseci do tri godine

Ograničenja i Posebni zahtevi

Preporučujemo kandidatima da dobro prouče uputstva i smernice i da pregledaju spisak donacija koje je Fond nedavno dodelio.

Kontakt

Rockefeller Brothers Fund
475 Riverside Drive, Suite 900
New York, NY 10115

Tel: +1 212 812 4200

Faks: +1 212 812 4299

E-mail: grants@rbf.org (za grant zahteve pogledajte stranicu Applying for a Grant sa odgovorima na Vaša pitanja); communications@rbf.org (generalna pitanja i komentari o ovom sajtu)

Web: www.rbf.org

24. Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija (UNDEF)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"United Nations Democracy Fund (UNDEF)"

Naziv programa

UNDEF – Peti konkurs za projekte koje finansira Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija

(UNDEF – Project Proposal Guidelines Fifth Round)

Cilj programa/projekta

Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija (United Nations Democracy Fund - UNDEF) ima za cilj da podrži projekte koji doprinose merljivim i konkretnim poboljšanjima u polju demokratije i ljudskih prava na terenu, i time prenose koncept "demokratije" u praktična rešenja koja doprinose tome da se građani uključe i da se njihov glas čuje.

Oblast podrške

Sledeće aktivnosti mogu biti finansirane:

(1) demokratski dijalog i podrška za konstitucionalne procese – uključuje aktivnosti koji povećavaju interakciju između ljudi (naročito marginalizovanih grupa) i njihovih vlada; koje podstiču nacionalni dijalog, demokratiju i pomirenje među različitim zajednicama i akterima

(2) osnaživanje civilnog društva, uključujući osnaživanje žena: Ovo uključuje aktivnosti koje jačaju kapacitete civilnog društva da učestvuju u demokratskim procesima, uključujući "kišobran" organizacije i institucionalne veze između civilnog društva i države.

(3) građansko obrazovanje i upis u glasačke spiskove: Ovo uključuje aktivnosti koje povećavaju učešće ljudi u demokratskim procesima, naročito na lokalnim i nacionalnim  izborima, sa posebnim akcentom na uključivanju marginalizovanih grupa.

(4) dostupnost informacija – uključuje aktivnosti kao što su jačanje zakonodavnog okvira za pristup informacijama; veću dostupnost informacija koju vlasti pružaju građanima; osnaživanje medija da preuzmu ulogu posrednika u pružanju demokratskih informacija; povećanje raznovrsnosti izvora javnih i privatnih informacija.

(5) pravo na učešće i vladavina prava kao podrška civilnom društvu: Ovo uključuje podršku za aktivnosti koje poboljšavaju participatorna prava, kao i aktivnosti koje promovišu pristup pravdi od strane marginalizovanih grupa.

(6) transparentnost i integritet: Ovo uključuje podršku javnim i privatnim posmatračkim (watchdog) grupama i institucijama, uključujući organizacije civilnog društva, nevladine organizacije i medije, sa ciljem da se poveća transparentnost, odgovornost i integritet u sprovođenju javnih politika.

Geografska oblast

Iako će se razmatrati predlozi projekata iz svih zemalja, velika prednost će se dati predlozima koji stižu iz zemalja i regiona gde su izazovi demokratiji snažniji, kao što su zemlje koje su upravo izašle iz konflikta, nove i tek obnovljene demokratije, najnerazvijenije zemlje (prema zvaničnoj klasifikaciji UN-OHRLLS), zemlje sa niskim  dohotkom ("Low Income Economies″, prema zvaničnoj klasifikaciji Svetske banke koja je zasnovana na bruto nacionalnom dohotku po glavi stanovnika) i zemlje sa srednjim dohotkom ("Lower and Upper Middle-income Economies", po istoj klasifikaciji).

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

(1) organizacije civilnog društva  i nevladine organizacije, uključene u promociju demokratije, za koje će i izdvojiti najveći deo sredstava.

(2) nezavisni i konstitucionalni organi, uključujući izbornu komisiju, ombudsmana, nacionalne institucije koje se bave ljudskim pravima i druga nezavisna tela vlade, za projekte koji bi omogućili da se glas civilnog društva bolje čuje,

(3) globalna i regionalna međuvladina tela, organizacije i udruženja, ne uključujući UN, sa projektima koji za cilj imaju jačanje glasa civilnog društva.. Više informacija možete naći na: http://www.un.org/democracyfund/Applicants/applicants_index.html.

Konkursna procedura i vremenski rok[2]

Prijave prima elektronski sistem za predloge projekata (On-line Project Proposal System – OPPS) isključivo tokom prijavnog perioda, 15. novembra– 31. decembra 2011. godine. Prijave moraju biti direktno poslate preko UNDEF-ove internet strane do 31. decembra 2011. godine. Fond ne prima aplikacije koje su poslate mejlom, običnom poštom, faksimilom, diplomatskom poštom, ličnom dostavom, dostavom preko kurira ili na bilo koji drugi način.

Prijave mogu biti napisane na engleskom ili francuskom jeziku, (službenim jezicima Ujedinjenih nacija). Ukoliko je prijava uspešno poslata, aplikant dobija generički mejl kojim se potvrđuje da je aplikacija primljena. Ukoliko budu bile potrebne dodatne informacije, kancelarija Fonda za demokratiju UN lično će kontaktirati sa podnosiocem prijave. Organizacije koje žele da se prijave za finansiranje od strane UNDEF-a trebalo bi da posete UNDEF internet stranu gde će moći da popune aplikacioni formular. Formular možete naći na:

http://www.undemocracyfund.org/opps/proposal.php.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Dodeljena sredstva po pravilu ne prelaze 500.000 američkih dolara za bilo koji projekat, dok se minimalno dodeljuje 50.000 američkih dolara. Ipak, najvećem broju projekata se ne dodeli više od 250.000 dolara. Nakon isteka roka za izvođenje projekta, UNDEF će zahtevati da se nepotrošena sredstva vrate.

Trajanje projekta

Projekti koje finansira UNDEF će biti implementirani u periodu od dve godine, uglavnom na nivou zemlje, i to u najnerazvijenijim ili u zemljama sa niskim ili srednjim dohocima. Takođe, UNDEF daje skromna sredstva određenom broju regionalnih i globalnih projekata koji promovišu demokratiju.

Ograničenja

Fond UNDEF prihvata predloge projekata koji se izvode u samo jednoj zemlji (lokalni projekti), u nekoliko određenih zemalja (regionalni projekti) ili na globalnom nivou (globalni projekti). Za projekte koji se izvode u jednoj zemlji planirano je 70% sredstava UNDEF-a i ne više od 30% predviđeno je za regionalne i globalne projekte.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Web: http://www.un.org/democracyfund/

[2] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Pošto se konkurs objavljuje svake godine u isto vreme sugerišemo da redovno proveravate sledeću internet adresu: http://www.un.org/democracyfund/

25. Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Urgent Action Fund for Women’s Human Rights" 

Naziv programa

Fond za Hitne akcije za ženska ljudska Prava

Cilj programa/projekta

Fond za hitne akcije (Urgent Action Fund – UAF) obezbeđuje pravovremene male grantove da podrži strategijske intervencije u situacijama kada se pojavi prilika za unapređenja ženskih ljudskih prava bilo gde u svetu. Takve prilike se javljaju kada neočekivani događaj – pozitivan ili negativan – stvori situaciju u kojoj hitna intervencija može imati značajan uticaj.

Oblast podrške

Aktivnosti koje podržava Fond za hitne akcije su veoma različite, iako opšti cilj ostaje unapređenje ženskih ljudskih prava.

Fond za hitne akcije dodeljuje grantove u tri kategorije:

• odgovor na oružani sukob, rastuće nasilje ili nestabilno političko okruženje,

• zakonske ili zakonodavne akcije koje stvaraju mogućnost donošenja presedana, ili aktivnosti čiji je cilj zaštita već donetog presedana,

• zaštita i sigurnost braniteljki ljudskih prava.

Nezavisno od kategorije, zahtevi za grant moraju da odgovaraju sledećim kriterijumima:

STRATEGIJSKI – aktivnost je vezana za već postojeći plan za ostvarenje strukturalnih

promena koje će unaprediti ženska ljudska prava,

NEPREDVIĐEN I VREMENSKI HITAN – situacija ili prilika su nepredviđeni i akcija mora biti brza da bi bila delotvorna,

ODRŽIV – grupa je u stanju da efikasno sprovede predloženu akciju i može da obezbedi sredstva za budući rad u okviru strategije,

PODRŽAN – grupa ima podršku drugih koji se bave ženskim ljudskim pravima ili srodnim

oblastima, lokalno ili globalno.

Geografska oblast

Svi kontinenti sem Afrike i Latinske Amerike

Ko može da konkuriše?

Ženske organizacije mogu da konkurišu za grant.

Konkursna procedura i vremenski rok

Fond za hitne akcije obezbeđuje dodatna sredstva grupama koje već imaju jasnu strategiju koja se sprovodi ili koalicijama grupa koje zajedno reaguju na krize ili nove mogućnosti.

• Zahtev za grant može biti podnet direktno Fondu za hitne akcije ili preko osoba i

organizacija koje su već poznate Fondu.

• Možemo brže da odgovorimo na zahteve koji uključuju odobrenje nekog od naših savetnika ili članova borda, drugog donatora ili poznate pripadnice zajednice za ženska ljudska prava.

• Primamo zahteve na svim jezicima, ali prevod zahteva koji su podneseni na jeziku koji

nije engleski ili španski će možda oduzeti izvesno vreme.

• Informacije iznete u zahtevu ćemo na vaš zahtev tretirati kao poverljive. Zahtev Fondu za hitne akcije se može podneti e-mailom, SMS-om, faksom ili poštom.

Na sve zahteve UAF odgovara u roku od 72 sata.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

/

Ograničenja

Fond za hitne akcije posvećen je principu nenasilja. Fond UAF ne podržava grupe ili pojedince koji podržavaju ili su uključeni u nasilje.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Urgent Action Fund

3100 Arapahoe Ave. Suite 201

Boulder, CO 80303 USA        

Tel: +1 303 442 2388

Fax: +1 303 442 2370

E-mail: urgentact@urgentactionfund.org

Fond za hitne akcije vodi međunarodni bord aktivistkinja. O sastavu  sadašnjeg borda i osoblja, kao i nešto više o UAF i UAF–Afrika, možete pronaći na našem veb-sajtu: www.urgentactionfund.org.

26. Fondacija Konrad Adenauer

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Konrad Adenauer Stiftung"

Naziv programa

Stipendije za postdiplomske i doktorske studije u SR Nemačkoj

Cilj programa/projekta

Podrška studentima iz Srbije koji žele da studiraju u Nemačkoj

Oblast podrške

Politički angažovani postdiplomci

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati studenti čija prosečna ocena studiranja iznosi najmanje 8,5 i potvrdu o znanju nemačkog ili engleskog jezika (TOEFL test, Zertifikat-Deutsch, kurs-diploma, svedočanstvo iz škole).

Konkursna procedura i vremenski rok

Tačan spisak dokumentacije se može naći na internet stranici Fondacije. Rok za prijavu za studije koje počinju od jeseni 2012. godine jeste 10. septembar 2011 godine[3]

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija možete pogledati na: http://www.kas.de/serbien/en/pages/6887/.

Trajanje projekta

Više informacija možete pogledati na: http://www.kas.de/serbien/en/pages/6887/.

Ograničenja

Više informacija možete pogledati na: http://www.kas.de/serbien/en/pages/6887/.

Posebni zahtevi

Više informacija možete pogledati na: http://www.kas.de/serbien/en/pages/6887/.

Kontakt

Katarina Pešić

Kralja Petra 3, 11000 Beograd, Srbija

Tel: + 381 11  3285  209

Fax:+ 381 11  3285  329

E-mail: pesic@kas-bg.com

Web: http://www.kas.de/serbien/sr/

Naziv programa

Aktivnosti u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer (KAS)

Cilj programa/projekta

Sloboda, pravda i solidarnost 

Oblast podrške

Seminari, radionice, okrugli stolovi, konferencije

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Više informacija možete pogledati na: http://www.kas.de/serbien/en/pages/7559/

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za podnošenje projekata za narednu godinu je 15. septembar za godinu koja prethodi godini implementacije projekta. Fondacija KAS potvrđuje prijem prijave. Projekti podneti nakon tog datuma neće biti uzeti u razmatranje za narednu godinu. Nakon prijema predloga projekta, KAS može kontaktirati kandidata radi dodatnih objašnjenja podnetog predloga projekta. Tokom tog perioda, kandidat ne sme uspostavljati kontakte, pozivati, menjati priložene štampane materijale ili se baviti bilo kojom aktivnošću vezanom za projekat.


Rok za konačnu, pozitivnu ili negativnu, odluku Fondacije je 31. januar godine implementacije projekta.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija možete pogledati na: http://www.kas.de/serbien/en/pages/7559/.

Trajanje projekta

Više informacija možete pogledati na: http://www.kas.de/serbien/en/pages/7559/.

Ograničenja

Više informacija možete pogledati na: http://www.kas.de/serbien/en/pages/7559/.

Posebni zahtevi

Više informacija možete pogledati na: http://www.kas.de/serbien/en/pages/7559/.

Kontakt

Katarina Pešić

Kralja Petra 3, 11000, Beograd, Srbija

Tel: + 381 11  3285  209

Fax:+ 381 11  3285  329

E-mail: pesic@kas-bg.com

Web: http://www.kas.de/serbien/sr/

[3] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da za nove izvore finansiranja redovno pratite Internet stranicu Fondacije u Srbiji: http://www.kas.de/serbien/sr/

27. Fond mladih aktivistkinja (FRIDA)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Young Feminist Fund – FRIDA

Naziv programa

Prijave za grantove namenjene unapređenju ljudskih prava žena

Cilj programa/projekta

Misija FRIDA je da osnaži učešće mladih aktivista – feministkinja širom sveta. Ona nudi strateško, reaktivno finansiranje novih inicijativa, koje pokreću feministkinje, i mladih feminističkih organizacija sa ciljem da povećavaju svoj uticaj na društvene promene.


Oblast podrške

Unapređenje ljudskih prava žena širom sveta


Geografska oblast

Centralna i Istočna Evropa

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

1) neformalne i formalne grupe koje osnivaju i kojima rukovode mlade žene ili transrodne mlade osobe (ispod 30 godina starosti) koje su opredeljene za:

· unapređenje i odbranu ljudskih prava žena,

· poboljšanje života mladih žena/transrodnih mladih osoba na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou,

· inkluzivno organizovanje, kolektivna akcija i izgradnja pokreta;

2) neformalne i formalne grupe, mreže ili kolektivi sa sedištem na južnoj hemisferi (Afrika, Azija i Pacifik, Bliski Istok, Latinska Amerika i Karibi i Centralna i Istočna Evropa i Zajednica Nezavisnih Država).

Konkursna procedura i vremenski rok

Poslednji dan za podnošenje prijava je 20. januar 2012. godine.

Za više informacija o procesu odobravanja grantova, kontaktirajte: info@youngfeministfund.org

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Fond FRIDA odobrava grantove u visini do 5.000 američkih dolara.


Trajanje projekta

Ovo su opšti grantovi koje je potrebno potrošiti u roku od 12 meseci, ali ih je moguće obnoviti.


Ograničenja

· Grupe ili organizacije koje imaju netolerantan stav prema drugima zbog njihovih osobina poput: starosti, vere, pola, rase/etničke pripadnosti, invaliditeta, društvenog sloja ili seksualne orijentacije.

· Grupe koje rade sa mladim ženama ili transrodnom omladinom, ali koje vode pojedinici (iznad 30 godina starosti).

· Stipendije, stipendije za pripravnike ili školarine

· Doktorska i druga istraživanja

· Grupe koje imaju pristupa velikim donatorima

· Prijave koje podnose pojedinci, državne institucije, političke organizacije ili verske grupe.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

E-mail: info@youngfeministfund.org
Web: http://youngfeministfund.org/

28. Fondacija "Rave"

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Rave Foundation"

Naziv programa

Stipendije 

Cilj programa/projekta

Uloga Ifa je da promoviše kulturni dijalog i da pomogne ljudima da stvore jasniju sliku jedni o drugima. Takođe, Ifa funkcioniše kao medijator nemačke kulturne politike u inostranstvu.

Oblast podrške

Kulturni dijalog

Geografska oblast

Zemlje u tranziciji i zemlje u razvoju

Ko može da konkuriše?

 • Kustosi/konzervatori
 • Restauratori
 • Muzejski tehničari
 • Menadžeri kulture iz zemalja u razvoju

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za podnošenje zahteva za stipendiju je 15. septembar svake godine. Odabir će se izvršiti u roku od dva meseca od gorenavedenih rokova. Više informacija na: http://www.ifa.de/en/foerderprogramme/rave-foundation/ravestipendien/detailed-information/.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Podnosilac prijave mora biti iz zemlje u tranziciji ili iz zemlje u razvoju koji:

 • do sada nije imao mogućnost da studira ili radi u Nemačkoj duže vreme,
 • ima znanje bilo nemačkog, engleskog ili francuskog jezika,
 • ima manje od 40 godina,
 • završio je profesionalne studije ili obuku tokom proteklih pet godina,
 • ne sme više biti student ili da je uključen u obuku na poslu,
 • ima potvrdu od partnerske institucije u Nemačkoj koja se složila da preuzme ili da započne zajednički projekat,
 • ima preporuku iz zemlje iz koje podnosilac prijave potiče,
 • podnosioci prijave koji nisu primljeni ne mogu se ponovo prijaviti.

 

Kontakt

Prijave se podnose na:

Rave Foundation
c/o Institut für Auslandsbeziehungen
Charlottenplatz 17, D-70173 Stuttgart
Fax +49 711 2225194
E-mail: rave-stiftung@ifa.de

Na gorenavedenoj adresi se takođe može naručiti prospekt/letak s obaveštenjem kako konkurisati za Rave stipendiju.

29. Fondacija Rochus i Beatrice Mummert

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Mummert Program stipendiranja

(Mummert Scholarship Program)

Cilj programa/projekta

Fondacija Rochus i Beatrice Mummert podržava studente visokog potencijala iz centralne i jugoistočne Evrope u oblasti ekonomije, poslovne administracije, inžinjerstva, prirodnih nauka i menadžmenta u turizmu. Program uključuje, između ostalog, dvoipogodišnju stipendiju na Univerzitetu u Kelnu, Visokoj školi za sport u Kelnu ili na Univerzitetu RWTH u Ahenu. Stipendije se dodeljuju u saradnji sa Fondacijom Robert Boš.

Oblast podrške

Master studije u sledećim oblastima: ekonomija, poslovna administracija, inžinjerstvo, turizam i prirodne nauke

Geografska oblast

Nemačka (Keln i Ahen)

Ko može da konkuriše?

▪ Studenti iz: Bugarske, Crne Gore, Estonije, Hrvatske, Letonije, Litvanije, Mađarske, Poljske, Republike Češke, Rumunije, Slovačke, Slovenije i Srbije

§ Studenti osnovnih studija (ili u završnoj godini osnovnih "bačelor" studija) ekonomije, poslovne administracije, inženjerstva, prirodnih nauka ili menadžmenta u turizmu

§ Odlični rezultati na studijama, uključujući i ispite iz matematike

§ Odlično poznavanje engleskog i nemačkog jezika

§ Potencijal za rukovođenje

§ Entuzijazam

§ Socijalna odgovornost

§ Spremnost na povratak u svoju zemlju nakon završetka studija

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za aplikacije: 1. novembar, za studije koje počinju u zimskom semestru naredne godine[4]

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendija iznosi 800 evra mesečno uz dodatne olakšice.

Trajanje projekta

Dve i po godine (master program i jedan semestar prakse)

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Programme Management

Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung

c/o Robert Bosch Stiftung

Heidehofstr. 31

D-70184 Stuttgart

Germany

Tel. +49(0)711/460 84-976

Fax +49(0)711/460 84-10976

E-mail:mummertstipendium@bosch-stiftung.de

Web: http://www.mummertstiftung.de

[4] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da za nove izvore finansiranja redovno pratite Internet stranicu www.mummertstiftung.de

30. Fondacija Robert Bosch

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Robert Boš fondacija je jedna od glavnih nemačkih fondacija, povezana sa privatnom kompanijom koja je uspela da održi filantropsko zaveštanje osnivača kompanije Roberta Boša više od 40 godina. Upravo njegova preduzetnička vizija, politička dalekovidost, moralna snaga i dobrotvorne inicijative jesu ono što je postavilo standarde za rad Fondacije Robert Boš.

Cilj programa/projekta

Cilj ove fondacije je odgovaranje socijalnim izazovima i razvijanje novih rešenja. Kako bi se to postiglo, organizujemo širok spektar sopstvenih projekata i programa i podržavamo projektne ideje drugih. Ljudi su u centru svih naših aktivnosti zato što su upravo oni osnova inovacija.

Oblast podrške

Novinari

Novinari su važan partner Fondacije Robert Boš kada je reč o izveštavanju o naučnim temama i u polju međunarodnih odnosa. Mi nudimo konstantno obrazovanje za novinare u formi seminara, informativnih tura, sastanaka i istraživanja.

Takmičenja

Takmičenja koja organizuje ova fondacija su osmišljena da razviju i prošire dobre ideje u različitim područjima. Ova fondacija takođe vodi ova međunarodna takmičenja kako bi se promovisala socijalna i kulturna razmena. Druga takmičenja imaju za cilj podržavanje razvoja u školama i pomažu integraciji mladih migranata u nemačko društvo.

Stipendije

Fondacija Robert Boš nudi mnoge programe stipendija kako bi se podržao trening i stalno obrazovanje međunarodnih mlađih rukovodilaca i da im omogući da razmene iskustva. Većina naših programa je usmerena na diplomce i postdiplomce iz SAD i Evrope. Takođe, dajemo stipendije kako bismo podržali mlade naučnike istraživače. Dodatno, podržavamo i integraciju nadarene dece migranata preko specijalnog programa stipendija.

Nagrade

Fondacija Robert Boš dodeljuje mnoge nagrade za ideje i inicijative u poljima nauke, zdravlja, međunarodnih odnosa, obrazovanja, društva i kulture. Cilj je objavljivanje izvanrednih projekata i podrška njihovom budućem razvoju.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Za svaku od oblasti (novinari, stipendije, nagrade i takmičenja) određene su posebne kategorije lica/institucija koje mogu da se prijave. Više informacija na: http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/1542.asp.

Konkursna procedura i vremenski rok

Takođe se razlikuju u zavisnosti od oblasti. Više informacija se može naći na gorenavedenoj internet stranici.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Takođe se razlikuje u zavisnosti od oblasti. Više informacija se može naći na gorenavedenoj internet stranici.

Trajanje projekta

Razlikuje se u zavisnosti od oblasti i programa. Više informacija se može naći na gorenavedenoj internet stranici.

Ograničenja

Više informacija na internet stranici: http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/1542.asp.

Posebni zahtevi

Više informacija na internet stranici: http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/1542.asp.

Kontakt
Robert Bosch Stiftung GmbH
Heidehofstr. 31
70184 Stuttgart
Nemačka


Poštanska adresa
Poštanski broj 10 06 28
70005 Stuttgart
Nemačka
Tel: +49 0 711 46084 0
Fax: +49  0 711 46084 94

Naziv programa

Balkanske stipendije za novinarsku izuzetnost (sprovodi se u partnerstvu sa Erste fondacijom)

Cilj programa/projekta

Odabranih deset novinara iz Srbije, BiH, Makedonije, sa Kosova, Hrvatske, Crne Gore, Albanije, Bugarske i Rumunije dobijaju priliku za stručno usavršavanje i finansijsku i profesionalnu podršku za istraživanje u regionu i u zemljama EU.

Oblast podrške

Novinari 

Geografska oblast

Srbija, BiH, Makedonija, Kosovo, Hrvatska, Crne Gora, Albanija, Bugarska i Rumunija

Ko može da konkuriše?

Novinari koji ispunjavaju sledeće kriterijume:

i. da su državljani i da imaju boravište u nekoj od navedenih zemalja,

ii. odlično poznaju pisani i govorni engleski jezik,

iii. imaju prethodno iskustvo u novinarstvu,

iv. da mu/joj poslodavac dozvoljava da potpuno učestvuje u programu Fonda (gde je to primjenjljivo).

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se svake godine otvara 20. januara i traje do 31. Marta.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Autori tri najbolja članka dobijaju nagrade u iznosu od 4.000, 3.000 i 1.000 evra.

Trajanje projekta

Projekat je višegodišnji, traje od januara do decembra svake godine.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Balkanska istraživačka mreža (BIRN)

Gospodar Jevremova 47/III

110000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 33 46 173

Web: http://fellowship.birn.eu.com/

31. Fondacija Čarls Stjuart Mot

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"C.S. Mott Foundation"

Naziv programa

Civilno društvo 

Cilj programa/projekta

Ova programska oblast ima za cilj unapređenje civilnog društva u kome neprofitne organizacije jačaju demokratske vrednosti i prakse i imaju pristup odgovarajućim i raspoloživim sredstvima.

Oblast podrške

Grantovi su usredsređeni na dva cilja – na aktivno učešće civilnog društva i na razvoj filantropije.

Geografska oblast

Program deluje u dva podregiona: Jugoistočnoj Evropi, koja obuhvata Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Kosovo, Crnu Goru, Rumuniju, Srbiju i Tursku; i Zapadni deo bivšeg Sovjetskog Saveza: Belorusiju, Moldaviju, Rusiju i Ukrajinu. Takođe, finansiramo ograničeni broj odabranih regionalnih inicijativa koje unapređuju prioritetne oblasti našeg interesovanja.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati nevladine organizacije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Predlozi se podnose Fondaciji najmanje četiri meseca pre početka predloženog perioda odobrenja granta.

Programski budžeti se odobravaju u godišnjim intervalima. Početkom četvrtog kvartala svake godina, zaposleni opredeljuju sredstva za projekte preporučene za sledeću kalendarsku godinu. Zaposleni su dužni da finaliziraju sve preporuke za odobrenje grantova za bilo koju kalendarsku godinu do 31. avgusta te godine. Prijave se mogu podnositi tokom cele godine, ali one koje stignu u periodu 01. septembra – 31. decembra razmatraju se tek u svetlu implementacije naredne godine.

Grantove odobravamo na tri načina:

 • tražimo predloge organizacija sa kojima smo u kontaktu,
 • povremeno šaljemo zahteve za podnošenje predloga projekata vezanih za određeno pitanje ili oblast interesovanja,
 • prihvatamo predloge projekata koje nismo tražili, a koji spadaju u domen naših programskih prioriteta i smernica.

Veoma insistiramo da zahtevima za odobrenje sredstava – predlozima projekata koje nismo tražili prethode upiti u pisanoj formi. Pisma bi trebalo da opišu svrhu i ciljeve projekta, opštu metodologiju i ukupne troškove projekta. Pismo – upit omogućava službenicima iz odeljenja za program Fondacije da ustanove relevantnost predloženog projekta za programe Fondacije i daju preporuku u vezi sa eventualnim podnošenjem kompletnog predloga projekta.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Naši prosečni grantovi kreću se u rasponu do 100.000 dolara. Većina grantova koje odobravamo kreće se u rasponu 15.000–50.000 dolara godišnje.

Trajanje projekta

/

Ograničenja:

Naša ograničenja su sledeća:

 • ne odobravamo grantove ili zajmove pojedincima,
 • ne odobravamo grantove (osim u oblasti Flint) za kapitalne radove, istraživanje, ponavljanje projekata ili donacije osim ukoliko ove aktivnosti ne proizilaze iz rada koji Mott već finansira,
 • ne odobravamo grantove za verske aktivnosti ili programe koji služe pojedinačnim verskim grupama ili denominacijama; međutim, verske organizacije mogu podnositi upite ukoliko predloženi projekti mogu biti podvedeni pod naše smernice i služe širem segmentu stanovništva,
 • ne odobravamo grantove (osim u oblasti Flint) za lokalne projekte osim ukoliko nisu deo nacionalne demonstracije koju je Mott planirao ili mreže grantova,
 • ne odobravamo grantove za projete koji dupliraju, ili se u znatnoj meri preklapaju sa radom saveznih, državnih ili lokalnih državnih agencija,
 • retko kad se finansiraju filmovi i video-projekti, knjige, đačke i studentske stipendije.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Kancelarija za primanje predloga projekta

C.S. Mott Foundation

Mott Foundation Building

503 S. Saginaw St., Suite 1200

Flint, MI 48502-1851, U.S.A.

Web: http://www.mott.org

32. Fondacija "Schueler Helfen Leben"

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Konkurs "Schueler Helfen Leben" (Škole za bolji život)

Cilj programa/projekta

- Omogućiti/osnažiti decu i omladinu da postanu odgovorni građani

- Obrazovanje

- Participacija

- Unapređenje životnih uslova za decu i omladinu

Oblast podrške

- Deca i omladina

Geografska oblast

Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Hrvatska, Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati sve nevladine organizacije i neprofitni organi.

Konkursna procedura i vremenski rok

Kratkoročni: decembar

Dugoročan: februar

Odlučivanje: proleće

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Za konkurs 2012. godine je 75.000–200.000 evra. Nove prilike mogu se ukazati od godine do godine.

Trajanje projekta

Dve godine

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

http://www.schueler-helfen-leben.de/de/home/stiftung/grants/call_for_proposals_2012.html

Kontakt

E-mail: projekte@schueler-helfen-leben.de

33. Globalni fond za decu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"The Global Fund for Children"

Naziv programa

Globalni fond za decu

Cilj programa/projekta

Globalni fond za decu ima za cilj da doprinese održivom napretku u životu ranjive dece i omladine i da služi kao resurs ili model drugim organizacijama.

Oblast podrške

Globalni fond za decu podržava organizacije i programe čiji je fokus na četiri specifične oblasti: učenje, preduzetništvo, bezbednost i zdravo telo i duh.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije koje imaju iskustva u radu sa decom i omladinom.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave se prihvataju dva puta godišnje u junu i decembru.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Od 5.000 di 20.000 američkih dolara

Trajanje projekta

Više informacija na internet stranici: http://www.globalfundforchildren.org/index.php/Apply-For-A-Grant/Eligibility-Criteria-and-Selection-Guidelines.html.

Ograničenja

Više informacija na internet stranici: http://www.globalfundforchildren.org/index.php/Apply-For-A-Grant/Eligibility-Criteria-and-Selection-Guidelines.html.

Posebni zahtevi

Organizacije koje se prijavljuju moraju da rade direktno sa decom i mladima. Ne podržavamo grupe koje se bave isključivo zastupništvom ili istraživanjem. Ipak, podržavamo organizacije koje se bave i zastupanjem i direktim radom sa decom.

Kontakt
The Global Fund for Children

1101 Fourteenth Street, NW Suite 420
Washington, DC 20005
Tel: (202) 331-9003
Fax: (202) 331-9004
E-mail: info@globalfundforchildren.org

Web: http://www.globalfundforchildren.org/

34. Globalni fond za žene

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"The Global Fund for Women"

Naziv programa

Postoje tri programa kroz koje se dodeljuju sredstva:

Grantovi za opšte namene

Grantovi za organizovanje sastanaka i događaja

Grantovi za putovanja i prisustvovanje različitim događajima

Cilj programa/projekta

Grantovi za opšte namene – fleksibilni mali grantovi koji pokrivaju opšte operativne troškove i troškove projekta.

Grantovi za putovanja i prisustvovanje različitim događajima – mali grantovi koji doprinose članovima organizacije da prisustvuju konferencijama i događajima.

Grantovi za organizovanje sastanaka i događaja – mali grantovi koji podržavaju organizacije u planiranju konferencije ili događaja.

Oblast podrške

Videti pod Cilj programa/projekta.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati grupe žena koje rade zajedno; organizacije koje pokažu jasnu posvećenost jednakosti žena i ljudskim pravima žena; organizacije koje vode i kojima upravljaju žene; organizacije koje se nalaze izvan Sjedinjenih Američkih Država.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prihvatamo predloge za grantove na bilo kojem jeziku i u bilo kojem formatu. Grantove dodeljujemo na osnovu kriterijuma i prioriteta koji su utvrđeni u partnerstvu sa aktivistkinjama za ženska prava koje rade na terenu.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od vrste granta

Trajanje projekta

Zavisi od vrste granta

Ograničenja

Globalni fond NE podržava:

 • pojedince,
 • tela vlade,
 • organizacije koje su bazirane u Sjedinjenim Američkim Državama ili koje primarno rade u SAD,
 • organizacije na Globalnom Severu koje predlažu lokalna partnerstva,
 • organizacije čije jedine aktivnosti su stvaranje prihoda i/ili obezbeđivanje dobrotvornih priloga za pojedince,
 • organizacije kojima su muškarci na čelu i kojima upravljaju muškarci, i koje nemaju žene u upravljačkoj strukturi organizacije ,
 • političke partije ili izborne kampanje,
 • ženska odeljenja, ogranke ili projekte ogranizacije u kojima rade i muškarci i žene.

Posebni zahtevi

Zavisi od vrste granta; takođe videti pod Ko može da konkuriše.

Kontakt

The Global Fund for Women
222 Sutter Street, Suite 500
San Francisco, CA 94108 USA
Tel: +1 415 248 4800
Fax: +1 415  248 4801

Web: www.globalfundforwomen.org

35. GIZ - Deutsche Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

(GTZ do 31.12.2010. godine)

Po nalogu nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)

Naziv programa

Realizacija sporazuma o bilateralnoj tehničkoj pomoći dogovorenih između vlada Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke

Cilj programa/projekta

Podrška procesu pristupanja Srbije EU u odabranim oblastima

Oblast podrške

 • Održivi ekonomski razvoj (implementacijom projekata u oblasti razvoja privatnog sektora regionalnog razvoja, podrška procesu privatizacije, stručno obrazovanje i obuka, profesionalna orijentacija, upravljanje zemljištem)
 • Reforma državne uprave /građanskog društva (implementacijom projekata u oblasti javnih finansija, fiskalne decentralizacije, pravnih reformi, opštinskog razvoja/opštinske infrastrukture, strategije za mlade i njihove participacije, prevencija konflikata)
 • Energetski sektor (implementacijom projekata energetske efikasnosti u objektima)

Geografska oblast

Različiti projektni regioni u Srbiji

Ko može da konkuriše?

Formalizovana procedura, tj. oblasti pomoći dogovaraju zajednički vlade Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke

Konkursna procedura i vremenski rok

Formalizovana procedura, tj. procedura definisana u pregovorima dveju vlada

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema

Trajanje projekata

Projekti se sprovode u različitim fazama. Ukupno mogu trajati do deset godina.

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

GIZ Kancelarija Beograd;

Zupana Vlastimira 6,

11040 Beograd, Srbija

Tel/Fax: +381 11.2666.544

Email: GIZ-Serbien@giz.de

36. Institut za mir SAD-a (USIP)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"United States Institute of Peace"

Naziv programa

Godišnji konkurs za dodelu grantova

Cilj programa/projekta

Sprečavanje, upravljanje i rešavanje nasilnih konflikata i promovisanje postkonfliktnog građenja mira izvan granica SAD

Oblast podrške

Oblasti interesovanja USIP-a uključuju (mada nisu limitirana):

 • analizu i prevenciju konflikta,
 • medijaciju i rešavanje konflikta,
 • mirovne operacije i operacije za uspostavljanje stabilnosti posle konflikta,
 • religiju i izgradnju mira,
 • žene i devojke u konfliktu i izgradnji mira,
 • vladavinu prava i tranzicionu pravdu,
 • međunarodne organizacije i kolektivnu sigurnost,
 • ekonomiju i konflikte,
 • društveni, psihološki i fizički uticaj rata i konflikta,
 • medije i konflikt.

Geografska oblast

Izvan granica SAD

Ko može da konkuriše?

Institut za mir SAD (USIP) pruža podršku u vidu grantova neprofitnim organizacijama i individualcima – i američkim i stranim – uključujući sledeće: institucije visokog, srednjeg i obrazovanja na nivou zajednice; javno i privatno obrazovanje, institucije koje istražuju ili sprovode obuku (trening), biblioteke.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za dostavu aplikacija je 1. oktobar 2011. Molimo vas da na našoj veb-sajt stranici:   http://www.usip.org/grants-fellowships/-grant-program/annual-grant-competition/guidelines-and-frequently-asked-questions -pogledate Upustvo za on-line apliciranje[5].

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Većina dodeljenih sredstava je u rasponu od 50.000 do 120.000 američkih dolara. Osoblje USIP-a proverava predložene budžete, pa su moguće naknadne modifikacije.

Trajanje projekta

Većina USIP grantova traju jednu do dve godine, mada se prihvataju i kraći projekti.

Ograničenja

Grantovi se generalno ne daju za institucionalnu podršku i razvoj.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Institut za mir SAD (USIP)

United States Institute of Peace (USIP)

1200 17th Street, NW Suit 200

Washington, DC 20036-3011, SAD

Tel: +1 202 429 3842

Faks: +1  202 833 108

E-mail: grants@usip.org

Web: www.usip.org/

[5] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja na internet adresi: http://www.usip.org/.

37. Institut za održive zajednice (ISC)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Izvršni partner USAIDa u Srbiji

Naziv programa

Inicijativa za zastupanje civilnog društva (Civil Society Advocacy Initiative – CSAI)

Cilj programa/projekta

Opšti cilj CSAI je da građani Srbije preuzmu odgovornost za svoju budućnost  izgradnjom demokratičnije i prosperitetnije Srbije na njenom putu ka integraciji u Evropu. Inicijativa za zastupanje civilnog društva (CSAI) je sedmogodišniji projekat ukupne vrednosti 27.500.000 USD, kojim se podržava civilno društvo da utiče na javne politike, bude kontrolor vlade i sprovodi konstantne kampanje zagovaranja za brojna reformska pitanja. Inicijativa CSAI podržava zdravo i dinamično civilno društvo usredsređivanjem na kapacitet civilnog sektora za uspešno zastupanje na nacionalnom i lokalnom nivou i za uspostavljanje pravnog i zakonodavnog okruženja pogodno za dugoročnu finansijsku i operativnu održivost OCD-a.

Komponente projekta su:

 • promocija zastupanja civilnog društva preko grantova, obuke i odgovarajuće tehničke pomoći NVO u Srbiji za razvoj institucionalnih kapaciteta i sposobnost promovisanja pitanja koja su relevantna za građane Srbije,
 • osnaživanje nevladinog sektora pružanjem pomoći NVO koalicijama da unaprede pravni i zakonodavni okvir i rade sa najvećom mogućom slobodom u postojećem okruženju.

Oblast podrške

Oblasti za koje je na nedavnim konkursima za projekte zajedničkih aktivnosti na zagovaranju bila dodeljena pomoć bile su: otvorenost i odgovornost rukovođenja, socijalna i ekonomska prava i zaštita životne sredine.

U okviru konkursa Inovacionog fonda, tražimo predloge projekata od OCD-a koje uvode nove ili inovativne pristupe, teme i/ili resurse u rešavanju relevantnih problema u današnjoj Srbiji.

Geografska oblast

Cela teritorija Srbije

Ko može da konkuriše?

Organizacije civilnog društva registrovane i sa sedištem u Srbiji

Konkursna procedura i vremenski rok

Za dodatne informacije videti:

http://iscserbia.org/news/news/article/Joint_Initiatives_RFA_2011.php

http://iscserbia.org/news/news/article/Announcement_IF_RFA_2011.php

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi su različiti u zavisnosti od svakog pojedinačnog konkursa. Za dodatne informacije o tekućim grantovima videti: http://iscserbia.org/news/news/article/Announcement_IF_RFA_2011.php

Trajanje projekta

Dužina projekata zavisi od svakog pojedinačnog konkursa. Prosečni period trajanja projekta je 12 meseci.

Ograničenja

Konkurs je otvoren samo za organizacije civilnog društva registrovane i sa sedištem u Srbiji.

Posebni zahtevi

Projekti koji su namenjeni rešavanju problema građana kroz aktivnosti zagovaranja, uz snažnu komponentu participacije građana i delotvorne strategije informisanja čiji je cilj da podignu vidljivost civilnog sektora u Srbija.

Kontakt

ISC Srbija

Terazije 27/V,

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 32 30 602, 32 30 603;

Fax: + 381 11 32 32 523

E-mail: isc@iscserbia.org

Web: www.iscserbia.org

38. Institut za otvoreno društvo – Budimpešta

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Open Society Institute" – Budapest

Naziv programa

Fond ekspertskih grupa ("trusta mozgova") – (Fund Think Tank)

Cilj programa/projekta

Fond ima za cilj davanje podrške centrima u kojima se kreira politika koja pomaže jačanje demokratskih procesa u njihovim zemljama pomoću identifikovanja i analiziranja opcija politike (policy), konsultovanja s vladom da bi se unapredile njihove preporuke, uključivanja zainteresovanih subjekata izvan vladinih krugova u debate o politici, te da svoje nalaze učini široko dostupnim javnosti.

Oblast podrške

Osnovna (core) i institucionalna podrška centrima koji se bave multidisciplinarnim politikama

Geografska oblast

Republika Srbija (uz ostale zemlje)

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati nezavisni, nepristrasni centri koji se bave javnom politikom u vezi s raznim multidisciplinarnim pitanjima.

Konkursna procedura i vremenski rok

Pre nego što pošalju kompletan predlog, podnosioci prijava treba da pošalju kratki sažetak (koncept papir) na najviše četiri strane. Fond će iskoristiti taj dokument da bi odlučilo da li predlozi ispunjavaju trenutne prioritete i smernice Fonda. Sažetak (koncept papir) treba da obuhvati:

· kratak opis glavnih oblasti politike i razlog za identifikovanje ovih oblasti, opštu programsku strategiju, ciljeve, metodologiju i planirane aktivnosti za predloženi period trajanja granta,

· informaciju o organizaciji koja podnosi prijavu, kratki istorijat i spisak glavnih postignuća; te kratku strategiju za razvoj organizacije,

· razlog, svrhu i vremenski okvir za traženo osnovno finansiranje, uz kratki opis očekivane dodate vrednosti na sadašnji rad i finansiranje podnosioca prijave,

· predviđeni iznos traženog osnovnog finansiranja, informaciju o ukupnom budžetu organizacije tokom perioda trajanja granta.

Ovaj program neprestano prihvata predloge.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta

Bilo bi idealno da predlozi i budžeti pokrivaju period od dve do tri godine.

Ograničenja

Strategija Fonda nije da podržava određena pitanja ili teme nego da podstakne pristup javnoj politici na način koji promoviše uključivu promenu politike koristeći kombinovanje različitih metoda. 

Posebni zahtevi

Dok potencijalni dobitnici grantova treba da sarađuju sa javnim vlastima, Fond takođe nastoji da finansira organizacije koje podstiču podršku javnosti i debatu oko pitanja na kojima one rade. Trenutno, Fond usmerava svoju podršku pre svega onim grupama koje se bave proučavanjem pitanja ekonomske, političke i socijalne reforme u njihovim zemljama, s naglaskom na odgovornost i efikasnost vlade.

Kontakt

Open Society Institute
Think Tank Fund
Oktober 6. u. 12.

Budimpešta 1051,

Mađarska
Tel: +36 1 327 3000, ext. 2244
Fax: +36 1 235 3101
E-mail: ttf_applications@osi.hu

Naziv programa

Program stipendiranja Justice Initiative

Cilj programa/projekta

Program stipendiranja Justice Initiative jeste program studiranja i sticanja praktičnih znanja na radu koji traje dve godine. Cilj programa je podrška i dalji razvoj mreže advokata i aktivista koji se bave ljudskim pravima u međunarodnim okvirima.

Oblast podrške

Ljudska prava

Geografska oblast

Centralna i Istočna Evropa, bivši Sovjetski Savez, Afrika, Azija, Bliski Istok i Centralna/Južna Amerika

Ko može da konkuriše?

Kandidate mora nominovati nacionalna nevladina organizacija koja se bavi ljudskim pravima. Kandidati moraju pokazati snažnu opredeljenost za ljudska prava, posedovati univerzitetsku diplomu, kao i adekvatno znanje engleskog jezika. Kriterijumi za izbor će biti iskustvo kandidata, njen/njegov potencijal da doprinese zaštiti i unapređenju ljudskih prava i adekvatnost predložene uloge kandidata u NVO koja ga nominuje. Nakon izbora, stipendisti će potpisati sporazum sa Justice Initiative, kojim će se obavezati na pohađanje programa u trajanju od dve godine. Prvu godinu će provesti u CEU, a drugu u svojoj zemlji, na radu u NVO koja ju/ga je nominovala.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave se podnose on-lajn na: www.ceu.hu/admissions/apply.

Rok za prijem prijava u CEU je 25. januar 2012. godine, 24.00 po standardnom pacifičkom vremenu (PST).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta

Dvogodišnji program 2012–2014. godine

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

Stipendisti programa Justice Initiative jednu godinu će boraviti u Mađarskoj, na Odseku za pravne studije CEU. Oni će pohađati program za dobijanje višeg stepena obrazovanja (M.A. ili LL.M. u oblasti ljudskih prava, u zavisnosti od prethodno stečene diplome), na kome će se očekivati da ispune zahteve programa ljudskih prava na Univerzitetu Centralne Evrope (CEU). Tokom boravka na CEU, stipendisti će učestvovati u tromesečnom programu, od januara do marta, za pripravnike u jednoj od vodećih NVO u Evropi.

Tokom prve godine programa, stipendiju će davati Odsek za pravne studije CEU u partnerstvu sa Justice Initiative. Finansijski uslovi biće isti kao i za stipendije koje se daju redovnim studentima CEU. Stipendisti Justice Initiative će se vratiti u lokalnu NVO koja ih je nominovala nakon prve godine i tu će provesti najmanje jednu godinu na poslovima zagovaranja ljudskih prava na neprofitnoj osnovi: pružaće pravne savete, voditi sporove u oblasti ljudskih prava, obučavati.

Tokom druge godine, Justice Initiative će isplaćivati lokalnu platu koja se određuje na osnovu predloga NVO koja je nominovala kandidata. Naknada će biti slična istom radu u datoj NVO i u skladu sa sličnom praksom u drugim organizacijama. Ovaj iznos isplaćivaće lokalna NVO u vidu granta.

Kontakt

Andrea Jenei
Koordinator za specijalne programe
Legal Studies Department
Central European University
Nador u. 9, Budapest 1051
Tel: +361 882-3205
Email: jeneia@ceu.hu
Web: http://legal.ceu.hu/

Više informacija o celokupnom programu i obavezama tokom druge godine možete dobiti od:

Anna Fischer

Referent za program stipendiranja
Open Society Justice Initiative
Oktober 6. u. 12, Budapest 1051
Tel: +361 882-3108
Fax: +361 882 3103
Email: afischer@osi.hu
Web: www.justiceinitiative.org/

39. International Resarch&Exchanges Board – IREX

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

(Izvršni partner USAID-a u Srbiji)

Naziv programa

Program podrške medijima u Srbiji (Serbia Media Assistance Program – SMAP)

Cilj programa/projekta

Organizcija IREX je američka neprofitna organizacija koja podržava nezavisne medije u Srbiji od 1997. godine kroz različite programe obuke, konsultacije i dodelu finansijskih sredstava. Kao nastavak aktivnosti iz prethodne dekade, IREX i USAID su 2008. godine započeli novi četvorogodišnji Program podrške medijima.

Program nastoji da kroz ostvarenje tri cilja (međurezultata):

– snažnije i transparentnije, efektivnije i stabilnije pravno i regulatorno medijsko okruženje,

– povećani menadžerski i finansijski kapaciteti nezavisnih medija,

– unapređen kvalitet i dostupnost informacija građanima

obezbedi pravno usaglašen i ekonomski održiv medijski sektor koji građanima iz cele Srbije pruža profesionalne i nezavisne vesti i informacije.

Oblast podrške

Organizacija IREX obezbeđuje obuku i konsultantske usluge profesionalnim novinarima i medijima s ciljem da se unapredi kvalitet nezavisnog novinarstva i proizvodnja objektivnih i izbalansiranih vesti na lokalnom i nacionalnom nivou, koje pokrivaju široki spektar tema od interesa za publiku, i kojima se promovišu i podržavaju demokratski principi.

Organizacija IREX tesno sarađuje i sa medijskim udruženjima i organizacijama na izgradnji lokalnih kapaciteta za javno zagovaranje reforme medijskih zakona i unapređenje medijskog poslovnog okruženja kako bi se obezbedio slobodan rad novinara, osiguralo funkcionisanje medija uz unapređenje pravnog okvira za medije, poboljšale sposobnosti informativnih agencija da opslužuju svoje klijente i obezbedilo unapređenje postojeće tehnologije kako bi proces pravljenja vesti bio efikasniji.

Geografska oblast

Cela teritorija Srbije

Ko može da konkuriše?

Na sprovođenju Programa podrške medijima IREX već sarađuje sa medijskim asocijacijama i udruženjima, kao i jednim brojem partnerskih lokalnih i regionalnih nezavisnih elektronskih medija – radio i TV stanica, i internet portala. U slučajevima kada je ranije raspisivan konkurs za izvođenje određenih projektnih aktivnosti, konkurs je bio otvoren za sve medije i organizacije koje rade na podizanju kapaciteta medija unutar i van teritorije Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Organizacija IREX nema raspisan nijedan konkurs za dodelu finansijskih sredstava. Međutim, IREX kontinualno prikuplja i analizira predloge za projektne aktivnosti od partnerskih organizacija i projektnih saradnika, a usvojene predloge sprovodi u okviru svog radnog plana. Obaveštenja o raspisanim konkursima IREX objavljuje u dnevnim novinama, kao i na svom sajtu: www.irex.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi su različiti u zavisnosti od svakog pojedinačnog konkursa.

Trajanje projekta

Dužina konkretnih projektnih aktivnosti zavisi od svakog pojedinačnog slučaja.

Ograničenja

U ovom trenutku IREX nema raspisan nijedan konkurs za dodelu finansijskih sredstava.

Kontakt

IREX

Kralja Petra 54/III

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 30 39 716, 30 39 772

Fax: + 381 11 26 25 925

E-mail: office@irex.rs

Web: www.irex.rs

40. Kooperativne holandske fondacije za Centralnu i Istočnu Evropu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Socijalna tranzicija u Srbiji

Program se sprovodi u saradnji sa Balkanskim fondom za lokalne inicijative (BCIF).

Cilj programa/projekta

Program donacija Socijalna tranzicija u Srbiji ima za cilj podršku procesu tranzicije sistema socijalne zaštite kroz obezbeđivanje donacija lokalno orijentisanim nevladinim organizacijama koje se na kreativan i aktivan način bave problemima socijalne zaštite.

Oblast podrške

Projekti treba da su usmereni na socijalno marginalizovane grupe uključujući: osobe i decu sa invaliditetom, HIV pozitivne i obolele od side, decu i odrasle sa poremećajima u ponašanju, sve grupe pogođene bolestima zavisnosti, ugrožena stara lica, samohrane majke, žene i decu žrtve porodičnog nasilja, beskućnike, decu bez roditeljskog staranja, bivše osuđenice i osuđenike, nacionalne manjine, izbegla i raseljena lica i slično bez obzira na nacionalnu, versku i polnu pripadnost. Projekti koji predviđaju renoviranje i opremanje objekata, nabavku opreme i nameštaja za potrebe prostora koji će koristiti ciljne grupe obuhvaćene programom takođe će biti razmatrani.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati sve registrovane nevladine, neprofitne organizacije iz Srbije koje se bave pitanjima socijalne brige. Nacionalne organizacije smeštene van zajednice na koju se prijava odnosi, međunarodne organizacije, državne institucije, vladina tela i profitne inicijative ne odgovaraju uslovima konkursa.

Konkursna procedura i vremenski rok

 • Prijavni formular može se naći na veb-sajtu, dobiti e-mailom ili poštom.
 • Prijavni formular treba poslati e-mailom na: stranzicija@bcif.org, poštom ili faksom na adresu BCIF kancelariji.
 • Prijave se primaju tokom januara 2012. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do 15.000 evra (u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom kursu)

Trajanje projekta

Deset meseci

Ograničenja

Podrška se neće davati za:

§ institucionalnu podršku (koja pokriva samo operativne troškove organizacije),

§ projekte koji su isključivo nastavak već započetih aktivnosti,

§ aktivnosti za koje se smatra da spadaju u nadležnost vlade, kao što su npr. formalno obrazovanje i redovna zdravstvena zaštita,

§ stipendije, naučna istraživanja,

§ međunarodna i studijska putovanja,

§ religiozne teme,

§ humanitarnu pomoć.

Posebni zahtevi

Projekti treba da nude rešenja koja će doprineti pozitivnim promenama u trenutnom sistemu socijalne zaštite i promovisati i predstaviti alternativne metode i tretmane u socijalnoj zaštiti (u radu i prevenciji).

Prioritet će biti dat inicijativama koje:

§ mogu poslužiti kao model za druge organizacije,

§ aktivno uključuju ciljnu grupu u sprovođenje aktivnosti i promovišu princip samopomoći,

§ promovišu lokalna partnerstva i međusektorku sardanju,

§ ojačavaju kapacitete lokalnih organizacija koje ostvaruju značajan uticaj na razvoj lokalne zajednice.

Kontakt

Koordinator za Srbiju

Janneke Hazelhoff, Hilversum, Holandija

Kontakt preko Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF)

Ivana Marković

E-mail: ivana@bcif.org

Majke Jevrosime 19/I,

Stari Grad, adresni kod: 106502,

Srbija

Tel/Fax: + 381 11 32 88 723

E-mail: office@bcif.org

Web: www.bcif.org

41. Konvencija Ujedinjenih nacija za borbu protiv širenja dezertifikacije (UNCCD)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Nagrađivanje liderstva za održivo upravljanje zemljištem

Cilj programa/projekta

Nagrada će biti dodeljena inspirativnim inicijativama kojima se obezbeđuje zdravlje i produktivnost zemljišta za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

Nagrada će biti dodeljena onim inicijativama koje su usmerene na smanjenje degradacije zemljišta pomoću održivog upravljanja zemljištem ili koje predstavljaju istaknute primere političkog liderstva, politika, poslovanja, kampanja zagovaranja ili naučnog istraživanja.


Oblast podrške

Cilj nagrade:

 • odati priznanje izvrsnosti i inovacijama u domenu održivog upravljanja zemljištem,
 • obezbediti vidljivost laureatima i podršku za proširenje njihovog rada,
 • inspirisati liderstvo usmereno na obnovu prirodnog zdravlja zemljišta i na transformaciju degradiranog zemljišta,
 • podstaći međunarodnu saradnju usmerenu na podršku održivom upravljanju zemljištem posebno u pustinjama
 • ohrabriti donošenje političkih mera kojima se unapređuje održivo upravljanje zemljištem i obogaćuje zemljište
 • informisati o globalnim koristima stvaranja i očuvanja zemljišta.
 • podići stepen svesti o tome da su pustinje deo rešenja najtežih problema današnjice

Geografska oblast

Ceo svet

Ko može da konkuriše?

Nominacije mogu da podnose:

 • pojedinci,
 • institucije,
 • nevladine organizacije i civilno društvo ,
 • privatni sektor,
 • akademske i istraživačke organizacije,
 • kreatori politika,
 • novinari i mediji.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za podnošenje prijava je 29. februar 2012. godine.

Imena pobednika biće objavljena na Svestki dan borbe protiv širenja dezertifikacije – 17. jun 2012. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nagradu će dobiti najviše tri istaknuta kandidata odabrana na osnovu kriterijuma izbora. Pobednici će dobiti:

· medalju za zdrava zemljištam,

· tri nagrade će biti dodeljene iz nagradnog fonda u iznosu od najviše 100.000 američkih dolara,

· plaćene putne troškove i smeštaj za prisustvo na ceremoniji dodele nagrada,

· u slučaju da nagradu dobije maloletna osoba, troškovi puta i smeštaja biće plaćeni i članu porodice koji će je pratiti na ceremoniju dodele nagrade,

· oznaku "Zlatna medalja za zdrava zemljišta" koju će moći da koristi na odnosnim proizvodima i u dopisima,

· o pobedničkim projektima biće napravljen video koji će biti postavljen na veb-sajtu UNCCD-a.

Žiri zadržava pravo da dodeli nagradu bez novčane nagrade. To bi se dogodilo u slučaju da se nagrada dodeli preduzeću ili organizaciji koja nema potrebu za finansijskim resursima da bi finansirala svoje inicijative. U tom slučaju, nagrada će se sastojati od medalje, počasti i publiciteta koji prate dodelu nagrade "Zemlja za život". Tamo gde je prigodno, takođe će se sastojati od pokrića troškova puta na ceremoniju dodele i troškova smeštaja.

 
Trajanje projekta

Više informacija možete videti: http://www.unccd.int/land4life/menu.php.

Ograničenja

Posebni zahtevi

Kriterijumi izbora su:

 • inovativnost: svež način razmišljanja i praktična rešenja za probleme degradacije zemljišta,
 • inspiracija: pokazuje sposobnost liderstva i inspiriše druge da promene ponašanje,
 • uticaj: merljiva poboljšanja zemljišta, tla i života,
 • mogućnost reprodukovanja: pouke u domenu održivog upravljanja zemljištem koje drugi mogu ponoviti.

U svakom od dolenavedenih oblasti potrebno je prikazati rezultate:

· tehnička implementacija,

· mere politika i liderstvom

· poslovne praksem

· zagovaranje, obrazovanje i osnaživanje,

· naučni rezultati i razmena znanja.

Kontakt

UNITED NATIONS
Convention to Combat Desertification
UNCCD Secretariat
P.O. Box 260129
D-53153 Bonn, Germany

Adresa kancelarije:
UNCCD
Hermann-Ehlers-Str. 10
D-53113 Bonn, Germany

Telefon: +49-228 / 815-2800
Faks: +49-228 / 815-2898/99
E-mail: secretariat@unccd.int

Web: http://www.unccd.int

42. Mama Keš

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

 "Mama Cash"

Naziv programa

Fond Mama Keš namenjen je ženama. 

Cilj programa/projekta

Mama Keš se zalaže za društvenu transformaciju i unapređivanje ženskih prava širom sveta. Ona teži stvaranju mirnog i pravednog sveta u kome žene imaju slobodu izbora i osigurana ljudska prava.

Oblast podrške

Mama Keš finansijski podržava

 • novonastale pokrete nevidljivih i marginalizovanih grupa žena i devojaka,
 • razvoj lokalnih rukovodstava, mreže aktivista i donatorske zajednice,
 • skretanje pažnje međunarodne zajednice na lokalna i regionalna pitanja,
 • brze reakcije na hitne lokalne potrebe,
 • izgradnju infrastrukture međunarodnog ženskog pokreta.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mama Keš podržava formalne i neformalne grupe/organizacije. Više detalja videti na: http://www.mamacash.org/page.php?id=2007.

Konkursna procedura i vremenski rok

Obavezno dostaviti pismo o namerama (LOI) i budžet. Mama Keš ne prihvata nepotpune prijave. Prijave se prihvataju tokom cele godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Prosečni iznos sredstava koji se dodeljuju varira između 5.000 i 50.000 evra godišnje.

Trajanje projekta

Mama Keš daje jednogodišnje i višegodišnje donacije. Svaki višegodišnji grant može biti odobren za period od najviše tri godine.

Ograničenja

Mama Keš ne finansira:

 • organizacije čija misija i primarni fokus nisu promocija ženskih prava,
 • organizacije kojima upravljaju muškarci,
 • organizacije koje su osnovane u SAD ili Kanadi,
 • organizacije zasnovane u Globalnom Severu koja su u partnerstvu sa organizacijama Globalnog Juga i Istoka,
 • pojedince,
 • akademska istraživanja.

Više detalja videti na: http://www.mamacash.org/page.php?id=2054   

Posebni zahtevi

Više detalja videti na: http://www.mamacash.org/page.php?id=2007

Kontakt
Mama Cash/Programmes Team

P.O. Box 15686

1001 ND Amsterdam,The Netherlands

Fax: +31 20 5158 799

E-Mail: info@mamacash.nl

Web: www.mamacash.nl

43. Ministarstvo inostranih poslova Velike Britanije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Čivning stipendija, finansira Ministarstvo inostranih poslova Velike Britanije, rukovodi British Council

Cilj programa/projekta

Čivning stipendija predstavlja program prestižnih nagrada koje inostranim postdiplomcima koji žele da studiraju u Velikoj Britaniji omogućavaju finansiranje studija. Jedan od glavnih ciljeva ovog programa jeste pomoć uspešnim kandidatima da dobiju vodeće uloge u budućnosti svoje zemlje.

Oblast podrške

Ove godine posebna pažnja će biti posvećenja procesu intergracije Srbije Evropskoj uniji. Stipendisti se biraju među onima koji žele da pohađaju kurseve iz sledećih oblasti:

- ekonomija i pravo konkurencije,

- međunarodni odnosi i rešavanje konflikata,

- reforma pravnog sistema,

- ljudska i manjinska prava.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Nema starosnog ograničenja za kandidate koji se prijavljuju, ali kandidati moraju biti državljani Republike Srbije. Takođe, potrebno je da dobro poznaju engleski jezik. Većina univerziteta u Velikoj Britaniji zahteva minimalnu ocenu 6,5 na IELTS ispitu da bi bili primljeni na postdiplomske studije.

Konkursna procedura i vremenski rok[6]

Rok za prijavu je 15. januar 2012. godine.

Za detaljnije informacije u vezi s Čivning programom posetite internet prezentaciju Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije. Takođe, posetite stranicu sa najčešće postavljanim pitanjima i odgovorima vezanim za Čivning stipendiju ili se obratite Aleksandru Borisavljeviću, u kancelariji British Council u Beogradu.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ove stipendije daju finansijsku podršku za postdiplomske studije od tri meseca do jedne godine u Velikoj Britaniji. Stipendija pokriva sledeće troškove:

- studentsku vizu,

- akademske troškove,

- mesečnu nadoknadu koja pokriva životne troškove,

- troškove putovanja,

- troškove literature,

- putne troškove dolaska i odlaska iz Velike Britanije.

Trajanje projekta

Ova stipendija pokriva većinu master kurseva koji ne traju duže od 12 meseci i ne traju manje od tri meseca.

Ograničenja

Više informacija videti na veb-stranici http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/scholarships/.

Posebni zahtevi

Više informacija videti na veb-stranici http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/scholarships/.

Kontakt

Aleksandar Borisavljević

E-mail: aleksandar.borisavljevic@britishcouncil.rs

[6] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti stipendiranja na internet adresi: http://www.fco.gov.uk.

44. Međunarodni centar Ulof Palme

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Olof Palme International Center"

Naziv programa

Podrška civilnom društvu na Zapadnom Balkanu

Cilj programa/projekta

 1. Transparentne i odgovorne lokalne vlasti i povećano učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou.
 2. Organizacije civilnog društva koje su interno demokratske, koje reprezentuju interese građana, proširuju svoje članstvo i koje su prepoznate kao legitiman partner i kontrolor lokalnih vlasti.

Oblast podrške

Demokratizacija

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati nevladine organizacije registrovane na teritoriji Republike Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Predlozi projekta se podnose jednom godišnje, rok je 15. avgust. Odluka se donosi do kraja godine, a projekat se sprovodi od 1. januara.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos nije određen (nije praksa da projekat bude ispod 100.000 švedskih kruna). Maksimalni iznos je 500.000 švedskih kruna . Za organizacije kojima se prvi put odobrava projekat limit je 200.000  švedskih kruna.

Trajanje projekta

Do 36 meseci

Ograničenja

Ne može se konkurisati sa projektom koji već finansira neki od implementacionih partnera Švedske agencije za medjunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Danilo Milić, program menadžer

Kneginje Ljubice 14,

11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3283079

Mob: +381 65 2435245

Fax: +381 11 3283602
E-mail: danilo.milic@palmecenter.se
Web: www.palmecenter.se

45. Međunarodni Višegrad Fond

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"International Visegrad Fund"

Naziv programa

 • Mali grantovi
 • Standardni grantovi
 • Grant univerzitetskih studija
 • Strateški program Višegrad
 • Višegrad+

Cilj programa/projekta

Podrška zajedničkim projektima nevladinih organizacija iz zemalja (V4) Višegradske grupe (Češka Republika, Mađarska, Poljska i Slovačka). Korisnici programa mogu biti i sva pravna i fizička lica širom sveta, pod uslovom da je priroda podnetih projekata relevantna za zemlje Višegradske grupe (V4).

Oblast podrške

Kulturna saradnja, istraživanje i naučna saradnja, obrazovna saradnja, omladinski programi razmene, promocija turizma, ljudska prava, prekogranična saradnja, projekti koji podržavaju Evropske integracije i mulit-kulturalni projekti.

Geografska oblast

Zemlje Istočne Evrope, Zapadnog Balkana koje nisu članice EU, i zemlje Južnog Kavkaza

Ko može da konkuriše?

Prednost imaju projekti neprofitnih i nevladinih organizacija, državnih institucija za obrazovanje, kulturu istraživanje, te opštine i lokalne samouprave.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za prijavu: 31. januar, 1. mart, 15. mart, 30. mart (u 2012. godini), 1. jun, 1. septembar, 15. septembar, 10. novembar, 1. decembar.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Mali grantovi: maksimalno 5.000 evra

Standardni grantovi: minimalno 5.000 evra

Strateški program Višegrad: 30.000 evra

Grant univerzitetskih studija: 10.000–40.000 evra

Trajanje projekta

Mali grantovi: do 6 meseci

Standardni grantovi: do 12 meseci

Strateški program Višegrad: 12–36 meseci

Grant univerzitetskih studija: /

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

Za više informacija videti: www.visegradfund.org/grants/  

Kontakt

Međunarodni fond Višegrad

Kralovske udolie 8

811 02 Bratislava

Slovak Republic

Tel.: +421 259 203 811

Fax: +421 259 203 805

E-mail: visegradfund@visegradfund.org

Web: www.visegradfund.org/

46. Ministarstvo za nauku, istraživanje i umetnost, Bavarska

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

B A Y H O S T stipendije za studente i naučnike iz Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope.

Cilj programa

Cilj programa jesu stipendije za studente i naučnike iz Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope.

Oblast podrške

Stipendije su namenjene finansiranju doktorskih i postdiplomskih studija na univerzitete u Bavarskoj.

Geografska oblast

Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Mađarska, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka i Ukrajina

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati diplomirani studenti iz Bugarske, Hrvatske, Češke Republike, Mađarske, Poljske, Rumunije, Srbije, Slovačke i Ukrajine

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za prve prijave:

15. februar 2012. godine (datum prijema)

Rok za prijave za produženje:

15. mart 2012. godine (datum prijema)

On-lajn obrazac za prijavu nalazi se na ovoj adresi: http://www-cgi.uni-regensburg.de/Einrichtungen/Bayhost/jahresstipformular/formular.php.

Minimalni/maksimalni iznos

Stipendija se plaća u mesečnim (700 evra) i godišnjim iznosima u visini od 8.400 evra godišnje. Studenti sa decom ili nezaposlenim partnerom i bar jednim detetom dobijaju 860 evra mesečno, što iznosi 10.320 evra godišnje.

Trajanje projekta

Jednogodišnje stipendije mogu se produžiti dva puta do tri godine.

Više informacija možete pogledati na: http://www.uni-r.de/bayhost/english/stipendien_en/incoming_en/index.html.

Ograničenja

Više informacija možete pogledati na: http://www.uni-r.de/bayhost/english/stipendien_en/incoming_en/index.html.

Posebni zahtevi

Više informacija možete pogledati na: http://www.uni-r.de/bayhost/english/stipendien_en/incoming_en/index.html.

Kontakt

Katrin Döppe
Marian Mure

Universität Regensburg

D-93040 Regensburg

Web: http://www.uni-regensburg.de/index.html.en

47. Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine vlade Australije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Program direktne pomoći (DAP)

Cilj programa

Program direktne pomoći (DAP) je program fleksibilnih, malih grantova koje finansira vlada Australije kroz AusAID, a kojim upravlja Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine. Cilj DAP-a je da unapredi razvojne ciljeve i rešava humanitarne probleme u zemljama u razvoju uz istovremeno ispunjavanje ciljeva međunarodnih odnosa i državne diplomatije Australije.

Oblast podrške

Pažnja se posvećuje projektima koji rezultiraju direktnim koristima za one koji su najugroženiji u lokalnoj zajednici, uključujući ugrožene grupe i grupe u lošem materijalnom položaju, decu i omladinu.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Program DAP je otvoren na neprofitnoj osnovi pojedincima, grupama i NVO koje se bave razvojnim aktivnostima u zemljama koje su kandidati za prekomorsku pomoć za razvoj. Program je usredsređen na podršku malim razvojnim projektima i aktivnosti koje angažuju korisnike na identifikaciji, izradi i upravljanju projektima.

Aktivnosti koje dolaze u obzir jesu zdravlje, obrazovanje, mali infrastrukturni projekti, higijena u zajednici, ruralni razvoj, ekološki razvoj, rodna ravnopravnost, konferencije i obuke, kulturne i sportske aktivnosti. Svi takvi projekti moraju imati za ishod razvoj i biti sprovođeni u relativno kratkom vremenskom roku. U određenim slučajevima, u obzir dolaze doprinosi operacijama otklanjanja posledica katastrofa.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave je potrebno poslati na "Posts", gde se i razmatraju. Potencijalni kandidati bi trebalo da kontaktiraju sa ambasadom Australije ili Visokom komisijom za sve informacije koje se odnose na podnošenje prijava u zemlji u kojoj bi se projekat odvijao.

Zainteresovane osobe mogu da podnesu zvaničnu prijavu za DAP uz detaljan budžet Biljani Bižić, koordinatorki za DAP, na e-mail: Biljana.bizic@dfat.gov.au.

Minimalni - maksimalni iznos

Više informacija možete videti na: dfat.gov.au/direct_aid_program.

Trajanje projekta

Više informacija možete videti: dfat.gov.au/direct_aid_program.

Ograničenja

Više informacija možete videti: dfat.gov.au/direct_aid_program.

Posebni zahtevi

Aktivnosti moraju biti u skladu sa ciljevima međunarodnih odnosa i državne diplomatije za datoj zemlji. Uz to, pažnja se posvećuje i sledećem:

 • u prijavama je potrebno jasno navesti očekivani razvojni uticaj projekta, na primer u smislu unapređenja razvoja zajednice, obrazovanja, zdravstva, rodne ravnopravnosti, grupa u lošem materijalnom položaju i ekološku održivost,
 • projekti DAP-a moraju biti održivi, usmereni na samopomoć i da se ne oslanjaju na grantove DAP-a u budućnosti; prijave bi trebalo da pokažu opredeljenje lokalne zajednice za sprovođenje aktivnosti i njihovu održivost,
 • potrebno je opisati odgovarajuće aranžmane institucionalne podrške, na primer nivo režijskih troškova i dokaz o sposobnosti da se ovi troškovi snose u dugoročnom periodu,
 • detalje o razmerama u kojima bi aktivnost DAP-a delovala kao katalizator daljeg razvoja ciljne zajednice ili kao model za slične projekte na drugom mestu,
 • prednost imaju inovativni i kreativni projekti, posebno oni koji koriste nizak nivo tehnoloških rešenja.

Kontakt

Biljana Bižić, koordinatorka DAPa

Ambasada Australije

Vladimira Popovića 38–40, 8. sprat
11070 Novi Beograd, Srbija

Tel: +381-11 3303 400

E-mail: Biljana.bizic@dfat.gov.au

48. Mreža žena sa istoka i zapada - Poljska

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"The Network of East West-Women – Polska",(NEWW-Polska)

Naziv programa

NEWW projekat knjiga i časopis

Cilj programa/projekta

Istraživanje, analitičko razmišljanje i razmena ideja su hitno potrebne da promovišu rodnu ravnopravnost u centralnoj i istočnoj Evropi, novim nezavisnim državama i Rusiji.

Oblast podrške

Projekat knjiga i časopis:

- dodeljuje knjige i časopise o ženama i rodnoj ravnopravnosti sa Zapada gorepomenutim zemljama,

- daje grantove pojedincima i bibliotekama za izgradnju resursa i kupovinu knjiga na lokalnim jezicima,

- pomaže u razvoju nastavnog programa i izgradnju biblioteka za ženske resursne centre i nastavne programe ženskih studija,

- povremeno finansira flajere, postere i oglase u novinama kako bi se podržali napori javnog zastupanja lokalnih nevladinih organizacija.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Projekat knjiga i časopis podržava organizacije i pojedince.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je otvoren tokom čitave godine. Potrebno je poslati neophodne informacije i uputiti zahtev na sledeću adresu:

NEWW Book and Journal Project; NEWW-NY; e-mail: newwny@igc.org.

Ukoliko nemate pristup internetu, prijavu možete poštom poslati na sledeću adresu:

NEWW Book and Journal Project
167 Spring Street, #3
New York, NY 10012, USA
Fax: +1 212 226 8091

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija na: http://www.neww.eu/en/granty/ksiazka/0.html.

Trajanje projekta

Više informacija na http://www.neww.eu/en/granty/ksiazka/0.html.

Ograničenja

Više informacija na http://www.neww.eu/en/granty/ksiazka/0.html.

Posebni zahtevi

Više informacija na http://www.neww.eu/en/granty/ksiazka/0.html.

Kontakt
The Network of East West-Women - Polska, (NEWW-Polska)
Ul. Miszewskiego 17 p. 100
80 - 271 GDAŃSK
Tel: +48 58 344 97 50

Tel/Fax: +48 58 344 38 53

Web: www.neww.eu

49. Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Opšti fond

Cilj programa/projekta

Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED) jeste privatna, neprofitna organizacija nastala 1983. godine sa ciljem da osnaži demokratske institucije širom sveta kroz akcije nevladinog sektora.

Svake godine NED dodeljuje direktne grantove stotinama nevladinih grupa u inostranstvu koje rade na osiguranju poštovanja ljudskih prava, nezavisnim medijima, unapređenju vladavine prava i drugih demokratskih ciljeva.

Oblast podrške

Ohrabrujemo prijave za finansijsku pomoć aktivista iz zemalja u tranziciji, čiji je cilj učvršćivanje demokratije, autoritarnih zemalja u kojima je cilj liberalizacija i zaštita ljudskih prava.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

NVO

Konkursna procedura i vremenski rok[7]

Da biste se prijavili za grant NED-a, potrebno je da podnesete predlog projekta i budžeta na: proposals@ned.org ili odgovarajućoj kontakt osobi za regionalni program u NED-u. Zadužbina razmatra samo prijave koje sadrže predlog projekta.

Odbor direktora NED-a donosi odluku o dodeli sredstava kvartalno. Prijave za grantove je potrebno poslati do 20. januara 2012. kako bi predlog mogao da se razmatra na sastanku odbora direktora, 30. mart 2012. godine. Za više informacija o sledećim rokovima, pogledati Smernice za pripremu projekata: http://www.ned.org/grantseekers/application-procedure.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Za više informacija, pogledati Smernice za pripremu projekata (Proposal Preparation Guidelines): http://www.ned.org/grantseekers/application-procedure.

Trajanje projekta

Za više informacija, pogledati Smernice za pripremu projekata (Proposal Preparation Guidelines): http://www.ned.org/grantseekers/application-procedure.

Ograničenja

/


Posebni zahtevi

/

Kontakt

Nacionalna zadužbina za demokratiju

(National Endowment for Democracy)
1025 F Street NW, Suite 800

Washington DC, 20004, USA

Tel: +1 202 378 9700 

Fax: +1 202 378 9407
E-mail: info@ned.org 

Web: www.ned.org

[7]  Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja na internet adresi: http://www.ned.org

50. Nemački parlament

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Deutsches Bundestag"

Naziv programa

Međunarodna stipendija Parlamenta – Internationales Parlaments-Stipendium des Deutschen Bundestages (IPS)

Cilj programa/projekta

 • Jačanje veza između Nemačke i zemalja koje učestvuju u programu
 • Učvršćivanje demokratskih vrednosti i tolerancije
 • Produbljivanje razumevanja za kulturnu raznolikost

Oblast podrške

Podrška se pruža visokokvalifikovanim i politički zainteresovanim mladim osobama za petomesečnu praksu u Nemačkom parlamentu kako bi upoznali politički sistem Savezne Republike Nemačke i Evropske unije.

Geografska oblast

Srednja, južna i jugoistočna Evropa, Francuska, Izrael i Sjedinjene Američke Države

Ko može da konkuriše?

Konkurisati mogu diplomirani studenti koji su državljani gorenavedenih zemalja, koji imaju dobro znanje nemačkog jezika i koji su rođeni posle 1. marta 1982. godine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Detaljne informacije o programu, formulari za prijavljivanje i uslovi za apliciranje mogu se naći na internet stranici: www.bundestag.de/ips.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendistima se dodeljuje 450 evra mesečno, obezbeđena im je povratna karta, besplatan smeštaj i zdravstveno osiguranje.

Trajanje projekta

Stipendija predviđa petomesečni boravak u Nemačkoj u periodu od 1. marta do 31. jula 2012. godine.

Ograničenja

Više informacija na internet adresi: www.bundestag.de/ips.

Posebni zahtevi

Više informacija na internet adresi: www.bundestag.de/ips.

Kontakt

(za aplikante iz Srbije)

Andrea Bibić Vasović

Ambasada Savezne Republike Nemačke

Neznanog junaka 1 a

11040, Beograd

Srbija

Tel: +381 11 306 4300

Web: www.bundestag.de/ips 

51. Povereništvo Sigrid Rausing

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"The Sigrid Rausing Trust"

Naziv programa

Povereništvo Sigrid Rausing

Cilj programa/projekta

Međunarodna ljudska prava

Oblast podrške

Grantovi se daju za programe:

· Građanska i politička prava

· Ženska prava

· Manjinska prava 

· Socijalna pravda

Svaki program ima nekoliko potprograma, koje ćete naći na sajtu.

Geografska oblast

Čitav svet

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati projekti ili grupe koji su dobrotvorni prema engleskim zakonima 

Konkursna procedura i vremenski rok

Detalje pogledati na sledećoj internet stranici: http://www.sigrid-rausing-trust.org/  

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni i maksimalni iznos sredstava nije određen. Povereništvo uglavnom podržava do 25% troškova organizacije/projekta.

Trajanje projekta

Organizacije koje prethodno nisu primile sredstva Povereništva biće razmatrane samo za jednogodišnje grantove. Nakon toga, Povereništvo uglavnom odobrava trogodišnje grantove.

Ograničenja

Povereništvo ne prihvata samoinicijativne prijave.

Posebni zahtevi

 /

Kontakt

Sigrid Rausing Trust

12 Penzance Place, London, W11 4PA

Web: www.sigrid-rausing-trust.org/

52. Rising Voices

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Konkurs organizacije "Rising Voices" za povećanje obuhvata građanskih medija

 

Cilj programa/projekta

"Rising Voices" ima za cilj da proširi korist i obuhvat građanskih medija povezivanjem on-lajn medijskih radnika širom sveta i pružanjem podrške njihovim najboljim idejama.

Oblast podrške

Najveći deo misije "Rising Voices" jeste da pruži podršku i ohrabrenje kroz obezbeđenje mikrograntova za projekte obuhvata građanskih medija, nedovoljno zastupljenim zajednicama da bi mogle potpuno da iskoriste participatorne alate digitalnih medija.

Geografska oblast

Sve zemlje

Ko može da konkuriše?

Ova mogućnost finansiranja dostupna je pojedinicima i nevladinim organizacijama (NVO). Ohrabrujemo partnerstva između pojedinaca i organizacija.

Ne postavljamo zahtev pravne registracije organizacija, ali ipak tražimo da odabrani projekti imaju pristup bankovnom računu na koji mogu stizati uplate iz inostranstva.

Više informacija možete pronaći na sledećoj veb-adresi: http://rising.globalvoicesonline.org/blog/2012/01/10/rising-voices-call-for-microgrant-proposals-for-citizen-media-outreach/.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za prijave: petak, 3. februar 2012.godine, 11.59

Zainteresovani kandidati trebalo bi da popune obrazac prijave on-lajn (link here), koji bi trebalo da sadrži i detaljan budžet. Izuzetno je važno da kandidati slede uputstva o broju reči u odgovoru na svako od pitanja.

Ukoliko biste želeli da preuzmete pitanja iz prijave i popunite obrazac pre nego ga postavite on-lajn, pogledajte ili preuzmite tekstualni dokument na ovom mestu (here) (Google Doc format). Međutim, sve prijave moraju biti podnete on-lajn. Ne primamo dodatne priložene dokumente. Iako su projekti iz svih delova sveta dobrodošli, sve prijave moraju biti popunjene na engleskom jeziku jer je to zajednički jezik naših izbornih komisija.

Pitanja možete postaviti u odeljku za komentare dalje u tekstu ili elektronskom poštom na: eddie@ globalvoicesonline.org.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

"Rising Voices" sa zadovoljstvom objavljuje otvoreni konkurs za dodelu mikrograntova u 2012. godini. Trenutno primamo predloge projekata u vrednosti od najviše 4.000 američkih za globalne projekte.

Trajanje projekta

/

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

"Rising Voices" traži predloge projekata koji su u skladu sa našom misijom da omogućimo da se čuje glas novih zajednica i manje zastupljenih jezičkih grupa u on-lajn globalnom razgovoru korišćenjem participatornih građanskih medija. Osnovne aktivnosti projekta trebalo bi da se sastoje iz organizacije radionica za ciljnu zajednicu i da pruže neophodnu stalnu podršku i mentorstvo. Pogledajte naš spisak aktivnih (current) i ranijih (alumni) projekata kao primere projekata za koja su odobrena sredstva.

Primeri potencijalnih projekata:

 • Organizacija "Radionica u prirodi" za građanske medije uz učešće iskusnih lokalnih blogera koji će obučiti i biti mentori učesnicima iz manje zastupljenih zajednica u cilju stvaranja lokalne mreže za podršku.
 • Rad sa lokalnim zajednicama da bi se obučile i ohrabrile nove generacije da koriste Twitter radi povezivanja sa drugima kao način da se njihov maternji jezik sačuva i promoviše on-lajn.
 • Organizacija niza grupnih šetnji kroz digitalnu fotografiju gde će stanovnici moći da dokumentuju svoj život u zajednici i da postave on-lajn Flickr izložbu fotografija.
 • Obuka lokalnih stanovnika da beleže i uređuju audio-zapise na programu "Audacity" za podcast zajednice koji je moguće postaviti on-lajn, kao i podeliti lokalnim radio-stanicama radi šireg obuhvata.

Projektne ideje nisu ograničene na gorenavedene. Pozivamo vas da budete kreativni, ali realni u svojim predlozima.

Kontakt

E-mail: eddie@globalvoicesonline.org

Web: http://rising.globalvoicesonline.org

53. Regionalni centar za životnu sredinu (REC)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Programi finansijske pomoći

Cilj programa/projekta

Cilj programa je pružanje pomoći u rešavanju problema u životnoj sredini u Centralnoj i Istočnoj Evropi (CEE).

Centar REC sprovodi svoju misiju kroz promovisanje saradnje između nevladinih organizacija, vladinih institucija, biznis sektora i drugih partnera u oblasti zaštite životne sredine, kao i pružanjem podrške razmeni informacija i procesima učešća javnosti u donošenju odluka koje se tiču životne sredine.

Oblast podrške

Zaštita životne sredine

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Organizacije civilnog društva

Konkursna procedura i vremenski rok

Više informacija videti na internet adresi: http://www.rec.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija videti na internet adresi: http://www.rec.rs.

Trajanje projekta

Više informacija videti na internet adresi: http://www.rec.rs.

Ograničenja

Više informacija videti na internet adresi: http://www.rec.rs.

Posebni zahtevi

Više informacija videti na internet adresi: http://www.rec.rs.

Kontakt

Regionalni centar za životnu sredinu, Kancelarija u Srbiji

Kosovska 17/3, Srbija

Tel: +381 11 33 45 775, 33 45 778

Fax: +381 11 33 47 641

E-mail: office@rec.rs

Web: www.rec.rs

54. Romski obrazovni fond

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"The Roma Education Fund (REF)"

Naziv programa

Romski obrazovni fond

Cilj programa/projekta

Svojih aktivnostima, REF promoviše inkluziju Roma u sve aspekte nacionalnih sistema obrazovanja zemalja koje su učesnice Dekade inkluzije Roma, ali i drugih zemalja koje žele da se pridruže ovoj inicijativi.

Oblasti podrške

Ciljevi REF-a su:

 • obezbeđenje pristupa obaveznom obrazovanju, na primer, kroz učešće roditelja u obrazovanju, inicijative da se smanji procenat ranog napuštanja obrazovanja, te obezbeđenjem besplatnih udžbenika i drugih didaktičkih materijala,
 • podizanje kvaliteta obrazovanja, na primer, kroz reformu nastavnih planova, uvođenje nastave na romskom jeziku, učenje za eliminaciju predrasuda i promociju tolerancije i obuka za medijatore u školama,
 • implementacija mera integracije i desegregacije učenika – Roma iz posebnih škola i razreda i iz specijalnih škola u redovne škole, kao i eliminacija posebnih škola i razreda,
 • proširenje pristupa predškolskom obrazovanju, na primer, pokretanjem informativnih kampanja, pomoći pri upisu i radom sa roditeljima u cilju podizanja stepena pohađanja škole romske dece;
 • proširenje pristupa srednjem i višem obrazovanju, obrazovanju odraslih, na primer, dodelom stipendija, kurseva za opismenjavanje odraslih i karijernog savetovanja za učenike srednjih škola.

Geografska oblast

Cela teritorija Srbije

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati NVO, državne institucije, ministarstva, lokalne samouprave, škole, predškolske ustanove, obdaništa, itd.

Konkursna procedura i vremenski rok

Pogledati posebne zahteve

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema

Trajanje projekata

Nema

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Rezime procedure prijave na konkurs REF-a i kriterijumi dodele grantova

KORAK 1. Popunite obrazac prijave za Fond za obrazovanje Roma koji možete preduzeti sa veb-sajta REF-a (videti link). Razmatraju se samo prijave popunjene u traženom formatu na engleskom ili romskom jeziku.

http://www.romaeducationfund.hu/documents/refapplication.doc

KORAK 2. Ispunjeni obrazac prijave sa biografijama ključnih službenika poslati elektronskom poštom ili redovnom poštom na dolenavedenu adresu (proverite da li ste naveli sve potrebne informacije):

E-mail: info@romaeducationfund.org

Poštanska adresa:

Mark Centre
Teréz krt. 46
1066 Budapest
Hungary

KORAK 3. Nakon pregleda vašeg obrasca za prijavu, osoblje REF-a će tražiti dodatne informacije o predloženom projektu u vidu detaljnog opisa projekta i/ili dodatnih, bitnih informacija. U slučaju da vam je potrebna dodatna pomoć, zaposleni REF-a i/ili koordinatori u vašoj zemlji biće spremni da vam ponude/organizuju tehničku pomoć u bilo kojoj fazi.

Procedure za odobrenje projekata REF-a

Fond REF je usvojio proces odobrenja prijava za projekte koji se sastoji iz dve faze.

Prva faza

Odobrenje prijava za projekte od strane Odbora:  Zaposleni REF-a pregledaju prijavu i pripremaju kratak rezime projekta za razmatranje na Upravnom odboru REF-a. Direktor REF-a tada šalje prijavu i rezime projekta Odbora sa jednom od mogućih, dolenavedenih preporuka: odobrenje, uslovno odobrenje ili odbacivanje. Upravni odbor takođe može doneti odluku da vrati prijavu kandidatu na reviziju i doradu pre podnošenja Glavnom odboru.

Odluka Glavnog odbora unosi se u beleške sa sastanka Glavnog odbora. Organizacija – kandidat dobija obaveštenje o donetoj odluci. Imajte na umu da se odobrenje donosi isključivo na osnovu suštine predloga. U slučaju odbijanja jedne prijave za grant, NVO ima pravo da podnosi druge prijave, jer jedna negativna odluka ne predstavlja odbijanje svih predloga u budućnosti.

Druga faza

Odobrenje Glavnog odbora REF-a za Plan sprovođenja projekta (PIP) i revidirana prijava: Organizacija – kandidat tada radi Plan sprovođenja projekta i navodi sve dodatne informacije. Zaposleni REF-a i/ili koordinatori za zemlju spremni su da ponude eventualno potrebnu tehničku pomoć u bilo kojoj fazi. Glavni odbor REF-a pregleda čitavu dokumentaciju, procenjuje njen kvalitet i usklađenost sa zahtevima koje je Upravni odbor dao. Glavni odbor može doneti odluku da vrati dokumentaciju na dalju doradu ili je odobriti. Kandidat tada dobija obaveštenje o konačnom odobrenju dokumentacije; priprema se i potpisuje ugovor.

Rezime kriterijuma podobnosti projekata

Prijave za projekte koje finansira REF mogu podnositi javni i privatni subjekti zemalja članica Saveta Evrope, sa fokusom na devet zemalja Dekade inkluzije Roma.

Podobni projekti klasifikuju se na sledeći način:

 1. projekti čiji je cilj pomoć sistemskim reformama i unapređenju obrazovanja Roma, uključujući proširenje probnih aktivnosti,
 2. testiranje projekata i obrazovnih mera namenjenih Romima,
 3. projekti čiji je cilj analiziranje problema Roma u obrazovanju i pomoć izradi politika i izgradnji institucionalnih kapaciteta.

Ukoliko je u proces uključen javni sektor, mora postojati dokazana opredeljenost za razvoj i usvajanje odgovarajućeg okvira politika, uključujući i sredstva odvojena za implementaciju projekta u konsolidovanom budžetu javnog sektora.

Za odgovore na česta pitanja koja se odnose na korišćenje projektnih sredstava koja odobrava Fond za obrazovanje Roma videti:

http://www.romaeducationfund.hu/documents/FAQ.doc

Za sva dalja pitanja, obratite se kancelariji REF-a, čije osoblje ima spreman odgovor!

Tel: + 36 1 235 80 30

Fax: + 36 1 235 80 31

Kontakt

Milen Milanov

Referent REF-a za državu

mmilanov@romaeducationfund.org

Nataša Kočić Rakočević
Kooridnator REF-a za Srbiju
+381 63 346 507
nkocic@romaeducationfund.org

Fond za obrazovanje Roma (Roma Education Fund)
Mark Centre
Teréz krt. 46
1066 Budapest
Hungary
+36 1 235 8030

55. Rojtersov institut za studije žurnalistike (RISJ) na Univerzitetu Oksford

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Program stipendiranja studija žurnalistike

Cilj programa/projekta

Rojtersov institut za studije žurnalistike (RISJ) na Univerzitetu Oksford je univerzitetski istraživački centar za međunarodno komparativno novinarstvo. Glavni fokus ovog instituta je formiranje međunarodnog istraživačkog centra u komparativnim studijama žurnalistike. Institut služi i kao forum za produktivnu razmenu između studenata i praktičara žurnalistike.


Oblast podrške

Ovaj program stipendiranja nudi praktični oblik profesionalne pomoći novinarima koji su stekli ime u profesiji i koji se nalaze na polovini svojih karijera. Njegov cilj je da omogući novinarima da se bave temama daleko dublje nego što je to moguće kada su pod pritiskom vremenskih rokova.


Geografska oblast

Ceo svet

Ko može da konkuriše?

Program stipendija Fondacije Tomson Rojters nudi pune stipendije novinarima širom sveta koji su stekli ime u profesiji i koji se nalaze na polovini svojih karijera.

Kandidati moraju posedovati najmanje pet godina iskustva u bilo kojoj grani žurnalistike i pokazati dovoljno znanja iz engleskog jezika da bi mogli potpuno da učestvuju u životu Programa i da napišu istraživački rad dovoljno kvalitetan za objavljivanje na engleskom jeziku.

Prioritet će imati novinari koji predlažu istraživačke projekte u oblastima na koje se usredsređuje Rojtersov institut za studije žurnalistike. Više informacije o tome moguće je naći u delu "Istraživanja".

Ostala polja istraživanja takođe dolaze u obzir pod uslovom da su u jasnoj vezi sa profesionalnim radom kandidata i da će dovesti do usavršavanja u oblasti novinarstva.

U razmatranje se uzimaju i prijave novinara koji mogu da obezbede samostalno finansiranje.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za podnošenje prijava za program u akademskoj 2012/13. godini je 12.00 časova 31. januara 2012. godine.

Za samofinansirajuće studente nije određen rok za prijave.

Ukoliko biste se radije prijavili poštom, pošaljite sva relevantna dokumenta na:

The Reuters Institute for the Study of Journalism
Department of Politics and International Relations
University of Oxford
13 Norham Gardens
Oxford
OX2 6PS
United Kingdom

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendija može sadržati i nadoknadu putnih troškova (ekonomska klasa u avionu) i skroman iznos za pokrivanje troškova života. Ovaj aranžman podleže promenama.

Supružnici i partneri (uključujući i zavisne osobe) dobrodošli su, ali Program stipendija Fondacije Tomson Rojters ni u kom slučaju neće snositi putne i životne troškove tih lica.


Trajanje projekta

Stipendije mogu trajati tri, šest ili devet meseci i pokrivati jedan ili dva semestra, ili celu akademsku godinu. Datumi prijema dogovaraju se sa šefom Programa.


Ograničenja

Ovaj program ne rezultira nikakvim akademskim kreditima ili kvalifikacijama. Nakon predaje istraživačkog dokumenta izdaje se sertifikat.

Posebni zahtevi

Od stipendista se očekuje da naprave značajan rad po akademskim standardima. Od njih se traži da napišu istraživački rad 8.000–10.000 reči takvog kvaliteta da ga je moguće objaviti ili u vidu dela istraživačkih rezultata Instituta ili nezavisno (na primer, istraživanje o važnoj temi, novinski članak ili deo knjige). Stipendisti u svom radu mogu koristiti multimedije. Rezultate svojih istraživanja stipendisti su dužni da pezentuju na seminaru koji je otvoren za Univerzitet.

Postavljen je zahtev za najmanje pet godina stalnog profesionalnog, novinarskog iskustva, a da bi se potpuno iskoristile sve prednosti izvanrednih mogućnosti koje nude Institut i Univerzitet Oksford, traži se i visok nivo vladanja pisanim i govornim engleskim jezikom.

Kontakt

The Reuters Institute for the Study of Journalism
Department of Politics and International Relations
University of Oxford
13 Norham Gardens
Oxford
OX2 6PS
United Kingdom

Telefon: +44 (0)1865 611080

Faks: +44 (0)1865 611094
E-mail:reuters.institute@politics.ox.ac.uk

56. Švedska organizacija za medjunarodni razvoj i saradnju

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Swedish international Development and cooperation Agency"

Naziv programa

Opšti program finansiranja

Cilj programa/projekta

Cilj Švedske organizacije za saradnju jeste jačanje demokratije i unapređenje održivog razvoja na način koji poboljšava izglede Srbije za članstvo u Evropskoj uniji (EU).

Oblast podrške

1. Demokratsko upravljanje i ljudska prava

2. Prirodni resursi i životna sredina

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Državne ustanove i nevladine organizacije mogu se prijaviti preko krovnih partnera SIDAe  (CRD, OPIC, KtK).

Konkursna procedura i vremenski rok

Rokovi nisu definisani. Zainteresovani bi trebalo da direktno kontaktiraju sa kancelarijom.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos je 1.000.000 evra.

Trajanje projekta

Tri do četiri godine

Ograničenja

Predlog bi trebalo da bude u skladu sa pravilima definisanim u strategiji saradnje, kao i sa drugim pravilima i smernicama definisanim u različitim, relevantnim dokumentima SIDAe.

Posebni zahtevi

Videti ograničenja

Kontakt

snezana.nenadovic@foreign.ministry.se

simona.drljaca@foreign.ministry.se

57. Služba za spoljne poslove, spoljnu trgovinu i razvojnu saradnju Kraljevine Belgije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Federal Public Service (FPS) Foreign Affairs, External Trade and Development Cooperation Kingdom of Belgium"

Naziv programa

Program prevencije konflikta i izgradnje mira

Cilj programa/projekta

Na osnovu dugoročne vizije, projekti prevencije konflikta za cilj imaju da smanje tenzije, da potpomognu prekid akutnog nasilja i da spreče da nasilni konflikti započnu ili da se nastave.

Projekti izgradnje mira, na dugi rok, za cilj imaju izgradnju stabilnih političkih, socioekonomskih i kulturnih institucija, koje su dovoljne jake da se izbore sa uzrocima konflikata, i tako stvore preduslove da se obezbede održivi mir i stabilnost.

Oblast podrške

Program podržava projekte u sledećim oblastima:

 • medijacija u potencijalnim i aktuelnim konfliktima – proces mirovnog dijaloga i (među)narodnog pomirenja – upravljanje krizom,
 • kompenzacija za štetu prouzrokovanu konfliktom,
 • razoružanje – demobilizacija – reintegracija bivših pripadnika oružanih snaga,
 • izgradnja/jačanje javnih insitucija i doprinos dobrom upravljanju,
 • izgradnja/jačanje pravne države i sudskog aparata,
 • izgradnja/jačanje legitimnog i efikasnog aparata bezbednosti,
 • izgradnja kapaciteta i jačanje civilnog društva,
 • izgradnja demokratskog društva i podrška participativnim procesima,
 • poštovanje i podizanje svesti u vezi sa ljudskim pravima,
 • promocija prava deteta, sa akcentom na problem dece vojnika,
 • efikasano i pravedno upravljanje prirodnim resursima.

Geografska oblast

Projekti su usmereni na najsiromašnije regione, uzimajući u obzir sledeće prioritetne oblasti:

•subsaharska Afrika (naročito centralna Afrika),

•jugoistočna Evropa (Balkan) i centralna Azija (Avganistan i Kavkaz),

•severna Afrika i srednji Istok,

•druga konfliktna područja u svetu.

Na osnovu prioriteta i ciljeva spoljne politike i politike razvoja, ministar ili savet ministara mogu da odluče da podrže projekte izvan gorepomenutih ciljeva i geografskih oblasti.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

•međunarodne ili regionalne organizacije, bilo da jesu ili nisu partneri belgijske multilateralne saradnje,

•belgijske, strane i međunarodne nevladine organizacije koje su registrovane,

•univerziteti, ustanove visokog obrazovanja i istraživački instituti.

Pojedinci, profitne organizacije ne mogu podnositi predloge projekata, mada se mogu javiti kao izvršioci projekata. U tom slučaju, organizacija koja podnosi predlog projekta će biti zadužena da obezbedi sve neophodne podatke.

Konkursna procedura i vremenski rok

Neke od informacija koje bi predlog projekta trebalo da sadrži jesu:

· motivaciju: kontekst, problem, važnost za oblast prevencije konflikta/izgradnje mira,

· opšte i pojedinačne ciljeve,

· vremenski plan aktivnosti,

· spisak lokalnih učesnika i međunarodnih partnera koji su uključeni u projekat,

· očekivane rezultate, faktore rizika, indikatore,

· održivost projekta,

· mere koje će obezbediti vidljivost donatora,

· detaljan budžet,

· ostala dokumenta – za kompletnu listu dokumenata koju je neophodno dostaviti, posetiti sledeću internet stranu:

http://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/conflict_prevention_and_peacebuilding/index.jsp.

Predlozi projekata mogu se dostaviti od 1. januara do 30. juna. Ukoliko se predlog podnese nakon navedenog roka, moguće ga je uzeti u razmatranje tek za narednu godinu. Projekte bi bilo najbolje podneti najmanje šest meseci pre planiranog početka implementacije projekta.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Po pravilu maksimalni iznos koji se dodeljuje iznosi 1.500.000 evra.

Trajanje projekta

Maksimalno trajanje projekta iznosi 36 meseci.

Ograničenja

Projekti koji se ne poklapaju sa tematskim prioritetima spoljne politike Belgije neće biti uzeti u razmatranje.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Peace-Building Desk (S3.1)

FPS Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation

Karmelietenstraat 15

B-1000 Brussels

Belgium

E-mail: peacebuilding@diplobel.fed.be

Web: www.diplomatie.belgium.be

58. Svetski institut za novinarstvo (WPI)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

World Press Institute

Naziv programa

Program stipendija WPI

Cilj programa/projekta

Stipendije Svetskog instituta za novinarstvo dodeljuju se za deset novinara širom sveta. Iskusnim međunarodnim novinarima, stipendijama se omogućuje da steknu duboki uvid u upravu, politiku, poslovanje, medije, novinarsku etiku i kulturu Sjedinjenih Država kroz zahtevan program studiranja, putovanja i intervjua širom zemlje.


Oblast podrške

Stipendije


Geografska oblast

Ceo svet

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

 • kandidati sa najmanje pet godina stalnog zaposlenja u štampanom, elektronskom ili on-lajn novinarstvu,
 • novinari – mogu da rade u vestima ili uredništvu, komunikacijama, na radiju, televiziji, veb-sajtovima, on-lajn publikacijama ili časopisima od opšteg interesa,
 • foto-reporteri, karikaturisti, kolumnisti i producenti emisija,
 • oni koji nadziru rad novinara mogu da konkurišu pod uslovom da takođe imaju najmanje pet godina iskustva kao novinari,
 • radovi vezani za novinarstvo tokom univerzitetskih studija se ne računaju kao profesionalno iskustvo; konkurs nije namenjen osobama koje rade u odnosima sa javnošću ili u organizacijama čija osnovna delatnost nisu mediji,
 • moraju biti neamerički novinari zaposleni van Sjedinjenih Država,
 • potrebno je da kandidat poseduje tečno znanje govornog i pisanog engleskog jezika,
 • kandidati sa potencijalom za liderstvo.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok: 31. januar 2012.godine

Više informacija možete videti: http://worldpressinstitute.org/apply.htm.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija možete videti: http://worldpressinstitute.org/apply.htm.


Trajanje projekta

Stipendiranje za 2012. godinu počinje 10. avgusta, a završava sredinom oktobra.

Imena finalista će biti objavljena početkom aprila. Zbog velikog broja prijava, ne možemo da odgovorimo na pojedinačne upite o statusu prijave. Tokom aprila dobićete e-mail od WPI u kome ćete biti obavešteni da li jeste ili niste dobili stipendiju.

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

U toku prijavljivanja on-lajn, od vas će se tražiti da pružite sledeće:
• informacije o kandidatu,
• istoriju zaposlenja i obrazovanja,
• dva eseja
• Vašu fotografiju u boji,
• primere Vašeg rada,
• nagrade, stipendije i sertifikate,
• tri pisma preporuke.

Pre podnošenja prijave, pažljivo pročitajte zahteve, uslove stipendiranja i smernice za primere vašeg rada i preporuke.

Kontakt

World Press Institute
3415 University Avenue
St. Paul, MN 55114 USA

Tel: 612-205-7582

E-mail: info@worldpressinstitute.org

Web: http://worldpressinstitute.org

59. Švajcarska kancelarija za saradnju u Srbiji

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Swiss Cooperation Office"

Naziv programa

Švajcarski program za saradnju u Srbiji

Cilj programa/projekta

Saradnja Švajcarske sa Srbijom u skladu je sa Strategijom saradnje Srbije 2010–2013. godine koja je definisana sa glavnim partnerima Švajcarske u Srbiji. Njen opšti cilj je da podrži napore Srbije na putu ka integraciji u EU, dajući doprinos: unapređenju socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva i povećanjem konkurentnosti privrede Srbije.

Oblast podrške

Švajcarski program podrške usredsređen je na sledeće oblasti:

 • ekonomski razvoj (podrška finansijskom sektoru, reforma poslovnog okruženja, trgovinska saradnja i tržišta u funkciji siromašnih),
 • vladavina prava i demokratija (decentralizacija i lokalna samouprava, reforma pravosuđa i socijalno uključivanje),
 • obrazovanje (razvoj obrazovnog sistema, obrazovanje Roma),
 • energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije (proizvodnja energije i efikasnost, obnovljiva energija),
 • mali projekti (podrška različitim projektima u visini do 20.000 CHF).

Geografska oblast

Beograd, centralna Srbija, jugozapadna Srbija, južna Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati ministarstva, državne organizacije, nevladine organizacije, udruženja, itd.

Konkursna procedura i vremenski rok

Predloge slati u pismenoj formi i sa detaljnim budžetom u Kancelariju za saradnju. Za prijave i odlučivanje nije definisan poseban vremenski rok.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Veličina projekta: 100.000–10.000.000 CHF u zavisnosti od oblasti.

Mali projekti: 1.000–20.000 CHF.

Trajanje projekta

Nije definisan: radi orijentacije, projekti mogu trajati 2–4 godine.

Mali projekti: 2–6 meseci.

Ograničenja

Projekti moraju biti u navedenim domenima. Primenjuju se uobičajena, zdravorazumska, pravna ograničenja.

Posebni zahtevi

Nema posebnih zahteva. Zahtevi zavise od konkretnog projekta. Infrastrukturni projekti su vezani, tj. određeni procenat donirane robe mora biti poreklom iz Švajcarske.

Kontakt

Petar Vasilev

Nacionalni referent za program

Švajcarska kancelarija za saradnju, Ambasada Švajcarske

Kneza Mihaila 10/IV,

11000 Beograd, Srbija

Tel/Fax: ++381 11 328 22 20; 328 16 69

Email: Belgrade@sdc.net

Web: www.swisscooperation.org.rs

60. Švajcarska agencija za razvoj i saradnju

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Swiss Agency for Development and Cooperation SDC"

Naziv programa

Švajcarski kulturni program na Zapadnom Balkanu (SCP)

Program SCP vodi Pro Helvetia, Švajcarski odbor za umetnost, na osnovu mandata Švajcarske agencije za razvoj i saradnju SDC, Saveznog ministarstva spoljnih poslova.

Cilj programa/projekta

Da doprinese unapređenju demokratije i slobode izražavanja, rešavanju sukoba i poštovanju manjina angažovanjem instrumenata kulture i negovanjem regionalne saradnje, a radi omogućavanja i očuvanja nezavisnih i raznolikih kultura.

Oblast podrške

Projekti vezani za kulturu i regionalnu saradnju

Geografska oblast

Švajcarski kulturni program podržava projekte u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Makedoniji i Srbiji, kao i u Crnoj Gori koja nema status prioritetne zemlje.

Ko može da konkuriše?

Program je prevashodno usredsređen na nezavisne organizacije kulture.

Konkursna procedura i vremenski rok

S obzirom na planirani prestanak direktne pomoći projektima do kraja decembra 2012. godine, SCP ne predviđa objavljivanje novih konkursa.

Praveći strategiju odgovarajućeg izlaska iz regiona, SCP je prepoznala uspostavljanje novih i dalje jačanje postojećih mreža kulture (CNDPs) kao adekvatan pristup daljem razvoju održivih modela saradnje/rada organizacija koje se bave kulturom.

Poziv za podnošenje projekata razvoja mreža kulture objavljen je početkom jula 2011. godine. Regionalni upravni odbor SCP odabrao je do šest projekata mreža kulture koji će biti realizovani u toku 2012. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Videti gore.

Trajanje projekta

Videti gore.

Ograničenja

Videti gore.

Posebni zahtevi

Videti gore.

Kontakt

Bojana Matić Ostojić

Menadžer Regionalnog programa

Swiss Cultural Programme in the Western Balkans

Hadži Idrizova 10/I

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel:  +387-33-20 39 28

Fax: +387-33-20 39 26

E-mail: bojana.matic@.scp-ba.net

61. Švedski institut

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Stipendije Švedskog instituta za studije

Cilj programa/projekta

Stipendije Švedskog instituta za studije namenjene su visokokvalifikovanim studentima.

Oblast podrške

Stipendije

Geografska oblast

Program je otvoren za kandidate dve različite kategorije zemalja:

Kategorija 1:
Kandidati koji poseduju državljanstvo jedne od sledećih zemalja: Bangladeša, Bolivije, Burkine Faso, Kambodže, Etiopije, Kenije, Malija, Mozambika, Ruande, Tanzanije, Ugande i Zambije.

U ovoj kategoriji biće dodeljeno oko 60 stipendija.

Kategorija 2:
Kandidati koji poseduju državljanstvo zemalja sa liste DAC list primalaca pomoći za prekomorski razvoj, izuzev: Albanije, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Gruzije, Kosova, Moldavije, Rusije, Srbije, Turske i Ukrajine.

Državljani Belorusije, Gruzije, Moldavije, Rusije i Ukrajine mogu se prijavljivati u oviru programa Visby Program.

Državljani Albanije, Bosne i Hercegovine, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Kosova i Srbije mogu se prijavljivati u okviru programa SI Scholarships for East Europe.

Državljani Turske mogu se prijavljivati u okviru programa Swedish-Turkish Scholarship Program.

Ko može da konkuriše?

Stipendije su namenjene studentima iz gorenavedenih kategorija za redovne studije u Švedskoj. Za stipendiste ne postoji starosna granica.

Stipendije se ne dodeljuju studentima koji:

· su već živeli u Švedskoj dve ili više godina pre perioda stipendiranja,

· imaju stalni boravak ili radnu dozvolu u Švedskoj,

· su već bili stipendisti Švedskog instituta za master studije ili za istraživanja na Univerzitetu Švedske,

· već imaju master sa Univerziteta Švedske ili sa koledža Univerziteta,

· trenutno pohađaju studijski program za diplomce ili master studije na Univerzitetu Švedske ili koledžu Univerziteta.

Konkursne procedure i vremenski rok

Oko 120 stipendija biće dodeljeno za studije u Švedskoj, počevši od avgusta 2012. godine.

Rok za prijavljivanje za ove stipendije biće 14–25. marta 2012. godine.

Pre prijavljivanja za stipendiju, student se prvo mora prijaviti za program na master ili diplomskom nivu na: www.universityadmissions.se (servis za prijavljivanje on-lajn za studijske programe u Švedskoj).

Spisak uspešnih kandidata biće objavljen na: www.studyinsweden.se i www.si.se sredinom aprila.

Spisak raspoloživih programa nalazi se na: http://www.studyinsweden.se/upload/studyinsweden_se/Documents/SI%20Study%20Scholarships%20-%20Eligible%20Study%20Programs-2012.pdf.

Za više informacija o proceduri prijavljivanja, videti http://www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/The-Swedish-Institute-Study-Scholarships/Application-procedure-for-the-Swedish-Institute-Study-Scholarships/.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendije pokrivaju školarine (koju Švedski institut isplaćuje direktno Univerzitetu Švedske /univerzitetskom koledžu) i troškove života u iznosu od 8.000 švedskih kruna mesečno.

Stipendija je namenjena za pokrivanje troškova života i studije stipendista. Stipendisti dobijaju novac za pokrivanje putnih troškova. Putni troškovi se plaćaju u jednom iznosu od 10.000 švedskih kruna.

Trajanje projekta

Stipendije se samo dodeljuju za programe koji počinju tokom jesenjeg semestra 2012. godine (august) za jednu akademsku godinu, tj. za dva semestra odjednom. Ukoliko su rezultati studija zadovoljavajući, stipendija će biti produžena na više od dva semestra.

Ograničenja

Za članove porodice ne dodeljuju se grantovi. Period dodeljene stipendije nije moguće menjati niti produžavati nakon studijskog programa.Takođe, stipendije se ne mogu prenositi na drugi studijski program Univerziteta Švedske.

Posebni zahtevi

Stipendisti imaju osiguranje u slučaju bolesti ili nesrećnog slučaja tokom perioda trajanja stipendije od Državnog osiguranja Švedske.

Kontakt

http://www.studyinsweden.se/Scholarships

62. UN Donatorski fond za eliminaciju nasilja nad ženama

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Novi globalni Konkurs za podršku nacionalnim programima usmerenim na eliminaciju nasilja nad ženama i devojčicama

Cilj programa/projekta

Da bi obeležio Međunarodni dan eliminacije nasilja nad ženama – 25. novembar i odao priznanje aktivistima koji predvode borbu protiv pandemije nasilja, Donatorski fond UN za eliminaciju nasilja nad ženama – United Nations Trust Fund to End Violence against Women (Donatorski fond UN – UN Trust Fund) objavio je novi globalni Konkurs za podršku nacionalnim programima eliminacije nasilja nad ženama i devojčicama.

Oblast podrške

Donatorski fond UN za 2011. godinu poziva na podnošenje predloga projekata u sledećim oblastima delovanja:

1. eliminacija jaza u sprovođenju nacionalnih i lokalnih zakona, politika i planova akcije koji se bave rešavanjem problema nasilja nad ženama,

2. rešavanje problema nasilja nad ženama tokom sukoba, u postkonfliktnim i tranzicionim situacijama.

Geografska oblast

Zemlje i/ili teritorije sa "Spiska podobnih zemalja"[8]

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati kandidati iz zemalja, ili koji rade u zemljama i/ili na teritorijama sa "Spiska podobnih zemalja", kako sledi:

• državni organi na centralnom/nacionalnom, podnacionalnom i/ili lokalnom nivou, uključujući i Nacionalne ženske mreže i druga sektorska ministarstva; državni organ može da konkuriše pojedinačno ili kao deo predloga Nacionalnog tima UN, ali ne u oba svojstva,

• organizacije i mreže civilnog društva, uključujući i nevladine organizacije koje su registrovane u skladu sa zakonom u zemlji sprovođenja projekta,

• regionalne/međunarodne organizacije i mreže civilnog društva koje su postojeće u zemlji/zemljama i/ili na teritoriji/teritorijama na kojima se projekat sprovodi; u tom slučaju, predlog projekta mora navesti način na koji će predložene intervencije doprineti razvoju nacionalnih kapaciteta i vlasništvu nacionalnih i lokalnih organizacija nad implementacijom,

• institucije koje se bave istraživanjem/evaluacijiom i koje su specijalizirane za rodnu ravnopravnost i rodno zasnovano nasilje,

• nacionalni timovi UN (UNCTžena) mogu da konkurišu onda kada to traži vlada ili u partnerstvu sa ženskim grupama, organizacijama i/ili mrežama, kao i sa drugim organizacijama civilnog društva.

Konkursna procedura i vremenski rok[9]

Učesnici na konkursu bi trebalo da pošalju predloge on-lajn u vidu kratkog Koncepta. Za izradu Koncepta videti sledeće anekse:

aneks 1: forma Koncepta,

aneks 2: rezime budžeta.

Koncept se može podneti na engleskom, francuskom i španskom jeziku.

Rok za podnošenje Koncepta je 19. januar 2012, 11.59 po njujorškom vremenu (EST).

On-lajn prijave mogu se podnositi između 23.novembra 2011. i 19. januara 2012. godine na: http://www.unwomen.org/how-we-work/un-trust-fund/application-guidelines. Sve podatke uneti korišćenjem softvera za on-lajn prijavljivanje.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/09/UNTFEVAW_2011_Call4Proposals_en.pdf

Ograničenja

Koncepti koji stignu nakon navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje.

Posebni zahtevi

Dozvoljena je samo jedna prijava po zemlji.

Predlozi bi trebalo da odražavaju partnerstva između države i civilnog društva. Posebna pažnja poklanja se organizacijama koje imaju iskustvo u radu za ženskim organizacijama, posebno osnovnim ženskim organizacijama i mrežama. Prijave više od jedne organizacije ili organa kao učesnika u prijavi moraju jasno navesti naziv organizacije koja će biti odgovorna za rukovođenje projektom i ispunjavanje ugovornih obaveza.

Kontakt

UN Women Mailing Address
304 East 45th Street
15th Floor
New York, NY 10017
United States
Tel: +1 212 906-6400
Fax: +1 212 906-6705
Web-site: www.unwomen.org

[8] Donatorski fond UN rukovodi se spiskom zemalja Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj /DCD‐DAC koja je dostupna na: www.oecd.org/dac/stats/daclist.

[9] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja na internet adresi: http://www.unwomen.org

63. UNESCO/Keizo Obuchi (Japan)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Stipendije za program istraživanja

Cilj programa/projekta

UNESCO/Keizo Obuchi Stipendija za istraživanje koju dodeljuje projekat "Japan Funds-in-Trust" sa ciljem da posebno utiče na inovativna i maštovita postdiplomska istraživanja u oblastima koje su od posebne važnosti za UNESKO.

Oblast podrške

1. Životna sredina sa posebnim osvrtom na vodene nauke;

2. Međukulturalni dijalog;

3. Informacione i komunikacione tehnologije;

4. Mirno rešavanje sukoba.

Druge istraživačke teme neće biti razmatrane.

Geografska oblast

UNESCO zemlje u razvoju

Ko može da konkuriše?

Aplikanti, najviše DVE OSOBE iz svake nacionalne komisije, moraju zadovoljiti sledeće opšte kriterijume:


1. kandidati za ovaj program moraju biti istraživači sa završenim poslediplomskim studijama koji poseduju zvanje magistra (ili slično) i koji žele da nastave istraživački rad (prvenstveno u njihovom regionu) sa ciljem unapređenja znanja u jednoj od četiri specifične oblasti koje su pomenute u odeljku D.1 ispod, tako da oni koji su u procesu završavanja svojih magistarskih studija, moraju da ih završe pre apliciranja za ovu stipendiju,

2. kandidati moraju biti osobe visokog intelektualnog potencijala od kojih se može očekivati da zauzvrat mogu značajno doprineti svojim zemljama,

3. kandidati ne smeju biti stariji od 40 godina, tako da prijave onih koji su rođeni pre 1. januara 1972. godine neće biti uzeti u razmatranje,

4. izabrani stipendista mora sprovesti istraživanje pod pokroviteljstvom naučnog supervizora iz akademske institucije u kojoj se vrši istraživanje; potvrda o prihvatanju od strane akademskog supervizora je obavezna,

5. prioritet će imati žene, kandidati iz manje razvijenih zemalja i palestinski istraživači,
6. kandidati moraju posedovati veštine čitanja i pisanja na jeziku na kome se izvodi nastava u zemlji koja je predložena za sprovođenje istraživanja,

7. aplikant mora biti dobrog fizičkog i psihičkog zdravlja.

Konkursna procedura i vremenski rok[10]

Prijave treba slati na: Fellowships Programme Section, UNESCO, 7, Place de Fontenoy 75352 Paris 07 SP. Za detaljnu konkursnu dokumentaciju pogledati: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=14635&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. Rok za prijavu je 13. januar 2012. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni iznos je između 6.000 i 10.000 američkih dolara

Kontakt

Generalni direktor
UNESCO
7 Place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP

[10] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sobzirom da se konkurs objavljuje svake godine sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja na internet adresi: http://portal.unesco.org

64. USAID u Srbiji

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID)

Cilj programa/projekta

Aktivnosti USAID-a su usredsređene na izgradnju prosperiteta i bolje demokratske prakse, aspekata od ključnog značaja za evroatlanske integracije Republike Srbije.

Strateški cilj pomoći USAID-a u oblasti ekonomskog razvoja Republike Srbije je konkuretnija tržišna ekonomija, a s tim u vezi i veća konkurentnost privrede Republike Srbije omogućiće da zemlja iskoristi mogućnosti koje pruža članstvo u Evroskoj uniji i zadovolji potrebe svojih građana u smislu otvaranja novih radnih mesta i pružanja boljih javnih usluga.

Jedan od strateških ciljeva podrške USAID-a demokratiji i demokratskoj upravi je bolje funkcionisanje uprave na lokalnom i centralnom nivou, što će biti ne samo od koristi za građane već i za dalji napredak Srbije u sprovođenju reformi neophodnih za priključenje Evropskoj uniji.

Aktivnosti su usmerene na sledeće rezultate:

- stvaranje boljeg poslovnog okruženja,

- razvoj privatnog preduzetništva u određenim sektorima,

- bolje integrisane aktivnosti lokalnih aktera u cilju podsticanja regionalnog razvoja,

- bolje makroekonomsko okruženje,

- delotvornija, transparentnija i pouzdanije uprava,

- bolja međusobna provera i uravnoteženost grana vlasti,

- efikasnije angažovanje organizacija civilnog društva u javnom životu kroz jačanje nezavisnih medija i civilnog društva.

Programi USAID

Za više informacija o pojedinačim programima, videti:

http://serbia.usaid.gov/home.4.html.

Geografska oblast

Širom Srbije

Ko može da konkuriše?

Radi povećanja resursa i uticaja programa, projekti USAID-a rade sa nacionalnim i lokalnim organima vlasti, institucijama, organizacijama civilnog društva i privatnim kompanijama.

Konkursna procedura i vremenski rok

Molimo vas da posetite sajtove naših partnera:

http://serbia.usaid.gov/home.4.html.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Varira u zavisnosti od programa pomoći. Za više informacija posetite gorenavedeni link.

Trajanje projekta

Varira u zavisnosti od programa pomoći. Za više informacija posetite gorenavedeni link.

Ograničenja

Variraju u zavisnosti od programa pomoći. Za više informacija posetite gorenavedeni link.

Posebni zahtevi

Variraju u zavisnosti od programa pomoći. Za više informacija posetite gorenavedeni link.

Kontakt

Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID)
Američka ambasada
Kneza Miloša 50
11000 Beograd, Srbija

Tel: (USAID Reception): +381 11 306 4675

E-mail: comments-Belgrade@usaid.gov

Web: http://serbia.usaid.gov

65. Vlada Republike Češke

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Dodela stipendija u okviru Programa za međunarodnu razvojnu pomoć – ponuda za akademsku 2012/2013.godinu

 

Cilj programa/projekta

Vlada Republike Češke nudi izvestan broj stipendija u okviru svog Programa za međunarodnu razvojnu pomoć kao pomoć stranim državljanima iz zemalja u razvoju za pohađanje studija na državnim visokoškolskim institucijama u Češkoj.

Oblast podrške

U okviru programa međunarodne razvojne saradnje, Republika Češka daje stipendije za studije:

na češkom jeziku:

osnovne studije (tri do četiri godine),

master studije (četiri do šest godina),

na engleskom jeziku:

postmaster studije (jedna do tri godine),

doktorske studije (tri do četiri godine).

Stipendije za studiranje na engleskom jeziku na postmaster studijama i doktorskim studijama dodeljuju se samo za programe ekonomije i trgovine, kompjuterskih nauka i poljoprivrede.

Više informacija možete videti na: http://www.msmt.cz/international-cooperation-1/government-scholarships-developing-countries.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Preduslov za prijem na master studije nakon osnovnih studija je uspešni završetak osnovnih studija. Preduslov za prijem na doktorske studije je uspešni završetak master studija.

Prijem na osnovne i master studije u Češkoj zahteva prethodni završetak srednjeg ili punog srednjeg stručnog obrazovanja koji je ekvivalentan GCSE u Češkoj. Prijem na postmaster studije takođe zahteva prethodni uspešni završetak osnovnih studija.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave za stipendije zajedno sa potrebnim dokumentima potrebno je podneti u odgovarajućoj ambasadi Češke u zemlji kandidata pre roka koji ambasada odredi kako bi dosije kandidata stigao do kompetentnih organa Republike Češke (Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva prosvete, omladine i sporta) do 15. januara svake godine.

Studenti koji, u vreme podnošenja prijave, borave u Češkoj, mogu podneti potrebna dokumenta Ministarstvu spoljnih poslova, Odseku za razvojnu saradnju najkasnije do 31. decembra prethodne godine.

Obrasci za prijavu za stipendije mogu se dobiti u ambasadama Češke ili preuzeti sa sajta: http://www.msmt.cz/international-cooperation-1/government-scholarships-developing-countries.

Savetuje se potencijalnim kandidatima da svoja pitanja koja se, između ostalog, odnose i na njihovu podobnost i krajnji rok za podnošenje prijava, upute ambasadi Republike Češke u njihovim zemljama.

Detaljne informacije o uslovima i rokovima dodele stipendija mogu se pročitati u obavezujućim "Uputstvima o Programu dodele stipendija vlade Republike Češke" koje se objavljuju na češkom, engleskom i španskom jeziku, a koje je moguće preuzeti na sajtu:  http://www.msmt.cz/international-cooperation-1/government-scholarships-developing-countries  

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendija pokriva potrebne troškove života i studiranja u Češkoj. Iznos stipendija je predmet stalnog prilagođavanja. Trenutno studenti osnovnih, masters ili postmaster studija primaju 9.000 čeških kruna mesečno, a studenti na doktorskim studijama 9.500 čeških kruna mesečno.

Iznos stipendije uključuje sumu potrebnu za pokrivanje troškova smeštaja.

Trajanje projekta

U okviru programa međunarodne razvojne saradnje, Republika Češka daje stipendije za studije:

na češkom jeziku:

osnovne studije (tri do četiri godine),

master studije (četiri do šest godina),

na engleskom jeziku:

postmaster studije (jedna do tri godine),

doktorske studije (tri do četiri godine).

Ograničenja

Prijave poslate direktno Ministarstvu prosvete, omladine i sporta Republike Češke neće biti uzete u obzir.

Posebni zahtevi

Strani državljani koji su dobili stalni boravak u Češkoj ne mogu da se prijave za državne stipendije.

Studentima iz zemalja u razvoju koji podnesu prijave Nacionalnim komisijama UNESCO-a u svojim zemljama dodeljuje se određen broj stipendija. Za kontakt informacije o pojedinim lokalnim kancelarijama videti na: http://www.unesco.org/ (i tražiti pod naslovom Zajednice, Nacionalne komisije).

Kontakt

Više informacija o studijama na univerzitetima u Češkoj Republici videti na:www.studyin.cz.

Ministarstvo spoljnih poslova

Loretanski trg 5

118 00 Prag 1

Web: www.mzv.cz

66. Univezitet Britanske Kolumbije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The University of British Columbia

Naziv programa

Stipendije za postdiplomske studije Globalnog liderstva

Cilj programa/projekta

Stipendije za postdiplomske studije Globalnog liderstva omogućavaju sposobnim liderima iz zemalja u razvoju da pohađaju doktorske studije na Univerzitetu Britanske Kolumbije. Stipendijama se pruža podrška međunarodnim studentima koji pokazuju izuzetne liderske sposobnosti na polju humanitarnog rada i razvoja u svojim zemljama. Time im se otvara put obrazovanju akademika svetske klase iz zemalja u kojima su obrazovni sistemi u razvoju.


Oblast podrške

Stipendije


Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati kandidati koji moraju:

 • posedovati studentsku vizu na početku stipendiranja,
 • biti državljani zemlje u razvoju,
 • pokazati izuzetne liderske sposobnosti na polju humanitarnog rada i razvoja u svojim zemljama,
 • pokazati da su započeli doktorske studije ili doktorske studije iz muzike na Univerzitetu u maju 2011. godine, septembru 2011. godine ili u januaru 2012. godine
 • pokazati da počinju svoj prvi doktorat.

Konkursna procedura i vremenski rok

Kompletne dokumentacije za prijavu mora stići na Fakultet za postdiplomske studije do 16.00 u petak, 27. januara 2012. godine. Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Studenti popunjavaju obrazac za prijavu (application form) i zahtev za dodatnim dokumentima (prepisima, preporukama – videti obrazac za prijavu). Studenti podnose svoje kompletne dokumentacije postdiplomskom programu Univerziteta. Savetujemo studentima da mnogo ranije provere rok koji je odredio program.

Dodatne informacije možete videti na: http://www.grad.ubc.ca/awards/graduate-global-leadership-fellowship.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Godišnje 16.000 američkih dolara i dodatno školarina za četiri godine.

Trajanje projekta

Dodatne informacije možete videti na: http://www.grad.ubc.ca/awards/graduate-global-leadership-fellowship.


Ograničenja

/

Posebni zahtevi

Stipendistima će biti pružena pomoć u istraživanju i studijama koje će osnažiti i poduprti već učinjen doprinos i koje će im biti posebno korisne nakon povratka u domovinu i primeni novostečenih veština i/ili znanja. Stipendije se dodeljuju pojedincima sa odgovarajućim akademskim iskustvom, koji su već dali priznat doprinos razvoju civilnog i održivog društva u svojoj zemlji kroz stručni, akademski ili dobrovoljni rad.

Kontakt

UBC Faculty of Graduate Studies

170-6371 Crescent Road
Vancouver, BC
Canada V6T 1Z2

Tel: 604.822.2848
Faks: 604.822.5802

Web: www.grad.ubc.ca

67. Volonterski Fond Ujedinjenih Nacija za žrtve torture (UNVFVT)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Volonterski Fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture (UNVFVT)

Cilj programa/projekta

Fond je osnovala Generalna skupština UN svojom rezolucijom 36/151 16. decembra 1981. godine da bi prikupila dobrovoljne priloge od vlada, nevladinih organizacija i pojedinaca za distribuciju nevladinim organizacijama koje obezbeđuju humanitarnu pomoć žrtvama torture i članovima njihovih porodica.

Oblast podrške

Grantovi se dodeljuju u takmičarskoj proceduri onim organizacijama koje obezbeđuju usluge rehabilitacije žrtvama torture. Ova pomoć može da ima oblik medicinske, psihološke, pravne ili socijalne usluge.

Geografska oblast

Prihvataju se predlozi projekata iz svih regiona.

Ko može da konkuriše

Nevladine organizacije

Konkursna procedura i vremenski rok

Zahtevi za finansiranje se primaju od 1. januara do 1. aprila svake godine za grantove za period januar–decembar naredne godine. Krajnji rok za prijavu je 1. april svake godine. Aplikacije se pripremaju i podnose sistemom za elektronsko (on-lajn) apliciranje koji je na raspolaganju na veb-sajtu Fonda (http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/TortureFundMain.aspx).

Na veb-sajtu se nalazi vodič za korisnike za elektronske (on-lajn) aplikacije da bi se pomoglo organizacijama u korišćenju elektronskog sistema za grantove. Ukoliko želite da prijavite tehničke probleme ili vam je potrebna dodatna pomoć u popunjavanju formulara, možete poslati mejl na sledeću adresu Fonda: grantstechsupport@ohchr.org.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Po pravilu Fond finansira samo oko trećine iznosa ukupnog budžeta projekta, ali se u određenim slučajevima prave izuzeci. Maksimalni iznos koji se dodeljuje je 200.000 dolara. Za dodatne informacije pogledajte: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/TortureFundGuidelines.aspx.

Trajanje projekta

Grantovi treba da se iskoriste između 1. januara i 31. decembra 2013. godine.

Ograničenja

Obratite pažnju da će Odbor poverenika uzeti u razmatranje samo one aplikacije koje se strogo pridržavaju smernica Fonda. Takođe imajte u vidu da Odbor neće uzeti u razmatranje zahteve za finansiranje dostavljene od strane organizacija koje su kasnile sa izveštavanjem u prethodnim projektima.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Sekretarijat Fonda

Kancelarija visokog komeserijata za ljudska prava
UNOG–OHCHR
CH – 1211 Geneva 10
Tel: + 41229179315
Fax: + 41229179017
Web: unvfvt@ohchr.org

68. World Learning

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Global UGRAD program razmene

Cilj programa/projekta

Global UGRAD program razmene pruža studentima osnovnih studija iz Crne Gore i Srbije punu stipendiju za jednu akademsku godinu studija u Sjedinjenim Američkim Državama.

Oblast podrške

Stipendije; informacije o aktuelnim oblastima se mogu naći na internet strani:

www.worldlearning.org.rs.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Studenti iz cele Srbije.

Kriterijumi za izbor programa se mogu naći na našoj internet strani: www.worldlearning.org.rs

Konkursna procedura i vremenski rok[11]

Popunjene aplikacije se mogu predati lično ili pošto (preporučeno) u četiri primerka na adresu: World Learning, Inc, Kralja Milana 4a, stan 27, Beograd. Krajnji rok za predaju je
16. januar 2012. godine u 17h. Popunjene aplikacije i skenirani materijali se mogu poslati i elektronskim putem na adresu: applications@worldlearning.org.rs do naznačenog roka.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendija pokriva školarinu, međunarodna/domaća putovanja, konsultacije, smeštaj i ishranu, osiguranje od povreda ili u slučaju bolesti, manji džeparac i kupovinu knjiga. Studenti pohađaju kurseve u svojoj oblasti specijalizacije, kao i izborne predmete, žive u studentskim domovima i imaju priliku da učestvuju u organizacijama i aktivnostima univerzitetskog kompleksa. Od njih se zahteva da učestvuju u aktivnostima društveno korisnog rada da bi što bolje razumeli društvo i vrednosti Sjedinjenih Američkih Država. Tokom ove akademske godine biće podsticani da učestvuju i u stažiranju.

Trajanje projekta

Od 2012. do 2013. godine

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

World Learning

Kralja Milana 4a/27

11000 Beograd, Srbija

Tel/Fax: +381 11 3612 462; 3626 092,

E-mail: applications@worldlearning.org.rs

Web: www.worldlearning.org.rs

[11] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sobzirom da se različiti konkursi objavljuju svake godine sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja na internet adresi: www.worldlearning.org.rs

Domaći izvori finansiranja

69. Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

XV JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije

Cilj programa/projekta

Na osnovu člana 16 stav 2 Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Službeni glasnik RS", broj 42/11 i 46/11), Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) raspisuje javni poziv privrednim društvima koja realizuju investicione projekte u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine ili strateške projekate iz oblasti turizma.

Oblast podrške

Proizvodni sektor i sektor usluga

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše

Mogu konkurisati privredna društva koja realizuju investicione projekte u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine ili strateške projekate iz oblasti turizma.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za slanje prijava za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu je od 23. decembra 2011. godine do 27. januara 2012. godine.

Otvaranje pristiglih prijava biće 8. februara 2012. godine.

Više o uslovima, kriterijumima i prijavljivanju možete videti na sledećoj veb-adresi: http://www.siepa.gov.rs/site/sr/home/1/finansiranje/finansijska_podrska_za_investitire/#Program.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Za direktne investicije u greenfield i brownfield projekte u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine ili strateške projekte iz oblasti turizma, bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu 2.000–10.000 evra po svakom radniku zaposlenom na neodređeno vreme u periodu od tri godine od dana podnošenja prijave za dodelu sredstava, odnosno u roku od dve godine za investicione projekte koji podrazumevaju zakup poslovnih prostorija.

Poseban finansijski paket je predviđen za ulaganja od posebnog značaja. Naime, ukoliko vrednost ulaganja iznosi najmanje dvesta miliona evra kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 1.000 novih radnih mesta, u periodu od najviše deset godina od dana početka investiranja, bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu do 20% vrednosti investicije. Za investicije u vrednosti od minimum pedeset miliona evra koje obezbeđuju otvaranje najmanje 300 novih radnih mesta, u periodu od najviše deset godina od dana početka investiranja, bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu do 20% vrednosti investicije.

Sredstva za podsticanje ulaganja od posebnog značaja se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije. Iznos sredstava određuje Vlada u zavisnosti od važnosti, vrednosti i uslova projekta.

Trajanje projekta

Više informacija možete videti na sledećoj veb-adresi: http://www.siepa.gov.rs/site/sr/home/1/finansiranje/finansijska_podrska_za_investitire/#Program

Ograničenja

Sredstva se ne mogu dodeliti za investicione projekate u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, ugostiteljstva, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana i uglja.

Posebni zahtevi

Dodeljena sredstva isplaćuju se u četiri jednake tranše od po 25% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava po ispunjenju svakog od sledećih uslova:

1. po zaključenju kupoprodajnog ugovora ili ugovora o zakupu zemljišta;

2. po dobijanju građevinske dozvole;

3. po dobijanju upotrebne dozvole;

4. po ostvarenju pune zaposlenosti predviđene investicionim projektom.

Izuzetak čine projekti u sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine koji predviđaju zakup poslovnih prostorija, gde se dodeljena sredstva isplaćuju u dve jednake tranše po ispunjenju svakog od sledećih uslova:

1. po zaključenju ugovora o zakupu poslovnih prostorija u trajanju ne kraćem od tri godine od dana završetka investicionog projekta;

2. po ostvarivanju pune zaposlenosti predviđene investicionim projektom.

Kontakt

Dragana Ilić, pravna savetnica

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza

Vlajkovićeva 3/V,

11000 Beograd, Srbija

Tel: + 381 11 33 98 629

E-mail: dragana.ilic@siepa.gov.rs

Web: www.siepa.gov.rs

Aleksandra Pastor, savetnica za strana ulaganja

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza

Vlajkovićeva 3/V,

11000 Beograd, Srbija

Tel: + 381 11 33 98 629

E-mail: aleksandra.pastor@siepa.gov.rs

Web: www.siepa.gov.rs

Ana Perović, savetnica za strana ulaganja

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza

Vlajkovićeva 3/V,

11000 Beograd, Srbija

Tel: + 381 11 33 98 629

E-mail: ana.perovic@siepa.gov.rs

Web: www.siepa.gov.rs

70. Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Aktivne zajednice

Cilj programa/projekta

Program donacija Aktivne zajednice ima za cilj unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji pomoću finansijske pomoći inicijativama koje uključuju građane u rešavanje zajedničkih problema u zajednicama iz kojih dolaze, na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse i potencijale i promovišu saradnju sa različitim sektorima.

Oblast podrške

Program Aktivne zajednice podržava inicijative koje imaju potencijal da donesu širu dobrobit za zajednicu radeći na problemima koji su zajednička briga.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Lokalne organizacije i neformalne grupe koje su neprofitne i osnovane i vođene od ljudi iz zajednice.

Konkursna procedura i vremenski rok

 • Konkurs za predaju predloga projekata otvoren je tokom cele godine
 • Konkurs za predaju predloga i obrasci za prijavu mogu se dobiti na srpskom, mađarskom, albanskom i romskom jeziku na našem sajtu, zatim u BCIF-ovoj kancelariji, e-mailom i faksom
 • Odluke o dodeli grantova donose se tri puta godišnje (februar, maj, oktobar)
 • Proces odobrenja u proseku traje manje od jednog meseca, počevši od krajnjeg roka za primanje prijava
 • E-mail adresa za slanje prijava: prijave@bcif.org
 • Svi podnosioci prijava bivaju obavešteni o rezultatima
 • Predlozi projekata se procenjuju na tri nivoa pre donošenja finalne odluke: zaposleni u BCIF-u, savetnici i Odbor za donacije

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do 350.000 RSD

Trajanje projekta

Nema ograničenja

Ograničenja:

· pojedinci (putovanja, studije, učešće na konferencijama ili slične aktivnosti),

· profitne inicijative i projekte usmerene na stvaranje prihoda,

· čisto istraživački projekti (anketiranje, evaluacija, monitoring, ispitivanje i sl.),

· aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa,

· aktivnosti koje se odnose na propovedanje ili zagovaranje određene religije,

· Vladine organizacije ili institucije (uključujući škole, zabavišta, mesne zajednice i sl.),

· organizacije/grupe koje promovišu i zagovaraju netolerantnost i/ili nasilje

· kupovina medicinske opreme i/ili medicinske usluge,

· humanitarna pomoć i/ili kupovina drugih dobara radi njihove podele,

· organizacije/grupe koje imaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili su direktno povezane sa međunarodnim agencijama i fondovima,

· treninzi, seminari ili umrežavanje nevladinog sektora,

· škole kompjutera i/ili stranih jezika,

· štampanje časopisa, knjiga i postavljanje veb-sajta,

· izgradnja zgrada i druge kapitalne investicije, osim građevinskih radova malih razmera koji će pomoći uključivanju zajednice u određene inicijative,

· oprema (kompjuteri, faksovi, foto-aparati, fotokopir mašine i druga kancelarijska oprema i osnovna sredstva za rad), osim u izuzetnim slučajevima u kojima je oprema neophodna za sprovođenje aktivnosti i garantuje dalju održivost programa,

· projekti koji se odnose na međuopštinski ili republički nivo,

· organizacije ili grupe koje nisu iz Srbije.

Posebni zahtevi

Projekat treba da:

· ohrabruje ljude da postanu aktivni učesnici u promenama u svojim lokalnim zajednicama,

· ima potencijala da donese pozitivne promene koje će trajati ili inspirisati nove promene u zajednici,

· uvodi nove modele i primere dobre prakse u rešavanje zajedničkih problema.

Prioritet će imati inicijative koje ohrabruju prepoznavanje i upotrebu lokalnih resursa uključujući stručnost, robu i davanje u naturi, vreme.

Kontakt

Marija Mitrović

E-mail: marijam@bcif.org

Majke Jevrosime 19/I,

Stari Grad, adresni kod: 106502

Srbija

Tel/Fax + 381 11 32 88 723

E-mail: office@bcif.org

Web: www.bcif.org

Naziv programa

Centrifuga

Sprovodi se uz finansijsku podršku Erste banke. Za više informacija vidite detalje u dokumentu Erste Bank a.d. Novi Sad. 

Kontakt

Natalija Simović

E-mail: natalija@bcif.org

Majke Jevrosime 19/I,

Stari Grad, adresni kod: 106502,

Srbija

Tel/Fax: + 381 11 32 88 723

E-mail: office@bcif.org

Web: www.bcif.org

Naziv programa

Socijalna tranzicija u Srbiji

Sprovodi se u partnerstvu sa Kooperativom holandskih fondacija za Centralnu i Istočnu Evropu. Za više informacija vidite detalje u dokumentu Kooperativa holandskih fondacija za Centralnu i Istočnu Evropu.

Kontakt

Ivana Marković

E-mail: ivana@bcif.org

Majke Jevrosime 19/I,

Stari Grad, adresni kod: 106502,

Srbija

Tel/Fax: + 381 11 32 88 723

E-mail: office@bcif.org

Web: www.bcif.org

[12] Program se realizuje uz podršku Rockefeller Brothers Fund, Charles Stewart Mott Foundation i Kooperative holandskih fondacija za Centralnu i Istočnu Evropu.

71. Erste Bank a.d. Novi Sad

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

"Centrifuga" – program donacija Erste Banke

Cilj programa/projekta

Osnovni cilj programa Centrifuga jeste da stimuliše aktiviranje mladih 15–30 godina da iniciraju/pokrenu kulturne sadržaje u mestima u Srbiji u kojima posluje Erste Banka (sem Beograda, Novog Sada i Niša) kroz dodeljivanje donacija lokalnim omladinskim organizacijama i grupama.

Ideja programa je da:

- podstakne kreativne aktivnosti koje mogu obogatiti kulturne sadržaje za mlade i da skrene pažnju na pitanja sa kojima se mladi suočavaju,

- podstakne mlade ljude da se aktiviraju u rešavanju za njih važnih pitanja,

- ohrabri saradnju i korišćenje potencijala lokalnih zajednica (pod potencijalima se podrazumevaju znanja i veštine, spremnost da se uloži roba, vreme, ideje, dobra volja, kao i korišćenje prirodnih i društvenih potencijala lokalnih zajednica),

- izmesti fokus događanja iz najvećih gradova Srbije.

Oblast podrške

Od prvog dana svog poslovanja u Srbiji Erste Banka nastoji da svoj doprinos pruži:

- kulturi i umetnosti,

- obrazovanju,

- EU integracijama,

- socijalnoj inkluziji,

- očuvanju životne sredine.

U razmatranje će ući sve kreativne inicijative, poput:

- festivala i manifestacija koje se odnose na jedan ili više kulturnih medija (mogu biti jedno i/ili višemedijski),

- pozorišnih/lutkarskih predstava i drugih vidova savremenog scenskog izraza,

- muzičkih događaja (koji su bliski savremenoj, modernoj muzici, podrazumevajući i popularnu, klasičnu, instrumentalnu, elektronsku i rok muziku),

- raznih likovnih programa,

- programa vizuelnih umetnosti (murali/grafiti, filmski programi, strip, mozaici, fotografije, animirani, dokumentarni filmovi itd.),

- programa igre i plesa,

- književnih programa (književni sajmovi, književne radionice i ostali književni događaji),

- programa savremenih umetničkih izraza (performansi, instalacije),

- sve druge kreativne ideje koje kombinuju više pristupa, a odgovaraju osnovnim ciljevima programa.

Geografska oblast

Svi gradovi u Srbiji u kojima posluje Erste Banka, osim na teritoriji Beograda, Niša i Novog Sada.

Ko može da konkuriše?

Za ovaj program mogu da konkurišu isključivo omladinske organizacije/neprofitne grupe osnovane u lokalnoj zajednici, kojima upravljaju mladi ljudi iz te zajednice, a koje se bave pitanjima mladih i kulture. Nije obavezno da grupa bude registrovana da bi mogla da konkuriše, jer će se u obzir za dodelu donacije uzimati i neformalne grupe građanaki i građana.

Projekat je namenjen mladim ljudima 15–30 godina, ali je poželjno i što šire uključivanje drugih — vršnjaka/kolega, roditelja, profesora, institucija, medija, privrednika itd.

Nacionalne organizacije smeštene van zajednica na koju se prijava odnosi, međunarodne organizacije, državne institucije, profitne inicijative ne odgovaraju uslovima ovog konkursa, te se ne mogu ni prijaviti. Kancelarije za mlade, škole/fakulteti, galerije/kulturni centri i druge javne institucije ne ispunjavaju uslove za prijavu na konkurs, ali mogu biti partneri ili saradnici u okviru projekata.

Konkursna procedura i vremenski rok

Odluke o finansiranju donose se u sledećim fazama:

1. osoblje BCIF-a razmatra sve prijave i proverava da li grupa ispunjava osnovne kriterijume programa; sve prijave koje ispunjavaju osnovne uslove šalju se regionalnom/oj savetniku/ci BCIF-a,

2. BCIF savetnik uspostavlja kontakt sa organizacijom koja se prijavljuje i daje preporuku za projekat na osnovu predloga projekta i razgovora sa organizacijom koja konkuriše; savetnik će posetiti organizaciju/grupu i sastati se sa predstavnicima.

3. sve projekte i preporuke savetnika razmatraće za potrebe projekta posebno oformljen Odbor za dodelu donacija, koji donosi konačnu odluku o projektima koji će biti finansirani.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Od 100.000 do 400.000 RSD

Trajanje projekta

Konkurs se raspisuje jednom godišnje (obično početkom juna) i otvoren je jedan mesec. Projekti koji se podnose treba da budu realizovani u periodu jul–novembar tekuće godine

Ograničenja

Podrška se neće davati za:

- institucionalnu podršku (koja pokriva samo operativne troškove organizacije), infrastrukturnu podršku (renoviranje, građevinske radove, kupovinu opreme poput laptopa, kompjutera,faksa, telefona, TV, DVD plejera, muzičkih uređaja, foto-aparata itd.), osim u izuzetnim slučajevima u kojima su neka tehnička pomagala neophodna za sprovođenje aktivnosti i garantuju dalju održivost programa,

- projekte koji su isključivo nastavak već započetih aktivnosti,

- aktivnosti za koje se smatra da spadaju u nadležnost opštine ili su pod pokroviteljstvom opštine,

- projekte koji se odnose na kulturno nasleđe,

- isključivo troškove smeštaja i ishrane,

- projekte koji se odnose na međuopštinski, pokrajinski i republički nivo,

- stipendije,

- naučna istraživanja,

- međunarodna putovanja,

- studijska putovanja,

- religiozne teme,

- aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa,

- projekte koji zagovaraju ili podstiču bilo koji oblik netolerancije.

Posebni zahtevi

Osnovni kriterijumi su:

- da projekat ima lokalni karakter (namenjen je mladima iz jednog mesta),

- da je realizacija projekta usmerena na urbano jezgro lokalne zajednice,

- da su projekat osmislili i vode mladi ljudi do 30 godina iz te zajednice,

- da predloženi program odgovara potrebama mladih u zajednici iz koje dolazi,

- da ciljevi i aktivnosti imaju jasnu povezanost,

- da projekat ima realističan budžet koji je u skladu sa aktivnostima,

- da projekat je realan i ostvarljiv u datom vremenskom periodu.

Takođe, važno je da:

- u projektu postoji aktivno učešće veće grupe ljudi, a ne samo pripadnika omladinske organizacije/grupe ili direktnih korisnika projektnih aktivnosti,

- pri planiranju i realizaciji aktivnosti treba uključiti i građanke i građane, kao i predstavnike institucija, organizacija, medija, sponzora iz zajednice koji bi mogli imati uticaja na odjek projektnih aktivnosti, kao i na poboljšavanje kulturnih sadržaja mladih u budućnosti,

- organizacija/grupa koja podnosi predlog projekta ima dovoljno vremena i znanja za izvođenje, ostvarenje predloženog projekta i njegovu realizaciju.

Kontakt

Informacije o programu donacija "Centrifuga" Erste Banke možete pronaći na sajtu Erste Banke: www.erstebank.rs, portalu: www.superste.net, a ukoliko želite da kontaktirate sa nama, to možete učiniti pomoću e-mail adrese: centrifuga@erstebank.rs ili telefona: +381 11 20 15 076.

Naziv programa

Opšti program sponzorstava i donacija Erste Bank a.d. Novi Sad

Cilj programa/projekta

Erste Banka nastoji da aktivno i konstantno doprinosi izgradnji sistema vrednosti, razvoju društva i kulture u zemlji pomoću iniciranja, prepoznavanja i pružanja organizacione i finansijske podrške akcijama, projektima, organizacijama i institucijama koje deluju u istom pravcu.

Važno je naznačiti da se Erste Banka ne ograničava samo na podršku projektima koji su joj predlagani već ih aktivno inicira. Projekte Erste Banka realizuje samostalno, u saradnji sa Erste fondacijom ili u saradnji sa lokalnim partnerima.

Banka iskreno veruje u moć i snagu strateških partnerstava čemu teži u svom radu. Cilj joj je da jednom uspostavljena partnerstva gradi i razvija kroz nove akcije i projekte. Svojim delovanjem Erste Banka nastoji da ohrabri i pruži šansu nezavisnim, inovativnim, kreativnim, kao i neafirmisanim mladim ljudima i njihovim inicijativama u Srbiji. Suštinu svakog partnerstva vidi u komplementarnom delovanju partnera jer veruje da se najbolji rezultati postižu kad se kapaciteti partnera nadopunjuju.

Oblast podrške

Od prvog dana svog poslovanja u Srbiji Erste Banka nastoji da svoj doprinos pruži:

- kulturi i umetnosti,

- obrazovanju,

- EU integracijama,

- socijalnoj inkluziji,

- očuvanju životne sredine.

Geografska oblast

Erste Banka podržava projekte i inicijative u svim gradovima u Srbiji u kojima postoji.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati sve registrovane organizacije civilnog društva (nevladine organizacije, udruženja građana, humanitarne organizacije, društvene organizacije, fondovi i fondacije i sl.), neformalne grupe i institucije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Da bi se apliciralo za sredstva za planirani projekat, potrebno je da se prethodne godine u periodu od 1. septembra do 1. novembra pošalje popunjen Formular za prijavu na jednu od navedenih adresa iz Uputstva za prijavu. Oba pomenuta dokumenta, Formular za prijavu i Uputstvo za prijavu, nalaze se na sajtu Banke: www.erstebank.rs.

Proces odlučivanja traje dva do tri meseca. Svi koji apliciraju za sredstva budu elektronski ili pismeno obavešteni o rezultatima odluka, bez obzira na to da li im je donacija odobrena ili ne, najkasnije do kraja februara naredne godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni i maksimalni iznosi koje Erste Banka izdvaja za pojedinačno sponzorstvo ili donaciju nisu striktno definisani. Svaki projekat se posmatra i analizira zasebno, kao i predloženi budžet.

Trajanje projekta

Plan

Opšti program sponzorstava i donacija Erste Banke je redovna godišnja aktivnost. To znači, da se svake godine konkurs otvara i zatvara u isto vreme. Nakon toga sledi izbor projekata i inicijativa koji će se podržati naredne godine i izrada plana.

Ograničenja

Erste Banka svojim opštim programom za sponzorstva i donacije ne finansira:

- pojedince (putovanja, studije, učešće na konferencijama ili slične aktivnosti),

- istraživačke projekte (anketiranje, evaluacija, monitoring, ispitivanje i sl.),

- aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa,

- aktivnosti koje se odnose na propovedanje ili zagovaranje određene religije,

- organizacije/grupe koje promovišu i zagovaraju netolerantnost i/ili nasilje,

- isključivo informisanje, treninge, seminare ili umrežavanje nevladinog sektora,

- isključivo troškove smeštaja i ishrane,

- projekte i programe koji se ne realizuju na teritoriji Srbije.

Posebni zahtevi

Da bi projekat ili inicijativa bila podržani, ključni uslov je da se poklapa sa uverenjima, fokus oblastima, kao i ciljnim grupama na koje je usmeren opšti program sponzorstava i donacija Erste Banke.

Podesećamo, fokus oblasti na koje je Erste Banka usmerena jesu: kultura i umetnost, obrazovanje, EU integracije, socijalna inkluzija, očuvanje životne sredine, a kao ciljnu grupu u svom radu Erste Banka je pre svega prepoznala mlade, obrazovane i kreativne ljude, koji su pokretačka snaga daljeg razvoja i otvaranja našeg društva ka Evropi. Druga važna ciljna grupa Banke su ranjive grupe u Srbiji.

Kontakt

Sve informacije o opštem programu sponozorstava i donacija Erste Banke možete naći na sajtu Erste Banke: www.erstebank.rs, a ukoliko želite da sa nama kontaktirate, to možete učiniti pomoću e-mail adrese: sponzorstva.donacije@erstebank.rs ili telefonom: 011 201 5011.

72. Eurobank EFG AD Beograd

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

U martu 2006. godine oformljen je sveobuhvatan program pod nazivom "Investiramo u evropske vrednosti", vredan tri miliona evra, namenjen programima podrške u sferi zdravstva, visokoškolskog obrazovanja, osobama sa invaliditetom i zaštiti životne sredine.

Cilj programa/projekta

Eurobank EFG je od kada posluje u Srbiji veoma aktivna na polju podrške društvenoj zajednici i nastoji da, pored konkretnih projekata (dolenavedenih), utiče i na svoje poslovne partnere, klijente, zaposlene i najširu javnost da daju svoj doprinos rešavanju društvenih problema u sredinama u kojima posluju.

Oblast podrške

· Eurobank EFG školarina deo je sveobuhvatnog programa korporativne društvene odgovornosti koji banka sprovodi u Srbiji pod nazivom "Investiramo u evropske vrednosti". Stipendijski program nagrađuje najbolje studente završnih godina osnovnih/integrisanih studija koji pohađaju državne univerzitete u Srbiji. Nagrađivanjem mladih i uspešnih diplomaca, banka želi da istakne pozitivne primere u društvu, te na taj način doprinese jačanju evropskih vrednosti, kao i društveno-ekonomskom napretku celokupne zajednice u Srbiji.

· Ekologija/"Eurobank EFG PARKOVI" – kao kompanija koja se zalaže za evropske vrednosti u poslovanju, Eurobank EFG nastoji da se aktivno uključi u rešavanje ekoloških problema širom Srbije i da konkretnim potezima doprinese zaštiti životne sredine.

· "Eurobank EFG ZDRAVSTVO" – pojedinačne donacije klinikama i implementacija najsavremenijeg uređaja za rano dijagnostifikovanje malignih oboljenja u sklopu Kliničkog centra Srbije, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja (Nacionalni PET Centar je zvanično otvoren/pušten u rad krajem oktobra 2009. godine).

· Podrška osobama sa invaliditetom/Eurobank EFG JEDNAKOST – prilagođavanje filijala banke osobama sa invaliditetom, obuka zaposlenih o korišćenju adekvatne terminologije i pristupa u ophođenju prema osobama sa invaliditetom, zapošljavanje invalida, podizanje prvog inkluzivnog parka u regionu na Bežanijskoj kosi, neprofitna kampanja "Svi različiti, svi jednaki", sponzorstvo međunarodne konferencije "Dizajn za sve" i još mnogo toga. Osobe sa invaliditetom ne treba tretirati kao grupu koja zahteva specijalan tretman, već im treba omogućiti izjednačene mogućnosti da učestvuju u društvenom životu kao i ostali sugrađani.

· Eurobank EFG kultura – Eurobank EFG je potpisivanjem Ugovora postala generalni pokrovitelj beogradskog pozorišta Atelje 212 za sezonu 2010/11.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati, u zavisnosti od oblasti koju podržavamo – nevladine i neprofitne organizacije, lokalna zajednica, javni sektor, studenti državnih univerziteta, akademske institucije.

Više informacija možete videti na veb-adresi: http://www.eurobankefg.rs/doprinos_zajednici/doprinos_zajednici.87.html

Konkursna procedura i vremenski rok

Ne postoje klasični konkursi, već se na osnovu dostavljenog predloga projekta i budžeta, selektuju projekti i njihovi delovi koji će se realizovati. Rok varira u zavisnosti od vrste projekta i njegove kompleksnosti.

Više informacija možete videti na veb-adresi: http://www.eurobankefg.rs/doprinos_zajednici/doprinos_zajednici.87.html.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od vrste projekta.

Trajanje projekta

U zavisnosti od projekta

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Eurobank EFG a.d. Beograd

Kolarčeva 3,

11000 Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 30 82 863

E-mail: office@eurobankefg.rs

Web: www.eurobankefg.rs

73. Fondacija Hemofarm, Vršac

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Učeničke i studentske stipendije

Cilj programa/projekta

Podsticanje i promovisanje obrazovanja kroz stipendiranje najboljih učenika i studenata, sa uticajem socijalnog statusa.

Oblast podrške

Obrazovanje omladine

Geografska oblast

Teritorija države ( za studente) i grada Vršca ( za učenike )

Ko može da konkuriše?

Studenti državnih univerziteta, sa područja cele Srbije i učenici srednjh škola u Vršcu.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs za studente otvara se u novembru, a za đake srednjh škola u septembru. Konkursi traju po dvadest dana.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos  je neoporezivi iznos stipendija, na osnovu člana 9, stav 1, tačka 12 Zakona o porezu na dohodak građana, a maksimalni iznos za studentske stipendije je 14.500 dinara.

Trajanje projekta

Dok traje Odluka o stipendiranju

Ograničenja

Državljani Republike Srbije

Posebni zahtevi

Prosečna ocena iznad 8,5 za studente od treće godine fakulteta, odnosno iznad 4,5 za učenike od treće godine srednje škole.

Kontakt

Fondacija Hemofarm, Srbija

Beogradski put bb.

26300 Vršac

Tel: +381-13-830914

Web: http://www.fondacijahemofarm.org.rs/

74. Fond za otvoreno društvo   Srbija, Beograd

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Predlozi projekata za podršku Fondacije za otvoreno društvo se primaju na razmatranje tokom cele godine.

Pravo podnošenja projekta imaju pravna lica sa teritorije Republike Srbije.

Konkursna procedura

Više informacija možete pronaći na: http://www.fosserbia.org/pages/article.php?id=30.

Konkursna dokumentacija

Više informacija možete pronaći na: http://www.fosserbia.org/pages/article.php?id=32.

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija podržava projekte u okviru 15 programa.

Kontakt

Kneginje Ljubice 14

11000 Beograd, Srbija

Telefon: + 381 11 30 25 800

Web: www.fosserbia.org

Naziv programa

Javne politike

Ciljevi programa

· Jačanje operativne i funkcionalne nezavisnosti "četvrte grane vlasti"

· Unapređenje efektivne implementacije proevropskih politika

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

· Javni nadzor rada "četvrte grane vlasti" sa ciljem da se spreči i ukine mešanje izvršne vlasti i političkih partija u radu "četvrte grane vlasti".

· Povećani kapaciteti novoizabranih Nacionalnih saveta nacionalnih manjina (tela koja predstavljaju manjinsku autonomiju) da nezavisno, odgovorno, kompetentno i efikasno primenjuju data ovlašćenja i to posebno u oblastima edukacije i informisanja na manjinskim jezicima.

· Razmatranje institucionalnih i političkih razloga i prepreka za efikasnu implementaciju proevropskih politika kroz strukturisani proces javnih konsultacija u celoj zemlji koji će obuhvatiti, između ostalog, i NVO i lokalne i regionalne medije; Fond za otvoreno društvo će biti koordinator ovog procesa.

Kontakt

Aleksandra Šanjević, koordinatorka programa

E-mail: asanjevic@fosserbia.org

Naziv programa

Borba protiv korupcije

Ciljevi programa

· Povećanje efektivnosti antikorupcijskih institucija i mehanizama

· Transparentno upravljanje javnim finansijama

Očekivani ishodi programskih aktivnosti:

· građanski nadzor nad radom antikorupcijskih mehanizama, pokretanje pravnih i građanskih akcija koje će doprineti efektivnom sprovođenju odluka antikorupcijskih institucija, praćenje rada tužilaštva i zagovaranje procesuiranja i sankcionisanja krivičnih dela korupcije,

· unapređenje zaštite uzbunjivača,

· povećanje broja otkrivenih i procesuiranih slučajeva zloupotrebe javnih finansija.

· građansko učešće u planiranju budžeta jedinica lokalne samouprave i budžeta Republike, pre svega u delu koji se odnosi na obrazovanje, status Roma, finansiranje verskih zajednica, političkih stranaka i organizacija građanskog društva.

Kontakt

Miodrag Milosavljević, koordinator programa

E-mail: mmilosavljevic@fosserbia.org

Naziv programa

Pravni program

Ciljevi programa

· Jačanje efikasnosti i nezavisnosti pravosuđa

· Unapređivanje zaštite ljudskih prava

· Osnaživanje kapaciteta za suzbijanje diskriminacije

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

· U cilju jačanja nezavisnosti i efikasnosti pravosuđa – osnažen angažman i međusobna saradnja – nevladinih organizacija i domaćih profesionalnih udruženja sudija i tužilaca sa međunarodnim organizacijama i međunarodnim udruženjima predstavnika pravosuđa – te definisanje i zagovaranje konkretnih rešenja koja bi mogla da doprinesu:

- unapređenju kvaliteta rada sudova i kvaliteta presuda, te time većoj pravnoj sigurnosti građana,

- efikasnijoj zaštiti ljudskih i manjinskih prava i efikasnijem suzbijanju diskriminacije,

- skraćivanju dužine trajanja postupka, te suzbijanje kršenja prava na suđenje u razumnom roku,

- podizanje svesti NVO, medija, državnih organa o zaštiti podataka o ličnosti, kao i osposobljavanje NVO da vrše monitoring primene legislative vezane za zaštitu podataka o ličnosti, kao i za razrešavanje potencijalnih konflikata između prava na zaštitu ličnih podataka i prava na dostupnost informacija.

· Podizanje kapaciteta i unapređenje mehanizama za razumevanje, otkrivanje, sprečavanje i suzbijanje diskriminacije javnih organa i javnih institucija, te unapređenje dostupnosti ovih institucija manjinskim grupama (naročito osobama sa invaliditetom, Romima i LGBT osobama); podrška organizacijama civilnog društva u jačanje proaktivnog angažmana države.

Kontakt

Mihajlo Čolak, koordinator programa

E-mail: mcolak@fosserbia.org

Naziv programa

Suočavanje sa prošlošću

Cilj programa

Pridobijanje građana za razumevanje i prihvatanje odgovornosti Srbije za ratove i ratne zločine počinjene devedestih godina u 20. veku, kao i zalaganje za otkrivanje i kažnjavanje odgovornih u cilju doprinosa pomirenju u regionu.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

Produbljivanje uvida i razumevanja prošlih događaja, te negovanje kulture sećanja, kroz obelodanjivanje novih činjenica i svedočanstava (prezentovanih u vidu – istraživačkog novinarstva; dokumentarnih filmova; emisija koje se bave ratovima iz devedesetih godina i njihovim posledicama; dijaloga žrtava; suđenja za ratne zločine; kao i druge formate). Novi doprinosi procesima suočavanja sa prošlošću i budućeg pomirenja, namenjeni su široj javnosti.

Kontakt

Mihajlo Čolak, koordinator programa

E-mail: mcolak@fosserbia.org

Naziv programa

Informacioni program

Ciljevi programa

· Zastupljenost javnog interesa u implementaciji politika elektronske komunikacije

· Upotreba potencijala internet tehnologije za unapređenje participativne demokratije i kontrole građana nad radom vlade

Očekivani ishodi programskih aktivnosti:

· razvijanje kriterijuma za razgraničenje nadležnosti između državnih tela nadležnih za politike elektronske komunikacije, postizanje dogovora o njima među zainteresovanim grupama i pripremanje ovih kriterijuma za konsultacije sa donosiocima odluka,

· okupljanje zainteresovanih grupa (država, privatni sektor i OGD, uključujući profesionalne organizacije i medije – ukupno 47 aktera), osnaživanje novim znanjima i njihovo aktivno učešće u procesu donošenja odluka o upotrebi digitalne dividende,

· uspostavljanje i pokretanje triju interaktivnih probnih platformi zasnovanih na metodologiji vođene debate, čime se se omogućuje upotreba virtuelnog prostora za javne konsultacije o ključnim izazovima za otvoreno društvo u Srbiji.

Kontakt

Srđan Đurović, koordinator programa

E-mail: sdjurovic@fosserbia.org

Naziv programa

Medijski program i kultura komunikacije

Ciljevi programa

· Izrada politika i legislative za efektivno funkcionisanje slobodnih medija

· Omogućavanje građanima da svoje lične i društvene odluke donose informisani

Očekivani ishodi programskih aktivnosti.

· mediji, profesionalna udruženja novinara i NVO (koje se bave slobodom izražavanja) razvijaju savezništva i definišu zahteve koje će zajednički zagovarati u cilju formulisanja odgovarajuće medijske politike,

· osnaživanje i obavezivanje etičkih komiteta profesionalnih udruženja novinara, Medijskog saveta i Saveta Republičke radiodifuzne agencije da aktivno primenjuju svoja ovlašćenja,

· diverzifikacija i poboljšanje medijskih sadržaja kako bi građanima bile dostupne objektivne informacije, relevantne za zauzimanje kritičkog stava pri donošenju odluka o ključnim glasačkim pitanjima,

· unapređenje medijske pismenosti kroz saradnju sa školama i javnim bibliotekama.

Kontakt

Suzana Jovanić, koordinatorka programa

E-mail: sjovanic@fosserbia.org

Naziv programa

Program visokog obrazovanja

Cilj programa

Postepeno preuzimanje uloge koju bi univerzitet, kao akter građanskog društva, trebalo da obavlja u društvenim procesima i poboljšavanje njegovog učinka u procesu evropeizacije prostora visokog obrazovanja u Srbiji

Očekivani ishodi programskih aktivnosti:

· ispitivanje očekivanja zainteresovanih grupa od univerziteta i njihovog shvatanja njegove ključne društvene uloge; priprema za javne debate,

· dalja reforma univerzitetâ, što vodi ka višem nivou integrisanosti prostora visokog obrazovanja u Srbiji u prostor visokog obrazovanja EU, prema kriterijumima Bolonjskog procesa (tj. evropskog prostora visokog obrazovanja).

Kontakt

Radmila Maslovarić, koordinatorka programa

E-mail: rmaslovaric@fosserbia.org

Naziv programa

Program opšteg obrazovanja

Cilj programa

· Jačanje odgovornosti stručnih društava za promene u obrazovanju

· Jačanje odgovornosti roditelja za promene u obrazovanju

· Obezbeđivanje uslova za održivost inkluzivnih obrazovnih politika

Očekivani ishodi programskih aktivnosti:

· podizanje kompetencije stručnih udruženja nastavnika za preuzimanje aktivne uloge u promenama u obrazovanju,

· podizanje svesti roditelja o sopstvenoj ulozi i jačanje kompetencije roditelja i roditeljskih udruženja za rešavanje problema i donošenje odluka na nivou škole,

· upostavljanje saradnje i horizontalnog učenja između različitih udruženja nastavnika,

· uspostavljanje saradnje i horizontalnog učenja među roditeljima i roditeljskim društvima,

· uspostavljanje mehanizama praćenja inkluzivnih obrazovnih politika i bavljenje analizom postojanosti inkluzivnog koncepta u osnovnim studijama za nastavnike.


Kontakt

Tatjana Stojić, koordinatorka programa

E-mail: tstojic@fosserbia.org

Naziv programa

Lokalni razvoj

Cilj programa

Unapređenje politika lokalnog razvoja koje stvaraju uslove za harmonizaciju regionalnog razvoja

Očekivani ishodi programskih aktivnosti:

· usvajanje politika koje podstiču ubrzanje lokalnog razvoja u manje razvijenim opštinama kroz konsultativni proces (lokalnih vlasti, privatnog sektora i civilnog društva) i stvaranje uslova za implementaciju ovih politika kako bi se opštine uključile u proces SERTIFIKACIJE, tj. u procenu ispunjenosti 12 definisanih kriterijuma koje preporučuju određenu lokalnu zajednicu za investiranje,

· dublje razumevanje novih razvojnih izazova i mogućnosti, bolje razumevanje potrebe intersektorskog planiranja i otvaranje novih mogućnosti za saradnju između lokalnih vlasti i aktera civilnog društva (i to posebno u pogledu primene lokalnih politika koje se odnose na: zaštitu životne sredine, lokalne kulturne politike, razvoj ljudskog kapitala, ruralni razvoj i prevladavanje negativnih posledica tranzicije, a sve to u funkciji unapređenja života u lokalnoj zajednici).

Kontakt

Aleksandra Šanjević, koordinatorka programa

E-mail: asanjevic@fosserbia.org

Naziv programa

Romski program

Ciljevi programa

· Poboljšan pristup Roma kvalitetnom obrazovanju

· Efektivna implementacija Akcionog plana Dekade Roma i drugih politika koje se odnose na Rome

Očekivani ishodi programskih aktivnosti:

· novi mehanizam za intersektorsku razmenu i saradnju u oblasti obrazovanja na lokalnom nivou, koji je Fond za otvoreno društvo razvio 2009/10. godine, uspostavlja se u trima novim lokalnim zajednicama,

· dodeljivanje većeg broja stipendija romskim učenicima za nastavljanje srednjeg i višeg/visokog obrazovanja,

· nastavak efikasnih pregovora Lige za Dekadu Roma – alijanse sastavljene od 63 romske organizacije – sa državom i uticaj nalaza Lige na odluke koje se donose na centralnom i na lokalnim nivoima,

· povećan broj Roma obuhvaćenih popisom koji se sprovodi 2011. godine, čime se obezbeđuje bolji kvalitet statističkih podataka o Romima.

Kontakt

Jadranka Stojanović, koordinatorka programa

E-mail: jstojanovic@fosserbia.org

Naziv programa

Program javnog zdravlja

Ciljevi programa

· Efektivna implementacija Akcionog plana za zdravlje Roma u okviru Dekade Roma

· Zaštita ljudskih prava i sprečavanje diskriminacije u ustanovama zdravstvene zaštite

Očekivani ishodi programskih aktivnosti:

· najmanje deset dodatnih opština stvara uslove za omogućavanje Romima da uživaju pravo na obaveznu zdravstvenu zaštitu, kao rezultat zagovaračkih aktivnosti romskih NVO za ukidanje prepreka pristupu Roma obaveznoj zdravstvenoj zaštiti i tesnoj saradnji ovih NVO sa lokalnim vlastima,

· razvijanje nacionalnog pravnog okvira koji formalizuje i uređuje položaj Roma zdravstvenih medijatora u sistemu zdravstvene zaštite (njihovo zapošljavanje, odgovornosti i prava u ustanovama zdravstvene zaštite),

· u pet opština se uspostavlja i pokreće mehanizam romskih OGD za otkrivanje i sprečavanje slučajeva diskriminacije Roma u ustanovama zdravstvene zaštite, kao i za prijavljivanje navedenih slučajeva.

Kontakt

Jadranka Stojanović, koordinatorka programa

E-mail: jstojanovic@fosserbia.org

Naziv programa

Omladinski program

Cilj programa

Realizacija omladinskih politika

Očekivani ishodi programskih aktivnosti:

· formiranje "nacionalne platforme" za prezentaciju kreativnog korišćenja informacionih tehnologija,

· promovisanje etičkog i sigurnog korišćenja informacionih tehnologija u svrhu vršnjačkog savetovanja na temu zdravih stilova života,

· stvaranje uslova za mlade iz ruralnih sredina da se priključe socijalnim mrežama sa ciljem povećanja aktivizma mladih u ruralnim sredinama.

Kontakt

Tatjana Stojić, koordinatorka programa

E-mail: tstojic@fosserbia.org

Naziv programa

Evropske integracije

Ciljevi programa

· Promocija kandidature Srbije za članstvo u EU

· Učešće građanskog društva u procesima donošenja odluka vezanih za EU

· Učešće OGD iz Srbije u evropskim debatama

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

· OGD iz Srbije, u saradnji sa partnerima iz starih zemalja članica EU (Austrija, Nemačka...) promovišu kandidaturu Srbije za članstvo u EU među građanima i donosiocima odluka u dvema zemljama kroz organizovanje događaja u kojima se donosiocima odluka i građanima predstavljaju aktuelne prilike u Srbiji, kroz organizaciju razmene predstavnika lokalnih vlasti, kroz učešće u skupštinskim slušanjima itd.

· formalizacija modaliteta aktivnog učestvovanja OGD u domaćim procesima donošenja odluka koje se odnose na proces pridruživanja EU,

· OGD iz Srbije koje se bave migracijama, ljudskim pravima, siromaštvom i životnom sredinom formalno pristupaju evropskim mrežama i platformama OGD i aktivno učestvuju u njihovom radu i, povratno, aktivno prenose evropske debate u Srbiju.

Kontakt

Mara Živkov, koordinatorka programa

E-mail: mzivkov@fosserbia.org

Naziv programa

Civilno drušvo

Cilj programa

Efektivnije iskorišćenje javnog prostora za izražavanje kritičkih stavova i za informisano angažovanje u odgovoru na aktuelne izazove otvorenom društvu

Očekivani ishodi programskih aktivnosti:

· OGD obezbeđuju veći prostor za javno izražavanje raznovrsnih identiteta i interesa i za intenzivniju interakciju kako bi se povećalo međusobno razumevanje i uspostavila osnova za zajedničke akcije

· NVO se aktivno bave pitanjem izazova tranzicije i pomaganjem "gubitnicima tranzicije" da prevaziđu podozrivost prema promenama i doprinesu svojoj većoj društvenu uključenosti.

Kontakt

Suzana Jovanić, koordinatorka programa

E-mail: sjovanic@fosserbia.org

Naziv programa

"Istok–Istok"

Ciljevi programa

· Prenošenje znanja i iskustava vezanih za evropeizaciju i globalne trendove

· Stabilna regionalna saradnja u regionu Zapadnog Balkana

Očekivani ishodi programskih aktivnosti:

· učešće OGD i lokalnih samouprava u reformskim procesima sa ciljem harmonizacije lokalnih politika sa evropskim standardima i vrednostima,

· OGD iz Srbije, u saradnji sa partnerima iz centralnoevropskih zemalja, članica EU, među građanima i donosiocima odluka u ovim zemljama promovišu kandidaturu Srbije za članstvo u EU kroz organizaciju događaja koji donosiocima odluka i građanima predstavljaju aktuelna zbivanja u Srbiji; kroz razmene predstavnika lokalnih vlasti, kroz učešće u skupštinskim slušanjima, itd.

· OGD sa Zapadnog Balkana zajednički zagovaraju ubrzanje procesa proširenja kod institucija EU,

· jačanje saradnje OGD koja ima za cilj efikasnu regionalnu saradnju, a posebno jačanje saradnje između organizacija građanskog društva iz Srbije i sa Kosova.

Geografska oblast za program "Istok–Istok"

Zemlje Zapadnog Balkana, centralna i istočna Evropa, zemlje bivšeg SSSR; Latinska Amerika, Afrika, jugoistočna Azija.

Ko može da konkuriše za program  "Istok–Istok"?

Mogu konkurisati organi lokalne (samo)uprave, nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) strukovna i profesionalna udruženja i njihove koalicije.

Popunjava se poseban projekatski obrazac East–East: Partnership Beyond Borders programa na engleskom jeziku, koji se elektronskim putem dostavlja koordinatoru programa.

Više detalja o programu "Istok-Istok" možete videti na: http://www.fosserbia.org/programs/program.php?id=139

Kontakt

Radmila Maslovarić, koordinatorka programa

E-mail: rmaslovaric@fosserbia.org

75. Fondacija Prestolonaslednika Aleksandra II za obrazovanje

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Fondacija prestolonaslednika Aleksandra II za obrazovanje

Cilj programa/projekta

 • Program stipendiranja

Fondacija omogućava našim najboljim studentima obrazovanje na prestižnim stranim univerzitetima kako bi, po povratku, postali nosioci razvoja napredne i demokratske Srbije. U protekle dve godine, zahvaljujući velikodušnosti privatnih, obrazovnih ili Vladinih partnera, Fondacija je obezbedila stipendije od preko milion evra za studiranje na vodećim svetskim obrazovnim institucijama.

 • Savetovanje mladih pri izboru studija

Fondacija organizuje radionice za obuku nastavnika srednjih škola u Srbiji. Cilj obuke je da se nastavnici osposobe da pomognu svršenim srednjoškolcima pri izboru odgovarajućih studija na univerzitetima.

 • Veštine za razvoj karijere

Fondacija je osnovala stalne centre za razvoj karijere na četiri najveća univerziteta u Srbiji: u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Centri nude besplatno svoje usluge studentima i naročito posvećuju pažnju razvijanju važnih sposobnosti, kao što su pisanje biografija, traženje posla i razgovor za posao.

Oblast podrške

Obrazovanje (sa posebnim naglaskom na visokoškolski – univerzitetski nivo)

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati državljani Republike Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Informacije o otvorenim konkursima dostupne su javnosti na veb-adresi: www.pafond.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Informacije o otvorenim konkursima dostupne su javnosti na veb-adresi: www.pafond.rs.

Trajanje projekta

Informacije o otvorenim konkursima dostupne su javnosti na veb-adresi: www.pafond.rs.

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Fondacija Prestolonaslednika Aleksandra II za obrazovanje

Kraljevski dvor

11040 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 306 40 10, 306 40 30

Fax: +381 306 40 40

E-mail: edufond@dvor.rs

Web: www.pafond.rs

76. Fond za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Pružanje finansijske podrške razvojnim programima i projektima u sektoru proizvodnje i prerade, poljoprivredne proizvodnje i sektoru usluga

Cilj programa/projekta

Fond za razvoj AP Vojvodine osnovan je 2002. godine sa ciljem podsticanja privrednog razvoja AP Vojvodine dobijenim sredstvima od prodaje društvenih preduzeća sa teritorije AP Vojvodine.

Oblast podrške

Svojim finansijskim sredstvima ovaj fond podržava unapređenje poljoprivredne proizvodnje, povećanje skladišnih kapaciteta, razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, učestvuje u podsticanju regionalnog razvoja i povećanju zaposlenosti u AP Vojvodini.

Geografska oblast

Poslovi počinju i završavaju se u svih 45 opština u Vojvodini.

Ko može da konkuriše?

Informacije o kreditnim linijama nalaze se na veb-adresama: www.rbv.rs i www.vdf.org.rs.

Konkursna procedura i vremenski rok

Kreditni zahtevi se podnose Razvojnoj banci Vojvodine a.d. Novi Sad.

Informacije o kreditnim linijama nalaze se na veb-adresama: www.rbv.rs i www.vdf.org.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Plasiranje sredstava Fond zasniva na modelu kreditnih zahteva.

1. Dugoročno kreditiranje razvojnih programa u oblasti poljoprivrede individualnih poljoprivrednih gazdinstava; krediti se odobravaju u iznosu od 200.000,00 do 10.000.000,00 dinara.

2. Kratkoročno kreditiranje predfinansiranja realizacije projekata u okviru instrumenata predpristupne pomoći Evropske unije–IPA, sa ciljem obezbeđenja finansijske podrške radi povećanja efikasnosti realizacije projekata odobrenih u okviru IPA programa; krediti se odobravaju u iznosu od 15% ukupnog budžeta projekta podnosioca kreditnog zahteva

3. Kredit za dugoročno finansiranje podsticaja investicija izvozno orijentisane proizvodnje.

- Strogo utvrđena procedura Fonda

- Krediti za poljoprivredu su na pet godina, a za IPA projekte jedna godina.

Trajanje projekta

Informacije o kreditnim linijama nalaze se na veb-adresama: www.rbv.rs i www.vdf.org.rs

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

U skladu sa Sporazumom o strateškom partnerstvu između Fonda za razvoj AP Vojvodine i Razvojne banke Vojvodine a.d. Novi Sad, Fond za razvoj AP Vojvodine u 2011. godini učestvuje u realizaciji četriri kreditne linije Razvojne banke Vojvodine, koje obuhvataju sledeće oblasti finansiranja:

1. kratkoročno kreditiranje podsticaja izvoza,

2. dugoročno kreditiranje razvojnih projekata pravnih lica i preduzetnika,

3. dugoročno kreditiranje izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta u oblasti poljoprivredno-prehrambene proizvodnje,

4. dugoročno kreditiranje nosilaca registrovanih poljoprivrednih gazdinstava za kupovinu zemljišta radi ukrupnjavanja poseda.

Kontakt

Petar Nešković, pomoćnik direktora Fonda za razvoj AP Vojvodine

Tel: +381 21 4830-653

E-mail: petar.neskovic@vdf.org.rs

http://www.vdf.org.rs/Default.aspx?action=contact

77. Fond za razvoj Republike Srbije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

 1. Krediti za privredna društva

· Kratkoročni krediti

· Investicioni krediti

· Krediti za trajna obrtna sredstva

2. Krediti za podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja

· krediti za podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja – pravna lica

· krediti za podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja – preduzetnici

3. Program Vlade za kreditnu podršku privredi i građanima

 1. Krediti za preduzetnike

· krediti za razvoj preduzetništva

 1. Dinarske garancije

· dinarske garancije za pravna lica

· dinarske garancije za preduzetnike

 1. Krediti za početnike

· kreditna podrška za početnike – pravna lica

· kreditna podrška za početnike – preduzetnici

7. Krediti za stare zanate

· krediti za stare umetničke zanate

Cilj programa/projekta

Stvaranje uslova za podsticanje privrednog i regionalnog razvoja, za reorganizaciju preduzeća i za razvoj tržišta kapitala

Oblast podrške

Fond za razvoj Republike Srbije će usmeriti svoju aktivnost na ostvarenje sledećih ciljeva:

 • podsticanje privrednog razvoja;
 • podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja;
 • unapređenje konkurentnosti domaće privrede;
 • podsticanje razvoja proizvodnog zanatstva  i uslužnih delatnosti;
 • podsticanje zapošljavanja
 • podsticanje razvoja tržišta kapitala

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaće investitori na području Republike Srbije. Napominjemo da različita lica (pravna i fizička) mogu konkurisati u odnosu na vrstu programa, te skrećemo pažnju da se pažljivo prouči svaki pojedinačni konkurs. Sugerišemo redovno praćenje informacija na sajtu Fonda za razvoj, www.fondzarazvoj.gov.rs

Konkursne procedure i vremenski rok

 • Detaljna uputstva za pripremu zahteva i dokumentacije mogu se naći na internet sajtu Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs, a za dodatne informacije i stručnu pomoć na usluzi klijentima je stručna služba Fonda.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavise od vrste programa

Trajanje projekta

Zavisi od vrste programa

Ograničenja

Detaljnije informacije o vrstama ograničenja proveriti u tekstu uputstva za svaki pojedinačni program.

Posebni zahtevi

Kamatne stope, rokovi otplate, instrumenti obezbeđenja kredita, te drugi posebni zahtevi su različiti po programima. Proveriti uputstva za pripremu dokumentacije svakog programa.

Kontakt

Fond za razvoj Republike Srbije
Bulevar Nemanjića 14a,
18000 Niš,

Srbija
Tel/Fax: +381 18 41 50 199, 41 50 200

E-mail: office@fondzarazvoj.rs

Web: www.fondzarazvoj.gov.rs

78. Fond za zaštitu životne sredine

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Dodela sredstava Fonda za zaštitu životne sredine

Cilj programa/projekta i oblast podrške

Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije za 2011. godinu.

Geografska oblast

Teritorija Republike Srbije

Ko može da konkuriše?

Na konkurs se mogu prijaviti operateri postrojenja za ponovno iskorišćavanje, odnosno tretman otpada koji imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, odnosno potvrdu о ispunjenosti uslova za dobijanje dozvole izdatu od strane nadležnog organa i kolektivni operateri za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je otvoren do 31.12.2011. godine.[13]

Prijave se podnose na obrascu "Prijava za dodelu podsticajnih sredstava" u pisanoj i elektronskoj formi. Prijave u pisanoj formu sa pratećom dokumentacijom se dostavljaju na adresu: Fond za zaštitu životne sredine, Nemanjina 22–26, Beograd, sa naznakom "Prijava na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava". Prijave u elektronskoj formi sa se dostavljaju na adresu: podsticajnasredstva@sepf.gov.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Videti na internet stranici: http://www.sepf.gov.rs/dokumenti/prva/KonkursPodsticajnaSredstva2011.pdf.

Podsticajna sredstva su bespovratna.

Trajanje projekta

Videti na internet stranici: http://www.sepf.gov.rs/dokumenti/prva/KonkursPodsticajnaSredstva2011.pdf.

Ograničenja

Videti na internet stranici: http://www.sepf.gov.rs/dokumenti/prva/KonkursPodsticajnaSredstva2011.pdf.

Posebni zahtevi

Videti na internet stranici: http://www.sepf.gov.rs/dokumenti/prva/KonkursPodsticajnaSredstva2011.pdf.

Kontakt

Nikola Orlović

Fond za zaštitu životne sredine

Dr Ivana Ribara br. 91

11070 Novi Beograd, Srbija

Tel: +381 11 21 69 368; 22 77 442

E-mail: nikola.orlovic@sepf.gov.rs

Web: www.sepf.gov.rs

[13] Rok za konkurse je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja na veb-adresi: : www.sepf.gov.rs

79. Garancijski fond Autonomne pokrajine Vojvodine

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

- Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije 

- Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

- Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju START-UP programa radno neaktivnih žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine

- Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke opreme preduzetnicama i ženama osnivačima malih preduzeća koje delatnost obavljaju manje od tri godine sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine

- Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu nove opreme poreklom iz Republike Italije

Programi u najavi

- Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita za unapređenje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije

- Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke opreme preduzetnicima i osnivačima malih i srednjih preduzeća koja posluju više od tri godine

- Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje mikrokredita namenjenih preduzetnicima

(Proveriti na sajtu Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine koji su konkursi u toku i da li ima novootvornih konkursa.)

Cilj programa/projekta

Podsticanje razvoja i poslovanja malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i individualnih poljoprivrednih proizvođača na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Oblast podrške

Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine će usmeriti svoju aktivnost na ostvarenje sledećih ciljeva:

- porast zaposlenosti i povećanja životnog standarda,

- porast izvoza i unapređenje konkurentnosti privrednih subjekata na domaćem i međunarodnom tržištu,

- dinamični i uravnoteženi regionalni razvoj AP Vojvodine,

- promena strukture privrednih subjekata odobravanjem garancija za kredite kojima banke finansiraju osnivanje i početak rada, kao i razvoj privrednih subjekata, čiji su osnivači žene i mladi starosti do 35 godina,

- održiva integracija izbeglih, prognanih i raseljenih lica koja borave na teritoriji AP Vojvodine,

- smanjenje visine nivoa efektivne kamatne stope na kredite.

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Pravo da konkuriše za odobravanje garancija u Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine imaju:

 • mala i srednja preduzeća,
 • privatni preduzetnici,
 • individualni poljoprivredni proizvođači.

Različita lica mogu konkurisati na različite vrste programa, te skrećemo pažnju da se pažljivo prouči svaki pojedinačni konkurs.

Konkursne procedure i vremenski rok

Zahtevi za izdavanje garancija za obezbeđenje kredita mogu se podneti do navedenog roka u konkursu ili do iskorišćenja garancijskog potencijala.

Konkursna dokumentacija može se podići u prostorijama Fonda ili preuzeti sa veb-sajta Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Garancijskom fondu APV u Novom Sadu, Hajduk Veljkova 11, 6. sprat, na telefon +381 21 48 93 700 ili e-mailom: office@garfondapv.org.rs.

 • Prijava za učešće na konkurs sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično ili preporučenom poštom Garancijskom fondu AP Vojvodine (Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, ako drugačije nije navedno u tekstu konkursa).
 • Nekompletni i neblagovremeni zahtevi za dodelu garancija se ne uzimaju u razmatranje.
 • Pozitivno ocenjeni programi predlažu se za prihvatanje Komisiji za dodelu garancija i Upravnom odboru.
 • Upravni odbor donosi konačnu odluku o odobravanju garancije.
 • Podnosilac zahteva dobija obaveštenje o odluci i dokumentaciji koju treba da kompletira i dostavi radi zaključivanja ugovora o garanciji.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Oni zavise od vrste programa:

1. program za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije – minimalni iznos kredita od  5.000 evra, a maksimalni do 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti,

2. program za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta – maksimalni iznos do 7.000.000,00 dinara, sa valutnom klauzulom i za kupovinu do 10 hektara poljoprivrednog zemljišta,

3. program za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju START UP programa radno neaktivnih žena na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine – maksimalni iznos kredita do 1.000.000 dinara indeksirano u evrima,

4. program za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke opreme preduzetnicama i ženama osnovačima malih preduzeća koje delatnost obavljaju manje od tri godine sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine – maksimalni iznos kredita do 2.000.000 dinara indeksirano u evrima,

5. program za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu nove opreme poreklom iz Republike Italije – minimalni iznos kredita od 50.000 evra, a maksimalno do 150.000 evra.

                                          

Trajanje projekta

Trajanje zavisi od vrste konkursa – do navedenog roka u konkursu ili do iskorišćenja garancijskog potencijala.

Ograničenja

U 2011. godini Fond je izdavao garancije u ukupnom nominalnom iznosu najviše do 20.000.000 dinara, koji uključuje glavnicu i srazmerni deo ugovorene kamate, prema pojedinačnom privrednom subjektu.

Detaljnije informacije o vrstama ograničenja proveriti u tekstu konkursa za svaki pojedinačni program.

Posebni zahtevi

Kamatne stope, rokovi otplate, instrumenti obezbeđenja za obaveze po izdatoj garanciji i drugi posebni zahtevi su različiti po programima.

Kontakt

Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine
Hajduk Veljkova 11, 6. sprat,

21000 Novi Sad, Srbija

Tel/Fax:+381 21 48 93 700,

E-mail: office@garfondapv.org.rs

Web: www.garfondapv.org.rs

80. Grad Beograd – Gradska uprava grada Beograda Agencija za evropske integraciju i saradnju sa udruženjima

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Poziv za dostavljanje prijava za finansiranje projekata udruženja

Cilj programa/projekta

Finansiranje projekata koji su usmereni ka jačanju i unapređenju kapaciteta, kao i odgovornosti udruženja na teritoriji grada Beograda

Oblast podrške

- Doprinos povećanom učešću organizacija civilnog društva u oblikovanju, sprovođenju i praćenju javnih politika;

- Uspostavnjalje i unapređenje partnerstava između organizacija civilnog društva, institucija, organa lokalne samouprave i poslovnog sektora, a posebno u cilju izgradnje građanskog društva zasnovanog na vladavini prava, društvenoj solidarnosti i poštovanju različitosti;

- Doprinos procesu pristupanja EU i afirmaciji evropskih vrednosti;

- Osposobljavanje organizacija civilnog društva za aktivizam na lokalnom nivou u procesu integracije Republike Srbije u EU;

- Doprinos razvoju participativne demokratije i učešću građana u odlučivanju na lokalnom nivou;

- Poboljšanje kvaliteta života građana, posebno marginalizovanih i diskriminisanih grupa kroz rad na unapređenju zaštite ljudskih i manjinskih prava;

- Kreiranje društvenog ambijenta koji je podsticajan za civilno društvo.

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Udruženja registrovana na teritoriji grada Beograda

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni konkurs se raspisuje u tekućoj budžetskoj godini, a projekti se realizuju do 31.12. tekuće godine.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nisu eksplicitno navedeni u javnom pozivu

Trajanje projekta

Do 12 meseci

Ograničenja

Naznačena u raspisu konkursa

Posebni zahtevi

Prijava sa pratećom dokumentacijom se podnosi putem kurira ili lično (isključivo na Pisarnici Gradske uprave, Masarikova 5/XV, kancelarija 1505) ili poštom. U oba slučaja, u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:

Na prednjoj strani:

Gradska uprava grada Beograda

Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima

Kraljice Marije 1/XIX, Beograd

Komisiji za izbor projekata koji su usmereni ka jačanju kapaciteta udruženja

NE OTVARATI

Na zadnjoj strani:

Naziv i adresa podnosioca prijave

Koverat treba da sadrži formular za prijavu (original, 2 kopije i elektronsku formu na CD-u) sa pratećom dokumentacijom naznačenom u tački 5. Uputstva

Neblagovremene, nepotpune i prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati

Kontakt

Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima

Kraljice Marije 1/XIX

11000 Beograd, Srbija

Danko Runić, direktor, +381 11 7157-361

 Goran Šehović, zamenik, +381 11 7157-361

E-mail: agencija.eu@beograd.gov.rs

81. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za dečju zaštitu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za finansiranje projekata udruženja  iz oblasti dečje zaštite

Cilj programa/projekta

Saradnja sa udruženjima u realizaciji projekata iz oblasti dečje zaštite, koji ponuđenim programima predstavljaju inovacije i/ili unapređenje postojećih programa u sistemu dečje zaštite i predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Oblast podrške

 • Zaštita dece i unapređenje vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom
 • Oblast zaštite siromašne, marginalizovane i dece bez roditeljskog staranja
 • Oblast zaštite dece žrtava nasilja

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Mogu da konkurišu sva udruženja registrovana u Beogradu najmanje dve godine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se objavljuje početkom godine za tekuću budžetsku godinu. Informacija o raspisivanju Konkursa i tekst Konkursa sa aplikativnom formom, kao i rezultati Konkursa objavljuju se na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs i u štampanim medijima.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije naveden u raspisu javnog konkursa.

Trajanje projekta

Realizacija aktivnosti obuhvaćenih projektima mora se završiti do kraja tekuće godine.

Ograničenja

Udruženja moraju biti registrovana u Beogradu najmanje dve godine i imati delatnost na području grada Beograda. Ostala eventualna ograničenja su data u raspisu Konkursa.

Posebni zahtevi

Da bi projekti učesnika Konkursa bili uzeti u razmatranje, neophodno je da ispune sledeće uslove:

 • da sadrže traženu dokumentaciju propisanu Konkursom, potpisanu i overenu;
 • da je projekat nedvosmisleno usmeren na zaštitu dece i unapređenje vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom u delu koji nije obuhvaćen obaveznim osnovama programa vaspitno-obrazovnog rada.

Kontakt

Sekretarijat za dečju zaštitu

Masarikova 5/VII

11000  Beograd, Srbija

Tel: +381 113061-330

Web:  www.beograd.rs

Agencija za evropske integracioje i saradnju sa udruženjima

 Masarikova 5, XIII/1301

11000  Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3061-530;

Fax: +381 113061-608

E-mail: agencija.eu@beograd.gov.rs

82. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za kulturu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Predmet godišnjeg konkursa Sekretarijata za kulturu su predlozi programa u oblasti zaštite kulturnih dobara, bibliotekarstva, kulturno-obrazovne delatnosti, scenskog, muzičkog, muzičko-scenskog i vizuelnog stvaralaštva.

Cilj programa/projekta

Saradnja sa organizacijama civilnog društva po pitanju kulture, ali ne i izdavaštva i filmske umetnosti

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Poziv je upućen ustanovama kulture, umetničkim asocijacijama, umetnicima, organizatorima i autorima projekata u oblasti kulture na teritoriji grada Beograda

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se objavljuje krajem godine za narednu budžetsku godinu. Informacija o raspisivanju Konkursa i tekst Konkursa sa aplikativnom formom, kao i rezultati Konkursa objavljuju se na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs i u štampanim medijima.

Sekretarijat za kulturu se obavezuje da o rezultatima konkursa obavesti podnosioca predloga u roku od 30 dana od dana usvajanja programa.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Organizacije mogu da konkurišu za ukupan iznos ili za deo sredstava koji im nedostaje

Trajanje projekta

Do 12 meseci

Ograničenja

Organizacije moraju biti registrovane u Beogradu i imati delatnost na području grada Beograda. Ostala eventualna ograničenja su data u raspisu Konkursa.

Posebni zahtevi

Predlog programa ustanova i umetničkih asocijacija u oblasti kulture, uz popunjen obrazac, mora da obuhvati:
- detaljan opis sadržaja programa po programskim celinama ustanove;
- učesnike i organizatore programa;
- dinamiku realizacije pojedinačnih programa;
- detaljan finansijski plan poslovanja (prihode i rashode);
- detaljnu specifikaciju programskih troškova za predložene programe (po ekonomskim klasifikacijama);
- plan prioriteta tekućih popravki i održavanja, izgradnje i kapitalnog održavanja zgrada i građevinskih objekata, nabavke mašina i opreme (po ekonomskim klasifikacijama).
Sekretarijat za kulturu dostaviće ustanovama i umetničkim asocijacijama tekst posebnog obrasca.

Predlagači pojedinačih programa i projekata, predloge dostavljaju na propisanom obrascu koji se može preuzeti u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Trg Nikole Pašića 6, na prijavnici, radnim danima od 10 do 15 časova. Obrazac se može preuzeti i sa zvaničnog internet-sajta Skupštine grada Beograda: www.beograd.rs

Kontakt

Predlog programa u pet primerka (po mogućstvu i u elektronskom obliku) dostaviti na adresu: Grad Beograd – Gradska uprava

Sekretarijat za kulturu

Trg Nikole Pašića 6

11000 Beograd, Srbija

Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima

Masarikova 5, XIII/1301,

11000  Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3061 530

Fax: +381 113061 608

E-mail: agencija.eu@beograd.gov.rs

83. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za privredu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Subvencije za unapređenje proizvodnje  i proširenje kapaciteta

Cilj programa/projekta

Cilj finansiranja privrednih subjekata za unapređenje proizvodnje i proširenje kapaciteta sa teritorije grada Beograda jeste razvoj sektora MSPP i ostalih privrednih subjekta, razvoj preduzetničke aktivnosti, što doprinosi privrednom razvoju uopšte i stvaranju povoljne klime za privlačenje investicija, zatim rast broja privrednih subjekata, povećanje zaposlenosti, povećanje konkurentske sposobnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i uključivanje u međunarodne tržišne tokove.

Posebni ciljevi finansiranja jesu: unapređenje poslovnog procesa kroz uvođenje novih proizvodnih ili poboljšanje postojećih poslovnih linija, pokretanje novih preduzetničkih aktivnosti, otvaranje mogućnosti za modernizaciju i proširenje proizvodno orijentisanih delatnosti, očuvanje postojećih i stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mesta.

Oblast podrške

Sprovođenje projekata ekonomskog razvoja Grada i staranje o unapređenju opšteg okvira za privređivanje i zapošljavanje, kao i za ravnomerniji razvoj Grada.

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Mali i srednji privredni subjekti koji se bave proizvodnom delatnošću, sa sedištem registrovanim na teritoriji grada Beograda, koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom.

Konkursna procedura i vremenski rok

Uslovi konkursa će se odrediti Uputstvom za podnošenje prijava. Objavljivanje konkursa se očekuje u periodu februar–mart 2012. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Sredstva će se opredeliti Odlukom o budžetu grada Beograda za 2012. i Finansijskim planom Sekretarijata za privredu za 2012. godinu.

Trajanje projekta

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2012.godini na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs.

Ograničenja

Konkurs se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o kontroli državne pomoći( "Službeni glasnik RS" br. 51/09) i Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći ("Službeni glasnik RS" br.13/10).

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2012.godini na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs.

Posebni zahtevi

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2012.godini na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs.

Kontakt

Gradska uprava grada Beograda

Sekretarijat za privredu

Kraljice Marije br. 1/XVII

11000 Beograd, Srbija

E-mail: privreda@beograd.gov.rs

Web: www.beograd.rs

Naziv programa

Subvencije za uvođenje i održavanje međunarodnih standarda

Cilj programa/projekta

Subvencionisanje sertifikacije i resertifikacije sistema upravljanja kvalitetom, testiranje, sertifikacija i resertifikacija proizvoda u privrednim subjektima na teritoriji grada Beograda, koja se vrši radi razvoja sektora MSP, efektivnijeg i efikasnijeg rada i internacionalizacija malih i srednjih privrednih subjekata, podizanje, konkurentnosti MSPP na domaćem i stranom tržištu, proširenje proizvodnih kapaciteta, efikasnije uvođenje novih tehnologija i proizvoda i stvaranja povoljnog poslovnog okruženja, očuvanje postojećih radnih mesta i stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mesta.

Oblast podrške

Sprovođenje projekata ekonomskog razvoja Grada i staranje o unapređenju opšteg okvira za privređivanje i zapošljavanje, kao i za ravnomerniji razvoj Grada.

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Mali i srednji privredni subjekti sa sedištem registrovanim na teritoriji grada Beograda koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom.

Konkursna procedura i vremenski rok

Uslovi konkursa će se odrediti Uputstvom za podnošenje prijava. Objavljivanje konkursa se očekuje u periodu februar–mart 2012. godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Sredstva će se opredeliti Odlukom o budžetu grada Beograda za 2012. i Finansijskim planom Sekretarijata za privredu za 2012. godinu

Trajanje projekta

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2012.godini na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs.

Ograničenja

Konkurs se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o kontroli državne pomoći ( "Službeni glasnik RS" br. 51/09) i Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći ("Službeni glasnik RS" br.13/10).

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2012.godini na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs.

Posebni zahtevi

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2012.godini na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs.

Kontakt:

Gradska uprava grada Beograda

Sekretarijat za privredu

Kraljice Marije br. 1/XVII

11000 Beograd, Srbija

E-mail: privreda@beograd.gov.rs

Web: www.beograd.rs

                                        

Naziv programa

Dodela podsticajnih sredstava za sufinansiranje reprezentativnih izložbi iz oblasti poljoprivrede

Cilj programa/projekta

Osnovni ciljevi organizovanja izložbi iz oblasti poljoprivrede jesu:

- afirmacija poljoprivredne proizvodnje,

- podrška ekonomskom razvoju seoskih područja na teritoriji grada Beograda,

- jačanje razvoja preduzetničke svesti.

Oblast podrške

Poslovi koji se odnose na podsticanje i pomaganje razvoja poljoprivrede.

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Neprofitne organizacije odnosno institucije, kao i privredna društva i ustanove čija je pretežna delatnost poljoprivreda, koje ispunjavaju uslove utvrđene konkursom.

Konkursna procedura i vremenski rok

Utvrđeni će biti Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike na teritoriji grada Beograda za 2012. godinu, koji usvaja Gradsko veće.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Sredstva će se opredeliti Odlukom o budžetu grada Beograda za 2012. i  Finansijskim planom prihoda i rashoda Sekretarijata za privredu za 2012. godinu

Trajanje projekta

Drugi i treći kvartal 2012, a najkasnije do 15.novembra 2012. godine.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2012.godini na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs.

Ograničenja

Utvrdiće se Konkursom o sufinansiranju reprezentativnih izložbi u oblasti poljoprivrede na teritoriji grada Beograda za 2012. godinu.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2012.godini na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs.

Posebni zahtevi

Utvrdiće se Konkursom o sufinansiranju reprezentativnih izložbi u oblasti poljoprivrede na teritoriji grada Beograda za 2012. godinu.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2012.godini na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs.

Kontakt:

Gradska uprava grada Beograda

Sekretarijat za privredu

Kraljice Marije br. 1/XVII

11000 Beograd, Srbija

E-mail: privreda@beograd.gov.rs

Web: www.beograd.rs

Naziv programa

Dodela podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva i povrtarstva na teritoriji grada Beograda za 2012. godinu

Cilj programa/projekta

Osnovni cilj dodele podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva i povrtarstva jeste podsticanje intenzivne i tehnološki napredne proizvodnje voća i povrća.

Oblast podrške

Poslovi koji se odnose na podsticanje i pomaganje razvoja poljoprivrede.

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Mogu da konkurišu fizička lica-nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Beograd, koji imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, i ispunjavaju uslove utvrđene konkursom.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna procedura i ostali uslovi će se utvrditi Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike na teritoriji grada Beograda za 2012. godinu, koji usvaja Gradsko veće.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Sredstva će se opredeliti Odlukom o budžetu grada Beograda za 2012. i Finansijskim planom prihoda i rashoda Sekretarijata za privredu za 2012. godinu

Trajanje projekta

Tokom 2012, a najkasnije do 15.novembra 2012. godine.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2012.godini na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs.

Ograničenja

Utvrdiće se Konkursom o dodeli podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva i povrtarstva na teritoriji grada Beograda za 2012. godinu.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2012.godini na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs.

Posebni zahtevi

Utvrdiće se Konkursom o dodeli podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva i povrtarstva na teritoriji grada Beograda za 2012. godinu.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2012.godini na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs.

Kontakt:

Gradska uprava grada Beograda

Sekretarijat za privredu

Kraljice Marije br. 1/XVII

11000 Beograd, Srbija

E-mail: privreda@beograd.gov.rs

Web: www.beograd.rs

Naziv programa

Dodela podsticajnih sredstava u oblasti stočarstva na teritoriji grada Beograda za 2012. godinu

Cilj programa/projekta

Osnovni ciljevi dodele podsticajnih sredstava u oblasti stočarstva jesu:

- unapređenje govedarske proizvodnje na teritoriji grada Beograda,

- povećanje proizvodnje kravljeg mleka i

- bolja snabdevenost tržišta grada mlekom i mlečnim proizvodima.

Oblast podrške

Poslovi koji se odnose na podsticanje i pomaganje razvoja poljoprivrede.

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Fizička lica-nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Beograda, koji imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, i ispunjavaju uslove utvrđene konkursom.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna procedura i vremenski rok će se utvrditi Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike na teritoriji grada Beograda za 2012. godinu, koji usvaja Gradsko veće.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Sredstva će se opredeliti Odlukom o budžetu grada Beograda za 2012. i Finansijskim planom prihoda i rashoda Sekretarijata za privredu za 2012. godinu

Trajanje projekta

Drugi i treći kvartal 2012, a najkasnije do 15.novembra 2012. godine.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2012.godini na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs.

Ograničenja

Utvrdiće se Konkursom o dodeli podsticajnih sredstava u oblasti stočarstva na teritoriji grada Beograda za 2012. godinu.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2012.godini na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs.

Posebni zahtevi

Utvrdiće se Konkursom o dodeli podsticajnih sredstava u oblasti stočarstva na teritoriji grada Beograda za 2012. godinu.

Sredstva će se opredeliti Odlukom o budžetu grada Beograda za 2012. i finansijskim planom prihoda i rashoda Sekretarijata za privredu za 2012. godinu

Kontakt:

Gradska uprava grada Beograda

Sekretarijat za privredu

Kraljice Marije br. 1/XVII

Beograd, Srbija

E-mail: privreda@beograd.gov.rs

Web: www.beograd.rs

Naziv programa

Subvencije za proširenje kapaciteta seoskog turističkog domaćinstva na teritoriji grada Beograda

Cilj programa/projekta

Sredstva se dodeljuju za unapređenje postojećih kapaciteta kupovinom opreme, inventara ili njihovih pojedinih delova radi obogaćivanja turističko-ugostiteljske ponude, formiranja turističke ponude/programa za organizovane posete turista, poboljšanja pratećih sadržaja koji neguju tradiciju seoskog gazdinstva.

Oblast podrške

U skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći( "Službeni glasnik RS" br. 51/09) i Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći ("Službeni glasnik RS" br.13/10), sredstva predložena za realizaciju bi se utrošila kao regionalna investiciona i operativna državna pomoć za male i srednje privredne subjekte radi razvoja i unapređenja turističko-ugostiteljske ponude seoskih etno-domaćinstava na teritoriji grada Beograda

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove mogu ostvariti pravo na dodelu subvencije, i to preduzetnici, mala i srednja pravna lica registrovana na teritoriji grada Beograda koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom.

Konkursna procedura i vremenski rok

Sekretarijat za privredu planira da u martu 2012. godine raspiše Javni poziv za dodelu subvencija malim (malo preduzeće i preduzetnik) i srednjim privrednim subjektima, koji se bave ugostiteljskom delatnošću, sa sedištem na teritoriji grada Beograda. Očekuje se realizacija projekata do decembra 2012. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Sredstva će se opredeliti Odlukom o budžetu grada Beograda za 2012. i  Finansijskim planom prihoda i rashoda Sekretarijata za privredu za 2012. godinu

Trajanje projekta

Očekuje se realizacija projekata do decembra 2012. godine.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2012.godini na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs.

Ograničenja

Finansijska sredstva – subvencije mogu se dodeliti samo za opravdane troškove:

troškovi koji su direktno vezani za kupovinu jednog ili više osnovnih sredstava, pod kojima se podrazumeva kupoprodajna, odnosno nabavna cena osnovnih sredstava uvećana za PDV. Specifikacija troškova koji će se finansirati kao opravdani troškovi biće bliže određena konkursnom dokumentacijom.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2012.godini na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs.

Posebni zahtevi

Posebni uslovi konkursa biće određeni konkursnom dokumentacijom.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa u 2012.godini na sajtu grada Beograda: www.beograd.rs.

Kontakt

Gradska uprava grada Beograda

Sekretarijat za privredu

Kraljice Marije br. 1/XVII

Beograd, Srbija

E-mail: privreda@beograd.gov.rs

Web: www.beograd.rs

84. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz oblasti socijalne i boračko-invalidske zaštite

Cilj programa/projekta

Saradnja sa organizacijama civilnog društva iz domena socijalnih inovacija

Oblast podrške:

 • Oblast zaštite lica sa invaliditetom
 • Oblast zaštite lica sa smetnjama u razvoju
 • Oblast zaštite siromašnih, marginalizovanih osoba
 • Oblast zaštite žrtava nasilja
 • Oblast zaštite starijih lica

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Mogu da konkurišu sva udruženja registrovana u Beogradu koja imaju statutarno pravo za ovu resornu oblast.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se objavljuje krajem godine za narednu budzetsku godinu. Informacija o raspisivanju Konkursa i tekst Konkursa sa aplikativnom formom, kao i rezultati Konkursa objavljuju se na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs  i u štampanim medijima.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Organizacije mogu da konkurišu za ukupan iznos ili za deo sredstava koji im nedostaje, a koji ne prelazi iznos od 400.000 dinara, uz obaveznu izjavu da nisu dobili sredstva od drugog donatora u ukupnom traženom iznosu za projekat ili deo nedostajućih sredstava za koji konkurišu.

Trajanje projekta

Od 4 – 12 meseci

Ograničenja

OCD moraju biti registrovane u Beogradu najmanje tri godine i imati delatnost na području grada Beograda. Ostala eventualna ograničenja su data u raspisu Konkursa.

Posebni zahtevi

Da bi projekti učesnika Konkursa bili uzeti u razmatranje, neophodno je da ispune sledeće uslove:

 • da sadrže traženu dokumentaciju propisanu Konkursom, potpisanu i overenu;
 • da je projekat nedvosmisleno usmeren na zaštitu posebno rizičnih i marginalizovanih socijalnih grupa na području Beograda, a koje do sada nisu obuhvaćene (u potpunosti ili delimično) sistemom socijalne zaštite – stara, invalidna i lica sa smetnjama u razvoju, siromašna, marginalizovana i deca bez roditeljskog staranja, žrtve nasilja i deca sa poremećajima u društvenom ponašanju.

Kontakt

Sekretarijat za socijalnu  zaštitu

Tiršova 1A

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 2644 256

Fax: +381 11 2646 238

Web: www.beograd.rs

Agencija za evropske integracioje i saradnju sa udruženjima

Masarikova 5, XIII/1301

11000  Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3061 530

Fax: +381 113061 608

E-mail: agencija.eu@beograd.gov.rs

85. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat sport i omladinu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Predlog programa i projekata u oblasti rekreacije

Cilj programa/projekta

Predlozi programa i projekata koji su predmet ovog javnog poziva odnose se na organizaciju i sprovođenje :
1. sportsko-rekreativnih takmičenja,
2. sportsko-rekreativnih programa,
3. sportsko-rekreativnih takmičenja Beograda (SPRET), od opštinskog do gradskog nivoa.

Oblast podrške

Rekreacija

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Poziv se upućuje sledećim predlagačima:
- beogradskim sportskim centrima, javnim preduzećima, ustanovama i drugim privrednim društvima registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
- beogradskim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima na teritoriji Beograda registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti sporta.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se objavljuje krajem godine za narednu budzetsku godinu. Informacija o raspisivanju Konkursa i tekst Konkursa sa aplikativnom formom, kao i rezultati Konkursa objavljuju se na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs i u štampanim medijima.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Organizacije mogu da konkurišu za ukupan iznos ili za deo sredstava koji im nedostaje

Trajanje projekta

Do 12 meseci

Ograničenja

Eventualna ograničenja su data u raspisu Konkursa.

Posebni zahtevi

Predlog programa ustanova i umetničkih asocijacija u oblasti kulture, uz popunjen obrazac, mora da obuhvati:
- detaljan opis sadržaja programa po programskim celinama ustanove;
- učesnike i organizatore programa;
- dinamiku realizacije pojedinačnih programa;
- detaljan finansijski plan poslovanja (prihode i rashode);
- detaljnu specifikaciju programskih troškova za predložene programe (po ekonomskim klasifikacijama);
- plan prioriteta tekućih popravki i održavanja, izgradnje i kapitalnog održavanja zgrada i građevinskih objekata, nabavke mašina i opreme (po ekonomskim klasifikacijama).
Sekretarijat za kulturu dostaviće ustanovama i umetničkim asocijacijama tekst posebnog obrasca.

Predlog programa se dostavlja u dva primerka, u štampanoj formi (obavezno i u elektronskoj formi), na adresu: Sekretarijat za sport i omladinu, PISARNICA, Beograd, 27. marta 43-45, sa naznakom programa ili projekta u oblasti rekreacije

Kontakt

Uputstvo sa uslovima koje predlagač treba da ispuni za organizovanje programa i obrazac koji je sastavni deo predloga programa mogu se preuzeti u Sekretarijatu za sport i omladinu, Beograd, Masarikova 5 (petnaesti sprat), radnim danima ili sa zvaničnog intrenet sajta Skupštine grada Beograda: www.beograd.rs

Naziv programa

Predlog programa za letnji raspust koji su namenjeni učenicima osnovnih i srednjih škola

Cilj programa/projekta

Sekretarijat za sport i omladinu sufinansiraće programe za učenike osnovnih i srednjih škola za vreme letnjeg školskog raspusta. Programi su besplatni i treba da omoguće sportsko-rekreativne aktivnosti učenicima osnovnih i srednjih škola.

Oblast podrške

Predlozi programa i projekata koji su predmet ovog javnog poziva podeljni su u dve celine:
1. programi sportsko-rekreativnih aktivnosti (sportovi na vodi, sportsko-rekreativni kampovi, sportsko-rekreativni programi na otvorenom i drugo);
2. programi od interesa za mlade (male škole – kursevi iz različitih oblasti kojima se stiču osnovna saznanja potrebna za kreativno i osmišljeno slobodno vreme).

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Poziv se upućuje sledećim predlagačima:
(za programe navedene u celini 1)
- sportskim centrima, javnim preduzećima, ustanovama i drugim privrednim društvima na teritoriji grada Beograda registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
- sportskim organizacijama, udruženjima i savezima na teritoriji grada Beograda;
(za programe navedene u celini 2)
- organizacijama, udruženjima, privrednim društvima i ustanovama na teritoriji Beograda.

Predlagači pojedinačnih programa mogu preuzeti uputstvo sa propisanim uslovima koje treba da ispune za organizovanje programa, kao i obrazac koji je sastavni deo predloga programa.

Konkursna procedura i vremenski rok

Uputstvo koje sadrži propisane uslove koje predlagač treba da ispuni za organizovanje programa, kao i obrazac, koji je sastavni deo predloga programa, mogu se preuzeti u Sekretarijatu za sport i omladinu, radnim danima od 10 – 12 časova ili ih možete preuzeti kao Word fajl, ako kliknete na link na sajtu grada Beograda www.beograd.rs

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Određuje se u okviru svakog konkursa, s obzirom da su Konkursi namenjeni različitim kategorijama korisnika.

Trajanje projekta

Za vreme trajanja letnjeg raspusta

Ograničenja

Eventualna ograničenja su data u raspisu Konkursa

Posebni zahtevi

Utvrđeni su uslovima pojedinačnog konkursa i zavise od vrste programa.


Kontakt

Predlog programa dostaviti na propisanom obrascu sa potrebnom dokumentacijom iz uputstva u dva primerka u štampanoj formi, obavezno i u elektronskoj formi na adresu: Sekretarijat za sport i omladinu, Pisarnica / XVI, Beograd, Masarikova 5 / XV, sa naznakom celine A ili B.

Naziv programa

Predlog programa i projekata u oblasti omladinske politike

Cilj programa/projekta

Predmet godišnjeg konkursa Sekretarijata za sport i omladinu su programi sa multidisciplinarnim programskim sadržajima kroz različite oblike rada: radionice, male škole sportskih veština, smotre, manifestacije, programe izviđačkih odreda čijom realizacijom se stvaraju uslovi da mladi steknu neophodna osnovna saznanja i osmišljeno provode slobodno vreme, čime se otvaraju mogućnosti mladima za sticanje navika korisnih za život.


Oblast podrške

Programske aktivnosti od interesa za mlade

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Javni poziv se upućuje organizacijama, preduzećima, ustanovama i institucijama na teritoriji grada Beograda koji obavljaju programske aktivnosti od interesa za mlade.


Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se objavljuje krajem godine za narednu budzetsku godinu. Informacija o raspisivanju Konkursa i tekst Konkursa sa aplikativnom formom, kao i rezultati Konkursa objavljuju se na sajtu Grada Beograda formom, kao i rezultati Konkursa objavljuju se na sajtu Grada Beograda www.beograd.rsi u štampanim medijima.

Prijavu i svaki predlog programa kojim se konkuriše treba dostaviti na obrascu koji se može preuzeti u Sekretarijatu za sport i omladinu radnim danima.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Organizacije mogu da konkurišu za ukupan iznos ili za deo sredstava koji im nedostaje

Trajanje projekta

Do 12 meseci

Ograničenja

Eventualna ograničenja su data u raspisu Konkursa.

Posebni zahtevi

Predlog koji se dostavlja za sufinansiranje treba da obuhvati:
- detaljan opis sadržaja programa;
- ciljnu grupu učesnika u programu;
- planirani broj učesnika;
- vreme trajanja programa iskazano u satima, danima;
- stručnu zastupljenost realizatora programa i angažovanje eksperata u određenoj oblasti iz koje se realizuje program;
- finansijske pokazatelje troškova realizacije programa.

Prijave za pojedinačne programe dostavljaju se tokom cele godine i odnose se na:
- subvencije mladima (osnovci, srednjoškolci i redovni studenti na budžetskom finansiranju) radi odlaska na takmičenja i stručno usavršavanje u inostranstvo, a sredstva se odobravaju u skladu sa elementima u postupku ocene ispunjenosti uslova i utvrđivanja visine sredstava za raspodelu za omladinske programe;
- organizovanje međunarodnih seminara i stručnih konferencija u organizaciji strukovnih udruženja fakulteta, a sredstva se odobravaju u skladu sa kriterijumima za raspodelu sredstava za organizovanje stručnih seminara, konferencija.

Kontakt

Uputstvo sa uslovima koje predlagač treba da ispuni za organizovanje programa i obrazac koji je sastavni deo predloga programa mogu se preuzeti u Sekretarijatu za sport i omladinu, Beograd, Masarikova 5 (petnaesti sprat), radnim danima ili sa zvaničnog intrenet sajta Skupštine grada Beograda

formom, kao i rezultati Konkursa objavljuju se na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs

Naziv programa

Predlog programa za zimski raspust koji su namenjeni učenicima osnovnih i srednjih škola

Cilj programa/projekta

Sekretarijat za sport i omladinu sufinansiraće programe koji sadrže sportsko- rekreativne i kreativne aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola Beograda. Programi su besplatni, a realizuju se u periodu zimskog raspusta.

Oblast podrške

Predlozi programa podeljni su u dve celine, i to:
A) programi sportsko-rekreativnih aktivnosti (škola plivanja, rekreativno plivanje, škola klizanja, rekreativno klizanje, sportsko-rekreativni kampovi i drugo);
B) programi od interesa za mlade (male škole – kursevi iz različitih oblasti kojima se stiču osnovna znanja potrebna za kreativno i osmišljeno slobodno vreme; edukativni kampovi, izleti i drugo).

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Poziv se upućuje:
(1) za programe navedene u celini A:
– sportskim centrima, javnim preduzećima, ustanovama i drugim privrednim društvima na teritoriji grada Beograda registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
– sportskim organizacijama, udruženjima i savezima na teritoriji grada Beograda;
(2) za programe navedene pod B:
– organizacijama, udruženjima, privrednim društvima i ustanovama na teritoriji Beograda.

Konkursna procedura i vremenski rok

Uputstvo koje sadrži propisane uslove koje predlagač treba da ispuni za organizovanje programa, kao i obrazac, koji je sastavni deo predloga programa, mogu se preuzeti u Sekretarijatu za sport i omladinu, radnim danima od 10 – 12 časova ili ih možete preuzeti kao Word fajl, ako kliknete na link na sajtu grada Beograda www.beograd.rs

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Određuje se u okviru svakog konkursa, s obzirom da su Konkursi namenjeni različitim kategorijama korisnika.

Trajanje projekta

Za vreme zimskog raspusta

Ograničenja

Eventualna ograničenja su data u raspisu Konkursa.

Posebni zahtevi

Utvrđeni su uslovima pojedinačnog konkursa i zavise od vrste programa.


Kontakt

Sekretarijat za sport i omladinu

Pisarnica / XVI

Masarikova 5 / XV, sa naznakom celine A ili B.

11000 Beograd, Srbija

86. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za zaštitu životne sredine

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Javni konkurs za finansiranje projekata udruženja

Cilj programa/projekta

Konkurs se odnosi na projekte obrazovanja, promocije i aktivizma na popularizaciji, podsticanju, usmeravanju i jačanju svesti o značaju zaštite životne sredine, kao i na projekte izgradnje institucionalne strukture za aktivnosti obrazovanja o održivom razvoju i zaštiti životne sredine, obnovljivoj energiji, očuvanju prirodnih resursa (voda, šuma, zemljišta i drugo), afirmaciji reciklaže, postupanja sa otpadom i ambalažom i drugih aktivnosti koji doprinose razvoju svesti o odgovornosti i potrebi aktivnog uključivanja građana u zaštitu i unapređenje životne sredine Beograda.

Oblast podrške

Zaštita i unapređenje životne sredine Beograda

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća imaju nevladine organizacije koje su registrovane u Beogradu i koja saglasno odredbama svog osnivačkog akta obavljaju aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine.


Konkursna procedura i vremenski rok

Dostaviti:
– dokaz o registraciji sa sedištem u Beogradu;
– overenu fotokopiju osnivačkog akta (statut) i kratak opis delatnosti (do tri strane);
– projekat sa kojim se konkuriše (na projektnom formularu koji se može preuzeti sa sajta grada), eventualne preporuke eksperata iz oblasti na koje se odnosi projekat ili biografije koordinatora projekta i ključnih stučnjaka uključenih u rad na projektu;
– izveštaj o realizaciji dosadašnjih projekata;
– overenu fotokopiju finansijskog izveštaja dostavljenog nadležnim državnim organima za prethodnu godinu.


Konkurs se objavljuje u tekućoj budžetskoj godini. Informacija o raspisivanju Konkursa i tekst Konkursa sa aplikativnom formom, kao i rezultati Konkursa objavljuju se na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs i u štampanim medijima.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Granice nisu unapred definisane, određuju se u zavisnosti od kvaliteta podnetih projekata.

Trajanje projekta

Do 12 meseci.

Ograničenja

Mogu da učestvuju samo udruženja.

Posebni zahtevi

Dati u raspisu Konkursa.


Kontakt

Prijavu dostaviti na adresu:

Grad Beograd – Gradska uprava,

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

 Komisija za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija,

27. marta 43-45

11000 Beograd

 sa naznakom: "Prijava na konkurs za finansiranje nevladinih organizacija".

Komisija će doneti odluku u roku od 20 dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Tel: +381 11 3309 583, +381 11 3309 737.

87. Hartefakt Fond (HF) nezavisna regionalna fondacija

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Grant program

Cilj programa/projekta

Hartefakt (HF) je fondacija koja kroz programe malih donacija podržava nezavisne, kritičke i prodemokratske snage na Balkanu koje imaju za cilj da obezbede evropske integracije i prevazilaženje posledica oružanih sukoba iz devedesetih godina prošlog veka.

Oblast podrške

U okviru svog programa malih grantova, Hartefakt fond dodeljuje novčana sredstva svim pojedincima i grupama u regionu koji doprinose normalizaciji odnosa i izgradnji modernih građanskih društava. U okviru programa, Hartefakt fond se posebno usredsređuje na dodeljivanje donacija za projekte koji:

- doprinose normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije,

- promovišu regionalnu saradnju u oblasti umetnosti i novih medija,

- bave se pitanjima marginalizovanih grupa.

Geografska oblast

Srbija, Bosna i Hercegovina, Kosovo

Ko može da konkuriše?

Hartefakt fond je najviše posvećen novim generacijama. Svoje programe sprovodimo u saradnji sa mladim, talentovanim i angažovanim javnim radnicima. Hartefakt posebno pomaže dolazećim generacijama stvaralaca koji žele da doprinesu promeni svojih sredina.

Konkursna procedura i vremenski rok

Zahtev

Neophodno je da uputite zahtev za dobijanje donacije. Zahtev se šalje u elektronskoj formi na e-mail: grants@heartefact.org . Zahtev bi trebalo da ukratko (do jedne strane) predstavi vašu projektnu ideju, vas (ne više od jedne strane) i planiranu finansijsku konstrukciju.

Tim će odgovoriti da li je spreman da vas podrži. Osoblje HF pregleda ideje i proverava da li vaš nacrt zadovoljava osnovne kriterijume. Ukoliko ideja zadovolji kriterijume i proces analize, ona se upućuje na proces razvoja projekta. Možda ćete dobiti poziv za sastanak, telefonski razgovor ili morati da odgovorite na dodatna pitanja. U ovoj prvoj fazi odluku donosi tim HF.

Projekat

Razvoj projekta započinje odlaskom na teren HF tima. Pošto dobijete poziv na podnošenje projekta, naš tim će vam pomoći da dizajnirate aplikaciju. Nakon konsultacija, ideja se uobličuje u predlog projekta i ulazi u proceduru preliminarnog odobrenja projektnog odbora HF.

Projektni odbor (imena članova su tajna) razmatra vaš predlog projekta. U roku od 60 dana od dana finalnog podnošenja projekta dobićete odluku o podršci projektu. Projektna forma i drugi dokumenti biće vam dostupni u ovoj fazi. Budite spremni da svoju ideju stavite u format koji je neophodan zbog zakona, zahteva finansijera ili neke druge procedure.

Odobrenje

Projektni odbor HF odobrava projekat i o tome vas zvanično obaveštava. Posle odobrenja projekta, administracija HF započinje sa vama proceduru dodele donacije.

Sredstva se dodeljuju nakon potpisivanja ugovora o donaciji. Projektne aktivnosti započinju tek kad se ova procedura okonča. Donacija ne pokriva troškove načinjene pre potpisivanja ugovora.

Procedura od datuma prijema ideje do datuma donošenja konačne odluke traje najviše tri meseca.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos granta 2.500 evra, a maksimalni 10.000 evra.

Trajanje projekta

Od tri do osam meseci

Ograničenja

Ova procedura se ne odnosi na one organizacije sa kojima HF ulazi u koprodukciju.

Takođe, grantom Hartefakt fonda je nemoguće pokriti troškove puta van regiona, grant program ne podržava izdavaštvo, kao ni konferencije, tribine i okrugle stolove koji su u projektu naznačeni kao jedina (ili glavna) aktivnost.

Hartefakt fond ne podržava javne institucije i političke partije. Gantovi se ne mogu dodeliti pojedincima – mogu aplicirati samo organizacije.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Sva pitanja možete poslati na: info@heartefact.org.

Adresa na koju možete uputiti projektnu ideju je: grants@heartefact.org

88. Holcim

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Društvena odgovornost

Cilj programa/projekta

Jedna od naših najznačajnijih konkurentnih prednosti je kombinacija znanja, kreativnosti i inovacije svih naših radnika. Snažna društvena odgovornost ogleda se u brizi za dobrobit i sigurnost našeg osoblja i ljudi iz šire društvene zajednice. Svi oni doprinose našem poslovanju. U saradnji sa radnicima, njihovim porodicama, lokalnom zajednicom i društvom u celini, Holcim se zalaže za održiv ekonomski razvoj radi poboljšanja kvaliteta života.

Oblast podrške

•Održivi razvoj i ulaganje u infrastrukturu

•Obrazovanje u funkciji razvoja

•Kultura u javnom prostoru

Geografska oblast

Sponzorisanje projekata koji donose korist lokalnoj zajednici oko naše fabrike cementa u Popovcu, uključujući sela koja gravitiraju Popovcu: Bošnjane, Stubica, Zabrega, Buljane, Šaludovac, Gornja Mutnica, Donja Mutnica, Davidovac, Glavica, Mirilovac, Izvor, Klačevica, Lešje, Mirilovac, Plana, Lebina, Sisevac; kao i one koji donose korist gradu Paraćinu. Sponzorstva uključuju i opštinu Paliula u Beogradu.

Ko može da konkuriše?

Holcim (Srbija) a.d sponzoriše samo organizacije i institucije registrovane u Srbiji, čiji

projekti direktno i pozitivno utiču na lokalne zajednice i koriste održivom razvoju lokalnih zajednica.

Konkursna procedura i vremenski rok

Zahteve za sponzorstva potrebno je dostaviti pismeno na sledeću adresu:

Holcim (Srbija) a.d.

Odeljenje za marketing i komunikacije

35254, Popovac ili na e-mail: nevena.radovanovic@holcim.com.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija pogledati na internet stranici: http://www.holcim.rs/holcimcms/uploads/CS/Nacela_sponzorisanja_i_dodele_donacija.pdf.

Trajanje projekta

Više informacija pogledati na internet stranici: http://www.holcim.rs/holcimcms/uploads/CS/Nacela_sponzorisanja_i_dodele_donacija.pdf.

Ograničenja

Holcim (Srbija) a.d. neće sponzorisati pojedinačne događaje, npr. okrugle stolove, godišnjice, izlete, koncerte, objavljivanje knjiga, brošura, časopisa itd., ukoliko isti nisu deo širih, kontinuiranih projekata.

Posebni zahtevi

Vise informacija na internet stranici: http://www.holcim.rs/holcimcms/uploads/CS/Nacela_sponzorisanja_i_dodele_donacija.pdf .

Kontakt
Holcim (Srbija)d.o.o.

35254 ,Popovac

Tel/Fax: +381 35 572200; +381 35 572207

E-mail: nevena.radovanovic@holcim.com

Naziv programa

"Dobre ideje za budućnost" – mikrokrediti za mala preduzeća i preduzetnike

Cilj programa/projekta

Cilj programa je podrška razvoju privatnog sektora i podsticanje pojedinaca na pokretanje sopstvenih poslovnih poduhvata, kao i želja da se tako doprinese poboljšanju opšte poslovne i ekonomske situacije u ovom regionu.

Oblast podrške

Razvoj privatnog sektora

Geografska oblast

Opština Paraćin

Ko može da konkuriše?

Na konkurs mogu da se prijave preduzeća i preduzetnici čije dosadašnje poslovanje traje od dve do pet godina i koji tokom poslednje dve godine rada imaju pozitivan bilans. Drugi uslov za kompanije kandidate jeste da imaju najmanje pet stalno zaposlenih.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijavljivanje počinje 13. oktobra 2011. godine, a krediti će biti plasirani najkasnije do 30. juna 2012. godine.

Potencijalni korisnici mikrokredita prijave podnose Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.

Više informacija videti na: http://www.holcim.rs/fileadmin/templates/CS/doc/Lifleti/Mikrokrediti.pdf.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ukupan iznos kredita je 50.000 evra, a maksimalni iznos pojedinačnih mikrokredita je 10.000 evra.

Trajanje projekta

Period korišćenja kredita je 24 meseca, uz šest meseci grejs perioda i nominalnu kamatnu stopu od 6% na godišnjem nivou. Otplata kredita će se obavljati u jednakim mesečnim ratama.

Ograničenja

Programom nisu obuhvaćeni sektori trgovine, primarne poljoprivredne proizvodnje, igre na sreću i taksi usluge.

Posebni zahtevi

Više informacija videti na: http://www.holcim.rs/fileadmin/templates/CS/doc/Lifleti/Mikrokrediti.pdf.

Kontakt

Milica Bajkić

Holcim (Srbija)d.o.o.

35254 Popovac, Srbija

Tel/Fax: +381 35 57 22 21

E-mail: milica.bajkic@holcim.com

Web:www.holcim.rs

89. Mikro razvoj

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Kreditni program i program nefinansijskih usluga

Cilj programa/projekta

Mikrorazvoj je domaća organizacija čiji je cilj unapređenje socijalnog i ekonomskog životnog standarda početnika u biznisu, malih preduzetnika, nezaposlenih, siromašnih i marginalizovanih grupa marginalizovane grupe.

Oblast podrške

Mikrozajmovi su specijalno prilagođeni preduzetnicima koji nemaju pristup ili imaju otežan pristup kreditima kod poslovnih banaka. Zajmovi su namenski, i to za nabavku osnovnih sredstava ili za obrtna sredstva, da počnete novi ili razvijate postojeći posao. Krediti se u saradnji sa našom poslovnom bankom isplaćuju i vraćaju u dinarima.

Cilj programa stručnog osposobljavanja (program nefinansijskih usluga) jeste unapređenje veština i znanja korisnika programa, a radi prilagođavanja njihovih zanimanja potrebama tržista rada i njihovog daljeg zaposlenja/samozaposlenja. Program obuhvata teoretsku i praktičnu obuku.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

U okviru našeg programa podrške mikrobiznisa su sledeći kreditni proizvodi koje podižete preko naše poslovne banke:

Mikroklasik

Ciljne grupe: start-up, odnosno početnici u poslu, preduzetnici koji unapređuju svoje biznise i čije su delatnosti registrovane do tri meseca, zaposleni koji se bave dopunskom delatnošću, poljoprivrednici. Kao izuzetno ranjive grupe, FMR podržava izbeglice, bivše izbeglice i raseljena lica.

Mikropreduzetnik

Ciljna grupa: preduzetnici koji imaju registrovane delatnosti duže od tri meseca, registrovana poljoprivredna gazdinstva.

Mikrodom

Ciljna grupa: izbeglice i raseljena lica sa Kosova kojima je potrebno da osnovnom adaptacijom, bazičnom rekonstrukcijom ili izgradnjom kuće ili stana unaprede uslove stanovanja i dostojanstvenijeg življenja.

Korisnici programa stručnog osposobljavanja su izbegla i raseljena lica čija stručna sprema ne odgovara potrebama tržista, a pokazuju inicijativu za zaposlenje/samozaposlenje. Više informacija o ovom programu možete pronaći na: http://www.mdf.org.rs/program-nefinansijskih-usluga.html.

Konkursna procedura i vremenski rok

Procedura je jednostavna. Pozovite ili posetite jednu od kancelarija FMR-a. Razgovarajte sa našim službenikom. Popunite prijavu za kredit ili stručno osposobljavanje i prikupite potrebnu dokumentaciju. Naši službenici će vam pomoći u popunjavanju aplikacije, kao i dobrim poslovnim savetima.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Mikroklasik

20.000–500.000 dinara

Mikropreduzetnik

20.000–500.000 dinara

Mikrodom

20.000–500.000 dinara

Trajanje projekta

Mikroklasik

6–36 meseci

Mikropreduzetnik

6–36 meseci

Mikrodom

6–48 meseci

Ograničenja

Više informacija možete pronaći na: http://www.mdf.org.rs/program-mikrozajmova.html.

Posebni zahtevi

Više informacija možete pronaći na: http://www.mdf.org.rs/program-mikrozajmova.html.

Kontakt

Mikrorazvoj

Svetozara Markovića 17/16

11000, Beograd, Srbija

Tel/Fax: +381 11 30 30 667; 30 30 669

E-mail: office@mdf.org.rs

Web: www.mdf.org.rs;

Cara Dušana 52

18000 Niš 

Tel: +381 18 52 63 12;

Obilićeva 34

34000 Kraljevo

Tel: +381 36 31 12 94;

Nemanjina 52

31000 Užice

Tel: +381 31 51 36 66

90. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Različiti konkursi Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja raspisuju se periodično tokom godine[14]

Cilj programa/projekta

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na privredu i privredni razvoj, regionalni razvoj, unapređenje ekonomskih odnosa sa inostranstvom, strategiju i politiku razvoja turizma i zapošljavanje u zemlji i inostranstvu.

Oblast podrške

Zavisi od određenog konkursa.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Zavisi od pojedinačnog konkursa.

Detaljne informacije mogu se videti na veb-adresi: http://www.merr.gov.rs/.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od pojedinačnog konkursa.

Detaljne informacije mogu se videti na veb-adresi: http://www.merr.gov.rs/.

Trajanje projekta

Zavisi od pojedinačnog konkursa.

Detaljne informacije mogu se videti na veb-adresi: http://www.merr.gov.rs/.

Ograničenja

Zavisi od pojedinačnog konkursa.

Detaljne informacije mogu se videti na veb-adresi: http://www.merr.gov.rs/.

Posebni zahtevi

Zavisi od pojedinačnog konkursa.

Detaljne informacije mogu se videti na veb-adresi: http://www.merr.gov.rs/.

Kontakt

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

Bulevar kralja Aleksandra 15
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2855231
E-mail: kabinet@merr.gov.rs

Web: http://www.merr.gov.rs/

Sektor za Nacionalni investicioni plan

Naziv programa

Nacionalni investicioni plan

Cilj programa/projekta

Razvoj infrastrukture 

Oblast podrške

Infrastrukturni projekti

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Resorno ministarstvo, autonomna pokrajina i lokalne samouprave

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv za prijavu novih projekata otvoren od 1. novembra do 15. decembra 2011[15]. Godine.

Projekti se prijavljuju popunjavanjem elektronske prijave na: www.mnip.gov.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Mogu se prijaviti samo infrastrukturni projekti koji su tehnički spremni za realizaciju.

Kontakt

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja,

Sektor za NIP,

Tel: +381 11 33 34 210

Vlajkovićeva 10,

11000 Beograd, Srbija

[14] Ministarstvo raspisuje raznovrsne konkurse u različitim periodima, pa sugerišemo redovnu posećivanje veb-sajta http://www.merr.gov.rs radi provere novih potencijalnih izvora finansiranja>.

[15] Rok za konkurse je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja na veb-adresi: www.mnip.gov.rs

91. Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Javni poziv za učešće u programu "Unapređenje komunikacije građana i organa vlasti posredstvom interneta"

Cilj programa/projekta

Predmet predloženog projekta treba da bude softverska aplikacija koja je dostupna posredstvom interneta kao veb-aplikacija i/ili kao aplikacija za mobilne telefone, a koja unapređuje komunikaciju građana i organa javne vlasti, odnosno doprinosi ostvarenju zakonskih prava građana.

Oblast podrške

Komunikacija

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Predlagač može biti pravno lice ili grupa fizičkih lica koja su državljani Republike Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za prijavu je 17. februar 2012. godine u 15h.

Detaljni uslovi za učešće, kriterijumi za ocenjivanje, kao i detaljno uputstvo i obrazac prijave za podnošenje prijave za Program, mogu se preuzeti u elektronskom obliku na veb-stranici www.digitalnaagenda.gov.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Prijavljeni projekti konkurišu za novčane nagrade i to:

- tri prve nagrade u iznosu od 500.000 dinara,

- deset drugih nagrada u iznosu od 300.000 dinara,

- dvadeset trećih nagrada u iznosu od 150.000 dinara.

Trajanje projekta

Više informacija videti na veb-stranici www.digitalnaagenda.gov.rs.

Ograničenja

Više informacija videti na veb-stranici www.digitalnaagenda.gov.rs.

Posebni zahtevi

Više informacija videti na veb-stranici www.digitalnaagenda.gov.rs.

Kontakt

Za dodatne informacije ili objašnjenja u vezi sa prijavljivanjem možete se obratiti na adresu: konkursi@digitalnaagenda.gov.rs  ili telefonom na +381 11 20 20 086.

Web: www.digitalnaagenda.gov.rs, konkursi@digitalnaagenda.gov.rs

92. Ministarstvo omladine i sporta

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Fond za mlade talente

- Stipendiranje do 1.000 najboljih studenata završnih godina osnovnih akademskih studija, diplomskih akademskih studija i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija.

- Konkurs za stipendiranje studenata u EU EFTA vodećih svetskih univerziteta.

Cilj programa/projekta

Podsticanje, razvijanje i vrednovanje izuzetnih ispoljavanja i postignuća mladih kroz nagrađivanje i stipendiranje studenata. Kontinuiranim pružanjem finansijske podrške mladim talentima poboljšaće se položaj mladih u društvu i njihova aktivna uloga u društvenom životu.

Oblast podrške

Podsticanje, razvijanje, prepoznavanje i vrednovanje izuzetnih ispoljavanja i postignuća mladih što je neophodno za njihov razvoj i napredak celokupnog društva.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Prava konkurisanja precizirana su konkursnom dokumentacijom koja se može preuzeti sa sajta: http://www.mos.gov.rs/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewsdownload&sid=41.

Konkursna procedura i vremenski rok[16]

Formulari za prijavu na konkurs, kao i tekst konkursa, mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva omladine i sporta:

http://www.mos.gov.rs/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewsdownload&sid=41.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta

/

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju precizirani su konkursnom dokumentacijom koja se može preuzeti sa sajta: http://www.mos.gov.rs/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewsdownload&sid=41.

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Fond za mlade talente – Konkurs za dodelu nagrada

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070 Novi Beograd, Srbija

Tel: +381 11 311 0785

Е-mail: fond@mos.gov.rs

Web:  www.mos.gov.rs

Sektor za omladinu Ministarstva omladine i sporta

Naziv programa

Finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja građana u oblasti omladinske politike u skladu sa prioritetnim ciljevima datim u Nacionalnoj strategiji za mlade i aktivnostima u Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade

Cilj programa/projekta

Dugoročni cilj Sektora za omladinu Ministarstva omladine i sporta je poboljšanje položaja i unapređenje kvaliteta života mladih. Vizija Ministarstva je da Srbija postane zemlja u kojoj će mladi aktivno učestvovati u svim sferama društvenog života, a pre svega u kreiranju i sprovođenju politike za mlade. To podrazumeva njihovu aktivnu ulogu u porodičnom životu, obrazovanju, zapošljavanju, zdravlju i ukupnom društvenom životu.

Usvajanjem Nacionalne strategije za mlade i Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade, Vlada je pokazala da je briga o mladima jedan od prioriteta njenog rada. Mladi predstavljaju izuzetno značajnu kategoriju stanovništva i nosioce budućeg razvoja i promena u procesu evropskih integracija naše zemlje i stoga je potrebno posvetiti značajnu pažnju njihovim potrebama, stavovima i željama. Sistemska briga o mladima jeste integralni deo strategije svake zemlje, a mlade treba posmatrati kao neophodne učesnike u procesu donošenja odluka.

U opšte strateške ciljeve definisane Nacionalnom strategijom za mlade spadaju:

 • podsticanje mladih da aktivno učestvuju u društvu,
 • razvijanje saradnje mladih i obezbeđivanje uslove za učešće u donošenju odluka kroz održiv institucionalni okvir, a na osnovu potreba mladih i u partnerstvu sa mladima,
 • izgrađivanje sistema informisanja mladih na svim nivoima i u svim oblastima,
 • obezbeđivanje ostvarivanja prava na jednake šanse svih mladih u društvu, a posebno mladih koji žive u teškim uslovima,
 • podsticanje i vrednovanje izuzetnih ispoljavanja i postignuća mladih u različitim oblastima,
 • unapređivanje mogućnosti za kvalitetno sprovođenje slobodnog vremena mladih,
 • razvijanje otvorenog, delotvornog i pravednog sistema formalnog i neformalnog obrazovanja koji je dostupan svim mladima i koji je u skladu sa svetskim trendovima u obrazovanju i kontekstom obrazovanja u Republici Srbiji,
 • podsticanje i stimulisanje svih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih,
 • unapređivanje bezbednosti mladih,
 • čuvanje i unapređivanje zdravlja mladih, smanjivanje rizika i vodećih poremećaja zdravlja i razvijanje zdravstvene zaštite prilagođene mladima,
 • osnaživanje mladih za inicijative i aktivnosti koje su u skladu sa osnovnim ciljevima održivog razvoja i zdrave životne sredine.

Oblast podrške

Ministarstvo omladine i sporta će na osnovu "Uredbe o utvrđivanju programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2010. godini" u okviru oblasti Dotacije nevladinim organizacijama, dodeljivati sredstva udruženjima građana i lokalnim kancelarijama za mlade za projekte i programe kojima se obezbeđuje uključivanje udruženja građana u proces sprovođenja Strategije kroz realizaciju projekata usmerenih ka realizaciji ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom; podizanje kapaciteta omladinskih udruženja, kroz realizovanje samostalnih projekata iz oblasti omladinske politike i pripremnu obuku i podršku za realizaciju njihovih projekata; realizacija međunarodne saradnje i programa i projekata omladinskih udruženja, implementacija lokalnih akcionih planova za mlade i druge.

Nacionalnu strategiju za mlade i Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade možete preuzeti na: http://www.mos.gov.rs/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewsdownload&sid=10.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo konkurisanja imaju registrovana udruženja građana (omladinska udruženja koja imaju najmanje dve trećine članova mlađih od 30 godina, kao i udruženja koja se bave mladima i koja su imala iskustva u radu sa mladima) na teritoriji Republike Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekta, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo omladine i sporta, biće objavljeni na zvaničnoj prezentaciji Ministarstva omladine i sporta: http://www.mos.gov.rs/.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta

/

Ograničenja

Sledeći tipovi aktivnosti neće biti podržani:

 •  individualno sponzorstvo za učestvovanje na međunarodnim skupovima kao glavna aktivnost projekta,
 •  individualne stipendije za studije ili obuku,
 •  kupovina vozila,
 •  retroaktivno finansiranje projekata koji se trenutno sprovode ili čije izvođenje je okončano.

Posebni zahtevi

Sredstva se odobravaju isključivo za projekte iz oblasti omladinske politike.

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za omladinu

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070, Novi Beograd, Srbija

Е-mail: omladina@mos.gov.rs

Web: www.mos.gov.rs

[16] Rok za konkurse je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja na veb-adresi: www.mos.gov.rs

93. Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa[17]

Različiti konkursi Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije raspisuju se periodično tokom godine.

Cilj programa/projekta

Zavisi od konkretnog konkursa. Videti pod "Oblast podrške″.

Oblast podrške

•Jačanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda na tržištu.

•Obezbeđivanje kvalitetne i zdravstveno ispravne hrane.

•Obezbeđivanje podrške životnom standardu za poljoprivrednike koji ne mogu svojom proizvodnjom da obezbede ekonomski opstanak na tržištu.

•Obezbeđivanje podrške ruralnom razvoju i zaštite životne sredine od negativnih uticaja poljoprivredne proizvodnje.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

To zavisi od pojedinačnog konkursa.

Detaljne informacije mogu se naći na: http://www.mpt.gov.rs.

Konkursna procedura i vremenski rok

To zavisi od pojedinačnog konkursa.

Detaljne informacije mogu se naći na: http://www.mpt.gov.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

To zavisi od pojedinačnog konkursa.

Detaljne informacije mogu se naći na: http://www.mpt.gov.rs.

Trajanje projekta

To zavisi od pojedinačnog konkursa.

Detaljne informacije mogu se naći na: http://www.mpt.gov.rs.

Ograničenja

To zavisi od pojedinačnog konkursa.

Detaljne informacije mogu se naći na: http://www.mpt.gov.rs.

Posebni zahtevi

To zavisi od pojedinačnog konkursa.

Detaljne informacije mogu se naći na: http://www.mpt.gov.rs.

Kontakt

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
Info centar, Omladinskih brigada br. 1

Poslovna zgrada SIV–III

11070 Novi Beograd, Srbija

Tel: +381 11 260-7960; 260-7961

Fax: +381 11260-7961
E-mail: office@minpolj.gov.rs

Web: http://www.mpt.gov.rs

[17] Ministarstvo raspisuje raznovrsne konkurse u različitim periodima, pa sugerišemo redovnu proveru veb-sajta http://www.mpt.gov.rs radi provere novih potencijalnih izvora finansiranja.

94. Ministarstvo rada i socijalne politike

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom

Naziv programa

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Cilj programa/projekta

1. Razvijanje servisa i programa podrške za osobe sa invaliditetom u cilju

deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije.

2. Podizanje nivoa svesti zajednice o osobama sa invaliditetom i samih osoba sa

invaliditetom o pravima, položaju i potrebama.

3. Programi podrške osobama sa invaliditetom za uključivanje u aktivnosti zajednice i cilju njihove afirmacije i socijalne integracije.

4. Poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja.

Oblast podrške

Osobe sa invaliditetom

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati sociohumanitarne organizacije čiji rad je usmeren na unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv se objavljuje u dnevnim listovima i na sajtu Ministarstva rada i socijalne politike. Konkursna dokumentacija objavljuje i može se preuzeti se sajta Ministarstva rada i socijalne politike. Konkurs je otvoren 30 dana, nakon čega sledi analiza i selekcija pristiglih predloga projekata. Rok za objavu rezultata konkursa je u proseku između dva i tri meseca, a rezultati konkursa objavljuju se na sajtu Ministarstva rada i socijalne politike. Aplikanti čiji su predlozi projekata izabrani za podršku se kontaktiraju radi dostave podataka potrebnih za izradu Ugovora o finansiranju predloga projekata.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta nije određen ni gornjim ni donjim limitom. Ukupan maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti u 2011. godini sa Budžetskog fonda za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom bio je 18.001.000 dinara, a sa Budžetskog fonda za programe socijalno-humanitarnih organizacija je 357.001.000 dinara.[18]

Trajanje projekta

Smernicama za podnosioce predloga projekata definisani su uslovi konkursa kojim se određuje i maksimalno trajanje projekata. Na Konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji 2009. godine, maksimalna dužina trajanja projekta iznosila je deset meseci, dok je na Konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u 2010.godini maksimalna dužina trajanja podržanih projekata devet meseci.

Ograničenja

Kriterijumi konursa definisani su u Smernicama za podnosioce predloga projekata. One definišu:

- tip organizacije koja može da se prijavi za dodelu sredstava,

- partnerstvo i kriterijumi koji se odnose na partnera,

- sadržaj projekta za koji se mogu dodeliti sredstva,

- vrsta troškova koja se može uvrstiti u budžet projekta.

Osnovni kriterijumi su da je podnosilac registrovano udruženje građana, da ima sedište u Republici Srbiji, da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta i da se projektne aktivnost realizuju na teritoriji Republike Srbije.

Posebni zahtevi

Posebni zahtev se odnosi na obavezno partnerstvo sa lokalnom samoupravom pri apliciranju za "Poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja" i obaveznu dostavu idejno tehničkog rešenja projekta. Pri apliciranju za ostale prioritete konkursa postoji samo poželjna dokumentacija koju aplikant prilaže prema sopstvenoj proceni kako bi potvrdio navode o kapacitetima organizacije, odnosno podršci lokalne samouprave, drugih organizacija ili institucija.

Kontakt

Ministarstvo rada i socijalne politike,

Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom

Nemanjina 22–26

11000 Beograd, Srbija

E-mail: osobesainvaliditetom@minrzs.gov.rs

Web: www.minrzs.gov.rs

Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, Odsek za ekonomsko-finansijske poslove iz oblasti zaštite porodice i dece

Naziv programa:

Finansiranje programa i aktivnosti iz oblasti zaštite porodice i dece i socijalne zaštite

Cilj programa/projekta

 1. Podrška kulturnim manifestacijama posvećenih deci u cilju poboljšanja kvaliteta njihovog odrastanja i obrazovanja.
 2. Unapređenje materijalnih i tehničkih uslova NVO i udruženja, prvenstveno onih koja se bave problemima zlostavljanja i nasilja u porodici.
 3. Podrška kulturno-sportskim manifestacijama koje obuhvataju prioritetno decu iz marginalizovanih grupa.
 4. Pomoć u realizaciji humanitarnih i drugih programa i aktivnosti radi zaštite dece iz socijalno ugroženih porodica.

Oblast podrške

Porodice i deca iz socijalno ugroženih grupacija; porodice i deca žrtve porodičnog nasilja i žrtve trgovine ljudima; porodice i deca sa smetnjama u razvoju i deca bez roditeljskog staranja.

Gografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati nevladine organizacije, udruženja građana i druge sociohumanitarne neprofitabine institucije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Poziv za podnošenje zahteva i predloga za finansiranje programa i aktivnosti iz oblasti zaštite porodice i dece, kao i forma Obrasca za podnošenje zahteva i predloga, početkom godine se objavljuje na sajtu Ministarstva rada i socijalne politike. Poziv je trajno otvoren, a Komisija za razmatranje prispelih zahteva, zavisno od potrebe, zaseda jednom do dva puta mesečno i, u skladu sa utvrđenim kriterijumima, odlučuje o dodeljivanju sredstava. Na osnovu Odluke Komisije, potpisuje se Ugovor o donatorstvu.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi nisu limitirani, a Komisija procenjuje i vrednuje svaki zahtev pojedinačno. Do sada dodeljeni iznosi se kreću u rasponu 50.000–500.000 dinara.

Trajanje projekta

Zbog raznolikosti i širokog spektra suštinski različitih aktivnosti, vremenski rok nije čvrsto zadat, ali zbog kontrole namenskog korišćenja sredstava, sve organizacije i udruženja imaju obavezu da, do kraja budžetske godine, dostave Izveštaj o realizaciji i načinu korišćenja odobrenih sredstava.

Ograničenja

1.Za sredstva mogu participirati isključivo NVO, udruženja i druge institucije koje nisu profitabilne, odnosno ne ostvaruju prihode kroz delatnost za koju su registrovane.

2. Da su registrovani i da imaju sedište u Republici Srbiji.

Posebni zahtevi

1. Da se planirani programi i aktivnosti odnose na oblast zaštite porodice i dece i socijalne zaštite sa jasno definisanim ciljem.
2. Da je veći deo potrebnih sredstava već obezbeđen iz nekih drugih izvora.

3. Da se odobrena sredstva koriste namenski, isključivo za svrhu za koju su i odobrena.

Kontakt:

Ministarstvo rada i socijalne politike

Odsek za ekonomsko-finansijske poslove

u oblasti zaštite porodice i dece

Nemanjina 22–26

11000 Beograd, Srbija

Uprava za rodnu ravnopravnost

Naziv programa

Podrška organizacijama koje se bave unapređenjem položaja Romkinja

Cilj programa/projekta

Prioritet Ministarstva rada i socijalne politike – Uprave za rodnu ravnopravnost jeste podrška organizacijama koje se bave unapređenjem položaja Romkinja radi realizacije prioriteta Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti i Akcionog plana za njenu realizaciju, kao i Akcionog plana za unapređenje položaja Roma 2012–2014.

Oblast podrške

Rodna ravnopravnost

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije koje svojim programima unapređuju položaj Romkinja

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv se objavljuje u dnevnim listovima i na sajtu Ministarstva rada i socijalne politike.

Konkursna dokumentacija objavljuje se i može se preuzeti se sajta Ministarstva rada i socijalne politike.

Konkurs je otvoren 15 dana, nakon čega sledi analiza i selekcija pristiglih predloga projekata.

Rok za objavu rezultata konkursa je u proseku jedan mesec, a rezultati konkursa objavljuju se na sajtu Ministarstva rada i socijalne politike. Aplikanti čiji su predlozi projekata izabrani za podršku se kontaktiraju radi dostave podataka potrebnih za izradu Ugovora o finansiranju predloga projekata.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta nije limitiran ni gornjim ni donjim limitom.

Ukupan maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti u 2011. godini je 2.000.000 dinara.

Trajanje projekta

Smernicama za podnosioce predloga projekata definisani su uslovi konkursa kojim se određuje i maksimalno trajanje projekata, koje je iznosilo šest meseci.

Ograničenja

Kriterijumi konkursa definisani su u Smernicama za podnosioce predloga projekata. One

definišu:

- tip organizacije koja može da se prijavi za dodelu sredstava,

- partnerstvo i kriterijume koji se odnose na partnera,

- sadržaj projekta za koji se mogu dodeliti sredstva,

- vrsta troškova koja se može uvrstiti u budžet projekta.

Osnovni kriterijumi su da je podnosilac registrovano udruženje građana, da ima sedište u Republici Srbiji, da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta i da se projektne aktivnosti realizuju na teritoriji Republike Srbije.

Posebni zahtevi

Posebni zahtev se odnosi na obavezan sporazum o saradnji sa lokalnom samoupravom, tj. telima za rodnu ravnopravnost, kojim se uređuje učestvovanje lokalne samouprave u aktivnostima koje su navedene u predlogu projekta (kroz obezbeđenje ljudskih resursa, prostora, dodatnih sredstava, itd.)

Kontakt

Ministarstvo rada i socijalne politike,

Uprava za rodnu ravnopravnost

Terazije 41

11000 Beograd, Srbija

E-mail: rodna.ravnopravnost@minrzs.gov.rs

Web: www.gendernet.rs

[18] U vreme izrade Vodiča još nije usvojen budžet Republike Srbije za 2012. godinu

95. Ministarstvo vera i dijaspore Republike Srbije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Različiti konkursi Ministarstva vera i dijaspore[19]

Cilj programa/projekta

Nadležnosti Ministarstva vera i dijaspore su određene članom 22 Zakona o ministarstvima. Ministarstvo vera i dijaspore obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: položaj državljana Republike Srbije koji žive izvan Republike Srbije; poboljšanje uslova za ostvarenje biračkog prava državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu; poboljšanje veza iseljenika, lica srpskog porekla i državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu i njihovih organizacija s Republikom Srbijom; stvaranje uslova za uključivanje iseljenika, lica srpskog porekla i državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu u politički, ekonomski i kulturni život Republike Srbije i njihov povratak u Republiku Srbiju, kao i druge poslove određene zakonom.

Oblast podrške

Zavisi od određenog konkursa. Videti prethodni paragraf.

Geografska oblast

Srbija i/ili države u kojima žive državljani Republike Srbije

Više informacija o pojedinačnim konkursima možete videti na: http://www.mvd.gov.rs.

Kontakt

Ministarstvo vera i dijaspore Republike Srbije
Vase Čarapića 20

11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2638 033, 2639-221, 3202-900;
Fax: +381 11 2636 815

Web: http://www.mvd.gov.rs

[19] Ministarstvo raspisuje raznovrsne konkurse u različitim periodima, pa sugerišemo redovnu posetu veb-sajta http://www.mvd.gov.rs radi provere novih potencijalnih izvora finansiranja.

96. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Budžetski fond za program lokalne samouprave

Cilj programa/projekta

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu upravlja sredstvima iz budžetskog fonda za finansiranje lokalne samouprave. Raspodela navedenih sredstava se vrši na način, za namene i po sprovedenom postupku koji je utvrđen Uredbom o načinu raspodele dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike Srbije koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 75/05,117/05 i 18/09).

Oblast podrške

Raspodela sredstava vrši se jedinicama lokalne samouprave radi ostvarivanja sledećih ciljeva:

· učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za život građana na njenoj teritoriji;

· pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa racionalizacije ili osposobljavanja organa lokalne samouprave;

· pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave koja je pogođena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera;

· pružanje tehničke i druge pomoći u cilju modernizacije rada jedinice lokalne samouprave;

· pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji različitih oblika solidarnosti sa licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i sa licima sa posebnim potrebama i pomoći socijalno-humanitarnim organizacijama na njihovoj teritoriji;

· pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih, akcionih i sanacionih planova, kao i projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati jedinice lokalne samouprave.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni pozivi kao i Odluka o raspodeli sredstava za finansiranje lokalne samouprave objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na internet stranici zvaničnog sajta Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu (www.drzavnauprava.gov.rs), gde se može i preuzeti propisani obrazac za dostavljanje podataka jedinica lokalne samouprave koji je sastavni deo dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za dodelu sredstava.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija možete pronaći na internet adresi: www.drzavnauprava.gov.rs.

Trajanje projekta

Više informacija možete pronaći na internet adresi: www.drzavnauprava.gov.rs.

Ograničenja

Više informacija možete pronaći na internet adresi: www.drzavnauprava.gov.rs.

Posebni zahtevi

Više informacija možete pronaći na internet adresi: www.drzavnauprava.gov.rs.

Kontakt

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Birčaninova 6

11 000 Beograd, Srbija

Web: www.drzavnauprava.gov.rs

Uprava za ljudska i manjinska prava

Naziv programa

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava

Ciljevi programa/projekta

Podsticanje pozitivnog ponašanja i delovanja šire društvene zajednice prema ugroženim grupama građana, kao što su: osobe sa invaliditetom, žene, deca i mladi, grupe ugrožene na osnovu pola, rodnog identiteta i seksualne orijentacije, pripadnici romske nacionalne manjine i druge ugrožene grupe građana.

Borba protiv diskriminacije i podizanje svesti javnosti o značaju tolerancije, antidiskriminacije i poštovanja različitosti.


Unapređenje i zaštita ljudskih prava u kontekstu obeležavanja međunarodnih praznika i datuma u skladu sa Kalendarom ljudskih prava, vezanih za ljudska prava određenih ugroženih grupa.

Oblast podrške

Osnov za definisanje prioriteta konkursa će biti preporuke Ugovornih tela Ujedinjenih nacija i rezolucije Saveta za ljudska prava UN, kao i preporuke drugih relevatnih međunarodnih i regionalnih organizacija.

Geografska oblast

Teritorija Republike Srbije

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

· konzorcijumi udruženja i saveza udruženja koja su registrovana u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre,

· udruženje koje je nosilac konzorcijuma mora imati statutom predviđani cilj unapređenja i zaštite ljudskih prava i sloboda.

Više informacija će biti dostupno nakon raspisivanja konkursa na internet adresi: www.ljudskaprava.gov.rs.

Kontakt

E-mail: nvo.konkursi@ljudskaprava.gov.rs

97. Ministarstvo prosvete i nauke

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Sektor za nauku

Naziv programa

Eureka

Cilj programa/projekta

Razvoj novih ili značajno poboljšanih postojećih proizvoda, tehnologija ili usluga, kroz saradnju između univerziteta, instituta, velikih kompanija i malih i srednjih preduzeća, kako u okvirima nacionalnih granica, tako i izvan njih. Program podržava jačanje evropske konkurentnosti na svetskom tržištu.

Oblast podrške

Zastupljene su sve tehnološke oblasti istraživanja i razvoja.

Geografska oblast

U programu učestvuje 38 zemalja-članica i kao 39.-a Evropska Unija.

Ko može da konkuriše?

U Eureka programu mogu učestvovati svi tipovi organizacija iz zemalja-članica prema nacionalnim šemama finansiranja. U Srbiji za finansiranje iz budžeta mogu konkurisati registrovane naučnoistraživačke organizacije, inovacioni centri ili istraživačko-razvojni centri, u saradnji sa minimalno jednim privrednim društvom iz RS.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv je objavljen tokom cele godine. Odluke o finansiranju, bazirane na nacionalnoj evaluaciji donose se 4 puta godišnje.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni godišnji iznos iz buđžeta RS, po projektu je 50.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Trajanje projekta

Program se realizuje projektima u trajanju do 3 godine.

Ograničenja

Samo naučnoistraživačke ili inovacione organizacije upisane u Registar Ministarstva mogu biti korisnici budžetskih sredstava.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

E-mail: snezana.omic@nauka.gov.rs

Web: www.eurekanetwork.org,

Naziv programa

Eurostars program

Cilj programa/projekta

Razvoj novih ili značajno poboljšanih postojećih proizvoda, tehnologija ili usluga, kroz međunarodnu saradnju malih i srednjih preduzeća sa visokim inovativnim potencijalom.

Oblast podrške

Zastupljene su sve tehnološke oblasti istraživanja i razvoja.

Geografska oblast

U programu učestvuje 35 zemalja-članica.

Ko može da konkuriše?

U Eurostars programu mogu učestvovati svi tipovi organizacija iz zemalja-članica prema nacionalnim šemama finansiranja. U Srbiji za finansiranje iz buđžeta mogu konkurisati registrovane inovacione organizacije u saradnji sa minimalno jednim privrednim društvom iz RS.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv objavljuje EC na sajtu Eurostars programa dva puta godišnje. Međunarodni ekspertski panel ocenjuje projektne prijave, na osnovu čijih izveštaja se formira rang lista projekata za finansiranje. Pored sredstava iz nacionalnih fondova odobreni projekti finansiraju se i iz buđžeta EC do 33% od nacinalnog doprinosa.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni godišnji iznos iz budžeta RS, po projektu je 50.000 Evra u dinarskoj protivvrednosti.

Trajanje projekta

Program se realizuje projektima u trajanju do 3 godine.

Ograničenja

Samo inovacione organizacije upisane u Registar Ministarstva mogu biti korisnici buđžetskih sredstava.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Web: www.eurekanetwork.org,

E-mail: snezana.omic@nauka.gov.rs

Naziv programa

Sedmi okvirni program Evropske unije – FP7

Cilj programa/projekata

Stvaranje evropskog istraživačkog prostora (ERA – European Research Area) kroz saradnju naučnoistraživačkih institucija evropskih zemalja. Učešće u Sedmom okvirnom programu omogućeno je svim pravnim licima (po nacionalnom, međunarodnom ili evropskom zakonu) koja su uključena u istraživački rad ili u širenje ili upotrebu naučnoistraživačkih rezultata.

Oblast podrške

Razvoj naučnoistraživačke saradnje evropskih zemalja u svim naučnim oblastima

Geografska oblast

Sve zemlje članice Evropske unije, pridružene članice, kandidati za članstvo i ostale zemlje navedene u listi (videti na: http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.html#countries).

Ko može da konkuriše?

Pravila učestvovanja u Programu, kao i mogućnosti dobijanja finansijske podrške od Evropske komisije, različita su u zavisnosti od grupe zemalja kojoj pripada pravno lice (detaljne infomacije na zvaničnom sajtu Sedmog okvirnog programa: http://cordis.europa.eu/fp7/participate_en.html).

Konkursna procedura i vremenski rok

U zavisnosti od poziva za prijavljivanje predloga projekata. Detaljne infomacije za svaki od poziva u različitim naučnim oblastima mogu se naći na zvaničnom sajtu: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm.

Trajanje projekta

FP7: 2007–2013. Godine

Pozivi za prijavljivanje predloga projekata, u okviru FP7, objavljuju se više puta u toku godine prema radnom programu za navedenu oblast. Detaljne informacije na sajtu: http://cordis.europa.eu/fp7/when_en.html#calls.

Ograničenja i posebni zahtevi

Pravila učešća, kao i ograničenja, definisana su u Pozivima za prijavljivanje predloga projekata (videti na: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm).

Kontakt

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj koordiniše aktivnosti koje se odnose na Sedmi okvirni program Evropske unije (FP7 EU) pomoću Mreže nacionalnih kontakt osoba (http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html) sa ciljem efikasnog uključivanja naših istraživača u FP7. Lista svih NCP Republike Srbije je data na sajtu: http://bit.ly/dEjtPj.

Prof. dr Viktor Nedović, nacionalni koordinator:

Ministarstvo za prosvetu i nauku

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Tel: +381 11 363 1677

Naziv programa

Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji inovacionih projekata

Cilj programa/projekta

Programi inovacione delatnosti za 2011. godinu se ostvaruju inovacionim projekatima u čijoj realizaciji učestvuje jedna ili više organizacija iz čl. 28, stav 2, Zakona o inovacionoj delatnosti ("Službeni glasnik RS", br. 110/05 i 18/10 – Zakon), a najmanje jedan registrovani subjekt inovacione delatnosti – pravno lice upisano u Registar inovacione delatnosti – Registar koji vodi Ministarstvo prosvete i nauke – Ministarstvo.

Oblast podrške

Registrovani subjekti inovacione delatnosti, u saradnji sa drugim nosiocima inovacione delatnosti, prijavljuju inovacione projekte koji će doprineti realizaciji ciljeva programa inovacione delatnosti za 2011. godinu utvrđenih Uredbom Vlade ("Službeni glasnik RS", broj 102/10):

· Program finansiranja inovacionih projekata koji za rezultat imaju razvijen komercijalno verifikovan proizvod, uključujući i softver, proces, tehnologiju ili uslugu;

· Program razvoja registrovanih organizacija za obavljanje inovacione delatnosti i pružanje infrastrukturne podrške inovacionoj delatnosti;

· Program podsticaja saradnje registrovanih subjekata inovacione delatnosti sa nosiocima inovacione delatnosti iz nedovoljno razvijenih područja;

· Program finansiranja projekata čije se aktivnosti odnose na primenu rezultata inovacionih aktivnosti fizičkih lica registrovanih subjekata inovacione delatnosti.

Programi su ravnopravni i realizuju se na način utvrđen podzakonskim aktima donetim u skladu sa Zakonom.
Po ovom javnom pozivu, prijavljuju se inovacioni projekti koji su po pretežnim svojstvima:

- tipa 1 – za neposredan rezultat ima stvaranje novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajnu izmenu postojećih u skladu sa potrebama tržišta,

- tipa 2 – za rezultat ima izgradnju infrastrukture namenjene realizaciji inovacionih projekata.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati registrovani subjekti inovacione delatnosti.

Konkursna procedura i vremenski rok?[20]

Inovacioni projekti po ovom pozivu se prijavljuju popunjavanjem i štampanjem on-lajn obrasca za prijavljivanje koji je zajedno sa uslovima konkurisanja, kriterijumima za izbor realizatora i uslovima finansiranja inovacionih projekata i uputstvom za podnosioce prijave predloga inovacionog projekta objavljen na internet sajtu Ministarstva: http://www.mpn.gov.rs/nauka/page.php?page=276.

Prijava inovacionog projekta se dostavlja i u elektronskoj verziji popunjavanjem on-lajn prijave kojoj možete pristupiti na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs.

Prijava inovacionog projekta, overena i potpisana od strane ovlašćenog lica svih realizatora i lica određenog za rukovodioca projekta, dostavlja se u jednom štampanom primerku neposredno na pisarnicu Ministarstva prosvete i nauke, Nemanjina 22–26 ili preporučenom poštom, na adresu:

Ministarstvo prosvete i nauke,

11000 Beograd, Nemanjina 22–26,

sa naznakom "Za Javni poziv – prijava predloga inovacionog projekta".

Rok za podnošenje prijava je 16.01.2012. godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Finansiranje pojedinog inovacionog projekta budžetskim sredstvima po ovom pozivu vrši se u iznosu do 2.000.000 dinara, bez obzira na ukupnu prijavljenu, tj. utvrđenu cenu inovacionog projekta.

Trajanje projekta

Po ovom pozivu se prijavljuju inovacioni projekti koji traju 6 ili 12 meseci, a realizuju se do kraja 2012. godine

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Sanja Pavlović i Tijana Knežević

Tel: +381 11 36 16 526 i 36 40 230 lok. 107

Web: www.mpn.gov.rs

Naziv programa

Javni poziv za finansiranje iz budžeta Repulike Srbije fizičkih lica inovatora koji su upisani u Registar inovacione delatnosti Ministarstva prosvete i nauke

Cilj programa/projekta

Cilj je afirmacija, unapređenja i ostvarivanje ciljeva inovacione politike. Po osnovu ovog javnog poziva se finansiraju inovacione delatnosti ili projekti čiji su nosioci ili učesnici fizička lica – registrovani subjekti inovacione delatnosti.

Oblast podrške

· Obezbeđuje finansijska podrška u cilju unapređenja stručne i materijalno-tehničke opremljenosti ili strukovne organizovanosti inovatora i stvaranja uslova za njegovo uključenje u pojedine inovacione delatnosti ili projekte finansirane sredstvima budžeta autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, Fonda za inovacionu delatnost i drugih fondova, međunarodnih finansijskih organizacija, kao i sredstvima nosilaca inovacione delatnosti.

· Obezbeđuje finansijska podrška za izradu prototipa prozvoda koji će se realizovati kroz proktičnu primenu patentnog rešenja.

· Obezbeđuje finansijska podrška za opremanje inovatora stručnim, materijalnim i drugim resursima koji su u funkciji realizacije inovacionih projekata iz člana 28 Zakona.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Prijave za finansiranje iz budžetskih sredstava, po ovom pozivu, podnose fizička lica inovatori koji su registrovani, odnosno koji su podneli zahtev za upis u Registar.

Konkursna procedura i vremenski rok[21]

Prijave za finansiranje iz budžetskih sredstava, po ovom pozivu, podnose fizička lica-inovatori koji su registrovani, odnosno koji su podneli zahtev za upis u Registar. Prijave za finansiranje se podnose popunjavanjem Obrasca i za prijavu koji je zajedno sa "Uputstvom za podnosioce prijave za finansiranje fizičkih lica registrovanih inovatora" objavljen na internet sajtu Ministarstva: http://www.mpn.gov.rs/nauka/page.php?page=276.

Prijavu za finansiranje iz budžetskih sredstava fizičkih lica inovatora upisanih u Registar inovacione delatnosti potpisanu od strane registrovanog fizičkog lica inovatora potrebno je dostaviti u jednom štampanom primerku neposredno na pisarnicu Ministarstva prosvete i nauke, Nemanjina 22–26 ili preporučenom poštom, na adresu:

Ministarstvo prosvete i nauke,

11000 Beograd, Nemanjina 22–26,

sa naznakom "za Javni poziv – finansiranje fizičkih lica-inovatora".

Rok za podnošenje prijava je 16.01.2012. godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Finansiranje pojedine inovacione delatnosti/projekta po ovom pozivu vrši se do iznosa od 400.000,00 dinara.

Trajanje projekta

Po ovom pozivu se može zahtevati finansiranje inovacione delatnost/projekta za čiju realizaciju su neophodne aktivnosti u trajanju od tri do šest meseci.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Sanja Pavlović i Tijana Knežević

Tel: +381 11 36 16 526 i 36 40 230 lok. 107

Web: www.mpn.gov.rs

Sektor za obrazovanje

Naziv programa

Konkurs za dodelu stipendija stranih vlada i fondacija za akademsku 2012/2013. godinu

Cilj programa/projekta

Stipendije se realizuju na osnovu međudržavnih sporazuma i programa o kulturno-prosvetnoj saradnji, a namenjene su za usavršavanje na visokoškolskim institucijama.

Oblast podrške

Stipendije

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Na Konkursu imaju pravo učešća samo državljani Republike Srbije koji se u trenutku konkurisanja nalaze u zemlji.

Kandidati koji konkurišu za stipendije stranih vlada moraju imati prosek ocene na studijama viši od 8,5. Prednost imaju kandidati sa višim prosekom i višim stepenom naučnog zvanja.

Za stipendije kandidati u vreme započinjanja korišćenja stipendije ne mogu biti stariji od 30 godina za postdiplomska usavršavanja, odnosno od 35 godina za doktorske studije, odnosno postdiplomska usavršavanja.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijavni formular za stipendiju stranih vlada i informaciju o stipendijama stranih vlada (uslovi i kriterijumi za dobijanje stipendije) i stranih fondacija možete pronaći na veb-stranici ministarstva: http://www.mpn.gov.rs/prosveta/page.php?page=99.

Za dobijanje stipendija stranih vlada kandidati podnose dokumentaciju Ministarstvu prosvete i nauke.

Kandidati dostavljaju popunjeni prijavni formular i dokumentaciju na srpskom jeziku.

Rok za podnošenje prijava za stipendije stranih vlada je 30 dana od dana objavljivanja konkursa. Dokumentaciju dostaviti na adresu:

Ministarstvo prosvete i nauke
Konkurs za stipendije stranih vlada
Nemanjina 22–26,
11000, Beograd

Izabrani kandidati podnose Ministarstvu prosvete i nauke prevedenu dokumentaciju na osnovu formulara koje dostavlja strani partner.

Dokumentacija se prosleđuje stranom partneru.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Bugarska: stipendija obuhvata troškove boravka, ishrane i putovanja unutar zemlje vezane za program boravka, mesečnu stipendiju u skladu sa važećim zakonskim propisima i oslobađanje od troškova školarine. Kandidat snosi putne troškove međunarodnog prevoza u oba pravca.

Italija: stipendija (u ukupnom trajanju od 90 meseci) obuhvata paušalni iznos od 620 evra i troškove zdravstvenog osiguranja. Kandidat snosi putne troškove međunarodnog prevoza u oba pravca.

Kina: stipendija obuhvata putne troškove, troškove prijavljivanja, školarine, laboratorijskih eksperimenata, prakse, osnovnih nastavnih materijala, smeštaja u studentskom domu, obezbeđenje sveobuhvatnog zdravstvenog osiguranja i naknadu u formi stipendije u skladu sa važećim zakonskim propisima. Kandidat snosi putne troškove međunarodnog prevoza u oba pravca.

Poljska: stipendija za naučni (specijalistički) staž (u trajanju od 32 meseca) i stipendija za studente slavistike (10 jednosemestralnih stipendija) obuhvata samo plaćenu školarinu (besplatno obrazovanje i realizaciju programa staža u državnim visokoškolskim ustanovama), a ostale troškove (put, smeštaj, ishrana i zdravstveno osiguranje) snosi sam kandidat. Stipendija za letnji kurs učenja poljskog jezika i književnosti obuhvata besplatno obrazovanje, smeštaj, ishranu, kao i džeparac u skladu sa nacionalnim propisima, i troškove lokalnog prevoza. Kandidat snosi putne troškove međunarodnog prevoza u oba pravca.

Rumunija: stipendija obuhvata troškove smeštaja u objektima na nivou univerzitetskih standarda, troškove školarine, troškove kursa pripreme nastave jezika, džeparac (mesečno: do 65 evra za osnovne, do 75 evra za master i do 85 evra za doktorske studije). Kandidat snosi putne troškove međunarodnog prevoza u oba pravca.

Rusija: stipendija za osnovne, master studije i za usavršavanje (u ukupnom trajanju od 10 meseci), stipendija za doktorske studije i stipendija za studije ruskog jezika i ruske književnosti obuhvata troškove smeštaja i ishrane u objektima na nivou univerzitetskih standarda, školarine i osnovnu zdravstvenu zaštitu. Kandidat snosi putne troškove međunarodnog prevoza u oba pravca.

Slovačka: stipendije (u ukupnom trajanju od 42 meseca po godini (od jednog meseca do devet meseci po studentu)) obuhvata troškove studiranja u skladu sa nacionalnim zakonom. Stipendije za studente ili profesore za letnji kurs slovačkog jezika obuhvata troškove školarine, smeštaja i ishrane, džeparac i lokalne troškove prevoza. Kandidat snosi putne troškove međunarodnog prevoza u oba pravca.

Trajanje projekta

Zavisi od stipendije

Ograničenja

Za stipendije ne mogu konkurisati kandidati koji se već nalaze u inostranstvu.

Posebni zahtevi

Kandidati mogu da konkurišu najviše za tri (3) stipendije stranih vlada

Neophodno je znanje jezika zemlje za koju kandidat konkuriše ili jednog od svetskih jezika, koji je u upotrebi u zemljama u koje se upućuje kandidat. Za kandidate koji konkurišu za stipendije Ruske Federacije i NR Kine, organizuje se nastava ruskog, odnosno kineskog jezika, u trajanju od jedne godine.

Strani partner donosi konačnu odluku o dodeli stipendija i ima diskreciono pravo da odluči o kandidatu, da ga odbije bez obrazloženja ili da prihvati rezervnog kandidata, takođe, bez obrazloženja.

Kontakt

Ministarstvo prosvete i nauke
Nemanjina 22–26,
11000, Beograd

Srbija

[20] Rok za konkurse je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja na veb-adresiwww.mpn.gov.rs

[21] Rok za konkurse je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja na veb-adresiwww.mpn.gov.rs

98. Ministarstvo zdravlja

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Projekat Ministarstva zdravlja Republike Srbije

"Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou" – DILS finansiran iz kredita Svetske banke

Cilj programa/projekta

Cilj projekta je da se pruži dodatna pomoć započetoj reformi primarne zdravstvene zaštite, da se osnaže kapaciteti ustanova i krajnjih korisnika u smislu poboljšanja dostupnosti, efikasnosti, pravičnosti i kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou.

Oblast podrške

U okviru projekta realizuju se četiri komponente: finansiranje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i zdravstveni menadžment, povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite osetljivim populacionim grupama, unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i unapređenje informaciono-komunikacionih tehnologija.

Geografska oblast

Projekat se potpuno (sve četiri komponente) realizuje u 42 doma zdravlja iz Srbije, dok se u okviru komponente Unapređenje informaciono-komunikacionih tehnologija sprovodi informatizacija svih 158 domova zdravlja u Srbiji.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati domovi zdravlja i lokalne samouprave.

Konkursna procedura i vremenski rok

Za učešće u projektu "Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou" – DILS, u procesu selekcije domova zdravlja izabrane su 42 ustanove primarne zdravstvene zaštite sa različitih geografskih područja i različitog socioekonomskog okruženja.

Minimalni/maksimalni iznos

Na osnovu potpisanog sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Ministarstvo zdravlja za realizaciju osnovnog cilja projekta koristi 12,5 miliona evra.

Trajanje projekta

Projekat traje do 31.12.2012. godine.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Tanja Đorđević, asistent za odnose s javnošću i komunikacije

Tel: +381 11 36 06 421

E-mail: tanja.djordjevic@zdravlje.gov.rs

Web: www.dils.gov.rs

99. Nezavisno udruženje novinara Srbije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Nezavisno udruženje novinara i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu raspisuju konkurs za Nagradu za izuzetnost u istraživačkom novinarstvu

Cilj programa/projekta

Nagrade se dodeljuju za istraživačke novinarske radove koji se bave temama od velike važnosti za građane teritorije na kojoj se medij distribuira, emituje ili koristi, otkrivaju i dokazuju nepoznate činjenice do kojih su novinari došli sopstvenim radom.

Oblast podrške

Nagrada će se od ove godine dodeljivati u tri kategorije:

1. elektronski mediji (radio i televizija),

2. štampani mediji,

3. on-lajn mediji

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati novinari.

Konkursna procedura i vremenski rok

U obzir dolaze radovi objavljeni u medijima Srbije od 1. aprila 2011. do 1. aprila 2012. godine. U konkurenciji će biti svi radovi koji budu poslati do 3. aprila 2012. godine. Radove može prijaviti sam autor ili kolega, bez drugih ograničenja. Molimo učesnike da radove pošalju što pre kako bi žiri imao potrebno vreme za rad.

Prijave možete poslati poštom sa naznakom "Za konkurs" na adresu:

Nezavisno udruženje novinara Srbije, Resavska 28, II sprat, 11 000 Beograd ili doneti lično. Prijave možete poslati i u elektronskoj formi na e-mail: dragana.janjic@nuns.rs

Sve ostale informacije o konkursu i uslovima prijave mogu se dobiti na telefon: 011 33 43 255.

Prijavni formular možete pronaći na sledećoj veb-adresi: http://nuns.rs/aktivnosti/view.jsp?articleId=16320.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ove godine NUNS će objaviti po tri nominovana rada u svakoj kategoriji, a pobednici će biti proglašeni na samoj svečanosti dodele nagrada. Pobednici u sve tri kategorije biće nagrađeni sa po 1.200 američkih dolara.

Trajanje projekta

/

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Prijava bi trebalo da sadrži popunjen prijavni formular (nalazi se ispod teksta), tekst ili prilog u štampanoj ili elektronskoj formi i potvrdu redakcije, potpisanu od strane urednika ili direktora, kada je i gde prilog, odnosno tekst, objavljen.

Za prijavu kandidata iz štampanih medija važno je da se na fotokopiji ili skeniranom tekstu jasno vidi logo novine, potpis autora i datum objavljivanja.

Forma prijave TV priloga je DVD snimak. Za kategoriju on-lajn medija potrebno je poslati link na kome je prilog objavljen.

Kontakt

Dragana Janjić

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Resavska 28, II sprat,

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 33 43 255

E-mail: dragana.janjic@nuns.rs

Web: http://nuns.rs

100. Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Različiti konkursi Pokrajinskog sekretarijata raspisuju se tokom cele godine.

Cilj programa

Cilj programa zavisi od konkretnog konkursa.

Oblast podrške

Sekretarijat obavlja poslove uprave koji se odnose na: istraživanje, razvoj i primenu svih vidova primarne i sekundarne energije, razvojno-istraživačke programe u oblasti uglja, nafte, gasa, geotermalnih i mineralnih voda, povećanja energetske efikasnosti postrojenja i štednje energije, alternativne energetske izvore i sekundarne sirovine od značaja za razvoj Pokrajine; prikupljanje novih tehnologija, patenata i licenci za mogućnost uvođenja u proizvodnju novih proizvoda na osnovu sirovina koje su od značaja za Pokrajinu; tekuću politiku razvoja energetike i sirovina i funckionisanje energetskih sistema; praćenje proizvodnje i potrošnje svih vidova energije; utvrđivanje energetskih i sirovinskih rezervi u Pokrajini;rešavanje po zahtevima za odobravanje za eksploataciju mineralnih sirovina i izvođenje rudarskih radova i odobrenja geoloških istraživanja.

 

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Više informacija o konkretnom konkursu možete pogledati na: http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/index.php?a=konkursi.

Konkursna procedura i vremenski rok

Više informacija o konkretnom konkursu možete pogledati na: http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/index.php?a=konkursi.

Minimalni/maksimalni iznos

Više informacija o konkretnom konkursu možete pogledati na: http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/index.php?a=konkursi.

Trajanje projekta

Više informacija o konkretnom konkursu možete pogledati na: http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/index.php?a=konkursi.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i minirealne sirovine

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad, Srbija
Tel: +381 21 48743 37

Fax: +381 21 456 653
E-mail: psemr@vojvodina.gov.rs

Web: www.psemr.vojvodina.gov.rs/

101. Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Konkurs za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini i sufinansiranje prevođenja

Cilj programa/projekta

Unapređenje izdavačke delatnosti, razvoj kulture i umetnosti naroda i nacionalnih zajednica i afirmisanje kutlurnih osobenosti AP Vojvodine

Oblast podrške

Izdavačka delatnost (roman, pripovedačka proza, poezija, književnost za decu – izuzev

slikovnica i udžbenika, esejistika, umetnička kritika, drama, umetničke monografije, dela iz istorije umetnosti i dela iz humanističkih i društvenih nauka)

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati pravna lica čije je sedište na terirotiji AP Vojvodine i koja su registrovana za bavljenje izdavačkom delatnošću.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se raspisuje nakon usvajanja budžeta AP Vojvodine za kalendarsku godinu u kojoj se raspisuje konkurs i objavljuje se na veb-sajtu Sekretarijata (http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/), u jednim dnevnim novinama koje izlaze na srpskom jeziku, "Službenom listu AP Vojvodine"  i u novinama koje izlaze na jezicima nacionalnih manjina u AP Vojvodini.

Prijava se podnosi u jednom primerku na obrascu Prijave za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini i sufinansiranje prevođenja, i uz

nju se obavezno prilaže druga neophodna dokumentacija navedena u stavu 4, Prijave – Prilozi.

Prijava se preuzima na veb-sajtu Sekretarijata (http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/).

Prijave se podnose u konkursnom roku, poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine (Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom naziva konkursa). Konkursni rok se određuje u tekstu konkursa. Rezultati konkursa se objavljuju na veb-sajtu Sekretarijata.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos ukupnih sredstava za Konkurs naveden je u prvom stavu teksta konkursa.

Minimalni/maksimalni iznosi sredstava koja se dodeljuju nisu određeni.

Trajanje projekta

Izdanja u kalendarskoj godini za koju se raspisuje konkurs.

Ograničenja

Prijave koje se dostave nakon isteka konkursnog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima su na osnovu konkursa dodeljena sredstva u prethodnoj kalendarskoj godini, a koji nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta i namenskom utrošku sredstava, ne razmatraju se. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Posebni zahtevi

Za sufinansiranje prvih izdanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini objavljivanje prevoda značajnih knjiga, jedan izdavač može podneti ukupno najviše pet prijava.

Kontakt

Svetlana Radović

Tel :+381 21 487 47 15

E-mail: svetlana.radovic@vojvodina.gov.rs

Web: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/

Naziv programa

Konkurs za sufinansiranje projekta u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini

Cilj programa/projekta

Sufinansiranje projekata u oblasti zaštite pokretnog i nepokretnog kulturnog nasleđa kojima se doprinosi zaštiti, konzervaciji, restauraciji, istraživanju, održivom korišćenju, promociji i prezentaciji najvrednijeg kulturnog nasleđa AP Vojvodine; unapređuje rad ustanova i organizacije koje se bave zaštitom kulturnog nasleđa i uvode međunarodni standardi u ovoj oblasti, populariše zaštita kulturnog nasleđa u javnosti, posebno kod dece i mladih; obezbeđuje dostupnost kulturnog nasleđa; obezbeđuje saradnja srodnih ustanova i organizacija u oblasti zaštite i razmena iskustava i razvija inovativnost u pristupu i metodama realizacije projekta u ovoj oblasti u Pokrajini. 

Oblast podrške

Projekti u oblasti zaštite pokretnog i nepokretnog kulturnog nasleđa (arheološka istraživanja, iskopavanja i prezentovanje lokaliteta; zaštita, konzervacija i restauracija, rekonstrukcija i revitalizacija kategorisanih spomenika kulture; konzervacija i restauracija pokretnih kulturnih dobara; inoviranje stalnih muzejskih postavki; prezentovanje zaštite kulturnog nasleđa u digitalnoj formi i novim medijima; prezentacija i promocija kulturnog nasleđa kod dece i mladih; edukacija i unapređenje struke uvođenjem međunarodnih standarda u rad ustanova koje se bave zaštitom kulturnog nasleđa; tematske izložbe; zajednički projekti ustanova zaštite u AP Vojvodini i drugo).

Geografska oblast

Projekti koji se realizuju u AP Vojvodini u oblasti zaštite kulturnog nasleđa, projekti kojima se promoviše kulturno nasleđe AP Vojvodine u zemlji i inostranstvu

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organi lokalnih samouprava, ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa, koje ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost na osnovu zakona koji regulišu oblasti zaštite kulturnog nasleđa; druga pravna lica u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje poslova zaštite kulturnog nasleđa (uz priloženo mišljenje nadležne ustanove zaštite po vrstama kulturnih dobara ili po teritorijalnoj nadležnosti).

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se raspisuje nakon usvajanja budžeta AP Vojvodine za kalendarsku godinu na koju se odnosi Konkurs. Objavljuje se na veb-sajtu Sekretarijata (www.kultura.vojvodina.gov.rs), u jednim dnevnim novinama koje izlaze na srpskom jeziku, u "Službenom listu AP Vojvodine" i u novinama koje izlaze na jezicima nacionalnih manjina u AP Vojvodini.

Prijava se podnosi u jednom primerku na obrascu Prijave za sufinansiranje projekta u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini, i uz nju se obavezno prilaže druga neophodna dokumnetacija navedena u Prijavi – II Obavezni prilozi, koja je sastavni deo Prijave.

Prijava se preuzima na veb-sajtu Sekretarijata (www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi).

Prijave se podnose u konkursnom roku, poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom naziva Konkursa. Konkursni rok se određuje u tekstu Konkursa. Rezultati Konkursa se objavljuju na veb-sajtu Sekretarijata.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos ukupnih sredstava za Konkurs naveden je u prvom stavu teksta Konkursa.

Minimalni/maksimalni iznosi sredstava koja se dodeljuju nisu određeni.

Trajanje projekta

Nije ograničeno, ali se konkursna dokumentacija i traženi iznosi odnose na fazu projekta koja se realizuje u kalendarskoj godini; za višegodišnje projekte dostavljaju se podaci o svim fazama projekta, ukupnoj vrednosti projekta i vrednostima svake faze projekta, postignutim rezultatima, izvorima fianansiranje ranijih faza projekta i slično... (sva neophodna dokumentacija koja se traži navedena je u obrascu Prijave)

Ograničenja

Prijave koje se dostave nakon isteka konkursnog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima su na osnovu Konkursa dodeljena sredstva u prethodnoj kalendarskoj godini, a koji nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta i namenskom utrošku sredstava, ne razmatraju se. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Posebni zahtevi

Za projekte zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa (građevinsko nasleđe) mogu da konkurišu isključivo organi lokalnih samouprava ili teritorijalno nadležne ustanove zaštite (zavodi za zaštitu spomenika kulture) i to sa projektima kategorizovanih spomenika kulture, za koje je: izrađena plansko-tehnička dokumentacija (o čemu se dostavlja kopija kao dokaz), određena namena i korisnik; za koje je izdato konačno rešenje nadležnog organa o uslovima za izvođenje mera tehničke zaštite i drugih radova, za koje je izdato konačno rešenje nadležnog organa o saglasnosti za projekat, i za koje je izdato rešenje o određivanju lica za vršenje konzervatorskog nadzora.

Kontakt

Lica za kontakt: Dušica Juribašić

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, Srbija

E-mail: dusica.juribasic@vojvodina.gov.rs

Tel : +381 21 456 016, 487 45 34

Fax : + 381 21 487 48 40

Web : http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/

Naziv programa

Konkurs za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini na jezicima nacionalnih zajednica

Cilj programa/projekta

Unapređenje izdavačke delatnosti, razvoj kulture i umetnosti naroda i nacionalnih zajednica i

afirmisanje kutlurnih osobenosti AP Vojvodine

Oblast podrške

Izdavačka delatnost (roman, pripovedačka proza, poezija, književnost za decu – izuzev

slikovnica i udžbenika, esejistika, umetnička kritika, drama, umetničke monografije, dela iz

istorije umetnosti i dela iz humanističkih i društvenih nauka)

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati pravna lica čije je sedište na terirotiji  AP Vojvodine i koja su registrovana za bavljenje izdavačkom delatnošću.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se raspisuje nakon usvajanja budžeta AP Vojvodine za kalendarsku godinu u kojoj se raspisuje Konkurs i objavljuje se na veb-sajtu Sekretarijata (http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/), u jednim dnevnim novinama koje izlaze na srpskom jeziku, "Službenom listu AP Vojvodine" i u novinama koje izlaze na jezicima nacionalnih manjina u AP Vojvodini.

Prijava se podnosi u jednom primerku na obrascu Prijave za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini na jezicima nacionalnih zajednica, i uz

nju se obavezno prilaže druga neophodna dokumnetacija navedena u stavu 4, Prijave – Prilozi.

Prijava se preuzima na veb-sajtu Sekretarijata (http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/).

Prijave se podnose u konkursnom roku, poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa

uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine (Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom naziva konkursa). Konkursni rok se određuje u tekstu konkursa. Rezultati konkursa se objavljuju na veb-sajtu Sekretarijata.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos ukupnih sredstava za konkurs naveden je u prvom stavu teksta konkursa.

Minimalni/maksimalni iznosi sredstava koja se dodeljuju nisu određeni

Trajanje projekta

Izdanja u kalendarskoj godini za koju se raspisuje konkurs.

Ograničenja

Prijave koje se dostave nakon isteka konkursnog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima su na osnovu konkursa dodeljena sredstva u prethodnoj kalendarskoj godini, a koji nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta i namenskom utrošku sredstava, ne razmatraju se. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Svetlana Radović

Tel :+381 21 487 47 15

E-mail: svetlana.radovic@vojvodina.gov.rs

Web: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/

102. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa[22]

1. Finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja, kao i nabavka nove opreme u ustanovama obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine

2. Finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine

Svi konkursi Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje objavljeni su na veb-stranicama prezentacije: http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/.

Cilj programa/projekta

Cilj navedenih finansiranja ili sufinansiranja od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje ijeste unapređivanje rada ustanova obrazovanja, odnosno celokupan razvoj obrazovnog sistema na teritoriji AP Vojvodine, finansiranjem ili sufinansiranjem svih strukturnih elemenata koji sačinjavaju i utiču na rad te važne oblasti.

Oblast podrške

Kao što je navedeno, konkursima se obuhvata rad obrazovnih ustanovaa na teritoriji AP Vojvodine.

Geografska oblast

Oblast na koju se odnose raspisani konkursi je Autonomna pokrajina Vojvodina.

Ko može da konkuriše?

Na konkurse koje objavljuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje imaju pravo da se prijave sve obrazovne ustanove na teritoriji AP Vojvodine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Raspisuje se javni poziv za svaki konkurs sa jasnim uslovima i načinima apliciranja, u različitim periodima, te se sugeriše redovna poseta veb-prezentacije: http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Visina iznosa finansiranja ili sufinansiranja određenih programa i projekata najčešće je rezultat kompromisnog rešenja između podnetih zahteva od strane ustanova obrazovanja na osnovu određenog konkursa, sa jedne strane, i visine sredstava predviđenih za te namene budžetom AP Vojvodine za tekuću godinu, sa druge strane.

Trajanje projekta

Projekti i programi finansiraju se tokom cele budžetske godine, na osnovu konkursa objavljenih za tu godinu.

Ograničenja

U svakom konkursu objavljuju se odgovarajući kriterijumi, koji ujedno predstavljaju i ograničenja prilikom prijavljivanja na te konkurse.

Posebni zahtevi

Takođe, u svakom se konkursu objavljuju i uslovi za prijavljivanje, pa pod tim mogu da se podrazumevaju i posebni zahtevi.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad, Srbija

Web: http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/

[22] U trenutku izdavanja Vodi>ča, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje nema novih konkursa stoga sugeri>šemo da posetite veb-sajt. http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/ radi provere novih potencijalnih izvora finansiranja

103. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Različiti konkursi Pokrajinskog sekretarijata, raspisuju se tokom cele godine.

Cilj programa

Zavisi od konkretnog konkursa.

Oblast podrške

Poljoprivreda, šumarstvo, lovstvo, vodoprivreda, prehrambena industrija, zaštita bilja, ribarstvo,  zemljoradničke zadruge, ruralni razvoj; više detalja možete naći na: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/.

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Zavisi od konkretnog konkursa.

Konkursna procedura i vremenski rok[23]

Raspisuje se javni poziv za svaki konkurs sa jasnim uslovima i načinima apliciranja, u različitim periodima, te se sugeriše redovna poseta veb-prezentacije: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od konkretnog konkursa

Trajanje projekta

Zavisi od konkretnog konkursa.

Ograničenja

Zavisi od konkretnog konkursa.

Posebni zahtevi

Zavisi od konkretnog konkursa.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad, Srbija

Tel: +381 21 487 4000 i 456 721

Fax: +381 21 456040

Web: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/

[23] Sekretarijat raspisuje raznovrsne konkurse u različitim periodima, pa sugerišemo redovnu proveru veb-sajta: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/ radi provere novih potencijalnih izvora finansiranja>.

104. Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Donacije i transferi organima i organizacijama u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina

Cilj programa/projekta

Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje projekata, čiji je cilj unapređivanje prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina a prvenstveno za:

- osposobljavanje zaposlenih u organima i organizacijama da se koriste jezikom nacionalne manjine koji je utvrđen kao jezik u službenoj upotrebi,a naročito na radnim mestima na kojima se ostvaruje kontakt sa strankama  i za razvoj sistema elektronske uprave za rad u uslovima višejezičnosti;

- troškovi izrade i postavljanja tabli sa nazivom organa i organizacija,nazivom naseljenog mesta na putnim pravcima, nazivom ulica i trgova ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u opštini, gradu i naseljenom mestu i za štampanje dvojezičkih ili višejezičkih obrazaca kao i za štampanje službenih glasila i drugih javnih publikacija;

Oblast podrške

Službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

- organi opštine ili grada u kojima je statutom utvrđena službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina na celoj teritoriji opštine; odnosno grada ili u naseljenom mestiu na njihovoj teritoriji;

- mesne samouprave na teritoriji opština ili grada u kojoj je utvrđena službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina;

-drugi organi, organizacije, službe ili ustanove na teritoriji opštine, odnosno grada čijim je statutom utvrđena službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina.

Konkursna procedura i vremenski rok

Na osnovu Odluke o raspodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine organima i organizacijama u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina ("Službeni list APV", broj 6/08), konkurs za dodelu sredstava raspisuje se jednom godišnje.

Detaljne informacije na internet strani: www.puma.vojvodina.gov.rs  

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije utvrđeno.

Trajanje projekta

Nije utvrđeno.

Ograničenja

Nisu utvrđena.

Posebni zahtevi

Nisu utvrđena.

Kontakt

Danica Lučić, šef Odseka za upravni nadzor

Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice

Bulevar Mihajla Pupina 16, sprat I, kancelarija br.68

21000 Novi Sad, Srbija

Tel: +381 21 487 4451

E-mail: danica.lucic@vojvodina.gov.rs

Web: www.puma.vojvodina.gov.rs

Naziv programa

Finansijska pomoć crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

Cilj programa/projekta

Sredstva se dodeljuju za obavljanje graditeljske, dobrotvorne i naučne delatnosti, kao i radi pružanja finansijske pomoći u postupku vraćanja imovine crkvama i verskim zajednicama.

Oblast podrške

Delatnost crkava i verskih zajednica

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

1. tradicionalne crkve i verske zajednice koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine - Srpska pravoslavna crkva; Islamska zajednica; Katolička crkva; Slovačka evangelistička a.v. crkva; Jevrejska zajednica; Reformatsko-hrišćanska crkva, Rumunska pravoslavna crkva i Evangelistička a.v. crkva.),

2. organizacije i ustanove čiji su osnivači tradicionalne crkve i verske zajednice, a koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Registrovane crkve i verske zajednice koje nisu navedene u tački 1, kao i organizacije i ustanove čiji su oni osnivači, imaju pravo na dodelu sredstava pomoću zahteva o kome odlučuje pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne zajednice.

Konkursna procedura i vremenski rok

Na osnovu Odluke o raspodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine za dotacije crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV″, broj 21/07, 4/08), konkursi za dodelu sredstava raspisuju se dva puta godišnje (u prvom i drugom polugodištu kalendarske godine). Detaljne informacije videti na internet strani: www.puma.vojvodina.gov.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije utvrđeno.

Trajanje projekta

Nije utvrđeno.

Ograničenja

Nisu utvrđena.

Posebni zahtevi

Nisu utvrđeni.

Kontakt

Milan Aleksić, pomoćnik pokrajinskog sekretara

Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice

Bulevar Mihajla Pupina 16, sprat III, kancelarija br. 28

21000 Novi Sad, Srbija

Tel +381 21 487 4185

E-mail: milan.aleksic@vojvodina.gov.rs

Web: www.puma.vojvodina.gov.rs

Naziv programa

Finansijska pomoć etničkim zajednicama

Cilj programa/projekta i oblast podrške

Sredstva se dodeljuju za redovnu delatnost, nabavke opreme, programa i projekate organizacija, i to naročito za: stvaranje uslova za razvoj kulture, nauke i umetnosti; negovanje i podsticanje narodnog stvaralaštva; programe i projekte multikulturalnog karaktera u cilju razvijanja  duha tolerancije; predstavljanje kulturnih dobara od izuzetnog značaja; očuvanje i negovanje jezika, narodnih običaja i starih zanata; zaštitu i prezentaciju folklornog nasleđa; književno, dramsko, scensko, muzičko i likovno stvaralaštvo, memorijale, festivale, jubilarne manifestacije, umetničke kolonije, kampove; negovanje i razvoj amaterizma, gostovanja ansambala; naučna istraživanja; saradnju sa matičnim zemljama i druge oblike međunarodne saradnje i ostale programe i projekte usmerene na ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Oblast podrške

Prava nacionalnih manjina

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

- udruženja, organizacije i druge asocijacije pripadnika etničkih zajednica, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta i međunacionalne tolerancije, čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine,

- udruženja, organizacije i druge asocijacije čiji su projekti usmereni na ostvarivanje prava nacionalnih manjina i na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije, čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Na osnovu Odluke o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine za dotacije etničkim zajednicama ("Službeni list APV", broj 5/06) za dodelu sredstava raspisuje se konkurs. Detaljne informacije videti na veb-stranici: www.puma.vojvodina.gov.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije utvrđeno.

Trajanje projekta

Nije utvrđeno.

Ograničenja

Nemaju pravo na dodelu sredstava organizacije koje su direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Posebni zahtevi

Nisu utvrđeni.

Kontakt

Marius Rošu, pomoćnik pokrajinskog sekretara

Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice

Bulevar Mihajla Pupina 16, sprat I, kancelarija br.1

21000 Novi Sad, Srbija

Tel +381 21 487 4223

E-mail: marius.rosu@vojvodina.gov.rs

Web: www.puma.vojvodina.gov.rs

105. Pokrajinski sekretarijat za privredu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Različiti konkursi Pokrajinskog sekretarijata, raspisuju se tokom cele godine.

Cilj programa/projekta

Zavisi od konkretnog konkursa.

Oblast podrške

Privredni, tehnološki i regionalni razvoj u skladu sa planom razvoja Republike Srbije, odnosno Autonomne Pokrajine Vojvodine

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Zavisi od konkretnog konkursa.

Konkursna procedura i vremenski rok

Sekretarijat raspisuje raznovrsne konkurse u različitim periodima, pa sugerišemo redovnu proveru veb-sajta: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/ radi provere novih potencijalnih izvora finansiranja

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od konkretnog konkursa.

Trajanje projekta

Zavisi od konkretnog konkursa.

Posebni zahtevi

Zavisi od konkretnog konkursa.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za privredu

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad, Srbija

Tel: +381 21 4874 209 i 4874-300

Fax: +381 21 456 004

Web: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/

106. Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Dodela bespovratnih sredstava za realizaciju projekat u oblasti rada, zapošljavanja i ravnopravnosti polova

Cilj programa/projekta

Dorinos zapošljavanju i afirmaciji kapaciteta mladih i žena, sa posebnim akcentom na ranjive grupe (žene sa sela, Romkinje, samohrane majke, žene sa invaliditetom)

Oblast podrške

Zapošljavanje 

Ravnopravnost polova 

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Neprofitne organizacije/udruženja građana 

Jedinice lokalne samouprave

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se objavljuje na sajtu sekretarijata i u dnevnom listu "Dnevnik", uz obrazac za prijavu i navedenu dokumetaciju. Broj konkursa, iznos ukupnih sredstava, kao i rokovi, zavise od raspoloživog budžeta.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni iznos na poslednjem konkursu je bio 110.000 dinara. Minimalni iznos nije propisan uslovima konkursa.

Trajanje projekta

Nije ograničeno uslovima konkursa.

Ograničenja

Mali iznos raspoloživih sredstava. Neretko se odobrava iznos manji od maksimalnog, tako da je potrebno prilagoditi budžet projekta odobrenim sredstvima.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje, ravnopravnost polova

Tel: +381 21 48 74 323; 041 48 74 610;

E-mail: radizene@vojvodina.gov.rs

107. Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

 1. Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti omladine i sporta
 2. Konkurs za organizaciju i realizaciju kampova za mlade
 3. Konkurs za izradu i kreiranje lokalnih akcionih planova politike za mlade (LAP) u AP Vojvodini

Cilj programa/projekta

Broj i kvalitet projekata organizacija za mlade je narastao, kako zbog sprovođenja Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini 2005–2008. godine tako i zbog formiranja Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i donošenja Nacionalne Strategije o mladima.

Istraživanja o korišćenju slobodnog vremena mladih u AP Vojvodini, o sistemu vrednosti mladih i o kvalitetu života mladih – izvorima stresa i načinima njihovog prevazilaženja, koje je sproveo Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, pokazala su, između ostalog, da je svest mladih o sopstvenom uticaju na promene u društvu i svom položaju u njemu – bitno porasla. Samim tim, volonterizam je još više dobio na značaju.

Najdelotvorniji način poboljšanja i unapređenja položaja mladih u društvu je podrška projekata "Mladi za mlade", projekata koji su usmereni ka stvaranju uslova za kvalitetno korišćenje slobodnog vremena, aktivno učešće mladih u životu lokalne zajednice, podizanje kapaciteta njihovih organizacija, izrade Lokalnih akcionih planova za mlade i podrške drugih projekata i aktivnosti predviđenih Akcionim planom Strategije za mlade.

Oblast podrške

Omladinska politika

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije, udruženja građana koje se bave mladima, lokalne samouprave i ustanove čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Popunjavanje formulara koji se nalazi na sajtu: http://www.sio.vojvodina.gov.rs/, 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od odobrene sume za konkurs.

Trajanje projekta

Zavisi od konkretnog projekta, aktivnosti predviđene projektom.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad, Srbija

Tel: + 381 21 487 4871

Fax: +381 21 456 015

E-mail Sektora za sport: sport@vojvodina.gov.rs
E-mail Sektora za omladinu: mladi@vojvodina.gov.rs

Web: www.sio.vojvodina.gov.rs

108. Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata u oblasti socijalne politike

Cilj programa/projekta

Cilj 1

U skladu sa Pokrajinskom uredbom o posebnim oblicima socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini ("Službeni list APV", broj 17/02 i 18/09 – izmena naziva akta), realizacija posebnih oblika socijalne zaštite, što podrazumeva:

- unapređivanje komunikacije sa javnošću, njeno podsticanje i uključivanje u javne akcije;

- omogućavanje koordinacije rada različitih resursa u integralnoj socijalnoj zaštiti stanovništva;

- kreiranje novih alternativnih programa socijalne zaštite;

- realizacija projekata pojedinih problemskih područja rada kao što su sledeće grupe problema i korisnika:

 • porodice u riziku od dezintegracije, u razvodnim i postrazvodnim sporovima,

nasilje u porodici,

 • deca i mladi u sukobu sa zakonom ,
 • deca i mladi u porodičnom i domskom smeštaju,
 • zlostavljana i zanemarivana deca,
 • psihički i fizički ometena deca, mladi i odrasli,
 • usluge i pomoć starim licima;

- razvijanje programa osposobljavanja za volonterski rad;

- otvaranje dnevnih boravaka, u okviru ustanova za smeštaj korisnika, za kratkoročni smeštaj dece ili odraslih lica sa posebnim potrebama kako bi se olakšala situacija u porodicama u kojima žive;

- organizovanje patronažnih službi u okviru ustanova za smeštaj korisnika.

Cilj 2

U skladu sa Programom unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini realizacija mera i aktivnosti ustanova socijalne zaštite koje pružaju usluge domskog smeštaja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine usmerenih na podsticaj i razvoj postojećih i novih usluga socijalne zaštite kojima se obezbeđuje pružanje adekvatne, kvalitetne usluge u skladu sa specifičnim potrebama korisnika unapređenjem uslova života i bezbednosti korisnika, poboljšanjem stanja objekata, nabavke opreme i prevoznih sredstava.

Oblast podrške

Oblast socijalne politike u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata kojim se realizuju posebni oblici socijalne zaštite u skladu Pokrajinskom uredbom o posebnim oblicima socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, imaju ustanove socijalne zaštite čije sedište je na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i udruženja građana upisana u registar kod nadležnog organa za programske aktivnosti i projekte koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata kojima se realizuju mere i aktivnosti u skladu sa Programom unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, imaju ustanove socijalne zaštite koje pružaju usluge domskog smeštaja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna procedura i vremenski rok su regulisani Pravilnikom o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za oblast socijalne politike i demografije koji se objavljuje u "Službenom listu APV".

Postupak konkursa za dodelu sredstava u oblasti socijalne politike i demografije sprovodi Komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.

Komisija, nakon razmatranja i procene prijava prispelih na javni konkurs, sačinjava obrazloženi predlog za dodelu sredstava po javnom konkursu.

O dodeli sredstava odlučuje rešenjem, koje je konačno, Pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju nije dužan da obrazloži svoje odluke.

Prispele prijave na javni konkurs Komisija razmatra u pogledu ispunjenosti uslova da li sadržaj prijave odgovara predmetu javnog konkursa i procenjuje prijave prema sledećim kriterijumima:

- postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe,

- postojanja povezanosti ciljeva i aktivnosti,

- postojanje kapaciteta i iskustva podnosioca prijave za realizaciju aktivnosti iz prijave na javni konkurs,

- procena ekonomičnosti budžeta,

- usklađenosti predloženog budžeta sa planiranim aktivnostima,

- procene održivosti,

- procene doprinosa unapređenju položaja i zaštite ciljne grupe,

- procene efekata realizacije podnetih prijava na javni konkurs na kvalitet socijalne zaštite stanovništva i doprinosa daljem razvoju sistema socijalne zaštite i prevazilaženju nepovoljne demografske situacije i unapređenju društvene brige o deci u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Rezultati konkursa se objavljuju na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Konkurs za dodelu sredstava se realizuje jednom godišnje. Prijava na konkurs podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u "Službenom listu APV", odnosno u javnom glasilu koje pokriva celu teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje nije određen.

Trajanje projekta

Projekat mora biti realizovan do 31. decembra tekuće godine.

Ograničenja

Na konkursu ne mogu učestvovati: fizička lica, indirektni korisnici budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daje saglasnost Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ili Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i prijave koje nisu predmet konkursa neće se razmatrati.

Neće se razmatrati prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, a koji nisu u roku dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava sa dokumentacijom ili tražili saglasnost za produženje roka za realizaciju projekta.

Posebni zahtevi

Prijava na konkurs podnosi se u jednom primerku isključivo na obrascu prijave koja se može preuzeti na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju (www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs) i u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju (Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad).

Uz prijavu na konkurs se podnosi sledeća obavezna dokumentacija: fotokopija potvrde o registraciji kod nadležnog organa, fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju i zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci.

Prijave na konkurs se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju (Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad) poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, (Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, sa naznakom: "Za konkurs").

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju

Bulevar Mihajla Pupina 16

21 000 Novi Sad, Srbija

Tel: +381 21 48 74 624

Fax: +381 21 45 65 86

E-mail: psz@vojvodina.gov.rs

Web: http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/

109. Rekonstrukcija Ženski fond

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Ženske inicijative, stipendije, urgentni grantovi i specijalni fokus

Cilj programa/projekta

Podrška ženskim grupama koje rade na zaštiti ženskih ljudskih prava

Oblast podrške

Ženska ljudska prava i višestruka diskriminacija, stipendije

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati ženske grupe, LGBT grupe, studentkinje ženskih studija 

Konkursna procedura i vremenski rok

Formulari za prijavljivanje mogu se naći na sajtu: www.rwfund.org; rok ne postoji, odluke se donose u ciklusima od 90 dana.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalan iznos 300.000 dinara

Trajanje projekta

Nije određeno

Ograničenja

Ne postoje

Posebni zahtevi

Ne postoje

Kontakt

Rekonstrukcija Ženski fond

Vlajkovićeva 15

11000 Beograd, Srbija

Tel + 381 11 32 22 751

Fax: + 381 11 323 5592

Web: www.rwfund.org

110. Telenor d.o.o.

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Društvena odgovornost

Cilj programa/projekta

U cilju odgovornog ponašanja prema lokalnoj zajednici u kojoj poslujemo, ulaganja u Srbiju i pomoći razvoja potencijala srpskog društva, od osnivanja Telenor fondacije 2007. godine, trudimo se da prepoznamo potrebe srpskog društva i kroz održive, delotvorne projekte pomognemo u rešavanju problema. Nastojimo da ostvarimo dugoročan efekat tako što projekte pratimo i podržavamo tokom dužeg vremenskog perioda.

Oblast podrške

Istražujući probleme sa kojima se suočava srpsko društvo, aktivnosti Fondacije usmerili smo ka sledećim oblastima:

- mladi, njihovo obrazovanje i profesionalno usavršavanje,

- društveno ugrožene grupe,

- razvoj kulturne produkcije i tržišta umetnosti,

- zaštita životne sredine.

Takođe, nastojimo da identifikujemo način na koji telekomunikacije mogu da doprinesu društvu i životnoj sredini i trudimo se da prednosti svoje delatnosti uključimo u svoje filantropske aktivnosti.

Geografska oblast

Fondacija inicira i podržava projekte koji nude održiva i razvojna rešenja na teritoriji cele Srbije.

Ko može da konkuriše?

Mogućnost konkurisanja imaju organizacije i institucije registrovane u Srbiji, koje za cilj imaju rešavanje problema u Srbiji na nacionalnom ili lokalnom nivou.

Konkursna procedura i vremenski rok

Apliciranje za podršku Telenor fondacije vrši se popunjavanjem formulara, koji obuhvata sva elemente neophodne za sagledavanje projekta – informacije o organizaciji koja aplicira, opis projekta uz detaljan pregled planiranih aktivnosti, kao i informacije o vremenskim rokovima i budžetu. Formular za apliciranje moguće je popuniti direktno na adresi: http://www.telenor.rs/media/TelenorSrbija/fondacija/OBRAZAC%20PRIJAVE.doc ili ga preuzeti sa veb-sajta i dostaviti mejlom ili preko poštanske adrese.

Projekti se razmatraju na sednicama Upravnog odbora Fondacije, koje se održavaju do četiri puta u toku godine, ukoliko se uklapaju u prioritetne oblasti rada Fondacije i ciljeve Kompanije.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Kada je u pitanju donacija novčanih sredstava, minimalni i maksimalni iznosi koje Telenor fondacija odobrava nisu striktno definisani. Pri razmatranju projekta, sagledavaju se svi elementi projekta, uključujući pregled troškova, koji se analiziraju u skladu sa planiranim aktivnostima.

Podrška projektima ne uključuje isključivo novčana sredstava, već i korišćenje prednosti naše delatnosti i angažman zaposlenih u kompaniji:

 1. donacije proizvoda i usluga kao što su: Telenor internet, mobilni telefoni, računari i specijalni tarifni paketi, humanitarni brojevi za prikupljanje novčanih sredstava,
 2. učešće rukovodilaca i zaposlenih u projektima i humanitarnim akcijama,
 3. "know how" – znanje eksperata Kompanije.

Trajanje projekta

S obzirom na to da se sednice Upravnog odbora, na kojima se odlučuje o projektima koji će dobiti podršku, održavaju do četiri puta u toku godine, prijava projekata moguća je u toku cele godine.

Ograničenja

Telenor fondacija u skladu sa strategijom ne podržava:

- zahteve pojedinaca koji se odnose na rešavanje problema materijalne prirode,

- zahteve pojedinaca za sponzorisanje učešća na konferencijama, seminarima, treninzima i sličnim aktivnostima,

- programe školovanja u inostranstvu,

- troškove putovanja, smeštaja i sličnih troškova, ukoliko nisu deo većeg projekta,

- sponzorisanje organizacije festivala, konferencija i sličnih aktivnosti,

- spozorisanje rada sportskih klubova i organizaciju sportskih aktivnosti.

Posebni zahtevi

Da bi projekat bio razmotren na sednici Upravnog odbora Fondacije, neophodno je da se uklapa u prioritetne oblasti našeg rada (mladi i obrazovanje, društveno ugrožene grupe, kultura i umetnost, zaštita životne sredine).

Korišćenje komunikacionih servisa u okviru projektnih aktivnosti, u cilju delotvornijeg rešavanja problema pomoću modernih tehnologija, smatra se veoma značajnim elementom projekta, koji se razmatra sa posebnom pažnjom.

Očekuje se da partnerska organizacija u svom poslovanju poštuje ljudska prava, ne koristi prisilni rad, zabranjuje diskriminaciju i korupciju i postupa preventivno prema životnoj sredini.

Kontakt

E-mail: fondacija@telenor.rs

Web: www.telenor.rs/fondacija

111. Vlada Republike Srbije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Služba Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

Cilj programa/projekta

Dotacije nevladinim organizacijama, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za nastavak politike Koordinacionog tela u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Oblast podrške

Finansijska i tehnička podrška organizacijama civilnog društva, sa posebnim naglaskom na projekte i programe sa mladima, kako bi se aktivno uključili u rad lokalne samouprave i doprineli napretku svih zajednica

Geografska oblast

Preševo, Bujavnovac i Medveđa

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati nevladine organizacije

Konkursna procedura i vremenski rok

Zavisi od projekta; više informacija na: http://www.kt.gov.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od projekta; više informacija na: http://www.kt.gov.rs.

Trajanje projekta

Zavisi od projekta; više informacija na: http://www.kt.gov.rs.

Ograničenja

Zavisi od projekta; više informacija na: http://www.kt.gov.rs.

Posebni zahtevi

Zavisi od projekta. Više informacija na: http://www.kt.gov.rs

Kontakt

Služba Koordinacionog tela u Beogradu

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070, Beograd, Srbija

Kabinet direktora Službe Koordinacionog tela

Tel: +381 11 21 20 906

Faks: +381 11 21 20 909

E-mail: office@kt.gov.rs

http://www.kt.gov.rs

Naziv programa

Projekat "Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou" – DILS Vlada Republike Srbije realizuje iz sredstava Zajma Svetske banke/Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD).

Projekat realizuju tri resorna ministarstva: Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete i nauke i Ministarstvo rada i socijalne politike.

Cilj programa/projekta

Osnovi cilj projekta odnosi se na jačanje kapaciteta ustanova u sektorima zdravlja, prosvete i socijalne zaštite na lokalnom nivou za pružanje delotvornijih, korisnicima pristupačnijih usluga ujednačenog kvaliteta, finansiranih po principu "novac prati korisnika", u decentralizovanom okruženju koje vodi računa o potrebama ranjivih grupa korisnika.

Oblast podrške

Jačanje kapaciteta ustanova u sektorima zdravlja, prosvete i socijalne zaštite na lokalnom nivou

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati lokalne samouprave i ustanove iz sektora zdravlja, prosvete i socijalne zaštite i nevladine organizacije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Zavisi od pojedinačnog konkursa, više informacija na: http://www.dils.gov.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od pojedinačnog konkursa; više informacija na: http://www.dils.gov.rs.

Ukupna vrednost sredstava Zajma iznosi 32 miliona evra.

Trajanje projekta

Projekat se realizuje u periodu od početka 2009. do kraja 2012. godine.

Ograničenja

Više informacija videti na: http://www.dils.gov.rs.

Posebni zahtevi

Više informacija videti na: http://www.dils.gov.rs.

Kontakt

http://www.dils.gov.rs