Vlada Republike Srbije Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Gradjanske inicijative

Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja

za projekte NVO, lokalnih samouprava, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika - Januar 2011.

Uvodnici

O Vodiču kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja - Građanske inicijative

"Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji" nastao je u protekle četiri godine, kao zajednički projekat tadašnjeg Tima potpredsednika Vlade Republike Srbije za smanjenje siromaštva (sadašnji Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva) i Građanskih inicijativa. Vodič je osmišljen sa idejom da budućim korisnicima kao što su: nevladine organizacije, opštine, mala i srednja preduzeća, preduzetnici i pojedinci, pruži pouzdane podatke o raspoloživim sredstvima međunarodnih i domaćih donatora kao i državnih institucija i na taj način omogući im uvid u sredstva za realizaciju različitih projektnih aktivnosti. Namera autora Vodiča bila je da publikovanjem podataka doprinese kako društvenom tako i ekonomskom poboljšanju života građana u Srbiji, kao i da podstakne saradnju izmedju različitih aktera sa sličnim sadržajima rada.

Podsećanja radi, napominjemo da su se u prvom izdanju "Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji" mogle pronaći informacije o programima 76 donatora, od čega je domaćih bilo svega 10, dok najnovije osmo izdanje sadrži informacije o 100 donatora, od čega je čak 41 domaći. Ovaj podatak ukazuje na smanjenje izvora finansiranja iz inostranstva i istovremeno primetno povećanje sredstava koja dolaze iz domaćih izvora. Ovo je u saglasnosti sa istraživanjem o stanju nevladinog sektora u Srbiji objavljenog 2009. godine,  koje ukazuje na ovaj trend i na činjenicu da se međunarodno finansiranje još uvek ne može u potpunosti zameniti domaćim izvorima. Takođe, isto istraživanje potvrđuje značaj Vodiča u prethodnim godinama, jer je nedostatak informacija o konkursima i mogućnostima prijavljivanja projekata, u odnosu na isto istraživanje iz 2005. godine, prestao da bude vodeći problem sa kojim se suočavaju NVO u potrazi za sredstvima.

Kako su podaci u Vodiču podložni promenama i zahtevaju gotovo svakodnevno ažuriranje, molimo zainteresovane organizacije/donatore da o novinama u svojim programima blagovremeno obaveste članove tima Građanskih inicijativa odgovornih za ovu bazu podataka, kako bi se periodično vršile izmene. Istovremeno, upućujemo sve zainteresovane, da redovno proveravaju vebsajtove potencijalnih donatora cak i kada je nekom od programa objavljenog u ovom izdanju Vodiča istekao rok, jer je moguće objavljivanje novih konkursa i javnih poziva, u skladu sa strateškim opredeljenjima svakog pojedinačnog donatora.  

Građanske inicijative, www.gradjanske.org

O Vodiču kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja - Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Građanske inicijative, zajedno sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije, pripremili su osmo izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja, za projekte NVO, lokalnih samouprava, MSP i preduzetnika u Srbiji. Ovaj Vodič doprinosi boljoj informisanosti svih partnera i pruža uvid u sredstva za realizaciju najrazličitijih programskih i projektnih aktivnosti, a koja su na raspolaganju nevladinim organizacijama, opštinama, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i pojedincima.

Ovaj Vodič odgovara na veoma često pitanje koje čujemo po citavoj Srbiji: kome da pošaljemo svoj konkretan predlog projekta. U tom smislu Vodič olakšava posao svima koji vec znaju šta im je potrebno, koju promenu žele da naprave i šta treba da urade da do nje dođu. Zbog toga redovno objavljujemo dopunjenu verziju Vodiča sa najnovim podacima i distribuiramo ga velikom broju zainteresovanih korisnika.

Trudili smo se da Vodič  bude dovoljno informativan, ali i praktičan za upotrebu i tako bude koristan vodič za prikupljanje sredstava od domaćih i međunarodnih donatora, te državnih institucija.

Nadamo se da ce i osmo izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja ispuniti svoju svrhu i biti dodatni podsticaj za uključivanje svih onih koji mogu da doprinesu sprovođenju preporuka Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji i unapređenju kvaliteta života svih njenih građana i građanki.             

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije, http://www.inkluzija.gov.rs

O Vodiču kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja - Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Svi koji rade i planiraju dobro poznaju dve faze pripreme projekta: prvu, u kojoj se ideje pretvaraju u konzistentan plan akcija sa jasnim ciljevima i rokovima koji se moraju ostvariti i drugu, kada za realizaciju treba potražiti finansijska sredstva donatora. Ko god da je radio na pripremi projekata, može potvrditi da je lakše pripremiti projekat nego ga finansirati.

Donatorska sredstva, ne samo da su ograničena, nego se moraju tražiti na različitim adresama i koristiti pod uslovima koje retko ko poznaje do detalja. Stoga, inicijativa Tima potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva da se sačini pregled potencijalnih sredstava za koje nevladine organizacije, lokalne samouprave, mala i srednja preduzeća i preduzetnici mogu direktno da apliciraju kod raznih donatora predstavlja dragocenu pomoć brojnim društvenim partnerima da svoje incijative i realizuju.

Borba protiv siromaštva i ublažavanje njegovih teških posledica na mnoge ljude koji se sami i bez pomoći sa strane ne mogu nadati boljem životu vrlo je težak posao. Lakše je ako se teret podeli izmedu društvenih partnera – državnih organa i institucija i društvenih organizacija i udruženja gradana. Jednostavno upućivanje na donatorske adrese i upoznavanje sa uslovima za podnošenje projekata očekujemo da će doprineti da se mnogi dobri projekti i inicijative brže i efikasnije realizuju na dobrobit onih kojima su najpotrebniji.

Nadamo se da smo stvorili efikasan instrument koji ce olakšati identifikovanje potreba i omogućiti efikasno povezivanje sa donatorima. Voleli bismo ako bi lakša dostupnost i bolje poznavanje donatora imalo za rezultat nove ideje, inicijative i projekte jasno usmerene na rešavanje problema siromaštva u najugroženijim zajednicama.

Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u realizaciji ovoga projekta.

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoci, www.seio.gov.rs  

Inostrani izvori finansiranja

1. Ambasada Finske u Srbiji

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Embassy of Finland"

Naziv programa

Fond za lokalnu saradnju

Cilj programa/projekta

Osnovni cilj je podrška razvoju u polju ljudskih prava, dobrog upravljanja i razvoja civilnog društva.

Oblast podrške

U 2010. osnovni prioriteti Finske ambasade su promovisanje ljudskih prava i zaštita životne sredine.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Registrovane nevladine organizacije ili udruženja; prednost će imati one koje budu sarađivale sa opštinama.

Konkursna procedura i vremenski rok

Predlozi projekata se prhvataju tokom cele godine. Predlog projekta se šalje mejlom koordinatoru Fonda. Više informacija možete naći na sledećoj internet strani: www.finska.co.rs

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ukupni budžet za 2010. godinu iznosio je 200.000 EUR. Odluka o ukupnom budžetu za 2011. godinu se očekuje. Minimalni i maksimalni iznosi nisu određeni.

Trajanje projekta

Više informacija možete naći na sledećoj internet strani: www.finska.co.rs

Ograničenja

Više informacija možete naći na sledećoj internet strani: www.finska.co.rs

Posebni zahtevi

Više informacija možete naći na sledećoj internet strani: www.finska.co.rs

Kontakt
Ambasada Finske

Birčaninova 29

11001 Beograd

Tel: +381 11 3065400

Fax: +381 11 3065375

E-mail: sanomat.beo@formin.fi

Web: www.finska.co.rs

2. Ambasada Japana u Srbiji

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Embassy of Japan"

Naziv programa

Projekti za osnovne potrebe stanovništva Srbije i Crne Gore (POPOS)

Cilj programa/projekta

POPOS obezbeđuje donaciju razvojnim projektima predloženim od strane nevladinih organizacija, bolnica, osnovnih škola, i drugih neprofitnih organizacija. U svakoj zemlji koja ispunjava uslove neophodne za dobijanje japanske pomoći preko POPOS fonda, japanska zvanična pomoć je uspostavila ovaj oblik saradnje i time direktno utiče na dobrobit zajednica kojima je osnovna pomoć neophodna.

Oblast podrške

 1. obrazovanje (donacije predškolskim ustanovama i osnovnim školama u vidu rekonstrukcija, novog nameštaja, drvenarije, toaleta i sl.)
 2. medicina (doniranje medicinske opreme i ambulantnih vozila medicinskim ustanovama)
 3. ekologija (doniranje opštinama i javnokumunalnim ustanovama kamiona, specijalnih kontejnera, kontejnera, mašina i sl.)
 4. socijala (doniranje udruženjima osoba s invaliditetom, dece bez roditeljskog staranja, udruženjima starih osoba i sl.)

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Razne neprofitne organizacije ispunjavaju uslove da budu korisnici POPOS-a. Jedini zahtev pri njihovom odabiru bi bilo njihovo neprofitno angažovanje na realizaciji razvojnih projekata za osnovne potrebe stanovništva u zemljama koje ispunjavaju uslove neophodne za dobijanje pomoći. (Pojedinci i profitne organizacije ne mogu biti korisnici fonda.) Primeri potencijalnih korisnika su: medjunarodne ili lokalne NVO, lokalne vlasti, bolnice, osnovne škole i ostale neprofitne organizacije. U posebnim slučajevima, vladine ustanove kao i međunarodne organizacije takodje mogu postati korisnici ove pomoći.

Konkursna procedura i vremenski rok

Ukoliko vaša organizacija ispunjava navedene uslove i ukoliko želite da dobijete pomoć u okviru POPOS-a za realizaciju vašeg razvojnog projekta, neophodno je da podnesete aplikaciju Ambasadi Japana u Beogradu. Uz aplikaciju je neophodno priložiti detaljni budžet projekta, mapu na kojoj se jasno vidi mesto u kome ce se projekat realizovati, studiju o izvodljivosti projekta, predračun za dobra i usluge koji bi se pribavili donacijom (predračuni od tri različita dobavljača ili izvodjača radova), brošuru sa kopijom statuta kao i dokument o godišnjem budžetu vaše organizacije. Aplikacioni formular sa ostalim potrebnim dokumentima treba predati ili poslati Ambasadi Japana. Neophodno je da na aplikaciji jasno istaknete kontakt telefone i adrese na kojima vas možemo kontaktirati u slučaju da nam zatrebaju neke dodatne informacije.

Nema utvrđenih rokova. Kandidati mogu da podnesu prijave u bilo kom trenutku. Više informacija možete pronaći na web adresi: http://www.yu.emb-japan.go.jp/srpski_verzija/donacija/POPOS%20Uputstvo.pdf

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

U principu, iznos granta po projektu je do 10.000.000 jena (približno 74.000 EUR)

Trajanje projekta

Nema zahteva u pogledu dužine trajanja projekta.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

1) Primljena sredstva moraju se koristiti isključivo za realizaciju projekta. Ambasada Japana zadržava pravo da zahteva povraćaj granta ako se odobrena sredstva koriste za bilo koju svrhu osim za realizaciju projekta.

2) Bilo bi bolje ako bi organizacija primalac granta vodila odvojeno računovodstvo za realizaciju projekta u cilju olakšavanja finansijske revizije granta.

Kontakt

G-đa Jelena Cimbaljević

Koordinator projekata za osnovne potrebe stanovništva u Republici Srbiji i Crnoj Gori

Ambasada Japana u Srbiji

Genex Apartmani, Vladimira Popovića 6, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 301 2800

Fax: +381 11 311 8258

3. Ambasada Kraljevine Holandije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"The Royal Netherlands Embassy"

Naziv programa

Matra Embassy Program (MEP)

Cilj programa/projekta

Doprinos razvoju pluralističke demokratije, zasnovanoj na vladavini prava, koja ostavlja prostor za dijalog između vlade i civilnog društva; izgradnja kapaciteta i jačanje institucija civilnog društva i vlade; jačanje bilateralnih odnosa. "TRANSFORMACIJA" je ključna u Matra programu.

Oblast podrške

 1. Zakonodavstvo i zakoni
  • Zakonodavstvo: nacrti i izmene zakona, i u smislu zakonodavnog procesa i sadržaja zakona, i pomoć u primeni zakona.
  • Organizacija sudstva, nezavisnost sudstva, primena zakona i pravna pomoć (uključujući javno tužilaštvo)
  • Reforma zatvora  i briga o osobama po izlasku iz zatvora/uslovno osudjenima
 2. Državna administracija, javni red i mir i policija
  • Dobro upravljanje: Podrška i uticaj na politike centralne i/ili regionalne vlade, uglavnom kroz organizacije civilnog društva. Fokus je na (1) podizanju odgovornosti, legitimiteta,  transparentnosti i demokratičnosti aktivnosti vlade; (2) decentralizaciji i deregulaciji; administriranju i finansiranju javnih usluga; (3) procesu kreiranja politika; i (4) reformama usluga javnog sektora.
  • Saradnja na lokalnom nivou između opštinskih vlasti
  • Profesionalizacija policijskih snaga u smislu odnosa između policije i građana , odnosa između policije i državne administracije/javnog tužilaštva, prevencije, integriteta, i organizaciji policije na lokalnom nivou
 3. Životna sredina/ nevladine organizacije i vlasti koje se bave zaštitom životne sredine
  • Izgradnja i jačanje organizacija koje se bave zaštitom životne sredine i očuvanjem prirode, kao i jačanje njihovog umrežavnja.
  • Edukacija o životnoj sredini.
  • Podrška državnim organima koji se bave zaštitom životne sredine u organizovanju i primeni programa.
  • Očuvanje prirode/biodiverziteta

Geografska oblast

Srbija 

Ko može da konkuriše?

NVO i organi lokalnih samouprava  

Konkursna procedura i vremenski rok

Informacije dostupne na web sajtu holandske ambasade: www.nlembassy.rs

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do 50.000 EUR; moguće su izmene po pitanju ovog kriterijuma u 2011; informacije će biti objavljene na www.nlembassy.rs

Trajanje projekta

Do dve godine, u zavisnosti od vrednosti projekta

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

E-mail: bel-os@minbuza.rs

4. Ambasada Sjedinjenih američkih država u Beogradu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Embassy of the United States, Belgrade"

Naziv programa

Program malih donacija Komisije za demokratiju

Cilj programa/projekta

Podrška razvoju demokratije i demokratskih institucija u Republici Srbiji

Oblast podrške

 • Evroatlantske integracije
 • Zaštita životne sredine

Geografska oblast

Srbija – akcenat je na područjima van Beograda

Ko može da konkuriše?

Donacije će pre svega biti dodeljene nevladinim (NVO) i drugim neprofitnim organizacijama iz  regiona izvan Beograda

Konkursna procedura i vremenski rok

Formular za prijavljivanje i uputstva nalaze se na sajtu http://serbia.usembassy.gov/dcsgp.html

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni iznos – 24.000 U.S dolara

Trajanje projekta

Do godinu dana

Ograničenja

Komisija za demokratiju pri ambasadi SAD u Beogradu ne dodeljuje sredstva projektima: koje predlažu organizacije ili pojedinci koji nisu iz Srbije; koji su vezani za aktivnosti političkih partija; konferencije i individualna putovanja u inostranstvo; dobrotvorne aktivnosti i humanitarni rad; kampanje za prikupljanje sredstava; komercijalne projekte; umetničke i kulturne projekte; naučna istraživanja; pojedincima koji nisu članovi organizacije koja može da obezbedi održivost projekta na duži rok; onima koji dupliraju postojeće programe.

Posebni zahtevi

Predlozi projekata podnose se na engleskom jeziku; dodatna dokumentacija može biti na srpskom jeziku. Predlozi projekata treba da sadrže sve informacije koje se traže u prijavnom formularu; sume navedene u budžetu projekta izražavaju se u US dolarima. Troškovi koji se odnose na teritoriju van Srbije (transport u inostranstvu, kupovina robe ili plaćanje usluga u inostranstvu, itd.) ne smeju da budu uključeni u budžet za koji se traže sredstva; na plate stalno zaposlenih na realizaciji projekta (menadžer projekta, pomoćnik menadžera, računovođa, itd.) ne treba da odlazi više od 35% od ukupnog predviđenog budžeta za projekat; u budžet treba da budu uključeni i troškovi bankovnih transakcija. Finansijska sredstva se dodeljuju jednokratno. Za dodelu novih sredstava se može ponovo konkurisati ali za projekat koji će se jasno razlikovati od prethodnog koji je ranije finansirala Komisija za demokratiju.

Kontakt

Democracy Commission (Program malih donacija Komisije za demokratiju)

Public Affairs Section

Ambasada Sjedinjenih američkih država

Kneza Miloša 50, 11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 306 4773;

E-mail: demcomSerbia@state.gov

5. Ambasada Velike Britanije u Beogradu – Ministarstvo spoljnih poslova

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"British Embassy Belgrade - Foreign and Commonwealth Office"

Naziv programa

Aplikantima iz Srbije su do sada na  raspolaganju bila  dva programa:  Strateški programski fond – Ponovno ujedinjenje Evrope (Strategic Programme Fund – Reuniting Europe) i "Program za prevenciju konflikta" (Conflict Prevention Programme).

Ciljevi programa/projekata

Ovi projekti imali su za cilj da pomognu Srbiji na njenom putu za članstvo u EU, kao i njenoj unutrašnjoj i spoljnoj stabilizaciji, u skladu sa smernicama definisanim strateškim ciljevima i specifičnim programskim okvirima Ministarstva spoljnih poslova.

Oblast podrške

Imajući u vidu da je u toku redefinisanje programa finansiranja za Srbiju, sve informacija o programima za 2011/2001 godine će blagovremeno biti objavljene na internet stranicama:

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/spend-our-budget/funding-programmes1/ i

http://ukinserbia.fco.gov.uk/en/about-us/working-with-serbia/funding pa sugerišemo redovnu proveru gore navedenih internet adresa  radi provere novih potencijalnih izvora finansiranja

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Više informacija na internet adresama:  http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/spend-our-budget/funding-programmes1/ i http://ukinserbia.fco.gov.uk/en/about-us/working-with-serbia/funding

Konkursna procedura i vremenski rok

Više informacija na internet adresama:  http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/spend-our-budget/funding-programmes1/ i http://ukinserbia.fco.gov.uk/en/about-us/working-with-serbia/funding

 Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija na internet adresama:  http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/spend-our-budget/funding-programmes1/ i http://ukinserbia.fco.gov.uk/en/about-us/working-with-serbia/funding

Trajanje projekata

Više informacija na internet adresama:  http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/spend-our-budget/funding-programmes1/ i http://ukinserbia.fco.gov.uk/en/about-us/working-with-serbia/funding

Kontakt:

Projekt Oficir: G-din Vladan Avramović

E-mail: Vladan.Avramovic@fco.gov.uk

Ambasada velike Britanije u Beogradu

Resavska 46

11000 Beograd, Srbija

6. Američki saveti

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Finansirano od strane US Stejt department, Ambasada SAD u Beogradu

Naziv programa

Program za razvoj mlađeg univerzitetskog kadra

(nema ogranicenja u godinama starosti)

(Junior Faculty Development Program)

Cilj programa/projekta

Primarni i izraziti cilj JFDP je da omogući univerzitetskim predavačima iz Srbije treninge u njihovim akademskim oblastima. Učesnici u JFDP se takođe podstiču da stvore odnose između američkig univerziteta i njihovih matičnih univerziteta, radi trajnog kontakta i kolaboracije. JFDP polaznici blisko sarađuju sa fakultetskim mentorima iz univerziteta domaćina u Americi da bi unapredili znanje u svojim akademskim oblastima, da sakupe novi akademski materijal i sredstva, da dobiju nove edukacijske perspektive i da pouče američke kolege i studente o obrazovanju i životu u svojim državama.  Tokom njihovog boravka u Americi, JFDP polaznici opserviraju i pohađaju kurseve, prisustvuju akademskim konferencijama i mogu biti pozvani da predaju ili asistiraju u predavanju na časovima u američkom univezitetu. Polaznici ne dobijaju akademska zvanja, kredite ili transkripte od JFDP-a, i moraju se vratiti u svoje zemlje nakon što završe program.

Oblast podrške

Dostupno je do 6 stipendija za građane Srbije

Geografska oblast

Srbija i druge zemlje u širem regionu

Ko može da konkuriše?

Da bi se kvalifikovao/la za JFDP stipendiju, aplikant mora:

 • da ima univerzitetsku diplomu;
 • da trenutno predaje na instituciji visokog obrazovanja;
 • da ima barem dve godine iskustva podučavanja u instituciji visokog obrazovanja; i
 • da odlično vlada engleskim jezikom

Konkursna procedura i vremenski rok

Avgust

Minimalni – maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Prolećni semestar

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

American Councils,

Kraljice Natalije 68/8,

11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2657 354 i 2657 362
E-mail: belgrade@americancouncilssee.org
Web: www.americancouncilssee.org

Naziv programa

Razmena mladih lidera/ki između SAD i Srbije i Crne Gore

Cilj programa/projekta

Program pruža priliku učenicima da saznaju više o građanskoj odgovornosti i aktivizmu u okviru lokalnih zajednica, da na licu mesta vide kako se sprovodi demokratija u SAD, kao i da upoznaju  Amerikance sa svojom zemljom i kulturom. Svi učesnici će boraviti kod porodica širom Amerike i pohađaće Američke srednje škole. 

Oblast podrške

A-SMYLE će dodeliti 62 stipendije učenicima/cama srednjih škola u Srbiji, za školsku godinu 2011-2012. Svim dobitnicima stipendija je obezbedjena povratna karta od kuće do Sjedinjenih američkih država, kao i džeparac za životne troškove. Biće im pokriveno medicinsko osiguranje, ne uključujući prethodne zdravstvene tegobe.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Srednjoškolci koji dobro govore engleski jezik, trenutno upisani u prvi ili drugi razred, državljani Srbije, da ispunjavaju zahteve US J-1 vize za srednjoškolce, da su rodjeni posle 1. januara 1994. godine i pre 15. jula 1996., da nisu proveli više od 3 meseca u poslednjih 5 godina u SAD, da pokazuju liderski potencijal, i da žele da doprinesu zajednici po povratku.

Konkursna procedura i vremenski rok

/

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno.

Trajanje projekta

Školska godina 2011-2012

Ograničenja

Nije navedeno.

Posebni zahtevi

Nije navedeno.

Kontakt

American Councils (Američki saveti),

Kraljice Natalije 68/8

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 2657 354 i 2657 362
E-mail: belgrade@americancouncilssee.org
Web: www.americancouncilssee.org

7. Balkanski fond za demokratiju

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"The Balkan Trust for Democracy", Projekat Nemačkog Maršal fonda;  USAID partner u Srbiji

Naziv programa

Povezivanje građana sa državnom upravom; Regionalna saradnja

Cilj programa/projekta

BTD dodeljuje sredstva lokalnim grupama građana, NVO, medijima, "think thank" organizacijama, vladama i obrazovnim institucijama da bi se osnažile demokratske strukture u Srbiji i u zemljama Balkana.

Oblast podrške

Program Povezivanje građana sa državnom upravom  dodeljuje sredstva lokalnim i nacionalnim organizacijama koje rade na poboljšanju uključivanju građana u rad državnih organa, podsticanju participatornog odlučivanja u rešavanja problema, aktivnog građanstva, političkih reformi, građanskog obrazovanja, nadzora nad radom državnih organa i na drugim kreativnim i efikasnim projektima vezanim za demokratsko konsolidovanje.

Regionalna saradnja – program se uklapa u gore navedene kriterijume ali je cilj da se podrže projekti kojima se podstiču napori na uspostavljanju prekogranične i regionalne saradnje kako bi se razmenjivali primeri najbolje prakse, rešavali zajednički problemi demokratskog razvoja i stvarale mreže kontakata između vlada, nevladinih organizacija, građanskih inicijativa i drugih institucija koje rade na boljem razumevanju i saradnji širom regiona.

Geografska oblast

Srbija. Regionalni projekti zahtevaju partnere u drugim zemljama.

Ko može da konkuriše?

Sredstva se dodeljuju lokalnim građanskim grupama i nevladinim organizacijama u zemlji, lokalnim i nacionalnim vladama, obrazovnim institucijama i medijima iz zemalja koje mogu da konkurišu.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave na engelskom jeziku možete poslati elektronski, na e-mail: balkantrust@gmfus.org. Dva zvanična formulara za prijavljivanje možete naći na našem vebsajtu. Aplikacije se razmatraju kako pristižu, tako da podnosilac prijave može očekivati odgovor kroz 6 do 10 nedelja od pondošenja prijave. Nema roka za dostavu prijava.

Minimalni/maksimalni iznos

Dodeljujemo sredstva u rasponu d 5.000 do 75.000 U.S. dolara. Većina donacija kreće se u rasponu od 10.000 do 25.000 U.S. dolara

Trajanje projekta

Nema ograničenja, mada je uobičajeno 12 meseci.

Ograničenja

Pojedinci i političke partije ne mogu da konkurišu za sredstva. Organizacije koje nisu iz zemlje domaćina ne mogu da konkurišu za direktne donacije. Međutim, uzimaju se u razmatranje projekti koji se realizuju u okviru saradnje između stranih i lokanih organizacija, pod uslovom da administrativni troškovi strane organizacije ne padaju na teret BTDa. Balkanski fond ne dodeljuje sredstva za akademska istraživanja, stipendije, jednokratne događaje, putovanja, humanitarnu pomoć, projekte povratka izbeglica i interno raseljenih lica, verske aktivnosti, šeme mikrofinansiranja, inicijative za razvoj poslovnog sektora, kreiranje i održavanje vebsajtova, umetnost i nauku.

Kontakt

Balkanski fond za demokratiju

Cara Lazara 16

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3036 454

Faks: +381 11 3288 022

E-mail: balkantrust@gmfus.org

Web: www.gmfus.org/balkantrust

8. Centralnoevropska inicijativa (CEI)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Central European Initiative"

Naziv programa

Fond CEI za saradnju (CEI Cooperation Fund)

Cilj programa/projekta

Fond CEI za saradnju je važan izvor finansiranja aktivnosti koje povezuju države članice CEI kroz zajedničke projekte, i tako jačaju regionalni identitet i promovišu transfer znanja.

Predlozi aktivnosti za uspostavljanje saradnje u okviru CEI fonda moraju biti u skladu sa utvrđenim ciljevima CEI akcionog plana za 2010-2012 (videti dokument  na internet stranici: http://www.ceinet.org/sites/default/files/attachments/docs/CEI_PoA_2010-12_1.pdf)

Oblast podrške

Fond CEI za saradnju finansira male projekte ograničenog trajanja, koji uglavnom imaju formu seminara, radionica, kratkih treninga, radionica i drugih tipova okupljanja. Projekti moraju biti organizovani od strane institucija iz CEI država radi ostvarenja ciljeva iz CEI akcionog plana za 2010-2012.godinu.

Geografska oblast

Sve države članice CEI(Albanija, Austrija, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Mađarska, Italija, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija i Ukrajina)

Ko može da konkuriše?

Institucije/tela (vladine, nevladine) iz zemalja članica CEI, kao i međunarodne organizacije i druga regionalna tela.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave za planirane aktivnosti treba da stignu u CEI-ES do 1. februara za sprovođenje od jula do decembra, te do 1. septembra za sprovođenje od januara do juna.

Formular za prijavu predloga projekta treba slati mejlom u Word  formatu na:

 • CEI Izvršni Sekreterijat u Trstu: applications.coopfund@cei-es.org
 • CEI Nacionalnom Koordinatoru zemlje koja se prijavljuje (za Srbiju - Marini Jovićević, direktorki Direkcije za regionalne inicijative u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije: marina.jovicevic@mfa.rs

Formulari za podnošenje predloga aktivnosti za saradnju CEI i pravila za dodelu sredstava CEI fonda za saradnju dostupni su na vebsajtu CEI http://www.ceinet.org/content/cooperation-activities?tab=1

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Finansijski doprinos CEI fonda za saradnju ne može da bude veći od 50% od vrednosti projekta, i mora biti znatno dopunjen od strane drugih izvora finansiranja

Trajanje projekta

Kratkoročni projekti (konferencije, seminari, obuke, radionice)   

Ograničenja

Aktivnosti za saradnju CEI treba po pravilu da uključuju najmanje jednu trećina država članica CEI

Posebni zahtevi

Informacije o tome kako konkurisati i o Pravilima za dodelu nalaze se na sajtu:

http://www.ceinet.org/content/cooperation-activities?tab=1

Kontakt

Paola Plancher
Evaluation Unit (for administrative matters)
Tel: +39 040 7786726
E-mail: evaluation.unit@cei-es.org

Naziv programa

Univerzitetska mreža (Post-graduate Studies - University Network)

Cilj programa/projekta

CEI Univerzitetska mreža (CEI UniNet) je doprinos Centralnoevropske inicijative visokom obrazovanju kako bi se povećala saradnja između univerziteta i drugih institucija visokog obrazovanja u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi.

Oblast podrške

Saradnja u okviru CEI univerzitetske mreže ima formu zajedničkih programa akademskog karaktera, kao što su doktorski ili master kursevi. Letnje škole, seminari i radionice mogu da budu finansirane ukoliko najmanje traju nedelju dana i ukoliko na kraju učesnici dobiju sertifikat.

Postoji šest glavnih područja saradnje CEI univerzitetske mreže:

 • Napredna biotehnologija
 • Ekonomija
 • Životna sredina i održivi razvoj
 • Informaciono-komunikacione tehnologije
 • Infrastruktura i logistika
 • Regionalni razvoj, javna administracija (uključujući i modele upravljanja)

Geografska oblast

Sve države članice CEI

Ko može da konkuriše?

Aplikaciju mogu podneti kako nacionalno priznati univerziteti tako i druge institucije visokog obrazovanja, ukoliko imaju adekvatan akademski profil.

Konkursna procedura i vremenski rok

Univerzitet koji se prijavljuje šalje predlog zajedničkog programa (poštom i elektronskom poštom) do 1.Marta 2011, na adresu CEI sekretarijata i na adresu Koordinirajućeg univerziteta u zemlji. Prijavni formular se može naći na http://www.ceinet.org/content/post-graduate-studies-university-network?tab=1. Sve dodatne informacije i kontakte univerziteta mogu se naći na http://www.ceinet.org/content/post-graduate-studies-university-network?tab=1, u Call for proposals. Za sve dodatne informacije, pišite na pibernik@cei-es.org.   

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni i maksimalni iznos koji se dodeljuje zavisi od zemlje u kojoj se boravi, od toga da li se radi o studentima ili nastavnom osoblju i konačno od dužine boravka. Više informacija na http://www.ceinet.org/content/post-graduate-studies-university-network?tab=1

Trajanje projekta

Predviđene su različite dužine boravka, za više informacija na http://www.ceinet.org/content/post-graduate-studies-university-network?tab=1

Ograničenja

Zajednički program podrazumeva saradnju najmanje dva univerziteta/institucije visokog obrazovanja koje pripadaju CEI državama članicama. Prioritet se daje zajedničkim programima koji uključuju univerzitete CEI država članica koje nisu članice Evropske unije. Više informacija možete naći na http://www.ceinet.org/content/post-graduate-studies-university-network?tab=1

Posebni zahtevi

Prijave i Pravila procedure nalaze se na sajtu:

http://www.ceinet.org/content/post-graduate-studies-university-network?tab=1

Kontakt

Ms. Tania Pibernik

Executive Officer

Via Genova, Trieste, 34122
Tel: +39 040 77 86 721
Fax: +38 040 360 640
E-mail: pibernik@cei-es.org

Mr. Miloš I. Djuran

Rektor

Univerzitet u Kragujevcu
Tel: +381 34 370 270
E-mail: unikg@kg.ac.yu

9. Civil Rights Defenders

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Branioci ljudskih prava

Naziv programa

Civil Rights Defenders (bivši Švedski Helsinški Komitet za ljudska prava) je nevladina organizacija za ljudska prava bez ikakvih političkih i religijskih usmerenja. Uloga ovog komiteta je da u skladu sa Međunarodnim sporazumom o civilnim i političkim pravima iz 1966. godine i Helsinškim Aktom iz 1975. godine poveća poštovanje ljudskih prava i sloboda i da pomogne u demokratskom razvoju državama koje su potpisale gore navedene sporazume.

Cilj programa/projekta

Civil Rights Defenders ima za cilj da doprinese povećanju poštovanja ljudskih prava i time doprinese razvoju demokratije. Osnovno za postizanje ovog cilja jeste promocija državnih sistema zasnovanih na vladavini prava.

Oblast podrške

 1. Vladavina prava
  • Monitoring i javno zastupanje za civilna i politička prava
  • Implementacija zakonodavstva
  • Pravna pomoć građanima ili grupi građana
 2. Sloboda izražavanja
  • Edukacija u oblastima novinarstva, novih tehnologija i upravljanju medijima
  • Jačanje asocijacija novinara i medija centara
  • Saradnja sa medijskim mrežama sa ciljem unapređenja malih i nezavisnih medijskih kuća u onim oblastima gde ne postoje alternativni izvori informacija
 3. Anti-diskriminacija
  • Saradnja sa grupama za zaštitu ljudskih prava koje su aktivne u nadgledanju situacije manjinskih grupa sa ciljem zastupanja i promovisanja njihovih prava
  • Zajednički rad sa medijima na jezicima manjina, naročito u sredinama sa velikom zastupljenošću odredjene etničke manjine; sa medijskim kućama posvećenim pravima određene diskriminisane grupe

Geografska oblast

U skladu sa godišnjim planom.

Ko može da konkuriše?

Sve organizacije koje dele ideje Civil Rights Defenders. Projekti treba da su u skladu sa strategijom zemlje u kojoj je organizacija aktivna.

Konkursne procedure i vremenski rok[1]

Prijavni formular možete naći na : www.civilrightsdefenders.org

Molimo vas da aplikacije šaljete isključivo elektronskom poštom.

Aplikacije se šalju na sledeće adrese: za Srbiju, Crnu Goru i za Bosnu i Hercegovinu: goran.miletic@civilrightsdefenders.org

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta

Grantovi se generalno odobravaju u trajanju od jedne godine, od 1. januara do 31. decembra, nakon čega se dostavlja izveštaj sa detaljima o tome kako je grant iskorišćen.

Ograničenja

Projektne ideje treba isključivo da se bave nekim od tema kojima se bavi Civil Rights Defenders. Pre apliciranja kontaktirajte elektronskom poštom predstavnika Civil Rights Defenders radi informacije o prihvatljivosti aplikacije.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Regionalna kancelarija u Beogradu

Kneza Milosa 83/III

11 000 Beograd

Srbija

Tel/Fax: +381 11 3621 857

E-mail: Goran.Miletic@civilrightsdefenders.org

[1] Rok za podnošenje ce biti naknadno definisan. Sugerišemo da pre apliciranja kontaktirajte elektronskom poštom predstavnika Civil Rights Defenders

10. Copernicus

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Program podrške studentima iz srednje i jugoistočne Evrope 

Cilj programa/projekta

Pružanje podrške u obrazovanju kvalifikovanih studenata iz istočne, srednje i jugoistočne Evrope. Kroz program se radi na intenziviranju kontakta između Istoka i Zapada, čime se doprinosi izgradnji stabilizaciji i demokratizaciji istočne, srednje i jugoistočne Evrope.

Oblast podrške

Stipendisti programa Copernicus studiraju jedan semestar na univerzitetima u Berlinu, Hamburgu ili Minhenu i imaju dvomesečnu praksu u jednom preduzeću ili javnoj ustanovi.

Geografska oblast

Zemlje istočne, srednje i jugoistočne Evrope

Ko može da konkuriše?

Studenti pravnih, ekonomskih, društvenih i humanističkih nauka koji su završili najmanje dve godine na matičnom fakultetu i koji veoma dobro poznaju nemački jezik.

Konkursna procedura i vremenski rok

Više informacija o konkursnoj dokumentaciji možete naći na: http://www.copernicus-stipendium.de/copernicus/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=132. Rok za prijavu je 1.septembar za studijski boravak koji počinje 1. aprila, i 1.mart, za studijski boravak koji počinje 1.oktobra.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendisti su smešteni u porodicama ili u studentskim domovima, pokrivena im je cena povratne karte, zdravstvenog osiguranja, školarine, i dodeljuje im se džeparac u iznosu od 180 EUR mesečno.

Trajanje projekta

Program traje ukupno šest meseci, od čega se provodi jedan semestar na fakultetu i dva meseca na praksi.

Ograničenja

Za više informacija posetite internet stranicu: http://www.copernicus-stipendium.de/copernicus/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1.

Posebni zahtevi

Za više informacija posetite internet stranicu: http://www.copernicus-stipendium.de/copernicus/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1.

Kontakt

Copernicus e.V.

Postfach 130261 (Mittelweg 11-12)

D- 20102 Hamburg

E-mail: info@copernicus-stipendium.de  

Web: www.copernicus-stipendium.de

11. DAAD (Deutscher Akademischer Austausch)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"German Academic Exchange Service"

Naziv programa

DAAD Stipendije i grantovi za istraživanje - studije i istraživanja u Nemačkoj

Cilj programa/projekta

Iniciranje i jačanje saradnje između srpskih i nemačkih institucija visokog obrazovanja i povećanje akademske razmene. Pružanje mogućnosti za sticanje međunarodnog iskustva.

Oblast podrške

 • Letnji kursevi, intenzivni kursevi jezika, "intership", studijska putovanja za studentske grupe
 • Studiranje tokom jednog semestra na Odeljenju za nemačke studije
 • Master programi na nemačkom ili engleskom jeziku (međunarodni programi),
 • Programi doktorata (na engleskom ili nemačkom),
 • Istraživački boravci za postdoktorante i profesore,
 • akademska razmena u okviru postojećeg partnerstva između srpskog i nemačkog univerziteta / fakulteta i odeljenja (vidi: www.daad.de/stabilitaetspakt).

Geografska oblast

Nemačka-Srbija (Nemačka - zapadni Balkan)

Ko može da konkuriše?

Studenti i istraživači svih disciplina!

Konkursna procedura i vremenski rok

Detaljnu proceduru za prijavljivanja možete pronaći na: www.daad.rs ili www.daad.de. Opšti rok za prijavu svake godine za najveći broj stipendija je 15. novembar.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Studenti: 750 EUR mesečno

Doktoranti: 1.000 EUR mesečno

Naučnici: do 2,240 EUR mesečno

Međunarodni putni troškovi i zdravstveno osiguranje su obično uključeni u navedeni iznos.

Trajanje projekta

Letnji kursevi: 1-2 meseca

Istraživanja i semestar: 3 / 6 meseci

Master Program: 12-24 meseci

Program za doktorante: do 36 meseci

Ograničenja

Generalno ne postoje ograničenja. Pogledajte detaljne opise.

Posebni zahtevi

Obavezno dobro poznavanje nemačkog ili engleskog jezika (za post-diplomske studije uglavnom je dovoljno znanje na nivou B2-C1).

Kontakt

DAAD-Informativni centar Beograd

Cara Uroša 35

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 2636424

E-mail: info@daad.rs

Web: www.daad.rswww.daad.de i www.funding-guide.de

12. Dečiji fond Ujedinjenih nacija – UNICEF

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

UNICEF realizuje šestogodišnji Akcioni plan programa za Srbiju (Country Programme Action Plan - CPAP) 2005-2010 i podržava Vladu, ministarstva, Skupštinu, civilno društvo i lokalne zajednice. Cilj je da se obezbedi da deca, posebno ona koja žive u siromaštvu i koja su isključena, mogu da uživaju i ostvare svoja prava. UNICEF-ov program za Srbiju se sastoji iz četri programa:

 1. Reforma socijalne politike za decu
 2. Podrška institucijama sistema 
 3. Mobilisanje zajednice
 4. Partnerstvo za prava deteta 

Cilj programa/projekta:

Program reforme socijalne politike za decu teži da podrži stvaranje zakonskih propisa i okvira državne socijalne politike za decu u skladu sa EU i međunarodnim standardima. UNICEF podržava Vladu u reformskim procesima, donošenju ili izmenama zakona, smernica i strategija u različitim oblastima, poput reforme ustanova za smeštaj dece bez roditeljskog staranja, podrške hraniteljstvu, deinstitucionalizaciji, oblasti maloletničke delinkvencije, zlostavljanja i zapostavljanja dece, kao i sektora za zdravlje i obrazovanje.

Program podrške institucijama sistema ima za cilj da ojača pristup kvalitetnim socijalnim službama posebno siromašnoj i odbačenoj deci u lokalnoj zajednici. Fokus je na 1) podršci modelima kućne posete u vidu promovisanja ranog razvoja deteta, 2) poboljšanju ravnopravnog pristupa kvalitetnom obrazovanju, posebno za romsku decu, 3) jačanju inkluzivnog obrazovanja dece sa posebnim potrebama, 4) promovisanju okruženja podsticajnih za dečiji razvoj kroz program "Škola bez nasilja" i 5) jačanju nacionalnog odgovora na HIV/SIDU kroz zdravstveno obrazovanje bazirano na životnim veštinama i zdravstvene usluge za mlade usmerene na najugroženije i one mlade ljude koji praktikuju rizično ponašanje.

Program mobilisanja zajednice ima za cilj da obezbedi da deca, njihove porodice i zajednice imaju svest i da mogu da učestvuju u donošenju odluka i u procesima koji utiču na njihove živote. Pruža se podrška za decentralizaciju Nacionalnog akcionog plana za decu, to jest za razvoj i realizaciju Lokalnih planova akcije za decu (LPA) u odabranim opštinama, koje ne samo da mobilišu celu zajednicu na promociji i zaštiti dečijih prava i identifikaciji marginalizovane i nevidljive dece, već imaju ulogu katalizatora za povećanje učešća građana. Proces LPA facilitira realizaciju brojnih međusektorskih aktivnosti koje poboljšavaju praksu u domenu brige o deci; smanjuju nasilje, zlostavljanje i zapuštanje dece; i promovišu zdrave stilove života. Kroz LPA proces, celokupna zajednica, porodica i deca se osposobljavaju za učešće u donošenju odluka koje su od važnosti za njih.

Program partnerstva za prava deteta se fokusira na promociju kulture dečijih prava i na razvijanje okruženja za lokalno prikupljanje sredstava i partnerstvo sa privatnim sektorom. Ovo podrazumeva jačanje pozitivnih društvenih i kulturnih normi i opštih vrednosti koje su povezane sa promocijom inkluzije i međuetničkih odnosa.

Oblast podrške

Zdravstvo, obrazovanje, zaštita dece, javno zastupanje i partnerstva za dečija prava.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

UNICEF nije klasičan donator. UNICEF obezbeđuje razvojnu podršku Vladi, ministarstvima, civilnom društvu i zajednicama u njihovim naporima da osiguraju da deca, a posebno ona koja žive u siromaštvu i isključena su, uživaju i sprovode svoja prava.

Konkursna procedura i vremenski rok:

UNICEF-ova podrška je bazirana na Akcionom planu potpisanom sa Vladom Republike Srbije. U skladu sa tematskim okvirom definisanim godišnjim akcionim planom, podrška se obezbedjuje putem ekspertske i tehničke pomoći, kao i kroz programe i projekte koji podržavaju odredjene aktivnosti u zemlji.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

 /

Trajanje projekta

UNICEF realizuje petogodišnji Akcioni plan programa za Srbiju za 2005-2010.godinu.

Ograničenja

Samo aktivnosti koje se odnose na petogodišnji Akcioni plan (CPAP) biće razmatrane za podršku.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

G-đa Lesley Miller, zamenica direktorke, E-mail: lmiller@unicef.org

G-đa Jadranka Milanović, referent za komunikacije, E-mail: jmilanovic@unicef.org

UNICEF Beograd

Svetozara Markovica 58

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 36 02 100

Web: www.unicef.org/serbia

13. Development Alternatives, Inc.

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

USAID partner u Srbiji

Naziv programa:

Program za planiranje i reagovanje u vanrednim situacijama i jačanje ekonomske sigurnosti (Preparedness, Planning and Economic Security Program)

Cilj programa/projekta

Program za planiranje i reagovanje u vanrednim situacijama i jačanje ekonomske sigurnosti je višegodišnji program vredan 19 miliona dolara koji podržava američki narod preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Program pomaže opštinama da postanu pripravnije za reagovanje u kriznim i vanrednim situacijima, podržava razvoj privatnog sektora u nerazvijenim područjima Srbije i omogućava im pristup novim tržištima; kroz program se radi sa mladima Srbije, pomažući im da postanu konkurentni na tržitu rada i razviju preduzetničke veštine.  Program se sprovodi kroz dve komponente: 1) Planiranje i reagovanje u vanrednim situacijama, i 2) Jačanje ekonomske sigurnosti.

Oblast podrške

Komponenta za planiranje i regovanje u vanrednim situacijama ima za cilj da podrži izgradnju održivog i sistematskog pristupa upravljanja vanrednim situacijama na lokalnom nivou. Program unapređuje sposobnost reagovanja opština na katastrofe izazvane ljudskim faktorom ili na prirodne katastrofe kao što su poplave, požari, klizišta ili hemijski incidenti;

Komponenta za jačanje ekonomske sigurnosti promoviše ekonomski razvoj u nerazvijenim područjima kroz podršku malim i srednjim preduzećima i omogućava usavršavanje i osnaživanje mladih, pomažući im da steknu veštine neophodne da se uključe u globalne ekonomske tokove.

Strategija programa za pomoć kompanijama usredsređena je na pružanje tehničke pomoći perspektivnim kompanijama u okviru određenih sektora, sa kapacitetom i potencijalom da osvoje nova tržišta, kao i veći udeo na postojećem tržištu. Tehnička pomoć je primerena potrebama kompanija i vrlo je različita, od razvoja marketinških strategija do učešća na ciljanim sajmovima. Program se fukusira nasledeće sektore: 1) Tekstil i odevna industrija, 2) Prerada hrane, 3) Laka industrija.

Jačanje konkurentnosti mladih je primarni cilj dela programa koji se bavi mladima. Program teži da pomogne mladima da ojačaju svoje lične i profesionalne veštine, kako bi postali konkurentniji na tržištu rada, ali i uopšte u ekonomskim tokovima. Aktivnosti koje se sprovode teže da utiču na smanjenje nezaposlenosti mladih i nadomeste nedostatke koje ima formalni obrazovni sistem.

Geografska oblast

U 2011. godini. program će se fokusirati na podršku biznisu, geografski gledano, u dva regiona:

Sandzak i južna Srbija (DAI definiše ovu teritoriju Srbije kao južno od Niša). U isto vreme, DAI će proširiti napore u oblasti omladinskog preduzetništva i rada, širom Srbije  i biće aktivan u više of 80 opština.

Ko može da konkuriše?

Za više detalja vezanih za načine finansiranja posetite naš web sajt http://www.scopes-serbia.org  i link za "poslovanje sa nama"

Konkursna procedura i vremenski rok

Za više detalja vezanih za načine finansiranja posetite naš web sajt http://www.scopes-serbia.org  i link za "poslovanje sa nama"

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Kontakt

Stjepana Filipovica 32a

11000 Beograd

Srbija

Tel: + 381 11 363 99 00

Fax: + 381 11 363 99 50

E-mail: scopes@dai.com

Web: www.scopes-serbia.org

Regionalna kancelarija Vranje:

Cara Dušana 12

17500 Vranje, Srbija

Tel: + 381 17 405 360

Fax: + 381 11 405 371

Regionalna kancelarija Novi Pazar

Veljka Vlahovica 22

36200 Novi Pazar, Srbija

Tel: + 381 20 390 920

Fax: + 381 20 390 921

14. Ekumenska ženska inicijativa (EWI)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Ecumenical Women’s Initiative"

Naziv programa

Ekumenska ženska inicijativa

Cilj programa/projekta

 • Osnažene žene kao akteri društvenih promena;
 • Promocija izgradnje mira i mirovnog aktivizma kao pozitivnih faktora društvenih promena kroz pun doprinos žena;
 • Dublje razumevanje i poštovanje religijske različitosti kao pozitivne dimenzije razvoja pluralističkog društva                    

Oblast podrške

 • Izgradnja mira i pomirenje,
 • Ekumenski i međureligijski dijalog i saradnja
 • Unapređenje ženskih ljudskih prava

Geografska oblast

Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Srbija

Ko može da konkuriše?

 • žene koje žele uticati na stvaranje pozitivnih društvenih promena kroz organizacije civilnog društva ili u obliku građanskih inicijativa
 • teološkinje i/ili studentkinje teologije iz islamske/hrišćanske/jevrejske zajednice koje bi svojim radom doprinosile odgovornom rešavanju problema u oblastima delovanja EIŽ. One svoj projekt mogu prijaviti isključivo kroz ustanove, odnosno verske institucije u kojima djeluju.

Konkursna procedura i  rokovi

Obrasci za prijavljivanje se dostavljaju na zahtev. Ekumenska ženska inicijativa raspisuje dva konkursa godišnje kroz NVO mreže i religijske časopise

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

 1. do 3.000 EUR po projektu i u trajanju do godinu  dana
 2. do 6.000 EUR po projektu, od kojih se 20% može upotrebiti za institucionalnu podršku, namenjenim postojećim partnerima, a u cilju  daljnjeg razvoja uspešnih projektnih modela.

Trajanje projekta

Najviše do godinu dana.

Ograničenja

Predloženi projekt neće biti podržan ako: 

 • nema poptpunu dokumentaciju
 • se provodi izvan geografskog područja koje pokriva EIŽa
 • se sprovodi od strane teološkinje ili organizacije koja zagovara netoleranciju i nasilje
 • promoviše samo jednu versku, etničku i nacionalnu grupu
 • je prijavljen od strane fizičke osobe /a
 • je prijavljen od strane političke organizacije ili stranke
 • potražuje obnovu i kupovinu opreme
 • sprovodi interne konferencije seminare, radionice  i sl. za jednu organizaciju
 • služi osiguravanju i dostavljanju humanitarne pomoći
 • projektni ciljevi nisu u skladu sa ciljevima EIŽ
 • projektne aktivnosti služe sticanju zarade.
 • je prijavljen od strane teološkinje ili organizacije koja je već tri puta uzastpno koristila sredstva EIŽ, a pre isteka propisanog roka
 • je prijavljen od strane teološkinje ili organizacije koja u dosadašnjoj saradnji s EIŽ nije ispoštovala svoja obaveze proizašle iz Sporazuma o partnerstvu.

Posebni zahtevi

Prednost će imati prekogranične aktivnosti i aktivnosti koje uključuju aktivizam u zajednici.

Kontakt

Ekumenska inicijativa žena

Poljički trg 2a

21310 Omiš, Hrvatska

Tel: + 385 21 862 599

Fax: + 385 21 757 085

E-mail: ewsf@ewsf.hr

15. ERSTE Fondacija

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"ERSTE Foundation"

Naziv programa

Aces – Akademija škola Centralne Evrope

(Academy of Central European Schools)

Cilj programa/projekta

Aces je 2006. osnovala Fondacija ERSTE, u okviru svog programa "Evropa", u saradnji sa Interkulturnim Centrom (Interkulturelles Zentrum) iz Beča, Austrija. Mreža škola nastoji da pojača aktivno učešće mladih i nastavnika u procesima razmene i međunarodne saradnje. 

Oblast podrške

Podrška mreži škola Centralne Evrope

Geografska oblast

Centralna Evropa; Partnerske projektne aktivnosti se odvijaju (samo) u partnerskim zemljama.  

Ko može da konkuriše?

Pozivaju se škole iz svih ovih zemalja da učestvuju u ACES aktivnostima, da nađu partnerske škole i da realizuju svoje partnerske projekte kroz međunarodnu saradnju.

Poziv je upućen školama (svih vrsta) u navedenim zemljama, a ciljna grupa su učenici uzrasta 12 – 17 godina.

Konkursna procedura i vremenski rok[2]

Rok za podnošenje predloga projekta biće objavljen 1. februara 2011.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Detaljne informacije možete pronaći na  internet sajtu:

http://www.aces.or.at/start.asp?ID=231698&b=831

Trajanje projekta

Detaljne informacije možete pronaći na  internet sajtu:

http://www.aces.or.at/start.asp?ID=231698&b=831

Ograničenja

Detaljne informacije možete pronaći na  internet sajtu:

http://www.aces.or.at/start.asp?ID=231698&b=831

Posebni zahtevi

Detaljne informacije možete pronaći na  internet sajtu:

http://www.aces.or.at/start.asp?ID=231698&b=831

Kontakt

ERSTE Foundation

Graben 21

1010 Vienna

Austria

Web: www.erstestiftung.org

Naziv programa

Nagrada za društvenu integraciju

Cilj programa/projekta

Promene u društvu i stvaranje društva sa jednakim šansama i mogućnostima za svakog

Oblast podrške

Društvena integracija

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Neprofitne organizacije, državna uprava, organizacije građanskog društva i privatne inicijative, verske zajednice i mediji

Konkursna procedura i vremenski rok[3]

Rok za prijavu je 30. novembar 2010. godine

Kontakt

Jovana Trifunović

ERSTE Fondacija, Sektor komunikacija

Friedrichstraße 10, A – 1010

Vienna Austria

Tel. + 43 50100 15844

E-mail: jovana.trifunovic@erstestiftung.org

Web: www.erstestiftung.org  

PR agencija ERSTE Fondacije - Executive Group

Požarevacka 19-21

11 000 Beograd, Srbija

Ksenija Šiljak

Tel: +381 11 344 7270

E-mail: ksenija_siljak@executivegroup.co.rs

Naziv programa

Balkanske stipendije za novinarsku izuzetnost

Sprovodi se u partnerstvu sa Fondacijom Robert Bosch. Za više informacija vidite detalje u dokumentu Fondacije Robert Bosch.

[2] Sugerišemo da posetite vebsajt www.erstestiftung.org detalja konkursa

[3] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodica. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogucnosti finansiranja na internet adresi: www.erstestiftung.org 

16. Evropski Fond za Balkan

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"European Fund for the Balkans"

Naziv programa

Evropski Fond za Balkan - Približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.

Cilj programa/projekta

Evropski Fond za Balkan je višegodišnja zajednička inicijativa evropskih fondacija kreirana da preduzme i podrži inicijative koje za cilj imaju približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji kroz odobravanje grantova i operativnih programa i, kao takva podržava pojedince i organizacije iz zemalja Zapadnog Balkana.

Oblast podrške

Reforma javnih službi, evropski poslovi, razvoj "tink-tenkova", razvoj liderstva i razvoj javnih politika

Geografska oblast

Zapadni Balkan (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Kosovo, Albanija)

Ko može da konkuriše?

Organizacije i pojedinci

Konkursna procedura i vremenski rok

Evropski Fond za Balkan objavljuje konkurse kroz koje teži da podrži inovativne i obećavajuće ideje ljudi i organizacija sa Zapadnog Balkana. Projekti dostavljeni bez konkursa/poziva neće biti prihvaćeni. Fond podržava projekte koji su u skladu sa prioritetnim programima tako što konkurse objavljuje tokom čitave godine.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Evropski fond za Balkan

Resavska 35

11000 Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 3033662

E-mail: info@balkanfund.org

17. Evropska fondacija za kulturu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"European Cultural Foundation"

Naziv programa

Grantovi za umetničke programe

Cilj programa/projekta

Podržava izuzetne umetničke projekte koji pokazuju da imaju viziju o tome kako osvetliti raznolikosti u Evropi. Bitno je da projekti budu umetnički jedinstveni i da se odnose na Evropu. 

Oblast podrške

Kultura

Geografska oblast

Srbija i region Balkana

Ko može da konkuriše

Organizacije kulture i induvidualni umetnici

Konkursne procedure i vremenski rok

Rok će biti objavljen

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje        

Nije navedeno

Trajanje projekta

Videti detalje na adresi:  http://www.eurocult.org/grants/artistic-grants

Ograničenja

Videti detalje na adresi:  http://www.eurocult.org/grants/artistic-grants

Posebni zahtevi

Videti detalje na adresi:  http://www.eurocult.org/grants/artistic-grants

Kontakt

Esther Claassen

European Cultural Foundation

E-mail: esther@eurocult.org

Web: www.eurocult.org/

Naziv programa

Grantovi "Za uspešnu saradnju″ (Collaboration Grants)

Cilj programa/projekta

Stimuliše saradnju između organizacija kulture u projektima koji dodaju vrednost praksi kulturne saradnje u Evropi.

Oblast podrške

Kultura 

Geografska oblast

Srbija i region Balkana

Ko može da konkuriše

Organizacije koje se bave kulturom

Konkursne procedure i vremenski rok

1. mart 2011.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje        

15.000 EUR - 30.000 EUR

Trajanje projekta

Videti detalje na adresi:  

http://www.eurocult.org/sites/www.eurocult.org/files/How_to_apply_for_Collaboration_grant_no_link.pdf

Ograničenja

Videti detalje na adresi:  

http://www.eurocult.org/sites/www.eurocult.org/files/How_to_apply_for_Collaboration_grant_no_link.pdf

Posebni zahtevi

Videti detalje na adresi:  

http://www.eurocult.org/sites/www.eurocult.org/files/How_to_apply_for_Collaboration_grant_no_link.pdf

Kontakt

Esther Claassen

European Cultural Foundation

E-mail: esther@eurocult.org

Web: www.eurocult.org/

Naziv programa

Balkanski fond za inicijative u kulturi

Cilj programa/projekta

Balkanski fond za inicijativu u kulturi podržava umetnike i umetnički rad na Zapadnom Balkanu, koji vode organizacije u regionu ili organizacije koje rade u saradnji sa organizacijama sa Zapadnog Balkana. Fokus granta je da ojača veze širom Zapadnog Balkana ( Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, i Srbije) i Evrope, kako bi se stimulisali procesi integracije u Evropsku uniju.

Oblast podrške

Kultura 

Geografska oblast

Srbija i region Balkana

Ko može da konkuriše

Organizacije koje se bave kulturom

Konkursne procedure i vremenski rok

Videti detalje na adresi:  

http://www.eurocult.org/sites/www.eurocult.org/files/grants-documents/how-to-apply-BIFC-grant.pdf

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje        

15.000 EUR - 30.000 EUR

Trajanje projekta

Videti detalje na adresi:  

http://www.eurocult.org/sites/www.eurocult.org/files/grants-documents/how-to-apply-BIFC-grant.pdf

Ograničenja

Videti detalje na adresi:  

http://www.eurocult.org/sites/www.eurocult.org/files/grants-documents/how-to-apply-BIFC-grant.pdf

Posebni zahtevi

Videti detalje na adresi:  

http://www.eurocult.org/sites/www.eurocult.org/files/grants-documents/how-to-apply-BIFC-grant.pdf

Kontakt

Esther Claassen

European Cultural Foundation

E-mail: esther@eurocult.org

Web: www.eurocult.org/

Naziv programa

Više od putovanja

STEP beyond Travel Grants

Cilj programa/projekta

Ovaj program podstiče transnacionalnu kulturnu saradnju, umetničko izražavanje i mobilnost umetnika i aktera u kulturi.

Oblast podrške

Kultura 

Geografska oblast

Srbija i region Balkana

Ko može da konkuriše

Organizacije kulture i individualni umetnici

Konkursne procedure i vremenski rok

Proces selekcije traje do mesec dana. Ovo znači da bi trebalo da se prijavite najmanje mesec dana pre vašeg datuma putovanja, ili jedan mesec pre nego što Vam treba konačni odgovor kako biste se na vreme pripremili za putovanje.

Zbog Božićnih praznika, trebaće nam više vremena da odgovorimo na prijave koje pristižu u decembru. Rezultati prijava koje su stigle nakon 03.12.2010. neće biti poznati pre 13.01.2011. Molimo Vas da to imate na umu prilikom prijavljivanja.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje      

Videti detalje na adresi:  

http://www.eurocult.org/sites/www.eurocult.org/files/grants-documents/how-to-apply-STEPbeyond-grant.pdf

Trajanje projekta

Videti detalje na adresi:  

http://www.eurocult.org/sites/www.eurocult.org/files/grants-documents/how-to-apply-STEPbeyond-grant.pdf

Ograničenja

Videti detalje na adresi:  

http://www.eurocult.org/sites/www.eurocult.org/files/grants-documents/how-to-apply-STEPbeyond-grant.pdf

Posebni zahtevi

Videti detalje na adresi:  

http://www.eurocult.org/sites/www.eurocult.org/files/grants-documents/how-to-apply-STEPbeyond-grant.pdf

Kontakt

European Cultural Foundation

E-mail: stepbeyond@eurocult.org

Web: www.eurocult.org/

18. Evropska Unija

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA)

Instrument for pre-accession assistance (IPA)

Evropska agencija za rekonstrukciju je bila zadužena institucija za rukovođenje glavnim programima pomoći (CARDS program) koju Evropska Unija upućuje Republici Srbiji (Crna Gora, Kosovo pod UN Administracijom), i bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji. Donošenjem odluke da se svi pretpristupni fondovi zamene novim pretpristupnim instrumentom  (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA), Evropska Komisija, zajedno sa državnom administracijom postaje nadležna institucija u upravljanju pretpristupnim fondovima EU za period 2007-2013. Novi Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) ima za cilj da unapredi kapacitete državne administracije, podstakne društveno ekonomski razvoj i odgovori potrebama procesa stabilizacije i pridruživanja.

IPA sadrži ukupno pet specijalizovanih komponenti: a) pomoć u procesu tranzicije i izgradnje institucija, b) prekogranična saradnja; v) regionalni razvoj; g) razvoj ljudskih resursa; d) ruralni razvoj.

Komponente 1. i 2. namenjene su zemljama potencijalnim kandidatima, dok su komponente od 1. do 5 namenjene zemljama kandidatima. Republici Srbiji, kao i drugim zemljama potencijalnim kandidatima za članstvo u EU biće omogućeno korišćenje sredstava iz fondova prve dve komponente. Takođe, moguće je iz sredstava prve komponente finansirati programe/projekte iz komponenti tri, četiri i pet. Razlog za podelu između kandidata i potencijalnih kandidata je nedostatak odgovarajućih kapaciteta u zemljama potencijalnim kandidatima za upravljanje svim komponentama.

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije je Zaključkom Vlade Republike Srbije imenovana za Nacionalno telo u okviru podeljenog sistema upravljanja programima prekogranične saradnje, i za Operativnu strukturu u okviru tranzicionog sistema upravljanja programima prekogranične saradnje

Finansijski okvir za IPA iznosi 11,468 milijardi evra, koliko će zemlje članice Unije izdvojiti kao pomoć u periodu od 2007. do 2013. godine. Više o tome:

http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/instrument-pre-accession_en.htm

IPA Pregled, Pretpristupni fondovi EU 2007 - 2013, http://www.evropa.gov.rs

Vodič sadrži regionalne programe Evropske unije kojima rukovode druge institucije.

Naziv programa

Podrška civilnom društvu (Support to Civil Society)

Cilj programa/projekta

Opšti cilj ovog konkursa je da podrži aktivno učešće civilnog društva u EU integracijama Republike Srbije.

Oblast podrške

Prioritet 1: Izgradnja socijalne povezanosti i prevazilaženje diskriminacije u srpskom društvu kroz promociju tolerancije i kulturne raznolikosti.

Prioritet 2: Aktivno učešće civilnog društva u društveno-ekonomskom razvoju.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

 • Strukovne organizacije (osnovane u cilju unapređenja određene profesije)
 • Akteri tržita rada (sindikati i asocijacije poslodavaca)
 • Organizacije koje predstavljaju društvene i ekonomske aktere (npr. organizacije potrošača, pacijenata, studenata, poslovne asocijacije...)
 • Nevladine organizacije i udruženja građana (grassroot movements)
 • Kulturne i umetničke asocijacije i klubovi
 • Asocijacije medija i medijske mreže
 • Obrazovne i kulturne institucije za postupke u okviru Prioriteta 1
 • Lokalne samouprave za postupke u okviru Prioriteta 2

Konkursna procedura i vremenski rok

Kandidati moraju da deluju u konzorcijumu sa najmanje jednom partnerskom organizacijom.

Rok za podnošenje predloga projekata je 10. mart 2011. godine.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos traženih sredstava: 50.000 EUR

Maksimalan iznos traženih sredstava: 150.000 EUR

Trajanje projekta

Podržani projekti mogu trajati od 6-12 meseci.

Ograničenja

 • Podnosilac predloga projekta ne može da podnese više od jedne aplikacije u okviru ovog poziva za podnošenje predloga projekata.
 • Podnosilac predloga projekta ne može u isto vreme da bude partner u nekoj drugoj aplikaciji.
 • Partneri mogu da učestvuju u maksimalno dve aplikacije.
 • Broj partnera na projektu nije ograničen.

Posebni zahtevi

 • U slučaju da podnosilac zahteva nije OCD registrovana u Republici Srbiji, za sprovođenje aktivnosti treba da je predlogom projekta predviđena lokalna kancelarija u Srbiji.
 • Prethodna registracija u PADOR-u za ovaj konkurs je obavezna.
 • Registracija u PADOR-u je obavezna za sve kandidate i sve njihove partnere.

Svi detalji u vezi sa uslovima prijavljivanja mogu se pronaći u Smernicama (Guidelines for Grant Applicants) propratnim dokumentima u okviru konkursne dokumentacije.

Kontakt

GOPA

Projekat "Podrška civilnom društvu" / Support to Civil Society Project

Palmotićeva 20a/3

11000 Beograd, Srbija

Tel/Fax: + 381 11 324 42 01

E-mail: office@civilnodrustvo.rs

Web: www.civilnodrustvo.rs i http://www.delscg.ec.europa.eu  

Programi prekogranične saradnje (Cross border programmes)

Programi prekogranične sradnje su instrument EU namenjeni za pomoć i promociju preko-granične saradnje van granica EU. Programi su fokusirani na promovisanje održivog socio-ekonomskog razvoja, zaštitu životne sredine, borbu protiv organizovanog kriminala, unapređenje granične kontrole i promovisanju saradnje 'ljudi sa ljudima' .

Programi imaju za cilj smanjenje razlike u stopi razvijenosti između regiona van granica EU i promovisanju socio-ekonomske saradnje između lokalnih zajednica kao i saradnja u oblasti kulture. Pozivi za projektne predloge su u skladu sa pravilima programa EU za eksternu pomoć. Ovi fondovi su distribuirani kroz takozvane grant šeme, mehanizme koji omogućavaju direktne finansijske grantove korisnicima. Svaki projekat pojedinačno ima određene prioritete i ograničenja koje treba uzeti u obzir prilikom apliciranja.

Kancelarija za evropske integracije (Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje) je telo zaduženo za programiranje i nadzor nad sprovođenjem programa prekogranične saradnje. Ministarstvo finansija (Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU) je telo koje će obavljati poslove prvostepene kontrole, dok Delegacija Evropske unije, odnosno upravljačka tela programa prekogranične saradnje sa zemljama članicama EU, imaju ugovornu nadležnost. Lokalne kancelarije su otvorene radi unapređenja koordinacije i aktivnosti na lokalu.

U Republici Srbiji (IPA 2007 i 2008)  otvoreno je 8 programa:

 1. IPA Jadranski Program prekogranične saradnje – "IPA Adriatic Cross Border Cooperation Programme"
 2. Program prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina "Cross-border cooperation programme Serbia – B&H"
 3. Program prekogranične saradnje Srbija - Bugarska "Cross-border cooperation programme Serbia - Bulgaria"
 4. Program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora "Cross-border cooperation programme Serbia-Montenegro"
 5. Program prekogranične saradnje Srbija - Hrvatska "Cross-border cooperation programme Serbia - Croatia"
 6. Program prekogranične saradnje Srbija - Mađarska "Cross-border cooperation programme Serbia - Hungary
 7. Program prekogranične saradnje Rumunija - Srbija "Romania – Serbia IPA cross - border cooperation programme"
 8. Program transnacionalne saradnje "Prostor Jugoistočne Evrope" – "South East Europe Space transnational cooperation programme"

Naziv programa

IPA Jadranski Program prekogranične saradnje (IPA Adriatic Cross Border Cooperation Programme) - Finansiran kroz finansijski instrument za predpristupnu pomoć IPA-II komponenta

Cilj programa/projekta

Cilj programa je unaprediti saradnju u Jadranskoj regiji koja je jedna od ključnih oblasti za ubrzanje procesa saradnje i razvoja u jugoistočnoj Evropi. Glavni cilj programa je jačanje ekonomskog, društvenog i ekološkog aspekta održivog razvoja u Jadranskoj regiji, kroz strateški koordinisane akcije izmedju partnera iz kvalifikovanih regija.

Oblast podrške

Srbija se nalazi u izlaznoj fazi do kraja 2012, jer je nakon raspada državne zajednice sa Crnom Gorom izgubila izlaz na Jadransko more. Partneri iz Srbije mogu da učestvuju u aktivnostima institucionalne saradnje u okviru sledećih prioritetnih oblasti:

 1. Ekonomska, socijalna i institucionalna saradnja;
 2. Prirodni i kulturni resursi i prevencija rizika;
 3. Dostupnost i mreže.

Srpski partneri bi trebalo da se uključe u intervencije finansirane od strane prve i četvrte mere prvog prioriteta (Mera 1.1 Istraživanje i inovacije, i Mera 1.4 Institucionalna saradnja).

Geografska oblast

U programu učestvuje sedam zemalja-Italija, Slovenija, Grčka, Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija i Srbija. Celokupna teritorija Srbije se kvalifikuje za učešće u programu.

Ko može da konkuriše?

Univerziteti, naučni i istrazivački centri, institucije kulture, lokalne i javne vlasti, nevladine organizacije, i dr.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni pozivi se objavljuju na sledećim sajtovima: www.adriaticipacbc.org i www.evropa.gov.rs

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Budžet projekta mora biti u rasponu od 500.000 do 5.000.000 EUR (IPA pokriva do 85% od ukupnih troškova).

Trajanje projekta

Maksimum 36 meseci

Ograničenja

Sva ograničenja definisana su u uputstvu za prijavljivanje koji se može pronaći na

www.adriaticipacbc.org

Posebni zahtevi

Svi zahtevi definisani su u uputstvu za prijavljivanje koji se mogu pronaći na

www.adriaticipacbc.org

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije, Vlada Republike Srbije

Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Nemanjina 34, 11 000 Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 3061 185

Fax: +381 11 3061 124

Ivana Davidović – Program koordinator

Telefon: +381 11 3061 183

E-mail: idavidovic@seio.gov.rs

Web: www.evropa.gov.rs

Naziv Programa

Program prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina

"Cross-border cooperation programme Serbia - BiH"

Cilj programa/projekta

Sveukupni strateški cilj programa je: Povezivanje ljudi, zajednica i privreda pograničnih oblasti kroz zajedničko učešće u razvoju oblasti saradnje korištenjem ljudskih, prirodnih i ekonomskih resursa i pogodnosti

Sveukupni cilj: Stimulisati privredu, podsticati održivi razvoj i smanjiti relativnu izolovanost kvalifikovanog područja jačanjem zajedničkih institucionalnih mreža i kapaciteta ljudskih resursa.

Oblast podrške

Prioritet 1: Društveno ekonomska kohezija kroz aktivnosti kojima se unapredjuje fizička, poslovna, socijalna i institucionalna infrastruktura i kapacitet

Mera 1.1. Unaprediti produktivnost i konkurentnost ekonomskih, ruralnih i ekoloških resursa u ovom području.

Mera 1.2. Prekogranične inicijative usmerene na razmenu ljudi i ideja radi unapređenja profesionalne saradnje i saradnje civilnog društva

Prioritet 2: Tehnička podrška 

Geografska oblast

U Republici Srbiji: Sremski, Mačvanski, Zlatiborski i Kolubarski upravni okrug.

U Bosni i Hercegovini: sve opštine koje ulaze u sastav sarajevskog i jugoistočnog ekonomskog regiona.

Ko može da konkuriše?

Neprofitne organizacije/institucije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv će biti objavljeni na sajtovima: http://www.evropa.gov.rs, www.srb-bih.org

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos granta u prvom javnom pozivu: 20.000 – 300.000 EUR u zavisnosti od mere.

Minimalni i maksimalni iznosi će biti objavljeni kada se otvori novi poziv za učešće na konkursu.

Trajanje projekta

Minimalno trajanje projekta je 6 meseci a maksimalno je 24 meseca.

Ograničenja

Organizacija koja konkuriše sa predlogom projekta mora da ispunjava uslove:

 • Neprofitno pravno lice
 • Ima najmanje jednog prekograničnog partnera
 • projektne aktivnosti moraju se izvoditi  na području obuhvaćenom Programom

Sva eventualna ograničenja će biti definisana u uputstvu za aplikante koje će biti postavljeno na sajtovima.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije, Vlada Republike Srbije

Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Nemanjina 34

11 000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3061 185

Fax: +381 11 3061 124

Ivana Davidović – Program koordinator

Tel: +381 11 3061 183

E-mail: idavidovic@seio.gov.rs

Web: www.evropa.gov.rs

Zajednički tehnički sekretarijat za program prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina

Nemanjina 52,

31 000 Užice

Tel + 381 31 512 394

E mail: office@srb-bih.org

Naziv programa

Program prekogranične saradnje Srbija - Bugarska

Cilj programa/projekta

Jačanje teritorijalnog jednistva pograničnog regiona Bugarske i Srbije, konkurentnost teritorije kao i održivost razvoja kroz ekonomsku, socijalnu i saradnju na polju zaštite životne sredine duž administrativne granice

Oblast podrške

Prioritet 1: Razvoj infrastrukture malog opsega

 • Fizička i informaciona infrastruktura
 • Infrastruktura koja se odnosi na zaštitu životne sredine
 • Priprema projektne dokumentacije i projekata

Prioritet 2 :Unapredjenje kapaciteta za zajedničko planiranje, rešavanje zajedničkih problema i razvoja

 • Razvoj poslovnih, institucionalnih i obrazovnih veza i mreža
 • Održivi razvoj kroz efikasno korišćenje regionalnih resursa
 • Akcije ljudi-ljudima

Geografska oblast

U Republici Srbiji: Borski, Zaječarski, Nišavski, Pirotski, Jablanički i Pčinjski upravni okrug. Regioni u Republici Bugarskoj: Vidin, Montana, Sofija, Pernik, Ćustendil, a 20% raspoloživih sredstava može biti utrošeno i u regionu Sofija grad. 

Ko može da konkuriše?

Lokalni i regionalni organi vlasti; Parkovi prirode; Organizacije za podršku poslovanju; Euroregioni; Instituti, Univerziteti, škole, biblioteke, domovi kulture, kulturne institucije; NVO; Udruženja navedenih organizacija

Konkursna procedura i vremenski rok

grant šema; rok za prijavljivanje projekata – 3 meseca

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

10.000 EUR – 600.000 EUR u zavisnosti od prioriteta

Trajanje projekta

u zavisnosti pod kojim prioritetom se prijavljuje projekat od 12 do 24 meseca

Ograničenja

Sva eventualna ograničenja će biti definisana u uputstvu za aplikante koje će biti postavljeno na vebsajtu http://www.evropa.gov.rs   

Posebni zahtevi

Prilikom prijavljivanja projekta obavezan je prekogranični partner  

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije

Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Adresa: Nemanjina 34

11000 Beograd

Srbija

Kristina Ašković – Koordinator programa

Tele: +381 11 3061 193

E-mail: kaskovic@seio.gov.rs

Lokalna kancelarija u Nišu

Maja Jovanović i Mirjana Milenković;

Telefon: +381 18 521 677

E-mail: mjovanovic@seio.gov.rs; mmilenkovic@seio.gov.rs

Lokalna kancelarija u Boru

Vasilija Stanić

Telefon: +381 30 458 296

E–mail: vstanic@seio.gov.rs   

Naziv programa

Program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora

"Cross-border cooperation programme Serbia-Montenegro"

Cilj programa/projekta

Povezivanje ljudi, zajednica i privreda pograničnih oblasti kroz zajedničko učešće u razvoju oblasti saradnje korištenjem ljudskih, prirodnih i ekonomskih resursa i pogodnosti

Oblast podrške

Prioritet 1: Društveno ekonomski razvoj kroz zajedničke aktivnosti kojima se unapređuje fizička, poslovna, društvena  institucionalna infrastruktura i kapacitet

Mera 1.1: Unapredjenje produktivnosti i konkurentnosti ekonomskih, ruralnih, kulturnih i prirodnih resursa  

Mera 1.2: Prekogranične inicijative usmerene na razmenu ljudi i ideja sa ciljem poboljšanja saradnje stručne javnosti i civilnog društva.

Prioritet 2: Tehnička podrška

Geografska oblast

Upravni okruzi u Republici Srbiji: Zlatiborski, Raški, Moravički (pridružena oblast)

Ko može da konkuriše?

Neprofitne organizacije/institucije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv će biti objavljeni na web stranama: http://www.cbcsrb-mne.org; http://www.evropa.gov.rs; http://www.cbc-mne.org

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos granta za učešće na prvom konkursu bio je izmedju 15.000 EUR i  200.000 EUR.

Minimalni i maksimalni iznosi će biti objavljen kada bude otvoren novi poziv za učešće na konkursu.

Trajanje projekta

Minimalno trajanje projekta je 6 meseci a maksimalno je 24 meseca.

Ograničenja

Organizacija koja konkuriše sa predlogom projekta mora da ispunjava uslove:

 • Neprofitno pravno lice
 • da bude osnovana u Srbiji, Crnoj Gori, državi članici Evropske unije, ostalim zemljama korisnicama IPA-e, zemlji koja je korisnik Evropskog susedskog i partnerskog instrumenta, ili država članica Evropske ekonomske oblasti,
 • Ima najmanje jednog prekograničnog partnera

Posebni zahtevi

Ako podnosilac prijave za sredstva ovlašćenog crnogorskog Ugovarača nije poreklom iz Crne Gore, on mora imati najmanje jednog partnera koji potiče iz Crne Gore. Ako podnosilac prijave za sredstva ovlašćenog srpskog Ugovarača nije poreklom iz Srbije, on mora imati najmanje jednog partnera poreklom iz Srbije

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije

Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU i razvojnom pomoći

Nemanjina 34

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3061 185

Fax: +381 11 3061 124

Darko Čukuranović, Saradnik na programu

Tel: +381 11 3061 181

E-mail: dcukuranovic@seio.gov.rs

Web: www.evropa.gov.rs

Zajednički tehnički sekretarijat za program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora

Vladimira Perića Valtera br 36

31 300 Prijepolje

Tel +381 33 712-370

E-mail: denis.slatina@cbcsrb-mne.org

Naziv programa

Program prekogranične saradnje Srbija - Hrvatska

"Cross-border cooperation programme Serbia-Croatia"

Cilj programa/projekta

Stimulisanje prekogranične saradnje kako bi unapredili regionalnu ekonomiju i učinili je raznovrsnijom, na društveno i ekološki održiv način, istovremeno poboljšavajući dobrosusedske odnosa duž granice.

Oblast podrške

Prioritet 1: Održivi društveno – ekonomski razvoj

Mera 1.1. Ekonomski razvoj

Mera 1.2. Zaštita životne sredine

Mera 1.3. Akcije ljudi-ljudima

Prioritet 2: Tehnička podrška

Mera 2.1 Upravljanje programom i njegovo sprovođenje

Mera 2.2 Informacije o programu, promocija i evaluacija

Geografska oblast

Upravni okruzi u Republici Srbiji:  Severnobački, Zapadnobački, Južnobački, Sremski, dok 20% raspoloživih sredstava može biti utrošeno u Mačvanskom upravnom okrugu;

U Republici Hrvatskoj: Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija, dok 20% raspoloživih sredstava može biti utrošeno u Požeško – slavonskoj županiji.

Ko može da konkuriše?

Neprofitna pravna lica utemeljena na osnovama javnog ili privatnog prava u opštem interesu ili za posebne svrhe, u cilju zadovoljavanja potreba od opšteg interesa.

Konkursna procedura i rokovi

Javni poziv za učešće na konkursu bio je objavljen na veb sajtovima: http://www.evropa.gov.rs, http://www.croatia-serbia.com

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Za Meru 1.1 i 1.2: 50-200.000 EUR

Za Meru 1.3: 30-50.000 EUR

Trajanje projekta

Minimalno trajanje projekta je 6 meseci a maksimalno 24 meseca.

Ograničenja

Organizacija koja konkuriše sa predlogom projekta mora da ispunjava sledeće uslove:

 • Neprofitno pravno lice
 • Projektne aktivnosti moraju se izvoditi  na području obuhvaćenom Programom
 • Ima najmanje jednog prekograničnog partnera

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Nemanjina 34

11 000 Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 3061 185

Fax: +381 11 3061 124

Jelena Stojović – Koordinator programa

Tel: +381 11 3061 179

E-mail: jstojovic@seio.gov.rs

Milan Žeželj – Saradnik na programu

Tel: +381 11 3061 182

E-mail: mzezelj@seio.gov.rs

Darko Cvejić

Lokalna kancelarija
Solarski trg 3

22 000 Sremska Mitrovica, Srbija
Tel +381 22 617-835

E mail: darko.cvejic@mfin.gov.rs

Naziv programa

Program prekogranične saradnje Srbija - Mađarska

"Cross-border cooperation programme Serbia-Hungary"

Cilj programa/projekta

Uspostavljanje čvrste i usklađene saradnje u regionu uz održivi razvoj sa osvrtom na očuvanje životne sredine.

U oblasti obuhvaćenoj programom zajedničko kulturno i prirodno nasleđe uslovljava povoljnije okruženje za privredu i kulturu što rezultuje razvijenijim poslovnim, obrazovnim i istraživačkim odnosima. To dalje dovodi do otvaranja novih radnih mesta, a efekti izolovanosti graničnih područja svode se na minimum.

Oblast podrške

Prioritet 1: Infrastruktura i životna sredina

Mera 1.1: Infrastruktura u cilju fizičkih spajanja

Mera 1.2: Zajednička odgovornost za očuvanje životne sredine

Prioritet 2: Ekonomija, obrazovanje i kultura

Mera 2.1: Podsticanje ekonomske saradnje, turizma i istraživanja i razvoja

Mera 2.2: Obrazovanje i kultura 

Geografska oblast

U Republici Srbiji obuhvaćeni su upravni okruzi: Zapadnobački, Severnobački, Severnobanatski, Južnobački, Srednjebanatski, a Južni Banat i Srem će biti uključeni kao granični regioni u skladu sa pravilom od 20% fleksibilnosti.

U Republici Mađarskoj: Čongrad i Bač-Kiškun

Ko može da konkuriše?

Neprofitne organizacije/institucije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv će biti objavljeni na vebsajtovima

www.evropa.gov.rs i www.hu-srb-ipa.com

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Prioritet 1

100.000 – 1.500.000 EUR

Prioritet 2

50.000 – 400.000 EUR

Trajanje projekta

Minimalno trajanje projekta je 6 meseci a maksimalno je 24 meseca.

Ograničenja

Organizacija koja konkuriše sa predlogom projekta mora da ispunjava uslove:

 • Neprofitno pravno lice
 • Registrovan i posluje u području obuhvaćenom Programom, ili da poseduje predstavništvo na području obuhvaćenom programom
 • Ima najmanje jednog prekograničnog partnera iz županija Čongrad ili Bač-Kiškun

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije

Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Nemanjina 34

11 000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3061 185

Fax: +381 11 3061 124

Lokalna kancelarija u Subotici

Trg cara Jovana Nenada 15/3, kancelarija br. 10

24 000 Subotica

Srbija

Tel: +381 24 553 003

E-mail: rburzan@seio.gov.rs

Naziv programa

Program prekogranične saradnje Srbija - Rumunija

"Romania-Serbia IPA cross-border programme"

Cilj programa/projekta

Dostizanje usklađenog i održivog društveno-ekonomskog razvoja u pograničnoj oblasti Rumunije i Srbije uspostavljanjem zajedničkih prekograničnih projekata i aktivnosti.

Specifični ciljevi: povećanje sveukupne konkurentnosti regionalne ekonomije i unapređivanje kvaliteta životnog standarda građana iz regiona obuhvaćenih programom

Oblast podrške

Prioritet 1: Ekonomski i društveni razvoj

Mera 1.1: Podrška lokalnoj/regionalnoj društveno - ekonomskoj infrastrukturi 

Mera 1.2: Razvoj turizma, uključujući i stvaranje regionalnog turističkog identiteta pogranične oblasti kao turističke destinacije

Mera 1.3: Promocija razvoja malih i srednja preduzeća 

Mera 1.4: Podrška višem nivou istraživačko-razvojnih aktivnosti i inovativnosti u pograničnoj oblasti

Prioritet 2: Zaštita životne sredine i reagovanje u vanrednim situacijama

(Aktuelni poziv za prikupljanje predloga projekata - Tema poziva: Dunav)

Mera 2.1: Poboljšanje sistema i načina za određivanje prekograničnih ekoloških problema, zaštita i upravljanje

Mera 2.2: Razvoj i sprovođenje efikasnih strategija za tretiranje otpada i otpadnih voda

Mera 2.3: Efikasniji sistemi i pristupi za reagovanje u slučaju vanrednih situacija (uključujući aspekte u slučaju prevencije poplava, kvaliteta hrane i zdravstva)

Prioritet 3: Promocija "Ljudi ljudima" akcije

Mera 3.1: Podrška razvoju civilnog društva i lokalne sredine 

Mera 3.2: Unapređenje lokalne samouprave u pograničnoj oblasti

Mera 3.3: Unapređenje saradnje u oblasti obrazovnih, kulturnih i  sportskih aktivnosti 

Geografska oblast

Upravni okruzi: Severnobanatski, Srednjebanatski, Južnobanatski, Braničevski i Borski.

Ko može da konkuriše?

Neprofitno pravno lice (organi vlasti na lokalnom i regionalnom nivou, razvojne agencije (poljoprivreda, BTB, ZŽS, turizam), privredne komore, NVO, obrazovne i istraživačke ustanove, društva i udruženja u oblasti turizma, kulture, sporta i druge organizacije).

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs će biti objavljen na sajtu http://www.evropa.gov.rs

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos donacije je 30.000 EUR a maksimalni je 1.000.000 EUR.

Trajanje projekta

Minimalno trajanje projekta je 6 meseci a maksimalno je 24 meseca

Ograničenja

Organizacija koja konkuriše sa predlogom projekta mora da ispunjava uslove:

 • Neprofitno pravno lice
 • da bude osnovana u Srbiji, Rumuniji, državi članici Evropske unije, ostalim zemljama korisnicama IPA, zemlji koja je korisnik Evropskog susedskog i partnerskog instrumenta, ili država članica Evropske ekonomske oblasti
 • ima najmanje jednog prekograničnog partnera iz županija Timiš, Karaš-Severin ili Mehedinci

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije

Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Nemanjina 34

11 000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3061 185

Fax: +381 11 3061 124

Jelena Stojović – Koordinator programa

Tel: +381 11 3061 179

E-mail: jstojovic@seio.gov.rs

Lokalna kancelarija u Vršcu

Dimitrija Tucovića 17

26 300 Vršac, Srbija

Tel/Fax: +381 13 834 567

Email: estanimirov@seio.gov.rs; pgrubor@seio.gov.ra

Lokalna kancelarija u Boru

Moše Pijade 19, 19 210 Bor, Srbija

Tel: + 381 30 458 296

E-mail: vstanic@seio.gov.rs

Naziv programa

Kultura 2007-2013

Program Kultura 2007-2013 ustanovljen je s namerom da se oživi zajednički kulturni prostor svih Evropljana – kulturni prostor koji proizlazi iz zajedničkog kulturnog nasleđa – putem razvoja saradnje među kulturnim delatnicima iz zemalja s pravom učešća u Programu, sa ciljem da podstiče nastanak i razvoj evropskog građanstva.

Kancelarija Tačka kulturnog kontakta

U svim zemljama su formirana posebna implementaciona tela Programa, a nacionalna Kancelarija Tačka kulturnog kontakta (CCP Serbia) s formalnim radom počela je u februaru 2008. godine  potpisivanjem MoR u Briselu sa zvaničnicima Evropske komisije i Vlade Srbije o učešću Srbije u programu Kultura 2007-2013. Sve informacije možete dobiti preko sajta www.ccp-serbia.org

Cilj programa/projekta

Aktivnosti Programa usmerene su ka ostvarivanju sledećih ciljeva:

 • -promocija međunarodne mobilnosti ljudi zaposlenih u kulturnom sektoru;
 • -podrška međunarodnoj razmeni kulturnih i umetničkih radova i proizvoda;
 • -promocija interkulturnog dijaloga.

Program koristi fleksibilan, interdisciplinarni pristup problematici kojom se bavi; on je usmeren na specifične potrebe kulturnih delatnika, identifikovane tokom konsultacija koje su prethodile stvaranju samog Programa.

Geografska oblast

Aplikanti moraju imati registrovano sedište u jednoj od zemalja s pravom učešća u Programu:

 • Članice Evropske unije (27) Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
 • Članice EEA/EFTA (Island, Lihtenštajn i Norveška)
 • Zemlje kandidati (Hrvatska, Turska i Makedonija)
 • Zemlje zapadnog Balkana: Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina (od 2011)
 • Po potpisivanju MoU - Albanija

Ko može da konkuriše?

Program je otvoren za sve kategorije kulturnih organizacija, javne ili privatne, ukoliko deluju kao neprofitne, operativno i finansijski sposobne organizacije koje ispunjavaju konkursne uslove, organizacije osnovane u zemlji koja učestvuje na konkursu, organizacije koje potpišu izjavu o istinitosti podataka i finansijskim obavezama.

Konkursna procedura i vremenski rok

Za svaki od odeljaka Programa, postoji kalendar krajnjih rokova za podnošenje predloga projekata. Formulari za apliciranje na konkurs su u eletronskom obliku i mogu se preuzeti na internetu.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi koji se dodeljuju tj. grantovi su različiti za svaki od odeljaka Programa, i kreću se od 2.000 do 500.000 evra, i predstavljaju 50% budžeta projekta.

Program pređvida postojanje dve vrste granta: za projekte i za operativne troškove.

Trajanje projekta

Vreme trajanja projekta je različito za svaki od odeljaka Programa:

Odeljak 1: Podrška projektima u kulturi: Odeljak 1.1: Višegodišnji projekti saradnje (u trajanju od minimalno 36 meseci do maksimalno 60 meseci), Odeljak 1.2.1: Projekti saradnje/Kratkoročni projekti (u trajanju do 24 meseca), Odeljak 1.2.2: Projekti književnih prevoda (u trajanju do 24 meseca), Odeljak 1.3.5: Projekti kulturne saradnje s trećim zemljama (u trajanju do 24 meseca),

Odeljak 1.3.6: Podrška evropskim festivalima kulture (jednom izdanju festivala ili strateško partnerstvo)

Odeljak 2: Podrška organizacijama aktivnim u oblasti kulture na evropskom nivou (godišnji grant)

Odeljak 3: Podrška radu na analiziranju, sakupljanju i diseminaciji informacija, kao i na poboljšavanju učinka projekata u oblasti kulturne saradnje

Odeljak 3.2: Projekti saradnje organizacija uključenih u analizu kulturnih politika

Kriterijumi

Odluka o dodeli granta donosi se na osnovu ispunjavanja uslova konkursa , operativne i finansijske sposobnosti organizacije, i poglavito na osnovu kriterijuma za dodelu granta koij obuhvataju kvalitativne i kvantitativne pokazatelje.

Kriterijumi za dodelu granta predstavljaju zapravo smernice za procenu umetničkog i kulturnog kvaliteta podnetih projektnih predloga. Ova procena se vrši u odnosu na opšte i specifične ciljeve Programa, a uzimajući u obzir specifičnosti svakog odeljka, tako da su kriterijumi za dodelu granta definisani za svaki odeljak posebno.

Ograničenja

Ne mogu konkurisati:

 • Pojedinci
 • Projekti prijavljeni za sufinansiranje u nekom drugom programu EU
 • Organizacije kojima je izrečena presuda u vezi neprofesionalnog obavljanja aktivnosti, kriminalnih aktivnosti, prevara
 • Organizacije u stečaju
 • Organizacije kod kojih postoji sukob interesa ili davanja netačnih informacija

Posle podnošenja projektnih predloga vrši se njihova procena u pogledu ispunjavanja opštih uslova Programa propisanih za prihvatanje projektnih predloga, a zatim i u pogledu kriterijuma specifičnih za svaki od odeljaka posebno.

Program je otvoren za sve kategorije kulturnih organizacija, ukoliko deluju kao neprofitne.

Kontakt

Tačka kulturnog kontakta

Cultural Contact Point Serbia

Ministarstvo kulture Republike Srbije
Vlajkovićeva 3

11000 Beograd
Srbija
Tel: +381 64 666 999 6
Tel/Fax: +381 11 3398 548

E-mail: office@ccp-serbia.org

Naziv programa

Transnacionalni program Jugoistočne Evropa (JIE)

The South East Europe Transnational Cooperation Programme

Cilj programa/projekta

Osnovni cilj transnacionalne saradnje je da podrži uravnoteženi teritorijalni razvoj i teritorijalnu intergarciju u okviru oblasti saradnje. Razvijanje transnacionalnih partnerstava u vezi sa pitanjima koja su od strateškog značaja za proces teritorijalnog, ekonomskog i socijalnog integrisanja, kao i za ostvarivanje kohezije, stabilnosti i konkurentnosti predstavlja opšti cilj Programa saradnje na području Jugoistočne Evrope.

Oblast podrške

Prioritet 1 – Razvijanje inovativnih pristupa i preduzetništva

Oblast delovanja 1.1 Razvijanje tehnoloških i inovacionih mreža u okviru specifičnih polja

Oblast delovanja 1.2 – Razvijanje povoljnih uslova za inovativno preduzetništvo

Oblast delovanja 1.3 – Unapređivanje okvirnih uslova i stvaranje uslova za uvođenje inovacija

Prioritet 2 – Zaštita i unapređenje životne sredine

Oblast delovanja 2.1 –  Poboljšano integrisano upravljanje vodenim resursima i prevencija opasnosti od poplave

Oblast delovanja 2.2 –  Unapređivanje prevencije opasnosti po životnu sredinu

Oblast delovanja 2.3 –  Promovisanje saradnje u oblasti upravljanja prirodnim resursima i zaštićenim oblastima

Oblast delovanja 2.4 –  Promovisanje energetske efikasnosti i efikasne potrošnje resursa

Prioritet 3 – Unapređivanje pristupačnosti

Oblast delovanja 3.1 –  Unapređivanje koordiniranja u oblasti promovisanja, planiranja i funkcionisanja primarnih i sekundarnih saobraćajnih mreža

Oblast delovanja 3.2 –  Razvijanje strategija za suočavanje sa "digitalnim jazom"

Oblast delovanja 3.3 –  Unapređivanje okvirnih uslova za uspostavljanje multimodalnih platformi

Geografska oblast

Programsku oblast obuhvaćenu ovim programom čini geografska oblast od 1,9 miliona kvadratnih kilometara, na kojoj se nalazi 16 zemalja sa ukupno 200 miliona stanovnika.

Zemlje koje učestvuju u programu JIE-celokupna teritorija: Albanija, Austrija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Mađarska, Republika Moldavija, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Srbija.

Zemlje koje učestvuju u programu JIE-delimična teritorija: Italija-Lombardija, Autonomna pokrajina Bolzano/Bozen, Autonomna pokrajina Trento, Veneto, Friuli-Venecija-Đulija, Emilia Romanja, Umbrija, Marke, Abruco, Molize, Pulja Bazilikata i Ukrajina -Černivetska oblast, Ivano-Frankiviška oblast, Zakapartska oblast i Odesa.

Ko može da konkuriše?

Neprofitne organizacije/institucije. Projektni partneri mogu biti državna tela, kao i svako pravno lice koje je u nadležnosti javnog ili privatnog prava, a koje nema industrijski ili privredni karakter.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni pozivi se objavljuju na sledećim na sajtovima: www.southeast-europe.net i www.evropa.gov.rs

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos IPA sredstava koji partneri projekta iz Republike Srbije mogu zahtevati jeste 50.000 evra. Maksimalan iznos IPA sredstava za Republiku Srbiju je 300.000 evra po projektu.

Trajanje projekta

Maksimum 36 meseci

Ograničenja

Sva ograničenja definisana su u dokumentima koja se odnose na relevantan Javni poziv i objavljena su na sledećim na sajtovima: www.southeast-europe.net i www.evropa.gov.rs.

Posebni zahtevi

Svaki projekat mora da ima bar jednog partnera iz zemalja članica EU koje su obuhvaćene programom.

Svi posebni zahtevi definisani su u dokumentima koja se odnose na relevantan Javni poziv i objavljena su na sledećim na sajtovima: www.southeast-europe.net i www.evropa.gov.rs.

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije
Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje
Nemanjina 34

11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3061 185

Fax: +381 11 3061 124

Sanda Šimić – Pomoćnica direktora

Tel: +381 11 3061 176

E-mail: ssimic@seio.gov.rs

Kristina Ašković - Rukovodilac odseka
Tel: +381 11 3061 193

E-mail: kaskovic@seio.gov.rs

Natalija Matunović - Nacionalni program koordinator
Tel: +381 11 3061 193

E-mail: nmatunovic@seio.gov.rs

Irena Komazec - Menadžer za kontrolu kvaliteta sprovođenja projekata
Tel: +381 11 3061 195

E-mail: ikomazec@seio.gov.rs

Naziv programa

Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)

Cilj programa/projekta

Prema EIDHR pravilima, opšti cilj novog finansijskog instrumenta je da doprinese razvoju i konsolidaciji demokratije i vladavine prava, poštovanju ljudskih prava i osnovnih sloboda, u okviru politike Zajednice na razvojnoj, ekonomskoj, finansijskoj i tehničkoj saradnji sa trećim zemljama i u skladu sa spoljnom politikom Evropske unije u celini.

Oblast podrške

Na osnovu EIDHR pravila, Evropska komisija je usvojila Strategiju za period 2011-2013. koja promoviše integrativni pristup učvršćivanja demokratije i zaštite ljudskih prava. Koncipirana je tako da dopunjuje druge geografske i tematske programe EU. Ova strategija predstavlja osnovu za primenu EIDHR i identifikuje pet jasnih ciljeva:

1)   Unapređenje poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda u zemljama i regionima gde su najviše ugroženi;

2)  Jačanje uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratske reforme, u podršci mirnom uskladjivanju grupnih interesa i u konsolidaciji političkog učešća i reprezentacije;

3)   Podrška akcijama ljudskih prava i demokratskih tema u oblastima koje pokrivaju EU smernice, uključujući dijalog o ljudskim pravima, o borcima za ljudska prava, o smrtnoj kazni, torturi, kao i o deci u ratnim sukobima;

4)   Podrška i osnaživanje međunarodnog i regionalnog okvira za zaštitu ljudskih prava, pravde, vladavine prava i za promociju demokratije;

5)   Izgradnja poverenja u i unapređenje pouzdanosti i transparentnosti demokratskih izbornih procesa, posebno kroz posmatranje izbora.

Postojeća Strategija za period 2011-2013 može da se nađe na sledećoj adresi:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/documents/eidhr_strategy_paper_2011_2013_com_decision_21_april_2011_text_published_on_internet_en.pdf

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Neprofitne organizacije; specifične vrste organizacija, npr, nevladina organizacija, viša obrazovna institucija, nezavisna politička fondacija (ne i politička stranka) i sl. a uskladu sa članom 10 Odluke Saveta ministara 1889/2006

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni pozivi se objavljuju na sledećim na sajtovima

www.ec.europa.eu/europeaid, www.europa.rs

Za ove konkurse obavezna je prethodna registracije na on-line bazi podataka PADOR za kandidate i njihove partnere

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ukupna vrednost sredstava po godini iznosi 1,2 miliona evra.

Veličina grantova:

minimalni iznos: 10,000 EUR

maksimalni iznos: 100,000 EUR

Trajanje projekta

Planirano trajanje akcije ne može biti manje od 12, niti da prelazi 24 meseci.

Ograničenja

Projektni predlozi treba da budu u skladu sa jednom ili vise oblasti delovanja EIDHRa:

 1. Postizanje konsenzusa u osporavanim ili kontraverznim oblastima politike (putem dijaloga civilnog društva)
 2. Unapredjenje predstavljanja i učešća u političkom životu (uključujući osnaživanje žena i drugih manje zastupljenih grupa)
 3. Unapredjenje pluralizma civilnog društva (putem aktivnosti i izgradjivanja kapaciteta novih i manjih organizacija)
 4. Podsticanje tolerancije i razumevanja medju etičkim, religijskim i kulturnim grupama)

Posebni zahtevi

Svi zahtevi definisani su u uputstvu za prijavljivanje koji se mogu pronaći na

www.ec.europa.eu/europeaid, www.europa.rs

Kontakt

Ana MILENIĆ
Projektni menadžer EIDHR

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
Vladimira Popovica 40,
GTC Avenue block 19a
11070 Novi Beograd, Srbija

Tel: +381 11 30 83 200

Fax: +381 11 30 83 201
Direktna linija: +381 11 30 83 281
E-mail Delegacije: Delegation-Serbia@ec.europa.eu
E-mail: Ana.MILENIC@ec.europa.eu
Web: http://www.europa.rs

Naziv programa

Okvirni program za konkurentnost i inovacije

Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP

Posebni program za preduzetništvo i inovativnost (Entrepreneurship and Innovation Programme - EIP, 2007-2013 godine), ukupni budžet 2.170 miliona evra

Cilj programa

Podsticanje konkurentnosti preduzeća (posebno MSP) kroz poboljšan pristup finansijama, MSP kooperaciju i razmenu informacija, podršku inovacijama i eko-inovacijama, preduzetništvu i inovacionoj kulturi, reformama koje se odnose na preduzetništvo i inovativnost 

Oblast podrške

1) Finansijski instrumenti, 52% budžeta.

2) Usluge za podršku poslovanju (naročito malih i srednjih preduzeća), 17% budžeta.

3) Podrška inicijativama koje jačaju preduzetništvo i inovativnost, 25% budžeta.

4) Inicijative za poboljšanje određenih politika, 6% budžeta

Geografska oblast

Za sada 37 zemalja koristi program EIP (zemlje članice EU, EFTA, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, Turska, Izrael i Srbija). Iduće godine pristupa BIH.

Ko može da konkuriše?

Sva pravna lica iz zemalja korisnika programa. U zavisnosti od oblasti podrške, korisnici su finansijske institucije, organizacije za podršku poslovanju, javne institucije, preduzeća- naročito MSP.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni pozivi se objavljuju prema usvojenom godišnjem programu na sajtu Evropske komisije http://ec.europa.eu/cip. Osnovne informacije na srpskom  jeziku mogu se videti na sajtu http://www.cip-srbija.rs.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi i su na raspolaganju korisnicima prema uslovima pojedinačnog javnog poziva. Ukupni iznos programa u 2011. godini je 313,6 miliona evra

Trajanje projekta

2007-2013

Ograničenja

Prema specifičnim uslovima svakog javnog poziva

Posebni zahtevi

Država Srbija svake godine plaća članarinu da bi njeni privredni subjekti mogli da učestvuju  u programu.

Zahteva se kofinansiranje zainteresovanih subjekata za učešće u pojedinačnim projektima od 5-50% u zavisnosti od uslova javnog poziva

Kontakt

Zorica Marić

Sektor za regionalni razvoj i unapređenje preduzetništva

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd

Telefon: +381 11 285 5201

Fax: +381 11 285 5221

E-mail: zorica.maric@merr.gov.rs

Naziv programa

Program EU "Mladi u akciji"

"Youth in Action Programme"

Cilj programa/projekta

Program "Mladi u akciji" ima 5 osnovnih ciljeva:

 • podsticanje aktivnog učešća mladih;
 • promocija vrednosti solidarnosti i tolerancije;
 • jačanje uzajamnog razumevanja;
 • razvoj kvalitetnih sistema podrške za omladinske aktivnosti i organizacije;
 • Unapredjivanje evropske saradnje mladih

Oblast podrške

Za projekte u kojima kao učesnici/e ili promoteri sudeluju mladi, omladinske organizacije i oni koji rade sa omladinom iz Srbije, otvorena su samo dva podpograma tj. "Akcije":

 • Akcija 2 – Evropski volonterski servis - EVS (podržava volonterske aktivnosti mladih u inostranstvu, koje donose dobrobit lokalnoj zajednici);
 • Akcija 3.1 – saradnja sa Partnerskim zemljama (ova akcija podržava omladinske razmene, obuku, seminare, sticanja prakse na određenom radnom mestu (eng. job shadowing), procena izvodljivosti (eng. feasibility visits), evaluativne sastanke, studijske posete, aktivnosti za izgradnju partnerstava i projekata za umrežavanje).

Geografska oblast

Zemlje koje su obuhvaćene Programom se dele na dve kategorije:

Programske zemlje su one koje obezbedjuju finansijska sredstva za budžet programa "Mladi u akciji". To su 27 zemalja članica EU, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska

Partnerske zemlje: - su one koje mogu da učestvuju (na ograničenoj osnovi) u programu "Mladi u akciji"

 1. Jugoistočna Evropa: Albanija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Srbija;
 2. Istočna Evropa i Kavkaz: Azerbejdžan, Belorusija, Gruzija, Jermenija, Moldavija, Ruska Federacija i Ukrajina;
 3. Mediteranske Partnerske zemlje: Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Liban, Maroko, Palestinski Autoritet – Zapadna obala i pojas Gaze, Sirija, Tunis;
 4. Ostale Partnerske zemlje iz celog sveta, koje su potpisale sporazum sa telom EU nadležnim za mlade.

Ko može da konkuriše?

Pravo da učestvuju na konkursu imaju: neprofitne ili nevladine organizacije, lokalne ili regionalne javne institucije, neformalne grupe mladih, međunarodne mrežne organizacije koje imaju organizacije - članice iz najmanje 8 tzv. Programskih zemalja, međunarodne vladine neprofitne organizacije, profitne organizacije koje žele da pokrenu projekat u oblasti rada sa mladima.

Konkursna procedura i rok

U svakom projektu koji se realizuje u okviru Programa "Mladi u akciji" moraju učestvovati najmanje dve organizacije od kojih je jedna nosilac projekta a druga partner.

Ukoliko je organizacija iz Srbije nosilac projekta, ona, u ime svih partnera koji su u njega uključeni svoj predlog projekta (i propratnu dokumentaciju) podnosi direktno Izvršnoj agenciji za obrazovne, audio-vizuelne i kulturalne projekte (EACEA) u Briselu.

Za direktno podnošenje projekata direktno EACEA-u tokom godine postoje tri roka:

1.februar

1.jun

1.septembar

Sa druge strane, Programske zemlje (27 zemalja članica EU, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska) imaju tzv. Nacionalne agencije, koje su zadužene za implementaciju Programa "Mladi u akciji" na nacionalnim nivoima (svaka država ima svoju Nacionalnu agenciju). Ukoliko je nosilac projekta organizacija ili institucija iz programske zemlje koja ima svoju Nacionalnu agenciju), tokom godine postoji pet rokova za slanje predloga projekata:

1. februar

1. april

1. jun

1. septembar

1. novembar

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Visina sredstava zavisi od vrste aktivnosti. Više informacija o tome možete naći u Vodiču za Program "Mladi u akciji" na adresi: www.mladiuakciji.rs/vodic_za_program.php.

Trajanje projekta

Trajanje projekta zavisi od vrste aktivnosti. Više informacija o tome možete naći u Vodiču za Program "Mladi u akciji" na adresi: www.mladiuakciji.rs/vodic_za_program.php.

Ograničenja

Učesnici/e projekata finansiranih od strane Programa "Mladi u akciji" mogu biti osobe uzrasta između 13 i 30 godina, kao i osobe koje rade sa mladima, koji su, pri tom, državljani neke od zemalja obuhvaćenih Programom. Za bliža obaveštenja o posebnim ograničenjuma u okviru projekta koji se finansira kroz Akcije namenjene Srbiji (Akcija 2 I Akcija 3.1) pažljivo pročitajte Vodič za program. 

Napomena: Postoje različiti nivoi ograničenja kao što su: godine, broj učesnika, dužina trajanja aktivnosti, troškovi, i sl.

Posebni zahtevi

Zavise od vrste aktivnosti. Više informacija o tome možete naći u Vodiču za Program "Mladi u akciji" na adresi:www.mladiuakciji.rs/vodic_za_program.php.

Kontakt

Kontakt tačke za program "Mladi u akciji" za teritoriju Republike Srbije:

1. Grupa "Hajde da... " (za teritoriju Beograda, uključujući gradove u blizini Beograda)
Ul. kneza Danila 12/84

11000 Beograd
Tel/Faks: +381 11 3240 425
E-mail: hajdeda@mladiuakciji.rs
Web: http://www.mladiuakciji.rs i www.hajdeda.org.rs

2. Edukativni Centar Kruševac (za teritoriju južne i istočne Srbije)
Ul. Birčaninova 26, 37000 Kruševac
Tel/Faks: +381 37 502 644
E-mail: edukativnicentar@mladiuakciji.rs
Web: www.ec.org.rs

3. Balkan IDEA Novi Sad (za teritoriju Vojvodine),

Ul. Njegoševa 3, 21000 Novi Sad

Tel/Fax: +381 21 528644

E-mail: balkanideans@yahoo.com

Web: www.balkanideans.org

Pored Kontakt tačaka, promocijom programa "Mladi u akciji" na Balkanu se bavi i :

SALTO RESURSNI CENTAR ZA JUGOISTOČNU EVROPU -

Nacionalna agencija programa "Mladi u akciji"
Dunajska 22

SI - 1000 Ljubljana,

Slovenija

Tel/ Fax: +386 1 430 47 49

Zvanične obrazce za prijavljivanje i više informacija o tome šta se dešava u sklopu programa "Mladi u akciji" na evropskom nivou potražite  na  web adresama:

http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_contacts_en.php - web stranica Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizuelne i kulturalne projekte (eng. EACEA), koja je nadležna za realizaciju tzv. centralizovanih Akcija u okviru Programa "Mladi u akciji".

     http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm - Evropska Komisija u Briselu

Naziv programa

PROGRESS – Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost Evropske zajednice.

Evropska komisija – Generalni direktorat za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti

Cilj programa/projekta

Da omogući Evropskoj zajednici da obavi zadatke i izvrši ovlašćenja dodeljena joj Osnivačkim ugovorima, a u delokrugu nadležnosti u domenu zapošljavanja i socijalnih pitanja. Osnovni cilj Programa je pružanje finansijske pomoći za ostvarenje ciljeva Socijalne agende 2005-2010, ključnog dokumenta EU u oblasti zapošljavanja i socijalne politike, kojim je Unija utvrdila za svoj opšti strateški cilj povećanje broja i kvaliteta radnih mesta i jednakih mogućnosti za sve kategorije društva.

Oblast podrške

Zapošljavanje, uslovi rada, socijalna zaštita i socijalna inkluzija, borba protiv diskriminacije i rodna ravnopravnost.

Geografska oblast

Države članice Evropske unije, države kandidati i potencijalni kandidati, kao i države članice EEA i EFTA.

Ko može da konkuriše?

U zavisnosti od specifikacija konkretnog tendera (tenders) ili konkursa (call for proposals), mogu konkurisati: državne institucije, institucije pokrajinske autonomije i lokalne samouprave, nevladine organizacije, sindikati, udruženja poslodavaca, obrazovne i naučno-istraživačke institucije, eksperti-pojedinci, itd.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave je potrebno poslati elektronskim putem i redovnom poštom, zajedno sa nizom pratećih formulara i finansijskih potvrda, uglavnom u roku od 2 meseca od objavljivanja tendera, odnosno konkursa.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi koji se dodeljuju uglavnom se kreću od 350-500.000 EUR.

Trajanje projekta

Projekti uglavnom traju od 12 do 24 meseca.

Ograničenja

U zavisnosti od specifikacija konkretnog tendera ili konkursa, učešće subjekata iz Republike Srbije jeste/nije dozvoljeno. Takođe, prikupljanje podataka za izradu studija i izveštaja uglavnom obuhvata samo teritoriju EU, a ponekad sve zemlje učesnice u PROGRESS-u.

Posebni zahtevi

Od podnosilaca prijava, pravnih lica, ponekad se zahteva da im visina protoka sredstava na računu u protekloj finansijskoj godini bude ekvivalentna vrednosti projekta. Pored toga, Evropska komisija finansira maksimalno do 80 odsto vrednosti projekta, dok podnosilac prijave mora da podnese dokaze o obezbeđenom sufinansiranju u visini od 20 odsto projekta.

Kontakt

Član Komiteta za sprovođenje programa PROGRESS u ime Republike Srbije:

Dragana Radovanović, Ministarstvo rada i socijalne politike

E-mail: draganar@minrzs.gov.rs;

Naziv projekta

Tehnička podrška za Organizacije Civilnog Društva u IPA zemljama

TACSO -Tecnical Assistance for Civil Society Organization in IPA countries

Program podrške civilnom društvu ( Civil Society Facility)

Realizuje se od strane konzorcijuma SIPU International AB i partnera ( Civil Society Promotion Centre Bosnia and Herzegovina • Human Resources Development Foundation Turkey, Foundation in Support of Local Democracy Poland - Partners Foundation for Local Development Romania )

Cilj programa/projekta:

Opšti ciljevi projekta su jačanje civilnog društva u okviru participativne demokratije, kreiranje društvenog ambijenta koji je podsticijan za civilno društvo, razvijanje kapaciteta i  odgovornosti organizacija civilnog društva (OCD) u zemljama korisnicama IPA sredstava, pružanje kvalitetnih usluga  OCD.

Svrha Projekta je: a) da poveća i unapredi kapacitete i aktivnosti OCD, i b) da ojača i poboljša demokratsku ulogu OCD.

Oblast podrške

TACSO će pružati podršku OCD i ostalim relevantnim akterima u zajednici kroz kombinaciju savetodavnog i mentorskog rada, stručne podrške i edukacije. Projekatom je predviđena podrška OCD u oblastima:

 • Tehničke pomoći u organizacionom razvoju, dizajniranju i implementaciji EU projekata
 • Povećanju  kapaciteta organizacija  kroz obuke  u obastima: pisanja predloga projekta, javnog zastupanja, prikupljanja sredstava, komunikacije i odnosa sa javnošću)
 • Unapređenje povezivanja OCD i pobljšanje odnosa OCD sa drugim akterima kroz institucionalizaciju participativnih mehanizama
 • Permanentno informisanje  javnosti o postignutim rezultatima OCD
 • Regionalna saradnja

Obzirom da ovaj projekat uključuje osam zemalja, biće organizovane različite regionalne inicijative, kako bi se osigurao koherentnan i ujednačen pristup u pružanju stručne  pomoći organizacijama civilnog društva u zemljama korisnicama IPA sredstava.

Geografska oblast

Projekat je regionalni i  sprovodi se  u svim IPA zemljama (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, FYR Makedonija, Hrvatska, Kosovo pod Rezolucijom 1244 Saveta Bezbednosti UN, Srbija i Turska )

Beogradska kancelarija TACSO će pružati usluge OCD na teritoriji cele Srbije.

Ko može da konkuriše?

Sve organizacije civilnog društva

Konkursna procedura i vremenski rok

Za učestvovanje na treninzima i javnim događajima (nacionalnim i međunarodnim koferencijama, okruglim stolovima, konsultativnim sastancima... ) organizacije će moći da konkurišu na web portalu a delom će učestvovanje biti po pozivu. Organizacije će moći koristiti tehničku podršku putem neposrednih sastanaka, telefona, maila i internet portala

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Projekat nema komponentu raspodele grantova.

Trajanje projekta

2 godine: Avgust 2009 - Avgust 2011. godine

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

TACSO -Tecnical Assistance for Civil Society Organization

TACSO - Tehnička podrška za Organizacije Civilnog Društva

Kancelarija u Srbiji:

Španskih Boraca 24/3

11 070 Novi Beograd, Srbija

Tel/Fax: + 381 11 21 29 379; 29 373

E-mail: info.rs@tacso.org

Naziv programa

Tempus, Erasmus Mundus – Nacionalna kancelarija za TEMPUS

Program finansira Evropska komisija; Nacionalna kancelarija za TEMPUS predstavlja ove programe u Srbiji.

Cilj programa/projekta

Tempus podržava reformu sistema visokog obrazovanja u skladu sa Bolonjskim procesom; Erasmus Mundus podržava stvaranje zajedničkih Evropskih master i doktorskih studija i obezbeđuje stipendije za polaznike i studente ovih studija; finansiranje mreža za razmenu studenata i nastavnika između država Zapadnog Balkana i Evropske unije; povećanje atraktivnosti  Evropskog visokog obrazovnog prostora.

Oblast podrške

Visoko obrazovanje

Geografska oblast

Tempus – zapadni Balkan, centralna Azija, istočna Evropa, severna Afrika, Srednji istok

Ko može da konkuriše?

Za TEMPUS mogu da konkurišu institucije visokog obrazovanja, konferencije visokoškolskih ustanova i studenata; Za razvijanje Erasmus Mundus master i doktorskih studija, prijave projekata mogu da podnesu institucije visokog obrazovanja; studenti i nastavno osoblje mogu da konkurišu za Erasmus Mundus stipendije; institucije visokoh obrazovanja i druge organizacije mogu da mogu da konkurišu  za Akciju 3 programa Erasmus Mundus.

Konkursna procedura i vremenski rok

Tempus – rok 15.februar 2011.

Erasmus Mundus sve akcije – rok 30. april 2011.

Minimalni – maksimalni iznos koji se dodeljuje

Tempus – od 500.000 do 1.500.000 EUR

Erasmus Mundus kursevi – do 30.000 EUR plus stipendije za studente

Trajanje projekta

Tempus 24 ili 36 meseci

Erasmus Mundus Akcija 3 – 12 do 36 meseci

Kontakt

Nacionalna kancelarija za TEMPUS (National Tempus Office)

Lazarevićeva 9/14

11000 Beograd

Srbija
Tel: +381 11 32 33 409; +381 11 33 47 389

E-mail: office@tempus.ac.rs

Web: www.tempus.ac.rs

19. Fondacija Alfred Mozer

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Alfred Mozer Foundation"

Naziv programa

Međunarodna fondacija za socijalnu demokratiju

Cilj programa/projekta

Podrška razvoju socijalne demokratije namenjena socijal-demokratskim partijama, kao i ženskim i omladinskim organizacijama povezanim sa socijal-demokratskim partijama.

Oblast podrške

Politička obuka

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Socijal-demokratske partije, omladinske i ženske organizacije povezane sa socijal-demokratskim partijama

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok je svake godine u novembru, formular za prijavljivanje nalazi se na vebsajtu.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od projekta

Trajanje projekta

Zavisi od projekta

Ograničenja

Pruža se isključivo obuka. Ne dodeljuju se direktna finansijska ili materijalna sredstva.

Posebni zahtevi

U zavisnosti od potreba (prijave mogu slati samo socijal-demokratske partije ili organizacije povezane sa ovim partijama)

Kontakt

Poštanski fah 1310,

1000 BH Amsterdam

Holandija

Menadžer projekta: Kirsten Meijer,

Tel: +31 20 5512 228

Fax: +31 20 5512 250

E-mail: kmeijer@pvda.nl

Web: www.alfredmozerstichting.nl

20. Fond Braće Rokfeler

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Rockefeller Brothers Fund"

Naziv programa

RBF Ključna mesta

RBF daje grantove kroz dve tematske oblasti: demokratsku praksu i održivi razvoj.

Cilj programa/projekta

Demokratska praksa

Cilj programa je da poboljša rad, odgovornost i transparentnost vlade putem sprovođenja sledećih strategija:

 • Pojačati kapacitet civilnog društva da nadgleda kvalitet javnog sektora i sprovođenje usluga od javnog značaja
 • Jačanje istraživačke i obrazovne kapacitete medija i nevladinih organizacija
 • Jačanje kapaciteta vlade i nevladinih institucija da sprovedu kvalitetnu analizu politika

Program takođe ima za cilj izgradnju kapaciteta civilnog društva i efikasnosti kako bi se ojačala participativna demokratija putem sprovođenja sledećih strategija:

 • Jačanje organizacionih i finansijskih kapaciteta civilnog sektora
 • Podsticanje urođene filantropije i solidarnosti u društvu

Održivi razvoj

Program održivog razvoja za cilj ima izgradnju kulture i prakse održivog razvoja, kroz sledeće strategije:

 • Davanje doprinosa participativnim i inkluzivnim pristupima u kreiranju i implementaciji strategija za održivi razvoj
 • Davanje podrške reformama obrazovanja kako bi se uključili koncepti održivog razvoja i praska kao deo nastavnog programa
 • Davanje podrške i ohrabrivanje pristupa u razvoju ekonomije i infrastructure koji su energetski efikasni i štite životnu sredinu

Oblast podrške

Vidi pod "Cilj programa"

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Strana organizacija ili institucija koja konkuriše za sredstva Fonda mora da pruži dokaz RBF-u da, ukoliko bi bila registrovana u SAD, bila bi oslobođena plaćanja poreza ili da bi projekat za koji se traže sredstva u SAD bio okarakterisan kao obrazovni ili dobrotvorni.

Konkursna procedura i vremenski rok

Potrebno je prvo poslati pismo o zahtevu za dodelu sredstava. Potencijalni kandidati ne treba da šalju kompletne predloge projekata pre nego što im Fond to zatraži. Zahtev mora biti napisan na engleskom jeziku i poželjno je da bude poslat u elektonskoj formi na:  grants@rbf.org

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Grantovi se uglavnom dodeljuju u martu, junu i novembru. Predlozi projekata koji zahtevaju manje od 100.000 U.S. dolara se mogu odobriti tokom čitave godine, u zavisnosti od raspoloživosti budžeta.

Trajanje projekta

Od šest meseci do tri godine

Ograničenja i Posebni zahtevi

Preporučujemo kandidatima da dobro prouče uputstva i smernice i da pregledaju spisak donacija koje je Fond nedavno dodelio.

Kontakt

Rockefeller Brothers Fund
475 Riverside Drive, Suite 900
New York, NY 10115

Tel: +1 212 812 4200

Fax: +1 212 812 4299

E-mail: grants@rbf.org; communications@rbf.org (generalna pitanja i komentari o ovom sajtu)

Web: www.rbf.org

21. Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija (UNDEF)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"United Nations Democracy Fund (UNDEF)"

Naziv programa

UNDEF - Peti konkurs za projekte koje finansira Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija

UNDEF - Project Proposal Guidelines Fifth Round

Cilj programa/projekta

Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija (United Nations Democracy Fund - UNDEF) ima za cilj da podrži projekte koji doprinose merljivim i konkretnim poboljšanjima u polju demokratije i ljudskih prava na terenu, i time prenose koncept "demokratije" u praktična rešenja koja doprinose tome da se građani uključe i da se njihov glas čuje.

Oblast podrške

Sledeće aktivnosti mogu biti finansirane:

(a) Demokratski dijalog i podrška za konstitucionalne procese:

Ovo uključuje aktivnosti koji povećavaju interakciju između ljudi (naročito marginalizovanih grupa) i njihovih vlada; koje podstiču nacionalni dijalog, demokratiju i pomirenje među različitim zajednicama i akterima.

(b) Osnaživanje civilnog društva, uključujući osnaživanje žena: Ovo uključuje aktivnosti koje jačaju kapacitete civilnog društva da učestvuju u demokratskim procesima, uključujući "kišobran" organizacije i institucionalne veze između civilnog društva i države.

(c) Gradjansko obrazovanje i upis u glasačke spiskove: Ovo uključuje aktivnosti koje povećavaju učešće ljudi u demokratskim procesima, naročito na lokalnim i nacionalnim  izborima, sa posebnim akcentom na uključivanju marginalizovanih grupa.

(d) Dostupnost informacija: Ovo uključuje aktivnosti kao što su jačanje zakonodavnog okvira za pristup informacijama; veću dostupnost informacija koju vlasti pružaju građanima; osnaživanje medija da preuzmu ulogu posrednika u pružanju demokratskih informacija; povećanje raznovrsnosti izvora javnih i privatnih informacija.

(e) Pravo na učešće i vladavina prava kao podrška civilnom društvu: Ovo uključuje podršku za aktivnosti koje poboljšavaju participatorna prava, kao i aktivnosti koje promovišu pristup pravdi od strane marginalizovanih grupa.

(f) Transparentnost i integritet: Ovo uključuje podršku javnim i privatnim posmatračkim (watchdog) grupama i institucijama, uključujući organizacije civilnog društva, nevladine organizacije i medije, sa ciljem da se poveća transparentnost, odgovornost i integritet u sprovođenju javnih politika.

Geografska oblast

Iako će se razmatrati predlozi projekata iz svih zemalja, velika prednost će se dati predlozima koji stižu iz zemalja i regiona gde su izazovi demokratiji snažniji, kao što su zemlje koje su upravo izašle iz konflikta, nove i tek obnovljene demokratije, najnerazvijenije zemlje (prema zvaničnoj klasifikaciji UN-OHRLLS), zemlje sa niskim  dohotkom ("Low Income Economies″ prema zvaničnoj klasifikaciji Svetske banke koja je zasnovana na bruto nacionalnom dohotku po glavi stanovnika) i zemlje sa srednjim dohotkom ("Lower and Upper Middle-income Economies", po istoj klasifikaciji).

Ko može da konkuriše?

(1)  Organizacije civilnog društva i nevladine organizacije, uključene u promociju demokratije, za koje će i izdvojiti najveći deo sredstava.

 (2)  Nezavisni i konstitucionalni organi, uključujući izbornu komisiju, ombudsmana, nacionalne institucije koje se bave ljudskim pravima i druga nezavisna tela vlade, za projekte koji bi omogućili da se glas civilnog društva bolje čuje.

 (3)  Globalna i regionalna među-vladina tela, organizacije i udruženja, ne uključujući UN, sa projektima koji za cilj imaju jačanje glasa civilnog društva. Više informacija možete naći na: http://www.un.org/democracyfund/Applicants/applicants_index.html  

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave prima elektronski sistem za predloge projekata (On-line Project Proposal System – OPPS) isključivo tokom prijavnog perioda, od 15. novembra – do 31. decembra 2010. Prijave moraju biti direktno poslate preko UNDEF internet strane  do 31. decembra 2010. Fond ne prima aplikacije koje su poslate mejlom, običnom poštom, faksimilom, diplomatskom poštom, ličnom dostavom, dostavom preko kurira ili na bilo koji drugi način.

Prijave mogu biti napisane na Engleskom ili Francuskom jeziku, (službenim jezicima Ujedinjenih nacija). Ukoliko je prijava uspešno poslata, aplikant dobija generički mejl kojim se potvrđuje da je aplikacija primljena. Ukoliko budu bile potrebne dodatne informacije, kancelarija Fonda za demokratiju UN-a će lično kontaktirati podnosioca prijave. Organizacije koje žele da se prijave za finansiranje od strane UNDEF-a bi trebalo da posete UNDEF internet stranu gde će moći da popune aplikacioni formular. Formular možete naći na:

http://www.undemocracyfund.org/opps/proposal.php.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Dodeljena sredstva po pravilu ne prelaze 500.000 U.S. dolara za bilo koji projekat, dok se minimalno dodeljuje 50.000 U.S. dolara. Ipak, najvećem broju projekata se ne dodeli više od 250.000 dolara. Nakon isteka roka za izvođenje projekta, UNDEF će zahtevati da se nepotrošena sredstva vrate.

Trajanje projekta

Projekti koje finansira UNDEF će biti implementirani u periodu od dve godine, uglavnom na nivou zemlje, i to u najnerazvijenijim, ili u zemljama sa niskim ili srednjim dohotcima. UNDEF takođe daje skromna sredstva određenom broju regionalnih i globalnih projekata koji promovišu demokratiju.

Ograničenja

UNDEF prihvata predloge projekata koji se izvode u samo jednoj zemlji (lokalni projekti), u nekoliko određenih zemalja (regionalni projekti) ili na globalnom nivou (globalni projekti). 70% sredstava UNDEF-a je planirano za projekte koji se izvode u jednoj zemlji i ne više od 30% predviđeno je za regionalne i globalne projekte.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Web: www.undemocracyfund.org

22. Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Urgent Action Fund for Women’s Human Rights" 

Naziv programa

Fond za Hitne Akcije za Ženska Ljudska Prava

Cilj programa/projekta

Fond za hitne akcije (Urgent Action Fund - UAF) obezbeđuje pravovremene male grantove da podrži strategijske intervencije u situacijama kada se pojavi prilika za unapređenja ženskih ljudskih prava bilo gde u svetu. Takve prilike se javljaju kada neočekivani događaj – pozitivan ili negativan – stvori situaciju u kojoj hitna intervencija može imati značajan uticaj.

Oblast podrške

Aktivnosti koje podržava Fond za hitne akcije su veoma različite, iako opšti cilj ostaje unapređenje ženskih ljudskih prava.

Fond za hitne akcije dodeljuje grantove u tri kategorije:

 • Odgovor na oružani sukob, rastuće nasilje ili nestabilno političko okruženje
 • Zakonske ili zakonodavne akcije koje stvaraju mogućnost donošenja presedana, ili aktivnosti čiji je cilj zaštita već donetog presedana
 • Zaštita i sigurnost braniteljki ljudskih prava

Nezavisno od kategorije, zahtevi za grant moraju da odgovaraju sledećim kriterijumima:

STRATEGIJSKI – aktivnost je vezana za već postojeći plan za ostvarenje strukturalnih promena koje će unaprediti ženska ljudska prava.

NEPREDVIĐEN I VREMENSKI HITAN – situacija ili prilika su nepredviđeni i akcija mora biti brza da bi bila efikasna.

ODRŽIV – grupa je u stanju da efikasno sprovede predloženu akciju i može da obezbedi sredstva za budući rad u okviru strategije.

PODRŽAN – grupa ima podršku drugih koji se bave ženskim ljudskim pravima ili srodnim oblastima, lokalno ili globalno.

Geografska oblast

Svi kontinenti sem Afrike i Latinske Amerike

Ko može da konkuriše?

Ženske organizacije mogu da konkurišu za grant. UAF ne daje sredstva za projekte pojedinaca ili organizacijama koje vode muškarci. 

Konkursna procedura i vremenski rok

Fond za hitne akcije obezbeđuje dodatna sredstva grupama koje već imaju jasnu strategiju koja se sprovodi ili koalicijama grupa koje zajedno reaguju na krize ili nove mogućnosti.

 • Zahtev za grant može biti podnet direktno Fondu za hitne akcije ili preko osoba i organizacija koje su već poznate Fondu.
 • Možemo brže da odgovorimo na zahteve koji uključuju odobrenje nekog od naših savetnika ili članova borda, drugog donatora ili poznate pripadnice zajednice za ženska ljudska prava.
 • Primamo zahteve na svim jezicima, ali prevod zahteva koji su podneseni na jeziku koji nije engleski ili španski će možda oduzeti izvesno vreme.
 • Informacije iznete u zahtevu ćemo na vaš zahtev tretirati kao poverljive. Zahtev Fondu za hitne akcije se može podneti e-mailom, faksom ili poštom.

UAF na sve zahteve odgovara u roku od 72 sata.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Imajući u vidu kakve aktivnosti UAF podržava trajanje takvih aktivnosti je između nekoliko dana pa sve do tri meseca. Na žalost UAF ne daje sredstva za generalno funkcionisanje organizacije (general operating costs) niti daje dugoročnu podršku organizacijama. 

Ograničenja

UAF ne dodeljuje grantove za humanitarne akcije, opšte programske aktivnosti, dugoročne projekte ili učešće pojedinaca na konferencijama.

Fond za hitne akcije posvećen je principu nenasilja. UAF ne podržava grupe ili pojedince koji podržavaju, ili su uključeni u nasilje.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Urgent Action Fund

3100 Arapahoe Ave. Suite 201

Boulder, CO 80303 USA        

Tel: +1 303 442 2388

Fax: +1 303 442 2370

E-mail: urgentact@urgentactionfund.org

Fond za hitne akcije vodi međunarodni bord aktivistkinja. O sastavu  sadašnjeg borda i osoblja, kao i nešto više o UAF i UAF-Afrika, možete pronaći na našem websajtu:  www.urgentactionfund.org

23. Fondacija Konrad Adenauer

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Konrad Adenauer Stiftung"

Naziv programa

Stipendija za društveno-politički angažovane studente, postdiplomce i doktorante

Cilj programa/projekta

Cilj programa je da finansijski podrži društveno – politički angažovane studente završnih godina fakulteta i postdiplomaca. Predviđeno je da se stipendistima omogući  pohađanje kursa nemačkog jezika  i priprema za polaganje testa Zertifikad Deutsch na Kolarcu. Pored finansijske podrške, studentima je omogućeno i političko obrazovanje uz studije.

Oblast podrške

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija, kao i postdiplomci i doktoranti, koji su politički angažovani.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Stipendija nije ograničena samo na studente društvenih nauka. Važno je da studenti budu politički angažovani, što ne podrazumeva samo aktivnost u okviru neke od demokratski orijentisanih  stranaka u Srbiji , već angažovanost u/ili  nevladinim ili  studentskim organizacijama.

Konkursna procedura i vremenski rok

Tačan spisak dokumentacije može se naći na sledećoj internet stranici: http://www.kas.de/serbien/sr/. Rok za dostavu dokumentacije je svake godine u septembru. Za tačan datum 2011. godine, redovno pratite Internet stranicu Fondacije u Srbiji: , lično ili  poštom na našu  adresu:  Fondacija Konrad Adenauer, Kralja Petra br 3, 11 000 Beograd.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendija obuhvata finansijsku podršku od 100 evra mesečno u trajanju od jedne godine.

Trajanje projekta

Trajanje stipendije je godinu dana; u posebnim slučajevima stipendiranje se može produžiti na drugu godinu.

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

Donja granica proseka ocena na studijama je 8,5. Novčana podrška isplaćuje se izabranim studentima u mesečnom intervalu, a stipendisti su u obavezi da Fondaciji dostavljaju dokaz o toku studija. Ukoliko stipendista prekine ili napusti studije, obavezan je da novac vrati Fondaciji.

Kontakt

Katarina Pešić

Kralja Petra 3

11000 Beograd

Tel: + 381 11  3285  209

Fax:+ 381 11  3285  329

E-mail: pesic@kas-bg.com

Web: http://www.kas.de/serbien/sr/

Naziv programa

Stipendije za postdiplomske i doktorske studije u SR Nemačkoj

Cilj programa/projekta

Podrška studentima iz Srbije koji žele da studiraju u Nemačkoj

Oblast podrške

Politički angažovani postdiplomci

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Studenti čija prosečna ocena studiranja iznosi najmanje 8,5 i koji imaju položen test o osnovnom znanju nemačkog jezika, Zertifikat Deutsch, dodeljen od strane Gete instituta.

Konkursna procedura i vremenski rok

Tačan spisak dokumentacije se može naći na internet stranici Fondacije. Kao rok za prijavu predviđen je april 2011, za studije koje počinju od jeseni 2012. godine.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Visina stipendije za postdiplomske studije iznosi 750 eura, a za doktorske studije 920 eura. Stipendija obuhvata i šestomesečni kurs nemackog jezika na Goethe Institutu u Mannheim-u i to u periodu od: aprila 2012 do oktobra 2012 godine, a od oktobra 2010 godine sledi pocetak izabranih studija.

Trajanje projekta

Master studije u Nemačkoj traju godinu ili dve dana, u zavisnosti od programa, dok doktorske traju tri godine.

Ograničenja

Neće se pružati pomoć u obrazovanju lekara specijalista humane medicine, stomatologije, veterine niti za studije na stručnim visokim školama.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Katarina Pešić

Kralja Petra 3

11000 Beograd

Tel: + 381 11  3285  209

Fax:+ 381 11  3285  329

E-mail: pesic@kas-bg.com

Web: http://www.kas.de/serbien/sr/

24. Fondacija "Rave"

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Rave Foundation"

Naziv programa

Stipendije 

Cilj programa/projekta

Uloga Ifa-e je da promoviše kulturni dijalog i da pomogne ljudima da stvore jasniju sliku jedan o drugome. Ifa takođe funkcioniše kao medijator nemačke kulturne politike u inostranstvu.  

Oblast podrške

Kulturni dijalog  

Geografska oblast

Zemlje u tranziciji i zemlje u razvoju.

Ko može da konkuriše?

 • Kustosi/konzervatori
 • Restauratori
 • Muzejski tehničari 
 • Menadžeri kulture iz zemalja u razvoju 

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za podnošenje zahteva za stipendiju  je 15.septembar svake godine. Odabir će se izvršiti u roku od 2 meseca od gore navedenih rokova.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Podnosilac prijave mora biti iz zemlje u tranziciji ili iz zemlje u razvoju koji/koja

 • do sada nije imao/la mogućnost da studira ili radi u Nemačkoj duže vreme
 • ima znanje bilo nemačkog, engleskog ili francuskog jezika
 • je mlađi/a od 40 godina
 • je završio/la profesionalne studije ili obuku tokom proteklih pet godina
 • ne sme više da je student/kinja ili da je uključen/a u obuku na poslu
 • ima potvrdu od partnerske institucije u Nemačkoj koja se složila da preuzme ili da započne zajednički projekat
 • ima preporuku iz zemlje iz koje podnosilac prijave potiče
 • podnosioci prijave koji nisu primljeni ne mogu se ponovo prijaviti  

Kontakt

Prijave se podnose na:  

Rave Foundation
c/o Institut für Auslandsbeziehungen
Charlottenplatz 17, D-70173 Stuttgart
Fax +49 711 2225194
E-mail: rave-stiftung@ifa.de

Na gore navedenu adresu se takođe može naručiti prospekt/letak s obaveštenjem kako konkurisati za Rave stipendiju. 

25. Fondacija Rochus i Beatrice Mummert

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Mummert Program stipendiranja

Mummert Scholarship Program

Cilj programa/projekta

Fondacija Rochus i Beatrice Mummert podržava studente visokog potencijala iz centralne i jugoistočne Evrope u oblasti ekonomije, poslovne administracije, inžinjerstva, prirodnih nauka i menadžmenta u turizmu. Program uključuje između ostalog, dvoipogodišnju stipendiju na Univerzitetu u Kelnu, Visokoj školi za sport u Kelnu, ili na Univerzitetu RWTH u Ahenu. Stipendije se dodeljuju u saradnji sa Robert Bosch Fondacijom.

Oblast podrške

Master studije u sledećim oblastima: ekonomija, poslovna administracija, inžinjerstvo, turizam i prirodne nauke.

Geografska oblast

Nemačka (Keln i Ahen)

Ko može da konkuriše?

 • Studenti iz: Bugarske, Crne Gore, Estonije, Hrvatske, Letonije, Litvanije, Mađarske, Poljske, Republike Češke, Rumunije, Slovačke, Slovenije i Srbije.
 • Studenti osnovnih studija (ili u završnoj godini osnovnih "bačelor" studija) ekonomije, poslovne administracije, inžinjerstva, prirodnih nauka ili menadžmenta u turizmu.
 • Odlični rezultati na studijama, uključujući i ispite iz matematike
 • odlično poznavanje nemačkog jezika
 • Potencijal za rukovođenje
 • entuzijazam
 • socijalna odgovornost
 • spremnost na povratak u svoju zemlju nakon završetka studija

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za aplikacije: 1. novembar, za studije koje počinju u zimskom semestru naredne godine

Prijava se može preuzeti na sledećoj internet strani:

http://www.mummert-stiftung.de/content/language1/html/10380.asp.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendija iznosi 1000 EUR mesečno uz dodatne olakšice.

Trajanje projekta

2,5 godina (master program i jedan semestar prakse)

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Edith Wolf

Tel: +49 0 711 460 84 976

Email: mummertstipendium@bosch-stiftung.de

Web: www.mummertstiftung.de

26. Fondacija Robert Bosch

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Robert Boš fondacija je jedna od glavnih nemačkih fondacija, povezana sa privatnom kompanijom koja je uspela da održi filantropsko zaveštanje osnivača kompanije Roberta Boša više od 40 godina. Upravo njegova preduzetnička vizija, politička dalekovidost, moralna snaga  i dobrotvorne inicijative su ono što je postavilo standarde za rad Robert Boš fondacije.

Cilj programa/projekta

Cilj fondacije je odgovaranje socijalnim izazovima i razvijanje novih rešenja. Kako bi se to postiglo, organizujemo širok spektar sopstvenih projekata i programa i podržavamo projektne ideje drugih. Ljudi su u centru svih naših aktivnosti zato što su upravo oni osnova inovacija.

Oblast podrške

Novinari

Novinari su važan partner Robert Boš fondacije kada se radi o izveštavanju o naučnim temama i u polju međunarodnih odnosa. Mi nudimo konstantno obrazovanje za novinare u formi seminara, informativnih tura, sastanaka i istraživanja.

Takmičenja

Takmičenja koja organizuje Robert Boš fondacija su osmišljena da razviju i prošire dobre ideje u različitim područjima. Fondacija takođe vodi ova medjunarodna takmičenja kako bi se promovisala socijalna i kulturna razmena. Druga takmičenja imaju za cilj podržavanje razvoja u školama i pomažu integraciji mladih migranata u nemačko društvo.

Stipendije

Robert Boš fondacija nudi mnoge programe stipendija kako bi se podržao trening i stalno obrazovanje međunarodnih mlađih rukovodilaca i da im omogući da razmene iskustva. Veliki deo naših programa je usmeren na diplomce i post-diplomce iz SAD i Evrope. Takođe dajemo stipendije kako bismo podržali mlade naučnike istraživače. Dodatno, podržavamo i integraciju nadarene dece migranata preko specijalnog programa stipendija.

Nagrade

Fondacija Robert Boš dodeljuje mnoge nagrade za ideje i inicijative u poljima nauke, zdravlja, međunarodnih odnosa, obrazovanja, društva i kulture. Cilj je objavljivanje izvanrednih projekata i podrška njihovom budućem razvoju.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Za svaku od oblasti (novinari, stipendije, nagrade i takmičenja) određene su posebne kategorije lica/institucija koje mogu da se prijave. Više informacija na http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/1542.asp

Konkursna procedura i vremenski rok

Takođe se razlikuju u zavisnosti od oblasti. Više informacija se može naći na gore navedenoj internet stranici.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Takođe se razlikuje u zavisnosti od oblasti. Više informacija se može naći na gore navedenoj internet stranici.

Trajanje projekta

Razlikuje se u zavisnosti od oblasti i programa. Više informacija se može naći na gore navedenoj internet stranici.

Ograničenja

Više informacija na internet stranici: http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/1542.asp

Posebni zahtevi

Više informacija na internet stranici: http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/1542.asp

Kontakt
Robert Bosch Stiftung GmbH
Heidehofstr. 31
70184 Stuttgart
Nemačka

Poštanska adresa
Poštanski broj 10 06 28
70005 Stuttgart
Nemačka
Tel: +49 0 711 46084 0
Fax: +49  0 711 46084 94

Naziv programa

"Menadžeri u oblasti kulture iz srednje i istočne Evrope" 2011/2012

Cilj programa/projekta

Od 1. oktobra 2011. Fondacija Robert Bosch Stiftung dodeljuje 12 stipendija menadžerima (ž/m) u oblasti kulture iz srednje, istočne i jugoistočne Evrope za specijalizaciju u oblasti kulturnog menadžmenta u Nemačkoj

Oblast podrške

stipendija menadžerima (ž/m) u oblasti kulture

Geografska oblast

Srednje, istočna i jugoistočna Evropa

Ko može da konkuriše?

Profil kandidata:

 • Projektno ili radno iskustvo u menadžmentu u kulturi
 • Mesto stanovanja: srednja, istočna ili jugoistočna Evropa
 • Kontakti sa savremenom umetničkom i kulturnom scenom svojih zemalja
 • Dobro poznavanje nemačkog jezika
 • Završen fakultet ili viša stručna sprema
 • Iznadprosečno zalaganje i samostalnost u radu 

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijavljivanje na nemčkom jeziku, isključivo putem interneta otvoreno je do

06. marta 2011. godine, preko internet stranice: www.moe-kulturmanager.de

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Mesečna stipendija u iznosu od 1.000,00 evra

Trajanje projekta

13 meseci

Ograničenja

Više informacija na: http://www.moe-kulturmanager.de/jetzt-bewerben

Posebni zahtevi

Više informacija na: http://www.moe-kulturmanager.de/jetzt-bewerben

Kontakt

Kulturmanager aus Mittel- und

Osteuropa

Durchgeführt von: 

MitOst e.V.

Alt-Moabit 90

10559 Berlin

Programmleitung:

Darius Polok

Tel: +49 (0)30 31 51 74 87

Telefax +49 (0)30 31 51 74 71

E-mail: info@moe-kulturmanager.de

Web: www.moe-kulturmanager.de

Naziv programa

Balkanske stipendije za novinarsku izuzetnost (sprovodi se u partnerstvu sa Erste fondacijom)

Cilj programa/projekta

Odabranih deset novinara iz Srbije, BIH, Makedonije, Kosova, Hrvatske, Crne Gore, Albanije, Bugarske i Rumunije dobijaju priliku za stručno usavršavanje i finansijsku i profesionalnu podršku za istraživanje u regionu i u zemljama EU.

Oblast podrške

Novinari

Geografska oblast

Srbija, BIH, Makedonija, Kosovo, Hrvatska, Crne Gora, Albanija, Bugarska i Rumunija

Ko može da konkuriše?

Novinari koji ispunjavaju sledeće kriterijume:

i. da su državljani i da imaju boravište u nekoj od navedenih zemalja;

ii. odlično poznaju pisani i govorni engleski jezik;

iii. imaju prethodno iskustvo u novinarstvu;

iv. da mu/joj poslodavac dozvoljava da u potpunosti učestvuje u programu Fonda (gde je to primenjivo).

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se svake godine otvara 20. januara i traje do 31. marta

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Autori tri najbolja članka dobijaju nagrade u iznosu od 4.000, 3.000 i 1.000 EUR

Trajanje projekta

Projekat je višegodišnji, traje od januara do decembra svake godine

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Balkanska istraživačka mreža (BIRN)

Gospodar Jevremova 47/III

110000, Beograd

Srbija

Tel: +381 11 33 46 173

27. Fondacija Čarls Stjuart Mot

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"C.S. Mott Foundation"

Naziv programa

Građansko društvo– Zapadni Balkan

Cilj programa/projekta

Podsticati društva u Centralno istočnoj Evropi i Rusiji gde ljudi i zajednice poštuju prava jedni drugih i uspešno se angažuju u donošenju odluka koje utiču na politike i procese koji oblikuju njihove živote na lokalnom, nacionalnom i/ili medjunarodnom nivou.

Oblast podrške

Razvoj neprofitnog sektora i filantropije; građansko angažovanje i učešće javnosti; tranziciona pravda

Geografska oblast

Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Kosovo

Ko može da konkuriše?

Nevladine organizacije

Konkursna procedura i vremenski rok

Svi budući kandidati treba da se informišu o misiji, oblasti delovanja, geografskoj oblasti, i raspoloživosti fonda CSM-a pre nego što uspostave početni kontakt.  

Procedura za dodelu sredstava obavlja se na tri načina:

 • Tražimo da organizacije sa kojima smo ostvarili kontakt dostave predloge projekata
 • Objavljujemo povremene pozive za predloge projekata (RFPs) koji se bave odredjenim problemima i oblastima
 • Primamo predloge projekata koji nisu posebno pozvani ali koji spadaju u naše programske prioritete i koji su u skladu sa našim upustvima.

S obzirom da su sredstva fonda ograničena, posebno preporučujemo pisma interesovanja za one ideje i projekte koji nisu dostavljeni po pozivu. Pisma treba da sadrže kratak opis projekta, potrebna sredstva i vremenski period za realizaciju projekta.

Razmatraće se predlozi za opštu podršku kao i predlozi posebnih projekata. Prihvataju se projekti koji traju jednu i više godina.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Prosek granta je $100,000. Iznos većine naših grantovi jeste između $15.000 i $250.000 godišnje.

Trajanje projekta

Minimalno dve godine

Ograničenja:

Za koje aktivnosti se ne dodeljuju sredstva:

 • Sredstva se ne dodeljuju pojedincima.
 • Sredstva se neće dodeljivati razvoju kapitala, istraživanju, ponavljanju projekta, i zadužbinama osim ukoliko ove aktivnosti nisu proizašle iz programa koji je finansiran od strane CSM Fondacije.
 • Sredstva se neće dodeljivati za aktivnosti koje se odnose na zagovarenje odredjene religije, religijske grupe ili veroispovesti. Medjutim, verske organizacije mogu podneti pisma interesovanja ako je projekat u skladu sa našim upustvom i ako opslužuje veliki broj stanovništva. 

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Kancelarija za primanje predloga projekta

Office of Proposal Entry

C.S. Mott Foundation

Mott Foundation Building

503 S. Saginaw St., Suite 1200

Flint, MI 48502-1851, U.S.A.

Web: www.mott.org

28. Globalni fond za decu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"The Global Fund for Children"

Naziv programa

Globalni fond za decu

Cilj programa/projekta

Globalni fond za decu ima za cilj da doprinese održivom napretku u životu ranjive dece i omladine i da služi kao resurs ili model drugim organizacijama.

Oblast podrške

Globalni fond za decu podržava organizacije i programe čiji je fokus na četiri specifične oblasti: učenje, preduzetništvo, bezbednost i zdravo telo i duh.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Organizacije koje imaju iskustva u radu sa decom i omladinom

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave se prihvataju dva puta godisnje u junu i decembru

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

5.000$ - 20.000 U.S. dolara

Trajanje projekta

Vise informacija na internet stranici: http://www.globalfundforchildren.org/index.php/Apply-For-A-Grant/Eligibility-Criteria-and-Selection-Guidelines.html

Ograničenja

Vise informacija na internet stranici: http://www.globalfundforchildren.org/index.php/Apply-For-A-Grant/Eligibility-Criteria-and-Selection-Guidelines.html

Posebni zahtevi

Organizacije koje se prijavljuju moraju da rade direktno sa decom i mladima. Ne podržavamo grupe koje se bave isključivo zastupništvom ili istraživanjem. (Ipak, podržavamo organizacije koje se bave i zastupanjem i direktim radom sa decom).

Kontakt

The Global Fund for Children

1101 Fourteenth Street, NW Suite 420
Washington, DC 20005
Tel: (202) 331-9003
Fax: (202) 331-9004
E-mail: info@globalfundforchildren.org

Web: www.globalfundforchildren.org

29. Globalni fond za žene

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"The Global Fund for Women"

Naziv programa

Postoje tri programa kroz koje se dodeljuju sredstva:

Cilj programa/projekta

Grantovi za opšte namene. Ovo su fleksibilni mali grantovi koji pokrivaju opšte operativne troškove i troškove projekta.

Grantovi za putovanja i prisustvovanje različitim događajima. Ovo su mali grantovi koji doprinose članovima organizacije da prisustvuju konferencijama i događajima.

Grantovi za organizovanje sastanaka i događaja. Ovo su mali grantovi koji podržavaju organizacije u planiranju konferencije ili događaja koje zahtevaju brz odgovor (reakciju).

Oblast podrške

Videti pod "cilj programa/projekta"

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Grupe žena koje rade zajedno; Organizacije koje pokažu jasnu posvećenost jednakosti žena i ljudskim pravima žena; Organizacije koje vode i kojima upravljaju žene; Organizacije koje se nalaze izvan Sjedinjenih Američkih Država.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prihvatamo predloge za grantove na bilo kojem jeziku i u bilo kojem formatu. Grantove dodeljujemo na osnovu kriterijuma i prioriteta koji su utvrđeni u partnerstvu sa aktivistkinjama za ženska prava koje rade na terenu.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od vrste granta

Trajanje projekta

Zavisi od vrste granta

Ograničenja

Globalni fond NE podržava:

 • Pojedince/ke
 • Tela vlade
 • Organizacije koje su bazirane u Sjedinjenim Američkim Državama ili koje primarno rade u SAD.
 • Organizacije na Globalnom Severu koje predlažu lokalna partnerstva
 • Organizacije čije jedine aktivnosti su stvaranje prihoda  i/ ili obezbeđivanje dobrotvornih priloga za pojedince.
 • Organizacije kojima su na čelu i kojima upravljaju muškarci, i koje nemaju žene u upravljačkoj strukturi organizacije
 • političke partije ili izborne kampanje
 • Ženska odeljenja, ogranke ili projekte ogranizacije u kojima rade i muškarci i žene

Posebni zahtevi

Zavisi od vrste granta; takođe videti pod "Ko može da konkuriše".

Kontakt

The Global Fund for Women
222 Sutter Street, Suite 500
San Francisco, CA 94108 USA
Tel: +1 415 248 4800
Fax: +1 415  248 4801

Web: www.globalfundforwomen.org

30. GTZ - "Deutsche Gesellschaft  für Technische Zusammenarbeit" GmbH

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

(u ime Nemačkog Saveznog Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj, BMZ)

Naziv programa

Implementacija bilateralne tehničke pomoći dogovorene između Vlade Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke

Cilj programa/projekta

Cilj programa je doprinos stabilizaciji i približavanju Srbije Evropskoj Uniji, kao i podrška procesu tranzicije u Srbiji u unapred definisanim oblastima.

Oblast podrške

Održivi ekonomski razvoj (projekti unapređenja privrede, zapošljavanja, malih i srednjih preduzeća, regionalnog razvoja i lokalne samouprave, upravljanja zemljištem, energetske efikasnosti i komunalne infrastrukture) ;Reforma javne administracije u oblasti javnih finansija, fiskalne decentralizacije, kao i reforma pravnog sistema;podrška reformi srednjeg stručnog obrazovanja, prevenciji konflikata i osnaživanju mladih.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Procedura za konkurisanje je formalizovana, a oblasti pomoći unapred definisane i dogovorene između Vlade Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke.

Konkursna procedura i rokovi

Procedura za konkurisanje je formalizovana i unapred definisana na nivou dveju vlada.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi koji se dodeljuju zavise od konkretnog projekta.

Trajanje projekta

Projekti u Srbiji sprovode se pretežno u dve do tri faze, pri čemu je trajanje svake faze tri godine. Međutim, ukupno trajanje jednog projekta zavisi od potrebe za njim.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

GTZ Kancelarija u Beogradu

Zupana Vlastimira 6,

11040 Beograd, Srbija

Tel/Fax: +381 11 2666 544

Tel: +381 11 3067 830

E-mail: gtz@eunet.rs

31. Institut za mir SAD-a (USIP)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"United States Institute of Peace"

Naziv programa

Godišnji konkurs za dodelu grantova (Ranije Otvorena inicijativa za dodelu grantova)

Cilj programa/projekta

Sprečavanje, upravljanje i rešavanje nasilnih konflikata i promovisanje post-konfliktnog građenja mira izvan granica SAD-a.

Oblast podrške

Oblasti interesovanja USIPa uključuju (mada nisu limitirana sa):

 • Analiza i prevencija konflikta;
 • Medijacija i rešavanje konflikta;
 • Mirovne operacije i operacije za uspostavljanje stabilnosti posle konflikta;
 • Religija i izgradnja mira;
 • Vladavina prava i tranziciona pravda;
 • Međunarodne organizacije i kolektivna sigurnost;
 • Ekonomija i konflikti;
 • Društveni, psihološki i fizički uticaj rata i konflikta;
 • Mediji i konflikt.

Geografska oblast

Izvan granica SAD-a

Ko može da konkuriše?

Institut za mir SAD-a (USIP) pruža podršku u vidu grantova  neprofitnim organizacijama i individualcima – i američkim i stranim – uključujući sledeće: institucije visokog, srednjeg i obrazovanja na nivou zajednice; javno i privatno obrazovanje, institucije koje istražuju ili sprovode obuku (trening), biblioteke.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za dostavu aplikacija je 1. oktobar 2011. Molimo vas da na našoj vebsajt stranici: http://www.usip.org/grants-fellowships/-grant-program/annual-grant-competition/guidelines-and-frequently-asked-questions-pogledate Upustvo za on line apliciranje

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Većina dodeljenih sredstava je u rasponu od 50.000 do 120.000 U.S. dolara. Osoblje USIP-a proverava predložene budžete, pa su moguće naknadne modifikacije.

Trajanje projekta

Većina USIP grantova traju jednu do dve godine, mada se prihvataju i kraći projekti.

Ograničenja

Grantovi se generalno ne daju za institucionalnu podršku i razvoj

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Institut za mir SAD-a (USIP)

United States Institute of Peace (USIP)

1200 17th Street, NW Suit 200

Washington, DC 20036-3011, SAD

Tel: +1 202 429 3842

Faks: +1  202 833 108

E-mail: grants@usip.org

Web: www.usip.org

32. Institut za održive zajednice (ISC)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Partner USAIDa u Srbiji

Naziv programa

Inicijativa za javno zastupanje civilnog društva (Civil Society Advocacy Initiative)

Cilj programa/projekta

Opšti cilj Inicijative za javnog zagovaranja gradjanskog društva USAID/ISC jeste da gradjansko društvo u Srbiji igra konstruktivnu ulogu u javnom zastupanju za izgradnju demokratske i napredne Srbije na putu ka evropskim integracijama. Dodelom različitih grantova, obukom, tehničkom pomoći, umrežavanjem, ovaj sedmogodišnji program koji finansira USAID (do kraja juna 2013) ima za cilj da postigne sledeće rezultate:

 • da organizacije CSAI programa delotvorno zagovaraju politička, ekonomska, socijalna i pitanja životne sredine koja učvršćuju demokratsku tranziciju Srbije;
 • da građani, kompanije i vlade vide organizacije gradjanskog društva kao pouzdane partnere u izgradnji demokratske i prosperitetne Srbije; i
 • da obezbedi podsticajni pravni okvir za OCD da bi se efikasno zalagale za reformska pitanja

Oblast podrške

U poslednjem konkursu  podrške je obuhvatala sledeće oblasti: transparetnost organa vlasti i odgovornost, socijalna i ekonomska prava i zaštitu životne sredine.

Geografska oblast

Program pokriva celu teritoriju Srbije

Ko može da konkuriše?

Registrovane organizacije gradjanskog društva sa sedištem u Srbiji.

Konkursna procedura i vremenski rok

Za više informacija posetite link:

 http://www.iscserbia.org/

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos granta zavisi od svakog pojedinačnog konkursa. Za više informacija posetite link: http://www.iscserbia.org

Trajanje projekta

Maksimum 12 meseci

Ograničenja

Samo registrovane organizacije gradjanskog društva sa sedištem u Srbiji.

Posebni zahtevi

Projekti koji mogu da se bave problemima građana putem javnog zastupanja, sa jakom komponentom učešća građana i efikasnim strategijama širenja uticaja sa ciljem da podstaknu vidljivost gradjanskog sektora u Srbiji.

Kontakt

ISC Serbia – Beograd,

Terazije 27/V

11000 Beograd

Srbija

Tel: +381 11 32 30 602, 32 30 603;

Fax: +381 11 32 32 523

E-mail: isc@iscserbia.org

Web: www.iscserbia.org

33. Institut za otvoreno društvo – Budimpešta

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Open Society Institute" – Budapest

Naziv programa

Fond ekspertskih grupa ("trusta mozgova") - (Fund Think Tank)

Cilj programa/projekta

Fond ima za cilj davanje podrške centrima u kojima se kreira politika koja pomaže jačanje demokratskih procesa u njihovim zemljama putem identifikovanja i analiziranja opcija politike ("policy"), konsultovanje s vladom da bi se unapredile njihove preporuke, uključivanje zainteresovanih subjekata izvan vladinih krugova u debate o politici, te da svoje nalaze učini široko dostupnim javnosti    

Oblast podrške

Osnovna ("core") i institucionalna podrška centrima koji se bave multidisciplinarnim politikama

Geografska oblast

Srbija (uz ostale zemlje)

Ko može da konkuriše?

Nezavisni, nepristrasni centri koji se bave javnom politikom u vezi s raznim multidisciplinarnim pitanjima

Konkursna procedura i vremenski rok

Pre nego što pošalju kompletan predlog, podnosioci prijava treba da pošalju kratki sažetak (koncept papir) na najviše četiri strane. Fond će iskoristiti taj dokument da bi se odlučilo da li predlozi ispunjavaju trenutne prioritete i smernice fonda. Sažetak (koncept papir) treba da obuhvati:

 • Kratak opis glavnih oblasti politike i razlog za identifikovanje ovih oblasti, opštu programsku strategiju, ciljeve, metodologiju i planirane aktivnosti za predloženi period trajanja granta
 • Informaciju o organizaciji koja podnosi prijavu, kratki istorijat i spisak glavnih postignuća; te kratku strategiju za razvoj organizacije
 • Razlog, svrhu i vremenski okvir za traženo osnovno finansiranje, uz kratki opis očekivane dodate vrednosti na sadašnji rad i finansiranje podnosioca prijave
 • Predviđeni iznos traženog osnovnog finansiranja, informaciju o ukupnom budžetu organizacije tokom perioda trajanja granta

Ovaj program neprestano prihvata predloge.    

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta

Bilo bi idealno da predlozi i budžeti pokrivaju period od 2-3 godine.  

Ograničenja

Strategija Fonda nije da podržava određena pitanja ili teme nego da podstakne pristup javnoj politici na način koji promoviše uključivu promenu politike koristeći kombinovanje različitih metoda. 

Posebni zahtevi

Dok potencijalni dobitnici grantova treba da saradjuju sa javnim vlastima, fond takođe nastoji da finansira organizacije koje podstiču podršku javnosti i debatu oko pitanja na kojima one rade. Trenutno, fond usmerava svoju podršku pre svega onim grupama koje se bave proučavanjem pitanja ekonomske, političke i socijalne reforme u njihovim zemljama, s naglaskom na odgovornost i efikasnost vlade.  

Kontakt

Open Society Institute
Think Tank Fund
Oktober 6. u. 12.

 Budimpešta 1051,

Mađarska
Tel: +36 1 327 3000, ext. 2244
Fax: +36 1 235 3101
E-mail: ttf_applications@osi.hu

Naziv programa

Fond za udruživanje sredstava Instituta za otvoreno društvo za Romsku dekadu 

Cilj programa/projekta

U 2006. Institut za otvoreno društvo je osnovao fond za udruživanje sredstava za projekte finansirane na nivou EU i nacionalnom nivou pod kišobranom Evropske godine jednakih mogućnosti za svakog 2007. Fond za udruživanje sredstava Instituta za otvoreno društvo za Romsku dekadu je deo OSI podrške Dekade uključenja Roma 2005-2015. Zbog pozitivne reakcije na program, IOD će nastaviti sa Fondom i u 2008. godini, sa posebnim fokusom na (mada ne i isključivo povezano) Evropsku godinu Interkulturalnog dijaloga 2008.

Oblast podrške

Do sada, projekti su bili usmereni ka menjanju negativnih stavova prema Romima, javnom zagovaranju, istraživanju i izgradnji kapaciteta. Oblasti u kojima se radilo su bile obrazovanje, rod, zapošljavanje, okruženje i kulturni identitet Roma.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Nevladine organizacije, lokalna uprava, nacionalna tela za implementaciju, medijski partneri

Konkursna procedura i vremenski rok[4]

 • Aplikacije za udruživanje sredstava treba da budu poslate OSI zajedno sa kompletnim predlogom projekta
 • Predlozi projekata će biti izabrani na osnovu kvaliteta i prema kriterijumima za izbor.
 • Grantovi će biti napravljeni tek kad je osnovno finansiranje odobreno.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

OSI će obezbediti do 40% troškova pojedinačnog projekta, a maksimum koji se dodedulje je 70.000 U.S. dolara

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Videti pod "posebni zahtevi"

Posebni zahtevi

 • Projekti koji imaju jasnu romsku komponentu
 • Romi moraju biti uključeni u dizajn i implementaciju projekta
 • Prednost će se dati projektima koji su povezani sa Dekadom uključenja Roma

Kontakt

Predloge projekata treba poslati matchingfund@osi.hu.

Naziv programa

Inicijativa za reformu lokalne uprave i javnih službi

Cilj programa/projekta

Podrška ekonomijama u tranziciji u sprovodjenju međudržavnih reformi;  Razvoj demokratske i uspešne vlasti na sub-nacionalnim nivoima. Osnovna misija LGI jeste podsticanje regionalne saradnje, podrška i širenje kroz regije potencijalno važnih studija politika koje imaju značajan uticaj na politiku javnih reformi.  

Oblast podrške

 • Fiskalna decentralizacija, upravljanje finansijama i budžetiranje
 • Lokalni razvoj (uključujući ekonomski i urbani razvoj)
 • Etničke i multikulturalne politike
 • Korupcija, transparentnost i etika
 • Zakonodavni okvir za decentralizaciju
 • Pružanje usluga socijalnih službi
 • Upravljanje i reforma javnog sektora

Geografska oblast

Centralno istočna Evropa, Jugoistočna Evropa, Kavkaz,  Centralna Azija

Ko može da konkuriše?

Organizacije civilnog društva, Udruženja lokalnih samouprava,  centri za razvoj politike, državna tela.

Konkursna procedura i vremenski rok

Predlozi projekata mogu biti po pozivu i otvoreni. Više informacija na: http://lgi.osi.hu/documents.php?id=81

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Vidi gornji link

Kontakt

Lgprog@osi.hu

www.lgi.osi.hu

[4] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodica. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogucnosti finansiranja na web adresi: http://www.soros.org/initiatives/roma/focus/matching

34. Hartefakt Fond (HF) nezavisna regionalna fondacija

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Mali grantovi

Cilj programa/projekta

HF podržava evropske integracije zapadnog Balkana i projekte koji doprinose prevazilaženju posledica oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije.

Oblast podrške

PROGRAMI: "KULTURA", "POLITIKA", "MARGINE"

Geografska oblast

Države naslednice bivše Jugoslavije

Ko može da konkuriše?

Pravna lica isključujući ona koja se finasiraju iz budžeta.

Konkursna procedura i vremenski rok

HF-u možete uputiti zahtev za saradnju u bilo kom trenutku. Vaš zahtev možda prevazilazi naše programske, finansijske ili druge okvire. Pošaljite ideju, možda mi znamo ko bi drugi mogao da vam pomogne.Da bi se dobila donacija, predlog prolazi kroz sledeće faze:

Zahtev
Neophodno je da uputite zahtev za dobijanje donacije. Zahtev se šalje u elektronskoj formi na mail: grants@heartefact.org. Zahtev bi trebalo da ukratko (do jedne strane) predstavi vašu projektnu ideju, vas (ne više od jedne strane) i planiranu finansijsku konstrukciju.
Tim će odgovoriti da li je spreman da vas podrži. Osoblje HF pregleda ideje i proverava da li vaš nacrt zadovoljava osnovne kriterijume. Ukoliko ideja zadovolji kriterijume i proces analize, ona se upućuje na proces razvoja projekta. Možda ćete dobiti poziv za sastanak, telefonski razgovor ili morati da odgovorite na dodatna pitanja. U ovoj prvoj fazi odluku donosi tim HF.

Projekat
Razvoj projekta započinje odlaskom na teren HF tima. Pošto dobijete poziv na podnošenje projekta, naš tim će vam pomoći da dizajnirate aplikaciju. Nakon konsultacija, ideja se uobličuje u predlog projekta i ulazi u proceduru preliminarnog odobrenja projektnog odbora HF.
Projektni odbor (imena članova su tajna) razmatra vaš predlog projekta. U roku od 60 dana od dana finalnog podnošenja projekta dobićete odluku o podršci projektu. Projektna forma i drugi dokumenti biće vam dostupni u ovoj fazi. Budite spremni da svoju ideju stavite u format koji je neophodan zbog zakona, zahteva finansijera ili neke druge procedure.

Odobrenje
Projektni odbor HF odobrava projekat i o tome vas zvanično obaveštava. Posle odobrenja projekta, administracija HF započinje sa vama proceduru dodele donacije.

Kriterijumi za procenjivanje su:

 • Jasno izložena ideja
 • Dobro objašnjen problem kojim se projekat bavi
 • Jasna veza između ciljeva, zadataka i aktivnosti
 • Realan i dostižan cilj
 • Relevantnost problema za određenu zajednicu
 • Realan pristup rešavanju problema
 • Celishodnost predloženih rešenja i metoda
 • Budžet u skladu sa aktivnostima

Sredstva se dodeljuju nakon potpisivanja ugovora o donaciji. Projektne aktivnosti započinju tek kad se ova procedura okonča. Donacija ne pokriva troškove načinjene pre potpisivanja ugovora.
Procedura od datuma prijema ideje do datuma donošenja konačne odluke traje najviše tri meseca.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do 10.000 EUR. Ukoliko zahtev prevazilazi naše programske, finansijske ili druge okvire, HF je ponekad u mogućnosti da predloži drugog donatora.

Trajanje projekta

Nije propisano.

Ograničenja

Specijalni slučajevi su procedure podrške projektima u koje HF ulazi kao koproducent. Sva pitanja o tome slati na: info@heartefact.org.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

info@heartefact.org

Web: heartefact.org/about/

35. Kooperativne holandske fondacije za Centralnu i Istočnu Evropu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Socijalna tranzicija u Srbiji

Program se sprovodi u saradnji sa Balkanskim fondom za lokalne inicijative (BCIF)

Cilj programa/projekta

Program donacija Socijalna tranzicija u Srbiji ima za cilj podršku procesu tranzicije sistema socijalne zaštite kroz obezbeđivanje finansiranja lokalno orjentisanih nevladinim  organizacijama koje se kreativan i aktivan način bave problemima socijalne zaštite.

Oblast podrške

Projekti treba da su usmereni na socijalno marginalizovane grupe uključujući: osobe i decu sa invaliditetom, HIV pozitivne i obolele od side, decu i odrasle sa poremećajima u ponašanju, sve grupe pogođene bolestima zavisnosti, ugrožena stara lica, samohrane majke, žene i decu žrtve porodičnog nasilja, beskućnike, decu bez roditeljskog staranja, bivše osuđenike/ce, nacionalne manjine, izbegla i raseljena lica i sl. bez obzira na nacionalnu, versku i polnu pripadnost. Projekti koji predviđaju renoviranje i opremanje objekata, nabavku opreme i nameštaja za potrebe prostora koji će koristiti ciljne grupe obuhvaćene programom takođe će biti razmatrane.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Sve registrovane nevladine, neprofitne organizacije iz Srbije koje se bave pitanjima socijale brige. Nacionalne organizacije smeštene van zajednice na koju se prijava odnosi, medjunarodne organizacije, državne institucije, vladina tela i profitne inicijative ne odgovaraju uslovima konkursa.

Konkursna procedura i vremenski rok

 • Prijavni formular može se naći na web sajtu, dobiti e-mailom ili poštom.
 • Prijavni formular treba poslati e-mailom stranzicija@bcif.org , poštom ili faksom na adresu BCIF kancelariji.
 • Prijave se primaju tokom cele godine, a odluke o dodeli donacija donose se četiri puta godišnje.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do 15.000 EUR (u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom kursu)

Trajanje projekta

Nema ograničenja

Ograničenja

Podrška se neće davati za:

 • institucionalnu podršku (koja pokriva samo operativne troškove organizacije)
 • projekte koji su isključivo nastavak već započetih aktivnosti
 • aktivnosti za koje se smatra da spadaju u nadležnost vlade, kao što su npr. formalno obrazovanje i redovna zdravstvena zaštita 
 • stipendije, naučna istraživanja, međunarodna i studijska putovanja
 • religiozne teme
 • humanitarnu pomoć

Posebni zahtevi

Projekti treba da nude rešenja koja će doprineti pozitivnim promenama u trenutnom sistemu socijalne zaštite i promovisati i predstaviti alternativne metode i tretmane u socijalnoj zaštiti (u radu i prevenciji).

Prioritet će biti dat inicijative koje:

 • mogu poslužiti kao model za druge organizacije
 • aktivno uključuju ciljnu grupu u sprovođenje aktivnosti i promovišu princip samopomoći
 • promovišu lokalna partnerstva i međusektorku sardanju
 • ojačavaju kapacitete lokalnih organizacija koje ostvaruju značajan uticaj na razvoj lokalne zajednice

Kontakt

Koordinator za Srbiju

Janneke Hazelhoff, Hilversum, Holandija

Kontakt preko Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF)

Natalija Simović

E-mail: natalija@bcif.org

Majke Jevrosime 19/I,

Stari Grad,

Adresni kod: 106502,

Srbija

Tel/Fax: + 381 11 32 88 723

E-mail: office@bcif.org

Web: www.bcif.org

36.Mama Keš

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

 "Mama Cash"

Naziv programa

Fond Mama Keš namenjen je ženama.  

Cilj programa/projekta

Mama Keš se zalaže za društvenu transformaciju i unapređivanje ženskih prava širom sveta. Ona teži stvaranju mirnog i pravednog sveta u kome žene imaju slobodu izbora i osigurana ljudska prava

Oblast podrške

Mama Cash finansijski podržava

 • novonastale pokrete nevidljivih i marginalizovanih grupa žena i devojaka
 • razvoj lokalnih rukovodstava, mreže aktivista i donatorske zajednice
 • skretanje pažnje međunarodne zajednice na lokalna i regionalna pitanja
 • brze reakcije na hitne lokalne potrebe
 • izgradnju infrastrukture međunarodnog ženskog pokreta

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mama Cash podržava formalne i neformalne grupe/organizacije. Više detalja videti na: http://www.mamacash.org/page.php?id=2007

Konkursna procedura i vremenski rok

Obavezno dostaviti pismo o namerama (LOI) i budžet. Mama Cash ne prihvata nepotpune prijave. Prijave se prihvataju tokom cele godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Prosečni iznos sredstava koji se dodeljuju na godišnjem nivou varira između 5.000 i 50.000 EUR godišnje

Trajanje projekta

Mama Cash  daje jednogodišnje i višegodišnje donacije. Svaki višegodišnji grant može biti odobren za period od najviše tri godine.

Ograničenja

Mama Cash ne finansira:

 • Organizacije čija misija i primarni focus nisu promocija ženskih prava
 • Organizacije kojima upravljaju muškarci
 • Organizacije koje su osnovane u SAD ili Kanadi
 • Organizacije zasnovane u Globalnom Severu koja su u partnerstvu sa organizacijama Globalnog Juga i Istoka
 • Pojedince
 • Akademska istraživanja

Više detalja videti na: http://www.mamacash.org/page.php?id=2054

Posebni zahtevi

Više detalja videti na: http://www.mamacash.org/page.php?id=2007

Kontakt
Mama Cash/ Programmes Team

P.O. Box 15686

1001 ND Amsterdam,The Netherlands

Fax: +31 20 5158 799

E-Mail: info@mamacash.nl

Web: www.mamacash.nl

37. Međunarodni centar Ulof Palme

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Olof Palme International Center"

Naziv programa

Podrška civilnom društvu na zapadnom Balkanu

Cilj programa/projekta

 1. Građani učestvuju u procesu odlučivanja:
 2. Organizacije civilnog društva i lokalne uprave koji mogu u potpunosti da iskoriste proces pristupanja EU i da u njemu učestvuju

Oblast podrške

demokratizacija

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Nevladine organizacije registrovane na teritoriji Srbije

Konkursna procedura i vremenski rok

Predlozi projekta se podnose jednom godišnje, rok je 1. septembar. Odluka se donosi do kraja godine, a projekat se sprovodi od 1. januara.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos nije određen (nije praksa da projekat bude ispod 100.000 Švedskih kruna). Maksimalni iznos je 500.000 SEK. Za organizacije kojima se po prvi put odobrava projekat limit je 200.000 SEK

Trajanje projekta

Do 12 meseci (1. januar – 31. decembar)

Ograničenja

Ne može se konkurisati sa projektom koji već finansira neki od implementacionih partnera Švedske agencije za medjunarodni razvoj i saradnju (SIDA)

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Danilo Milić
Program Menadžer

Kneginje Ljubice 14,

11 000 Beograd

Srbija
Tel: +381 11 3283079

Mob: +381 65 2435245

Fax: +381 11 3283602
E-mail: danilo.milic@palmecenter.se
Web: www.palmecenter.se

38. Međunarodni Višegrad Fond

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"International Visegrad Fund"

Naziv programa

 • Programi Višegrad donacija (Mali grantovi, Standardni grantovi)
 • Grant univerzitetskih studija
 • Višegrad program stipendiranja

Cilj programa/projekta

Podrška zajedničkim projektima nevladinih organizacija iz zemalja (V4) Višegradske grupe  (Češka Republika, Mađarska, Poljska i Slovačka) i nevladinih organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana.

Oblast podrške

Kulturna saradnja, istraživanje i naučna saradnja, obrazovna saradnja, omladinski programi razmene, promocija turizma, ljudska prava, prekogranična saradnja, projekti koji podržavaju Evropske integracije i mulit-kulturalni projekti.

Geografska oblast

Zemlje Višegradske grupe, Zapadni Balkan, južni Kavkaz, zemlje istočne Evrope koje nisu članice EU.

Ko može da konkuriše?

Nevladine organizacije, javne istraživačke institucije, škole i univerziteti, lokalne vlade i opštine, kao i pojedinci.

Konkursna procedura i vremenski rok

Sve prijave se mogu naći na internet adresi: http://applications.visegradfund.org/.

Rok za prijavu: 31 Januar, 1 Mart, 15 Mart, 1 Jun, 1 Septembar, 15 Septembar, 10 Novembar, 1 Decembar.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Mali grantovi: maksimalno 5.000 EUR

Standardni grantovi: minimalno 5.000 EUR

Grant univerzitetskih studija: 15.000 do 50.000 EUR

Trajanje projekta

Mali grantovi: do 6 meseci

Standardni grantovi: do 12 meseci

Grant univerzitetskih studija: /

Višegrad program stipendiranja: do 4 semestra

Ograničenja

Svi projekti moraju uključivati partnere iz V4 zemalja; stipendije se nude za master i post-master nivoe studiranja i dostupne su studentima sa privatnih ili državnih univerziteta iz V4 zemalja.

Posebni zahtevi

Molim vas pogledajte: www.visegradfund.org/grants/, i www.visegradfund.org/scholarships/

Kontakt

Međunarodna Višegrad fond

Kralovske udolie 8

811 02 Bratislava

Slovak Republic

Tel.: +421 259 203 811

Fax: +421 259 203 805

E-mail: visegradfund@visegradfund.org

Web: www.visegradfund.org/

39. Mreža žena sa istoka i zapada - Poljska

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"The Network of East West-Women – Polska", (NEWW-Polska)

Naziv programa

NEWW projekat knjiga i časopis

Cilj programa/projekta

Istraživanje, analitičko razmišljanje i razmena ideja su hitno potrebne da promovišu rodnu ravnopravnost u centralnoj i istočnoj Evropi, novim nezavisnim državama i Rusiji.

Oblast podrške

Projekat knjiga i časopis:

 • dodeljuje knjige i časopise o ženama i rodnoj ravnopravnosti sa Zapada gore pomenutim zemljama
 • daje grantove pojedincima i bibliotekama za izgradnju resursa i kupovinu knjiga na lokalnim jezicima
 • Pomaže u razvoju nastavnog programa i izgradnju biblioteka za ženske resursne centre i nastavne programe ženskih studija.
 • Povremeno finansira flajere, postere i oglase u novinama kako bi se podržali napori javnog zastupanja lokalnih nevladinih organizacija

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Projekat knjiga i časopis podržava organizacije i pojedince

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je otvoren tokom čitave godine. Potrebeno je poslati neohodne informacije i uputiti zahtev na sledeću adresu:

NEWW Book and Journal Project; NEWW-NY; E-mail: newwny@igc.org.

Ukoliko nemate pristup internetu, prijavu možete poštom poslati na sledeću adresu:

NEWW Book and Journal Project
167 Spring Street, #3
New York, NY 10012, USA
Fax: +1 212 226 8091

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija na http://www.neww.eu/en/granty/ksiazka/0.html

Trajanje projekta

Više informacija na http://www.neww.eu/en/granty/ksiazka/0.html

Ograničenja

 Više informacija na http://www.neww.eu/en/granty/ksiazka/0.html

Posebni zahtevi

Više informacija na http://www.neww.eu/en/granty/ksiazka/0.html

Kontakt

The Network of East West-Women - Polska, (NEWW-Polska)
Ul. Miszewskiego 17 p. 100
80 - 271 GDAŃSK
Tel: +48 58 344 97 50

Tel/Fax: +48 58 344 38 53

Web: www.neww.eu

40. Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"National Endowment for Democracy"

Naziv programa

Opšti fond

Cilj programa/projekta

Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED) je privatna, neprofitna organizacija nastala 1983. godine sa ciljem da osnaži demokratske institucije širom sveta kroz akcije nevladinog sektora.

NED pomaže projekte kojima se promovišu ekonomske i političke slobode, jako građansko društvo, nezavisni mediji, ljudska prava i vladavina prava. Zahvaljujući fleksibilnom i uspešnom programu donacija, NED može da pomogne demokratskim aktivistima u raznim prilikama, na primer: u zemljama u tranziciji gde je cilj demokratska konsolidacija; autoritarnim državama gde je cilj liberalizacija i zaštita ljudskih prava.

Oblast podrške

NED se u regiji fokusira na sledeće:

 • promocija učešća mladih u građanskom i političkom životu
 • podsticanje međuetničkog razumevanja i istorijskog pomirenja u zemljama bivše Jugoslavije; i
 • osnaživanje nezavisnih medija, posebno na lokalnom i regionalnom nivou. 

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

NVO

Konkursna procedura i vremenski rok

Kako biste se prijavili za grant NED-a, dostavite propratno pismo uz predlog projekta, predlog projekta i budžet na: proposals@ned.org, ili odgovarajućoj osobi odgovornoj za regionalni program u NED-u. Predlozi projekata koji nisu dostavljeni zajedno sa propratnim pismom neće biti razmatrani.

Odbor direktora NED-a donosi odluku o dodeli sredstava kvartalno. Prijave za grantove je potrebno poslati do 21. januara 2011, kako bi predlog mogao da se razmatra na sastanku odbora direktora, 1. aprila 2011. Za više informacija o sledećim rokovima, pogledati Smernice za pripremu projekata: http://www.ned.org/grantseekers/application-procedure

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Za više informacija, pogledati Smernice za pripremu projekata (Proposal Preparation Guidelines): http://www.ned.org/grantseekers/application-procedure

Trajanje projekta

Za više informacija, pogledati Smernice za pripremu projekata (Proposal Preparation Guidelines): http://www.ned.org/grantseekers/application-procedure

Ograničenja

NED ne dodeljuje sredstva pojedincima. Spisak troškova za koje NED ne dodeljuje pomoć je sledeći (ali nije ograničen samo na navedene troškove): troškovi reprezentacije, pokloni, naknade, donacije, alkoholna pića, razne kazne; aktivnosti koje uključuju fizičko nasilje od strane pojedinca, grupe ili državnih organa; troškovi kampanja za sticanje javnih funkcija; lobiranje usmereno na vršenje uticaja na odluke u vezi sa javnim politikama koje donose lokalni, državni ili savezni organi uprave u SAD; troškovi edukacije, obuke ili informisanja američkog javnog mnjenja o politici ili praksi bilo koje partije ili kandidata za javne funkcije u SAD; aktivnosti koje se smatraju nezakonitim na lokalnom, državnom ili saveznom nivou u SAD; troškovi koji spadaju u kategoriju ‘’raznih troškova’’ ili ‘’nepredviđenih troškova.

Posebni zahtevi

Odbor procenjuje da li se predlog projekta uklapa u prioritete Fonda i razmatra sledeće faktore: urgentnost programa, njegov značaj u odnosu na posebne potrebe i uslove u određenoj zemlji kao i iskustvo koje kandidat ima u radu na razvijanju demokratije i njegovu posvećenost demokratskim procesima. Fond je posebno zainteresovan za projekte koje žele da pokrenu domaće demokratske grupe. Zainteresovan je i za nepartijske programe čiji je cilj jačanje demokratskih vrednosti u svim sektorima demokratskog političkog spektra

Kontakt

Nacionalna zadužbina za demokratiju

(National Endowment for Democracy)
1025 F Street NW, Suite 800

Washington DC, 20004, USA

Tel: +1 202 378 9700 

Fax: +1 202 378 9407
E-mail: info@ned.org 

Web: www.ned.org

41. Nemački parlament

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Deutsches Bundestag"

Naziv programa

Međunarodna stipendija Parlamenta - Internationales Parlaments-Stipendium des Deutschen Bundestages (IPS)

Cilj programa/projekta

 • Jačanje veza između Nemačke i zemalja koje učestvuju u programu
 • Učvršćivanje demokratskih vrednosti i tolerancije
 • Produbljivanje razumevanja za kulturnu raznolikost

Oblast podrške

Podrška se pruža visokokvalifikovanim i politički zainteresovanim mladim osobama za petomesečnu praksu u Nemačkom parlamentu, kako bi upoznali politički sistem Savezne Republike Nemačke i Evropske unije.

Geografska oblast

Srednja, južna i jugoistočna Evropa, Francuska, Izrael i Sjedinjene Američke Države

Ko može da konkuriše?

Konkurisati mogu diplomirani studenti koji su državljani gore navedenih zemalja, koji imaju dobro znanje nemačkog jezika i koji su rođeni posle 1. marta 1982. godine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Detaljne informacije o programu, formulari za prijavljivanje i uslovi za apliciranje mogu se naći na internet stranici: www.bundestag.de/ips.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendistima se dodeljuje 450 EUR mesečno, obezbeđena im je povratna karta i zdravstveno osiguranje.

Trajanje projekta

Stipendija predviđa petomesečni boravak u Nemačkoj u periodu od 1. marta do 31. jula 2011. godine upoznaju politički sistem Savezne Republike Nemačke i Evropske unije.

Ograničenja

Više informacija na internet adresi: www.bundestag.de/ips 

Posebni zahtevi

Više informacija na internet adresi: www.bundestag.de/ips 

Kontakt

(za aplikante iz Srbije)

Andrea Bibić-Vasović

Ambasada Savezne Republike Nemačke

Kneza Miloša 76,

11000 Beograd

Tel: +381 11 306 4300

Web: www.bundestag.de/ips 

42. Otto Kinne Fondacija

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Otto Kinne Foundation"

Naziv programa

Stipendije Otto Kinne fondacije (OKF)

Cilj programa/projekta

Program pruža finansijsku podršku naučnicima postdiplomcima koji izvode istraživanja u oblasti životne sredine i koji su pokazali zapažene rezultate u toj oblasti. Istraživanja koja fondacija podržava uključuje osnovna istraživanja kao i ispitivanja o zaštiti i upravljanju biljnim i životinjskim vrstama i prirodnom sredinom.

Oblast podrške

OKF pruža finansijsko podršku za (1) istraživačke projekte, (2) obrazovna putovanja, na primer posetu renomiranim istraživačkim institucijama; učešće na važnim naučnim skupovima; (3) kupovinu naučne opreme ili objavljenih radova.

Geografska oblast

Fondacija podržava naučnike iz sledećih istočnoevropskih zemalja: Albanije, Azerbejdžana, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Estonije, Gruzije, Hrvatske, Jermenije, Letonije, Litvanije, Mađarske, Makedonije, Poljske, Rumunije, Rusije, Slovačke, Slovenije, Srbije i Ukrajine.

Ko može da konkuriše?

Fondacija podržava talentovane mlade naučnike u oblasti životne sredine iz zemalja istočne Evrope, bez diskriminacije u odnosu na rasu, veru, nacionalnost i pol.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave se moraju slati predsednici Fondacije, na sledeću adresu: Dr. Anna Pasternak, P.P. Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences, 36 Nakhimovskii prospekt, 117997 Moscow, Russia. Uz prijavu treba poslati pismo preporuke, kao kratku dokumentaciju o postignućima istraživača koji se prijavljuje. Rok za konkurisanje je 30. septembar 2011.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Više informacija možete naći na sledećoj internet strani:

http://www.int-res.com/ecology-institute/okf/

Ograničenja

Više informacija možete naći na sledećoj internet strani:

http://www.int-res.com/ecology-institute/okf/

Posebni zahtevi

Više informacija možete naći na sledećoj internet strani:

http://www.int-res.com/ecology-institute/okf/

Kontakt

Dr. Anna Pasternak

Tel: +7 499 1247749

E-mail: avamik@online.ru

43. Povereništvo Sigrid Rausing

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"The Sigrid Rausing Trust"

Naziv programa

Povereništvo Sigrid Rausing

Cilj programa/projekta

Međunarodna ljudska prava

Oblast podrške

Grantovi se daju za programe:

 • Građanska i politička prava
 • Ženska prava
 • Manjinska prava 
 • Socijalna pravda

Svaki program ima nekoliko potprograma, koje ćete naći na sajtu.

Geografska oblast

Celi svet

Ko može da konkuriše?

Projekti ili grupe koji su dobrotvorni prema engleskim zakonima 

Konkursna procedura i vremenski rok

Svi zahtevi koji su primljeni pre kraja oktobra 2010. će dobiti odgovor. Zahtevi koji su primljeni nakon tog datuma neće biti razmatrani.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni i maksimalni iznos sredstava nije određen. Povereništvo uglavnom podržava do 25% troškova organizacije/projekta.

Trajanje projekta

Organizacije koje prethodno nisu primile sredstva Povereništva biće razmatrane samo za jednogodišnje grantove. Nakon toga Povereništvo uglavnom odobrava trogodišnje grantove.

Ograničenja

Povereništvo ne prihvata samoinicijativne prijave

Posebni zahtevi

 /

Kontakt

Sigrid Rausing Trust

12 Penzance Place, London, W11 4PA

Web: www.sigrid-rausing-trust.org/

44. Program Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNDP)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"United Nations Development Program (UNDP)"

Program UNDP-a u Srbiji usmeren je ka razvojnim pitanjima i agendi orijentisanoj prema EU integraciji. U skladu sa okvirima UNDAF-a, programskog dokumenta za Srbiju i akcionog plana programa za Srbiju za period 2005-2009, UNDP se fokusira na oblasti javne uprave i reforme pravosudja, zatim na bolji pristup uslugama i pravima, kao i na promovisanje lokalnog razvoja koji su usmereni ka postizanju Milenijumskih Ciljeva Razvoja.

Program UNDP-a sprovodi se kroz tri programska klastera (ili tematske celine), pri čemu se vodi računa da različiti programi/projekti budu tematski povezani i da postoji saradnja klastera sa Odeljenjem UNDP-a za sprovođenje politike razvoja. U kancelariji UNDP-a u Beogradu postoje sledeći programski timovi/klasteri (Programme Clusters):

 • Izgradnja kapaciteta za odgovornu upravu
 • Održivi i lokalni razvoj 
 • Inkluzivni razvoj

Pored navedenih timova, u okviru UNDP kancelarije u Beogradu postoji i Odeljenje za Razvoj programa, podršku i monitoring/evaluaciju, koje podržava rad svih timova i sarađuje podjednako sa osobljem UNDP-a koje radi u programu i sa partnerima UNDP-a u vezi sa pitanjima politike. Odeljenje priprema Izveštaje o nacionalnom humanom razvoju kao i zveštaje o Milenijumskim Ciljevima Razvoja).  Treba imati u vidu da UNDP nije donatorska organizacija iako vladama zemalja domaćina pomaže u pitanjima razvoja i razvija partnerstva sa građanskim društvom i privatnim sektorom. UNDP je međuvladina organizacija koja dobija sredstva od zemalja članica UN kao i putem akcija za dobijanje sredstava na lokalnom nivou. Donatori na lokalnom nivou su bilateralni donatori u koje spadaju: Vlada Kraljevine Holandije, Norveška, Austrija, SIDA, CIDA, DflD. Takodje, znacajan broj projekata realizuje se sredstvima EU. 

Ciljevi programa/projekta

Pružanje pomoći za razvoj

Oblast podrške

Podrška se pruža raznim oblastima, u zavisnosti od toga kakvu vrstu pomoći traži vlada zemlje u kojoj UNDP radi. Glavne oblasti obuhvataju; odgovorno upravljanje, smanjenje siromaštva, sprečavanje kriza i oporavak, energetika i zaštita životne sredine, HIV/AIDS, osnaživanje uloge žena u društvu. 

Geografska oblast

Srbija, lokalna kancelarije UNDP-a u Novom Pazaru.

Ko može da konkuriše?

Državne/vladine institucije, parlament, organi lokalne samouprave, nevladine organizacije. Od aktera koji su uključeni u realizaciju projekata, očekuje se finansijska i nefinansijska podrška.

Konkursna procedura i vremenski rok

Podrška UNDP-a  uokvirena je Sporazumom izmedju vlade i UNDPa (Stand Basic Assistance Agreement). U skladu sa tematskim okvirom definisanim akcionim planom programa za Srbiju, podrška se obezbedjuje putem tehničke pomoći, kao i kroz programe i projekte koji podržavaju odredjenu aktivnost u zemlji.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Od nekoliko meseci do nekoliko godina.

Ograničenja

Aktivnosti za koje se dodeljuju sredstva moraju da se uklapaju u okvire UNDAF/CPD/CPAP.

Posebni zahtevi

Odgovarajuća dokumentacija za posebne konkursne procedure.

Kontakt

Juerg Staudenmann, Zamenik Predstavnika za zemlju

E-mail: juerg.staudenmann@undp.org

Olivera Purić, Rukovodilac programa

E-mail: olivera.puric@undp.org

Internacionalnih brigada 69

11000 Beograd,  Srbija

Web: www.undp.org.rs

45. Razvojni fond za žene pri Ujedinjenim nacijama, UNIFEM (deo UN Women)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Projekat: "Unapređenje ekonomskih i socijalnih prava žena u Srbiji i u Crnoj Gori"

Cilj programa/projekta

Cilj projekta je da doprinese eliminaciji rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada i radnom mestu, time što će se ojačati kapaciteti nadležnih institucija, odnosno onih koji treba da poštuju i štite radna prava žena.

Oblast podrške

 • Rad na unapređenju zakona, pod-zakonskih akata, nacionalnih, pokrajinskih i lokalnih politika i budžeta koji uređuju i utiču na ekonomska prava i ekonomsku sigurnost (a naročito na zapošljavanje žena), tako da budu u skladu sa međunarodnim i nacionalnim obavezama u oblastima rodne ravnopravnosti i ženskih ljudskih prava.
 • Unapređenje kapaciteta ključnih institucija u oblasti rada i zapošljavanja, kao i žalbenih mehanizama, kako bi se poboljšalo spovođenje postojećih zakona i politika koje promovišu i štite ekonomska – a posebno radna – prava žena, i njihovu ekonomsku sigurnost
 • Osnaživanje kapaciteta mehanizama za rodnu ravnopravnost, aktivistkinja/aktivista i stručnjaka/kinja za rodnu ravnopravnost i njihovih mreža i organizacija, kako bi se povećao njihov uticaj, odnosno kako bi princip rodne ravnopravnosti bio ugrađen u zakone, politike, strategije i budžete koji su od značaja za ženska ekonomska i socijalna prava 

Geografska oblast

Republika Srbija i Država Crna Gora

Ko može da konkuriše?

UNIFEM, kao razvojni fond Ujedinjenih nacija nije klasičan donator. UNIFEM obezbeđuje tehničku i finansijsku podršku organima državne uprave, nezavisnim agencijama i telima, civilnom društvu i lokalnim samoupravama u njihovim naporima da doprinesu eliminaciji rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada i radnom mestu, i da unapređuju i promovišu rodnu ravnopravnost kroz inovativne programe.

Konkursna procedura i vremenski rok

U skladu sa okvirom definisanim projektnim akcionim planom, UNIFEM organima državne uprave, nezavisnim agencijama i telima pruža ekspertsku i tehničku pomoć, a organizacijama civilnog društva podrška se pruža kroz projekte namenjene sprovođenju određenih aktivnosti. Za podršku organizacijama civilnog društva tokom 2010. godine su već bili objavljivani konkursi. Naredni ciklus za objavljivanje konkursa počeće u novembru 2010. godine. Konkursi će precizno definisati oblasti delovanja, tražene procedure i rokove.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno – zavisi od specifičnih zahteva u vezi sa projektima

Trajanje projekta

Sprovođenje projekta "Unapređenje ekonomskih i socijalnih prava žena u Srbiji i u Crnoj Gori" počelo je januara 2010. godine, a trajaće do kraja 2012. godine.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Razvojni fond za žene pri Ujedinjenim nacijama – UNIFEM (deo UN Women)

Projektna kancelarija u Beogradu

Internacionalnih brigada 56

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 2445 754

E-mail: jelena.milovanovic@unifem.org

46. Regionalni centar za životnu sredinu (REC)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Programi finansijske pomoći

Cilj programa/projekta

Pružanje pomoći u rešavanju problema u životnoj sredini u Centralnoj i Istočnoj Evropi (CEE). REC sprovodi svoju misiju kroz promovisanje saradnje između nevladinih organizacija, vladinih institucija, biznis sektora i drugih partnera u oblasti zaštite životne sredine, kao i pružanjem podrške razmeni informacija i procesima učešća javnosti u donošenju odluka koje se tiču životne sredine.

Oblast podrške

Zaštita životne sredine

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Organizacije civilnog društva

Konkursna procedura i vremenski rok

Više informacija na internet  adresi: http://www.rec.rs

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija na internet  adresi: http://www.rec.rs

Trajanje projekta

Više informacija na internet  adresi: http://www.rec.rs

Ograničenja

Više informacija na internet  adresi: http://www.rec.rs

Posebni zahtevi

Više informacija na internet  adresi: http://www.rec.rs

Kontakt

Zorica Korać, projektni menadžer

Regionalni centar za životnu sredinu, Kancelarija u Srbiji

Tel: +381 11 7292 899

Fax: +381 11 7293 020

E-mail: zkorac@rec.rs

Web: www.rec.rs

47. Romski obrazovni fond

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"The Roma Education Fund (REF)"

Naziv programa

Romski obrazovni fond

Cilj programa/projekta

Kroz svoje aktivnosti, REF promoviše uključivanje Roma u sve aspekte nacionalnih obrazovnih sistema zemalja koje učestvuju u Dekadi uključivanja Roma, kao i drugih država koje žele da se pridruže u ovim naporima.

Prihvatljivi projekti se klasifikuju na sledeći način:

 1. Projekti koji za cilj imaju podršku sistemskim reformama i poboljšanje obrazovanja Roma, uključujući osnaživanje pilot-projekata i aktivnosti.
 2. Oprobavanje novih projekata ("pilotiranje") i testiranje intervencija u obrazovanju Roma.
 3. Projekti koji za cilj imaju analizu pitanja obrazovanja Roma i pomoćI u razvijanju odgovarajuće politike i povećanja institucionalnih kapaciteta.

Ukoliko je u projekat uključen i javni sektor, mora postojati izražena volja i predanost za razvijanje i prihvatanje odgovarajućeg političkog okvira, uključujući i odredbe u okviru budžeta javnog sektora koje obezbešuju sredstva za projekte.

Oblast podrške

Ciljevi REFa uključuju sledeće:

 • Obezbeđivanje pristupa obaveznom obrazovanju, na primer, kroz učešće roditelja u obrazovanju, inicijative za smanjenje prevremenog napuštanja škola, i obezbedjivanje besplatnih udžbenika i drugih nastavnih materijala.
 • Poboljšanje kvaliteta obrazovanja, na primer, kroz reformu kurikuluma, učenje romskog jezika, učenje toleranciji i neprihvatanju predrasuda, obuka školskih medijatora
 • Provođenje integracije i desegregacije romskih učenika koji dolaze iz izolovanih škola i razreda i iz specijalnih škola u redovne škole, kao i eliminisanje svih segregisanih odeljenja i škola.
 • Obezbedjivanje šireg pristupa predškolskom obrazovanju, na primer, kroz informativne kampanje, pružanja pomoći u procesu registracije i rad sa roditeljima na promovisanju dolazaka predškolske dece.
 • Povećanje dostupnosti srednjeg i višeg obrazovanja i obrazovanja odraslih,  na primer kroz stipendije, kurseve opismenjavanja odraslih i savete za razvoj karijere za učenike srednjih škola.

Geografska oblast

Cela Srbija

Ko može da konkuriše?

NVO, državne institucije, ministarstva, lokalne samouprave i sl.

Konkursna procedura i vremenski rok

REF je usvojio proces odobravanja u dva koraka za projektne aplikacije

Prva faza: Odobrenje od strane Odbora za projektne aplikacije

Druga faza: Odobrenje Projektnog implementacionog plana (PIP) od strane Upravnog Odbora REF-a i revidirana aplikacija

Konkursna procedura dostupna na sledećoj internet stranici:

http://www.romaeducationfund.hu/home/index.php?RomaEduF_=0d7e0d21bffb55002832077b3f723402&menu_grp=3&id=24

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema ograničenja

Trajanje projekta

Nema ograničenja

Ograničenja

Nema ograničenja

Posebni zahtevi

Sažetak REF-ove procedure za apliciranje i REF-ovi kriterijumi podobnosti za donacije

 • KORAK 1. Popunite REF-ov formular za aplikaciju koji možete da skinete sa internet stranica REF-a putem linka koji je niže naveden, a samo aplikacije popunjene u zahtevanom formatu, bilo na engleskom ili romskom jeziku, biće uzete u razmatranje.

http://www.romaeducationfund.hu/how-apply

 • KORAK 2. Popunjene formulare za aplikaciju (molimo vas da se postarate da su popunjene i dostavljene sve zahtevane informacije), zajedno sa biografijama ključnog osoblja, treba poslati elektronskom poštom ili redovnom poštom na sledeću adresu:

E-mail: info@romaeducationfund.org

 • KORAK 3. Nakon razmatranja vaše formulara za aplikaciju, osoblje REF-a će zahtevati dodatne informacije o predloženom projektu u formi detaljnog opisa projekta, i/ili dodatne relevantne informacije. U slučaju da su vam potebne dodatne instrukcije, osoblje REF-a, i/ili country facilitator, su spremni da vam ponude i/ili organizuju tehničku pomoć pri pripremi aplikacije

Kontakt

Nataša Kočić-Rakočević
REF Country facilitator
Romski obrazovni fond
Tel: +381 63 346 507

E-mail: nkocic@romaeducationfund.org

Mark Centre
Teréz krt. 46
Budimpešta

Mađarska

Tel: +36 1 235 8030

Fax: + 36 1 235 80 31

48. Schueler Helfen Leben

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Učenička inicijativa za život (Schueler Helfen Leben - SHL)

Cilj programa/projekta

Cilj programa je da ojača socijalni razvoj dece i omladine u jugoistočnoj Evropi sa posebnim akcentom na podršku demokratskom obrazovnom radu i socijalnoj integraciji. Krajnji cilj je da se ojača civilno društvo, u kome mladi ljudi mogu da preuzmu odgovornost i da aktivno učestvuju.

Oblast podrške

Projekti za cilj imaju da mladim ljudima omoguće pristup treningu, obrazovanju, brizi i otvoreni su za sve mlade bez obzira na pol, religiju, nacionalnost, poreklo, finansijsku situaciju ili grupu kojoj pripadaju.

Geografska oblast

Fondacija finansira projekte koji se izvode u sledećim zemljama: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji i Srbiji.

Ko može da konkuriše?

Sve priznate neprofitne organizacije koje deluju na teritoriji Zapadnog Balkana (iz gore navedenih zemalja) mogu da se prijave. Organizacije moraju biti odgovorne svojim donatorima i korisnicima projekta i biti sposobne da ostvare postavljene ciljeve. Organizacije takođe moraju biti u mogućnosti da dokažu osnivačkim ugovorom, vizijom/misijom, strategijom, finansijskim stanjem da već nekoliko godina profesionalno deluju. Još jedan od preduslova je saradnja sa postojećim lokalnim partnerskim mrežama i drugim akterima koji su od važnosti za projekat. SHL će smatrati kao prednost ukoliko se ovo partnerstvo može dokazati relevantnim dokumentima kao što su memorandumi o saradnji, ugovori o partnerstvu i sl.

Konkursna procedura i vremenski rok

Svaka organizacija koja ispunjava uslove za apliciranje, može da dostavi predlog projekta koristeći elektronski aplikacioni formular ("on line"). Link za aplikacioni formular se nalazi u konkursu/pozivu za dostavu projekata.

Svake godine, pre Socijalnog dana, SHL organizuje Konferenciju za izbor projekata, na kojoj učestvuje oko 300 učenika iz Nemačke. Oni provode vikend učeći o problemima i temama u regionu, kao i o pitanjima rukovođenja.  Na kraju, oni izaberu projekat koji će biti finansiran iz sredstava Socijalnog dana. Konkurs se objavljuje svake godine u novembru ili decembru, i svi važni datumi i rokovi će biti objavljeni u konkursu. Ovogodišnji konkurs se nalazi na sledećoj internet stranici: http://www.schueler-helfen-leben.de/de/home/stiftung/call_for_proposal.html. Rok za prijavu je 20. decembar 2010 u 10:00. Formular za prijavu se može naći na sledećoj internet stranici: www.callforproposals.de.     

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Planirani budžet za dve godine iznosi između 75.000 i 200.000 EUR.

Trajanje projekta

Predviđeno je da izvođenje projekta počne u septembru 2011, i da se projekat završi za dve godine.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Osnovni zvanični jezik za svu pisanu komunikaciju, narativne i finansijske izveštaje i svu dokumentaciju je Nemački ili Engleski. Predstavnici SHLa ili pojedinci/organizacije koje je SHL ovlastio, mogu da prikupe informacije, finansijske izveštaje, račune i druga poslovna dokumenta koja se tiču projekta, ili da kontrolišu finansiranje projekta kroz različite upitnike.

Kontakt

Sandra P. Khusrawi

E-mail: projekte@schueler-helfen-leben.de

49. Švedska organizacija za medjunarodni razvoj i saradnju

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Swedish international Development and cooperation Agency"

Naziv programa

Opšti program finansiranja

Cilj programa/projekta

Ciljevi Švedske razvojne saradnje sa Srbijom je da ojača demokratiju i promoviše održivi razvoj na način koji poboljšava izglede za članstvo u Evropskoj uniji.

Oblast podrške

Švedska podrška je koncentrisana na sektore demokratkske vladavine i ljudskih prava, kao i prirodne resurse i životnu sredinu.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Molim Vas pogledajte Strategiju za razvojnu saradnju sa Srbijom.

Konkursna procedura i vremenski rok

Procedure zavise od tipa saradnje u pitanju.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta

U proseku 2-3 godine

Ograničenja

Saradnja se uglavnom planira sa institucijama kroz finansiranje programa; ne postoji direktna saradnja sa nevladinim sektorom, ali podrška civilnom društvu se ostvaruje preko partnera Švedske organizacije za međunarodni razvoj i saradnju.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

E-mail: ambassaden.belgrad@foreign.ministry.se/ 

Tel: +381 11 2069 200

50. Služba za spoljne poslove, spoljnu trgovinu i razvojnu saradnju Kraljevine Belgije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Federal Public Service (FPS) Foreign Affairs, External Trade and Development Cooperation Kingdom of Belgium"

Naziv programa

Program prevencije konflikta i izgradnje mira

Cilj programa/projekta

Na osnovu dugoročne vizije, projekti prevencije konflikta za cilj imaju da smanje tenzije, da potpomognu prekid akutnog nasilja i da spreče da nasilni konflikti započnu ili da se nastave.

Projekti izgradnje mira, na dugi rok, za cilj imaju izgradnju stabilnih političkih, socio-ekonomskih i kulturnih institucija, koje su dovoljna jake da se izbore sa uzrocima konflikata, i tako stvore preduslove da se obezbede održivi mir i stabilnost.

Oblast podrške

Program podržava projekte u sledećim oblastima:

 • Medijacija u potencijalnim i aktuelnim konfliktima – proces mirovnog dijaloga i (među)narodnog pomirenja – upravljanje krizom
 • Kompenzacija za štetu prouzrokovanu konfliktom
 • Razoružanje – demobilizacija – reintegracija bivših pripadnika oružanih snaga
 • Izgradnja/jačanje javnih insitucija i doprinos dobrom upravljanju
 • Izgradnja/jačanje pravne države i sudskog aparata
 • Izgradnja/jačanje legitimnog i efikasnog aparata bezbednosti
 • Izgradnja kapaciteta i jačanje civilnog društva
 • Izgradnja demokratskog društva i podrška participativnim procesima
 • Poštovanje i podizanje svesti u vezi sa ljudskim pravima
 • Promocija prava deteta, sa akcentom na problem dece vojnika
 • Efikasano i fer upravljanje prirodnim resursima

Geografska oblast

Projekti su usmereni na najsiromašnije regione, uzimajući u obzir sledeće prioritetne oblasti:

 • Subsaharska Afrika (naročito centralna Afrika)
 • Jugoistočna Evropa (Balkan) i centralna Azija (Avganistan i Kavkaz)
 • Severna Afrika i srednji Istok
 • Druga konfliktna područja u svetu

Na osnovu prioriteta i ciljeva spoljne politike i politike razvoja, ministar ili savet ministara mogu da odluče da podrže projekte izvan gore pomenutih ciljeva i geografske oblasti.

Ko može da konkuriše?

 • Međunarodne ili regionalne organizacije, bilo da jesu ili nisu partneri belgijske        multilateralne saradnje
 • Belgijske, strane i međunarodne nevladine organizacije koje su registrovane
 • Univerziteti, ustanove visokog obrazovanja i istraživački institute

Pojedinci, profitne organizacije ne mogu podnositi predloge projekata, mada se mogu javiti kao izvršioci projekata. U tom slučaju, organizacija koja podnosi predlog projekta će biti zadužena da obezbedi sve neophodne podatke.

Konkursna procedura i vremenski rok

Neke od informacija koje bi predlog projekta trebalo da sadrži su:

 • motivaciju: kontekst, problem, važnost za oblast prevencije konflikta/izgradnje mira
 • opšte i pojedinačne ciljeve
 • vremenski plan aktivnosti
 • spisak lokalnih učesnika i međunarodnih partnera koji su uključeni u projekat
 • očekivane rezultate, faktore rizika, indikatore
 • održivost projekta
 • mere koje će obezbediti vidljivost donatora
 • detaljan budžet
 • ostala dokumenta - za kompletnu listu dokumenata koju je neophodno dostaviti, molimo Vas idite na sledeću internet stranu:

http://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/conflict_prevention_and_peacebuilding/index.jsp

Predlozi projekata mogu se dostaviti od 1. januara do 30. juna. Ukoliko se predlog podnese nakon navedenog roka, moguće ga je uzeti u razmatranje tek za narednu godinu. Projekte bi bilo najbolje podneti najmanje 6 meseci pre planiranog početka implementacije projekta.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Po pravilu maksimalni iznos koji se dodeljuje iznosi 1.500.000 EUR.

Trajanje projekta

Maksimalno trajanje projekta iznosi 36 meseci.

Ograničenja

Projekti koji se ne poklapaju sa tematskim prioritetima spoljne politike Belgije neće biti uzeti u razmatranje

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Peace-Building Desk (S3.1)

FPS Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation

Karmelietenstraat 15

B-1000 Brussels

Belgium

E-mail: peacebuilding@diplobel.fed.be

Web: www.diplomatie.belgium.be

51. Svetska banka

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"The World bank"

Naziv programa

Fond za civilno društvo

Ciljevi programa/projekta

Program Svetske banke za društveni razvoj pod nazivom Fond za civilno društvo ima za cilj da doprinese da razvoj poprimi izraženiji karakter inkluzivnosti i jednakosti tako što će osnažiti građane da uzmu veće učešće u samom razvojnom procesu.

Oblast podrške

Prednost će se dati projektima koji se bave promocijom mogućnosti za ujednačen regionalni razvoj, utiču na smanjenje siromaštva kroz osnaživanje ugroženih grupa, naročito Roma i mladih, kao i projektima koji promovišu zdrav život.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše

Civilni sektor 

Konkursna procedura i vremenski rok[5]

Prijave na konkurs mogu se slati poštom na adresu: Kancelarija Svetske banke (za Program malih donacija); Bulevar Kralja Aleksandra 86, 11000 Beograd ili elektronskom poštom na belgraderecep@worldbank.org, mpopovic@worldbank.org, vkostic@worldbank.org.

Prijave možete slati na srpskom ili na engleskom jeziku. Rok za prijavu je istekao 31. marta 2010.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Malim donacijama se ne mogu finansirati: Istraživački programi, programi formalnog akademskog obrazovanja, operativni projekti, redovna osnovna institucionalna podrška (kao što je finansiranje nabavke opreme), školarine, stipendije, studijski programi, pojedinci koji se prijavljuju radi sopstvenih potreba, kao i strukture koje nemaju status pravnog lica.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Svetska banka

Kancelarija u Srbiji

Bulevar kralja Aleksandra 86

11000 Beograd

Srbija

Tel: +381 11 30 23 700

Web: www.worldbank.rs, www.worldbank.org

[5] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodica. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogucnosti finansiranja na web adresi http://bit.ly/haWBON

52. Švajcarska kancelarija za saradnju

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Swiss Cooperation Office"

Naziv programa

Program saradnje Švajcarske sa Srbijom

Cilj programa/projekta

Saradnja Švajcarske sa Srbijom prati "Strategiju saradnje sa Srbijom 2010-2013″ koja je formulisana u saradnji sa glavnim partnerima Švajcarske u Srbiji. Cilj saradnje je da podrži napore Srbije ka evropskim integracijama, doprinoseći (1) poboljšanoj socijalnoj inkluziji i smanjenju siromaštva,  i (2) povećanju konkurentnosti ekonomije.

Oblast podrške

U skladu sa ciljem, oblasti i principi "Strategije saradnje sa Srbijom 2010-2013", Švajcarska saradnja sa Srbijom pokriva četiri glavne oblasti:

 • Ekonomski razvoj
 • Vladavina prava i demokratija
 • Obrazovanje
 • Energetska efikasnost i obnovljiva energija

Dodatno, ovaj program se odnosi i na još nekoliko zemalja istočne Evrope u tri programska područja:

 • Kultura
 • Policija
 • Nauka i razvoj

Konačno, mali projekti su skrojeni tako mogu da odgovore na hitne potrebe koje partneri civilnog društva imaju.

Geografska oblast

Beograd, centralna Srbija, jugozapadna Srbija, južna Srbija

Ko može da konkuriše?

Ministarstva, vladine organizacije, nevladine organizacije, udruženja, i td...

Konkursna procedura i vremenski rok

Predlozi se podnose kancelariji sa saradnju u pisanoj formi sa detaljnim budžetom. Ne postoje konkretni rokovi ni za podnošenje predloga ni za donošenje odluke o odobravanju.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Visina sredstava varira od 100.000-10.000.000 švajcarskih franaka u zavisnosti od domena. Sredstva za male projekte se odobravaju u maksimalnom iznosu od 20.000 švajcarskih franaka.

Trajanje projekta

Projekti traju od 2-4 godine ili duže (u zavisnosti od oblasti). Mali projekti traju od 2-6 meseci.

Ograničenja

Projekti se moraju izvoditi u nekoj od gore pomenutih oblasti.

Posebni zahtevi

Nisu definisani: posebni zahtevi zavise od projekta. U infrastrukturnim projektima između 30-50% dodeljenih sredstava (roba/usluge) mora biti poreklom iz Švajcarske.

Kontakt

Petar Vasilev

Švajcarska kancelarija za saradnju

Knez Mihajlova 10/IV

11000 Beograd

Srbija

Tel/Fax: +381 11 328 22 20; 328 16 69

Email: petar.vasilev@sdc.net.

Web: www.swisscooperation.org.rs

Švajcarski Kulturni Program (The Swiss Culture Programme (SCP)) je osnovan 1999 kao regionalni program koji se sprovodi u 6 zemalja jugoistočne Evrope (Albaniji, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Rumuniji i Srbiji, uključujući i programe na Kosovu), kao i u Ukrajini.

Cilj mu je da podrži različitost kulturnih institucija i inicijativa u ovim zemljama. Švajcarski kulturni program implementira Švajcarsko umetničko veće Pro Helvetia (http://www.prohelvetia.ch/) pod mandatom Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Program u Srbiji (i Crnoj Gori) je započet 2000. i lokalna kancelarija je otvorena u Beogradu oktobra 2002. Kancelarija je zatvorena od 1.januara 2010. u skladu sa planom i strategijom u vezi sa regionalizacijom.

Švajcarski kulturni program na Zapadnom Balkanu (SCP) nastavlja svoje kulturne aktivnosti u Srbiji kroz Projekte Regionalne Saradnje, direktno kroz kancelariju Švajcarskog Kulturnog Programa u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (http://www.scp-ba.net/). Program je detaljnije predstavljen u Vodiču.

Nauka i istraživanje

Naučna saradnje između istočne Evrope i Švajcarske: SCOPES 2009-2012.

Započet 1990, program ima za cilj da integriše istraživače iz istočne Evrope u globalnu naučnu mrežu, da ojača tendencije koje istraživačke politike usmeravaju ka reformama i da podrži osnivanje i reorganizaciju istraživačkih institucija. Program pokriva sve osnovne naučne oblasti: matematiku, prirodne i primenjene nauke, hidrologiju, geologiju, životnu sredinu, poljoprivredu, šumarstvo i medicinske nauke, ekonomiju, društvene i humanističke nauke. Program se sprovodi u zemljama Zapadnog Balkana, južnog Kavkaza, centralne Azije, Moldavije i Ukrajine. Dodatno, partneri iz drugih zemalja istočne Evrope mogu učestvovati kroz saradnju sa partnerima iz ciljanih područija.

Za implementaciju programa, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju je ovlastila Švajcarsku nacionalnu fondaciju za nauku (Swiss National Science Foundation - SNSF www.snf.ch). Za više informacija molim Vas pogledajte brošuru  SCOPES – Iskustva i rezultati. Experiences and Results (SCOPES – Experiences and Results), kao i posebno predstavljanje programa u Vodiču.

53. Švajcarska nacionalna fondacija za nauku

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Swiss National Science Foundation"

Naziv programa

Naučna saradnja između Istočne Evrope i Švajcarske (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland - SCOPES)

Cilj programa/projekta

Pružanje podrške pojedinim istraživačima, istraživačkim timovima i istraživačkim institucijama iz partnerskih zemalja u njihovim pokušajima da prevaziđu izazove tranzicije. Iz perspektive Švajcarske, program nudi mogućnost finansiranja naučne saradnje i promoviše saradnju sa partnerskim zemljama.

Oblast podrške

Program SCOPES promoviše naučnu saradnju kroz sledeća četiri instrumenta: institucionalna partnerstva, pripremna sredstva, sredstva za valorizaciju, sredstva za konferencije.

Institucionalna partnerstva podrazumevaju razvoj i modernizaciju predavačkih i istraživačkih institucija u istočnoj Evropi, povećanje njihova konkurentnost kroz poboljšanje uslova, ali se direktno ne finansiraju istraživački projekti.

Pripremna sredstva se koriste za pokrivanje troškova naučnicima koji pripremaju predloge za institucionalna partnerstva, dok sredstva za valorizaciju doprinose većem uticaju i održivosti nalazaka istraživanja koji nastaju kao rezultat institucionalnih partnerstava.

Sredstva za konferencije nisu u vezi sa ostalim sredstvima i ona daju podršku istraživačima iz partnerskih zemalja da učestvuju na konferencijama u Švajcarskoj.

Ne postoje određene tematske oblasti koje se finasiraju. Ipak, partneri treba da, osim naučnog kvaliteta, pokažu potencijal za razvoj (izgradnja kapaciteta) za partnere Istočne Evrope. 

Geografska oblast

Dva su tipa partnerskih zemalja. U prvu grupu spadaju zemlje Zapadnog Balkana, južnog Kavkaza i centralne Azije, kao i Moldavija i Ukrajina. U drugu grupu spadaju zemlje članice EU iz istočne Evrope, kao i Hrvatska i Rusija.

Ko može da konkuriše?

Istraživači iz javnih istraživačkih institucija (univerziteti, akademije nauka, nacionalne institucije)

Konkursna procedura i vremenski rok

Predloge zajedno pripremaju švajcarski i istočnoevropski partneri, dok ih mora predati švajcarska institucija, koja je ujedno budući koordinator projekta, kroz SNSF internet stranicu. Vremenski rok za konkurisanje varira od programa do programa. Detaljne informacije o podnošenju predloga projekta i tačnim rokovima se mogu naći na http://www.snf.ch/E/international/europe/scopes/Pages/call-for-proposals.aspx.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos varira u zavisnosti od tipa projekta i broja učesnika. Za detalje pogledati http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/int_sco_ip_call.pdf

Trajanje projekta

Od 7 dana za konferencije do 36 meseci za druge projekte.

Ograničenja

Bilateralni projekti (institucionalna partnerstva) su jedino moguća u slučaju prve grupe zemalja. U multilateralnim projektima mogu učestvovati zemlje iz obe grupe, gde makar polovina partnerskih zemalja mora biti iz prve grupe.

Posebni zahtevi

Informacije o konkursu pogledati na  http://www.snf.ch/E/international/europe/Pages/default.aspx

Kontakt

Swiss National Science Foundation SNSF
Wildhainweg 3
P.O. Box 8232
CH-3001 Bern

Web: international@snf.ch

54. Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, Ministarstvo inostranih poslova Švajcarske

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

"Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, Federal Department of Foreign Affairs"

Naziv programa

Švajcarski kulturni program na Zapadnom Balkanu (Swiss Cultural Programme in the Western Balkans)

Cilj programa/projekta

Cilj programa je da doprinese promociji demokratije i slobode govora, rešavanju konflikata, i poštovanju manjina uz pomoć kulturnih instrumenata i podsticanje regionalne saradnje.

Oblast podrške

Projekti regionalne saradnje u polju umetnosti i kulture.

Geografska oblast

Zapadni Balkan

Ko može da konkuriše?

Kulturne organizacije, mreže ili asocijacije iz nevladinog i javnog sektora (javne organizacije mogu da se prijave kao izvršna partnerska organizacija, ne kao glavni podnosilac prijave). Vodeća organizacija mora da bude organizacija koja se bavi kulturom (što znači da bude registrovana kao organizacija u kulturi, ili statutom definisana kao kulturna organizacija, sa jasnom istorijom rada koji je izvršila u polju kulture i umetnosti u zemlji gde je registrovana, i/ili regionalno). Organizacije koje ne odgovaraju ovom opisu, mogu biti uključene isključivo kao partneri u regionalnom projektu saradnje.   

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se po pravilu objavljuje u prva tri meseca u godini. Procedura za prijavljivanje je sledeća:

 • prvi krug (faza koncepta), i
 • drugi krug (faza u kojoj se podnosi pun predlog projekta).

Regionalni Komitet odlučuje o ulasku u uži krug u prvoj fazi i o dodeljivanju sredstava u drugoj fazi, vodeći se jasno definisanim kriterijumima.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Finansiranje trogodišnjih projekata saradnje koji uključuju najmanje dve organizacije iz dve zemlje u regionu iznosi do 500.000 švajcarskih franaka. Molimo Vas da obratite pažnju na to da više neće biti trogodišnjih programa finansiranja kroz Švajcarski kulturni program, pošto se gasi u 2012. godini.

Maksimalno finansiranje za dvogodišnje regionalne projekte iznosi 300.000 švajcarskih franaka.

Potrebno je da najmanje 25% finansiranja bude obezbeđeno iz drugog izvora.

Trajanje projekta

Svi projekti se moraju završiti u toku 2012-te godine. Najduže (36 meseci) će trajati projekti započeti u toku 2009. i 2010. godine. Postupno će se trajanje projekata smanjivati na dve, odnosno na jednu godinu (za one koji počinju 2011. i 2012.).

Ograničenja

Koncepti neće biti izabrani za dalji razvoj u pune predloge projekata ukoliko:

 • Ne poklapaju se sa ciljevima i izbornim kriterijumima regionalnih programa saradnje.
 • Sastoje se od pojedinačnih inicijativa i/ili događaja (samo troškovi produkcije i/ili   objavljivanja, godišnji ili dvogodišnji događaju, dešavanja i festivali, i td.);
 • Dizajnirani su kao ko-finansiranje postojećih programa
 • Za cilj imaju ostvarivanje profita. 

Posebni zahtevi

Definisani su uputstvima

Kontakt

Bojana Matić-Ostojić, Menadžer regionalnog programa

Švajcarski program za kulturu na Zapadnom Balkanu

Hadzi Idrizova 10/I

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 20 39 28

Fax: +387 33 20 39 26

E-mail: bojana.matic@scp-ba.net

Web: www.scp-ba.net

55. UNESCO/Keizo Obuchi (Japan)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Stipendije za program istraživanja

Cilj programa/projekta

UNESCO/Keizo Obuchi Stipendija za istraživanje koju dodeljuje projekt "Japan Funds-in-Trust" sa ciljem da posebno utiče na inovativna i maštovita post-diplomska istraživanja u oblastima koje su od posebne važnosti za UNESKO.

Oblast podrške

1. Životna sredina sa posebnim osvrtom na vodene nauke; 2. Međukulturalni dijalog; 3. Informacione i komunikacione tehnologije; 4. Mirno rešavanje sukoba. Druge istraživačke teme neće biti razmatrane.

Geografska oblast

UNESCO zemlje u razvoju

Ko može da konkuriše?

Aplikanti, maksimum DVE OSOBE iz svake nacionalne komisije, moraju zadovoljiti sledeće opšte kriterijume:

 1. Kandidati za ovaj program moraju biti istraživači sa završenim poslediplomskim studijama koji poseduju zvanje Magistra (ili slično) i koji žele da nastave istraživački rad (prvenstveno u njihovom regionu) sa ciljem unapredjenja znanja u jednoj od četiri specifične oblasti koje su pomenute u odeljku D.1 ispod. Tako da oni koji su u procesu završavanja njihovih magistarskih studija, moraju da ih završe pre apliciranja za ovu stipendiju.
 2. Kandidati moraju biti osobe visokog intelektualnog potencijala od kojih se može očekivati da za uzvrat mogu značajno doprineti svojim zemljama.
 3. Kandidati ne smeju biti stariji od 40 godina, tako da prijave onih koji su rodjeni pre 1. januara 1970.g. neće biti uzeti u razmatranje.
 4. Izabrani stipendista mora sprovesti istraživanje pod pokroviteljstvom naučnog supervizora iz akademske institucije u kojoj se vrši istraživanje. Potvrda o prihvatanju od strane akademskog supervizora je obavezna.
 5. Prioritet će imati žene, kandidati iz manje razvijenih zemalja i Palestinski istraživači
 6. Kandidati moraju posedovati veštine čitanja i pisanja na jeziku na kome se izvodi nastava u zemlji koja je predložena za sprovodjenje istraživanja
 7. Aplikant mora biti dobrog fizičkog i psihičkog zdravlja

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave treba slati na: Fellowships Programme Section, UNESCO, 7, Place de Fontenoy 75352 Paris 07 SP. Za detaljnu konkursnu dokumentaciju pogledati: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=14635&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. Rok za prijavu je 7. januar 2011.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni iznos je između 6.000 U.S. dolara i 10.000 U.S. dolara

Kontakt

Generalni direktor
UNESCO
7 Place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP

56. USAID u Srbiji

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID)

Cilj programa/projekta

Aktivnosti USAID su usredsređene na izgradnju prosperiteta i bolje demokratske prakse, aspekata od ključnog značaja za evroatlanske integracije Republike Srbije.

Strateški cilj pomoći USAID u obasti ekonomskog razvoja Republike Srbije je konkuretnija tržišna ekonomija, a stim u vezi i veća konkurentnost privrede Republike Srbije omogućiće da zemlja  iskoristi mogućnosti koje pruža članstvo u Evroskoj uniji i  zadovolji potrebe svojih građana u smislu otvaranja novih radnih mesta i pružanja boljih javnih usluga.

Jedan od strateških ciljeva podrške USAID-a demokratiji i demokratskoj upravi je bolje funkcionisanje uprave na lokalnom i centralnom nivou, što će biti ne samo od koristi za gradjane, već i za dalji napredak Srbije u sprovođenju reformi koje su neophodne za priključenje Evropskoj uniji.

Aktivnosti su usmerene na sledeće rezultate: 

 • Stvaranje boljeg poslovnog okruženja,
 • Razvoj privatnog preduzetništva u određenim sektorima,
 • Bolje integrisane aktivnosti lokalnih aktera u cilju podsticanja regionalnog razvoja
 • Bolje makroekonomsko okruženje,
 • Efikasnije, trasparetnije i pouzdanije pružanje usluga uprave,
 • Bolja međusobna provera i uravnoteženost grana vlasti,
 • Efikasnije angažovanje organizacija civilnog društva u javnom životu kroz jačanje nezavisnih medija i civilnog društva.

Programi USAID

Za više informacija o pojedinačim programima, videti:

http://serbia-montenegro.usaid.gov/code/navigate.php?Id=132

Geografska oblast

Širom Srbije

Ko može da konkuriše

Radi povećanja resursa i uticaja programa, projekti USAID rade sa nacionalnim i lokalnim organima vlasti, institucijama, organizacijama civilnog društva i privatnim kompanijama.

Konkursna procedura i vremenski rok

Molimo vas da posetite sajtove naših partnera:

http://serbia-montenegro.usaid.gov/code/navigate.php?Id=19

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Varira u zavisnosti od programa pomoci. Za više informacija posetite gore navedeni link. 

Trajanje projekta

Varira u zavisnosti od programa pomoći. Za više informacija posetite gore navedeni link. 

Ograničenja

Variraju u zavisnosti od programa pomoci.  Za više informacija posetite gore navedeni link. 

Posebni zahtevi

Variraju u zavisnosti od programa pomoci. Za više informacija posetite gore navedeni link. 

Kontakt

Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID)
Američka ambasada
Kneza Milosa 50
11000 Beograd,  Srbija

Tel: (USAID Reception): +381 11 306 4675

E-mail: comments-Belgrade@usaid.gov

Web: http://serbia.usaid.gov

57. Volonterski Fond Ujedinjenih Nacija za žrtve torture (UNVFVT)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Volonterski Fond Ujedinjenih Nacija za žrtve torture (UNVFVT)

Cilj programa/projekta

Fond je osnovala Generalna skupština UN svojom rezolucijom 36/151 16. decembra 1981. godine da bi prikupljali dobrovoljne priloge od Vlada, nevladinih organizacija i pojedinaca za distribuciju nevladinim organizacijama koje obezbeđuju humanitarnu pomoć žrtvama torture I članovima njihovih porodica.

Oblast podrške

Grantovi se dodeljuju u takmičarskoj procedure onim organizacijama koje obezbeđuju usluge rehabilitacije žrtvama torture. Ova pomoć može da ima oblik medicinske, psihološke, pravne ili socijalne usluge.

Geografska oblast

Prihvataju se predlozi projekata iz svih regiona, pri čemu se prednost daje projektima iz Afrike, Centralne Azije i Azije.

Ko može da konkuriše

Nevladine organizacije

Konkursna procedura i vremenski rok

Zahtevi za finansiranje se primaju od 1. januara 2010. do 1. aprila 2011. godine. Aplikacije se pripremaju i podnose putem sistema za elektronsko (on-line) apliciranje koji je na raspolaganju na vebsajtu Fonda (http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/TortureFundMain.aspx)

Na vebsajtu se nalazi vodič za korisnike za elektronske (on-line) aplikacije da bi se pomoglo organizacijama u korišćenju elektronskog sistema za grantove. Ukoliko želite da prijavite tehničke probleme ili vam je potrebna dodatna pomoć u popunjavanju formulara, možete poslati e-mail na sledeću adresu Fonda: grantstechsupport@ohchr.org.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Po pravilu Fond finansira samo oko trećine iznosa ukupnog budžeta projekta, ali se u određenim slučajevima prave izuzeci. Maksimalni iznos koji se dodeljuje je 200.000 dolara. Za dodatne informacije pogledajte http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/TortureFundGuidelines.aspx

Trajanje projekta

Grantovi treba da se iskoriste izmedju 1. januara i 31. decembra 2012. godine.

Ograničenja

Molimo vas da obratite pažnju da će Odbor poverenika uzeti u razmatranje samo one aplikacije koje se strogo pridržavaju Smernica Fonda. Molimo vas da takodje imate u vidu da Odbor neće uzeti u razmatranje zahteve za finansiranje dostavljene od strane organizacija koje su kasnije sa izveštavanjem u prethodnim projektima.

Posebni zahtevi

nije navedeno

Kontakt

Sekretarijat Fonda

Kancelarija visokog komeserijata za ljudska prava
UNOG-OHCHR
CH – 1211 Geneva 10
Tel: + 41229179315
Fax: + 41229179017
Web: unvfvt@ohchr.org

58. World Learning

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

World Learning implementira dva programa za Američku Agenciju za međunarodni razvoj

1) FORECAST program razmene   

2) "Community Connections"

Cilj programa/projekta

1) Cilj FORECAST programa razmene je da promoviše razumevanje i prijateljstvo između Američkog naroda i naroda Srbije, naročito postdiplomaca između dve zemlje i da promoviše profesionalni i lični rast i umrežavanje.

2) Cilj "Community Connections" programa razmene je da promoviše kulturnu razmenu i profesionalni razvoj u okviru određene oblasti, unapred određene od strane USAID-a i Američke ambasade. Razmena se organizuje između određenih zajednica iz SAD-u, koja je domaćin programa i šire zajednice u Srbiji.

Oblast podrške

FORECAST program razmene odabranim studentima obezbeđuje punu stipendiju na dodeljenom američkom univerzitetu u toku trajanje jedne akademske godine. Studente bira izborni komitet USAID-a i Američke ambasade, a broj studenata se svake godine određuje na osnovu visine raspoloživih sredstava.

"Community Connections" je tronedeljni program usmeren na profesionalni razvoj i kulturnu razmenu u okviru određene oblasti. Američka ambasada i USAID svake godine određuje oblasti dok komitet za izbor vrši odabir deset ljudi koji potom učestvuju u svakoj od datih oblasti. Odabrani učesnici borave u porodičnim domaćinstvima dok su u SAD. Informacije o aktuelnim oblastima se mogu naći na internet strani:

www.worldlearning.org.rs

Geografska oblast

Studenti i učesnici "Community Connections" programa dolaze iz cele Srbije.

Ko može da konkuriše?

Kriterijumi za izbor za oba programa se mogu naći na našoj internet strani:  www.worldlearning.org.rs

Konkursna procedura i vremenski rok

Variraju u zavisnosti od programa, i svi detalji se mogu naći na internet strani: www.worldlearning.org.rs.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

FORECAST program razmene obezbeđuje punu stipendiju koja pokriva sve troškove uključujući školarinu, smeštaj, hranu, zdravstveno osiguranje, mesečnu stipendiju, putne troškove, i td. "Community Connections" program takođe pokriva troškove, trening i putovanje u okviru tronedeljnog boravka u SAD, ali ne pokriva troškove putovanja u Srbiji ili troškove pasoša.

Trajanje projekta

Trenutno je u toku izbor selekcije u FORECAST programu za akademsku 2011-2012 godinu. Ovo je peta godina programa. "Community Connections" program je u trećoj godini postojanja.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

World Learning

Kralja Milana 4a/27

11000 Beograd, Srbija

Tel/Fax: +381 11 3612 462;  3626 092,

Mob: +381 62 8 222 424

E-mail: ccapplications@worldlearning.org.rs

Web: www.worldlearning.org.rs

Domaći izvori finansiranja

59. Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

 1. Privlačenja direktnih stranih investicija na osnovu Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Službeni glasnik RS″ broj 34/2010 i 41/2010)
 2. Program internacionalizacije privrednih društava (Sprovodi se prema Uredbama o uslovima i načinu internacionalizacije privrednih društava ( Sl. glasnik RS br. 55/05, 71/05 – ispravka i  101/07)

Cilj programa/projekta

 1. Na osnovu nove Uredbe Vlade Republike Srbije, donete u prvoj polovini 2010. godine, investicioni projekti u svim delatnostima, osim trgovine, ugostiteljstva i poljoprivrede, mogu da konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava. Sredstva su namenjena za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine. Sredstva za podsticanje ulaganja od posebnog značaja se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije. Iznos sredstava određuje Vlada u zavisnosti od važnosti, vrednosti i uslova projekta.
 2. Poboljšanje marketinškog nastupa domaćih firmi u cilju povećanja konkurentnosti na inostranom tržištu.

Oblast podrške

Privreda

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše

 1. Pravo na dodelu sredstava ima pravno lice koje je registrovano na teritoriji Republike Srbije i koje ima investicione projekte u sektorima za koje se u skladu sa ovom uredbom dodeljuju sredstva.
 2. Mala i srednja preduzeća 

Konkursna procedura i vremenski rok

I za jedan i drugi program raspisuju se javni konkursi, dva ili više puta godišnje. Prosečan rok trajanja konkursa je dva meseca. Konkuriše se podnošenjem odgovarajuće dokumentacije, precizirane u Uredbama na osnovu kojih se programi sprovode. Zainteresovani bi trebalo da redovno prate oglase vodećih štampanih medija ili vebsajt Agencije http://www.siepa.gov.rs/site/sr/home/

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

 1. Sredstva se dodeljuju u zavisnosti od mesta ulaganja i ispunjenja kriterijuma predviđenih uredbom i to:
  • za investicije u proizvodni sektor: od 2.000 do 5.000 EUR, odnosno od 4.000 do 10.000 EUR novom radnom mestu za devastirana područja i područja od posebnog interesa (Zaječar, Kraljevo, Niš, Novi Pazar);
  • za investicije u automobilsku, elektronsku i industriju informacionih tehnologija u područja od posebnog interesa: od 5.000 do 10.000 EUR po novom radnom mestu;
  • za investicije u sektor usluga: od 2.000 do 10.000 EUR po novom radnom mestu.
 2. maksimalan iznos bespovratnih sredstava je 200.000 dinara po aktivnosti, odnosno 1.000.000 dinara po izvozniku.

Trajanje projekta

Oba programa se kroz raspisivanje javnog konkursa obavljaju više puta godišnje

Ograničenja

 1. Prijava po Uredbi o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ograničena je na privredna društva
 2. Prijava po Uredbi o uslovima i načinu internacionalizacije privrednih društava ograničena je na mala i srednja preduzeća

Posebni zahtevi

 1. Investitor se obavezuje da će uložiti odredjenu vrednost vrednost (minimum 500.000 EUR u devastirana područja i regione od posebnog značaja odnosno minimum 1.000.000 EUR u ostale delove) i zaposliti najmanje 50 novih radnika, kada se radi o proizvodnim delatnostima. Ako je investicioni projekat u sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine minimalna investicija iznosi 500.000 EUR i zahteva zapošljavanje najmanje 10 radnika.
 2. Agencija snosi do 50% stvarnih troškova za promotivne aktivnosti, ali ne više od 200.000 dinara po aktivnosti, odnosno 1.000.000 dinara po izvozniku, dok ostatak troškova snosi samo preduzeće. Sredstva se isplaćuju na bazi refundacije.

Kontakt

Bojan Božović, Savetnik za strana ulaganja

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza

Vlajkovićeva 3/V,

11000 Beograd, Srbija

Tel: + 381 11 3398 750

Fax: + 381 11 3398 814

Mob: + 381 65 3397 851

E-mail: bojan.bozovic@siepa.gov.rs

Web: www.siepa.gov.rs

60. Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Aktivne zajednice

[6]

Cilj programa/projekta

Program donacija Aktivne zajednice ima za cilj unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji putem finansijske pomoći inicijativama koje uključuju građane u rešavanje zajedničkih problema u zajednicama iz kojih dolaze, na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse i potencijale i promovišu saradnju sa različitim sektorima.

Oblast podrške

Program Aktivne zajednice podržava inicijative koje imaju potencijal da donesu opštu dobrobit, a bave se pitanjima od opšteg interesa.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše

Lokalne organizacije i neformalne neprofitne grupe koje su osnovali i osnovane i vođene od strane ljudi iz zajednice.

Konkursna procedura i rokovi

 • Konkurs za predaju predloga projekata otvoren je tokom cele godine
 • Konkurs za predaju predloga i obrasci za prijavu mogu se dobiti na srpskom, mađarskom, albanskom i romskom jeziku na našem sajtu, zatim u BCIF-ovoj kancelariji, putem e-maila i faksa
 • Odluke o dodeli grantova donose se tri puta godišnje (februar, maj, oktobar)
 • Proces odobrenja u proseku traje manje od mesec dana, počevši od krajnjeg roka za primanje prijava
 • E-mail adresa za slanje prijava: prijave@bcif.org
 • Svi podnosioci prijava bivaju obavešteni o rezultatima
 • Predlozi projekata se procenjuju na tri nivoa pre donošenja finalne odluke: zaposleni u BCIF-u, savetnici i Odbor za donacije

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do 350.000 RSD

Trajanje projekta

Nema ograničenja

Ograničenja

 • Pojedinci (putovanja, studije, učešće na konferencijama, ili slične aktivnosti)
 • Profitne inicijative i projekte usmerene na stvaranje prihoda
 • Čisto istraživački projekti (anketiranje, evaluacija, monitoring, ispitivanje i sl.)
 • Aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa
 • Aktivnosti koje se odnose na propovedanje ili zagovaranje određene religije
 • Vladine organizacije ili institucije (uključujući škole, zabavišta, mesne zajednice i sl.)
 • Organizacije/grupe koje promovišu i zagovaraju netolerantnost i/ili nasilje
 • Kupovinu medicinske opreme i/ili medicinske usluge
 • Humanitarna pomoć i/ili kupovina drugih dobara radi njihove podele
 • Organizacije/grupe koje imaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili su direktno povezane sa međunarodnim agencijama i fondovima
 • Treninzi, seminari ili umrežavanje nevladinog sektora
 • Škole kompjutera i/ili stranih jezika
 • Štampanje časopisa, knjiga i postavljanje internet sajta
 • Izgradnja zgrada i druge kapitalne investicije, osim građevinskih radova malih razmera koji će pomoći uključivanju zajednice u određene inicijative
 • Oprema (kompjuteri, faksovi, foto aparati, fotokopir mašine i druga kancelarijsku opremu i osnovna sredstva za rad), osim u izuzetnim slučajevima u kojima je oprema neophodna za sprovođenje aktivnosti i garantuje dalju održivost programa
 • Projekti koji se odnose na međuopštinski ili republički nivo
 • Organizacije ili grupe koje nisu iz Srbije.

Posebni zahtevi

Projekat treba da :

 • ohrabruje ljude da postanu aktivni učesnici u promenama u svojim lokalnim zajednicama
 • ima potencijla da donese pozitivne promene koje će trajati ili inspirisati nove promene u zajednici
 • uvodi nove modele i primere dobre prakse u rešavanje zajedničkih problema

Prioritet će imati inicijative koje ohrabruju prepoznavanje i upotrebu lokalnih resursa uključujući stručnost, robu i davanje u naturi, vreme...

Kontakt

Marija Mitrović

Balkanski fond za lokalne inicijative

Majke Jevrosime 19/I

106502 Stari Grad, Srbija

Tel/Fax: + 381 11 32 88 723

E-mail: marijam@bcif.org, office@bcif.org

Web: www.bcif.org

Naziv programa

Centrifuga

[7]

Cilj programa/projekta

Program Centrifuga ima za cilj da dodelom donacija aktivira mlade od 15 do 30 godina da iniciraju/pokrenu kreativne kulturne sadržaje u svojim loklanim zajednicama.

Oblast podrške

Program Centrifuga podržava inicijative koje imaju za cilj da obogate kulturne sadržaje i skrenu pažnju na pitanja sa kojima se mladi suočavaju u svojim zajednicama.

Geografska oblast

Sva mesta u Srbiji u kojima postoje poslovnice Erste Banke, osim gradova Beograd, Niš i Novi Sad

Ko može da konkuriše?

Lokalne omladinske neprofitne organizacije i neformalne grupe koje se na kreativan način bave kulturnim programima za mlade u svojim mestima.

Konkursna procedura i rokovi

 • Prijavni formular može se naći na internet sajtu, dobiti e-mailom ili poštom.
 • Prijavni formular treba poslati e-mailom na adresu mladi@bcif.org , poštom ili faksom na adresu BCIF kancelariji.
 • BCIF prima prijave jednom godišnje.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Od 500 do 4.000 EUR (u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom kursu)

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

 • Institucionalna podrška (koja pokriva samo operativne troškove organizacije)
 • Infrastrukturna podrška (renoviranje, građevinske radove, kupovinu opreme poput laptopa, komjutera, faxa, telefona, TV, DVd plejera, fotoaparata...) osim u izuzetnim slučajevima u kojima su neka tehnička pomagala neophodna za sprovođenje aktivnosti i garantuje dalju održivost programa
 • Projekti koji su u potpunosti nastavak već započetih aktivnosti
 • Aktivnosti za koje se smatra da spadaju u nadležnost opštine, ili su pod pokroviteljstvom opštine
 • Projekti koji se odnose na kulturno nasledje
 • Projekti koji se odnose na međuopštinski, pokrajinski i republički nivo
 • Stipendije
 • Naučna istraživanja
 • Religiozne teme
 • Aktivnosti političkih stranaka, organizacija i grupa

Posebni zahtevi

Prioritet se daje inicijativama koje podstiču aktivno učešće šire grupe ljudi, a ne samo članova omladinskih organizacija ili direktnih korisnika projektnih aktivnosti. U njih treba da su uključena lica, predstavnici institucija, organizacija, medija i sponzora iz zajednice koji bi mogli imati uticaja na aktivnosti u okviru projekta, i koji bi mogli da daju podstrek za poboljšanje kulturnih sadržaja mladih u budućnosti.

Naziv programa

Socijalna tranzicija u Srbiji

Sprovodi se u partnerstvu sa Kooperativom holandskih fondacija za Centralnu i Istočnu Evropu. Za više informacija vidite detalje u dokumentu Kooperativa holandskih fondacija za Centralnu i Istočnu Evropu.

Kontakt

Natalija Simović

Balkanski fond za lokalne inicijative

Majke Jevrosime 19/I

106502 Stari Grad, Srbija

Tel/Fax + 381 11 32 88 723

E-mail: natalija@bcif.org, office@bcif.org

Web: www.bcif.org

[6] Program se realizuje uz podršku Rockefeller Brothers Fund, Charles Stewart Mott Foundation i  Kooperative holandskih fondacija za centralnu i istocnu Evropu

[7] Program podržava Erste Bank a.d. Novi Sad

61. Erste Bank a.d. Novi Sad

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Opšti program sponzorstava i donacija Erste Bank a.d. Novi Sad

Cilj programa/projekta

Erste Banka nastoji da aktivno i konstantno doprinosi izgradnji sistema vrednosti, razvoju društva i kulture u zemlji putem iniciranja, prepoznavanja i pružanja organizacione i finansijske podrške akcijama, projektima, organizacijama i institucijama koje deluju u istom pravcu.

Važno je naznačiti da se Erste Banka ne ograničava samo na podršku projektima koji su joj predlagani, već ih aktivno inicira. Projekte Erste Banka realizuje samostalno, u saradnji sa Erste fondacijom, ili u saradnji sa lokalnim partnerima.

Banka iskreno veruje u moć i snagu strateških partnerstava čemu teži u svom radu. Cilj joj je da jednom uspostavljena partnerstva gradi i razvija kroz nove akcije i projekte. Svojim delovanjem Erste Banka nastoji da ohrabri i pruži šansu nezavisnim, inovativnim, kreativnim, kao i neafirmisanim mladim ljudima i njihovim inicijativama u Srbiji. Suštinu svakog partnerstva vidi u komplementarnom delovanju partnera jer veruje da se najbolji rezultati postižu kad se kapaciteti partnera nadopunjuju.  

Oblast podrške

Od prvog dana svog poslovanja u Srbiji Erste Banka nastoji da svoj doprinos pruži:

 • kulturi i umetnosti,
 • obrazovanju,
 • EU integracijama,
 • socijalnoj inkluziji,
 • očuvanju životne sredine.

Geografska oblast

Erste Banka podržava projekte i inicijative u svim gradovima u Srbiji u kojima je prisutna.

Ko može da konkuriše

Sve registrovane organizacije civilnog društva (nevladine organizacije, udruženja građana, humanitarne organizacije, društvene organizacije, fondovi i fondacije i sl), neformalne grupe i institucije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Da bi se apliciralo za sredstva za planirani projekat potrebno je da se prethodne godine u periodu od 1. septembra do 1. novembra pošalje popunjen Formular za prijavu na jednu od navedenih adresa iz Uputstva za prijavu. Oba pomenuta dokumenta, Formular za prijavu i Uputstvo za prijavu, nalaze se na sajtu Banke: www.erstebank.rs.

Proces odlučivanja traje dva do tri meseca. Svi koji apliciraju za sredstva budu elektronski ili pismeno obavešteni o rezultatima odluka bez obzira da li im je donacija odobrena ili ne najkasnije do kraja februara naredne godine.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni i maksimalni iznosi koje Erste Banka izdvaja za pojedinačno sponzorstvo ili donaciju nisu striktno definisani. Svaki projekat se posmatra i analizira zasebno, kao i predloženi budžet.

Trajanje projekta

Opšti program sponzorstava i donacija Erste Banke je redovna godišnja aktivnost. To znači, da se svake godine konkurs otvara i zatvara u istom vremenskom periodu. Nakon toga sledi izbor projekata i inicijativa koje će se podržati naredne godine i izrada plana.

Ograničenja

Erste Banka svojim opštim programom za sponzorstva i donacije ne finansira:

 • Pojedince (putovanja, studije, učešće na konferencijama, ili slične aktivnosti)
 • Istraživačke projekte (anketiranje, evaluacija, monitoring, ispitivanje i sl.)
 • Aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa
 • Aktivnosti koje se odnose na propovedanje ili zagovaranje određene religije
 • Organizacije/grupe koje promovišu i zagovaraju netolerantnost i/ili nasilje
 • Isključivo informisanje, treninge, seminare ili umrežavanje nevladinog sektora
 • Isključivo troškove smeštaja i ishrane
 • Projekte i programe koji se ne realizuju na teritoriji Srbije.

Posebni zahtevi

Da bi projekat ili inicijativa bila podržana ključni uslov je da se poklapa sa uverenjima, fokus oblastima, kao i ciljnim grupama na koje je usmeren opšti program sponzorstava i donacija Erste Banke.

Da podsetimo, fokus oblasti na koje je Erste Banka usmerena su: kulturi i umetnosti, obrazovanju, EU integracijama, socijalnoj inkluziji, očuvanju životne sredine, a kao ciljnu grupu u svom radu Erste Banka je pre svega prepoznala mlade, obrazovane i kreativne ljude, koji su pokretačka snaga daljeg razvoja i otvaranja našeg društva ka Evropi. Druga važna ciljna grupa Banke su ranjive grupe u Srbiji.

Kontakt

Tel: +381 11 201 5011

E-mail: sponzorstva.donacije@erstebank.rs

Web: www.erstebank.rs

Naziv programa

Program kulturne decentralizacije "Centrifuga" Erste Banke

Cilj programa/projekta

Osnovni cilj programa Centrifuga jeste da stimuliše aktiviranje mladih od 15 do 30 godina da inciiraju/pokrenu kulturne sadržaje u mestima u Srbiji u kojima posluje Erste Banka (sem Beograda, Novog Sada i Niša) kroz dodeljivanje donacija lokalnim omladinskim organizacijama i grupama.

Ideja programa je da:

 • Podstakne kreativne aktivnosti koje mogu obogatiti kulturne sadržaje za mlade i da skrene pažnju na pitanja sa kojima se mladi suočavaju
 • Podstakne mlade ljude da se aktiviraju u rešavanju pitanja koja su im važna
 • Ohrabri saradnju i korišćenje potencijala lokalnih zajednica (pod potencijalima se podrazumevaju znanja i veštine, spremnost da se uloži roba, vreme, ideje, dobra volja, kao i korišćenje prirodnih i društvenih potencijala lokalnih zajednica)
 • Izmesti fokus događanja iz najvećih gradova Srbije

Oblast podrške

Od prvog dana svog poslovanja u Srbiji Erste Banka nastoji da svoj doprinos pruži:

 • kulturi i umetnosti,
 • obrazovanju,
 • EU integracijama,
 • socijalnoj inkluziji,
 • očuvanju životne sredine

U razmatranje će ući sve kreativne inicijative, poput:

 • Festivala i manifestacija koje se odnose na jedan ili više kulturnih medija (mogu biti jedno i/ili višemedijski)
 • Pozorišnih/lutkarskih predstava i drugih vidova savremenog scenskog izraza
 • Muzičkih događaja (koji su bliski savremenoj, modernoj muzici, podrazumevajući i popularnu, klasičnu, instrumentalnu, elektronsku i rok muziku)
 • Raznih likovnih programa
 • Programa vizuelnih umetnosti (murali/grafiti, filmski programi, strip, mozaici, fotografije, animirani, dokumentarni filmovi itd.)
 • Programa igre i plesa
 • Književnih programa (književni sajmovi, književne radionice i ostali književni događaji)
 • Programa savremenih umetničkih izraza (performansi, instalacije)
 • Sve druge kreativne ideje koje kombinuju više pristupa, a odgovaraju osnovnim ciljevima programa

Geografska oblast

Svi gradovi u Srbiji u kojima posluje Erste Banka osim na teritorijama gradova Beograd, Niš i Novi Sad.

Ko može da konkuriše?

Za ovaj program mogu da konkurišu isključivo omladinske organizacije/neprofitne grupe osnovane u lokalnoj zajednici, kojima upravljaju mladi ljudi iz te zajednice, a koje se bave pitanjima mladih i kulture. Nije obavezno da grupa bude registrovana da bi mogla da konkuriše, jer će se u obzir za dodelu donacije uzmati i neformalne grupe građana/ki.

Projekat je namenjen mladim ljudima od 15 do 30 godina ali je poželjno i što šire uključivanje drugih —  vršnjaka/kolega, roditelja, profesora, institucija, medija, privrednika itd.

Nacionalne organizacije smeštene van zajednica na koju se prijava odnosi, međunarodne organizacije, državne institucije, profitne inicijative ne odgovaraju uslovima ovog konkursa te se ne mogu ni prijaviti. Kancelarije za mlade, škole/fakulteti, galerije/kulturni centri i druge javne institucije ne ispunjavaju uslove za prijavu na konkurs, ali mogu biti partneri ili saradnici u okviru projekata.

Konkursna procedura i vremenski rok

Odluke o finansiranju donose se u sledećim fazama:

1. Osoblje BCIF-a razmatra sve prijave i proverava da li grupa ispunjava osnovne kriterijume programa. Sve prijave koje ispunjavaju osnovne uslove šalju se regionalnom/oj savetniku/ci BCIF-a.

2. BCIF savetnik/ca uspostavlja kontakt sa organizacijom koja se prijavljuje i daje preporuku za projekat na osnovu predloga projekta i razgovora sa organizacijom koja konkuriše. Savetnik/ca će posetiti organizaciju/ grupu i sastati se sa  predstavnicima/cama.

3. Sve projekte i preporuke savetnika/ca razmatraće za potrebe projekta posebno oformljen Odbor za dodelu donacija, koji donosi konačnu odluku o projektima koji će biti finansirani

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Od 100.000 do 400.000 dinara

Trajanje projekta

Konkurs se raspisuje jednom godišnje (obično početkom juna) i otvoren je mesec dana. Projekti koji se podnose treba da budu realizovani u periodu jul-novembar tekuće godine

Ograničenja

Podrška se neće davati za:

 • institucionalnu podršku (koja pokriva samo operativne troškove organizacije) infrastrukturnu podršku (renoviranje, građevinske
 • radove, kupovinu opreme poput laptopa, kompjutera,faksa, telefona, TV, DVD plejera, muzičkih uređaja, fotoaparata itd.) osim u izuzetnim slučajevima u kojima su neka tehnička
 • pomagala neophodna za sprovođenje aktivnosti i garantuju dalju održivost programa
 • projekte koji su isključivo nastavak već započetih aktivnosti
 • aktivnosti za koje se smatra da spadaju u nadležnost opštine ili su pod pokroviteljstvom opštine
 • projekte koji se odnose na kulturno nasleđe
 • isključivo troškove smeštaja i ishrane
 • projekte koji se odnose na međuopštinski, pokrajinski i republički nivo
 • stipendije
 • naučna istraživanja
 • međunarodna putovanja
 • studijska putovanja
 • religiozne teme
 • aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa
 • projekte koji zagovaraju ili podstiču bilo koji oblik netolerancije

Posebni zahtevi

Osnovni kriterijumi su:

 • da projekat ima lokalni karakter (namenjen je mladima iz jednog mesta)
 • da je realizacija projekta usmerena na urbano jezgro lokalne zajednice;
 • da su projekat osmislili i vode mladi ljudi do 30 godina iz te zajednice
 • da predloženi program odgovara potrebama mladih u zajednici iz koje dolazi
 • da ciljevi i aktivnosti imaju jasnu povezanost
 • da projekat ima realističan budžet koji je u skladu sa aktivnostima
 • da projekat je realan i ostvarljiv u datom vremenskom periodu

Takođe, važno je da:

 • U projektu postoji aktivno učešće veće grupe ljudi, a ne samo pripadnika/ca omladinske organizacije/grupe ili direktnih korisnika/ca projektnih aktivnosti.
 • Pri planiranju i realizaciji aktivnosti treba uključiti i građane/ke, kao i predstavnike/ce institucija, organizacija, medija, sponzora iz zajednice koji bi mogli imati uticaja na odjek projektnih aktivnosti, kao i na poboljšavanje kulturnih sadržaja mladih u budućnosti.
 • Organizacija/grupa koja podnosi predlog projekta ima dovoljno vremena i znanja za izvođenje, ostvarenje predloženog projekta i njegovu realizaciju.

Kontakt

Tel:+381 11 201 5076

E-mail: centrifuga@erstebank.rs

Web: www.erstebank.rs

Naziv programa

Konkurs za nove članove  kluba 27

Cilj programa/projekta

Cilj nam je da putem ovog programa afirmišemo aktivne, talentovane i kreativne mlade ljude i da im pomognemo da dobiju zasluženo javno priznanje za svoj rad i rezultate.

Ideja programa je

da nagradi i promoviše mlade koji:

 • postižu dobre rezultate u oblastima kojima se bave
 • podstiču uključivanje drugih u rad u oblastima kojima se bave
 • razvijaju sistem vrednosti u kojem je profesionalni uspeh važan koliko i odgovornost prema zajednici u kojoj žive

Oblast podrške

 • umetnost
 • društvene i humanističke nauke
 • prirodne nauke i tehničko-tehnološka oblast

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Kandidat/kandidatkinja koji ispunjava uslove konkursa

 • ima više od 16 a manje od 27 godina (na dan otvaranja konkursa kandidat/kandidatkinja mora imati punih 16 godina života, odnosno nenavršenih 27 godina života na dan zatvaranja konkursa)
 • ima ostvarene rezultate (angažovanje šire od obaveznog – iniciranje i/ili učešće u posebnim ili inovativnim projektima u oblasti formalnog obrazovanja, nagrade itd) u jednoj od tri oblasti:   
  • Prirodne nauke i tehničko tehnološka oblast - fizika, hemija, biologija, medicina, veterina, matematika, informatika, farmacija, mašinstvo, elektrotehnika, arhitektura i sl.
  • Umetnost - slikarstvo, vajarstvo, dizajn, film, fotografija, pozorište, muzika, gluma, ples i sl.
  • Društvene i humanističke nauke - istorija, filologija, pravo, ekonomija, političke nauke, filozofija, književnost, novinarstvo, socijalni rad, psihologija i sl.
 • ima ostvaren uspeh u promovisanju oblasti kojom se bavi (putem članaka, osnivanja i/ili promovisanja klubova, sekcija, predavanja i sl.)
 • ima državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji Srbije

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem formulara, isključivo elektronskim putem preko Internet portala – www.superste.net. Formular se može popuniti samo na srpskom jeziku.

Kandidati/kandidatkinje se mogu sami prijaviti, ali mogu biti prijavljeni i od strane trećih lica.

Rok za prijavu je 25. februar 2011. godine do ponoći.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nagrada stručnog žirija:

Stručni žiri odabraće po jednog pobednika/pobednicu iz svake od tri oblasti. Erste Banka će ih nagraditi sa po 200.000 dinara na Omladinskoj kartici Erste Banke a njihovi rezultati će biti javno promovisani.

Nagrada javnosti:

Na osnovu broja glasova dobijenih putem sms glasova i glasanjem na Internet portalu www.superste.net biće odabrana po četiri kandidata/kandidatkinje iz svake oblasti koji će biti nagrađeni sa po 50.000 dinara na Omladinskoj kartici Erste Banke a njihovi rezultati će biti javno promovisani.

Ukupno će biti nagrađeno 15 kandidata/kandidatkinja, tj. jedan kandidat/kandidatkinja ne može dobiti obe nagrade.

Trajanje projekta

Više informacija možete pronaći na:www.superste.net

Ograničenja

Više informacija možete pronaći na:www.superste.net

Posebni zahtevi

Više informacija možete pronaći na:www.superste.net

Kontakt

www.superste.net

62. Eurobank EFG AD Beograd

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

U martu 2006. godine, oformljen je sveobuhvatan Program pod nazivom "Investiramo u evropske vrednosti", vredan 3 miliona evra, namenjen programima podrške u sferi zdravstva, visokoškolskog obrazovanja,  osobama sa invaliditetom i zaštiti životne sredine.

Cilj programa/projekta

Eurobank EFG je od kada posluje u Srbiji veoma aktivna na polju podrške drustvenoj zajednici i trudi se da pored konkretnih projekata (dole navedenih), utiče i na svoje poslovne partnere, klijente, zaposlene i najširu javnost da daju svoj doprinos rešavanju društvenih problema u sredinama u kojima posluju.

Oblast podrške

 • Edukacija/ "Eurobank EFG ŠKOLARINA" – 1300  najboljih studenata državnih univerziteta u Srbiji do sada je dobilo naše školarine. Ovaj projekat se sprovodi već petu godinu za redom
 • Ekologija /"Eurobank EFG PARKOVI" – za rekonstrukciju i adaptaciju 8 centralnih gradskih parkova u 6 gradova širom Srbije (Beograd: Botanička bašta, Park duginih boja, Park za venčanja na Adi ciganliji, Novi Sad: Dunavski Park, Niš: Park Čair, Požarevac: Sunčani Park, Pančevo: Narodna bašta, Jagodina: Park učiteljskog fakulteta)
 • "Eurobank EFG ZDRAVSTVO" – pojedinačne donacije klinikama i implementacija najsavremenijeg uređaja za rano dijagnostifikovanje malignih oboljenja u sklopu Kliničkog centra Srbije, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja (Nacionalni PET Centar je zvanicno otvoren/pusten u rad krajem oktobra 2009).
 • Podrška osobama sa invaliditetom/ Eurobank EFG JEDNAKOST"prilagođavanje filijala Banke osobama sa invaliditetom, obuka zaposlenih o korišćenju adekvatne terminologije i pristupa u ophođenju prema osobama sa invaliditetom, zapošljavanje invalida, podizanje prvog inkluzivnog Parka u regionu na Bežanijskoj kosi, neprofitna kampanja "Svi različiti, svi jednaki", sponzorstvo međunarodne konferencije "Dizajn za sve", i još mnogo toga. Osobe sa invaliditetom ne treba tretirati kao grupu koja zahteva specijalan tretman, već im treba omogućiti izjednačene mogućnosti da učestvuju u društvenom životu kao i ostali sugrađani.
 • Global Compact – Eurobank EFG nastavlja učestvovanje u GC, kao i predsedavanje Radnom grupom za socijalnu inkluziju. Početkom godine biće pripremljen i izveštaj o napretku.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše

U zavisnosti od oblasti koju podržavamo - nevladine i neprofitne organizacije, lokalna  zajednica, javni sektor, studenti drzavnih univerziteta, akademske institucije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Ne postoje klasični konkursi , već se na osnovu dostavljenog predloga projekta i budžeta, vrši selekcija projekata i njegovih delova koji će se realizovati. Rok varira u zavisnosti od vrste projekta i njegove kompleksnosti.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

U zavisnosti od vrste projekta i kreće se od 300 do 100.000 EUR

Trajanje projekta

U zavisnosti od projekta

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Milena Stupar

Korporativno komunikaciono odeljenje

Eurobank EFG a.d. Beograd

Kolarčeva br. 3

11000 Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 308 2863

E-mail: office@eurobankefg.rs

Web: www.eurobankefg.rs

63. Fond za otvoreno društvo – Srbija, Beograd

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Javno zdravlje

Cilj programa/projekta

Program doprinosi uspostavljanju sistemskih uslova za ostvarivanje bolje dostupnosti zdravstvene zaštite romskoj zajednici. Podržavaju se inicijative koje utiču na ostvarivanje Akcionog plana za zdravlje u okviru Dekade Roma  i koje su zasnovane na učešću Roma u razvoju i sprovodjenju zdravstvenih politika i programa kojima se neposredno unapredjuje zdravlje Roma u lokalnoj zajednici. Prednost imaju projekti koji se bave zagovaranjem za uspostavljanje institucionalnih mehanizama u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu romske zajednice i projekti koji razvijaju modele saradnje sa zdravstvenim institucijama.

Oblast podrške

Zdravlje Roma

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše

Romske nevladine organizacije

Konkursna procedura i vremenski rok

Detalje proveriti na http://www.fosserbia.org/pages/article.php?id=30

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do 25.000 U.S dolara

Trajanje projekta

Godinu dana

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Jadranka Stojanović, Koordinatorka za Program javnog zdravlja i Romski program

Fond za otvoreno društvo

Kneginje Ljubice 14

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 30 25 800

E-mail: jstojanovic@fosserbia.org

Web: www.fosserbia.org

Naziv programa

Program za mlade

Cilj programa/projekta

Glavni dugoročni cilj je unapređenje kvaliteta života za mlade i razvijanje prakse za brigu o mladima kroz  ojačavanje participacije mladih i  davanje podrške zapošljavanju mladih. Prednost se daje projektima koji se bave zagovaranjem za donošenje i realizaciju donesenih lokalnih politika za mlade koje konkretno unapređuju kvalitet obrazovne, kulturne i ponude za zapošljavanje mladih u  lokalnim sredinama.

Oblast podrške

Participacija mladih, zapošljavanje

Geografska oblast

Srbija, naročito nerazvijene opštine

Ko može da konkuriše?

Organizacije mladih

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkus je otvoren cele godine

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do 20.000 U.S. dolara

Trajanje projekta

Godinu dana

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Tatjana Stojić, Koordinatorka za program mladih i obrazovanja

Fond za otvoreno društvo

Kneginje Ljubice 14

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 30 25 800

E-mail: tstojic@fosserbia.org

Web: www.fosserbia.org

Naziv programa

Program opšteg obrazovanja- Inkluzivne obrazovne politike-Konkurs za najinkluzivniju školu

Cilj programa/projekta

Program se bavi razvijanjem, implementacijom i promocijom modela inkluzivnog obrazovanja u cilju izgradnje inkluzivnih obrazovnih politika na lokalnom i nacionalnom nivou. Konkurs za najinkluzivniju školu ima za cilj da podstakne škole da razvijaju i primenjuju inkluzivni pristup. To znači: škola svoj deci omogućava pristup redovnom obrazovanju; nastavnici i pedagoško-psihološka služba su senzitivisani i obučeni za individualizovani pristup deci; škola radi timski sa roditeljima i lokalnom zajednicom; inkluzivni pristup je sastavni deo dokumenata škole - godišnjih i razvojnih planova; sa inkluzivnim pristupom su saglasni Savet roditelja, Školski odbor i direktor škole;

Oblast podrške

Inkluzivno obrazovanje, kvalitet obrazovanja

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Osnovne škole

Konkursna procedura i vremenski rok

Više detalja možete naći na http://www.fosserbia.org/pages/article.php?id=30

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do 10.000 U.S. dolara po školi

Trajanje projekta

1 godina

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Tatjana Stojić, Koordinatorka za program mladih i obrazovanja

Fond za otvoreno društvo

Kneginje Ljubice 14

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 30 25 800

E-mail: tstojic@fosserbia.org

Web: www.fosserbia.org

Naziv programa

Romski program

Cilj programa/projekta

Projekat "Jednake šanse u srednjoškolskom obrazovanju″ doprinosi razvijanju sveobuhvatnog modela  obrazovanja čiji je cilj da se obezbedi jednaka dostupnost kvalitetnog obrazovanja romskoj deci i mladima na srednjoškolskom nivou. Specifični ciljevi projekta usmereni su na obezbeđivanje podrške romskoj deci da se upišu i završe srednju školu, kao i na  razvijanje kapaciteta obrazovnih institucija za inkluzivno obrazovanje. U periodu od 2005-2007. projekat je realizovan u Nišu i Kragujevcu, a od 2008. godini predviđeno je širenje modela u nove sredine.

Oblast podrške

Obrazovanje

Geografska oblast

Srbija sa naglaskom na AP Vojvodini

Ko može da konkuriše?

Romske nevladine organizacije

Konkursna procedura i vremenski rok

Više detalja možete naći na http://www.fosserbia.org/pages/article.php?id=30

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Izmedju 20.000 i 30.000 U.S. dolara na godišnjem nivou

Trajanje projekta

2008-2010

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Lokalni projekti moraju biti prilagođeni zahtevima mrežnog projekta. Sve relevantne informacije od februara 2008. biće dostupne na www.fosserbia.org

Kontakt

Jadranka Stojanović, Koordinatorka za Program javnog zdravlja i Romski program

Fond za otvoreno društvo

Kneginje Ljubice 14

11000 Beograd, Srbija

Tel: + 381 11 30 25 800

E-mail: jstojanovic@fosserbia.org

Web: www.fosserbia.org

64. Fondacija Prestolonaslednika Aleksandra II za obrazovanje

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Fondacija Prestolonaslednika Aleksandra II za obrazovanje

Cilj programa/projekta

Fondacija nastoji da omogući najboljim studentima iz Srbije obrazovanje na prestižnim univerzitetima u inostranstvu, kako bi, po povratku, postali nosioci razvoja demokratskog i naprednog društva. Fondacija učestvuje i u aktivnostima koje se odnose na: karijerno vođenje studenata, letnje obrazovanje u inostranstvu i dovođenje istaknutih međunarodnih stručnjaka u Srbiju. Fondacija predstavlja jedan od prvih nevladinih centara za borbu protiv trajnog odlaska najtalentovanijih obrazovanih i sposobnih mladih ljudi iz Srbije.

Oblast podrške

Obrazovanje (sa posebnim naglaskom na visokoškolski - univerzitetski nivo).

Geografska oblast

Republika Srbija i inostranstvo (zavisno od toga da li konkretan projekat u pitanju uključuje saradnju na  međunarodnom nivou).

Ko može da konkuriše?

Državljani Republike Srbije (u najvećem broju slučajeva sa upisanim ili završenim fakultetom).

Konkursna procedura i vremenski rok

Sve dostavljene prijave za konkurisanje za neku od ponuđenih stipendija ispituje Bord direktora Fondacije, kojeg sačinjavaju ugledne ličnosti iz srpske akademske i kulturne javnosti. Radom Borda direktora rukovodi NJ.K.V. Prestolonaslednik Aleksandar II Karađorđević. Informacije o otvorenim konkursima dostupne su javnosti na: www.pafond.rs.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Fondacija ne dodeljuje studentima neposredno sredstva za njihovo usavršavanje u inostranstvu, već raspisuje konkurse za stipendiranje studija na inostranim obrazovnim ustanovama sa kojima ostvaruje saradnju. Raspoloživi budžet za stipendiranje studenata nije isti za svaki od projekata.

Trajanje projekta

Trajanje projekta varira u zavisnosti od njegove sadržine.

Ograničenja

Od kandidata se očekuje odlično poznavanje najmanje jednog stranog jezika, kao i visok stepen motivacije i entuzijazma.

Posebni zahtevi

Stipendisti Fondacije koji provedu najmanje jednu školsku godinu na studijama u inostranstvu ugovorom se obavezuju da će po povratku u Srbiju provesti (u radnom odnosu) najmanje pet godina u zemlji.

Kontakt

Fondacija Prestolonaslednika Aleksandra II za obrazovanje

Kraljevski dvor

11040 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 306 40 10, 306 40 30

Fax: +381 306 40 40

E-mail: edufond@dvor.rs

Web: www.pafond.rs

65. Fond za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa/projekta

Kreditiranje razvojnih programa i projekata u oblasti privrede i poljoprivrede i predfinansiranje učešća u IPA projektima EU

Aktuelni konkursi: Konkurs za dugoročno kreditiranje izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta u oblasti poljoprivredno – prehrambene proizvodnje; Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza; Konkurs za dugoročno kreditiranje razvojnih programa u oblasti privrede; Konkurs za dugoročno kreditiranje razvojnih programa u oblasti poljoprivrede

Cilj programa/projekta

Razvoj poljoprivrede i prehrambeno prerađivačke industrije; osnivanje i razvoj preduzetništva malih i srednjih preduzeća; povećanje zaposlenosti; povećanje izvoza; podizanje stepena konkurentnosti; supstitucija uvoza; povećanje stepena inovativnosti; štednja energije kroz pronalaženje alternativnih rešenja; uvođenje menadžment sistema kvaliteta; zaštita životne sredine; ravnomerni regionalni razvoj

Oblast podrške

Kreditiranje razvojnih programa u oblasti poljoprivrede, proizvodnje, privatnog preduzetništva i malih i srednjih preduzeća, i predfinansiranje učešća u IPA projektima EU

Geografska oblast

Teritorija Autonomne Pokrajine Vojvodine – kreditiranje pravnih lica, preduzetnika i individualnih poljoprivrednih gazdinstava čije je sedište, odnosno prebivalište na teritoriji AP Vojvodine.

Ko može da konkuriše?

Mala i srednja preduzeća, preduzetnici, zemljoradničke zadruge, fizička lica –  nosioci individualnih poljoprivrednih gazdinstava, svi sa sedištem/prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine

Konkursna procedura i vremenski rok

Fond za razvoj AP Vojvodine vrši kreditiranje putem konkursa. U toku godine Fond objavljuje više konkursa i svaki je namenjen različitim kategorijama korisnika. Konkursi se objavljuju u dnevnoj štampi i štampi na jezicima narodnosti i postavljaju na sajtu Fonda www.vdf.org.rs a u tekstu konkursa su navedeni svi uslovi kreditiranja. Podnošenje zahteva i predaja dokumentacije obavlja se u lokalnim kancelarijama Fonda u 45 opština u AP Vojvodini. Nakon završetka konkursa, vrši re revizija dostavljenih zahteva. Predlog za odobravanje sredstava razmatra se na Komisiji za plasmane, a konačno odobrenje sredstava utvrđuje se odlukom Upravnog odbora Fonda za razvoj APV. Sve informacije mogu se dobiti u opštinskim kancelarijama Fonda i u Fondu za razvoj APV u Novom Sadu, Hajduk Veljkova 11.

Minimalan – maksimalan iznos koji se dodeljuje

Određuju se u okviru svakog konkursa. Raspon je od 500 000 do 40 miliona dinara.

Trajanje projekta

Vremenski nije ograničeno.

Ograničenja

Eventualna ograničenja određena su uslovima konkursa (npr. period trajanja poslovanja, razvrstanost pravnog lica po veličini, oblast kreditiranja).

Posebni zahtevi

Zahtevi su utvrđeni uslovima pojedinačnog konkursa.

Kontakt

Fond za razvoj AP Vojvodine

Hajduk Veljkova 11, Master centar, VI sprat

21000 Novi Sad, Srbija

Tel (centrala): +381 21/4830-666

Faks: +381 21 4830 649

E-mail: office@vdf.org.rs

Web: www.vdf.org.rs

66. Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Tematski konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata NVO

Cilj programa/projekta

Osnaživanje NVO kroz finansijsku podršku projektima

Oblast podrške

Podizanje kapaciteta građanskog društva i podrška demokratskim procesima

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Udruženja građana

Konkursna procedura i vremenski rok

Fondovi formulari, mesec dana traje konkurs

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od konkursa

Trajanje projekta

Zavisi od konkursa

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine

Bulevar Mihajla Pupina 6

21000 Novi Sad, Srbija

Tel: +381 21 456-756

Web: www.fondrnps.org.rs/cs/konkursi.htm

67. Fond za razvoj Republike Srbije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

 1. Krediti za privredna društva
  • Kratkoročni krediti
  • Investicioni krediti
  • Krediti za trajna obrtna sredstva
 2. Krediti za podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja u 2010. godini
 3. Krediti za preduzetnike
  • Krediti za razvoj preduzetništva
 4. Dinarske garancije
  • Dinarske garancije za pravna lica

Cilj programa/projekta

Stvaranje uslova za podsticanje privrednog i regionalnog razvoja, za prestruktuiranje preduzeća i za razvoj tržišta kapitala

Oblast podrške

Fond za razvoj Republike Srbije će usmeriti svoju aktivnost na ostvarenje sledećih ciljeva:

 • Podsticanje privrednog razvoja;
 • Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja;
 • Unapređenje konkurentnosti domaće privrede;
 • Podsticanje razvoja proizvodnog zanatstva  i uslužnih delatnosti;
 • Podsticanje zapošljavanja
 • Podsticanje razvoja tržišta kapitala

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaće investitori na području Republike Srbije. Napominjemo da različita lica (pravna i fizička) mogu konkurisati u odnosu na vrstu programa, te skrećemo pažnju da se pažljivo prouči svaki pojedinačni konkurs. Sugerišemo redovno praćenje informacija na sajtu Fonda za razvoj, www.fondzarazvoj.gov.rs

Konkursne procedure i vremenski rok

 • Detaljna uputstva za pripremu zahteva i dokumentacije mogu se naći na internet sajtu Fonda www.fondzarazvoj.gov.rs a za dodatne informacije i stručnu pomoć na usluzi klijentima je stručna služba Fonda
 • Zahtev za kredit sa pratećom dokumentacijom predaje se lično stručnoj službi Fonda, Beograd, Knez Mihajlova 14

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavise od vrste programa

Trajanje projekta

Zavisi od vrste programa

Ograničenja

Detaljnije informacije o vrstama ograničenja proveriti u tekstu uputstva za svaki pojedinačni program.

Posebni zahtevi

Kamatne stope, rokovi otplate, instrumenti obezbeđenja kredita te drugi posebni zahtevi su različiti po programima. Proveriti uputstva za pripremu dokumentacije svakog programa.

Kontakt

Fond za razvoj Republike Srbije
Knez Mihailova 14

11000 Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 2621 856, 2629 786
E-mail: office@fondzarazvoj.rs

Web: www.fondzarazvoj.gov.rs

68. Fond za zaštitu životne sredine

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Dodela sredstava Fonda za zaštitu životne sredine putem zajma

Cilj programa/projekta i oblast podrške

Predmet konkursa je dodela sredstava zajma za ulaganja u projekte kojima je svrha:

 • Podsticanje upravljanja otpadom i emisijama u cilju zaštite životne sredine;
 • Podsticanje postupanja sa otpadom i iskorištavanja vrednih svojstava otpada;
 • Podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije.

Sredstva su namenjena za ulaganja u opremu i uređaje koji služe ostvarivanju ciljeva konkursa.

Geografska oblast

Teritorija Republike Srbije

Ko može da konkuriše

Korisnici sredstava su pravna lica i preduzetnici koji imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je otvoren do 31.12.2010. godine.

Prijave u pisanoj formi sa pratećom dokumentacijom iz tačke 3. Konkursa dostavljaju se na adresu:

Fond za zaštitu životne sredine,

Beograd, dr Ivana Ribara 91,

sa naznakom: "Prijava za finansiranje nabavke opreme sredstvima Fonda za zaštitu životne sredine putem zajma"- ne otvarati.

Prijave se podnose na obrascima "Prijava za sufinansiranje projekta"

Prijave se obavezno podnose i u pisanoj i u elektronskoj formi.

Prijave u elektronskoj formi šalju se na adresu zajmovifond@sepf.gov.rs

Poziv će biti objavljen u "Službenom glasniku RS", dnevnom listu "POLITIKA" i na internet strani Fonda: http://www.sepf.gov.rs

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Sredstva se dodeljuju kao dugoročni zajam, najviše do iznosa od 10.000.000,00 dinara, sa kamatnom stopom od 4% na godišnjem nivou, obračun se vrši komfornom metodom, uz primenu valutne klauzule, rok otplate 3-5 godina, period mirovanja otplate od 6-12 meseci, otplata u tromesečnim anuitetima

Trajanje projekta

Videti na internet stranici: http://www.sepf.gov.rs

Ograničenja

Videti na internet stranici: http://www.sepf.gov.rs

Posebni zahtevi

Videti na internet stranici http://www.sepf.gov.rs

Kontakt

Biljana Blažević Zec

Fond za zaštitu životne sredine

Dr Ivana Ribara br. 91

11070 Novi Beograd, Srbija

Tel: +381 11 21 69 368; 22 77 442

E-mail: biljana.blazevic-zec@sepf.gov.rs

Web: http://www.sepf.gov.rs

Naziv programa

Javni konkurs za  sufinansiranje projekata sanacije  deponija čvrstog  komunalnog  otpada i izgradnje transfer stanica

Cilj programa/projekta

Predmet konkursa je javno prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave radi ostvarivanja prava na neposredno učestvovanje Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada i izgradnje transfer stanica.

Oblast podrške

U okviru projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada Fond će sufinansirati sledeće aktivnosti: ograđivanje deponije, nivelisanje postojećeg otpada i radovi na prekrivanju postojećeg otpada, drenažni (obodni) kanali-hidrograđevinski radovi, degazacija, rekultivacija i ozelenjavanje.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše

Korisnici sredstava su jedinice  lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave za sufinansiranje projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada i izgradnje transfer stanica podnose se do 31.12.2010. godine.

Konkursna dokumentacija

 • popunjen i overen obrazac Prijave za sufinansiranje projekta (www.sepf.gov.rs),
 • popunjen i overen obrazac Upitnika za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine (www.sepf.gov.rs, www.skgo.org),
 • kompletna dokumentacija koja se odnosi na projekat i kriterijume konkursa:
  1. plan upravljanja otpadom,
  2. važeći urbanistički plan kojim su definisana pravila uređenja i pravila građenja, koji   obuhvata lokaciju deponije/transfer stanice,
  3. revidovan glavni projekat (fotokopija naslova, sadržaja, predmera i predračuna),
  4. saglasnost na projekat sanacije (izdaje Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja),
  5. rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja transfer stanice na životnu sredinu ili rešenje o nepristupanju izradi studije o proceni uticaja na životnu sredinu (izdaje nadležni organ),
  6. odluka Skupštine opštine o određivanju pravnog lica kome je povereno upravljanje projektom, 
  7. vlasnički list (izvod iz katastra),
  8. dokaz o pravu korišćenja na zemljištu na kojem se planira izgradnja transfer stanice,
  9. dokaz o namenski izdvojenim sopstvenim sredstvima za finansiranje predmeta konkursa (fotokopija lokalnog budžeta) i ostalim obezbeđenim sredstvima (krediti, međunarodne donacije itd.),
  10. dokaz o raspodeli prihoda ostvarenih po osnovu naknada za zagađenje životne sredine iz čl. 85. Zakona o zaštiti životne sredine,
  11. potvrda Uprave za trezor o kreditnoj sposobnosti opštine,
  12. potvrda JKP o procentu pokrivenosti stanovništva uslugom sakupljanja otpada,
  13. potvrda Zavoda za zapošljavanje o prosečnim zaradama po zaposlenom i broju zaposlenih na 1000 stanovnika (www.stat.gov.rs),
  14. ugovor sa strateškim partnerom o obavljanju delatnosti sakupljanja i deponovanja otpada (ukoliko jedinica lokalne samouprave ima zaključen takav ugovor).

Prijave se podnose na obrascima "Prijava za sufinansiranje projekta" i "Upitnik za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine".

Prijave u pismenoj formi sa dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostavljaju se na adresu: Fond za zaštitu životne sredine, Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom: "Poziv za javno prikupljanje prijava radi neposrednog učestvovanja Fonda u sufinansiranju projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada/izgradnje transfer stanica." - ne otvarati. Prijave u elektronskoj formi dostavljaju se na adrese prijavaprojekata@sepf.gov.rs i nedeljko.curic@skgo.org. U polju  Subject naglasiti na koji tip projekta se prijava odnosi (npr: sanacija deponije).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Fond će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od:

- 200.000.000,00 dinara za sanacije deponija,

- 200.000.000,00 dinara za izgradnju transfer stanica.

Sredstva Fonda dodeljuju se u skladu sa brojem ostvarenih bodova, koji predstavljaju procenat sufinansiranja odobrenih aktivnosti iz projektne prijave (ne uzima se u obzir ukupna vrednost projekta, već samo vrednost odobrenih aktivnosti), a najviše do iznosa od 50.000.000,00 dinara.

Trajanje projekta

Odobrena sredstva su bespovratna i dostupna za korišćenje u 2011. godini.

Ograničenja

Eliminacioni uslovi:

1) potpisan međuopštinski sporazum o formiranju regiona za upravljanje otpadom na koji su saglasnost dale skupštine opština svih članica regiona,

2) tehnička dokumentacija (glavni projekat)

Kriterijumi za bodovanje dati su u Upitniku za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine (www.sepf.gov.rs , www.skgo.org).

Posebni zahtevi

Uslov za korišćenje sredstava Fonda jeste obezbeđenje srazmernog dela sopstvenih sredstava.

Jedinice  lokalne samouprave ne mogu podnositi prijave za projekate za koje su im ranije dodeljena sredstva po konkursima Fonda.

Ukoliko se konkuriše za više predmeta konkursa za svaki se podnosi posebna prijava.

Kontakt
Dragan Vasiljević

Fond za zaštitu životne sredine

Nemanjina 22-26

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 69 368;

Mob: +381  64 64 19 896

E-mail: prijavaprojekata@sepf.gov.rs

E-mail: nedeljko.curic@skgo.org

Web: www.sepf.gov.rs

Naziv programa

Javni konkurs za  sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije

Cilj programa/projekta

Predmet konkursa je javno prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave radi ostvarivanja prava na neposredno učestvovanje Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju izrade tehničke dokumentacije (glavnog projekta) za:

- sanaciju deponija čvrstog komunalnog otpada,

- izgradnju transfer stanica 

Oblast podrške

- sanacija deponija čvrstog komunalnog otpada,

- izgradnja transfer stanica 

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Korisnici sredstava su jedinice  lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna dokumentacija

- popunjen i overen obrazac Prijave za sufinansiranje projekta (www.sepf.gov.rs),

- popunjen i overen obrazac Upitnika za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine (www.sepf.gov.rs, www.skgo.org),

- kompletna dokumentacija koja se odnosi na projekat i kriterijume konkursa:

1. plan upravljanja otpadom,

2. odluka Skupštine opštine o određivanju pravnog lica kome je povereno upravljanje projektom, 

3. vlasnički list (izvod iz katastra),

4. dokaz o pravu korišćenja na zemljištu na kojem se planira izgradnja transfer stanice,

5. dokaz o namenski izdvojenim sopstvenim sredstvima za finansiranje predmeta konkursa (fotokopija lokalnog budžeta) i ostalim obezbeđenim sredstvima (krediti, međunarodne donacije itd.),

6. dokaz o raspodeli prihoda ostvarenih po osnovu naknada za zagađenje životne sredine iz čl. 85. Zakona o zaštiti životne sredine,

7. potvrda JKP o procentu pokrivenosti stanovništva uslugom sakupljanja otpada,

8. potvrda Zavoda za zapošljavanje o prosečnim zaradama po zaposlenom  i broju zaposlenih na 1000 stanovnika (www.stat.gov.rs),

9. ugovor sa strateškim partnerom o obavljanju delatnosti sakupljanja i deponovanja otpada (ukoliko jedinica lokalne samouprave ima zaključen takav ugovor).

Prijave se podnose na obrascima "Prijava za sufinansiranje projekta" i "Upitnik za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine".

Prijave se obavezno podnose i u pismenoj i u elektronskoj formi, najkasnije do 31.12.2010. godine. Prijave u pismenoj formi sa konkursnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Fond za zaštitu životne sredine, Nemanjina 22-26, Beograd sa naznakom: "Javni konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije" - ne otvarati. Prijave u elektronskoj formi dostavljaju se na adrese prijavaprojekata@sepf.gov.rs i nedeljko.curic@skgo.org.  U polju  Subject naglasiti na koji tip projekta se prijava odnosi (npr. tehnička dokumentacija za sanaciju deponije).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Fond će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od 30.000.000,00 dinara.

Sredstva Fonda dodeljuju se u skladu sa brojem ostvarenih bodova, koji predstavljaju procenat sufinansiranja odobrenih aktivnosti iz projektne prijave (ne uzima se u obzir ukupna vrednost projekta, već samo vrednost odobrenih aktivnosti), a najviše do iznosa od:

- 800.000,00 dinara za tehničku dokumentaciju za sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada,

- 1.500.000,00 dinara za tehničku dokumentaciju za izgradnju transfer stanica. 

Trajanje projekta

Odobrena sredstva su bespovratna i dostupna za korišćenje u 2011. godini.

Ograničenja

Eliminacioni uslovi:

1) potpisan međuopštinski sporazum o formiranju regiona za upravljanje otpadom na koji su saglasnost dale skupštine opština svih članica regiona,

2) usvojen Urbanistički plan (kojim  su definisana pravila uređenja i građenja, a kojim je obuhvaćena lokacija deponije/transfer stanice).

 Kriterijumi za bodovanje dati su u Upitniku za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine (www.sepf.gov.rs, www.skgo.org).

Posebni zahtevi

Uslov za korišćenje sredstava Fonda jeste obezbeđenje srazmernog dela sopstvenih sredstava.

Jedinice  lokalne samouprave ne mogu podnositi prijave za projekate za koje su im ranije dodeljena sredstva po konkursima Fonda.

Ukoliko se konkuriše za više predmeta konkursa za svaki se podnosi posebna prijava.

Kontakt

Dragan Vasiljević

Fond za zaštitu životne sredine

Nemanjina 22-26

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 69 368;

Mob: +381 64 64 19 896

E-mail: prijavaprojekata@sepf.gov.rs

E-mail: nedeljko.curic@skgo.org

Web: www.sepf.gov.rs

Naziv programa

Javni konkurs za sufinansiranje izrade regionalnog plana upravljanja otpadom

Cilj programa/projekta

Predmet konkursa je javno prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave radi ostvarivanja prava na neposredno učestvovanje Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju izrade Regionalnog plana upravljanja otpadom.

Regionalni plan upravljanja otpadom izrađuje se u skladu sa čl. 12. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", 36/09).

Oblast podrške

izrada Regionalnog plana upravljanja otpadom

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Korisnici sredstava su jedinice  lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna dokumentacija

- popunjen i overen obrazac Prijave za sufinansiranje projekta (www.sepf. gov.rs),

- popunjen i overen obrazac Upitnika za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine (www.sepf. gov.rs, www.skgo.org),

- kompletna dokumentacija koja se odnosi na projekat i kriterijume konkursa :

1. potpisan međuopštinski sporazum o formiranju regiona za upravljanje otpadom na koji su saglasnost dale skupštine opština svih članica regiona,

2. dokaz o namenski izdvojenim sopstvenim sredstvima za finansiranje predmeta konkursa (fotokopija lokalnih budžeta) i ostalim obezbeđenim sredstvima (krediti, međunarodne donacije itd.),

3. dokaz o raspodeli prihoda ostvarenih po osnovu naknada za zagađenje životne sredine iz čl. 85. Zakona o zaštiti životne sredine (za svaku opštinu članicu regiona posebno),

4. ugovor sa strateškim partnerom o obavljanju delatnosti sakupljanja i deponovanja otpada (ukoliko jedinica lokalne samouprave ima zaključen takav ugovor).

Prijave se podnose na obrascima "Prijava za sufinansiranje projekta" i "Upitnik za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine″.

Prijave se obavezno podnose i u pismenoj i u elektronskoj formi, najkasnije do 31.12.2010. godine. Prijave u pismenoj formi sa konkursnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Fond za zaštitu životne sredine, Nemanjina 22-26, Beograd sa naznakom: "Javni konkurs za sufinansiranje izrade Regionalnog plana upravljanja otpadom" - ne otvarati. Prijave u elektronskoj formi dostavljaju se na adrese prijavaprojekata@sepf.gov.rsnedeljko.curic@skgo.org U odeljku Subject navesti: regionalni plan upravljanja otpadom.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Fond će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog  iznosa od 20.000.000,00 dinara.

Sredstva Fonda dodeljuju se u skladu sa brojem ostvarenih bodova, koji predstavljaju procenat sufinansiranja odobrenih aktivnosti iz projektne prijave (ne uzima se u obzir ukupna vrednost projekta, već samo vrednost odobrenih aktivnosti), a najviše do iznosa od 4.000.000,00 dinara.

Trajanje projekta

Odobrena sredstva su bespovratna i dostupna za korišćenje u 2011. godini.

Ograničenja

Eliminacioni uslov je potpisan međuopštinski sporazum o formiranju regiona za upravljanje otpadom na koji su saglasnost dale skupštine opština svih članica regiona.

Kriterijumi za bodovanje dati su u Upitniku za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine (www.sepf. gov.rs, www.skgo.org).

Posebni zahtevi

Uslov za korišćenje sredstava Fonda jeste obezbeđenje srazmernog dela sopstvenih sredstava.

Više jedinica lokalne samouprave koje čine region podnose zajedničku prijavu, tj. prijavu podnosi opština nosilac projekta u ime svih ostalih opština.

Prijave ne mogu podnositi jedinice  lokalne samouprave kojima su ranije dodeljena sredstva za izradu Regionalnog plana upravljanja otpadom.

Kontakt

Dragan Vasiljević

Fond za zaštitu životne sredine

Nemanjina 22-26

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 69 368

Mob: +381 64 64 19 896

E-mail: prijavaprojekata@sepf.gov.rs

E-mail: nedeljko.curic@skgo.org

Web: www.sepf.gov.rs

Naziv programa

Javni konkurs za  dodelu kredita fonda  za zaštitu životne sredine

Cilj programa/projekta

Predmet konkursa je dodela kredita za ulaganja u projekte kojima je svrha:

- podsticanje upravljanja otpadom i emisijama (od gasova, otpadnih voda itd.) u

cilju zaštite životne sredine;

- podsticanje postupanja sa otpadom i iskorištavanja vrednih svojstava otpada;

- podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije (sunca, vetra, biomase,

geotermalne energije, itd.).

Sredstva su namenjena za ulaganja u opremu i uređaje koji služe ostvarivanju

ciljeva konkursa. Sredstva se ne mogu koristiti za druge namene.

Oblast podrške

Zaštita životne sredine

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Korisnici sredstava su pravna lica (privredna društva u privatnom vlasništvu, akcionarska društva sa većinskim privatnim vlasništvom, privatizovana preduzeća sa otplaćenim društvenim kapitalom) i preduzetnici koji imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i ispunjavaju uslove konkursa.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je otvoren do raspodele sredstava iz prethodnog stava a najduže do 31.12.2010. godine.

Prijave se podnose na obrascima "Zahtev za odobrenje kredita" Prijave se obavezno podnose i u pisanoj i u elektronskoj formi. Prijave u pisanoj formi sa pratećom dokumentacijom iz tačke 3. Konkursa dostavljaju se u dva primerka na adresu: Fond za zaštitu životne sredine, Beograd, dr Ivana Ribara 91, sa naznakom: "Prijava za dodelu kredita Fonda za zaštitu životne sredine"- ne otvarati.

Prijave u elektronskoj formi šalju se na adresu zajmovifond@sepf.gov.rs

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Fond za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Fond) će po ovo konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od  200.000.000,00 dinara.

Trajanje projekta

Više inoformacija možete pogledati na internet stranici:

http://www.sepf.gov.rs/dokumenti/prva/KonkursKreditFZR.pdf

Ograničenja

Više inoformacija možete pogledati na internet stranici:

http://www.sepf.gov.rs/dokumenti/prva/KonkursKreditFZR.pdf

Posebni zahtevi

Kredit se odobrava pod sledećim uslovima:

- najviši iznosa kredita je  40.000.000,00 dinara,

- kamatna stopa je 3% na godišnjem nivou, obračun se vrši komfornom

metodom, uz primenu valutne klauzule,

- rok otplate je do 5 godina, sa odloženim rokom otplate do 1 godine u kome se obračunava interkalarna kamata u iznosu od 3% i pripisuje glavnom dugu,

- tromesečna otplata kredita (anuiteti)

Odluka o visini odobrenih sredstava donosi se u skladu sa ocenom investicionog programa koju vrši Fond za razvoj a koja obuhvata ocenu finansijskog stanja i kreditne sposobnosti, ocenu instrumenata  obezbeđenja i ekonomsku ocenu projekta, a prema Programu rada Fonda za razvoj za 2010. godinu.

Prilikom prvog puštanja kredita u tečaj plaća se provizija Fondu za razvoj u iznosu 1% vrednosti odobrenog kredita.

Kontakt

Biljana Blažević Zec

Fond za zaštitu životne sredine

dr Ivana Ribara 91

11070 Novi Beograd, Srbija

Tel: + 381 11 21 69 368, 22 77 442;

E-mail: biljana.blazevic-zec@sepf.gov.rs  

Naziv programa

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za ponovnu  upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije

Cilj programa/projekta

Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava Fonda za zaštitu životne sredine za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije.

Oblast podrške

ponovna upotreba i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Na javni kokurs mogu se prijaviti samo operateri postrojenja za ponovno iskorišćavanje, odnosno tretman otpada koji imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09).

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je otvoren do 31.12.2010. godine.

Konkursna dokumentacija

1) prijava za dodelu podsticajnih sredstava (www.sepf.gov.rs),

2) dozvolu za rad koju je operateru postrojenja izdao nadležni organ u skladu sa zakonom,

3) zaključen ugovor sa licima koja imaju dozvolu za sakupljanje, transport i skladištenje otpada,

4) kvartalni izveštaj o količini otpada koji je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao,

5) nalaz nadležnog inspekcijskog organa kojim se potvrđuje da je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao otpad u periodu iz prethodne tačke.

Prijave se podnose na obrascu "Prijava za dodelu podsticajnih sredstava".

Prijave se obavezno podnose i u pisanoj i u elektronskoj formi.

Prijave u pisanoj formi sa pratećom dokumentacijom iz tačke 3. Konkursa dostavljaju se na adresu: Fond za zaštitu životne sredine, Beograd, dr Ivana Ribara 91, sa naznakom: "Prijava na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava".

Prijave u elektronskoj formi šalju se na adresu: podsticajnasredstva@sepf.gov.rs

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Podsticajna sredstva dodeljuju se u sledećim iznosima:

1) za ponovnu upotrebu i korišćenje otpadne gume kao sekundarne sirovine - 15.300,00 dinara po toni,

2) za tretman otpadnih guma radi dobijanja energije – 3.000,00 dinara po toni

Podsticajna sredstva isplaćuju se operateru postrojenja za ponovno iskorišćavanje, odnosno tretman otpadnih guma. Podsticajna sredstva su bespovratna.

Trajanje projekta

Više informacija možete pronaći na internet stranici:

www.sepf.gov.rs/dokumenti/prva/KonkursPodsticajnaSredstva.pdf

Ograničenja

Više informacija možete pronaći na internet stranici:

www.sepf.gov.rs/dokumenti/prva/KonkursPodsticajnaSredstva.pdf

Posebni zahtevi

Više informacija možete pronaći na internet stranici:

www.sepf.gov.rs/dokumenti/prva/KonkursPodsticajnaSredstva.pdf

Kontakt

Nikola Orlović

Fond za zaštitu životne sredine

Tel: +381 112169 368, 22 77 442

E-mail: nikola.orlovic@sepf.gov.rs

Dr Ivana Ribara br. 91

11070 Novi Beograd, Srbija

69. Garancijski fond Autonomne pokrajine Vojvodine

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

 • Konkurs za  odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju START UP programa  radno neaktivnih žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine 
 • Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju  nabavke opreme preduzetnicama i ženama osnovačima malih preduzeća koje delatnost obavljaju manje od tri godine sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine
 • Konkurs   za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita   za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije *Pravna lica I preduzetnici)
 • Konkurs   za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita   za nabavku opreme poreklom iz Republike Italije

Programi u  najavi 

 (proveriti na sajtu Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine koji su Konkursi u toku i da li ima novootvornih Konkursa)

Cilj programa/projekta

Podsticanje razvoja i poslovanja malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i individualnih poljoprivrednih proizvođača na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Oblast podrške

Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine će usmeriti svoju aktivnost na ostvarenje sledećih ciljeva:

 • Porast zaposlenosti i povećanja životnog standarda
 • Porast izvoza i unapređenje konkurentnosti privrednih subjekata na domaćem i međunarodnom tržištu
 • Dinamični i uravnoteženi regionalni razvoj AP Vojvodine
 • Promena strukture privrednih subjekata odobravanjem garancija za kredite kojima banke finansiraju osnivanje i početak rada, kao i razvoj privrednih subjekata, čiji su osnivači žene i mladi starosti do 35 godina
 • Održiva integracija izbeglih, prognanih i raseljenih lica koja borave na teritoriji AP Vojvodine
 • Smanjenje visine nivoa efektivne kamatne stope na kredite.

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Pravo da konkuriše za odobravanje garancija u Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine imaju :

 • mala i srednja preduzeća 
 • privatni preduzetnici
 • individualni poljoprivredni proizvođači.

Različita lica  mogu konkurisati  na  različite vrste programa, te skrećemo pažnju da se pažljivo prouči svaki pojedinačni Konkurs.

Konkursne procedure i vremenski rok

Zahtevi za izdavanje garancija za obezbeđenje kredita mogu se podneti do navedenog roka u Konkursu ili do iskorišćenja garancijskog potencijala.

 • Konkursna dokumentacija može se podići u prostorijama Fonda ili preuzeti sa veb sajta Garancijskog fond Autonomne Pokrajine Vojvodine www.garfondapv.org.rs, a dodatne informacije mogu se dobiti u Garancijskom fondu APV u Novom Sadu, Hajduk Veljkova 11, 6. sprat i na telefon 021-489-37-00
 • Prijava za učešće na Konkurs sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično ili preporučenom poštom Garancijskom fondu AP Vojvodine, Novi Sad, Hajduk Veljkova 11
 • Nekompletni i neblagovremeni zahtevi za dodelu garancija se ne uzimaju u razmatranje
 •  Komisija za dodelu garancija pozitivno ocenjene programe predlaže za prihvatanje Upravnom odboru Garancijskog fonda
 • Upravni odbor donosi konačnu odluku o odobravanju garancije
 • Podnosilac zahteva dobija obaveštenje o odluci i dokumentaciji koju treba da kompletira i dostavi radi zaključivanja ugovora o garanciji.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavise od vrste programa:

 1. Program za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju START UP programa radno neaktivnih žena na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine  - maksimalni iznos kredita do 1.000.000 dinara
 2. Program za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke opreme preduzetnicama i ženama osnovačima malih preduzeća koje delatnost obavljaju manje od tri godine sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine - maksimalni iznos kredita do 2.000.000 dinara
 3. Program za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih nabavci opreme iz Republike Italije, maksimalni iznos kredita je od 10.000,00- 150.000.000 EUR.
 4. Program za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih nabavci nove poljoprivredne mehanizacije, maksimalni iznos kredita je do 10.000,00-150.000.000 EUR, ukoliko se kredit finansira na sledeći način 60% iz sopstvenih sredstava i 40% iz sredstava Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici Srbiji. Ukoliko se kredit finansira 100% iz sopstvenih sredstava tada se iznos kredita kreće od 1.000.000,00 – 15.000.000,00 dinara.

Trajanje projekta

Zavisi od vrste Konkursa - do navedenog roka u Konkursu ili do iskorišćenja garancijskog potencijala.

Ograničenja

Detaljnije informacije o vrstama ograničenja proveriti u tekstu Konkursa za svaki pojedinačni program.

Posebni zahtevi

Kamatne stope, rokovi otplate, instrumenti obezbeđenja za obaveze po izdatoj garanciji i drugi posebni zahtevi su različiti po programima.

Kontakt

Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine
Hajduk Veljkova 11, 6. sprat,

21000 Novi Sad, Srbija
Tel/Fax: +381 21 489 37 00

Web: www.garfondapv.org.rs

70. Grad Beograd – Gradska uprava grada Beograda - Agencija za evropske integraciju i saradnju sa udruženjima

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Poziv za dostavljanje prijava za finansiranje projekata udruženja

Cilj programa/projekta

Finansiranje projekata koji su usmereni ka jačanju i unapređenju kapaciteta, kao i odgovornosti udruženja na teritoriji grada Beograda

Oblast podrške

 • Doprinos povećanom učešću organizacija civilnog društva u oblikovanju, sprovođenju i praćenju javnih politika;
 • Uspostavnjalje i unapređenje partnerstava između organizacija civilnog društva, institucija, organa lokalne samouprave i poslovnog sektora, a posebno u cilju izgradnje građanskog društva zasnovanog na vladavini prava, društvenoj solidarnosti i poštovanju različitosti;
 • Doprinos procesu pristupanja EU i afirmaciji evropskih vrednosti;
 • Osposobljavanje organizacija civilnog društva za aktivizam na lokalnom nivou u procesu integracije Republike Srbije u EU;
 • Doprinos razvoju participativne demokratije i učešću građana u odlučivanju na lokalnom nivou;
 • Poboljšanje kvaliteta života građana, posebno marginalizovanih i diskriminisanih grupa kroz rad na unapređenju zaštite ljudskih i manjinskih prava;
 • Kreiranje društvenog ambijenta koji je podsticajan za civilno društvo.

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Udruženja registrovana na teritoriji grada Beograda

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni konkurs se raspisuje u tekućoj budžetskoj godini, a projekti se realizuju do 31.12. tekuće godine.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nisu eksplicitno navedeni u javnom pozivu

Trajanje projekta

Do 12 meseci

Ograničenja

Naznačena u raspisu konkursa

Posebni zahtevi

Prijava sa pratećom dokumentacijom se podnosi putem kurira ili lično (isključivo na Pisarnici Gradske uprave, Masarikova 5/XV, kancelarija 1505) ili poštom. U oba slučaja, u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:

Na prednjoj strani:

Gradska uprava grada Beograda

Agencija za evropske integraciju i saradnju sa udruženjima

Masarikova broj 5, XIII sprat, Beograd

Komisiji za izbor projekata koji su usmereni ka jačanju kapaciteta udruženja

NE OTVARATI

Na zadnjoj strani:

Naziv i adresa podnosioca prijave

Koverat treba da sadrži formular za prijavu (original, 2 kopije i elektronsku formu na CD-u) sa pratećom dokumentacijom naznačenom u tački 5. Uputstva

Neblagovremene, nepotpune i prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati

Kontakt

Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima

Masarikova 5 /XIII, 1301

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 30 61 530

 Fax: +381 113061-608

E-mail: agencija.eu@beograd.gov.rs

71. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za dečju zaštitu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za finansiranje projekata udruženja  iz oblasti dečje zaštite

Cilj programa/projekta

Saradnja sa udruženjima u realizaciji projekata iz oblasti dečje zaštite, koji ponuđenim programima predstavljaju inovacije i/ili unapređenje postojećih programa u sistemu dečje zaštite i predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Oblast podrške

 • Zaštita dece i unapređenje vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom
 • Oblast zaštite siromašne, marginalizovane i dece bez roditeljskog staranja
 • Oblast zaštite dece žrtava nasilja

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Mogu da konkurišu sva udruženja registrovana u Beogradu najmanje dve godine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se objavljuje početkom godine za tekuću budzetsku godinu. Informacija o raspisivanju Konkursa i tekst Konkursa sa aplikativnom formom, kao i rezultati Konkursa objavljuju se na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs i u štampanim medijima.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije naveden u raspisu javnog konkursa.

Trajanje projekta

Realizacija aktivnosti obuhvaćenih projektima mora se završiti do kraja tekuće godine.

Ograničenja

Udruženja moraju biti registrovana u Beogradu najmanje dve godine i imati delatnost na području grada Beograda. Ostala eventualna ograničenja su data u raspisu Konkursa.

Posebni zahtevi

Da bi projekti učesnika Konkursa bili uzeti u razmatranje, neophodno je da ispune sledeće uslove:

 • da sadrže traženu dokumentaciju propisanu Konkursom, potpisanu i overenu;
 • da je projekat nedvosmisleno usmeren na zaštitu dece I unapređenje vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom u delu koji nije obuhvaćen obaveznim osnovama programa vaspitno-obrazovnog rada.

Kontakt

Sekretarijat za dečju zaštitu

Masarikova 5/VII

11000  Beograd, Srbija

Tel: +381 113061-330

Web:  www.beograd.rs

Agencija za evropske integracioje i saradnju sa udruženjima

 Masarikova 5, XIII/1301

11000  Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3061-530;

Fax: +381 113061-608

E-mail: agencija.eu@beograd.gov.rs

72. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za kulturu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Predmet godišnjeg konkursa Sekretarijata za kulturu su predlozi programa u oblasti zaštite kulturnih dobara, bibliotekarstva, kulturno-obrazovne delatnosti, scenskog, muzičkog, muzičko-scenskog i vizuelnog stvaralaštva.

Cilj programa/projekta

Saradnja sa organizacijama civilnog društva po pitanju kulture, ali ne i izdavaštva i filmske umetnosti

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Poziv je upućen ustanovama kulture, umetničkim asocijacijama, umetnicima, organizatorima i autorima projekata u oblasti kulture na teritoriji grada Beograda

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se objavljuje krajem godine za narednu budzetsku godinu. Informacija o raspisivanju Konkursa i tekst Konkursa sa aplikativnom formom, kao i rezultati Konkursa objavljuju se na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs i u štampanim medijima.

Sekretarijat za kulturu se obavezuje da o rezultatima konkursa obavesti podnosioca predloga u roku od 30 dana od dana usvajanja programa.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Organizacije mogu da konkurišu za ukupan iznos ili za deo sredstava koji im nedostaje

Trajanje projekta

Do 12 meseci

Ograničenja

Organizacije moraju biti registrovane u Beogradu i imati delatnost na području grada Beograda. Ostala eventualna ograničenja su data u raspisu Konkursa.

Posebni zahtevi

Predlog programa ustanova i umetničkih asocijacija u oblasti kulture, uz popunjen obrazac, mora da obuhvati:

 • detaljan opis sadržaja programa po programskim celinama ustanove;
 • učesnike i organizatore programa;
 • dinamiku realizacije pojedinačnih programa;
 • detaljan finansijski plan poslovanja (prihode i rashode);
 • detaljnu specifikaciju programskih troškova za predložene programe (po ekonomskim klasifikacijama);
 • plan prioriteta tekućih popravki i održavanja, izgradnje i kapitalnog održavanja zgrada i građevinskih objekata, nabavke mašina i opreme (po ekonomskim klasifikacijama).

Sekretarijat za kulturu dostaviće ustanovama i umetničkim asocijacijama tekst posebnog obrasca.

Predlagači pojedinačih programa i projekata, predloge dostavljaju na propisanom obrascu koji se može preuzeti u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Trg Nikole Pašića 6, na prijavnici, radnim danima od 10 do 15 časova. Obrazac se može preuzeti i sa zvaničnog internet-sajta Skupštine grada Beograda: www.beograd.rs

Kontakt

Predlog programa u pet primerka (po mogućstvu i u elektronskom obliku) dostaviti na adresu: Grad Beograd – Gradska uprava

Sekretarijat za kulturu

Trg Nikole Pašića 6

11000 Beograd, Srbija

Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima

Masarikova 5, XIII/1301,

11000  Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3061 530

Fax: +381 113061 608

E-mail: agencija.eu@beograd.gov.rs

73. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za privredu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Finansiranje projekata putem dodele sredstava radi podsticanja zapošljavanja na teritoriji grada Beograda

Cilj programa/projekta

 1. podrška stvaranju većeg broja novih MSPP u Beogradu;
 2. podsticanje rasta, poboljšanje efikasnosti i konkurentnosti postojećih MSPP;
 3. razvijanje delotvornosti organizacija i institucija uključenih u obezbeđivanje podrške za povećanje broja novih i razvoj postojećih MSPP, kao infrastrukture za podršku sektoru MSPP;
 4. podsticanje stvaranja uslova za otvaranje novih radnih mesta.

Oblast podrške

Podsticaj zapošljavanja

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Podnosioci prijava mogu biti neprofitne organizacije sa sedištem registrovanim na teritoriji grada Beograda, koje se prijavljuju individualno ili u partnerstvu sa jednom ili više organizacija koje ispunjavaju uslove u okvirima definisanim Uputstvom za podnošenje prijava za finansiranje projekata putem dodele sredstava (granta) radi podsticanja zapošljavanja na teritoriji grada Beograda.

 1. institucije za obuku;
 2. univerziteti;
 3. lokalne vlasti;
 4. privredne komore;
 5. udruženja preduzetnika ili poslodavaca;
 6. sindikati;
 7. zadruge;
 8. biznis inkubatori;
 9. naučno-tehnološki parkovi;
 10. nevladine organizacije;
 11. stručne asocijacije;
 12. instituti;
 13. regionalni centri/ agencije za razvoj MSPP;
 14. druge institucije za podršku sektoru MSPP.

Konkursna procedura i vremenski rok

Uz prijavni formular treba priložiti sledeću prateću dokumentaciju:

 • Osnovne informacije o podnosiocu prijave;
 • Glavni partner i partneri (ukoliko ih ima)  prilažu  fotokopije:  (1) osnivačkog akta kao i važeće izmene i dopune i druge dokaze u skladu sa tačkom 2.1.2 ovog upustva   i (2) statuta (ukoliko postoji).
 • Izvod o registraciji izdat od strane  nadležnog organa koji ne može biti stariji od šest meseci;
 • Kopiju najnovijeg finansijskog izveštaja podnosioca prijave  podnetog nadležnim organima, u skladu sa zakonom;
 • Biografije menadžera ili koordinatora projekta i ostalih eksperata odgovornih za ključne aktivnosti na projektu, sa naznakom pozicije (uloge) na projektu – u formatu datom u Prilogu  F, potpisane od strane predloženih eksperata;
 • Za projekte koji predlažu aktivnosti obuke - program predloženih kurseva obuke i njihova opravdanost;
 • Potvrdu da nije pokrenut postupak stečaja, prinudnog poravnanja i likvidacije do  objavljivanja javnog poziva  koju izdaje Trgovinski sud u Beogradu (pribavljaju subjekti  kojima nadležni organ u skladu sa zakonom može izdati ovu potvrdu);
 • Potvrdu da nije izrečena pravosnažna sudska odluka zabrane obavljanja delatnosti do  objavljivanja javnog poziva koju izdaje Trgovinski sud u Beogradu (pribavljaju subjekti  kojima nadležni organ u skladu sa zakonom može izdati ovu potvrdu);
 • Dokaz od strane nadležnog organa da do  objavljiivanja javnog poziva protiv odgovornog lica podnosioca prijave nije pokrenut istražni postupak;
 • Dokaz da nisu pravili ozbiljne povrede ugovora ili da su ispunili ugovorene obaveze vezane za proceduru nabavki ili neke druge procedure dodele granta koji su finansirani od strane različitih donatora. (Dokaz dostavlja podnosilac prijave kome je  dodeljen grant za finansiranje sličnih projekata pre objavljivanja javnog poziva a od strane različitih donatora. Ovaj dokaz  izdaje  davaoc granta ili ovlašćeni revizor );
 • Potvrdu Republičke uprave javnih prihoda da je za tekuću godinu izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije.
 • Budžet projekta prema datom formatu – Prilog B;
 • Logički okvir prema datom formatu – Prilog C;
 • Potpisanu izjavu da aplikanti i njegovi partneri nemaju koristi od predviđenog budžeta projakta, prema datom formatu – Prilog G;

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos pojedinačnog granta koji će se dodeliti mora ostati unutar minimalnog i maksimalnog ograničenja (160.000 – 8.000.000 dinara), i to:
- za "male" projekte: 160.000 – 800.000 dinara,
- za "velike" projekte: 800.001 – 8.000.000 dinara.

Trajanje projekta

Dužina projekta ne može da pređe maksimalno deset meseci od potpisivanja ugovora.

Ograničenja

Potencijalni podnosioci prijave i njihovi partneri ne mogu učestvovati u pozivu za podnošenje prijave za finansiranje  projekata, niti im se može dodeliti grant, ukoliko:

a) su u stečajnom postupku ili su u procesu zatvaranja, ako se protiv njih vodi sudski spor, ili su ušli u neki sporazum s kreditorima, ako im je suspendovano poslovanje, ili su u procesu suspenzije, odnosno u bilo kojoj sličnoj situaciji zbog koje se terete prema važećim zakonima i propisima zemlje;

b) su osuđivani za neprofesionalno ponašanje i ukoliko je protiv njih doneta pravosnažna presuda res juricata  (tj. na koju nemaju pravo žalbe)

c) nisu ispunili obaveze vezane za socijalna davanja i doprinose u 2006. godini, ili ako nisu izmirili poreske obaveze u istom periodu, na koje su bili obavezni u skladu sa  važećim propisima;

d) je protiv njih, odnosno njihovog odgovornog lica, izrečena presuda koja ima snagu res juricata  za prevaru, korupciju, umešanost u rad kriminalnih organizacija ili bilo koju drugu nezakonitu aktivnost koja može da bude štetna za finansijske interese Davaoca granta;

e) su pravili ozbiljne povrede ugovora ili nisu ispunili ugovorene obaveze vezane za proceduru nabavki ili neke druge procedure dodele granta koji su finansirani od strane različitih donatora.

f) u vreme trajanja poziva za podnošenje predloga projekata:

1. podležu sukobu interesa;

2. su krivi za davanje pogrešnih informacija koje je tražio Davalac granta kao uslov za učešće u pozivu za podnošenje projekata, ili da su krivi za zadržavanje tih informacija;

3. su pokušali da pribave poverljive informacije ili da utiču na  organ Davaoca granta za vreme ocenjivanja projekata.

U napred navedenim slučajevima, donosi se odluka o isključenju podnosioca prijave.

Posebni zahtevi

Predlozi programa i projekata moraju da sadrže precizne podatke o podnosiocima zahteva (učesnicima i organizatora), detaljan opis sadržaja, vreme i dinamiku realizacije, detaljnu specifikaciju troškova i način njihovog pokrivanja.

Kontakt

(dodatne informacije):

Sekretarijat za privredu, od 9 do 12h

Masarikova 5/18 (kancelarija 1813)

Beograd

Tel: +381 11 3061 432

E-mail: preduzetnistvo@beograd.gov.rs.

Prijave za finansiranje projekata i prateću dokumentaciju dostaviti na adresu:

Grad Beograd – Gradska uprava

Sekretarijat za privredu

11000 Beograd

Masarikova 5/18 (sa naznakom "Finansiranje projekata za podsticanje zapošljavanja").

74. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz oblasti socijalne i boračko-invalidske zaštite

Cilj programa/projekta

Saradnja sa organizacijama civilnog društva iz domena socijalnih inovacija

Oblast podrške:

 • Oblast zaštite lica sa invaliditetom
 • Oblast zaštite lica sa smetnjama u razvoju
 • Oblast zaštite siromašnih, marginalizovanih osoba
 • Oblast zaštite žrtava nasilja
 • Oblast zaštite starijih lica

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Mogu da konkurišu sva udruženja registrovana u Beogradu koja imaju statutarno pravo za ovu resornu oblast.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se objavljuje krajem godine za narednu budzetsku godinu. Informacija o raspisivanju Konkursa i tekst Konkursa sa aplikativnom formom, kao i rezultati Konkursa objavljuju se na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs i u štampanim medijima.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Organizacije mogu da konkurišu za ukupan iznos ili za deo sredstava koji im nedostaje, a koji ne prelazi iznos od 400.000 dinara, uz obaveznu izjavu da nisu dobili sredstva od drugog donatora u ukupnom traženom iznosu za projekat ili deo nedostajućih sredstava za koji konkurišu.

Trajanje projekta

Od 4 – 12 meseci

Ograničenja

OCD moraju biti registrovane u Beogradu najmanje tri godine i imati delatnost na području grada Beograda. Ostala eventualna ograničenja su data u raspisu Konkursa.

Posebni zahtevi

Da bi projekti učesnika Konkursa bili uzeti u razmatranje, neophodno je da ispune sledeće uslove:

 • da sadrže traženu dokumentaciju propisanu Konkursom, potpisanu i overenu;
 • da je projekat nedvosmisleno usmeren na zaštitu posebno rizičnih i marginalizovanih socijalnih grupa na području Beograda, a koje do sada nisu obuhvaćene (u potpunosti ili delimično) sistemom socijalne zaštite – stara, invalidna i lica sa smetnjama u razvoju, siromašna, marginalizovana i deca bez roditeljskog staranja, žrtve nasilja i deca sa poremećajima u društvenom ponašanju.

Kontakt

Sekretarijat za socijalnu  zaštitu

Tiršova 1A

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 2644 256

Fax: +381 11 2646 238

Web: www.beograd.rs

Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima

Masarikova 5, XIII/1301

11000  Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3061 530

Fax: +381 113061 608

E-mail: agencija.eu@beograd.gov.rs

75. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat sport i omladinu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Predlog programa i projekata u oblasti rekreacije

Cilj programa/projekta

Predlozi programa i projekata koji su predmet ovog javnog poziva odnose se na organizaciju i sprovođenje :
1. sportsko-rekreativnih takmičenja,
2. sportsko-rekreativnih programa,
3. sportsko-rekreativnih takmičenja Beograda (SPRET), od opštinskog do gradskog nivoa.

Oblast podrške

Rekreacija

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Poziv se upućuje sledećim predlagačima:
- beogradskim sportskim centrima, javnim preduzećima, ustanovama i drugim privrednim društvima registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
- beogradskim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima na teritoriji Beograda registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti sporta.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se objavljuje krajem godine za narednu budzetsku godinu. Informacija o raspisivanju Konkursa i tekst Konkursa sa aplikativnom formom, kao i rezultati Konkursa objavljuju se na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs i u štampanim medijima.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Organizacije mogu da konkurišu za ukupan iznos ili za deo sredstava koji im nedostaje

Trajanje projekta

Do 12 meseci

Ograničenja

Eventualna ograničenja su data u raspisu Konkursa.

Posebni zahtevi

Predlog programa ustanova i umetničkih asocijacija u oblasti kulture, uz popunjen obrazac, mora da obuhvati:
- detaljan opis sadržaja programa po programskim celinama ustanove;
- učesnike i organizatore programa;
- dinamiku realizacije pojedinačnih programa;
- detaljan finansijski plan poslovanja (prihode i rashode);
- detaljnu specifikaciju programskih troškova za predložene programe (po ekonomskim klasifikacijama);
- plan prioriteta tekućih popravki i održavanja, izgradnje i kapitalnog održavanja zgrada i građevinskih objekata, nabavke mašina i opreme (po ekonomskim klasifikacijama).
Sekretarijat za kulturu dostaviće ustanovama i umetničkim asocijacijama tekst posebnog obrasca.

Predlog programa se dostavlja u dva primerka, u štampanoj formi (obavezno i u elektronskoj formi), na adresu: Sekretarijat za sport i omladinu, PISARNICA, Beograd, 27. marta 43-45, sa naznakom programa ili projekta u oblasti rekreacije

Kontakt

Uputstvo sa uslovima koje predlagač treba da ispuni za organizovanje programa i obrazac koji je sastavni deo predloga programa mogu se preuzeti u Sekretarijatu za sport i omladinu, Beograd, Masarikova 5 (petnaesti sprat), radnim danima ili sa zvaničnog intrenet sajta Skupštine grada Beograda: www.beograd.rs

Naziv programa

Predlog programa za letnji raspust koji su namenjeni učenicima osnovnih i srednjih škola

Cilj programa/projekta

Sekretarijat za sport i omladinu sufinansiraće programe za učenike osnovnih i srednjih škola za vreme letnjeg školskog raspusta. Programi su besplatni i treba da omoguće sportsko-rekreativne aktivnosti učenicima osnovnih i srednjih škola.

Oblast podrške

Predlozi programa i projekata koji su predmet ovog javnog poziva podeljni su u dve celine:
1. programi sportsko-rekreativnih aktivnosti (sportovi na vodi, sportsko-rekreativni kampovi, sportsko-rekreativni programi na otvorenom i drugo);
2. programi od interesa za mlade (male škole – kursevi iz različitih oblasti kojima se stiču osnovna saznanja potrebna za kreativno i osmišljeno slobodno vreme).

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Poziv se upućuje sledećim predlagačima:
(za programe navedene u celini 1)
- sportskim centrima, javnim preduzećima, ustanovama i drugim privrednim društvima na teritoriji grada Beograda registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
- sportskim organizacijama, udruženjima i savezima na teritoriji grada Beograda;
(za programe navedene u celini 2)
- organizacijama, udruženjima, privrednim društvima i ustanovama na teritoriji Beograda.

Predlagači pojedinačnih programa mogu preuzeti uputstvo sa propisanim uslovima koje treba da ispune za organizovanje programa, kao i obrazac koji je sastavni deo predloga programa.

Konkursna procedura i vremenski rok

Uputstvo koje sadrži propisane uslove koje predlagač treba da ispuni za organizovanje programa, kao i obrazac, koji je sastavni deo predloga programa, mogu se preuzeti u Sekretarijatu za sport i omladinu, radnim danima od 10 – 12 časova ili ih možete preuzeti kao Word fajl, ako kliknete na link na sajtu grada Beograda www.beograd.rs

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Određuje se u okviru svakog konkursa, s obzirom da su Konkursi namenjeni različitim kategorijama korisnika.

Trajanje projekta

Za vreme trajanja letnjeg raspusta

Ograničenja

Eventualna ograničenja su data u raspisu Konkursa

Posebni zahtevi

Utvrđeni su uslovima pojedinačnog konkursa i zavise od vrste programa.

Kontakt

Predlog programa dostaviti na propisanom obrascu sa potrebnom dokumentacijom iz uputstva u dva primerka u štampanoj formi, obavezno i u elektronskoj formi na adresu: Sekretarijat za sport i omladinu, Pisarnica / XVI, Beograd, Masarikova 5 / XV, sa naznakom celine A ili B.

Naziv programa

Predlog programa i projekata u oblasti omladinske politike

Cilj programa/projekta

Predmet godišnjeg konkursa Sekretarijata za sport i omladinu su programi sa multidisciplinarnim programskim sadržajima kroz različite oblike rada: radionice, male škole sportskih veština, smotre, manifestacije, programe izviđačkih odreda čijom realizacijom se stvaraju uslovi da mladi steknu neophodna osnovna saznanja i osmišljeno provode slobodno vreme, čime se otvaraju mogućnosti mladima za sticanje navika korisnih za život.

Oblast podrške

Programske aktivnosti od interesa za mlade

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Javni poziv se upućuje organizacijama, preduzećima, ustanovama i institucijama na teritoriji grada Beograda koji obavljaju programske aktivnosti od interesa za mlade.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se objavljuje krajem godine za narednu budzetsku godinu. Informacija o raspisivanju Konkursa i tekst Konkursa sa aplikativnom formom, kao i rezultati Konkursa objavljuju se na sajtu Grada Beograda formom, kao i rezultati Konkursa objavljuju se na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs i u štampanim medijima.

Prijavu i svaki predlog programa kojim se konkuriše treba dostaviti na obrascu koji se može preuzeti u Sekretarijatu za sport i omladinu radnim danima.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Organizacije mogu da konkurišu za ukupan iznos ili za deo sredstava koji im nedostaje

Trajanje projekta

Do 12 meseci

Ograničenja

Eventualna ograničenja su data u raspisu Konkursa.

Posebni zahtevi

Predlog koji se dostavlja za sufinansiranje treba da obuhvati:
- detaljan opis sadržaja programa;
- ciljnu grupu učesnika u programu;
- planirani broj učesnika;
- vreme trajanja programa iskazano u satima, danima;
- stručnu zastupljenost realizatora programa i angažovanje eksperata u određenoj oblasti iz koje se realizuje program;
- finansijske pokazatelje troškova realizacije programa.

Prijave za pojedinačne programe dostavljaju se tokom cele godine i odnose se na:
- subvencije mladima (osnovci, srednjoškolci i redovni studenti na budžetskom finansiranju) radi odlaska na takmičenja i stručno usavršavanje u inostranstvo, a sredstva se odobravaju u skladu sa elementima u postupku ocene ispunjenosti uslova i utvrđivanja visine sredstava za raspodelu za omladinske programe;
- organizovanje međunarodnih seminara i stručnih konferencija u organizaciji strukovnih udruženja fakulteta, a sredstva se odobravaju u skladu sa kriterijumima za raspodelu sredstava za organizovanje stručnih seminara, konferencija.

Kontakt

Uputstvo sa uslovima koje predlagač treba da ispuni za organizovanje programa i obrazac koji je sastavni deo predloga programa mogu se preuzeti u Sekretarijatu za sport i omladinu, Beograd, Masarikova 5 (petnaesti sprat), radnim danima ili sa zvaničnog internet sajta Skupštine grada Beograda formom, kao i rezultati Konkursa objavljuju se na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs

Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima

Masarikova 5, XIII/1301, Beograd

Tel: +381 11 3061 530

Fax: +381 11 3061 608;

E-mail: agencija.eu@beograd.gov.rs

Naziv programa

Predlog programa za zimski raspust koji su namenjeni učenicima osnovnih i srednjih škola

Cilj programa/projekta

Sekretarijat za sport i omladinu sufinansiraće programe koji sadrže sportsko- rekreativne i kreativne aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola Beograda. Programi su besplatni, a realizuju se u periodu zimskog raspusta.

Oblast podrške

Predlozi programa podeljni su u dve celine, i to:
A) programi sportsko-rekreativnih aktivnosti (škola plivanja, rekreativno plivanje, škola klizanja, rekreativno klizanje, sportsko-rekreativni kampovi i drugo);
B) programi od interesa za mlade (male škole – kursevi iz različitih oblasti kojima se stiču osnovna znanja potrebna za kreativno i osmišljeno slobodno vreme; edukativni kampovi, izleti i drugo).

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Poziv se upućuje:
(1) za programe navedene u celini A:
– sportskim centrima, javnim preduzećima, ustanovama i drugim privrednim društvima na teritoriji grada Beograda registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
– sportskim organizacijama, udruženjima i savezima na teritoriji grada Beograda;
(2) za programe navedene pod B:
– organizacijama, udruženjima, privrednim društvima i ustanovama na teritoriji Beograda.

Konkursna procedura i vremenski rok

Uputstvo koje sadrži propisane uslove koje predlagač treba da ispuni za organizovanje programa, kao i obrazac, koji je sastavni deo predloga programa, mogu se preuzeti u Sekretarijatu za sport i omladinu, radnim danima od 10 – 12 časova ili ih možete preuzeti kao Word fajl, ako kliknete na link na sajtu grada Beograda www.beograd.rs

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Određuje se u okviru svakog konkursa, s obzirom da su Konkursi namenjeni različitim kategorijama korisnika.

Trajanje projekta

Za vreme zimskog raspusta

Ograničenja

Eventualna ograničenja su data u raspisu Konkursa.

Posebni zahtevi

Utvrđeni su uslovima pojedinačnog konkursa i zavise od vrste programa.

Kontakt

Predlog programa dostaviti na propisanom obrascu sa potrebnom dokumentacijom iz uputstva u dva primerka u štampanoj formi, obavezno i u elektronskoj formi na adresu:

Sekretarijat za sport i omladinu

Pisarnica / XVI

Beograd

Masarikova 5 / XV, sa naznakom celine A ili B.

76. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za zaštitu životne sredine

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Javni konkurs za finansiranje projekata udruženja

Cilj programa/projekta

Konkurs se odnosi na projekte obrazovanja, promocije i aktivizma na popularizaciji, podsticanju, usmeravanju i jačanju svesti o značaju zaštite životne sredine, kao i na projekte izgradnje institucionalne strukture za aktivnosti obrazovanja o održivom razvoju i zaštiti životne sredine, obnovljivoj energiji, očuvanju prirodnih resursa (voda, šuma, zemljišta i drugo), afirmaciji reciklaže, postupanja sa otpadom i ambalažom i drugih aktivnosti koji doprinose razvoju svesti o odgovornosti i potrebi aktivnog uključivanja građana u zaštitu i unapređenje životne sredine Beograda.

Oblast podrške

Zaštita i unapređenje životne sredine Beograda

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća imaju nevladine organizacije koje su registrovane u Beogradu i koja saglasno odredbama svog osnivačkog akta obavljaju aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Dostaviti:
– dokaz o registraciji sa sedištem u Beogradu;
– overenu fotokopiju osnivačkog akta (statut) i kratak opis delatnosti (do tri strane);
– projekat sa kojim se konkuriše (na projektnom formularu koji se može preuzeti sa sajta grada), eventualne preporuke eksperata iz oblasti na koje se odnosi projekat ili biografije koordinatora projekta i ključnih stučnjaka uključenih u rad na projektu;
– izveštaj o realizaciji dosadašnjih projekata;
– overenu fotokopiju finansijskog izveštaja dostavljenog nadležnim državnim organima za prethodnu godinu.

Konkurs se objavljuje u tekućoj budžetskoj godini. Informacija o raspisivanju Konkursa i tekst Konkursa sa aplikativnom formom, kao i rezultati Konkursa objavljuju se na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs i u štampanim medijima.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Granice nisu unapred definisane, određuju se u zavisnosti od kvaliteta podnetih projekata.

Trajanje projekta

Do 12 meseci.

Ograničenja

Mogu da učestvuju samo udruženja.

Posebni zahtevi

Dati u raspisu Konkursa.

Kontakt

Prijavu dostaviti na adresu:

Grad Beograd – Gradska uprava,

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

 Komisija za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija,

27. marta 43-45

11000 Beograd

 sa naznakom: "Prijava na konkurs za finansiranje nevladinih organizacija".

Komisija će doneti odluku u roku od 20 dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Tel: +381 11 3309 583, +381 11 3309 737.

Agencija za evropske integracioje i saradnju sa udruženjima

Masarikova 5, XIII/1301

11000  Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3061 530

Fax: +381 113061-608

E-mail: agencija.eu@beograd.gov.rs

77. Holcim

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Društvena odgovornost

Cilj programa/projekta

Jedna od naših najznačajnijih konkurentnih prednosti je kombinacija znanja, kreativnosti i inovacije svih naših radnika. Snažna društvena odgovornost ogleda se u brizi za dobrobit i sigurnost našeg osoblja i ljudi iz šire društvene zajednice. Svi oni doprinose našem poslovanju. U saradnji sa radnicima, njihovim porodicama, lokalnom zajednicom I društvom u celini, Holcim se zalaže za održiv ekonomski razvoj radi poboljšanja kvaliteta života.

Oblast podrške

 •   Održivi razvoj i ulaganje u infrastrukturu
 •   Obrazovanje u funkciji razvoja
 •    Kultura u javnom prostoru

Geografska oblast

Sponzorisanje projekata koji donose korist lokalnoj zajednici oko naše fabrike cementa u Popovcu, uključujući sela koja gravitiraju Popovcu: Bošnjane, Stubica, Zabrega, Buljane, Šaludovac, Gornja Mutnica, Donja Mutnica, Davidovac, Glavica, Mirilovac, Izvor, Klačevica, Lešje, Mirilovac, Plana, Lebina, Sisevac; kao i one koji donose korist gradu Paraćinu. Sponzorstva uključuju i opštinu Paliula u Beogradu.

Ko može da konkuriše?

Holcim (Srbija) a.d sponzoriše samo organizacije i institucije registrovane u Srbiji, čiji

projekti direktno i pozitivno utiču na lokalne zajednice i koriste održivom razvoju lokalnih zajednica.

Konkursna procedura i vremenski rok

Zahteve za sponzorstva potrebno je dostaviti pismeno na sledeću adresu:

Holcim (Srbija) a.d.

Odeljenje za Marketing i komunikacije

35254 Popovac ili na:

E-mail: nevena.radovanovic@holcim.com

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija pogledati na internet stranici: http://www.holcim.rs/holcimcms/uploads/CS/Nacela_sponzorisanja_i_dodele_donacija.pdf

Trajanje projekta

Više informacija pogledati na internet stranici: http://www.holcim.rs/holcimcms/uploads/CS/Nacela_sponzorisanja_i_dodele_donacija.pdf

Ograničenja

Ne podržavamo:

Holcim (Srbija) a.d. neće sponzorisati pojedinačne događaje, kao npr. okrugle stolove, godišnjice, izlete, koncerte, objavljivanje knjiga, brošura, časopisa itd., ukoliko isti nisu deo širih, kontinuiranih projekata.

Posebni zahtevi

Vise informacija na internet stranici: http://www.holcim.rs/holcimcms/uploads/CS/Nacela_sponzorisanja_i_dodele_donacija.pdf

Kontakt

Holcim (Srbija)d.o.o. 35254 Popovac

Tel/Fax: +381 35 572200; +381 35 572207

E-mail: genera-info-cs@holcim.com

Naziv programa

Konkurs Holcim Awards za projekte održive izgradnje

Cilj programa/projekta

Holcim promovi še održivu izgradnju i ideju kako ona osim određenog građevinskog materijala, predstavlja i stvaranje konteksta u kome ljudi žive, rade, kreću se i uzajamno deluju. Kako bi se koncept održive izgradnje što jasnije definisao, Holcim je zajedno s pet svetskih univerziteta 2003. osnovao Holcim Fondaciju za održivu izgradnju.

Oblast podrške

Održiva izgradnja

Geografska oblast

Samo takmičenje ima dve ravni - globalnu i regionalnu. Regionalno takmičenje odvija se u pet regiona: Evropa, Severna Amerika, Južna Amerika, Afrika i Srednji Istok, pa Azija i Pacifik.

Ko može da konkuriše?

Takmičenje ima dve kategorije: glavna kategorija Holcim Awards otvorena je za autore svih starosnih struktura i to za projekte koji su u naprednoj razvojnoj fazi sa visokom verovatnošću realizacije. Kategorija Next Generation otvorena je za vizije i projekte na konceptualnoj razini, u ranoj razvojnoj fazi. Ova kategorija je rezervisana za studente poslednjih godina fakulteta i postdiplomcepost.

Konkursna procedura i vremenski rok

Holcim Fondacija ove godine po treći put organizuje međunarodno takmičenje za projekte održive izgradnje - Holcim Awards koji je otvoren 1. jula 2010., a trajaće do 23. marta 2011. godine.

Samo takmičenje ima dve ravni - globalnu i regionalnu. Regionalno takmičenje odvija se u pet regiona: Evropa, Severna Amerika, Južna Amerika, Afrika i Srednji Istok, pa Azija i Pacifik. Nezavisni žiri (http://www.holcimfoundation.org/T1134/jury-eu.htm), uz pomoć partnerskih univerziteta Holcim Fondacije, ocenjuje prijavljene projekte na osnovu sledećih pet kriterijuma:

1. Veličina i važnost promene/prenosivost - projekat mora pokazati inovativnost, a novi trendovi i pristupi moraju biti ostvarivi bilo gde u svetu (http://www.holcimfoundation.org/T973/Progress.htm)

2. Etički standardi i društvena jednakost - projekat mora zadovoljavati najviše etičke standarde i podupirati socijalnu ravnopravnost u svim fazama svog životnog veka: http://www.holcimfoundation.org/T976/Ethical_standards_and_social_equity_People.htm 

3. Ekološka kvaliteta i očuvanje energije - projekat mora pokazati odgovornu upotrebu i upravljanje prirodnim resursima kroz čitav ciklus izgradnje: http://www.holcimfoundation.org/T979/Environmental_quality_and_resource_efficiency_Planet.htm

4. Ekonomski učinak i kompatibilnost - projekat mora dokazati da je ekonomski izvodljiv i inovativan u korištenju finansijskih izvora. Mora dokazati fleksibilnost i otpornost prema promenama ekonomskih uslova: http://www.holcimfoundation.org/T982/Economic_performance_and_compatibility_Prosperity.htm

5. Kontekstualni i estetski uticaj - objekt mora imati pozitivan, dugoročni estetski uticaj na okolinu u kojoj se nalazi:  http://www.holcimfoundation.org/T985/Contextual_and_aesthetic_impact_Proficiency.htm 

Ostali uslovi za prijavu nalaze se na sledećoj internet stranici: http://application.holcimawards.org/Help.aspx?g=Conditions

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ukupni nagradni fond iznosi 2 miliona američkih dolara.

Trajanje projekta

Vise informacija na internet stranici:

http://application.holcimawards.org/Help.aspx?g=Conditions

Ograničenja

Vise informacija na internet stranici:

http://application.holcimawards.org/Help.aspx?g=Conditions

Posebni zahtevi

Vise informacija na internet stranici:

http://application.holcimawards.org/Help.aspx?g=Conditions

Kontakt

Aleksandar Milošević

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3606 042

Fax: +381 11 3606 035

78. Mikro razvoj

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Kreditni program

Cilj programa/projekta

Mikro razvoj je domaća organizacija čiji je cilj unapređenje socijalnog i ekonomskog životnog standarda ekonomski aktivnog, ali siromašnog stanovništva u Srbiji obezbeđenjem pristupa sa svrhom pokretanja novih ili razvoja postojećih delatnosti.

Oblast podrške

 • Podrška mikro kreditima odnosi se na pokretanje nove ili razvoj već postojeće delatnosti iz oblasti proizvodnje zanatstva, usluga, poljoprivrede i trgovine. Sredstva su namenjena malim preduzetnicima za kupovinu osnovnih sredstava ili kao obrtni kapital.
 • Poseban program su krediti za adaptaciju stambenog prostora u cilju trajnog rešenja stambenog pitanja izbeglih i raseljenih lica.
 • Nefinansijske usluge za razvoj biznisa podrazumevaju savetovanje i pomoć klijrntima pri apliciranju.

Geografska oblast

14 opština Centralne i južne Srbije. Regionalne kancelarije su u Nišu i Užicu.

Ko može da konkuriše?

Mikro-krediti su specijalno prilagođeni preduzetnicima koji nemaju ili imaju otežan pristup kreditima kod poslovnih banaka. Podnosioci zahteva za kredit mogu biti nezaposlena lica i poljoprivrednici; početnici u poslu – start up; registrovani ili neregistrovani preduzetnici; - Krediti za adaptaciju stambenog prostora – Housing loans, namenjeni su izbeglim i raseljenim licima za osnovne potrebe adaptacije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Procedura je jednostavna. Pozovite ili posetite jednu od kancelarija FMRa. Razgovarajte sa našim službenikom. Popunite prijavu za kredit ili stručno osposobljavanje i prikupite potrebnu dokumentaciju. Naši službenici će vam pomoći u popunjavanju aplikacije kao i dobrim poslovnim savetima. Krediti se isplaćuju tri puta mesečno preko naše poslovne banke.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos kredita je RSD 20.000. Maksimalni iznos se kreće, zavisno od kreditnog ciklusa, u rasponu od RSD 100.000 do  500.000. Rokovi su do 36 meseci.

Trajanje projekta

Kako se radi o obrtnim fondovima, program se sprovodi kontinuirano

Ograničenja

Kreditna zaduženost zaposlenih klijenata odnosno žiranta ne može preći 30% plate.

Posebni zahtevi

Uz aplikacije za kredit potrebno je priložiti i garancije. Primarno su to administrativne zabrane i menice potpisane od strane 2-3 žiranta.

Kontakt

Mikro razvoj

Svetozara Markovića 17/16

11000 Beograd, Srbija

Tel/Fax: +381 11 3030-667; 3030-669

E-mail: office@mdf.org.rs

Web: www.mdf.org.rs;

Cara Dušana 52

18000 Niš  

Tel: +381 18 526 312;

Obilićeva 34

34000 Kraljevo

Tel: +381 36 311 294;

Nemanjina 52

31000 Užice

Tel: +381 31 513 666

79. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

"Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja"

Cilj programa/projekta

Sveobuhvatni cilj ovog konkursa je da se ohrabri diverzifikacija ruralne ekonomije i jača njena konkurencija, kroz podršku razvoju ruralnog turizma.

Oblast podrške

 1. Razvoj turističkih destinacija
 2. Diverzifikacija ruralne ekonomije kroz turizam
 3. Investicije u turizam za aktivno učenje

Geografska oblast

Projekti mogu biti implementirani isključivo u predmetna četiri ciljna regiona – Centralna Srbija, Donje Podunavlje, Južni Banat i Istočna Srbija, koji obuhvataju sledeće opštine:

 1. Centralna Srbija: Ljig, Valjevo, Kosjerić, Mionica, Gornji Milanovac;
 2. Donje Podunavlje: Golubac, Kladovo, Majdanpek, Požarevac, Veliko Gradište;
 3. Južni Banat: Alibunar, Bela Crkva, Kovin, Vršac; i
 4. Istočna Srbija: Knjaževac, Zaječar, Pirot, Dimitrovgrad, Negotin.

Ko može da konkuriše?[8]

 • grupe registrovanih zemljoradnika, preduzetnika i drugih stanovnika sela koji se bave pružanjem usluga u turizmu, organizovanih radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva razvoja ruralnog turizma, a koji imaju najmanje šest meseci stalnog boravka i imovinu u ciljnim regionima za projekte na području četiri projektna ciljna regiona (za temu 1);
 • pripadnici lokalnih ruralnih zajednica ili klasteri tih zajednica u saradnji sa udruženjima građana na teritoriji 4 projektna ciljna regiona, koji predlažu zajedničke aktivnosti koje će doprineti razvoju integrisanih turističkih ponuda na nivou opština ili regiona definisanih u projektu (za temu 1); i
 • udruženja građana registrovana na teritoriji ciljnih regiona, u partnerstvu sa institucijama javnog sektora i privatnim sektorom (za temu 2).

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za podnošenje predloga projekata bio je 9. oktobar 2010.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Veličina granta: Svaki grant odobren u okviru ovog programa mora biti u okvirima sledećih iznosa:

 • Do 5.000  USD po jednom domaćinstu/malom i srednjem preduzeću, koje učestvuje na projektu
 • Do 20.000  USD po jednom Udruženju, koje učestvuje na projektu
 • Do 40.000 USD za projekat  u okviru teme 1
 • Do 20.000 USD za projekat u okviru teme 2.

Trajanje projekta

Više informacija na internet adresi: http://www.merr.gov.rs/sr/javni-pozivi

Ograničenja

Više informacija na internet adresi: http://www.merr.gov.rs/sr/javni-pozivi

Posebni zahtevi

Više informacija na internet adresi: http://www.merr.gov.rs/sr/javni-pozivi

Kontakt

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

Bulevar kralja Aleksandra 15
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2855231
E-mail: kabinet@merr.gov.rs

Web: www.merr.gov.rs

[8] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodica. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogucnosti finansiranja na web adresi: http://www.merr.sr.gov.rs

80. Ministarstvo kulture Republike Srbije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2011. godini

Cilj programa/projekta

Cilj konkursa je očuvanje, unapređenje, razvoj i održiva upotreba kulturnog nasleđa i razvoj bibliotečke delatnosti u Republici Srbiji, na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Oblast podrške

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

 1. zaštita, očuvanje i prezentacija nepokretnog kulturnog nasleđa;
 2. zaštita, očuvanje i prezentacija arheološkog nasleđa;
 3. zaštita, očuvanje i prezentacija muzejskog nasleđa;
 4. zaštita, očuvanje i prezentacija arhivske građe;
 5. zaštita, očuvanje i prezentacija nematerijalnog nasleđa;
 6. zaštita, očuvanje i prezentacija stare i retke bibliotečke građe;
 7. bibliotečko-informacione delatnosti.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Na Konkursu mogu da učestvuju organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i i bibliotečko-informacione delatnosti i stare i retke bibliotečke građe (šifre delatnosti: 92511, 92512, 92521 i 92522), koji ove poslove obavljaju, kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa i bibliotečka delatnost.

Na Konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica koja se bave edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti, u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje ovih delatnosti, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 11. decembra 2010. godine do 11. januara 2011. godine.

Više informacija o konkretnom konkursu možete naći na http://www.kultura.gov.rs/?jez=sc&p=5812

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija o konkretnom konkursu možete naći na http://www.kultura.gov.rs/?jez=sc&p=5812

Trajanje projekta

Više informacija o konkretnom konkursu možete naći na http://www.kultura.gov.rs/?jez=sc&p=5812

Ograničenja

Više informacija o konkretnom konkursu možete naći na http://www.kultura.gov.rs/?jez=sc&p=5812

Posebni zahtevi

Više informacija o konkretnom konkursu možete naći na http://www.kultura.gov.rs/?jez=sc&p=5812

Kontakt

Ministarstvo kulture Republike Srbije

Vlajkovićeva 3

110000 Beograd

Srbija

Tel: +381 11/33-98-911

Web: www.kultura.gov.rs

Naziv programa

Konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2011. godinu

Cilj programa/projekta

Sufinansiranje projekata u kulturi

Oblast podrške

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

 1. književne manifestacije i nagrade;
 2. izdavačka delatnost – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture;
 3. muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
 4. likovne i vizuelne umetnosti;
 5. primenjena umetnost, arhitektura i multimedija;
 6. scensko stvaralaštvo i interpretacija (oblast: drama, opera, balet i ples);
 7. kinematografija i audio-vizuelno stvaralaštvo (filmski festivali, manifestacije, radionice i kolonije);
 8. projekti u oblasti naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;
 9. izvorno narodno, amatersko stvaralaštvo i očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa;
 10. kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji;
 11. kulturne delatnosti Srba u inostranstvu;
 12. kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom;
 13. kulturne delatnosti dece i za decu i mlade.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i  organizacije/pravna lica, kao i pojedinci sa teritorije Republike Srbije, osim za redni broj 11, gde pravo učešća imaju i pravna lica izvan teritorije Republike Srbije.

Više informacija o konkretnom konkursu možete naći na http://www.kultura.gov.rs/?jez=sc&p=5760

Konkursna procedura i vremenski rok[9]

20. novembra 2010. godine do 20. decembra 2010. godine

Više informacija o konkretnom konkursu možete naći na http://www.kultura.gov.rs/?jez=sc&p=5760

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija o konkretnom konkursu možete naći na http://www.kultura.gov.rs/?jez=sc&p=5760

Trajanje projekta

Više informacija o konkretnom konkursu možete naći na http://www.kultura.gov.rs/?jez=sc&p=5760

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

Više informacija o konkretnom konkursu možete naći na http://www.kultura.gov.rs/?jez=sc&p=5760

Kontakt

Ministarstvo kulture Republike Srbije

Vlajkovićeva 3

110000 Beograd

Srbija

Tel: +381 11 33 98 911

Web: www.kultura.gov.rs

[9] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodica. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogucnosti finansiranja na web adresi: www.kultura.gov.rs

81. Ministarstvo omladine i sporta

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Fond za mlade talente

 • Stipendiranje do 1000 najboljih studenata završnih godina osnovnih akademskih studija, diplomskih akademskih studija i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija.
 • Konkurs za stipendiranje studenata u EU EFTA vodećih svetskih univerziteta

Cilj programa/projekta

Podsticanje razvijanje i vrednovanje izuzetnih ispoljavanja i postignuća mladih kroz nagrađivanje i stipendiranje studenata. Kontinuiranim pruzanjem finansijske podrske mladim talentima poboljsace se polozaj mladih u drustvu i njihova aktivna uloga u drustvenom zivotu.

Oblast podrške

Podsticanje, razvijanje, prepoznavanje i vrednovanje izuzetnih ispoljavanja i postignuća mladih što je neophodno za njihov razvoj i napredak celokupnog društva.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Prava konkurisanja precizirana su konkursnom dokumentacijom koja se može preuzeti sa sajta http://www.mos.gov.rs/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewsdownload&sid=41.

Konkursna procedura i vremenski rok[10]

Formulari za prijavu na konkurs, kao i tekst konkursa se mogu preuzeti sa sajta Ministarstva omladine i sporta: http://www.mos.gov.rs/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewsdownload&sid=41.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta

/

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

Uslovi koje kandidati/kinje treba da ispunjavaju precizirani su konkursnom dokumentacijom koja se može preuzeti sa sajta http://www.mos.gov.rs/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewsdownload&sid=41.

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Fond za mlade talente – Konkurs za dodelu nagrada

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070 Novi Beograd, Srbija

Tel: +381 11 311 0785

E-mail: fond@mos.gov.rs

Web:  www.mos.gov.rs

Sektor za omladinu Ministarstva omladine i sporta

Naziv programa

Finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja građana u oblasti omladinske politike u skladu sa prioritetnim ciljevima datim u Nacionalnoj strategiji za mlade i aktivnostima u Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade

Cilj programa/projekta

Dugoročni cilj Sektora za omladinu Ministarstva omladine i sporta je poboljšanje položaja i unapređenje kvaliteta života mladih. Vizija Ministarstva je da Srbija postane zemlja u kojoj će mladi aktivno učestvovati u svim sferama društvenog života, a pre svega u kreiranju i sprovođenju politike za mlade. To podrazumeva njihovu aktivnu ulogu u porodičnom životu, obrazovanju, zapošljavanju, zdravlju i ukupnom društvenom životu.

Usvajanjem Nacionalne strategije za mlade i Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade, Vlada je pokazala da je briga o mladima jedan od prioriteta njenog rada.  Mladi predstavljaju izuzetno značajnu kategoriju stanovništva i nosioce budućeg razvoja i promena u procesu evropskih integracija naše zemlje i stoga je potrebno posvetiti značajnu pažnju njihovim potrebama, stavovima i željama.  Sistemska briga o mladima jeste integralni deo strategije svake zemlje, a mlade ljude treba posmatrati kao neophodne učesnike u procesu donošenja odluka.

U opšte strateške ciljeve definisane Nacionalnom strategijom za mlade spadaju:

 • Podsticati mlade da aktivno učestvuju u društvu;
 • Razvijati saradnju mladih i obezbeđivati uslove za učešće u donošenju odluka kroz održiv institucionalni okvir, a na osnovu potreba mladih i u partnerstvu sa mladima;
 • Izgrađivati sistem informisanja mladih na svim nivoima i u svim oblastima;
 • Obezbediti ostvarivanje prava na jednake šanse svih mladih u društvu, a posebno mladih koji žive u teškim uslovima;
 • Podsticati i vrednovati izuzetna ispoljavanja i postignuća mladih u različitim oblastima;
 • Unapređivati mogućnosti za kvalitetno sprovođenje slobodnog vremena mladih;
 • Ratvijati otvoreni, delotvorni, efikasni i pravedni sistem formalnog i neformalnog obrazovanja koji je dostupan svim mladima i koji je u skladu sa svetskim trendovima u obrazovanju i kontekstom obrazovanja u Republici Srbiji;
 • Podsticati i stimulisatisve oblike zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih;
 • Unapređivati bezbednost mladih;
 • Čuvati i unapređivati zdravlje mladih, smanjivati rizike i vodeće poremećaje zdravlja i razvijati zdravstvenu zaštitu prilagođenu mladima;
 • Osnaživati mlade za inicijative i aktivnosti koje su u skladu sa osnovnim ciljevima održivog razvoja i zdrave životne sredine.

Oblast podrške

Ministarstvo omladine i sporta će na osnovu "Uredbe o utvrđivanju programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2010. godini" u okviru oblasti Dotacije nevladinim organizacijama, dodeljivati sredstva udruzenjima gradjana i lokalnim kancelarijama za mlade za projekte i programe kojima se obezbedjuje  uključivanje udruženja građana u proces sprovođenja Strategije kroz realizaciju projekata usmerenih ka realizaciji ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom; podizanje kapaciteta omladinskih udruženja, kroz realizovanje samostalnih projekata iz oblasti omladinske politike i pripremunu obuku i podršku za realizaciju njihovih projekata; realizacija međunarodne saradnje i programa i projekata omladinskih udruženja, implementacija lokalnih akcionih planova za mlade i druge.

Nacionalnu strategiju za mlade i Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade možete preuzeti na: http://www.mos.gov.rs/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewsdownload&sid=10.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo konkurisanja imaju registrovana udruženja građana (omladinska udruženja koja imaju najmanje dve trećine članova mlađih od 30 godina, kao i udruženja koja se bave mladima i koja su imala iskustva u radu sa mladima) na teritoriji Republike Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekta, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo omladine i sporta biće objavljeni na zvaničnoj prezentaciji Ministarstva omladine i sporta:  http://www.mos.gov.rs/

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta

/

Ograničenja

Sledeći tipovi aktivnosti neće biti podržani:

 •  Individualno sponzorstvo za učestvovanje na međunarodnim skupovima kao glavna  aktivnost projekta;
 •  Individualne stipendije za studije ili obuku;
 •  Kupovina vozila;
 •  Retroaktivno finansiranje projekata koji se trenutno sprovode ili čije izvođenje je okončano.

Posebni zahtevi

Sredstva se odobravaju isključivo za projekte iz oblasti omladinske politike.

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za omladinu

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070 Novi Beograd, Srbija

E-mail: omladina@mos.gov.rs

Web: www.mos.gov.rs

[10] Rok za konkurse  je istekao tokom izrade Vodica. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogucnosti finansiranja na web adresi: http://www.mos.gov.rs

82. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa[11]

Različiti konkursi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije raspisuju se periodično tokom godine.

Cilj programa/projekta

Zavisi od konkretnog konkursa. Videti pod "Oblast podrške".

Oblast podrške

 • Jačanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda na tržištu;
 • Obezbeđivanje kvalitetne i zdravstveno ispravne hrane;
 • Obezbeđivanje podrške životnom standardu za poljoprivrednike koji ne mogu svojom proizvodnjom da obezbede ekonomski opstanak na tržištu;
 • Obezbeđivanje podrške ruralnom razvoju i zaštite životne sredine od negativnih uticaja poljoprivredne proizvodnje.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Zavisi od pojedinačnog konkursa.

Detaljne informacije mogu se naći na: http://www.minpolj.gov.rs/   

Konkursna procedura i vremenski rok

Zavisi od pojedinačnog konkursa.

Detaljne informacije mogu se naći na: http://www.minpolj.gov.rs/   

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od pojedinačnog konkursa.

Detaljne informacije mogu se naći na: http://www.minpolj.gov.rs/   

Trajanje projekta

Zavisi od pojedinačnog konkursa.

Detaljne informacije mogu se naći na: http://www.minpolj.gov.rs/

Ograničenja

Zavisi od pojedinačnog konkursa.

Detaljne informacije mogu se naći na: http://www.minpolj.gov.rs/  

Posebni zahtevi

Zavisi od pojedinačnog konkursa.

Detaljne informacije mogu se naći na: http://www.minpolj.gov.rs/   

Kontakt

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
Info centar, Omladinskih brigada br. 1

 Poslovna zgrada SIV-III

11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 260-7960; 260-7961

Fax: +381 11260-7961
E-mail: office@minpolj.gov.rs

Web: www.minpolj.gov.rs

[11] Ministarstvo raspisuje raznovrsne konkurse u razlicitim vremenskim periodima, pa sugerišemo redovnu proveru vebsajta http://www.minpolj.gov.rs radi provere novih potencijalnih izvora finansiranja.

83. Ministarstvo rada i socijalne politike

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Uprava za rodnu ravnopravnost

Naziv programa

Podizanje kapaciteta i unapređivanje rada lokalnih tela za rodnu ravnopravnost u Republici Srbiji

Cilj programa/projekta

Prioritet Ministarstva rada i socijalne politike – Uprave za rodnu ravnopravnost jeste osnivanje, podizanje kapaciteta i unapređivanje rada lokalnih tela za rodnu ravnopravnost u Republici Srbiji u cilju realizacije Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti i Akcionog  plana za njenu implementaciju a u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova.

Oblast podrške

Rodna ravnopravnost 

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Udruženja građana koja moraju imati sporazum o saradnji sa lokalnom samoupravom, tj. telima za rodnu ravnopravnost, kojim se uređuje učestvovanje lokalne samouprave u aktivnostima koje su navedene u predlogu projekta (kroz obezbeđenje ljudskih resursa, prostora, dodatnih sredstava, itd.)

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv se objavljuje u dnevnim listovima i na sajtu Ministarstva rada  i socijalne politike. Konkursna dokumentacija objavljuje se i može se preuzeti se sajta Ministarstva rada i socijalne politike.

Konkurs je otvoren 15 dana, nakon čega sledi analiza i selekcija pristiglih predloga projekata. Rok za objavu rezultata konkursa je u proseku mesec dana, a rezultati konkursa objavljuju se na sajtu Ministarstva rada i socijalne politike. Aplikanti čiji su predlozi projekata izabrani za podršku se kontaktiraju radi dostave podataka potrebnih za izradu Ugovora o finansiranju predloga projekata.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta nije limitiran ni gornjim ni donjim limitom. Ukupan maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti u 2011. godini je  2.000.000,00 dinara.

Trajanje projekta

Smernicma za podnosioce predloga projekata definisani su uslovi konkursa kojim se određuje i maksimalno trajanje projekata, koje je iznosilo 5 meseci.

Ograničenja

Kriterijumi konkursa definisani su u Smernicama za podnosioce predloga projekata. One definišu:

 • Tip organizacije koja može da se prijavi za dodelu sredstava,
 • Partnerstvo i kriterijumi koji se odnose na partnera,
 • Sadržaj projekta za koji se mogu dodeliti sredstva i
 • Vrsta troškova koja se može uvrstiti u budžet projekta.

Osnovni kriterijumi su da je podnosilac registrovano udruženje građana, da ima sedište u Republici Srbiji, da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta i da se projektne aktivnosti realizuju na teritoriji Republike Srbije.

Posebni zahtevi

Posebni zahtev se odnosi na obavezan sporazum o saradnji sa lokalnom samoupravom, tj. telima za rodnu ravnopravnost, kojim se uređuje učestvovanje lokalne samouprave u aktivnostima koje su navedene u predlogu projekta (kroz obezbeđenje ljudskih resursa, prostora, dodatnih sredstava, itd.)

Kontakt

Ministarstvo rada i socijalne politike,

Uprava za rodnu ravnopravnost

Terazije 41

11000 Beograd

Srbija

Web: www.minrzs.gov.rs

E-mail: rodna.ravnopravnost@minrzs.gov.rs

Budžetski fond za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i Budžetski fond za programe socijalno-humanitarnih organizacija

Naziv donatora

Ministarstvo rada i socijalne politike, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom

Naziv programa

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Cilj programa/projekta

 1. Razvijanje servisa i programa podrške za osoba sa invaliditetom u cilju deinstitucionalizacije i  prevencije institucionalizacije,
 2. Podizanje nivoa svesti zajednice o osobama sa invaliditetom i samih osoba sa invaliditetom o pravima, položaju i potrebama,
 3. Programi podrške osobama sa invaliditetom za uključivanje u aktivnosti zajednice i cilju njihove afirmacije i socijalne integracije.
 4. Poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja.

Oblast podrške

Osobe sa invaliditetom 

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Socio-humanitarne organizacije čiji rad je usmeren na unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv se objavljuje u dnevnim listovima i na sajtu Ministarstva rada  i socijalne politike. Konkursna dokumentacija objavljuje i može se preuzeti se sajta Ministarstva rada i socijalne politike.

Konkurs je otvoren 30 dana, nakon čega sledi analiza i selekcija pristiglih predloga projekata. Rok za objavu rezultata konkursa je u proseku između dva i tri meseca, a rezultati konkursa objavljuju se na sajtu Ministarstva rada i socijalne politike. Aplikanti čiji su predlozi projekata izabrani za podršku se kontaktiraju radi dostave podataka potrebnih za izradu Ugovora o finansiranju predloga projekata.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta nije određen ni gornjim ni donjim limitom. Ukupan maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti u 2011. godini sa Budžetskog fonda za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom je 18.001.000 dinara, a sa Budžetskog fonda za programe socijalno-humanitarnih organizacija je 357.001.000 dinara.

Trajanje projekta

Smernicama za podnosioce predloga projekata definisani su uslovi konkursa kojim se određuje i maksimalno trajanje projekata. Na Konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji 2009. godine, maksimalna dužina trajanja projekta iznosila je 10 meseci, dok je na Konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom  u 2010.godini maksimalna dužina trajanja podržanih projekata 9 meseci.

Ograničenja

Kriterijumi konursa definisani su u Smernicama za podnosioce predloga projekata. One definišu:

 • Tip organizacije koja može da se prijavi za dodelu sredstava
 • Partnerstvo i kriterijumi koji se odnose na partnera
 • Sadržaj projekta za koji se mogu dodeliti sredstva
 • Vrsta troškova koja se može uvrstiti u budžet projekta.

Osnovni kriterijumi su da je podnosilac registorvano udruženje građana, da ima sedište u R. Srbiji, da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta i da se projektne aktivnosti realizuju na teritoriji Republike Srbije.

Posebni zahtevi

Posebni zahtev se odnosi na obavezno partnerstvo sa lokalnom samoupravom pri apliciranju za "Poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja" i obaveznu dostavu idejno tehničkog rezšenja projekta. Prilikom apliciranja za ostale prioritete konkursa postoji samo poželjna dokumentacija koju aplikant prilaže prema sopstvenoj proceni, kako bi potvrdio navode o kapacitetima organizacije odnosno podršci lokalne samouprave, drugih organizacija ili institucija.

Kontakt

Ministarstvo rada i socijalne politike,

Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom

Nemanjina 22-26

11000 Beograd

Srbija

Web: www.minrzs.gov.rs

E- mail: osobesainvaliditetom@minrzs.gov.rs

84. Ministarstvo za dijasporu Republike Srbije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Različiti konkursi Ministarstva za dijasporu[12]

Cilj programa/projekta

Nadležnosti Ministarstva za dijasporu su određene Članom 22. Zakona o Ministarstvima. Ministarstvo za dijasporu obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: položaj državljana Republike Srbije koji žive izvan Republike Srbije; poboljšanje uslova za ostvarenje biračkog prava državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu; poboljšanje veza iseljenika, lica srpskog porekla i državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu i njihovih organizacija s Republikom Srbijom; stvaranje uslova za uključivanje iseljenika, lica srpskog porekla i državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu u politički, ekonomski i kulturni život Republike Srbije i njihov povratak u Republiku Srbiju, kao i druge poslove određene zakonom.

Oblast podrške

Zavisi od određenog konkursa. Videti prethodni paragraf.

Geografska oblast

Srbija i/ili države u kojima žive državljani Republike Srbije

Više informacija o pojedinačnim konkursima možete naći na http://www.mzd.gov.rs

Kontakt

Ministarstvo za dijasporu Vlade Republike Srbije,
Vase Čarapića 20

11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2638 033, 2639-221, 3202-900;
Fax: +381 11 2636 815

Web: www.mzd.gov.rs

[12] Ministarstvo raspisuje raznovrsne konkurse u razlicitim vremenskim periodima, pa sugerišemo redovnu proveru vebsajta http://www.mzd.gov.rs radi provere novih potencijalnih izvora finansiranja.

85. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Fond za raspodelu dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave

Cilj programa/projekta

U sladu sa odredbama Zakona o igrama na sreću Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu upravlja sredstvima iz budžetskog fonda koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave. Raspodela navedenih sredstava se vrši na način, za namene i po sprovedenom postupku koji su utvrđeni Uredbom o načinu raspodele dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 75/05, 117/05 i 18/09).

Oblast podrške

Raspodela sredstava vrši se jedinicama lokalne samouprave radi ostvarivanja sledećih ciljeva:

 • učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za život građana na njenoj teritoriji;
 • pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa racionalizacije ili osposobljavanja organa lokalne samouprave;
 • pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave koja je pogođena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera;
 • pružanje tehničke i druge pomoći u cilju modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave;
 • pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji različitih oblika solidarnosti sa licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i sa licima sa posebnim potrebama i pomoći socijalno-humanitarnim organizacijama na njihovoj teritoriji
 • pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih, akcionih i sanacionih planova kao i projekata
 • pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

lokalne samouprave

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni pozivi za raspodelu sredstava, kao i Odluke o raspodeli sredstava za finansiranje lokalne samouprave objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na internet stranici zvaničnog sajta Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu (www.drzavnauprava.gov.rs), gde se može i preuzeti propisani obrazac za dostavljanje podataka jedinica lokalne samouprave koji je sastavni deo dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za dodelu sredstava.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija možete pronaći na internet adresi: www.drzavnauprava.gov.rs

Trajanje projekta

Više informacija možete pronaći na internet adresi: www.drzavnauprava.gov.rs

Ograničenja

Više informacija možete pronaći na internet adresi: www.drzavnauprava.gov.rs

Posebni zahtevi

Više informacija možete pronaći na internet adresi: www.drzavnauprava.gov.rs

Kontakt

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu

Birčaninova 6,

11 000 Beograd, Srbija

Web: www.drzavnauprava.gov.rs

86. Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Nacionalni investicioni plan

Cilj programa/projekta

Razvoj infrastrukture koja će doprineti održivom privrednom razvoju, rastu zaposlenosti i podizanju standarda građana, sa ciljem postizanja ravnomernijeg regionalnog razvoja.

Oblast podrške

infrastruktura – saobraćajna, komunalna, obrazovna, zdravstvena, kulturna, socijalna

Geografska oblast

teritorija Republike Srbije

Ko može da konkuriše?

Resorna ministarstva Vlade Republike Srbije, autonomne pokrajine, lokalne samouprave 

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs za finsniranje projekata u narednoj godini se raspisuje u septembru svake godine i treje mesec do mesec i po dana. Početkom februara Vlada Srbije, na predlog Ministarstva za NIP, donosi odluku o projektnima koji će se finasirati. Potom sledi postupak usaglašavanja  akcionih planova i sprovodjenje postupka javnih nabavki za izbor izvođača radova na projektima. 

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Godišnje finansiranje projekata. Ukoliko je projekat višegodišnji, finansira se po fazama.

NIP ne finasira:

 1. Kupovinu i zakup zemljišta i objekata, naknadu za građevinsko zemljište i druge takse i naknade,
 2. Nabavku opreme, osim u slučaju kada je nabavka opreme sastavni deo infrastrukturnog projekta,
 3. Tekuće održavanje, amortizaciju i troškove tekućeg poslovanja,
 4. Troškove izrade akata i strateških dokumenata, troškove upravljanja projektima NIP-a i troškove reklama i promocija,
 5. Troškove špedicije i skladištenja,
 6. Subvencije,
 7. Bankarske poslove, troškove garancija, troškove lizinga, troškove osiguranja,
 8. Troškove konverzije, gubitke koji nastaju pri konverziji, kamate na dug, zaostale kamate, kao i druge finansijske troškove,
 9. Novčane kazne, finansijske penale i troškove sudskih postupaka,
 10. 10. Izradu planske dokumentacije,
 11. Izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Posebni zahtevi

Realizacija projekata NIP-a predviđa obavezno sufinansiranje projekata u zavisnosti od vrste projekta i stepena razvijenosti lokalne samouprave, i to na sledeći način:

 • Nacionalni projekti se finansiraju u celokupnom iznosu sredstvima NIP-a,
 • Regionalni projekti se finansiraju sredstvima NIP-a uz obavezno sufinansiranje od strane lokalnih samouprava u iznosu od 20% od predračunske vrednosti investicije (sa PDV-om),
 • Lokalni projekti se finansiraju sredstvima NIP-a uz obavezno sufinasiranje projekata od strane lokalnih samouprava, i to na sledeći način:
  • Lokalne samouprave koje su po stepenu razvijenosti svrstane u 1. grupu u obavezi su da obezbede sufinansiranje projekata u iznosu od 50% od predračunske vrednosti investicije (sa PDV-om)
  • Lokalne samouprave samouprave koje su po stepenu razvijenosti svrstane u 2. grupu u obavezi su da obezbede sufinansiranje projekata u iznosu od 35% od predračunske vrednosti investicije (sa  PDV-om)
  • Lokalne samouprave koje su po stepenu razvijenosti svrstane u 3. grupu u obavezi su da obezbede sufinansiranje projekata iznosu od 20% od predračunske vrednosti investicije (sa  PDV-om);
  • Lokalne samouprave koje su po stepenu razvijenosti svrstane u 4. grupu nanerazvijenijih opština nisu u obavezi da obezbede sufinansiranje predloženih projekata
  • Lokalne samouprave sa teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohija nisu u obavezi da obezbede sufinansiranje predloženih projekata.

Kontakt

Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan poziva ovlašćene podnosioce da prijave projekte popunjavanjem Obrasca 1 - Prijava projekta za NIP na internet stranici Ministarstva (www.mnip.gov.rs), kako bismo zajedno realizovali projekte i pokrenuli razvoj zemlje i lokalnih samouprava.

Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan

Vlajkovićeva 10

11000 Beograd, Srbija

Web: www.mnip.gov.rs

87. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Eureka

Cilj programa/projekta

Razvoj novih ili značajno poboljšanih postojećih proizvoda, tehnologija ili usluga, kroz saradnju između univerziteta, instituta, velikih kompanija i malih i srednjih preduzeća, kako u okvirima nacionalnih granica, tako i izvan njih. Program podržava jačanje evropske konkurentnosti na svetskom tržištu.

Oblast podrške

Zastupljene su sve tehnološke oblasti istraživanja i razvoja.

Geografska oblast

U programu učestvuje 38 zemalja-članica i kao 39.-a Evropska Unija.

Ko može da konkuriše?

U Eureka programu mogu učestvovati svi tipovi organizacija iz zemalja-članica prema nacionalnim šemama finansiranja. U Srbiji za finansiranje iz buđžeta mogu konkurisati registrovane naučnoistraživačke organizacije, inovacioni centri ili istraživačko-razvojni centri, u saradnji sa minimalno jednim privrednim društvom iz RS.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv je objavljen tokom cele godine. Odluke o finansiranju, bazirane na nacionalnoj evaluaciji donose se 4 puta godišnje.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni godišnji iznos iz buđžeta RS, po projektu je 50.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Trajanje projekta

Program se realizuje projektima u trajanju do 3 godine.

Ograničenja

Samo naučnoistraživačke ili inovacione organizacije upisane u Registar Ministarstva mogu biti korisnici budžetskih sredstava.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

E-mail: snezana.omic@nauka.gov.rs

Web: www.eurekanetwork.org, www.nauka.gov.rs

Naziv programa

Eurostars program

Cilj programa/projekta

Razvoj novih ili značajno poboljšanih postojećih proizvoda, tehnologija ili usluga, kroz međunarodnu saradnju malih i srednjih preduzeća sa visokim inovativnim potencijalom.

Oblast podrške

Zastupljene su sve tehnološke oblasti istraživanja i razvoja.

Geografska oblast

U programu učestvuje 35 zemalja-članica.

Ko može da konkuriše?

U Eurostars programu mogu učestvovati svi tipovi organizacija iz zemalja-članica prema nacionalnim šemama finansiranja. U Srbiji za finansiranje iz buđžeta mogu konkurisati registrovane inovacione organizacije u saradnji sa minimalno jednim privrednim društvom iz RS.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv objavljuje EC na sajtu Eurostars programa dva puta godišnje. Međunarodni ekspertski panel ocenjuje projektne prijave, na osnovu čijih izveštaja se formira rang lista projekata za finansiranje. Pored sredstava iz nacionalnih fondova odobreni projekti finansiraju se i iz buđžeta EC do 33% od nacinalnog doprinosa. Rok za konkurisanje ističe 24. marta 2011.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni godišnji iznos iz buđžeta RS, po projektu je 50.000 Evra u dinarskoj protivvrednosti.

Trajanje projekta

Program se realizuje projektima u trajanju do 3 godine.

Ograničenja

Samo inovacione organizacije upisane u Registar Ministarstva mogu biti korisnici buđžetskih sredstava.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Web: www.eurekanetwork.org, www.nauka.gov.rs

E-mail: snezana.omic@nauka.gov.rs

Naziv programa

Konkurs za stipendiranje mladih istraživača postdoktoranata radi usavršavanja u prestižnim naučnoistraživačkim organizacijama u inostranstvu u 2011. godini.

Cilj programa/projekta

Stipendiranje mladih istraživača postdoktoranata

Oblast podrške

Stipendije će biti dodeljene kandidatima koji ispunjavaju sve uslove konkursa,

a koji su doktorirali u sledećim oblastima nauka:

 • Prirodne nauke
 • Tehničko – tehnološke
 • Biotehničke
 • Medicinske
 • Društvene
 • Humanističke

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na konkursu imaju istraživači koji su zaposleni u naučnoistraživačkim organizacijama registrovanim u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti, i to: doktori nauka,  angažovani na naučno istraživačkom projektu Ministarstva u tekućem ciklusu istraživanja, rođeni 1969. godine ili kasnije; sa aktivnim znanjem engleskog jezika ili jezika zemlje gde će se usavršavati, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je otvoren 60 dana od dana objavljivanja. Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 28. januarom 2011. godine.

Obrazac za prijavu na konkurs kao i pregled neophodne dokumentacije može se preuzeti sa internet-portala Ministarstva ili neposredno u Ministarstvu - Sektor za razvoj naučnoistraživačkih kadrova, Nemanjina 22-26, krilo B, IV sprat/ kancelarija broj 6. Prijava na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se Ministarstvu preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Republičkih organa, Nemanjina br. 22-26, Beograd, sa naznakom "prijava na konkurs za postdoktorske stipendije". Detaljnije informacije se mogu dobiti preko telefona: 011/ 2687-480, kao i na internet-portalu Ministarstva: www.nauka.gov.rs.  

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Odobrena stipendija u iznosu od po 1.200 EUR mesečno (neto iznos) isplaćuje se odjednom i u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Stipendistima će biti pokriveni i putni troškovi u iznosu do 1.000 EUR.

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj

Nemanjina 22-26

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 2686 963

Web: www.nauka.gov.rs

Naziv programa

Sedmi okvirni program Evropske unije – FP7

Cilj programa/projekata

Stvaranje evropskog istraživačkog prostora (ERA- European Research Area) kroz saradnju naučnoistraživačkih institucija  evropskih zemalja. Učešće u Sedmom Okvirnom programu omogućeno je svim pravnim licima (po nacionalnom, međunarodnom ili evropskom zakonu) koja su uključena u istraživački rad ili u širenje ili upotrebu naučnoistraživačkih rezultata.

Oblast podrške

Razvoj naučnoistraživačke saradnje evropskih zemalja u svim naučnim oblastima.

Geografska oblast

Sve zemlje članice Evropske unije, pridružene članice, kandidati za članstvo, i ostale zemlje navedene u listi http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.html#countries

Ko može da konkuriše

Pravila učestvovanja u Programu, kao i mogućnosti dobijanja finansijske podrške od Evropske komisije, različita su u zavisnosti od grupe zemalja kojoj pripada pravno lice (detaljne infomacije na zvaničnom sajtu 7.Okvirnog programa: http://cordis.europa.eu/fp7/participate_en.html

Konkursna procedura i vremenski rok

U zavisnosti od poziva za prijavljivanje predloga projekata. Detaljne infomacije za svaki od poziva u razlicitim naučnim oblastima mogu se naći na  zvaničnom sajtu: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

Trajanje projekta

FP7: 2007-2013. Pozivi za prijavljivanje predloga projekata, u okviru FP7, objavljuju se više puta u toku godine prema radnom programu za navedenu oblast. Detaljne informacije na sajtu: http://cordis.europa.eu/fp7/when_en.html#calls

Ograničenja i posebni zahtevi

Pravila učešća, kao i ograničenja, definisana su u Pozivima za prijavljivanje predloga projekata  http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

Kontakt

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije Ministarstva za nauku i tehnoloski razvoj koordiniše aktivnosti koje se odnose na Sedmi okvirni program Evropske unije (FP7 EU) pomoću Mreže nacionalnih kontakt osoba http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html sa ciljem efikasnog uključivanja naših istraživača u FP7. Lista svih NCP Republike Srbije je data na sajtu: http://bit.ly/dEjtPj

Prof, dr  Viktor Nedović, Nacionalni koordinator:

Ministarstvo za nauku i tehnoloski razvoj

Sektor za medjunarodnu saradnju i evropske integracije

Tel: +381 11 363 1677

88. Ministarstvo zdravlja

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Projekat Ministarstva zdravlja Republike Srbije

"Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou" - DILS finansiran iz kredita Svetske banke

Cilj programa/projekta

Cilj projekta je da se pruži dodatna pomoć započetoj reformi primarne zdravstvene zaštite, da se osnaže kapaciteti ustanova i krajnjih korisnika u smislu poboljšanja dostupnosti, efikasnosti, pravičnosti i kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou.

Oblast podrške

U okviru projekta realizuju se četiri komponente: finansiranje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i zdravstveni menadžment, povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite osetljivim populacionim grupama, unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i unapređenje informaciono-komunikacionih tehnologija.

Geografska oblast

Projekat se u potpunosti (sve četiri komponente) realizuje u 42 doma zdravlja iz Srbije, dok se u okviru komponente Unapređenje informaciono komunikacionih tehnologija sprovodi informatizacija svih 158 domova zdravlja u Srbiji.

Ko može da konkuriše?

Domovi zdravlja i lokalne samouprave.

Konkursna procedura i vremenski rok

Ministarstvo zdravlja je 17. jula 2009. godine objavilo poziv domovima zdravlja za učešće u projektu "Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou"- DILS. U procesu selekcije domova zdravlja izabrano je 42 ustanove primarne zdravstvene zaštite sa različitih geografskih područja i različitog socio-ekonomskog okruženja za učešće u projektu.

Minimalni - maksimalni iznos

Na osnovu potpisanog sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj Ministarstvo zdravlja za realizaciju osnovnog cilja projekta koristi 12,5 miliona evra.

Trajanje projekta

Projekat traje do 31.12.2012 godine.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Tanja Đorđević, asistent za odnose s javnošću i komunikacije

Tel: +381 11 36 06 421

E-mail: tanja.djordjevic@zdravlje.gov.rs

Web: www.dils.gov.rs

89. Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Različiti konkursi Pokrajinskog sekretarijata, raspisuju se tokom cele godine

Cilj programa

Zavisi od konkretnog Konkursa.

Oblast podrške

Sekretarijat obavlja poslove uprave koji se odnose na: istraživanje, razvoj i primenu svih vidova primarne i sekundarne energije, razvojnoistraživačke programe u oblasti uglja, nafte, gasa, geotermalnih i mineralnih voda, povećanja energetske efikasnosti postrojenja i štednje energije, alternativne energetske izvore i sekundarne sirovine od značaja za razvoj Pokrajine; prikupljanje novih tehnologija, patenata i licenci za mogućnost uvođenja u proizvodnju novih proizvoda na osnovu sirovina koje su od značaja za Pokrajinu; tekuću politiku razvoja energetike i sirovina i funckionisanje energetskih sistema; praćenje proizvodnje i potrošnje svih vidova energije; utvrđivanje energetskih i sirovinskih rezervi u Pokrajini;rešavanje po zahtevima za odobravanje  za eksploataciju mineralnih sirovina i izvođenje rudarskih radova i odobrenja geoloških istraživanja.

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Više informacija o konkretnom konkursu možete pogledati na: http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/index.php?a=konkursi

Konkursna procedura i vremenski rok

Više informacija o konkretnom konkursu možete pogledati na: http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/index.php?a=konkursi

Minimalni - maksimalni iznos

Više informacija o konkretnom konkursu možete pogledati na: http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/index.php?a=konkursi

Trajanje projekta

Više informacija o konkretnom konkursu možete pogledati na: http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/index.php?a=konkursi

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i minirealne sirovine

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad, Srbija
Te: +381 21 48743 37

Fax: +381 21 456 653
E-mail: psemr@vojvodina.gov.rs

Web: www.psemr.vojvodina.gov.rs/

90. Pokrajinski sekretarijat za kulturu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Javni oglas za sufinansiranje nabavke knjiga i matičnu delatnost biblioteka  u AP Vojvodini

Cilj programa/projekta

Sufinansiranje nabavke knjiga-popunjavanje i obnavljanje knjižnog fonda opštinskih i narodnih biblioteka na teritoriji AP Vojvodine, proporcionalno broju njihovih ogranaka. Sredstvima namenjenim za obavljanje matične delatnosti sufinansiraju se poslovi propisani Zakonom o bibliotečkoj delatnosti, i to: vođenje registra biblioteke, vođenje kataloga bibliotečke građe, pružanje stručne pomoći bibliotekama, nadzor nad stručnim radom biblioteka, staranje o usavršavanju kadrova za obavljanje bibliotečke delatnosti, praćenje i proučavanje stanja, potreba i uslova rada u bibliotečkoj delatnosti, predlaganje mera za unapređivanje bibliotečke delatnosti i njihovo sprovođenje.

Oblast podrške

Projekti u oblasti nabavke knjiga opštinskih i narodnih biblioteka i program matične delatnosti biblioteka.

Geografska oblast

Projekti koji se realizuju u AP Vojvodini u oblasti nabavke knjiga opštinskih i narodnih biblioteka, programi matične delatnosti biblioteka na teritoriji AP Vojvodine.

Ko može da konkuriše?

Na Javnom oglasu mogu da učestvuju biblioteke registrovane na području AP Vojvodine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni oglas se raspisuje u oktobru/novembru tekuće godine za narednu kalendarsku godinu i objavljuje se na internet-sajtu Sekretarijata (www.kultura.vojvodina.gov.rs), u jednim dnevnim novinama koje izlaze na srpskom jeziku, "Službenom listu AP Vojvodine" u i novinama koje izlaze na jezicima nacionalnih manjina u AP Vojvodini.

Prijava se podnosi u jednom primerku na obrascu Prijave za sufinansiranje nabavke knjiga i matičnu delatnost biblioteka u AP Vojvodini, i uz nju se obavezno prilaže druga neophodna dokumnetacija navedena u Prijavi – II Obavezni prilozi  koja je sastavni deo Prijave.

Prijava se preuzima na internet-sajtu Sekretarijata (www.kultura.vojvodina.gov.rs).

Prijave se podnose u konkursnom roku, putem pošte ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom Javni oglas za sufinansiranje nabavke knjiga i matičnu delatnost biblioteka u AP Vojvodini.

Konkursni rok se određuje u tekstu Konkursa.

Rezultati Konkursa se objavljuju na web-sajtu Sekretarijata.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos ukupnih sredstava za Javni oglas naveden je u prvom stavu teksta Konkursa.

Minimalni/maksimalni iznosi sredstava koja se dodeljuju su unapred određeni.

Trajanje projekta

Vreme trajanja je ograničeno na kalendarsku godinu za koju se raspisuje Javni oglas.

Ograničenja

Prijave koje se dostave nakon isteka konkursnog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima su na osnovu Javnog oglasa dodeljena sredstva u prethodnoj kalendarskoj godini, a koji nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta i namenskom utrošku sredstava se ne razmatraju.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Posebni zahtevi

Za projekte nabavke knjiga mogu da konkurišu isključivo opštinske i narodne biblioteke na teritoriji AP Vojvodine a za program matične delatnosti- matične biblioteke na teritoriji AP Vojvodine.

Kontakt

Tamara Benc

Tel :+381 21 487 4872

E-mail: tamara.benc@vojvodina.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini i sufinansiranje prevođenja značajnih dela

Cilj programa/projekta

Unapređenje izdavačke delatnosti, razvoj kulture i umetnosti naroda i nacionalnih zajednica i afirmisanje kutlurnih osobenosti AP Vojvodine

Oblast podrške

Izdavačka delatnost (roman, pripovedačka proza, poezija, književnost za decu - izuzev slikovnica i udžbenika, estejistika, umetnička kritika, drama, umetničke monografije, dela iz istorije umetnosti i dela iz humanističkih i društvenih nauka)

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Pravna lica sa teritorije AP Vojvodine kojima je izdavaštvo primarna delatnost.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se raspisuje u oktobru/novembru tekuće godine za narednu kalendarsku godinu i objavljuje se na web-sajtu Sekretarijata (www.kultura.vojvodina.gov.rs), u jednim dnevnim novinama koje izlaze na srpskom jeziku, "Službenom listu AP Vojvodine" u i novinama koje izlaze na jezicima nacionalnih manjina u AP Vojvodini.

Prijava se podnosi u jednom primerku na obrascu Prijave za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini i sufinansiranje prevođenja značajnih dela, i uz nju se obavezno prilaže druga neophodna dokumnetacija navedena u stavu 4. Prijave - Prilozi.

Prijava se preuzima na web-sajtu Sekretarijata (www.kultura.vojvodina.gov.rs).

Prijave se podnose u konkursnom roku, putem pošte ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom naziva Konkursa.

Konkursni rok se određuje u tekstu Konkursa.

Rezultati Konkursa se objavljuju na web-sajtu Sekretarijata.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos ukupnih sredstava za Konkurs naveden je u prvom stavu teksta Konkursa.

Minimalni/maksimalni iznosi sredstava koja se dodeljuju nisu određeni.

Trajanje projekta

Izdanja u kalendarskoj godini za koju se raspisuje konkurs.

Ograničenja

Prijave koje se dostave nakon isteka konkursnog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima su na osnovu Konkursa dodeljena sredstva u prethodnoj kalendarskoj godini, a koji nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta i namenskom utrošku sredstava se ne razmatraju.

Konkurna dokumentacija se ne vraća.

Posebni zahtevi

Za sufinansiranje prvih izdanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih zajednica i objavljivanje prvih izdanja prevoda značajnih knjiga sa stranih jezika na srpski i jezike nacionalnih zajednica, jedan izdavač može podneti ukupno najviše 5 prijava.

Za sufinansiranje objavljivanja prvih izdanja prevoda značajnih dela sa srpskog jezika ili jezika nacionih zajednica na svetske jezike, sa srpskog jezika na jezike nacionalnih zajednica, sa jezika nacionalnih zajednica na srpski jezik, sa nekog od jezika nacionlnih zajednica ne neki drugi jezik nacionanih zajednica, jedan izdavač može podneti najviše 5 (pet) prijava. 

Kontakt

Svetlana Radović

Tel :+381 21  487 47 15

E-mail: svetlana.radovic@vojvodina.gov.rs

Naziv programa

Manifestacije od pokrajinskog značaja

Cilj programa/projekta

prezentovanje vrhunskih ostvarenja internacionalnog karaktera koji doprinose decentralizaciji kulture i kulturnom dijalogu, promovisanje kulturno-umetničkih sadržaja sa svetske kulturne scene

Oblast podrške

muzičko-scensko stvaralaštvo, pozorišno stvaralaštvo, književno stvaralaštvo, vizuelno i multimedijalno stvaralaštvo, kinematografija- filmski festivali

Geografska oblast

Teritorija Autonomne Pokrajine Vojvodine

Ko može da konkuriše?

ustanove kulture, udruženja u kulturi i drugi subjekti u kulturi (zadužbine, fondacije kao i privredna i druga društva  čija je pretežna delatnost kultura)

Konkursna procedura i vremenski rok

O prijavama podnešenim u konkursnom roku odlučuje komisija.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Traženi iznos ne može biti veći od 70% ukupnog iznosa projekta.

Trajanje projekta

Godinu dana

Ograničenja

Pravo učešća na konkursu imaju isključivo pravna lica

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Tel: +381 21 487 4534

E-mail: natalija.josipovic@vojvodina.gov.rs

Naziv programa

Tradicionalno narodno umetničko stvaralaštvo Srba u AP Vojvodini

Cilj programa/projekta

Očuvanje tradicije i folklornih osobenosti, unapređenje kulturnog i jezičkog identiteta, prezentacija nematerijalne kulturne baštine srpskog naroda na festivalima i manifestacijama u zemlji i inostranstvu, prezentovanje nematerijalne kulturne baštine srpskog naroda kroz publikacije, izložbe, multimedijalne zapise bazirane na istraživanjima

Oblast podrške

-prezentovanje etnološkog, etnomuzikološkog, etnokoreološkog i folklorističkog stvaralaštva Srba u zemlji i inostranstvu (manifestacije)

- naučno-istraživački projekti (sakupljanje, zapisivanje i proučavanje narodnih igara, običaja, rituala, izvornog pevanja, muzičkih kompozicija, sviranja na tradicionalnim muzičkim instrumentima, usmenih predanja, narodne poezije) čiji se rezultati istraživanja prezentuju putem izložbi, publikacija, multimedijalnih  zapisa

- nabavka osnovnih sredstava neophodnih za rad (isključivo osnovna sredstva za obavljanje delatnosti – nošnja i ostali odevni predmeti i materijali za njihovu izradu neophodni za izvođenje folklornih programa, nabavka i popravka instrumenata

Geografska oblast

Teritorija Autonomne Pokrajine Vojvodine

Ko može da konkuriše?

pravna lica registrovana na teritoriji AP Vojvodine čija je pretežna delatnost kultura ( ustanove kulture, amaterska i druga umetnička udruženja, naučne i istraživačke ustanove, nevladine organizacije, udruženja koja se bave naučno-istraživačkim radom, prezentacijom i edukacijom o potrebi čuvanja, negovanja tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva a koji su od značaja za očuvanje nacionalnog identiteta i kojima se  doprinosi otkrivanju, obradi, razvoju, unapređivanju, vrednovanju i dostupnosti ove oblasti)

Konkursna procedura i vremenski rok

O prijavama podnešenim u konkursnom roku odlučuje komisija.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Traženi iznos ne može biti veći od 70% ukupnog iznosa projekta.

Trajanje projekta

Godinu dana

Ograničenja

Pravo učešća na konkursu imaju isključivo pravna lica

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Tel: +381 21 487 4534

E-mail: natalija.josipovic@vojvodina.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za sufinansiranje projekta u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva od pokrajinskog značaja u AP Vojvodini

Cilj programa/projekta i oblast podrške

Sufinansiranje projekata iz oblasti vrhunskog umetničkog stvaralaštva koji doprinose unapređenju struke, primenu savremenih metoda i tehnologija, međunarodnih i evropskih standarda u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva, kao i programi i projekti kojima se ostvaruje saradnja sa ostalim ustanovama kulture u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva. Zatim, programi i projekti kojima se promovišu principi multikulturalnog, multinacionalnog i kulturno raznovrsnog društva u Vojvodini, kroz unapređenje i promociju vrhunskog umetničkog stvaralaštva. Takođe, za svoj cilj imaju i programi i projekti koji doprinose obeležavanju značajnih jubileja, zatim onih koji su namenjeni deci i mladima i njihovom uključivanju u programe i projekte savremenog umetničkog stvaralaštva. Posebna pažnja usmerena je ka osobama sa invaliditetom i njihovom uključivanju u savremeno stvaralaštvo, kao i da su podnosioci projekata akademski obrazovani i afirmisani umetnici.

Geografska oblast

Projekti koji se realizuju u AP Vojvodini u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva i kojima se promoviše savremeno umetničko stvaralaštvo u zemlji i inostranstvu.

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na konkrusu imaju: ustanove kulture, nevladine organizacije i pravna lica registrovana za poslove kulture koji ove poslove obavljaju kao osnovnu delatnost na osnovu zakona i drugih propisa kojima se uređuje oblast kulture i umetnosti, a koji svojim stvaralaštvom doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini i to iz oblasti

 1. muzičke, muzičko-scenske programe i projekte
 2. programe i projekte likovne i primenjene umetnosti, vizuelne umetnosti, dizajna i umetničke fotografije
 3. programe i projekte pozorišne i filmske umetnosti
 4. književne programe i projekte

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se raspisuje u oktobru/novembru tekuće godine za narednu kalendarsku godinu i objavljuje se na web-sajtu Sekretarijata (www.kultura.vojvodina.gov.rs), u jednim dnevnim novinama koje izlaze na srpskom jeziku, "Službenom listu AP Vojvodine" u i novinama koje izlaze na jezicima nacionalnih manjina u AP Vojvodini.

Prijava se podnosi u jednom primerku na obrascu Prijave za sufinansiranje projakta u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva od pokrajinskog značaja u AP Vojvodini, i uz nju se obavezno prilaže druga neophodna dokumnetacija navedena u Prijavi – II Obavezni prilozi  koja je sastavni deo Prijave.

Prijava se preuzima na web-sajtu Sekretarijata (www.kultura.vojvodina.gov.rs).

Prijave se podnose u konkursnom roku, putem pošte ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom naziva Konkursa.

Konkursni rok se određuje u tekstu Konkursa.

Rezultati Konkursa se objavljuju na web-sajtu Sekretarijata.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos ukupnih sredstava za Konkurs naveden je u prvom stavu teksta Konkursa.

Minimalni/maksimalni iznosi sredstava koja se dodeljuju nisu određeni.

Trajanje projekta

Nije ograničeno, ali se konkursna dokumentacija i traženi iznosi donose na fazu projekta koja se realizuje u kalendarskoj godini;  za višegodišnje projekte dostavljaju se podaci o svim fazama projekta, ukupnoj vrednosti projekta i vrednostima svake faze projekta, postignutim rezultatima, izvorima fianansiranje ranijih faza projekta, i slično...

Ograničenja

Prijave koje se dostave nakon isteka konkursnog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima su na osnovu Konkursa dodeljena sredstva u prethodnoj kalendarskoj godini, a koji nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta i namenskom utrošku sredstava se ne razmatraju.

Konkurna dokumentacija se ne vraća.

Posebni zahtevi

Pravo učešća na konkrusu nemaju programi i projekti kulture i umetnosti čiji je osnivač AP Vojvodina, koji se redovno finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta osnivača i drugih izvora.

Kontakt

Mirjana Zečević i Nemanja Nešić

Tel : +381 21 487 4507, 487 4560 i 457-51

E-mail: mirjana.zecevic@vojvodina.gov.rs i nemanja.nesic@vojvodina.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za sufinansiranje projekta u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini

Cilj programa/projekta

Sufinansiranje projekata u oblasti zaštite pokretnog i nepokretnog kulturnog nasleđa kojima se doprinosi zaštiti, konzervaciji, restauraciji, istraživanju,  održivom korišćenju, promociji i prezentaciji najvrednijeg kulturnog nasleđa AP Vojvodine; unapređuje rad ustanova i organizacije koje se bave zaštitom kulturnog nasleđa i uvode međunarodni standardi u ovoj oblasti, populariše zaštita kulturnog nasleđa u javnosti, posebno kod dece i mladih; obezbeđuje dostupnost kulturnog nasleđa; obezbeđuje saradnja srodnih ustanova i organizacija u oblasti zaštite i razmena iskustava i razvija inovativnost u pristupu i metodama realizacije projekta u ovoj oblasti u Pokrajini. 

Oblast podrške

Projekti u oblasti zaštite pokretnog i nepokretnog kulturnog nasleđa (arheološka istraživanja, iskopavanja i prezentovanje lokaliteta; zaštita, restauracija, rekonstrukcija i revitalizacija kategorisanih spomenika kulture; konzervacija i restauracija pokretnih kulturnih dobara; inoviranje stalnih muzejskih postavki; prezentovanje zaštite kutlurnog nasleđa u digitalnoj formi i novim medijima; prezentacija i promocija kulturnog nasleđa kod dece i mladih; edukacija i unapređenje struke uvođenjem međunarodnih standarda u rad u oblasti zaštite kulturnog nasleđa; tematske izložbe; zajednički projekti ustanova zaštite u AP Vojvodini, i drugo)

Geografska oblast

Projekti koji se realizuju u AP Vojvodini u oblasti zaštite kulturnog nasleđa, projekti kojima se promoviše kulturno nasleđe AP Vojvodine u zemlji i inostranstvu.

Ko može da konkuriše?

Organi lokalnih samouprava, ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa, koje ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost na osnovu zakona koji regulišu oblasti zaštite kulturnog nasleđa; druga pravna lica u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje poslova zaštite kulturnog nasleđa (uz priloženo mišljenje nadležne ustanove zaštite po vrstama kulturnih dobara ili po teritoriji).

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se raspisuje u oktobru/novembru tekuće godine za narednu kalendarsku godinu i objavljuje se na web-sajtu Sekretarijata (www.kultura.vojvodina.gov.rs), u jednim dnevnim novinama koje izlaze na srpskom jeziku, "Službenom listu AP Vojvodine" u i novinama koje izlaze na jezicima nacionalnih manjina u AP Vojvodini.

Prijava se podnosi u jednom primerku na obrascu Prijave za sufinansiranje projakta u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini, i uz nju se obavezno prilaže druga neophodna dokumnetacija navedena u Prijavi – II Obavezni prilozi  koja je sastavni deo Prijave.

Prijava se preuzima na web-sajtu Sekretarijata (www.kultura.vojvodina.gov.rs).

Prijave se podnose u konkursnom roku, putem pošte ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom naziva Konkursa.

Konkursni rok se određuje u tekstu Konkursa, a rezultati Konkursa će biti objavljeni na internet strani Sekretarijata.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos ukupnih sredstava za Konkurs naveden je u prvom stavu teksta Konkursa. Minimalni/maksimalni iznosi sredstava koja se dodeljuju nisu određeni.

Trajanje projekta

Nije ograničeno, ali se konkursna dokumentacija i traženi iznosi donose na fazu projekta koja se realizuje u kalendarskoj godini;  za višegodišnje projekte dostavljaju se podaci o svim fazama projekta, ukupnoj vrednosti projekta i vrednostima svake faze projekta, postignutim rezultatima, izvorima fianansiranje ranijih faza projekta, i slično...

Ograničenja

Prijave koje se dostave nakon isteka konkursnog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima su na osnovu Konkursa dodeljena sredstva u prethodnoj kalendarskoj godini, a koji nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta i namenskom utrošku sredstava se ne razmatraju.

Konkurna dokumentacija se ne vraća.

Posebni zahtevi

Za projekte zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa (građevinsko nasleđe) mogu da konkurišu isključivo organi lolanih samouprava ili teritorijalno nadležne ustanove zaštite (zavodi za zaštitu spomenika kulture) i to sa projektima kategorizovanih spomenika kulture, za koje je: izrađena plansko-tehnička dokumentacija (o čemu se dostavlja kopija kao dokaz), određena namena i korisnik; za koje je izdato konačno rešenje nadležnog organa o uslovima za izvođenje mera tehničke zaštite i drugih radova, za koje je izdato konačno rešenje nadležnog organa o saglasnoti na projekta, i za koje je izdato rešenje o određivanju lica za vršenje konzervatorskog nadzora.

Kontakt

Dušica Juribašić

Tel :+381 21 456 016, 487 45 34

Fax : +381 21 487 48 40

E-mail: dusica.juribasic@vojvodina.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za izbor projekata međuregionalne saradnje

Cilj programa/projekta

Negovanje, razvoj i unapređenje kulturne medjuregionalne saradnje

Oblast podrške

Kultura

Geografska oblast

AP Vojvodina, širi region, zemlje Evrope i EU, druge zemlje i regioni

Ko može da konkuriše?

Nevladin sektor, privatna preduzeća, drugi nivo vlasti.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se raspisuje u oktobru/novembru tekuće godine za narednu kalendarsku godinu i objavljuje se na internet stranici Sekretarijata (www.kultura.vojvodina.gov.rs), i u "Službenom listu AP Vojvodine″.

Prijava se podnosi u jednom primerku na obrascu i uz nju se obavezno prilaže druga neophodna dokumentacija navedena u Prijavi.

Prijava se preuzima na web-sajtu Sekretarijata (www.kultura.vojvodina.gov.rs).

Prijave se podnose u konkursnom roku, putem pošte ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom naziva Konkursa.

Prijave na Konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koja je u službenoj upotrebi u AP Vojvodini.

Konkursni rok se određuje u tekstu Konkursa.

Rezultati Konkursa se objavljuju na web-sajtu Sekretarijata.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos ukupnih sredstava za Konkurs naveden je u prvom stavu teksta Konkursa.

Iznos sredstava koji se traži od Sekretarijata ne može da bude veći od 70% ukupne vrednosti projekta.

Trajanje projekta

Vreme trajanja je ograničeno na kalendarsku godinu za koju se raspisuje Konkurs.

Ograničenja

Prijave koje se dostave nakon isteka konkursnog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima su na osnovu Konkursa dodeljena sredstva u prethodnoj kalendarskoj godini, a koji nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta i namenskom utrošku sredstava se ne razmatraju.

Konkurna dokumentacija se ne vraća.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Slavko Matić

Tel :+381 21 487 4642

E-mail: slavko.matic@vojvodina.gov.rs

Naziv programa

Konkurs Kulturno umetnički programi Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Madjarskoj

Cilj programa/projekta

Negovanje, razvoj i unapredjenje tradicionalnog kulturnog i umetničkog stvaralaštva nacionalnih zajednica Srba u Rumuniji, Madjarskoj i Hrvatskoj

Oblast podrške

Kultura

Geografska oblast

AP Vojvodina, Hrvatska, Madjarska, Rumunija

Ko može da konkuriše?

Nevladin sektor, privatna preduzeća, drugi nivo vlasti.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se raspisuje u oktobru/novembru tekuće godine za narednu kalendarsku godinu i objavljuje se na web-sajtu Sekretarijata (www.kultura.vojvodina.gov.rs), i u "Službenom listu AP Vojvodine".

Prijava se podnosi u jednom primerku na obrascu i uz nju se obavezno prilaže druga neophodna dokumentacija navedena u Prijavi.

Prijava se preuzima na web-sajtu Sekretarijata (www.kultura.vojvodina.gov.rs).

Prijave se podnose u konkursnom roku, putem pošte ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom naziva Konkursa.

Prijave na Konkurs se podnose na srpskom jeziku.

Konkursni rok se određuje u tekstu Konkursa.

Rezultati Konkursa se objavljuju na web-sajtu Sekretarijata.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos ukupnih sredstava za Konkurs naveden je u prvom stavu teksta Konkursa.

Iznos sredstava koji se traži od Sekretarijata ne može da bude veći od 70% ukupne vrednosti projekta.

Trajanje projekta

Vreme trajanja je ograničeno na kalendarsku godinu za koju se raspisuje Konkurs.

Ograničenja

Prijave koje se dostave nakon isteka konkursnog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima su na osnovu Konkursa dodeljena sredstva u prethodnoj kalendarskoj godini, a koji nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta i namenskom utrošku sredstava se ne razmatraju.

Konkurna dokumentacija se ne vraća.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Slavko Matić

Tel : +381 21 487 4642

E-mail: slavko.matic@vojvodina.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za sufinansiranje  programa i projekata u oblasti tradicionalnog kulturnog i umetničkog stvaralaštva nacionalnih zajednica u AP Vojvodini

Cilj programa/projekta

Negovanje, razvoj i unapređenje tradicionalnog kulturnog i umetničkog stvaralaštva nacionalnih zajednica u AP Vojvodini

Oblast podrške

Projekti iz oblasti tradicionalnog narodnog stvaralaštva, koji podrazumeva duhovnu kulturu (izvorni narodni ples, izvorne narodne pesme i muzika, narodni običaji i verovanja) i materijalno kulturno nasleđe –stari narodni zanati.

Geografska oblast

Projekti i programi koji se realizuju  u oblasti tradicionalnog narodnog stvaralaštva nacionalnih zajednica u AP Vojvodini

Ko može da konkuriše?

Registrovane profesionalne i amaterske ustanove, nevladine organizacije, udruženja i samostalni umetnici na teritoriji AP Vojvodine, koji svojim vrhunskim umetničkim stvaralaštvom doprinose razvoju narodne umetnosti nacionalnih manjina u AP Vojvodini.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se raspisuje u oktobru/novembru tekuće godine za narednu kalendarsku godinu i objavljuje se na web-sajtu Sekretarijata (www.kultura.vojvodina.gov.rs), u jednim dnevnim novinama koje izlaze na srpskom jeziku, "Službenom listu AP Vojvodine" u i novinama koje izlaze na jezicima nacionalnih manjina u AP Vojvodini.

Prijava se podnosi u jednom primerku na obrascu –Upitnik Konkursa za sufinansiranje programa i projekta u oblasti tradicionalnog kulturnog i umetničkog stvaralaštva nacionalnih zajednica u AP Vojvodini, i uz nju se obavezno prilaže druga neophodna dokumentacija navedena u Prijavi – II Obavezni prilozi  koja je sastavni deo Prijave.

Prijava se preuzima na web-sajtu Sekretarijata (www.kultura.vojvodina.gov.rs).

Prijave se podnose u konkursnom roku, putem pošte ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom naziva Konkursa.

Prijave na Konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koja je u službenoj upotrebi u AP Vojvodini.

Pristigle projekte na Konkurs Pokrajinski sekretarijat za kulturu će proslediti Nacionalnim savetima nacionalnih manjina radi pribavljanja mišljenja o njima.

Konkursni rok se određuje u tekstu Konkursa.

Rezultati Konkursa se objavljuju na internet strani Sekretarijata.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos ukupnih sredstava za Konkurs naveden je u prvom stavu teksta Konkursa.

Iznos sredstava koji se traži od Sekretarijata ne može da bude veći od 70% ukupne vrednosti projekta.

Trajanje projekta

Vreme trajanja je ograničeno na kalendarsku godinu za koju se raspisuje Konkurs.

Ograničenja

Prijave koje se dostave nakon isteka konkursnog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima su na osnovu Konkursa dodeljena sredstva u prethodnoj kalendarskoj godini, a koji nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta i namenskom utrošku sredstava se ne razmatraju.

Konkurna dokumentacija se ne vraća.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Žužana Kovač

Tel :+381 21 487-4872

E-mail: zuzana.kovac@vojvodina.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za podsticanje proizvodnje televizijskih programa u oblasti kulture i umetnosti na srpskom jeziku, jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini:

(1) Konkurs za emitere TV programa – privatna preduzeća  i  

(2) Konkurs za nevladine organizacije – emitere TV programa u 2010. godini

Cilj programa/projekta i oblast podrške

Konkurs se raspisuje u cilju podsticanja proizvodnje programskih sadržaja u oblasti kulture i umetnosti, kao i praćenja događaja i objavljivanja informacija, mišljenja i ideja o pojavama i ličnostima u oblasti kulture i umetnosti o kojima javnost ima opravdan interes da bude informisana. Televizijske stanice, u okviru svojih programskih sadržaja, kreiraće emisije u kojima će obuhvatiti kulturu i umetnost.

Geografska oblast

Projekti koji se realizuju u AP Vojvodini u oblasti  proizvodnje tv emisija iz kulture i umetnosti.

Ko može da konkuriše?

Na  konkurs se mogu prijaviti isključivo emiteri televizijskog programa koji imaju dozvolu za emitovanje programa  - privatna preuzeća i nevladine organizacije, sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine .

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se raspisuje u oktobru/novembru tekuće godine za narednu kalendarsku godinu i objavljuje se na web-sajtu Sekretarijata (www.kultura.vojvodina.gov.rs), u jednim dnevnim novinama koje izlaze na srpskom jeziku, "Službenom listu AP Vojvodine" u i novinama koje izlaze na jezicima nacionalnih manjina u AP Vojvodini.

Prijava se podnosi u jednom primerku na obrascu Prijave za sufinansiranje projakta u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva od pokrajinskog značaja u AP Vojvodini, i uz nju se obavezno prilaže druga neophodna dokumnetacija navedena u Prijavi – II Obavezni prilozi  koja je sastavni deo Prijave.

Prijava se preuzima na internet stranici Sekretarijata (www.kultura.vojvodina.gov.rs).

Prijave se podnose u konkursnom roku, putem pošte ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom naziva Konkursa.

Konkursni rok se određuje u tekstu Konkursa.

Rezultati Konkursa se objavljuju na internet strani Sekretarijata.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos ukupnih sredstava za Konkurs naveden je u prvom stavu teksta Konkursa.

Minimalni/maksimalni iznosi sredstava koja se dodeljuju nisu određeni.

Trajanje projekta

Nije ograničeno, ali se konkursna dokumentacija i traženi iznosi donose na fazu projekta koja se realizuje u kalendarskoj godini;  za višegodišnje projekte dostavljaju se podaci o svim fazama projekta, ukupnoj vrednosti projekta i vrednostima svake faze projekta, postignutim rezultatima, izvorima fianansiranje ranijih faza projekta, i slično...

Ograničenja

Prijave koje se dostave nakon isteka konkursnog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima su na osnovu Konkursa dodeljena sredstva u prethodnoj kalendarskoj godini, a koji nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta i namenskom utrošku sredstava se ne razmatraju.

Konkurna dokumentacija se ne vraća.

Posebni zahtevi

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, kao i prijave poslate faksom, ili elektronskom poštom, nepotpisane i neoverene prijave i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za kulturu tokom 2009. godine dodelio sredstva za sufinansiranje proizvodnje TV emisija, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje..

Kontakt

Slavica Lukovac

Tel: +381 21 487 4507, 487 4560 i 457-51

E-mail: slavica.lukovac@vojvodina.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za  snimanje  kratkometražnih igranih, dokumentarnih, dokumentarno - igranih  i animiranih filmova  u  Autonomnoj Pokrajini  Vojvodini  u 2010. godini u produkciji Udruženja  građana

Cilj programa/projekta i oblast podrške

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansirati filmove koji su:

 • Od posebnog kulturnog značaja za razvoj filma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
 • Predstavljaju vrhunski sadržinski umetnički doprinos u oblasti umetničkog stvaralaštva;
 • Koji reklamiraju opšte kulturno nasleđe Autonomne Pokrajine Vojvodine i Republike Srbije;
 • Doprinose afirmaciji mladih stvaralaca i privlačenju talenata iz Republike Srbije ili evropskog ekonomskog područja;
 • Svojim savremenim filmskim izrazom doprinose unapređivanju kulturnog života i stvaralaštva u oblasti kinematografije;
 • U kojima se kreativno primenjuju nove tehnologije, alternativni smerovi i istraživanja u oblasti filmske umetnosti.

Geografska oblast

Projekti koji se realizuju u AP Vojvodini u oblasti  proizvodnje tv emisija iz kulture i umetnosti.

Ko može da konkuriše?

Na  konkurs se mogu prijaviti privredno društvo i preduzetnici i nevladine organizacije registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi  čija je osnovna delatnost proizvodnja filmova (producent), šifra delatnosti 92200.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se raspisuje u oktobru/novembru tekuće godine za narednu kalendarsku godinu i objavljuje se na web-sajtu Sekretarijata (www.kultura.vojvodina.gov.rs), u jednim dnevnim novinama koje izlaze na srpskom jeziku, "Službenom listu AP Vojvodine" u i novinama koje izlaze na jezicima nacionalnih manjina u AP Vojvodini.

Prijava se podnosi u jednom primerku na obrascu Prijave za sufinansiranje projakta u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva od pokrajinskog značaja u AP Vojvodini, i uz nju se obavezno prilaže druga neophodna dokumnetacija navedena u Prijavi – II Obavezni prilozi  koja je sastavni deo Prijave.

Prijava se preuzima na web-sajtu Sekretarijata (www.kultura.vojvodina.gov.rs).

Prijave se podnose u konkursnom roku, putem pošte ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom naziva Konkursa.

Konkursni rok se određuje u tekstu Konkursa.

Rezultati Konkursa se objavljuju na internet strani Sekretarijata.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos ukupnih sredstava za Konkurs naveden je u prvom stavu teksta Konkursa.

Minimalni/maksimalni iznosi sredstava koja se dodeljuju nisu određeni.

Trajanje projekta

Nije ograničeno, ali se konkursna dokumentacija i traženi iznosi donose na fazu projekta koja se realizuje u kalendarskoj godini;  za višegodišnje projekte dostavljaju se podaci o svim fazama projekta, ukupnoj vrednosti projekta i vrednostima svake faze projekta, postignutim rezultatima, izvorima fianansiranje ranijih faza projekta, i slično...

Ograničenja

Prijave koje se dostave nakon isteka konkursnog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima su na osnovu Konkursa dodeljena sredstva u prethodnoj kalendarskoj godini, a koji nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta i namenskom utrošku sredstava se ne razmatraju.

Konkurna dokumentacija se ne vraća.

Posebni zahtevi

Pokrajinski sekretarijat za kulturu  sufinansiraće do 50% budžeta produkcije, osim kada su u pitanju  filmovi sa teškim i složenim sadržajem i nisko-budžetni filmovi za koje se mogu sufinansirati do 90% budžeta produkcije.

Sredstva se dodeljuju za troškove koji su povezani sa obavljanjem glavnih aktivnosti, odnosno sa razvojem i produkcijom filma, dok se za pojedinačne aktivnosti, kao što je postprodukcija, sredstva ne mogu dodeliti.

Producentu je dozvoljeno da potroši van teritorije Republike Srbije 20% budžeta produkcije filma.

Kontakt

Slavica Lukovac

Tel :+381 21 487 4507, 487 4560 i 457-51

E-mail: slavica.lukovac@vojvodina.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za  proizvodnju dugometražnih igranih filmova u  2010. godini

Cilj programa/projekta i oblast podrške

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće filmove koji:

 •  doprinose razvoju kinematografije Autonomne Pokrajine Vojvodine
 •  predstavljaju vrhunski umetnički doprinos u oblasti umetničkog stvaralaštva u Vojvodini;
 •  doprinose afirmaciji mladih stvaralaca;
 •  svojim savremenim filmskim izrazom doprinose unapređivanju kulturnog života i stvaralaštva u oblasti kinematografije;
 • kreativno primenjivanje  novih tehnologija, alternativnih smerova i istraživanja u oblasti filmske umetnosti;
 • doprinose obeležavanju značajnih jubileja;

 • imaju obezbeđenu podršku sufinansiranja i drugih izvora i subjekata u realizaciji projekta.

Geografska oblast

Projekti koji se realizuju u AP Vojvodini u oblasti  proizvodnje tv emisija iz kulture i umetnosti.

Ko može da konkuriše?

Na  konkurs se mogu prijaviti privredno društvo i preduzetnici  registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi  čija je osnovna delatnost proizvodnja filmova (producent), šifra delatnosti 92200.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se raspisuje u oktobru/novembru tekuće godine za narednu kalendarsku godinu i objavljuje se na web-sajtu Sekretarijata (www.kultura.vojvodina.gov.rs), u jednim dnevnim novinama koje izlaze na srpskom jeziku, "Službenom listu AP Vojvodine" u i novinama koje izlaze na jezicima nacionalnih manjina u AP Vojvodini.

Prijava se podnosi u jednom primerku na obrascu Prijave za sufinansiranje projakta u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva od pokrajinskog značaja u AP Vojvodini, i uz nju se obavezno prilaže druga neophodna dokumnetacija navedena u Prijavi – II Obavezni prilozi  koja je sastavni deo Prijave.

Prijava se preuzima na web-sajtu Sekretarijata (www.kultura.vojvodina.gov.rs).

Prijave se podnose u konkursnom roku, putem pošte ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom naziva Konkursa.

Konkursni rok se određuje u tekstu Konkursa, a rezultati Konkursa će biti objavljeni na internet stranici Sekretarijata.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos ukupnih sredstava za Konkurs naveden je u prvom stavu teksta Konkursa.

Minimalni/maksimalni iznosi sredstava koja se dodeljuju nisu određeni.

Trajanje projekta

Nije ograničeno, ali se konkursna dokumentacija i traženi iznosi donose na fazu projekta koja se realizuje u kalendarskoj godini;  za višegodišnje projekte dostavljaju se podaci o svim fazama projekta, ukupnoj vrednosti projekta i vrednostima svake faze projekta, postignutim rezultatima, izvorima fianansiranje ranijih faza projekta, i slično.

Ograničenja

Prijave koje se dostave nakon isteka konkursnog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima su na osnovu Konkursa dodeljena sredstva u prethodnoj kalendarskoj godini, a koji nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta i namenskom utrošku sredstava se ne razmatraju.

Konkurna dokumentacija se ne vraća.

Posebni zahtevi

Pokrajinski sekretarijat za kulturu  sufinansiraće do 50% budžeta produkcije, osim kada su u pitanju  filmovi sa teškim i složenim sadržajem i nisko-budžetni filmovi za koje se mogu sufinansirati do 90% budžeta produkcije. Sredstva se dodeljuju za troškove koji su povezani sa obavljanjem glavnih aktivnosti, odnosno sa razvojem i produkcijom filma, dok se za pojedinačne aktivnosti, kao što je postprodukcija, sredstva ne mogu dodeliti.

Producentu je dozvoljeno da potroši van teritorije Republike Srbije 20% budžeta produkcije filma.

Kontakt

Slavica Lukovac

Tel :+381 21 487 4507, 487 4560 i 457-51

E-mail:  slavica.lukovac@vojvodina.gov.rs

Naziv programa

Konkurs za sufinansiranje časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2010. godini

Cilj programa/projekta

Cilj ovog konkursa je doprinos razvoju autentičnog stvaralaštva na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih manjina i jezicima i govorima etničkih zajednica u AP Vojvodini, kao i međusobnom upoznavanju nacionalnih kultura; pored toga što su se već dokazali kao važni činioci u podsticanju i afirmaciji domaćeg stvaralaštva, novih ideja, razvoju književnosti, umetnosti i humanističkih nauka, časopisi imaju važnu ulogu i u vaspitavanju i obrazovanju mladih; isto tako, preko ovih časopisa održavaju se i međunarodne kulturne veze.

Oblast podrške

 • časopisi za kulturu, književnost i umetnost, časopisi za omladinu i časopisi za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na srpskom jeziku;
 • časopisi za kulturu, književnost i umetnost, časopisi za omladinu i časopisi za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica u AP Vojvodini, radi ostvarivanja prava nacionalnih manjina i etničkih zajednica u negovanju sopstvene kulture i identiteta;
 • časopisi za kulturu, književnost i umetnost, časopisi za omladinu i časopisi za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na dva ili više jezika radi podsticanja međusobnog upoznavanja kultura.

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na Konkursu imaju izdavači i druga pravna lica sa teritorije AP Vojvodine koja se bave izdavačkom delatnošću.

Konkursna procedura i vremenski rok

Pokrajinski sekretarijat za kulturu raspisuje Konkurs u drugoj polovini oktobra ili početkom novembra tekuće godine za narednu kalendarsku godinu. Konkurs objavljuje u sredstvima javnog informisanja (Dnevnik, Danas, Magyar Szó, Hlas l'udu, Libertatea, Ruske slovo, Hrvatska riječ), u Službenom listu AP Vojvodine i na web-adresi Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs

Prijave na Konkurs podnose se isključivo na konkursnom obrascu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu – obrazac Prijave za sufinansiranje objavljivanja časopisa.

Uz Prijavu se obavezno podnosi i druga neophodna dokumentacija navedena u delu Prijave "II Obavezni orilozi", koja je sastavni deo obrasca prijave.

Prijavu je moguće preuzeti sa web-adrese Sekretarijata.

Prijave treba podneti u konkursnom roku, i to putem pošte ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

Konkursni rok je naveden u tekstu Konkursa.

Kriterijumi za ocenu prijava su:

 1. da je časopis iz oblasti kulture, književnosti i umetnosti;
 2. uticaj časopisa na teritoriji AP Vojvodine;
 3. značaj časopisa za razvoj kulture, književnosti i umetnosti za narod, nacionalnu manjinu i etničku zajednicu;
 4. da časopis po svom sadržaju ispunjava vrednosne i estetske kriterijume;
 5. kontinuitet izlaženja časopisa;
 6. da časopis ispunjava uslove Konkursa.

Na osnovu usvojenih opštih kriterijuma za izbor časopisa, Komisija za sufinansiranje časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2010. godini predložila je kategorizaciju časopisa prema:

 • broju izlaženja časopisa
 • kvalitetu časopisa, i
 • reprezentativnosti časopisa za pojedinu granu umetnosti, kulturu i pojedinu nacionalnu zajednicu.

Komisija je razvrstala časopise u šest kategorija i predložila da sufinansiranje druge kategorije bude 60% od iznosa prve kategorije, da treća kategorija ima 45%, četvrta 30% i peta 80%  sredstava od iznosa prve kategorije časopisa.

Rešenje o dodeli sredstava po Konkursu donosi pokrajinski sekretar za kulturu, uz prethodno pribaljen pismeni predlog Komisije za sufinansiranje časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Rezultati Konkursa objavljuju se na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu: www.kultura.vojvodina.gov.rs. Sekretarijat o rezultatima Konkursa obaveštava i pismeno sve podnosioce prijava.

Rešenje pokrajinskog sekretara je konačno.

Sa podnosiocima konkursnih prijava kojima su odobrena sredstva sklapa se ugovor. Pisani ugovor zaključuje sa svakim pojedinim korisnikom.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos ukupnih sredstava navodi se u tekstu konkursa, a to je za ovaj konkurs za 2010. godinu 3.650.000,00 dinara.

Minimalni iznos po ovom konkursu je 40.000,00 dinara, a maksimalni 126.000,00  dinara, i ovaj iznos je dobilo šest časopisa (po jedan časopis za književnost, kulturu i umetnost na srpskom, mađarskom, slovačkom, rumunskom, rusinskom i hrvatskom jeziku). Prosečan iznos sredstava po jednom časopisu je  oko 68.000,00 dinara. Ukupno je sufinansirano u 2010. godini 54 časopisa.

Trajanje projekta

Od časopisa koji izlaze svakog meseca do časopisa koji izlaze dva puta godišnje, i to u kalendarskoj godini za koju je raspisan konkurs.

Ograničenja

Ne uzimaju se u razmatranje prijave dostavljene posle konkursnog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave upućene faksom ili imejlom, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave onih korisnika koji nisu podneli izveštaj o realizaciji sredstava odobrenih prethodnih godina za sufinansiranje časopisa.

Takođe se ne uzimaju u razmatranje dostavljene konkursne prijave koje ne ispunjavaju usvojene kriterijume, a to su:

 1. naučni časopisi i časopisi iz oblasti obrazovanja;
 2. katalozi, vodiči, veb portali;
 3. časopisi lokalnog i užeg zavičajnog karaktera;
 4. časopisi koji se bave opštim temama, stručnim pitanjima i pitanjima u uskoj grani delatnosti ili umetnosti (bibliotečki, muzejski godišnjaci, revije);
 5. đački listovi osnovnih škola, listovi namenjeni predškolskoj deci, glasila koja se pojavljuju povodom učeničkih i omladinskih manifestacija;
 6. kalendari, bilteni manifestacija i glasila koja izlaze povremeno.

Konkursne prijave se ne vraćaju.

Posebni zahtevi

Uz prijavu na Konkurs treba dostaviti i poslednji objavljeni broj časopisa ili adresu web site-a, ako je časopis u elektronskoj formi, ili rukopis, ukoliko je reč o prvom broju časopisa, kao i kritičke priloge o časopisu koji su objavljeni u sredstvima javnog informisanja.

Kontakt

Lice za kontakt: Ljiljana Leković

E-mail: ljiljana.lekovic@vojvodina.gov.rs

Tel : +381 21487 46 20

Fax : +381 21 487 45 61

91. Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Javni poziv za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

Cilj programa/projekta

Realizacija dinamičnijeg privrednog razvoja AP Vojvodine i pokretanje novih proizvodnih kapaciteta primenom novih tehnologija.

Oblast podrške

Sredstva se mogu koristiti za:

 • Izradu kompletne investiciono-tehničke dokumentacije,
 • Adaptaciju postojećeg ili izgradnju novog objekta,
 • Nabavku novih mašina i opreme,
 • Nabavku repromaterijala, i
 • Zaradu za novozaposlene radnike.

Geografska oblast

Opštine na teritoriji AP Vojvodine

Ko može da konkuriše?

Privredna društva registrovana na teritoriji Republike Srbije koja pokreću ili modernizuju postojeći pogon na teritoriji AP Vojvodine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se raspisuje početkom marta o poziv je otvoren do konačnog plasmana sredstava. Vrši se evaluacija predloga projekata na osnovu eleborata koji sadrži biznis plan. Prednost prilikom odlučivanja imaju:

 • Novi proizvodi koji bitno povećavaju konkurentnost privrede AP Vojvodine na inostranom tržištu,
 • Projekti koji značajnije povećavaju broj novozaposlenih radnika,
 • Privredna društva koja ulože veći procenat sopstvenih sredstava,
 • Privredna društva koja pokreću pogone u privredno nerazvijenim opštinama i
 • Projekti od posebnog značaja za unapređenje zaštite životne sredine.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

5 - 40 miliona dinara

Trajanje projekta

Pet godina

Ograničenja

Privredna društva registrovana kao DOO ili AD,

Minimum 20 novih radnika,

Minimum 51% uloženih sredstava od strane investitora-partnera.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Branka Šimić

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj,

Bul. Mihajla Pupina 16

21108 Novi Sad, Srbija

Tel:+381 21 487 4550

Web: www.apv-nauka.ns.ac.rs
http://apv-nauka.ns.ac.rs/vece/index.jsp

92. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa[13]

1. Finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja, kao i nabavka nove opreme u ustanovama obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine i

2. Finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine, vrše se na osnovu objavljivanja konkursa i to:

 • Pozivni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje u osnovnim i srednjim školama u AP Vojvodini u 2010. godini
 • Pozivni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje za ustanove visokog obrazovanja u AP Vojvodini u 2010. godini
 • Pozivni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje za ustanove učeničkog i studentskog standarda u AP Vojvodini u 2010. godini
 • Konkurs za dodelu priznanja "Dr Đorđe Natošević″ za školsku 2009/2010

Svi konkursi Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje objavljeni su na Web stranama prezentacije: http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/

Cilj programa/projekta

Cilj navedenih finansiranja ili sufinansiranja od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje ijeste unapređivanje rada ustanova obrazovanja, odnosno celokupan razvoj obrazovnog sistema na teritoriji AP Vojvodine, finansiranjem ili sufinansiranjem svih strukturnih elemenata koji sačinjavaju i utiču na rad te važne oblasti.

Oblast podrške

Kao što je navedeno, konkursima se obuhvata rad obrazovnih ustanova  na teritoriji AP Vojvodine.

Geografska oblast

Oblast na koju se odnose raspisani konkursi je Autonomna pokrajina Vojvodina.

Ko može da konkuriše?

Na konkurse koje objavljuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje imaju pravo da se prijave sve obrazovne ustanove  na teritoriji AP Vojvodine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Svi gore navedeni konkursi objavljuju se krajem prethodne budžetske godine (novembar i decembar), za narednu budžetsku godinu, što važi za obe oblasti.

Konkurs za dodelu priznanja "Dr Đorđe Natošević″, je оtvоren оd 1. septembra  dо 30. septembra  2010. gоdine. Za konkurse u 2011, blagovremeno kontaktirajte Pokrajinski sekreterijat za obrazovanje

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Visina iznosa finansiranja ili sufinansiranja određenih programa i projekata najčešće je rezultat kompromisnog rešenja između podnetih zahteva od strane ustanova obrazovanja na osnovu određenog konkursa sa jedne strane, i visine sredstava predviđenih za te namene Budžetom AP Vojvodine za tekuću godinu, sa druge strane.

Trajanje projekta

Projekti i programi finansiraju se tokom cele budžetske godine, na osnovu konkursa objavljenih za tu godinu.

Ograničenja

U svakom konkursu objavljuju se odgovarajući kriterijumi, koji ujedno predstavljaju i ograničenja prilikom prijavljivanja na te konkurse.

Posebni zahtevi

Takođe se u svakom konkursu objavljuju i uslovi za prijavljivanje, pa pod tim mogu da se podrazumevaju i posebni zahtevi. U pojedinim konkursima posebni zahtevi su jače izraženi i predstavljaju osnovni uslov za prijavljivanje, kao na primer kod Konkursa za dodelu priznanja "Dr Đorđe Natošević″, pri čemu se ocenjuju izuzetni rezultati u radu pojedinaca ili ustanova u oblasti obrazovanja.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad, Srbija

Web: www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/

[13] U trenutku izdavanja osmog dopunjenog izdanja Vodica Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje nema novih konkursa stoga sugerišemo da posetite vebsajt http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/  radi provere novih potencijalnih izvora finansiranja

93. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Različiti konkursi Pokrajinskog sekretarijata, raspisuju se tokom cele godine

Cilj programa

Zavisi od konkretnog konkursa.

Oblast podrške

Poljoprivreda, šumarstvo, lovstvo, vodoprivreda, prehrambena industrija, zaštita bilja, ribarstvo,  zemljoradničke zadruge, ruralni razvoj.

Više detalja možete naći na http://www.psp.vojvodina.gov.rs/

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Zavisi od konkretnog konkursa

Konkursna procedura i vremenski rok[14]

Raspisuje se javni poziv za svaki konkurs sa jasnim uslovima i načinima apliciranja, u različitim vremenskim periodima, te se sugeriše redovna poseta web prezentaciji: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od konkretnog konkursa

Trajanje projekta

Zavisi od konkretnog konkursa

Ograničenja

Zavisi od konkretnog konkursa

Posebni zahtevi

Zavisi od konkretnog konkursa

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Bulevar Mihajla Pupina br. 16

21000 Novi Sad, Srbija

Tel: +381 21 487 4000 i 456 721

Fax: +381 21 456040

Web: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/

[14] Sekretarijat raspisuje raznovrsne konkurse u razlicitim vremenskim periodima, pa sugerišemo redovnu proveru vebsajta http://www.psp.vojvodina.gov.rs radi provere novih potencijalnih izvora finansiranja

94. Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Donacije i transferi organima i organizacijama u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina

Cilj programa/projekta

Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje projekata, čiji je cilj unapređivanje prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina a prvenstveno za:

 • osposobljavanje zaposlenih u organima i organizacijama da se koriste jezikom nacionalne manjine koji je utvrđen kao jezik u službenoj upotrebi,a naročito na radnim mestima na kojima se ostvaruje kontakt sa strankama  i za razvoj sistema elektronske uprave za rad u uslovima višejezičnosti;
 • troškovi izrade i postavljanja tabli sa nazivom organa i organizacija,nazivom naseljenog mesta na putnim pravcima, nazivom ulica i trgova ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u opštini, gradu i naseljenom mestu i za štampanje dvojezičkih ili višejezičkih obrazaca kao i za štampanje službenih glasila i drugih javnih publikacija;

Oblast podrške

Službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina

Geografska oblast

Autonomna pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše

 • organi opštine ili grada u kojima je statutom utvrđena službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina na celoj teritoriji opštine; odnosno grada ili u naseljenom mestiu na njihovoj teritoriji;
 • mesne samouprave na teritoriji opština ili grada u kojoj je utvrđena službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina;
 • drugi organi, organizacije, službe ili ustanove na teritoriji opštine, odnosno grada čijim je statutom utvrđena službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina.

Konkursna procedura i vremenski rok

Na osnovu Odluke o raspodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine organima i organizacijama u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina ("Službeni list APV", broj 6/08), konkurs za dodelu sredstava raspisuje se jednom godišnje.

Detaljne informacije na internet strani: www.puma.vojvodina.gov.rs

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije utvrdjeno

Trajanje projekta

Nije utvrdjeno

Ograničenja

Nisu utvrđena

Posebni zahtevi

Nisu utvrđena

Kontakt

Danica Lučić, šef Odseka za upravni nadzor

Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice

Bulevar Mihajla Pupina 16, sprat I, kancelarija br.68

21000 Novi Sad, Srbija

Tel: +381 21 487 4451

E-mail: danica.lucic@vojvodina.gov.rs

Web: www.puma.vojvodina.gov.rs

Naziv programa

Finansijska pomoć crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

Cilj programa/projekta

Sredstva se dodeljuju za obavljanje graditeljske, dobrotvorne i naučne delatnosti, kao i radi pružanja finansijske pomoći u postupku vraćanja imovine crkvama i verskim zajednicama.

Oblast podrške

Delatnost crkava i verskih zajednica

Geografska oblast

Autonomna pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

1. tradicionalne crkve i verske zajednice koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine - Srpska pravoslavna crkva; Islamska zajednica; Katolička crkva; Slovačka evangelistička a.v. crkva; Jevrejska zajednica; Reformatsko-hrišćanska crkva, Rumunska pravoslavna crkva I Evangelistička a.v. crkva.),

2.  organizacije i ustanove čiji su osnivači tradicionalne  crkve i verske zajednice a koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Registrovane crkve i verske zajednice koje nisu navedene u tački 1. , kao i organizacije i ustanove čiji su oni osnivači, imaju pravo na dodelu sredstava putem zahteva o kome odlučuje pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne zajednice.

Konkursna procedura i vremenski rok

Na osnovu Odluke o raspodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine za dotacije crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV″, broj 21/07, 4/08), konkursi za dodelu sredstava raspisuju se dva puta godišnje (u prvom i drugom polugodištu kalendarske godine). Detaljne informacije na internet strani www.puma.vojvodina.gov.rsrs

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije utvrdjeno

Trajanje projekta

Nije utvrdjeno

Ograničenja

Nisu utvrdjena

Posebni zahtevi

Nisu utvrdjeni

Kontakt

Milan Aleksić, pomoćnik pokrajinskog sekretara

Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice

Bulevar Mihajla Pupina 16, sprat III, kancelarija br. 28

21000 Novi Sad, Srbija

Tel +381 21 487 4185

E-mail: milan.aleksic@vojvodina.gov.rs

Web: www.puma.vojvodina.gov.rs

Naziv programa

Finansijska pomoć etničkim zajednicama

Cilj programa/projekta i oblast podrške

Sredstva se dodeljuju za redovnu delatnost, nabavke opreme, programa i projekate organizacija, i to naročito za: stvaranje uslova za razvoj kulture, nauke i umetnosti; negovanje i podsticanje narodnog stvaralaštva; programe i projekte multikulturalnog karaktera u cilju razvijanja  duha tolerancije; predstavljanje kulturnih dobara od izuzetnog značaja; očuvanje i negovanje jezika, narodnih običaja i starih zanata; zaštitu i prezentaciju folklornog nasleđa; književno, dramsko, scensko, muzičko i likovno stvaralaštvo, memorijale, festivale, jubilarne manifestacije, umetničke kolonije, kampove; negovanje i razvoj amaterizma, gostovanja ansambala; naučna istraživanja; saradnju sa matičnim zemljama i druge oblike međunarodne saradnje i ostale programe i projekte usmerene na ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Oblast podrške

Prava nacionalnih manjina

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše

 • Udruženja, organizacije i druge asocijacije pripadnika etničkih zajednica, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta i međunacionalne tolerancije, čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine;
 • Udruženja, organizacije i druge asocijacije čiji su projekti usmereni na ostvarivanje prava nacionalnih manjina i na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije, čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodina

Konkursna procedura i vremenski rok

Na osnovu Odluke o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine za dotacije etničkim zajednicama ("Službeni list APV", broj 5/06) za dodelu sredstava raspisuje se konkurs. Detaljne informacije na web strani www.puma.vojvodina.gov.rs

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije utvrđeno

Trajanje projekta

Nije utvrđeno

Ograničenja

Nemaju pravo na dodelu sredstava organizacije koje su direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Posebni zahtevi

Nisu utvrđeni

Kontakt

Marius Rošu, pomoćnik pokrajinskog sekretara

Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice

Bulevar Mihajla Pupina 16, sprat I, kancelarija br.1

21000 Novi Sad, Srbija

Tel +381 21 487 4223

E-mail: marius.rosu@vojvodina.gov.rs

Web: www.puma.vojvodina.gov.rs

95. Pokrajinski sekretarijat za privredu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Različiti konkursi Pokrajinskog sekretarijata, raspisuju se tokom cele godine

Cilj programa/projekta

Zavisi od konkretnog konkursa

Oblast podrške

Privredni, tehnološki i regionalni razvoja u skladu sa planom razvoja Republike Srbije, odnosno Autonomne Pokrajine Vojvodine

Geografska oblast

Autonomna pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Zavisi od konkretnog konkursa

Konkursna procedura i vremenski rok

Sekretarijat raspisuje raznovrsne konkurse u različitim vremenskim periodima, pa sugerišemo redovnu proveru vebsajta http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/ radi provere novih potencijalnih izvora finansiranja

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od konkretnog konkursa

Trajanje projekta

Zavisi od konkretnog konkursa

Posebni zahtevi

Zavisi od konkretnog konkursa

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za privredu

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad, Srbija

Tel: +381 21 4874 209 i 4874-300

Fax: +381 21 456 004

Web: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/

96. Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Postoji mogućnost podnošenja zahteva za dodelu finansijskih sredstava i namenski konkursi (mladi, osobe sa invaliditetom, Romi, žene, nezaposleni) iz oblasti u nadležnosti Pokrajinskog sekretarijata.   

Cilj programa/projekta

Glavni cilj Pokrajinskog sekretarijata je praćenje i unapređivanje stanja u oblastima rada, zapošljavanja i ravnopravnosti polova na teritoriji AP Vojvodine. U skladu sa ovim ciljem u oblasti rada i zapošljavanja zadaci Sekretarijata su sledeći:

 • predlaganje i realizacija mera aktivne politike zapošljavanja na teritoriji AP Vojvodine,
 • prikupljanje i analiza podataka iz oblasti zapošljavanja,
 • praćenje svih procesa vezanih za rad i zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine,
 • davanje mišljenja i predlaganje mera u oblasti rada i zapošljavanja,
 • sprovođenje i unapređivanje programa zapošljavanja i samozapošljavanja.

U oblasti ravnopravnosti polova aktivnosti su usmerene ka realizaciji sledećih zadataka:

 • promovisanje koncepta rodne ravnopravnosti na teritoriji  AP Vojvodine,
 • saradnja sa svim relevantnim institucijama, vladinim i nevladinim organizacijama na ostvarivanju politike jednakih mogućnosti,
 • ustanovljavanje mehanizama za ravnopravnost polova.

Oblast podrške

Rad, zapošljavanje i rodna ravnopravnost

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

U slučaju konkursa ili javnog poziva određeno tekstom navedenih dokumenata. U slučaju zahteva za podršku pojedinačnih aktivnosti mogu konkurisati udruženja građana, nevladine organizacije, ostali nivoi vlasti i centri za socijalni rad.

Konkursna procedura i vremenski rok[15]

U slučaju konkursa ili javnog poziva procedura i vremenski rok je ođređen u tekstu navedenih dokumenata. Za podršku pojedinačnim aktivnostima moguće je u pisanom obliku podneti zahtev za dodelu finansijskih sredstava. Zahtev treba da sadrži sledeće podatke: 1) naziv korisnika sredstava, 2) sedište i adresa, 3) Ime, prezime i funkcija lica ovlašćenog za zastupanje (potpisivanje ugovora), 4) Kratak opis svrhe korišćenja sredstava ili kratak opis projekta, 5) Broj tekućeg računa i kod koga se vodi, 6) Pečat i potpis ovlašćenog lica na zahtevu. Nakon što se zahtev razmotri i odobri sa korisnikom sredstava se sklapa ugovor, te se sredstva korisniku uplaćuju nakon potpisivanja ovog ugovora. U roku od 2 nedelje nakon završetka aktivnosti korisnika potrebno je Pokrajinskom sekretarijatu podneti narativni i finansijski izveštaj sa odgovarajućim prilozima.     

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

50.000 RSD – 300.000 RSD

Trajanje projekta

Nije određeno, osim ako nije drugačije definisano u tekstu konkursa ili javnog poziva.

Ograničenja

Nema, osim ako nije drugačije određeno u tekstu konkursa ili javnog poziva.

Posebni zahtevi

Nema, osim ako nije drugačije određeno u tekstu konkursa ili javnog poziva.

Kontakt

Bulevar Mihajla Pupina 16,

21000 Novi Sad, Srbija

Tel: +381 21 4874 323,

Fax: +381 21 557 001

E-mail: radizene@vojvodina.sr.gov.yu

Web: www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

[15] Sekretarijat raspisuje raznovrsne konkurse u razlicitim vremenskim periodima, pa sugerišemo redovnu proveru vebsajta http://www.psrzrp.vojvodina.gov.rs radi provere novih potencijalnih izvora finansiranja

97. Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

 1. Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti omladine i sporta;
 2. Konkurs za organizaciju i realizaciju kampova za mlade;
 3. Konkurs za izradu i kreiranje  lokalnih akcionih planova politike za mlade (LAP) u AP Vojvodini.

Cilj programa/projekta

Broj i kvalitet projekata organizacija za mlade je narastao, kako zbog sprovođenja Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini od 2005-2008. god., tako i zbog formiranja Ministarstva omladine i sporta R Srbije i donošenja Nacionalne Strategije o mladima.

Istraživanja o korišćenju slobodnog vremena mladih u AP Vojvodini, o sistemu vrednosti mladih i o kvalitetu života mladih – izvorima stresa i načinima njihovog prevazilaženja, koje je sproveo Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, pokazala su, između ostalog, da je svest mladih o sopstvenom uticaju na promene u društvu i svom položaju u njemu – bitno porasla. Samim tim volonterizam je još više dobio na značaju.

Najefikasniji i najdelotvorniji način poboljšanja i unapređenja položaja mladih u društvu je podrška projekata "mladi za mlade", projekata koji su usmereni ka stvaranju uslova za kvalitetno korišćenje slobodnog vremena, aktivno učešće mladih u životu lokalne zajednice, podizanje kapaciteta njihovih organizacija, izrade Lokalnih akcionih planova za mlade... i podrške drugih projekata i aktivnosti predviđenih Akcionim planom Strategije za mlade.

Oblast podrške

Omladinska politika

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Organizacije, udruženja građana koje se bave mladima, lokalne samouprave i ustanove čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Popunjavanje formulara koji se nalazi na sajtu www.vojvodina.gov.rs, 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od odobrene sume za konkurs.

Trajanje projekta

Zavisi od konkretnog projekta, aktivnosti predviđene projektom.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad, Srbija

Tel: + 381 21 487 4871

Fax: +381 21 456 015

E-mail Sektora za sport: sport@vojvodina.gov.rs

E-mail Sektora za omladinu: mladi@vojvodina.gov.rs

98. Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Odluka o posebnim oblicima socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Cilj programa/projekta

Ovom Odlukom utvrđuju se posebni oblici socijalne zaštite koji su u funkciji daljeg razvoja sistema socijalne zaštite u AP Vojvodini.

Oblast podrške

 1. Interventne mere i aktivnosti radi fleksibilnog pristupa razrešavanju socijalnih potreba građana;
 2. unapređivanje komunikacije sa javnošću, njeno podsticanje i uključivanje u javne akcije;
 3. omogućavanje koordinacije rada različitih resursa na integralnoj socijalnoj zaštiti stanovništva;
 4. kreiranje novih alternativnih programa socijalne zaštite;
 5. realizacija projekata pojedinih problemskih područja rada kao što su sledeće grupe problema i korisnika:
  • porodice u riziku od dezintegracije, u razvodnim i postrazvodnim sporovima;
  • nasilje u porodici;
  • deca i mladi u sukobu sa zakonom;
  • deca i mladi u porodičnom i domskom smeštaju;
  • zlostavljana i zanemarivana deca;
  • psihički i fizički ometena deca, mladi i odrasli i
  • usluge i pomoć starim licima.
 6. razvijanje programa osposobljavanja za volonterski rad;
 7. otvaranje dnevnih boravaka, u okviru ustanova za smeštaj korisnika, za kratkoročni smeštaj dece ili odraslih lica sa posebnim problemima kako bi se olakšala situacija u porodicama u kojima žive;
 8. organizovanje patronažnih službi u okviru ustanova za smeštaj korisnika.

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Posebni oblici socijalne zaštite mogu se organizovati u okviru grada, opština, centara za socijalni rad, ustanova socijalne zaštite za smeštaj korinsika i u vidu realizacije zajedničkih programa vladinog, nevladinog i privatnog sektora.

Konkursna procedura i vremenski rok

Odluka je na snazi, vremenski rok nije ograničen. Predlog projekta na propisanom obrascu podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo i socijalnu politiku u Novom Sadu.

Minimalni – maksimalni iznos koje se dodeljuje

Nije ograničen.

Trajanje projekta

Nije ograničeno.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju
Republika Srbija – Izvršno veće AP Vojvodine
Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad, Srbija
Tel: +381 21 487 4000
Web: http://www.demograf.vojvodina.gov.rs/

99. Rekonstrukcija Ženski fond

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Ženske inicijative, Stipendije, Urgentni grantovi i Specijalni fokus

Cilj programa/projekta

Podrška ženskim grupama koje rade na zaštiti ženskih ljudskih prava

Oblast podrške

Ženska ljudska prava i višestruka diskriminacija, stipendije

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Ženske grupe, LGBT grupe, studentkinje ženskih studija 

Konkursna procedura i vremenski rok

Formulari za prijavljivanje mogu se naći na sajtu www.rwfund.org; rok ne postoji, odluke se donose u ciklusima od 90 dana.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalan iznos 300.000 RSD

Trajanje projekta

Nije određeno

Ograničenja

Ne postoje

Posebni zahtevi

Ne postoje

Kontakt

Rekonstrukcija ženski fond

Vlajkovićeva 15

11000 Beograd, Srbija

Tel + 381 11 32 22 751

Fax: + 381 11 323 5592

Web: www.rwfund.org

100. Vlada Republike Srbije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa[16]

Služba Koordinacionog tela srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

Cilj programa/projekta

Dotacije nevladinim organizacijama, u okviru ove ekonomske klasifikacije  opredeljuju se sredstva za nastavak politike Koordinacionog tela u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Oblast podrške

Pružanje podrške nevladinim organizacijama i jačanju civilnog društva i procesa integracije ovih opština u političke i društvene tokove u Republici Srbiji. Posebna pažnja se posvećuje omladinskim projektima i omladinskim organizacijama koje približavaju mlade svih etničkih zajednica.

Geografska oblast

Preševo, Bujavnovac i Medveđa

Ko može da konkuriše?

Nevladine organizacije

Konkursna procedura i vremenski rok

Sredstva se dodeljuju na osnovu koknkursa koji se raspisuje tri puta godišnje;

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ukupni fond za dodelu sredstva udruženjima ioznosi za 2011 godinu 25.000.000 RSD.

Trajanje projekta

Zavisi od projekta. Više informacija na http://www.kt.gov.rs

Ograničenja

Zavisi od projekta. Više informacija na http://www.kt.gov.rs

Posebni zahtevi

Zavisi od projekta. Više informacija na http://www.kt.gov.rs

Kontakt

Služba Koordinacionog tela u Beogradu:

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070 Beograd, Srbija

Kabinet direktora Službe Koordinacionog tela

Tel: +381 11 21 20 906;

Faks: +381 11 21 20 909

E-mail: office@kt.gov.rs

http://www.kt.gov.rs

Naziv programa

Projekat "Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou" - DILS Vlada Republike Srbije realizuje iz sredstava Zajma Svetske banke / Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD).

Projekat realizuju tri resorna ministarstva: Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo rada i socijalne politike.

Cilj programa/projekta

Osnovi cilj projekta odnosi se na jačanje kapaciteta ustanova u sektorima zdravlja, prosvete i socijalne zaštite na lokalnom nivou za pružanje delotvornijih, korisnicima pristupačnijih usluga ujednačenog kvaliteta, finansiranih po principu "novac prati korisnika", u decentralizovanom okruženju koje vodi računa o potrebama ranjivih grupa korisnika.

Oblast podrške

jačanje kapaciteta ustanova u sektorima zdravlja, prosvete i socijalne zaštite na lokalnom nivou

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

lokalne samouprave i ustanove iz sektora zdravlja, prosvete i socijalne zaštite, nevladine organizacije

Konkursna procedura i vremenski rok

Zavisi od pojedinačnog konkursa. Više informacija na http://www.dils.gov.rs

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od pojedinačnog konkursa. Više informacija na http://www.dils.gov.rs

Ukupna vrednost sredstava Zajma iznosi 32 miliona evra.

Trajanje projekta

Projekat se realizuje u periodu od početka 2009. do kraja 2012. godine.

Ograničenja

Više informacija na http://www.dils.gov.rs

Posebni zahtevi

Više informacija na http://www.dils.gov.rs

Kontakt

http://www.dils.gov.rs

[16] Podaci predstavljeni u upitniku su izvuceni iz predloga budzeta Vlade Republike Srbije za 2011. godinu