Socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Ka većoj socijalnoj uključenosti u Republici Srbiji na putu evropskih integracija

SIPRU Illustration

NACIONALNI PROSVETNI SAVET ZAPOČEO IZRADU PRAVACA RAZVOJA OBRAZOVANJA

Objavljeno | 2010/04/30 | Bez komentara

Nacionalni prosvetni savet pokrenuo je izradu Pravaca razvoja obrazovanja u Srbiji koji će biti polazni okvir buduće Strategije razvoja obrazovanja i deo ukupne razvojne politike Srbije do 2020. godine. Dokument će biti finaliziran do kraja juna meseca 2010. godine.

Izrada Pravaca razvoja obrazovanja je jedna od osnovnih funkcija NPS. Forimarana je i počela je sa radom stručna komisija iz reda članova NPS, kojoj stručnu pomoć u izradi dokumenta pruža stručnjak za obrazovnu politiku  prof. dr Ivan Ivić, čiji rad podržava Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva / Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije. Komisija je započela svoj rad i u dosadašnjem radu je izradila početnu skicu opšteg okvira unutar koga će se raditi na tom dokumentu. Članovi komisije iz NPS su prof. dr Desanka Radunović, predsednik, prof. dr Dragica Trivić, dr Vesna Đukić, Nataša Stojanović, prof. dr Ljubomir Popović, Marina Arizanović, prof. dr Ljubomir Kocić i dr Ana Pešikan.

NPS Pravce razvoja obrazovanja i Strategiju razvoja obrazovanja tretira kao dve faze u izradi dugoročne politike razvoja obrazovanja u Srbiji (Pravci kao prva faza a Strategija kao druga), odnosno dva povezana dokumenta od prvorazrednog nacionalnog značaja u kojima će biti definisani strateški ciljevi i prioriteti u razvoju obrazovanja u Srbiji. Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji viđena je kao jedan od ključnih činilaca ukupnog razvoja Srbije i treba da bude povezana sa drugim strateškim dokumentima Republike Srbije.

U procesu izrade Pravaca razvoja obrazovanja NPS vidi veliku ulogu partnera, odnosno predviđa konsultacije sa: a) državnim institucijama u oblasti obrazovanja (Ministrastvo prosvete, Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalni savet za visoko obrazovanje, pokrajinske institucije obrazovanja u Vojvodini, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavod za vrednovanje kvaliteta u obrazovanju); b) naučnim, stručnim i kulturnim  institucijama, univerzitima, SANU, stručnim društvima; c) drugim društvenim činiocima koji su povezani sa obrazovanjem: (privrednim komorama, udruženjima građana i udruženjima poslodavaca, sindikatima u oblasti obrazovanja, Stalnom konferencijom gradova i opština, crkvama, političkim strankama.

Cilj Nacionalnog prosvetnog saveta je da budući Pravci razvoja obrazovanja budu sagledani kroz sve zahteve koje različite Vladine politike/strategije imaju prema sektoru obrazovanja, kroz međunarodne obaveze kao i kroz standarde EU.

NACIONALNI PROSVETNI SAVET RADI NA DEFINISANJU NACIONALNIH INDIKATORA OBRAZOVANJA

Tokom marta meseca 2010. godine u okviru Nacionalnog prosvetnog saveta formirana je i počela je sa radom stručna komisija koja će raditi na definisanju nacionalnih indikatora obrazovanja prema kojima će NPS izveštavati Narodnu Skupštinu i javnost o stanju u obrazovanju.

Članovi komisije iz NPS su prof. dr Branislav Đurđev, predsednik, mr Bodin Starčević, Mirjana Ćirić, Mirjana Ilić i prof. dr Bora Kuzmanović, i Danica Bojić, predstavnik Unije srednjoškolaca Srbije.

Stručnu pomoć u definisanju indikatora NPS-u pružiće stručnjak za obrazovnu politiku, doc dr. Aleksandar Baucal, čiji rad podržava Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva / Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije.

Kako trenutno u Srbiji ne postoje jasno definisani nacionalni indikatori obrazovanja a većina indikatora na niovu EU se kod nas ne prati, članovi NPS  su se u proteklom periodu upoznavali sa mehanizmima za praćenje obrazovanja na nivou EU.

Definisanje nacionalnih indikatora obrazovanja poboljšaće funkciju nadzora Nacionalnog prosvetnog saveta i harmonizaciju mehanizama izveštavanja sa evropskim trendovima što će doprineti usklađivanju nivoa obrazovnog sistema sa evropskim principima i vrednostima.

Komentari

Ostavite komentar

Jezik i pismo

Pretraživanje

Aktuelno

Blog o socijalnom uključivanju

Mapiranje postojećih vaninstitucionalnih usluga socijalne zaštite koje su u mandatu lokalnih samouprava

Video animacija - Šta je socijalno uključivanje?

Aktuelni konkursi u oblasti socijalnog uključivanja

SeloUspelo

Srbija kakvu želim

Online kurs o socijalnom uključivanju

Prvi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju

Mreža podrške za samostalni život

EQUI-ED

Prijavite se za RSS

Mapa sajta

Arhiva vesti

SIPRU širom mreže

SIPRU na Twitter-u!SIPRU na YouTube-u!SIPRU galerija!


Izjave o procesu

"Proces socijalnog uključivanja treba da osposobi građane i građanke za aktivno pristup i učešće u svim aspektima društvenog života. Ovo podrazumeva pristup obrazovanju, i za decu, ali i za odrasle, pristup tržištu rada, pa i kada nismo visoko obrazovani, kada imamo određene oblike invaliditeta ili pripadamo manjinskim grupama, pristup zdravstvenim uslugama i uslugama socijalne zaštite, jer često i ne znamo da na njih imamo jednako pravo. Ovo su mere koje kao društvo treba da razvijamo u narednoj fazi evropskih integracija."
Žarko Šunderić, menadžer Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
Drugi bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva, april 2010. god.

[ Sve izjave o procesu ]

Standardi i pristupačnost

Valid XHTML 1.0 TransitionalWAVE Accessibility Check

Pravila korišćenja